فهرست مطالب

تغییرات اجتماعی - فرهنگی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 72، بهار 1401)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 72، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن اسفندیار جهرمی، بهرام قدیمی*، زهرا علیپور درویشی، شهلا حجت، معصومه شجاعی صفحات 1-32
  هدف از مقاله پیش رو تحلیل جامعه شناختی عملکرد ورزشی با رویکرد خود پذیرشی و مدیریت بدن در دختران ورزشکار شهر تهران در رشته انفرادی(بدنسازی) می باشد و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تیوری مدل استراوس و کوربین، مصاحبه ای با 49 نفر  صورت پذیرفت . سپس، در بخش کمی به شیوه پیمایشی ، پرسشنامه های تهیه و در اختیار 120 نفر قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تایید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0/977) محاسبه شد . در این خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید و به بررسی مسیرهای مشخص پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شد . شاخص برازش مدل کمی  0/088 و بیانگر مطلوبیت قوی مدل است که محکی برای اعتبار نظریه برپایه تلقی می شود. نتایج یافته های بخش کیفی در قالب 6 مفهوم: شرایط علی شامل : ضعف ویژگی های شخصیتی ؛ پدیده ی محوری : خودپذیرشی و عدم اعتماد به نفس ؛ شرایط مداخله گر: نقش دوستان و مربیان؛ شرایط زمینه ای: عادت واره دختران ورزشکار ؛کنش و تعامل ها : مدیریت بدن؛ پیامدها: احساس رضایت از خود و تایید دیگران می باشد. بر اساس یافته های بدست آمده، اغراق گویی دختران ورزشکار بدنساز از خود ، ناشی از  اگاهی و احساس دختربدنساز، از خانواده و جامعه نسبت به پدیده ورزش بدنسازی می باشد که این نوع رفتار بازخوردی از نگرش منفی در تعامل ها و روابط بینابینی حاصل می شود.
  کلیدواژگان: خودپذیرشی، مدیریت بدن، عملکرد ورزشی، رشته بدنسازی
 • حسین بشیری گیوی، مهرداد نوابخش*، سروش فتحی صفحات 33-54

  این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران سال 1395 به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون در زمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر می باشد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. در فرضیه نهادهای مدنی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی میزان همبستگی پیرسون به ترتیب برابر 517/0 و 413/0 است که نشان دهنده شدت رابطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاست. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 40 درصد به پیش بینی تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخته است.این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران سال 1395 به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون در زمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر می باشد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. در فرضیه نهادهای مدنی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی میزان همبستگی پیرسون به ترتیب برابر 0/517 و 0/413 است که نشان دهنده شدت رابطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاست. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 40 درصد به پیش بینی تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخته است.

  کلیدواژگان: نهادهای مدنی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، مشارکت، اعتماد، شهر تهران
 • حمیدرضا عباسی مقدم، محمدرضا اسمعیلی*، طیبه سادات زرگر صفحات 55-73

  هدف از مطالعه حاضر ارایه مدل تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور است. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر زمان مقطعی و از نظر گردآوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به سوالات پرسشنامه های هویت اجتماعی صفاری نیا (1390)، پرسشنامه سواد رسانه ای فلسفی (1393) و نیز پرسشنامه سبک زندگی (QSL) لعلی و همکاران (1391) به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و درنهایت برای ارایه الگو مناسب از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) با بهره گیری از نرم افزارهای 21 SPSS و LISRL در سطح 0/05≥α استفاده شد. نتایج نشان داد سواد رسانه و سبک زندگی فعال بر هویت اجتماعی افراد موثر و موجب تغییرات اجتماعی در آن ها می شود و در نهایت مدل تحقیق از برازش کافی برخوردار است (0/09=RMSEA) و همچنین شاخص های برازش مقدار GFI، CFI و NFI به ترتیب برابر با 0.95، 0.98 و 0.92 به دست آمد. بنابراین سلامت و تعالی روحی انسان ها از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت جوامع انسانی است. که سبک زندگی فعال و سواد رسانه ای سبب ایجاد چنین وضعیتی در هویت اجتماعی کارکنان سازمان ها می شود پس می توان سازمان های ورزشی را به سمت تشویق کارکنان در تغییر سبک زندگی و سواد رسانه ای سوق داد.

  کلیدواژگان: سازمانهای ورزشی، سبک زندگی، سواد رسانه ای، هویت اجتماعی، تغییرات اجتماعی
 • آتیه عبدمولایی، رضا صفری شالی*، شهلا کاظمی پور ثابت صفحات 74-105

  یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشوری، نیروی انسانی متخصص است و بی شک در این میان نقش اساتید دانشگاه بیش از دیگران در توسعه و پیشرفت کشور مهم است. هدف از این تحقیق، مطالعه عوامل مداخله گر و پیامدی مهاجرت بازگشتی اساتید دانشگاه ازخارج کشور می باشد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و بطور خاص رویکرد روشی داده بنیاد (گراندد تیوری) می باشد. جامعه هدف مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران که از بازه زمانی 1390 تاکنون مهاجرت بازگشتی داشته اند. حجم نمونه، 30 نفر براساس اشباع نظری تعیین و اعتبار یافته ها از طریق تایید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین موضوعی و روشی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب تعریف و برداشت اساتید از، شرایط و عوامل مداخله گر  و در قالب « عدم بنیه مالی»، «سیاستگذاری های حاکم»، «فعالیت رسانه» و شرایط پیامدی در قالب « اقتصادی»، «اجتماعی- فرهنگی »، «روانشناختی» انجامید. با در نظر گرفتن ارتباط بین مقوله های ذکر شده، در نهایت مقوله  کنشگری جمعی، عملکرد و ساختار  به عنوان مقوله هسته انتخاب شد.

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، مهاجرت بازگشتی، عوامل مداخله گر، عوامل پیامدی، سیاستگذاری
 • بهادر عسکری، میثم موسائی*، اکبر طالب پور صفحات 107-127

  هدف این مقاله گفتگو در مورد چگونگی فهم و تحلیل درونمایه های مرکزی مساله توسعه نیافتگی شهرستان باشت براساس پدیدارشناسی توصیفی است. اصول روش شناسی راهنمای تحلیل در این مقاله ریشه در فلسفه پدیدارشناسی دارد. این مقاله از تحلیل درون مایه های مبتنی برسنت پدیدارشناسی توصیفی استفاده می کند و توصیف مفیدی را در خصوص چگونگی تحلیل ارایه می کند. بنیادهای معرفت شناسی و هستی شناسی مشخص شده اند و گفتمان نوسازی مورد نقد قرار گرفته است. نوسازی به صورت های بی هنجاری، بیگانگی از خویشتن و بی خانمانی ذهن در ساحت آگاهی کنشگران پدیدارشده است.با نقادی از  منطق اقتصاد زده رشد و پیشرفت وشکل گیری  رویکردهای توسعه فرهنگی و درونزا شاهد سیطره گفتمان های فرهنگی و غیراقتصادی هستیم. ازاندیشه های عام محور و اروپا محور غالب بر تفکر توسعه مرکزیت زدایی شده است.روایت محلی مهم و مردم طالب مشارکت هستند.

  کلیدواژگان: نوسازی، پساتوسعه، گفتمان، پدیدارشناسی، بازنمایی
 • یاور علیپور ملاباشی، علی جعفری*، شهناز هاشمی صفحات 128-149

  پژوهش حاضر با هدف نقش شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بازتولید ابعاد فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی انجام گرفت. به عبارت دیگر مسیله اصلی مقاله نقش شبکه های اجتماعی بر تغییرات و جهت گیری های فرهنگی و بازتولید ابعاد فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به آراء گربنر، نظریات اجتماعی رسانه به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه جوانان 18 تا 29 ساله شهر های تهران، اردبیل، گرگان، شیراز و کرمانشاه در سال 1398 بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای مرحله ای بود و تعداد نمونه 384 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان استفاده شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بینش دینی، مدت زمان عضویت در شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه در گرایش دینی، مشارکت و فعال بودن شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه در ارزش دینی، رفتار دینی و هویت دینی در میان جوانان ایرانی تاثیر معنادار دارد. بنابراین، شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی نقش دارد. به دیگر بیان به تاسی از نظریات کاشت و نظریات اجتماعی می توان مدعی شد که هر چه میزان استفاده و مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی افزایش یابد، احتمال تاثیرپذیری کاربر بیشتر است.

  کلیدواژگان: شبکه های مجازی، تلفن همراه، فرهنگ دینی، جوانان، هویت دینی
 • ام البنین گیلان، باقر ساروخانی*، سید محمد سیدمیرزایی صفحات 150-173

  سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان ارایه دهنده بیمه های اجتماعی در کشور، مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است. این موضوع،  تامین اجتماعی را به سوی تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت و بهینه رهنمون می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جامعه شناختی، چشم اندازی نوین بر اساس تغییرات محیطی صورت پذیرفته و با رویکرد آینده پژوهانه است. تحقیق حاضر بر اساس نوع داده کمی- کیفی، با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف تحقیق کاربردی است. جامعه آماری، مدیران، خبرگان و ارباب رجوع سازمان تامین اجتماعی است که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به تعداد جامعه هدف، خبرگان سازمان 13 نفر بوده تعداد کارکنان، 60 نفر و تعداد ارباب رجوع نیز 300 نفر به عنوان نمونه  آماری انتخاب شده اند.  برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش دلفی،  رویه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و برای تعیین راهبرد نیز از روش SWOT دیوید استفاده شده است.  ابزار آماری روش های یاد شده  نرم افزار spss است. نتایج تحقیق نشان می دهد سازمان تامین اجتماعی جهت  ارایه یک چشم انداز نوین، باید با در نظر گرفتن مولفه های ساختاری سازمان در دو بعد برون سازمانی که به درستی چشم انداز خود را در دو شاخص ساختاری و مشتری مداری مشخص کرده و در بعد درون سازمانی به شاخص های  پرداخت مناسب، شرایط کاری امن، ایجاد فرصت برای رشد، حقوق افراد و مسیولیت اجتماعی توجهی نشده است. اقدامات عاجل صورت گیرد.

  کلیدواژگان: چشم انداز، سازمان، تامین اجتماعی، آینده پژوهی
 • مهدی هنرمند، فریبا محمدیان*، سید رضا صالحی امیری، زهرا نوبخت صفحات 174-190

  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیش نیازهای توسعه عرصه دیپلماسی ورزشی است. روش تحقیق از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و دست اندرکاران حوزه دیپلماسی ورزشی بود. در مرحله کیفی تحقیق، برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (11 نفر). در مرحله دوم تحقیق، براساس معیارهای برخاسته از تحلیل محتوای کیفی، نمونه های تحقیق انتخاب شد. سوالات این مصاحبه به صورت باز و کلی و بر مبنای اهداف تحقیق تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد پیش نیازهای دیپلماسی ورزشی ترکیبی از مقوله های فرعی کسب کرسی های بین المللی در ورزش، داشتن نقشه راه برای راهبران دیپلماسی در عرصه بین المللی، جریان سازی، ظرفیت های اولیه، بسترسازی، تدوین برنامه راهبردی، سرمایه گذاری در جهت ارتقاء قدرت نرم و آگاهی بین المللی است. اعتبار عاملی مقوله های اصلی به طور جداگانه تایید و مشخص گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد در که مدل تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت می شوند. همچنین نتایج نشان داد بین میانگین رتبه عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ورزشی
 • علیرضا مختاری، رضا فاضل*، فیروز راد صفحات 191-222

  فرهنگ شهرنشینی هویتهای شهروندی و بنیانهای عاملیت مند جاگیر شده هستند و با توجه به تنوع فرهنگی در کشور یکی ازعلل رعایت فرهنگ شهرنشینی می تواند به ساختاربندی فرهنگی مربوط باشد. روش تحقیق از نظر هدف بنیادی و کاربردی بوده و برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است، در روش تحقیق کیفی با استفاده از روش دلفی به بررسی منابع، اسناد و مصاحبه از 17 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و بر مبنای تحلیل عاملی و تایید متخصصان، مفاهیم شاخص بندی گردید در روش کمی با تدوین پرسشنامه و روش کمی معادلات ساختاری، فرضیه ها بررسی شده است. جامعه آماری کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه پیام نور با حجم نمونه 351 نفر بر اساس جدول مورگان و نحوه نمونه گیری خوشه ای با تحت پوشش قرار دادن تمام قومیت ها می باشد، داده ها با نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در ساختار بندی اسلامی، نظام اعتقادی متاثر از نظام شخصیتی و هنجارهای اسلامی تاثیر داشته و کنش های اسلامی و نظامی تاثیر داشته است که مبین تایید نظریه های دورکیم و بوردیو در این خصوص است که در ساختاربندی غربی، اعتقاد و اعتقاد غربی و نظام شخصیتی متاثر ازهنجارهای غربی تاثیر داشته است که متناسب با نظریه های پارسونز و ارمه می باشد و در ساختار بندی ایرانی، اعتقاد متاثر از کنش های ایرانی و نظام شخصیتی تاثیر داشته است که متناسب با نظریه های ترنر و ارمه می باشد و برمبنای ساختار بندی محلی، اعتقاد متاثر از اعتقاد محلی و نظام شخصیتی در کنش رعایت فرهنگ شهرنشینی تاثیر داشته است که مبین تایید نظریه دالگران در این خصوص می باشد.

  کلیدواژگان: کنش فرهنگی، فرهنگ شهرنشینی، ساختاربندی فرهنگی
 • حسام مرادی، باقر مرسل*، سید مصطفی طیبی ثانی، علی فهیمی نژاد صفحات 223-241
  بررسی تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا در نتیجه بررسی این تغییرات، جهت و روند تغییرات و نوع مناسبات فرهنگی واجتماعی جدید جوامع مشخص می گردد و متناسب با آن راهبرد، تصمیمات و فرایندهای برنامه ریزی توسعه اندیشیده و به اجرا گذارده می شود. هدف از مطالعه حاضر سیر تحولات عدالت اجتماعی در تخصیص منابع به ورزش قهرمانی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع تحلیلی -علی مقایسه ای است. 252 نفر شامل روسا و کارشناسان و مدیران اجرایی فدراسیون های ورزشی کشور به صورت کل شمار به پرسشنامه استاندارد (ماهونی و پتروسکو،2007) پاسخ دادند. از تحلیل کواریانس (ANCOVA) برای بررسی فرضیات و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی اصول توزیع منابع در ورزش قهرمانی کشور استفاده شد. برای ارایه مدل از تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که که از دیدگاه فدراسیون های ورزشی، نیاز بخاطر موفقیت بین المللی بیش تر، برابری بر اساس مدال آوری المپیکی و نیاز بخاطر کمبود منابع از مهم ترین اصول توزیع است بنابراین عدالت بر این است که منابع مالی، خدمات و پخش تلویزیونی بر اساس این اصول تخصیص یابد.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، تخصیص منابع، ورزش قهرمانی
|
 • Hassan Esfandiar Jahromi, Bahram Ghadimi *, Zahra Alipourdarvishi, Shahla Hojat, Massoumeh Shojaei Pages 1-32
  The purpose of this article is a sociological analysis of social changes sports performance with the approach of self-acceptance and body management in female athletes in Tehran in the field of individual (bodybuilding) and to implement it, a combined research method with an exploratory design has been used. First, 49 people were interviewed in the qualitative part of the research using the grounded theory technique of Strauss and Corbin model. Then, in the quantitative section, questionnaires were prepared and distributed to 120 people. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (0.977). In this output, structural equation modeling from Smart PLS software was used and specific research paths were studied in accordance with the conceptual model. The quantitative index of the quantitative model is 0.088 and indicates the strong desirability of the model, which is considered as a criterion for the validity of the theory based on. Results of qualitative section findings in the form of 6 concepts: causal conditions including: weakness of personality traits; Axial phenomenon: self-acceptance and lack of self-confidence; Intervention conditions: the role of friends and mentors;
  Background
  Girl Athlete Habit; Actions and Interactions: Body Management; Consequences: A feeling of self-satisfaction and approval of others. According to the findings, the exaggeration of female bodybuilders is due to the awareness and feelings of bodybuilders, the family and society towards the phenomenon of bodybuilding, which this type of feedback behavior is obtained from a negative attitude in interactions and interpersonal relationships. .
  Keywords: : Self-acceptance, Body Management, Sports Performance, Bodybuilding
 • Hossein Bashiri Guivi, Mehrdad Navabakhsh *, Soroush Fathi Pages 33-54

  This article was done by explaining sociology as the role of civic institutions on social capital in Tehran in 2016 using a survey method and a questionnaire. Due to the breadth and complexity of urban issues, as well as gaining different experiences in the field of urban projects and programs, partnerships in order to achieve better goals of local communities, is a requirement of city management. On the other hand, it has been shown that action in its true sense requires the institutionalization and sustainability of participation. This is symmetrical with the formation of organizations and institutions of society. In other words, the expansion and deepening of popular participation requires the organization, institutionalization, and creation of appropriate structural conditions. Hypotheses of social capital, cultural and social participation, institutional validity with civil institutions A significant relationship in the regression test of the coefficient of determination of tariffs of more than 40% has been paid to social forecasts by changing civil institutions.

  Keywords: Civil Institutions, cultural, social capital, Participation, Trust, Tehran
 • Hamidreza Abbasimoghadam, Mohamadreza Esmaili*, Tayebeh Sadat Zargar Pages 55-73

  The purpose of this study is to present a model of the impact of lifestyle and media literacy on social identity in sports organizations. The present research is applied research in terms of purpose and in terms of cross-sectional time and in terms of data collection in a descriptive-correlational manner. 384 employees of the General Departments of Sports and Youth of the whole country using cluster sampling method to the questions of Saffarinia Social Identity Questionnaire (2011), Philosophical Media Literacy Questionnaire (2014) and also the Lifestyle Questionnaire (QSL) Lali et al. 1391) responded voluntarily. Pearson correlation and path analysis tests and finally to provide a suitable model of structural equation modeling (SEM) using SPSS 21 and LISRL software at the level of 0.05. The results showed media literacy and active lifestyle on identity. The social model of individuals is effective and causes social changes in them and finally the research model has a sufficient fit (RMSEA = 0.09) and also the fit indices of GFI, CFI and NFI were 0.95, 0.98 and 0.92, respectively. Therefore, human health and spiritual excellence is one of the most important factors affecting the health of human societies. Active lifestyle and media literacy cause such a situation in the social identity of employees of organizations, so sports organizations can be encouraged to change employees in changing lifestyle and media literacy.

  Keywords: Sports organizations, lifestyle, media literacy, Social identity, social change
 • Atyeh Abdmolaei, Reza Safari Shali *, Shahla Kazemipoursabat Pages 74-105

  One of the most important capitals in each country is the professional human resources. No doubt, to develop a country, the role of universities ‘ faculty members is most important one. The aim of this article is to study the intervening and consequential factors of return migration of faculty members in public universities of Tehran. To do the research, the qualitative method was used, and the data – founded method (Grand Theory) was emphasized. The population is the public university faculty members who have had return migration from 1390 to now. The sample was thirty faculty members who were chosen using theoretical saturation. The findings were approved and improved by those who were expert in this subject. In this research, the data was collected using intensive and semi-structured interview. After the interviews which had been done with faculty members were analyzed, a conceptual framework was formed using faculty members’ interpretations. The findings were indicative of some intervening factors which were in the form of financial incapability and governing policies and also showed the consequential factors which were in the form of economical, social- cultural and psychological effects. After the above-mentioned categories were considered, the category “collective agency, function and structure” were chosen as the nucleus category.

  Keywords: Human Resources, return migration, intervening factors, consequential factors, policy-making
 • Bahador Askari, Maysam Musai *, Akbar Talebpour Pages 107-127

  The purpose of this article is to investigate how to understand and analyze the main themes of the problem of underdevelopment of the city of Basht  by descriptive phenomenology . Principles of Methodology and analysis in this article is rooted in the philosophy of phenomenology. This paper uses descriptive phenomenological thematic analysis and provides a useful description of how the analysis works. The foundations of epistemology and ontology have been identified and the discourse of modernization has been criticized. modernization has emerged in the form of abnormalities, alienation, and homelessness of the mind in the realm of actors' consciousness.With a critique of the economic logic of growth and development and the formation of endogenous and cultural development approaches, we see the dominance of cultural and non-economic discourses. Local and ecological narratives play a key role and people are willing to participate in the development.

  Keywords: Modernization, post-development, Discourse, phenomenology, representation
 • Yavar Alipoor Mollabashi, Ali Jafari *, Shahnaz Hashemi Pages 128-149

  The aim of the present study was to investigate the role of mobile networks based on mobile phones in reproducing the dimensions of religious culture among the young people in Iran. In other words, the main issue of the article is the role of social networks on cultural changes and orientations and the reproduction of the dimensions of religious culture among Iranian youth. To do this, Based on Gerbner's views, media social theories were selected as a theoretical framework. The type of research is applied in terms of purpose and survey in terms of implementation. The population of the study was 18-29 year old youths in Tehran, Ardabil, Gorgan, Shiraz and Kermanshah in 2019. The sampling method was cluster sampling and the sample number was 384. To analyze the data, using Amos software, Path analysis and factor analysis were used. The results showed that the use of mobile-based virtual networks in religious insight, duration of membership in mobile-based networks in religious orientation, participation and activation of mobile-based virtual networks in religious value, religious behavior and religious identity are significantly affected among Iranian youth. Therefore, mobile-based virtual networks play an important role in reproducing religious culture among Iranian youths. In other words, taken from Planting theories and social theories it can be claimed that the more the amount of use and duration of membership in social networks, the more the probability of effect on the user.

  Keywords: virtual networks, Cell-Phone, Youth, Religious insights, religious identity
 • Omolbanin Gilan, Bagher Saroukhani *, Seyed Mohannad Seyedmirzae Pages 150-173

  The Social Security Organization, as the largest provider of social insurance in the country, is constantly dealing with the internal and external environment. This leads to the provision of social security and the implementation of a long-term and optimal plan. The purpose of this study is to investigate a new sociological study of environmental changes with a future perspective. The present research is based on quantitative-qualitative type, descriptive-analytical method and applied research. The statistical population is managers, experts and clients of the Social Security Organization, which uses the Morgan table to determine the sample size. According to the number of target population, the organization's experts are 13 people, 60 people and the number of clients are 300 people. Delphi method, exploratory and analytical factor procedure are used to analyze the data and David SWOT method is used to determine the way. The statistical tool of the mentioned methods is SPSS software. The results show that in order to provide a new perspective on social security, it is necessary to consider the structural components of the organization in two dimensions outside the organization, which correctly defines its vision in two criteria and the document guide, and in the internal dimension it must address the appropriate payment indicators, safe working conditions, opportunities for growth, individual rights and social responsibility.

  Keywords: vision, organization, social security, future research
 • Mahdi Honarmand, Fariba Mohammadian *, Sayed Reza Salehiamiri, Zahra Noobqkht Pages 174-190

  The purpose of this study is to identify and prioritize the development needs of the field of sports diplomacy. The research method was mixed. The statistical population of the study included all experts and practitioners in the field of sports diplomacy. In the qualitative stage of the research, purposeful sampling method and snowball sampling technique were used for in-depth interviews and sampling continued until the research reached theoretical saturation and adequacy (11 people). In the second stage of the research, based on the criteria arising from qualitative content analysis, research samples were selected. The questions of this interview were determined openly and generally based on the objectives of the research. The results of the analysis of the interviews showed that the prerequisites of sports diplomacy are a combination of sub-categories of gaining international seats in sports, having a roadmap for diplomats in the field of international diplomacy, streamlining, basic capacities, laying the groundwork, formulating a strategic plan, investing in promoting soft power and international awareness. The factor validity of the main categories was confirmed and specified separately. The results of factor analysis showed that the model developed is supported by research data. The results also showed that there is a significant difference between the average ranks of factors affecting sports diplomacy.

  Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Sports Diplomacy
 • Alireza Mokhtari, Reza Fazel *, Firouz Rad Pages 191-222

  Urban culture Citizenship identities and the foundations of agency are embedded. Considering the cultural diversity in the country, one of the reasons for observing urban culture can be related to cultural structuring. The research method is fundamental and applied in terms of purpose and to achieve the research goals, the combined research method has been used. In the qualitative research method, using the Delphi method to review sources, documents and interviews, 17 people have been selected as a statistical sample. The basis of factor analysis and approval of experts, the concepts were indexed. In the quantitative method, the hypotheses are examined by compiling a questionnaire and the quantitative method of structural equations. The statistical population is all faculty members of Payame Noor University with a sample size of 351 people based on Morgan table and cluster sampling method covering all ethnicities. The data were analyzed with Spss and Amos software.Findings show that in Islamic structuring, the belief system is influenced by the personality system and Islamic norms and Islamic and military actions are affected. Which confirms the theories of Durkheim and Bourdieu in this regard, has influenced Western structure, Western belief and personality system, influenced by Western norms. The personality system has an effect, which is in line with Turner and Arma's theories, and based on local structure, belief influenced by local beliefs and personality system have had an effect on the observance of urban culture. Which indicates the confirmation of Dalgaran's theory in this regard

  Keywords: Cultural action, urban culture, cultural structuring
 • Hesam Moradi, Bagher Morsal *, Seyed Mostafa Tayebi Sani, Ali Fahiminezhad Pages 223-241
  The study of cultural and social changes and developments in different societies is of fundamental importance because as a result of the study of these changes, the direction and trend of changes and the type of new cultural and social relations of societies are determined. The purpose of this study is the evolution of social justice in the allocation of resources to national championship sports. The research method is descriptive-analytical-comparative survey. A total of 252 people, including the presidents, experts and executives of the country's sports federations, answered the standard questionnaire (Mahoni and Petrosco, 2007). Analysis of covariance (ANCOVA) was used to test the hypotheses and Friedman test to prioritize the principles of resource distribution in national championship sports. Confirmatory factor analysis using LISREL software was used to present the model. The results showed that from the point of view of sports federations, the need for greater international success, equality based on Olympic medals and the need for lack of resources are the most important principles of distribution. . social justice, resource allocation, championship sports
  Keywords: Social Justice, Resource allocation, Championship Sports