فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 121، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی افکار، علیرضا خوشدل، فاطمه موسوی، نسترن لعل، ترمه ترجمان، آرزو چوهدری، پریسا شجاعی، سید منصور رضوی* صفحات 1-20
  زمینه و هدف

  از رسالت های اصلی مدیریت هر بیمارستان، پاسخگویی اجتماعی است. مدیران بیمارستان ها باید با جنبه های اجتماعی حرف پزشکی آشنا باشند و از تاثیرات خدمات آنان بر جمعیت های تحت پوشش مطلع شوند و با برنامه ریزی، کیفیت خدمات و رضایت خدمت گیرندگان را ارتقا دهند. هدف از این مطالعه، ارایه راهکارهایی برای تقویت پاسخگویی اجتماعی مدیران و ارایه دهندگان خدمات در برابر مردم در بیمارستان ها و مسیولیت پذیری آن ها در قبال سلامت جامعه ، همچنین بیماران و مراجعین در برابر سلامت خود است.

  روش بررسی

  این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و گام به گام تحلیل مضمون انجام شده است؛ با استفاده از مشاهدات و تجربیات میدانی، مشارکت در جلسات اتاق فکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلسات گزارش و نقد اسناد ملی، همچنین مطالعه مقالات و مطالب مندرج در وبگاه های سازمان های مرتبط، اقدامات راهبردی مربوط به موضوع پاسخگویی و مسیولیت پذیری اجتماعی، استخراج و طی مراحل تحلیل مضمون، فعالیت ها و راهکارهای مورد نیاز برای تحقق و پیاده سازی آن، فهرست، دسته بندی و تدوین گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه، در 8 حوزه و 37 موضوع راهبردی، بیش از 350 راهکار ارتقایی ارایه و پیشنهاداتی به مسیولین سلامت ارایه گردیده است.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود، برای ارتقای شاخص های پاسخگویی اجتماعی بیمارستان ها، اقداماتی جهت فراهم سازی بستر آموزش های جامعه نگر، آینده نگاری، نیاز سنجی، تدوین شاخص ها و استانداردها، آموزش ارتباطات، تعاملات رفتاری، اخلاق حرفه ای و نحوه تامین و نظارت بر ایمنی و رعایت حقوق بیماران به فراگیران و کارکنان، آموزش و رعایت نکات مربوط به تشخیص، درمان، مراقبت و پیشگیری ازبیماری ها و مدیریت بهینه فرایندهای آموزشی وخدمات بیمارستانی، همچنین نسخه نویسی اجتماعی انجام گردد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، منشور حقوقی بیماران
 • آبتین حیدرزاده، سمانه پنجه علی بیک* صفحات 21-36
  زمینه و هدف

  علی ‏رغم گسترش کاربرد هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی بشر، دستورالعمل اخلاقی مدونی برای بکاربست آن در کشور تدوین نشده است. هدف از انجام این پژوهش مرور نظام‎ مند متون با موضوع کاربرد این فناوری در آموزش علوم ‎پزشکی به منظور تدوین و جمع ‏بندی کدهای اخلاقی و رفتار حرفه‎ ای مرتبط با آن، می ‏باشد.

  روش کار

  جستجو برای شناسایی مطالعات مرتبط در پایگاه داده های PubMed،Web of science و EMBASE در بازه‎ ی زمانی سال‎ های 2010 تا 2022 انجام شد. مطالعاتی که با معیارهای ورود مطابقت داشتند، وارد مرور شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  یافته‏ ها:

   17 مطالعه طبق معیارها، وارد مرحله نهایی مطالعه شدند. مهم‎ترین چارچوب‎ های استخراج شده شامل: پاسخگویی و مسولیت پذیری، دانش و آگاهی، حریم خصوصی و حفاظت از داده‎ ها، شفافیت و توضیح پذیری، عدالت و عدم تبعیض، ایمنی، احترام به فردیت و استقلال، کنترل پذیری، ضرورت و اثربخشی، نظارت انسانی، سوءگیری و نوع دوستی بودند.

  نتیجه‏ گیری: 

  در بحث مسایل اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم ‎پزشکی، هنوز گفتمان مدون و مشترکی در کشور وجود ندارد چرا که بحث پیچیده، چند بعدی و وابسته به پیشرفت روز به روز این فناوری بوده و هرگونه چارچوب تنظیمی می ‎تواند به سرعت متحول و حتی منسوخ شود. در نتیجه باید در برخورد با این موضوع از رویکرد واکنش‏ گرایانه به سمت رویکردی پیشگیرانه، فعال و آینده پژوهانه، حرکت کرد. تشکیل کارگروه چند تخصصی در وزارت بهداشت، برای تدوین اصول اخلاقی، نظارت و پایش سیستم ‎ها و آموزش استاد، دانشجو و آگاهی عمومی در استفاده از هوش مصنوعی و اصول اخلاقی مرتبط با آن، یک نیاز فوری است.

  کلیدواژگان: منشور اخلاقی، اخلاق پزشکی، رفتار حرفه ای، آموزش علوم پزشکی، هوش مصنوعی
 • سلیمان احمدی، تکتم معصومیان حسینی، ملیحه نیک اندیش، احمدرضا طاهری* صفحات 37-52
  زمینه و هدف

  استفاده از کلاس وارونه با طراحی مناسب، باعث ارتقا یادگیری و تقویت توانمندی ها می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات کلاس وارونه در آموزش درس بیماری های پوست برای دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی است.

  روش بررسی: 

  یک مطالعه نیمه تجربی با طراحی یک گروهه پیش آزمون- پس آزمون است که روی 38 دانشجوی پزشکی مقطع کارورزی پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 انجام شد. مراحل مطالعه عبارت بودند از: انجام پیش آزمون در ابتدای دوره، ارایه محتوای الکترونیکی در زمینه بیماری های پوست، شرکت در کلاس های وارونه آنلاین، و در نهایت انجام پس آزمون. برای دستیابی به تعیین میزان رضایت مندی پرسشنامه ای در اختیار دانشجویان قرار گرفت و میانگین نمره سوالات پرسشنامه با استفاده از آزمون تی یک نمونه ای با مقدار متوسط صفر مقایسه شد. تاثیر بر روی دانش فراگیران با مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون تی زوجی بررسی شد.

  یافته ها: 

  سی و هشت کارورز شامل 17 مرد و 21 زن با میانگین سنی 57/0 ± 8/24 سال و میانگین معدل 3/8 ±0/88 (از 100 نمره) وارد مطالعه شدند. میانگین نمره همه سوالات پرسشنامه رضایت مندی به صورت معناداری بالاتر از صفر بود. افزایش نمره پس-آزمون نسبت به پیش-آزمون از لحاظ آماری معنی دار بود (2.82= t ؛ 0.009= P). بین جنس، سن و معدل با رضایت مندی و یادگیری ارتباط معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  کارورزان نگرش مثبتی نسبت به روش کلاس وارونه مجازی دارند. کلاس وارونه مجازی بیماری های پوست می تواند سطح دانش کارورزان را در حد معناداری بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: پوست، کلاس وارونه، مجازی، وب ماژول، یادگیری آنلاین
 • محمدرضا عبدالملکی، صدیقه مومنی* صفحات 53-65
  زمینه و هدف

  پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت به معنی هدایت کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی به سمت برطرف نمودن نگرانی ها و اولویتهای سلامت در جامعه تحت پوشش است. امروزه با توجه به فراگیر شدن مفهوم پاسخگویی اجتماعی در سراسر جهان و روند رو به رشد متون در این زمینه و اینکه هنوز برداشت های متفاوت از مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت وجود دارد، لذا تحلیل مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت ضروری به نظر می رسد.

  روش بررسی

  این مطالعه به منظور تعیین مفهوم، تبیین سازه ها و زیرسازه ها، تعیین مفاهیم مرزی مجاور و مخالف پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت طراحی شد و از شیوه ویرایش شده تحلیل مفهوم به روش مک کنا استفاده گردید.

  یافته ها

  پس از مرور وسیع منابع، 12 مقاله و سند انتخاب گردید که مبنای تحلیل مفهوم قرار گرفت. در بررسی این منابع اجزای تشکیل دهنده مفهوم مورد مطالعه شناسایی گردید و تعریف تحلیلی پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت بدست آمد. سپس یک مورد مدل با تمام ویژگی های مفهوم مورد نظر برای شناسایی مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت از سایر مفاهیم مجاور تدوین گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه در حوزه پاسخگویی اجتماعی، می توان از تعریف تحلیلی دقیق و شفاف بدست آمده در مطالعات آینده و نیز در سیاستگذاریها و تصمیم گیریها در راستای رفع نیازهای سلامت جامعه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی اجتماعی، پژوهش، پژوهش سلامت، نظام سلامت، تحلیل مفهوم
 • احمد کیخا* صفحات 66-80
  زمینه و هدف

  توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی موضوع بسیار مهمی و اثرگذاری در ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد دانشگاه های می باشد. یکی از کاربردی ترین سیاست های توسعه اعضای هییت علمی برنامه های کوچینگ می باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش، شناخت مولفه های برنامه کوچینگ اعضای هییت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور ارتقاء سرمایه انسانی آن ها است.

  روش بررسی

  پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد هفت مرحله ای فراترکیب تدوین شده است. بنابراین کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های داخلی مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه های خارجی Science Direct, Eric, Springer، Wiley Online Library، Sage Journals،، Emerald، PubMed جستجو شدند. برآیند این جستجو 104 مقاله بود. از میان آن ها 32 مقاله انتخاب شد.

  یافته ها:

   در پاسخ به پرسش اول، ویژگی های مربی و متربی، شامل ویژگی های عمومی و تخصصی برای هر دو عضو، همچنین ویژگی های مشترکی برای هر دو عضو شناسایی شد. در پاسخ به پرسش دوم، چهار مولفه ها اصلی برای برنامه کوچینگ، به دست آمد. این مولفه ها شامل؛ آناتومی برنامه کوچینگ (آماده سازی، نظارت و اجر، بازخورد و پیامد)، ساختار دانشگاه (حکمرانی و مدیریت در دانشگاه)، توسعه سرمایه اجتماعی (روابط درون و برون دانشگاهی) و ظرفیت های نرم (فرهنگی و هنجاری) می شد.

  نتیجه گیری:

  به سیاست گذاران و مدیران حوزه نظام سلامت پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه کوچینگ برای توسعه اعضای هییت علمی با توجه به مولفه های شناسایی شده اهتمام جدی داشته باشند این امر علاوه بر موفقیت شغلی اعضای هییت علمی، ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد دانشگاه را نیز در پی دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، عضو هیئت علمی، کوچینگ، دانشگاه علوم پزشکی
 • محمدرضا شیخی چمان، امید براتی، هادی حمیدی، مجید بابائی، زهرا عبدلی* صفحات 81-85

  در ایده اقتصاد بالینی، تاکید اصلی بر داشتن تفکر نظام مند برای حل مسایل و مشکلات مرتبط با نظام سلامت از راه بررسی شرایط کنونی و نیز آینده نگری است. باید با هر نظام به شکل ویژه برخورد کرد و از تصمیم گیری های منفرد در هر بخش، بدون توجه به ماهیت یک سیستم هدفمند و منظم خودداری کرد. در این ایده می توان از تجربه های سایر کشورها استفاده کرد، اما ناگزیر پیاده سازی راهبردهای موفق یک نظام سلامت برای یک نظام دیگر نمی تواند همراه با حصول نتایج بهینه باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد بالینی، نظام سلامت، سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سلامت
|
 • Mehdi Afkar, Alireza Khoshdel, Fatemeh Mousavi, Nastaran Laal, Termeh Tarjoman, Arezoo Chouhdari, Parisa Shojaei, Seyed Mansour Razavi * Pages 1-20
  Background and Aim

  Social accountability is one of the primary missions of every hospital. Hospital managers should be familiar with the social aspects of medical practices and be informed about their services' effects on the target populations and hereby improve the quality of services and the satisfaction of service recipients through planning. The purpose of this study is to provide solutions to strengthen the accountability of managers and service providers to the people in hospitals and their responsibility towards the health of society, as well as patients and clients towards their health status.

  Method and Materials: 

  This study was conducted using the qualitative and step-by-step thematic analysis method and using field observations and experiences, participation in the think tank meetings of the Ministry of Health and Medical Education, participation in national documents criticizing sessions, as well as the study of the articles and contents contained in the websites of WHO, National Health System of England (NHS) and ACGME. Themes and strategic actions related to the topic were extracted and with qualitative analysis, the activities and solutions were listed, categorized, and edited.

  Results

  In this study, in 8 areas and 37 strategic issues, more than 350 Practical solutions and some suggestions have been presented to the health officials.

  Conclusion

  In order to improve the indicators of social responsibility of hospitals, it is suggested to provide an appropriate structure for community-oriented education, forecasting health changes, needs assessment, development of indicators and standards, training the communication skills, behavioral interactions, professional ethics and respect the rights of the patients to the learners and employees, training and monitoring of the points related to diagnosis, treatment, care and prevention of diseases and optimal management of educational processes and hospital services, as well as social prescribing.

  Keywords: social accountability, social responsibility, Patients' Rights
 • Abtin Heidarzadeh, Samaneh Panjeh Ali Beik * Pages 21-36
  Background

  Despite the expansion of the use of artificial intelligence in various dimensions of human life, no written ethical guidelines have been developed for its application in the country. This research aims to systematically review the literature on applying this technology in medical sciences education to compile and summarize related codes of ethics and professional conduct.

  Method and Materials: 

  A search was conducted to identify related studies in PubMed, Web of Science, and EMBASE databases from 2010 to 2022. Studies that met the inclusion criteria were included in the review. Then the required information was extracted and discussed.

  Findings

  Seventeen studies entered the final study stage according to the criteria. The most critical extracted framework include, was: accountability and responsibility, knowledge and awareness, privacy and data protection, transparency and explainability, fairness and non-discrimination, safety, respect for the individual, controllability, necessity, and effectiveness, humane monitoring, bias, and altruism.

  Conclusion

  On the subject of ethical topics in the use of artificial intelligence in the education of medical sciences, there is still no codified and joint discourse in the country because the debate is complex, multi-dimensional, and dependent on the day-by-day progress of this technology and any regulatory framework, can change quickly and even become obsolete. As a result, it is necessary to move from a reactive approach to a proactive and forward-looking approach in dealing with this case. There is an urgent need to form a multidisciplinary working group in the Ministry of Health to formulate ethical principles, supervise and monitor systems, and enlighten teachers, students, and the general public with artificial intelligence and its ethical principles.

  Keywords: Code of Ethics, medical ethics, Professional Conduct, Medical Sciences Education, Artificial intelligence
 • Soleiman Ahmady, Toktam Masoumian Hosseini, Malihe Nikandish, AhmadReza Taheri * Pages 37-52
  Background and Objective

  Using a flipped classroom with proper design improves learning and competencies. The aim of this study was to investigate the effects of the virtual flipped classroom on teaching dermatology to medical internship students.

  Methods and Materials:

   A quasi-experimental study with a pre-test post-test group design was conducted on 38 medical internship students of Mashhad University of Medical Sciences in the second semester of the academic year 1399-1400. The stages of the study were: pre-testing at the beginning of the course, presenting electronic content in the field of dermatology, participating in online flipped classrooms, and finally conducting a post-test. To achieve satisfaction, a questionnaire was provided to students and the mean score of the questions was compared using a one-sample t-test with a mean value of zero. The effect on learners' knowledge was investigated by comparing the mean scores of pre-test and post-test using paired t-test.

  Results

  Thirty-eight interns, including 17 males and 21 females with an average age of 24/8 ± 0/57 years and an average grade of 88/0 ± 8/3 (out of 100 scores) were enrolled. The mean score of all satisfaction questionnaire items was significantly higher than zero. The increase in post-test score compared to pre-test was statistically significant (t = 2.82; P = 0.009). There was no significant relationship between gender, age, and grade point average with satisfaction and learning.

  Conclusion

  Interns have a positive attitude towards the virtual flipped classroom. Dermatology virtual flipped classroom can significantly improve the level of knowledge of them.

  Keywords: Dermatology, Flipped classroom, virtual, Web module, Online Learning
 • MohamadReza Abdolmaleki, Sedigheh Momeni * Pages 53-65
  Background and objective

  Social accountability in the health system means directing all educational, research and service activities to address health concerns and priorities in the community. These days, considering the pervasiveness of the concept of social accountability around the world and the growing trend of literature in this regard as well as various interpretations made about this concept, we found it necessary to analyze the concept of social accountable medical education.

  Methods and Materials: 

  In this study, the modified version of McKenna’s approach to concept analysis was used to determine the concept, explain structures and substructures and determine the border concepts neighboring and against social accountability in medical education.

  Results

  After review of related literatures, 12 articles and documents were selected to concept analysis. By studying the selected sources, the components of the concept were identified and the analytical definition of social accountability in the health research system was obtained. Then, a model case with all the features of the concept was developed to identify the concept of social accountability in the health research system from other related concepts.

  Conclusion

  According to the results of this study in the field of social accountability, the detailed and transparent analytical definition of social accountable health research can be used in future studies as well as the policies and decisions to meet the society health needs.

  Keywords: social accountability, Research, Health research, health system, Concept Analysis
 • Ahmad Keykha * Pages 66-80
  Background and objective

  The development of human resources of faculty members is a very important and effective issue in promoting the efficiency and effectiveness of academic performance. One of the most practical policies for faculty development is coaching programs. Accordingly, the purpose of this study is to identify the components of the coaching program of faculty members of medical universities in order to improve their human capital.

  Methods

  The present qualitative research has been compiled using a seven-step Meta-synthesis strategy. Therefore, the specialized keywords in the internal databases of the recipients, Ensani Portal, Noormags, Sid and external databases Science Direct, Eric, Springer, Wiley Online Library, Sage Journals, Emerald, PubMed searched. The search result was 104 articles. 32 articles were selected from them.

  Results

  In response to the first question of the research, the characteristics of instructor and instructor, including general and specialized characteristics for both members, as well as common characteristics for both members were identified. In response to the second research question, four main components for the coaching program were obtained. These components include; The anatomy of the coaching program (preparation, supervision and reward, feedback and outcome), university structure (governance and management at the university), development of social capital (internal and external relations) and soft capacities (cultural and normative). 

  Conclusion

  Policymakers and managers in the field of health system are advised to pay serious attention to the implementation of coaching program for the development of faculty members according to the identified components.

  Keywords: Human capital, Faculty Member, Coaching, University of Medical Sciences
 • Mohammadreza Sheikhy-Chaman, Omid Barati, Hadi Hamidi, Majid Babaei, Zahra Abdoli * Pages 81-85

  In the idea of clinical economics, the main emphasis is on having a systematic way of thinking to solve the issues and problems related to the health system by examining the current situation as well as foresight. Each system must be treated in a special way and individual decisions in each sector must be avoided, regardless of the nature of a purposeful and orderly system. Also, the experience of other countries can be used in this idea, but inevitably, the implementation of successful strategies of one health system for another system cannot be accompanied by optimal results.

  Keywords: Clinical Economics, health system, health policy, healthcare management, Health economics