فهرست مطالب

کهن نامه ادب پارسی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه براتلو* صفحات 1-20
  پادشاه در معتقدات ایران باستان همواره دارای جایگاهی ویژه بوده و چنین تصور می شده که این مقام از سوی خداوند به وی تفویض شده است. بنابر همین اندیشه، عالم مادی تصویری زمینی از مینو است و همانگونه که خداوند نظم دهنده عالم هستی به شمار می رود پادشاه نیز به عنوان جانشین خدا بر روی زمین وظیفه نظم بخشیدن به گیتی را بر عهده دارد. حکومت بر اساس اشه و برقراری نظم کیهانی از مهم ترین و محوری ترین مفاهیم اندیشه فلسفی ایران باستان است که بارزترین تجلی اش در مفهوم «عدالت» بروز می یابد. از جنبه های مهم عدالت در این نظام اندیشه ای حفظ نظام طبقاتی و عمل کردن افراد هر طبقه بر اساس خویشکاری های تعریف شده برای اوست که با هدف اجتناب از بر هم خوردن نظم اجتماع پراهمیت تلقی می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان داده شد که تناسب بین طبقات اجتماعی که جلوه ای از آن در قوای روحانی انسانی نیز ظهور می یابد چگونه با مفهوم عدالت پیوند می یابد. در این باره اعطای لقب «عادل» به انوشیروان ساسانی که التزام ویژه ای به حفظ این نظام طبقاتی داشت محل تامل خواهد بود. موردکاوی در متن شاهنامه فردوسی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: عدالت، تقسیم کار طبقاتی، اداره امور عمومی، اشه، انوشیروان ساسانی، شاهنامه فردوسی
 • نجم الدین جباری صفحات 21-49

  قالب های شعری در ادبیات کلاسیک فارسی را می توان در سه رده طبقه بندی کرد: 1. قالب های رسمی که برخوردار از واژگان بشکوه و آرایه های مدرسی و اوزان عروضی است و اغلب برای درباریان سروده شده است؛ 2. قالب های نیمه رسمی که هرچند شاعران بزرگ در آنها طبع آزمایی کرده و شاهکارهایی را آفریده اند، اما اقبال دربار به آنها در مقایسه با قالب های رسمی کمتر بوده است؛ 3. قالب های غیررسمی که واژگانی ساده و آرایه هایی زودفهم و اوزانی هجایی دارند و برای توده های مردم گفته شده و معمولا سرایندگانشان ناشناخته مانده اند. قالب های رسمی اغلب با اقبال و پاداش دربار روبه رو می شد؛ این اقبال گاهی به قالب های نیمه رسمی هم می رسید، اما بهره قالب های غیررسمی، به دلیل مقبول نبودن در دربار، ماندن در ادبیات عامه و راه نیافتن به ادبیات نوشتاری و رسمی بوده است. با غور در متون گذشتگان می توان دریافت که نگرش پیشینیان، این طبقه بندی را همچون قانونی نانوشته پذیرفته و بدان پایبند مانده بود. جستار حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی، این پیشنهاد را مطرح می کند که اشعار کلاسیک ادبیات فارسی را می توان بر پایه نگرش جاافتاده پیشینیان که آن هم با توجه به اقبال دربار شکل گرفته بود، در طبقات سه گانه رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی طبقه بندی کرد.

  کلیدواژگان: قالب های شعری، طبقه بندی، ادبیات کلاسیک، نگرش پیشینیان، دربار
 • ابراهیم خدایار*، عاطفه سالاروند، مقصود علی صادقی صفحات 51-76
  کتاب سیرت جلال الدین مینکبرنی، در زمره بااهمیت‏ترین و معتبرترین اسناد تاریخی دوره خوارزمشاهیان و مغولان است که شهاب الدین نسوی آن را با هدف صرف نگارش تاریخ واقعی نوشته است. در این پژوهش با استناد به رویکرد روایت شناسی بلاغی و شاخص‏های نظریه «راوی نامعتبر» در آراء روایت شناسان بلاغی ازجمله ریمون کنان، جیمز فیلان و مارتین، اعتبار راوی اثر بررسی و صحت برخی از گزارش‏های تاریخی وی با استناد به «بررسی های متنی و بینامتنی» ارزیابی شده است. در بررسی ‏های متنی نشانه های بی اعتباری و کم اعتباری راوی ذیل «ارزیابی اخلاقی وقایع و قضاوت آن ها، تناقض میان گفتارها و رفتار راوی، نشانه های زبانی و عاطفی، میزان دریافت‏پذیری راوی، و دانش محدود راوی» مشخص و در حوزه بینامتنی روایت های مورخ با متون تاریخی همدوره آن بررسی و «روایت های حذف‏شده، مختصر یا اشتباه» راوی تبیین شده‏اند. با تکیه‏بر نتایج پژوهش می‏توان گفت که به‏رغم اهمیت منحصربه‏فرد کتاب در ثبت روایت زندگی جلال‏الدین خوارزمشاه و حماسه‏گون نشان دادن زندگی وی در مواجه با غولان مغول، برخی جهت گیری های متناقض راوی در ترسیم شخصیت جلال الدین خوارزمشاه در طی روایت مخدوش و از اعتبار لازم ساقط است؛ به همین دلیل، مخاطب در مواجهه با جلال‏الدین خوارزمشاه وی را در برخی موارد شخصیتی متزلزل می‏یابد.
  کلیدواژگان: نسوی، سیرت جلال الدین مینکبرنی، جلال الدین خوارزمشاه، راوی نامعتبر، نویسنده ضمنی
 • صابره دشتی، مصطفی دشتی* صفحات 77-110

  بررسی موضوعات خاص در سبک های مختلف شعر، می تواند تطور آنها را با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر دوره نشان دهد. یکی از این موضوعات بهارانه ها هستند. مسیله ی اصلی این پژوهش، بررسی و دسته بندی بن مایه های بهارانه در دوره های مختلف شعری است تا بتوان به این ترتیب، تطور یکی از انواع زنده ی شعر فارسی را تحلیل کرد. به این منظور، بن مایه ی حدود 174 بهارانه از دوره های مختلف شعر فارسی بررسی شده است. بهارانه های دوره ی اول، معمولا، وصف طبیعت بیرونی و نشان دهنده ی آیین های بهاری با هدف مدح است. بهار در دوره ی بعد، از شکل بیرونی خارج شد و شکل درونی و انفسی پیدا کرد؛ در دوره ی معاصر، بهارانه مفهومی کاملا متفاوت دارد و با توجه به مسایل اجتماعی و سیاسی برجسته شده است. در این دوره، به سبب اندیشه های ملی گرایانه و افتخار به رسوم ایرانی، همچنان بهارانه به شیوه های قبلی مرسوم است اما از سویی دیگر، به سبب شکست های پی درپی اجتماعی و روحیه ی مایوس برخی شاعران، بهارانه با اندوه درونی و حسرت گذشته همراه می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بهارانه های ادب فارسی را می توان از منظر بن مایه های موجود در آنها تقسیم بندی و آنها را در سه دسته ی بیرونی، درونی و نوستالوژیک دسته بندی کرد.

  کلیدواژگان: بهارانه، سبک، بن مایه، شعر سنتی فارسی، شعر معاصر فارسی
 • فضل الله رضایی اردانی* صفحات 111-128

  سیمرغ در اساطیر ایرانپرنده ای مرتبط با آسمان و خورشید است که بیانگر اهمیت ویژهآسمان و خورشید در اندیشه و زندگی ایرانیان است و از این رو گاهی سیمای ایزدی به خود می گیرد. به دلیل اهمیت نقش خورشید و آسمان در زندگی بشری و باورها و اعتقادات آنها، در دیگر تمدن ها نیز پرندگانی دیگر مانند ققنوس و عقاب و حواصیل، کارویژه سیمرغ را در اسطوره ها ایفا می کنند. در این جستار، به بررسی تطبیقینقش برخی از پرندگان در اساطیرتمدن هایی چون ایران،یونان، چین، مصر، آمریکا و بعضی از تمدن های مشهور، به منظور شناخت وجوه مشترک آنها، پرداخته شده است. شاخص ترین وجه مشترک سیمرغ و پرندگان مشابه آن، نوزایی و حیاتبخشی و عامل پیوند میان زمین و آسمان یا عالم مادی با عالم علوی بوده و مردمان سرزمین های مختلف، به هنگام رویارویی با مشکلات، برای برطرف شدن دشواری ها، به آنها پناه می برده اند.

  کلیدواژگان: سیمرغ، ققنوس، عقاب، شاهین، اسطوره
 • امیر سلطان محمدی* صفحات 129-155
  ضحاک در شاهنامه با راهنمایی های ابلیس کارویژه های اهریمنی چون کشتن پدر، گوشت خواری، انسان اوباری و جهان آشوبی را تحقق می بخشد. این ابلیس در چارچوب تفسیر برون گرایانه از اسطوره با قراینی، مادر ضحاک است. در روایت شاهنامه، کنش های انسانی او، بازتاب توطیه ای خانگی همراه با پسر علیه همسر است. در نمود اساطیری و متون دینی زرتشتی، مادر ضحاک «اودگ» است که با کنش های ابلیس همراه ضحاک در شاهنامه همخوان است. به لحاظ تاریخ اجتماعی نیز حکومت ضحاک بازتاب حکومت های مادرسالاری است که قدرت در دستان مادر است. در این قبایل، مادر (ابلیس) شاه کهن (مرداس) را به کمک شاه جوان (ضحاک) می کشد و برای باروری زمین کشاورزی خون او را بر زمین می ریزد (کشته شدن مرداس در بوستان). به لحاظ تاریخی نیز طبق نظر قاطبه محققان ضحاک یادآور هجوم اقوام غربی ایران است. گویا حکومت ضحاک و ابلیس (مادرش) بازتاب یکی از هجوم های گسترده اقوام غربی به مرزهای ایران است که از مرزهای باختری تا بلخ امتداد داشته است. داستان ضحاک در شاهنامه به نوعی بازتاب دهنده هجمه ملکه سمیرامیس در دوران حکومت پسرش است که با کشتن یا برکناری همسرش محقق شده است. در این مقاله تلاش بر این است که مشروحا و با روش تحلیلی-تطبیقی چهره مادر ضحاک نمایان گردد.
  کلیدواژگان: اسطوره، شاهنامه، ضحاک، ابلیس، مادر ضحاک
 • هاشم صادقی*، اکبر حیدریان صفحات 157-181
  پس از تصحیح و چاپ دانشنامه حکیم میسری در سال 1366 به اهتمام دکتر برات زنجانی، این اثر، چندبار دیگر تجدید چاپ شده است. با وجود اینکه متن، تک نسخه ای است و گاه مصحح، حاشیه های متن را به عنوان نسخه بدل در نظر گرفته است، متن حاضر از گزند آسیب های تصحیحی و تحریفی به دور نمانده است. در این جستار، تلاش شده است با  استفاده از منابع جانبی و به کارگیری آن، کاستی‏ها و نابسامانی‏های موجود در تصحیح دانشنامه حکیم میسری در دو قالب کلی «تصحیف و تحریف» و «بدخوانی نسخه» مشخص شود. لذا، برای بررسی دقیق تر، از منابع طبی معتبر استفاده شده است. بر این اساس، نویسندگان این جستار، پیشنهادهایی برای بازنگری در بخش هایی از تصحیح دانشنامه حکیم میسری ارایه می دهند و امید است حاصل این پژوهش ‐که گامی برای غنای مطالعات متون طبی قدیم است‐ پژوهندگان را در حل وفصل پاره ای از دشواری ها و تعقیدهای متن یاری دهد.
  کلیدواژگان: دانشنامه حکیم میسری، طب قدیم، تصحیح انتقادی، برات زنجانی
 • فریبا عظیم زاده جوادی*، رحمان مشتاق مهر، حسین صدقی صفحات 183-212
  حماسه ملی ایران در برگیرنده باورها و سنت های دینی و اجتماعی روزگاران کهن‎تری است که بستر وقوع حوادث داستانی آن بوده و به طور استطرادی در ضمن بیان داستان‎ها مطرح شده است. از جمله اعتقاد به تاثیر ستارگان و صور فلکی در ظهور رویدادها که به نوعی دنیای مادی را به عالم ماوراءالطبیعه پیوند می دهد. همچنین توسل به نیروهای فراطبیعی نظیر سحر و جادو راهی بود تا آدمی به کمک آن بر عجز خویش در برابر مقدرات فایق آید. برخی از شعایر و مناسک آیینی مزدیسنا در این اثر جلوه گر شده است که جزوی از فرهنگ و معتقدات عامه آن روزگار به شمار می آید. احکام کیفری و شیوه‎های رایج مجازات ها در آن دوران، مقوله دیگری است که به عنوان رفتاری اجتماعی با این اثر ادبی و حماسی پیوند خورده است. در این مقاله که به شیوه کتابخانه ای فراهم آمده، موضوعات مطرح شده در حد امکان مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: شاهنامه، فرهنگ عامه، کیهان باوری، جادو، آیین مزدیسنا، احکام کیفری
 • منا علی مددی* صفحات 213-238
  یکی از اصلی ترین ابهام ها در کارنامه خیام پژوهی، انتساب یا عدم انتساب رباعیات به این فیلسوف نیشابوری ست. از نظر مخالفان انتساب رباعیات به خیام، یکی دانستن سراینده آنها با خیام فیلسوف متدین، اجتماع نقیضین و محال است. نتیجه چنین باوری ادعای وجود دو خیام و ایجاد تقابل (فیلسوفی عقلانی و شاعری عشرت طلب) میان آنهاست؛ در یک طرف فیلسوفی فرزانه قرار دارد که تمام عمر در مفاهیم فلسفی مستغرق است و در طرف دیگر شاعری که جز عیاشی سودایی ندارد.اما این تقابل در برخورد با آثار خیام و گزارش های به جای مانده درباره خیام تاب مقاومت ندارد، زیرا نه تنها در آثار خیام و گزارش هم روزگارانش نکته هایی چون بودن در میان مجلس عشرت و اشاره به بی غرض بودن آفرینش دیده می شود که تصویر ایده آل فیلسوف متدین خردگرا را آلوده می سازد، بلکه در محتوا و ساختار رباعیات نیز عقلانیتی حضور دارد که انتساب آنها را به یک شاعر عشرت طلب ناممکن می سازد. وجود این تناقض ها در دو سوی تقابل مذکور تقابل ساخته شده را از درون فرو می ریزد و با نفی شاعران مجعول، احتمال انتساب رباعیات به خیام را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: رباعیات، خیام، عقلانیت، ساختار، محتوا
 • وحید عیدگاه* صفحات 239-263
  زبان عطار سرشار است از ویژگی های تمایزبخش صرفی، نحوی و آوایی. این ویژگی ها با انتشار ویراست شفیعی کدکنی از منطق الطیر و دیگر مثنوی های عطار بیشتر پیش چشم آمد؛ اما در این میان توجه بایسته ای به مختارنامه نشد. مختارنامه مجموعه رباعی های عطار است که در پنجاه فصل فراهم آمده است. با توجه به کهنگی اثر، بررسی زبان آن اهمیت خاصی دارد و بر پایه آن می توان به برخی از مسایل زبانی شعر عطار پاسخ هایی مبتنی بر داده های آوایی داد و نیز پاره ای از اشکالات متن را برطرف کرد. داده های برآمده از مقاله حاضر را می توان با داده های حاصل از بررسی دیگر سروده های عطار مقایسه کرد و تصور موجود را از ویژگی های سبکی و زبانی این شاعر دقیق تر ساخت. از دست آوردهای این پژوهش تشخیص لغت نگاهی با یای معروف و نیز تمایز آوایی تو به معنای تا و لایه از تو به معنای ضمیر دوم شخص مفرد است که با دقت در قافیه بندی های مختارنامه میسر شده است. با توجه به وزن رباعی های عطار نیز مشخص شد که بر خلاف برخی از واژه ها که به صورت مخفف نیز به کار می رفته اند، برخی از واژه ها تنها به صورت کامل کاربرد داشته اند، مانند صورت امری گشای که در متن به صورت گشا آمده است و باید اصلاح شود.
  کلیدواژگان: فریدالدین عطار، مختارنامه، رباعی، زبان، تلفظ، سبک، یای مجهول، واو مجهول، حذف صامت، تصحیح متن
 • قدرت قاسمی پور*، اسد آبشیرینی، رضا جمشیدی صفحات 263-302
  یکی از کهن الگوهایی که در بسیاری از داستان های غنایی وجود دارد، کهن الگوی نجات مرد به وسیله زن است. چه در روایات عاشقانه ای که قهرمان آن ها شخصیت مرد است، چه آن هایی که قهرمانشان شخصیت زن است، می توان نشانه هایی از این وضعیت کهن الگویی را مشاهده کرد. در این کهن الگو شخصیت زن داستان به یاری شخصیت مرد می شتابد و او را از مرگ یا درماندگی اش نجات می دهد. در این پژوهش به بررسی این کهن الگو در روایات منظوم غنایی «زال و رودابه»، «بیژن و منیژه»، «خیر و دختر چوپان»، «افسانه گفتن سبزپوش بهشتی در پیش بهرام گور»، «یوسف و زلیخا» و «جم و گل» پرداخته شده است و داده های آن با رویکرد نقد کهن الگویی نقد و بررسی شده اند و به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته اند. یافته های به دست آمده نشان می دهد که علاوه بر این که کهن الگوی نجات مرد به وسیله زن در قصه های کهن وجود دارد، در بسیاری از متون غنایی امروزی نیز وجود دارد و وضعیتی کهن الگویی است که برخی از روایات براساس آن شکل گرفته اند. عشق در نگاه اول، پرهیزه شکنی، دیوآسایی، سفر قهرمان و رسیدن به فردیت، مولفه های اصلی کهن الگوی نجات مرد به وسیله زن اند که در روایات متاثر از این وضعیت کهن الگویی وجود دارند.
  کلیدواژگان: پرهیزه شکنی، دگرپیکری، دیوآسایی، سفر قهرمان، عشق در نگاه اول، فردیت، قهرمان زن
 • محمدابراهیم مالمیر*، غلامرضا سالمیان، سهیل یاری گلدره صفحات 303-326
  خواجه‏ محمد پارسا (م: 822 ه.ق)، از مشایخ فرقه نقشبندیه و صوفیان نامدار عصر تیموری و صاحب تالیفات متعددی در حوزه تصوف و تفسیر قرآن است. یکی از آثار وی، تفسیر ثمانیه، تفسیر هشت سوره کوتاه جزء سی ام قرآن است. وی در این اثر، همچون دیگر مکتوبات خویش، از آثار عربی و فارسی پیش از خود بسیار بهره گرفته و گاه به مآخذ خود اشاره کرده و در موارد متعددی اشاره نکرده است. مسیله اساسی این مقاله آن است که آیا تمامی بخش های فارسی این اثر، حاصل ذهن و قلم خواجه پارساست یا بخش هایی از آن برگرفته از آثار متقدمان است و نویسنده به منابع خود اشاره نکرده است؟ با بررسی بخش های فارسی کتاب، این نکته مشخص می شود که شماری از این مطالب، برگرفته از آثاری چون شرح تعرف، کیمیای سعادت، مرصادالعباد و مصباح الهدایه است که مولف بی آنکه نامی از صاحبان آن آثار ببرد، بخش هایی از آن ها را ذکر کرده است. این نکته موجب می شود تا خواننده در تحلیل محتوایی و زبانی این اثر کمتر به خطا بیفتد و مبنای بررسی های خویش را بر این بخش ها بنیان نگذارد.
  کلیدواژگان: خواجه محمد پارسا، تفسیر ثمانیه، شرح تعرف، کیمیای سعادت، مرصادالعباد، مصباح الهدایه
 • علی محمدی*، ارسلان بهاری سقالکساری صفحات 327-346
  «استبداد شرقی» یکی از مهم ترین رویکردها و نظریه هایی است که تا کنون برخی از اندیش مندان غربی، از دریچه ی آن به روی دادهای اسطوره ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شرق، نگریسته اند. براساس این نظریه ، دولت، یا حکومت، در جوامع آسیایی، به دلیل عوامل جغرافیایی، کم آبی و پراکندگی روستاها، به مثابه ی یک نهاد بی رقیب سیاسی با حذف همه ی ساخت ها و نهادهای اجتماعی، از جمله اشراف مستقل، به صورت نیرویی قدرت مندتر از جامعه درآمده، است؛ اما، اقدامات خاندان رستم در شاهنامه که احتمالا بازتابی از تجسم کوشش و تلاش طبقه ی اشراف اشکانی است، موید این مسیله است که این خاندان، با بهره مندی از پایگاه قدرتمند سیاسی و اقتصادی شان، نقش موثری را در تحدید و توزیع قدرت داشتند؛ در واقع، یافته های پژوهش نشان می دهد که خاندان رستم با تعیین پادشاه در مواقع حساس و یاری رساندن به شاهان با ارتش مستقل و مجهز، از استقلال سیاسی و همچنین با پرداختن به امور مستقل بازرگانی و دهقانی و کسب ثروت فراوان از روش های مختلف مانند غنایم جنگی و...، از استقلال اقتصادی نیز برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: استبداد شرقی، طبقه، خاندان رستم، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی
 • بشیر نیکدل کلاشمی*، علی پدرام میرزایی، پروین تاج بخش، حسین یزدانی، ایوب مرادی صفحات 347-370
  ابوالحسن یغمای جندقی از شاعران عصر قاجار است که مفاسد روزگار خود را با طنز به نقد کشیده است. از شگردهای او نقیضه پردازی از شاعران پیشین سبک خراسانی و عراقی است. مثنوی «صکوک الدلیل» منظومه ای564 بیتی در هجو یکی از همعصران اوست که شاعر در سرایش آن به شاهنامه فردوسی نظر دارد. این مقاله  براساس مولفه های حماسه مضحک به مطالعه شکل، ساختار و درون مایه «صکوک الدلیل» می پردازد و  آن را با انواعی چون نقیضه و بورلسک مقایسه می کند. یغما با بهره گیری از روش نقیضه پردازی می کوشد در اشعارش خلاقیت را جایگزین تقلید نماید. او در این کار تا حدودی موفق بوده است؛ اما گاه تغییر آهنگ از لحن حماسی به لحن تعلیمی و تلفیق آن دو با هم این منظومه را از یکپارچگی سبکی به دور ساخته است.
  کلیدواژگان: صکوک الدلیل، یغمای جندقی، حماسه مضحک، نقیضه، بورلسک
 • مجید هوشنگی، توفیق حسینی صفحات 371-398

  خوانش عرفانی از متون اساطیری و تحلیل اسطوره شناختی از متون عرفانی، روش های نوینی از نقد است که در گفتگوی میان این دو حوزه ، به کشف خویشاوندی ها، تفاوت ها و گفتمان مشترک و چند جانبه ای دست می زند. از سویی، در نقد اسطوره شناسی که بوسیله ی جوزف کمبل مطرح شده، الگویی از سفر قهرمان در روایت های اساطیری اقوام مختلف، به شکلی یکسان طرح گردیده است که بنا بر مفروضات این پژوهش، این الگو در ماهیت خود نیز همسانی بسیاری با سفر سالک در متون عرفانی دارد و در حقیقت، با واکاوی متون عرفانی و متون اساطیری می توانیم مراحل گذار سالک طریقت را با الگوی سفر قهرمان در خویشاوندی آشکار بیابیم. ازاین رو، این جستار با روش توصیفی - تحلیلی، به واکاوی نسبت میان سفر عرفانی و سفر قهرمان در اسطوره ی آفرینش مانوی و روایت سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی می پردازد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اسطوره سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی از همان الگویی تبعیت می کند که  در مراحل سه گانه ی "دعوت، تشرف و بازگشت" تحت عنوان الگوی سفر قهرمان کمبل طرح شده است، و خویشاوندی عمیقی با مراحل سفر سالک در متون عرفانی و مقامات طریقت دارد، از این رو می توان با توجه به الگوی یادشده، این سفر را از نوع سفر سالک دانست.

  کلیدواژگان: خوانش عرفانی، اساطیر مانوی، کهن الگوی سفر قهرمان، هرمزدبغ، جوزف کمبل
|
 • Fateme Baratlo * Pages 1-20
  Kingship had had a role of great importance in ancient Iranian beliefs and thought to be a position which is appointed by God. Upon such a belief, the world is a worldly picture of the heaven, and as God dominates the whole creation, the king rules the sublunary world, as well. Ruling in accordance with Asha (i.e. truth or right or righteous deed), as well as establishing universal order, is of most influential, pivotal aspects of philosophical thoughts in ancient Iran whose explicit manifestation is in the concept of “justice”. One obvious implication of justice in this system of thoughts is to maintain the social classes as well as aligning duties to individuals based on their classes which is a way of avoiding anarchy. Employing descriptive-analytical method, in this research it is showed that how social classes, that a kind of it expresses in human spiritual faculties, relates to the notion of justice. Having in mind this point, ascribing the title “the Just” (or “dispenser of justice”) to Anushirvan (Khosrow I) who had committed firmly to preserve social classes is a subject to think on. Case study is based on text of Shahnama.
  Keywords: Justice, Division of Labor in Social Classes, managing civil affairs, Asha, Anushirvan (Khosrow I), Ferdowsi’s Shahnama
 • Najmeddin Jabbari Pages 21-49

  Poetic forms in classical Persian literature can be classified into three categories. 1. The formal forms, which own a lofty language, exuberant images and illustrated prosody which composed mainly for the courtiers. 2. The semi-formal forms in which, although the great poets made attempts and created masterpieces, the court favored them less than expected. 3. The informal forms which own a plain language, quick-to-understand literary devices and syllabic weight whose composers are usually unknown and have been written for the masses. The formal poetic forms were often well-regarded and rewarded by the court. Such regards and rewards would reach the semi-formal poetic forms sometimes, but not extended to the informal poetic forms since these forms were a part of popular literature and they were not through the written literature. By delving into the works of the past, we see that the predecessors accepted and adhered to this classification as an unwritten law. The present study, in an analytical-descriptive way, suggests that the classical poetic forms of Persian literature can be classified into the three classes of formal, semi-formal and informal according to the established attitude of the predecessors which was itself formed based on the regard and reception of the court.

  Keywords: Poetic Forms, Classification, Classical Literature, Predecessors’ attitude, Court
 • Ebrahim Khodayar *, Atefe Salarvand, Maqhsood Ali Sadeghi Pages 51-76
  The book of Sirat-e Jalal al-Din Minkoberni is among the most important and reliable historical documents of the Khwarazmshahian and Mongol period, written by Shahab al-Din Nasawi with the aim of writing real history. In this study, citing the approach of Rhetorical narratology and the indicators of the 'Invalid narrator' theory in the opinions of rhetorical narratologists including Rimmon Kenan, James Phelan and Martin, the validity of the effect's narrator and the accuracy of some of his historical reports based on "textual and intertextual studies" have been evaluated. In textual studies, the signs of the narrator's invalidity and lack of credibility are identified as "moral evaluation of events and their judgment, the contradiction between the narrator's words and behavior, Linguistic and emotional cues, narrator acceptability, and the narrator's limited knowledge" and in the intertextual field, the narrations of the historian are examined with the historical texts of the same period and the "narrations deleted, abbreviated or erroneous" of the narrator are explained. Based on the results of the research, it can be said that despite the unique importance of the book in recording the life story of Jalal al-Din Khwarazmshah and the epic depiction of his life in the face of the Mongol demons, some contradictory orientations of the narrator in depicting the character of Jalal al-Din Khwarazmshah during the narration are distorted and invalid. For this reason, the audience is skeptical in the face of Jalal al-Din Khwarazmshah and some cases finds him a shaky personality.
  Keywords: Nasawi, Sirat-e Jalal al-Din Minkoberni, Jalal al-Din Khwarazmshah, Unreliable Narrator, Implied Author
 • Sabere Dashti, Mostafa Dashti Ahangar * Pages 77-110

  Study of Special subjects in various styles of poems can be show evolution them as for different conditions such as political, social and cultural conditions، One of this subjects, is Baharaneh main issue In this article, is study and division of motifs of Baharaneh in various period of Persian poem so we can analysis one of the live genre in Persian poems، For this purpose, this article, studied motifs in more than 174 Baharaneh poems of various period of Persian poem, Baharaneh in first period is external description of nature in spring and via to show ceremonies of new year and spring, praises kings and other grandees, The next period, Baharaneh changed to internal description and poet tries to show their emotions and affections in Baharaneh. The propagation of Mysticicm and subjectivism are the reason of this situation in this period, In contemporary period Baharaneh, as for political and social conditions, became completely different, In this period, because nationalism and to revive pure Iranian ceremonies, Baharaneh continues as before, But on other hand, due to the concutive defeat and the disappointment of some poets, the Baharaneh shows a regret for the shining past and nostalgia, The results of this study show Baharaneh in Persian literature can divided by their motifs and they can be divided into three categories: external, internal and nostalgic.

  Keywords: Baharaneh, Stlystics, motif, Traditional Persian poem, Contemporary Persian poem
 • Fazlollah Rezaei Ardani * Pages 111-128

  Simorgh in Iranian mythology is a bird related to the sky and the sun, which shows the special importance of the sky and the sun in the thought and life of Iranians, and therefore sometimes takes on a divine image. Due to the importance of the role of the sun and sky in human life and their beliefs, in other civilizations, other birds such as phoenix, eagle and heron, play a special role of Simorgh in myths. In this article, a comparative study of the role of some birds in the mythology of civilizations such as Iran, Greece, China, Egypt, USA and some famous civilizations, in order to identify their commonalities, has been done. The most important common feature of Simorgh and similar birds is the revitalization and connection of earth and sky or material world with the Alawite world, and people of different lands take refuge in them to overcome problems when faced with problems.

  Keywords: Simorgh, Phoenix, Eagle, Falcon, myth
 • Amir Soltanmohamadi * Pages 129-155
  Zahak in the Shahnameh is an evil character who has produced one of the worst historical-mythical periods. In the Shahnameh, with the guidance of Iblis, he kills his father, carnivores, slaughters and destroys the world. The character of Iblis, with an extroverted interpretation of the myth, with the signs that it is, must be the mother of Zahak. In Shahnameh's account of human actions, he reflects a family plot with his son Zahak against his wife Mardas. In the mythical depiction of the mother of Zahak in the religious epistle Oudg, whose actions in Zoroastrian texts correspond to those of Iblis in the Shahnameh narrative. In the depiction of social history, the Zakah government system is a matriarchal system. In the ancient tribal mother-mother (the devil), the cultivation of the land was flourished by killing the old king (Mardas) and spilling his blood on agricultural fields (killing Mardas in the garden) and marrying a young hero (Zahak). On the historical front, Zahak is also reminiscent of the Western invasion of Iran. One example of a widespread Western invasion of Iran in the Western chronicles is the invasion of the kingdom of Nineus and Nineas with the mighty Queen Samiramis. There are many similarities between the actions of Samiramis and Ninias or Ninius with Iblis (Zahak's mother) and Zahak, which indicates the presence of the powerful female element in Zahak's court.
  Keywords: myth, Shahnameh, Zahak, Iblis, Zahak's mother
 • Hashem Sadeghi Mohsenabad *, Akbar Heidarian Pages 157-181
  The Meysari encyclopedia has been published several times after being corrected by Dr. Barat Zanjani in 1987. However, it has been distorted and misrepresented though it is a single version text, and the corrector considered the text marginal notes as a duplicate version. The present study highlighted the corrected Meysari encyclopedia’s shortcomings in terms of “distortion and correction” and “misreading” by employing ancillary authentic medical references. As a result, the present study provided some recommendations for reviewing some parts of the Meysari encyclopedia, and it is hoped that the present study results, which is a stepping stone for enriching the old medical references, support scholars in dealing with difficulties and complications of the Meysari encyclopedia.
  Keywords: Meysari Encyclopedia, traditional medicine, Critical correction, Barat Zanjani
 • Fariba Azimzadeh Javadi *, Rahman Moshtaghmehr, Hosein Sedghi Pages 183-212
  The national epic of Iran includes the religious and social beliefs and traditions of older times, which are the context of the occurrence of its narrative events and have been extensively presented while telling stories. Including the belief in the influence of stars and constellations on the emergence of events that somehow connect the material world to the supernatural world. Also, resorting to supernatural forces such as magic was a way for a person to overcome his helplessness against destinies. Some of Mazdayasna's rituals and rituals are reflected in this work, which is part of the popular culture and beliefs of that time. Criminal sentences and common methods of punishment at that time is another category that is linked to this literary and epic work as social behavior. In this article, which is provided in a library style, the issues raised are discussed as much as possible.
  Keywords: Shahnameh, Popular Culture, cosmology, Magic, Mazdayasna Religion (Zoroastrianism), Criminal Sentences
 • Mona Ali Madadi * Pages 213-238
  One of the main ambiguities in Khayyam's research record is the attribution or non-attribution of quatrains to this Neyshabour philosopher. According to the opponents of attributing the quatrains to Khayyam, to equate their poet with Khayyam, a religious philosopher, is a community of contradictions and impossibilities. The result of such a belief is the claim of the existence of two Khayyams and the creation of a confrontation (rational philosopher and twentieth-century poet) between them; On one side is a wise philosopher who is immersed in philosophical concepts for the rest of his life, and on the other side is a poet who has no desire except luxury.But this confrontation does not resist dealing with Khayyam's works and the surviving reports about Khayyam Tab, because not only in Khayyam's works and the reports of his contemporaries, points such as being in the House of Ishrat and referring to the disinterestedness of creation have been seen. It may contaminate the ideal image of the rationalist religious philosopher, but there is also a rationality in the content and structure of the quatrains that makes it impossible to attribute them to a twentieth-century poet. The existence of these contradictions on both sides of the above-mentioned confrontation destroys the constructed confrontation from within and increases the possibility of attributing the quatrains to Khayyam by denying the fictitious poets.
  Keywords: Quatrains, Khayyam, rationality, structure, content
 • Vahid Idgah * Pages 239-263
  Attar's language, as researchers have noted, is full of distinctive features. These features became more apparent with the publication of Shafi'i Kadkani's edition of Mantigh al- Tair and other Attar’s Masnavis, but in the meantime, due attention was not paid to the Mokhtarnameh. Mukhtarnameh is a collection of Attar quatrains, which is provided in thematic order in fifty chapters. Due to the antiquity of the work, the study of its language is of special importance. In the present article, the phonetic features of this work have been studied and some questions about Attar's language have been answered and as well some of the typographical errors and examples of misreading have been corrected. The data obtained from the present article can be compared with the data obtained from the study of Attar’s other poems and the existing image of the stylistic and linguistic features of this poet can be made more accurate. One of the achievements of this research is the distinction between the word "negahi" pronounced whth /ī/, as well as the phonetic distinction between "tō" (layer) and "tū" (you), Both written the same, which has been made possible by examining the work’s rhyming. Considering the metre of Attar's quatrains, it was also found that, unlike some words that have been used in short forms, some words have been used only fully, such as "gusha" (to open) that needs to be corrected as "gushay"
  Keywords: Farid-ud-Din Attar, Mukhtarnameh, Quatrain, Language, pronunciation, Style, consonant removal, Text correction
 • Ghodrat Ghasemipour *, Asad Abshirini, Reza Jamshidi Pages 263-302
  One of the archetypes that exists in many lyrical fictions is the archetype of the Rescue of man by woman. Signs of this archetypal state can be seen both in the narratives in which the protagonist is a male character (hero) and in the narrations in which the heroine is the main character. In this archetype, the heroine assists the male character and saves him from death or helplessness. In this study, this archetype is investigated in the lyrical poetic narrations of "Zal and Rudabeh", "Bijan and Manijeh", "Kheyr and the Shepherd's Daughter", "Legend of the heavenly green-dress for Bahram-e- Gour", "Joseph and Zulaikha" and "Jam And Gol" And its data have been critiqued with an archetypal critique approach and written in a descriptive-analytical method. The results obtained show that In addition to the archetype of the Rescue of man by woman in ancient stories, it also exists in many contemporary lyrical texts and some of the narrations is formed on this archetype. love at first sight, violation of taboo, daimonic, The hero's (heroine's) journey and attainment of individuality are the main components of the archetype of the Rescue of man by women which exist in the narrations affected by this archetypal situation.
  Keywords: Violation of Taboo, Shapeshifting, Daimonic, Hero's Journey, Love at First Sight, Individuality, Heroine
 • Mohammadebrahim Maalmir *, Gholamreza Salemian, Soheil Yari-E-Goldarreh Pages 303-326
  Khawaja Muhammad Parsa (d. 822 AH), is one of the sheikhs of the Naqshbandiyya sect and famous Sufis of the Timurid era. he has authored numerous works in the field of Sufism and interpretation of the Qur'an. Tafsir Samaniyah, One of his works, is the commentary of eight short chapters of the thirtieth part of the Quran. To write this work, like his other writings, he has utilized a lot of Arabic and Persian late works; sometimes he has referred to his sources but in many cases he has not mentioned them. The main issue of this article is whether all the Persian parts of this work are the outcomes of the mind and the style of Khajeh Parsa or may some parts of it are taken from the works of predecessor authors and he has not mentioned his sources? studying the Persian parts of the book, it is clear that a number of these materials are taken from some works such as Sharh-e-Tarrof, Kimia-e-Saadat, Mersad-ul-Ebad, and Mesbah-ul-Hedayah whish he didn’t even mention them. This point can lead readers to make less mistakes about the content and linguistic analysis of this work and also make them aware of using these sections.
  Keywords: Khwaja Mohammad Parsa, Tafsir Samanieh, Sharh Tarrof, Kimia’e Saadat, Mersad Al-Ebad, Mesbah Al-Hedayah
 • Ali Mohammadi *, Arsalan Bahari -E- Saghalak Sari Pages 327-346
  Oriental despotism is one of the most important approaches and theories through which some western thinkers have viewed the mythological, political, economic and cultural events in the EAST. According to this theory, the state, or goverment, in Asian societies due to geographical factors, water shortage and rural dispersion, as a rival political institution by eliminating all  social structures and institution, including independent aristocracy, as a more powerful force. Has come from the community; However, the actions of the Rostam dynasty in the Shahnameh, which is probably a reflection of the embodiment of the Parthian aristocrasy, confirm that this dynasty, taking advantage of their strong political and economic base, played an effective role in limiting and balancing power; in fact, the research findinds show that the Rostam dynasty, by appointing a king in critical situations and assisting the kings with an independent and equipped army, gained political independence as well as dealing with independent trade and peasent affairs and gaining abundant wealth in various ways. Like the spoils of war, etc. they also enjoyed economic independence; In a way, this class not only did not have complete dependence on kings, but in many cases also had power equal to that of kings.
  Keywords: Oriental despotism, class, Rostam family, Political independence, Economic Independence
 • Bashir Nikdel Kelashami *, Ali Pedram Mirzaei, Parvin Tajbakhsh, Hossein Yazdani, Ayoob Moradi Pages 347-370
  Abolhassan Yaqmā Jandaghi, is one of the poets of Qajar era that has criticized verbally the corruption of the times by using the technique of satire in his poems. One of the techniques he has used, is a parody of the antecedent poets of Khorasani and Iraqi styles. The Masnavi of Sokkal-Adal, a poetry that has been composed in 564 verses, satirizes one of his contemporary poets so that in its composition the poet has considered Shahnameh of Ferdowsi. According to the topic, this paper tries to investigate the form, the structure and the theme of Sokkal-Adal based on the components of Mock epic and it compares the Mock epic with other kinds of literary figures including parody and Burlesque. To benefit from the technique of parodying, Yaqma tries to replace the literary imitation with creativity in his poems and He partly achieved its goal, but sometimes changing the tone of poems from heroic tone to doctrinal tone and combining these two tones have kept the poetry away from the textual coherence
  Keywords: Sokkal-Adal, Yaqma Jandaghi, Mock Epic, parody, Burlesque
 • Majid Houshangi, Toufigh Hosseini Pages 371-398

  Mystical reading of methodological texts and Mythological Analysis of Mythical text are new methods of Criticism that in the dialogue between these two fields explores the commonalities, differences, and usual and multifaceted discourses. On the other hand, in the critique of mythology proposed by Joseph Campbell, a model of archetypal schema is presented in the same way as the mythological narratives of different ethnic groups, which by analyzing Mystical texts and Mythical texts, we can find the kinship of stages of the seeker of the path with the pattern of the hero's journey. Hence, this descriptive-analytical study examines the relationship between the mystical journey and the heroic journey in the myth of Manichaeism creation and the narrative of Hormozdbagh's journey to the land of darkness. The results of this study show that the mythos of Hormozdbagh's journey to the land of darkness follows the same pattern that had been proposed in the three stages of Invitation, Arrival, and Return, under the title of Campbell's hero's journey pattern, and it has a deep relation with the seeker’s journey in mystical texts. So, according to the mentioned model, this trip can be considered as a type of seeker journey.

  Keywords: Archetype of the hero's journey, Mystical reading, Manichaean mythology, Ormozd Bagh, Joseph Campbell