فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا سعیدنیا*، محمد حسن زاده، فاطمه زندیان صفحات 1-20

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی تعاملی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ارشد، دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است. بر اساس آمار موجود در سایت این دانشگاه، تعداد اعضای هییت علمی دانشگاه 730 نفر، دانشجویان دکتری 3000 و ارشد 4000 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اعضای هییت علمی 253 نفر، دکتری 340 نفر، ارشد 350 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است که روایی آن از دید صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 16Spss و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی و دسته بندی خدمات مبتنی بر اشاعه گزینشی اطلاعات پرداخته شد، سپس تعداد 43 خدمت شناسایی شده در 7 ویژگی شامل: ویژگی گنجینه دانش (7)، بازخورد (7)، ارتباط دوسویه (5)، آموزش (4)، جستجو (7)، سفارشات (7) و مدیریت دانش (6) دسته بندی شد. نمره میانگین به دست آمده برای اغلب ویژگی های مدل نظام اشاعه گزینشی اطلاعات بالای نمره معیار4 بود.با استفاده از این مدل، نظام اشاعه گزینشی اطلاعات به صورت هوشمند نیاز اطلاعاتی کاربران عضو را تشخیص میدهد. امکان پشتیبانی از حجم وسیع اطلاعات، ارتباطات دو سویه، سفارشات، مدیریت دانش و روز آمدی آن به صورت لحظه ای از جمله ویژگیهای مورد نظر در این مدل میباشد.

  کلیدواژگان: اشاعه گزینشی اطلاعات، طراحی تعاملی، کتابخانه های دانشگاهی
 • مهدی علیپور حافظی*، داریوش مطلبی صفحات 35-60

  هدف اصلی، ترسیم شبکه علمی مقالات پژوهشی حوزه موضوعی امام رضا (ع) بود. پژوهش با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و تکنیک تحلیل شبکه ای به شناسایی روابط مفهومی میان مقالات منتشر شده در موضوع امام رضا (ع) انجام شد. 1305 مقاله به محوریت امام رضا (ع) تحلیل شد. اطلاعات توصیفی با استفاده از سیاهه وارسی، جهت یکدست سازی و ترسیم نمودارها وارد نرم افزار اکسل شدند. جهت تهیه ماتریس های متقارن برای ترسیم نقشه های هم رخدادی از نرم افزار راورماتریس استفاده شد. ماتریس ها برای محاسبات سنجه های مرکزیت درجه و بینیت وارد نرم افزار یوسی آی.نت شدند. به منظور مصورسازی نقشه ها نیز از نرم افزار وی ااس ویوور استفاده شد. یافته ها نشان داد که نویسندگانی مانند خلیل بیگزاده و زهرا قاسمنژاد در رتبه نخست پرکارترین نویسندگان قرار دارند. دانشگاه فردوسی مشهد نیز در رتبه اول مشارکت در انتشار مقالات با موضوع امام رضا (ع) قرار دارد. پژوهشگران با رتبه استادیاری بیشترین مشارکت را در انتشار مقاله داشته اند. رشته زبان و ادبیات فارسی نیز فعال ترین پژوهشگران را در انتشار مقاله دارد. نویسندگانی مانند منصوره فصیح رامندی، حسین بهروان، و سیدابراهیم مرتضوی به دلیل داشتن بیشترین میزان مرکزیت بینیت از توانایی بالایی برای انتقال اطلاعات و دانش در شبکه برخوردارند. رشته های علمی مانند علوم تربیتی، پژوهش اجتماعی، و دین پژوهی با داشتن بیشترین میزان مرکزیت درجه از محبوب ترین رشته ها در شبکه همکاری بین-رشته ای هستند. دانشگاه هایی مانند علوم انتظامی امین، پیام نور، و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از محبوب ترین سازمان های فعال در شبکه همکاری میان موسسات علمی حامی انتشار مقالات هستند.

  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، مقالات، دانشگاه ها، رشته های علمی، پژوهشگران
 • ژوبین کابلی*، محمد شاه حسینی صفحات 69-100

  هدف تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است.این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تامین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران بوده که با توجه به نتیجه حاصل ازفرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 109 نفر انتخاب گردید.روش شناسی: محقق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه ها بهره برده است. جهت دستیابی و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (1995)، مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (2002) و نوآوری سازمانی مدل میرمیران (1393) بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/95، 91/0 و97/0 بدست آمد. همچنین، به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای تحلیل داده های توصیفی و تحلیل عاملی از نرم افزارهای22 spss و 3smart pls بهره گرفته شده است. یافته ها نتایج حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی توام با مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی مراکز تامین و توسعه بهزیستی تهران موثر بوده است. همچنین مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و مدیریت دانش تاثیر معنی داری داشته است. نتیجه این پژوهش باافزایش و بکارگیری دانش توسط مدیریت منابع انسانی در بهزیستی تهران موجب ارتقا نوآوری سازمانی و در نتیجه اثر بخشی خدمات به جامعه را بهبود بخشیده و تلفیق دانش در عملکرد،توسط مدیریت منایع انسانی بهزیستی تهران توصیه گردیده است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش، سازمان بهزیستی
 • بررسی تاثیر عوامل شخصیتی بر انسجام تیمی کارکنان با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش (مطالعه موردی: شرکت اسنوا)
  نرگس عطریان*، عباس درویشی، مهری مهدیخانی صفحات 101-138

  امروزه در اثر تغییر و تحولات پیش بینی نشده محیطی و تکنولوژیکی توجه به صرفه جویی ها، افزایش نوآوری و انعطاف پذیری برای انواع کسب وکارها در کسب مزیت رقابتی پایدار امری ضروری است. در این میان آنچه به سازمان ها در افزایش توانایی ها و رویارویی با چالش ها یاری می رساند، ایجاد و پرورش تیم های مناسب و اثربخش از افراد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شخصیتی بر انسجام تیمی کارکنان شرکت اسنوا با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است ازاین رو داده های بررسی شده از طریق پرسشنامه های استاندارد عوامل شخصیتی گلدبرگ (1992)، تسهیم دانش چانگ و همکاران (2015) و انسجام تیمی وستر و ویس (1991) در میان کارکنان شاغل در شرکت اسنوا در سال 1399 و به حجم نمونه 278 نفر گردآوری و در ارزیابی الگوی پیشنهادی از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد میان چهار مورد از عوامل شخصیتی (برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و اشتراک دانش با انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما میان عامل شخصیتی (روان رنجوری) و انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. مسیرهای غیرمستقیم ‏عوامل شخصیتی نیز از طریق اشتراک دانش با انسجام تیمی در کارکنان معنادار است. لذا می توان گفت عوامل شخصیتی در کنار سایر عوامل ازجمله اشتراک دانش، نقش کلیدی در انسجام تیمی ایفا می کنند و لزوم توجه به این عوامل در برنامه-های آموزشی برای تقویت انسجام تیمی مفید است.

  کلیدواژگان: عوامل شخصیتی، انسجام تیمی، اشتراک دانش
 • اعظم موسی چمنی*، سعید غفاری، ثریا ضیایی، افشین موسوی چلک صفحات 139-162
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل های دروس تخصصی دوره های دکتری در رشته های علوم انسانی آموزش عالی است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نوع طرح های پژوهش آمیخته اکتشافی است. از اینرو ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مولفه های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر مبنای آن پرسشنامه ای در قالب 9 مولفه اصلی و 44 سوال تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت. علاوه بر آن سیاهه وارسی نیز در قالب 442 گویه فرعی تهیه شد.

  یافته ها

  در تحلیل محتوای 2250درس تخصصی در 11 رشته علوم انسانی در مقطع دکتری، 3260 شناسه استخراج گردید. این بررسی نشان داد که اشتراک دانش 46/25 درصد، کاربست 48/17 درصد، تغییر 73/12 درصد، خلق 75/11 درصد، شناسایی دانش 97/9 درصد، سازماندهی 73/7 درصد، توسعه 23/6 درصد، ارایه 4/97 درصد و حفاظت از دانش 68/3 درصد از داده ها را کسب کردند.

  نتیجه گیری

  برای آماده سازی دانش آموختگان به عنوان رهبران توانمند آینده، لازم است آموزش عالی در آموزش مدیریت دانش به دانشجویان نقشی محوری و موثر داشته باشد. بهره گیری از برنامه های درسی مبتنی بر مدیریت دانش، مهارت های لازم برای به کارگیری دانش و اتکا به آن را هموار می سازد. بکارگیری شیوه های استاندارد در آموزش و پژوهش، مدیران آینده را برای ارایه و اشتراک دانش در سازمان ها آماده می سازد. مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، اشتراک و ارزشیابی، سرمایه دانشی سازمان هاست.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: مدیریت دانش، آموزش عالی، برنامه های درسی، علوم انسانی، تحلیل محتوا
 • زهره دوگچی*، محمدجواد تاجیک صفحات 163-189
  هدف

  مطالعه نقش برنامه‏ ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه‎ در کسب وکارهای نوین اطلاعاتی جهت بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به‎ ویژه در وب‎سایت ‎های داده ‏کاوان هوشمند و راهبری اصیل می‏باشد.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری شامل 90 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک که به عنوان نمونه در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته با 46 سوال در بین آن‎ها توزیع گردید و 75 پرسشنامه تجمیع شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در سه بخش سوالات برابر با 888/0، 889/0 و 936/0 می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش همسانی درونی روایی سازه نتایج ضریب همبستگی بین هریک ازسوالات درسطح خطای کمتراز 01/0 معنادار بوده‎ و از روایی سازه بالایی برخوردار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ‏ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم ‏افزار اس‎پی‎اس‎اس بهره گرفته‎ شد.

  یافته ‎ها: 

  برنامه ریزی استراتژیک به‎صورت معناداری بیشترازحد متوسط (68%) و مدیریت پروژه (67%) و میزان نقش برنامه ریزی استراتژیک برمدیریت پروژه تاحد زیادی (67 %) درکسب وکارهای نوین اطلاعاتی نقش داشته ‎است.

  نتیجه‎ گیری:

   نتایج نشان داد میانگین رتبه زیر مولفه منابع انسانی و زنجیره تامین‏کنندگان در برنامه‎ریزی استراتژیک برابر با (65/2) و زیر مولفه عوامل فرهنگی واجتماعی از مدیریت پروژه برابر با (08/3) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دیدگاه صاحبان مشاغل بیشترین تاثیر را در کسب‎ و کارهای نوین اطلاعاتی داشته ‏اند.

  کلیدواژگان: برنامه‎ ر یزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، کسب و کار نوین، مدیریت اطلاعات
 • رضا دهخدایی، عاطفه شریف* صفحات 191-219

  منابع با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و انتشار هستند و در این میان سهم منابع دیجیتال و وبی بسیار مشهود است. به منظور سازماندهی این منابع، تلاش هایی برای رده بندی خودکار صورت گرفته که غالبا از الگوریتم های آماری و یادگیری ماشینی استفاده می کنند. همچنین در برخی منابع، استفاده از رده بندی های کتابخانه ای نیز توصیه شده است. اصلی ترین چالشی که در این زمینه وجود دارد آن است که رده بندی، فرآیندی انتزاعی و نیازمند تفکر است و تکنیک های ماشینی و هوش مصنوعی هنوز نتوانسته اند به طور کامل جایگزین ذهن انسان شوند. در این مقاله ضمن بیان اهمیت رده بندی خودکار به مفاهیم یادگیری ماشینی و تکنیک ها و الگوریتم های پرکاربرد در خوشه بندی و رده بندی مانند کا- نزدیکترین همسایه، مدل بیز، شبکه های عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق، و طبقه بندی های ترکیبی پرداخته شد. همچنین مراحل رده بندی خودکار صفحات وب و تکنیک های مورد استفاده در هر مرحله مورد اشاره قرار گرفت. رسیدن به درک روشن تری از موضوع رده بندی خودکار، امکان هم زبانی با متخصصان حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر را فراهم آورده و زمینه ساز پژوهش های میان رشته ای خواهد بود.

  کلیدواژگان: رده بندی، رده بندی خودکار متن، یادگیری ماشین، رده بندی صفحات وب، رده بندی کتابخانه ای
|
 • HamidReza Saeidnia *, Mohammad Hassanzadeh, Fateme Zandian Pages 1-20

  The purpose of this study was to Design model Interaction Operational selective dissemination of information(SDI) in academic libraries. This research is purpose-oriented, applied, and methodically-oriented. The statistical population of this study included all MSc students, Ph.D. students and faculty members of Tarbiat Modares University in Tehran. According to the statistics available on the site of the university, the faculty members of the university were 730 faculty members, 3000 students Ph.D., and 4000 students MSc. Using the Cochran formula, the number of faculty members was 253, 340 were Ph.D., and the MSc students 350 were selected. The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the experts of information science and science. For data analysis, 16Spss software and single sample T-test were used.In this study, the identification and categorization of information-based dissemination services were first determined, then the number of 43 services identified in 7 characteristics included:knowledge repository(7), feedback (7), Two-way communication(5), education (4), Search (7), Orders (7), and Knowledge Management (6). The average score obtained for most of the characteristics of the selective dissemination system model was above the score of 4.Using this model, the selective dissemination system intelligently recognizes the information needs of member users. It is possible to support a wide range of information, two-way communication, orders, knowledge management, and instant messaging as one of the features of this model.

  Keywords: Design model Interaction, selective dissemination of information(SDI), Academic Libraries
 • Mehdi Alipour Hafezi *, Dariush Matlabi Pages 35-60

  The main purpose was to draw a scientific network of research articles in the subject area of Imam Reza. The study was conducted with co-occurrence analysis of words and network analysis technique to identify the conceptual relationships between published papers on the subject of Imam Reza. 1305 articles focusing on Imam Reza were analyzed by comprehensive studies. Descriptive data were entered into Excel software to standardize and draw graphs. Ravromatrix was used to prepare symmetric matrices to draw coherent maps. The matrices were entered into the UCINet to calculate the degree of centrality of degree. VOSViewer software was also used to illustrate the maps. The research findings showed that writers such as Khalil Beigzadeh and Zahra Ghasemnejad are among the most prolific writers. Ferdowsi University of Mashhad is also in the first rank of participation in publishing articles on the subject of Imam Reza. Researchers with the academic rank of assistant professor have been most involved in publishing the article. The field of Persian language and literature has the most active researchers in publishing articles. Authors such as Mansoureh Fassih-ramandi, Hossein Behravan, have a high ability to transfer information and knowledge in the network. Scientific disciplines such as educational sciences, social research, are among the most popular disciplines in the interdisciplinary collaboration network with the highest degree of degree centrality. Universities such as Amin Law Enforcement Sciences, Payame Noor, are among the most popular organizations active in the network of cooperation between scientific institutions supporting the publication of articles.

  Keywords: Imam Reza (as), Articles, Universities, Scientific Fields, researchers
 • Zhoobin Kaboli *, Mohammad Shah Hosseini Pages 69-100
  Objective

  The purpose of this research is to investigate the impact of human resource management on organizational innovation based on knowledge management. This research is descriptive and correlational. The statistical population includes employees and managers of the headquarters centers for the provision and development of welfare services in Tehran. According to Cochran's formula, the sample size was 109 people.

  Methodology

  The researcher used a simple random sampling method to distribute the questionnaires. In order to obtain and collect information, Nonaka and Takeuchi (1995) knowledge management questionnaires, Bosley and Weil (2002) human resource management and Mirmiran model organizational innovation (2013) questionnaires were used. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha method, 0.95, 0.91 and 0.97, respectively. Also, in order to test the hypotheses, the structural equation modeling method was used, and for descriptive data analysis and factor analysis, 22 spss and 3smart pls software were used.

  Findings

  The results indicate that human resource management combined with knowledge management has been effective on the organizational innovation of Tehran welfare development and supply centers. Also, human resource management has had a significant impact on organizational innovation and knowledge management.

  Result

  This research, by increasing and applying knowledge by human resources management in Tehran welfare, has promoted organizational innovation and as a result, improved the effectiveness of services to the society, and the integration of knowledge in performance has been recommended by the management of human resources in Tehran welfare.

  Keywords: Human resource management, Organizational Innovation, Knowledge Management, Welfare organization
 • Investigating the effect of personality factors on team cohesion of employees according to the mediating role of knowledge sharing (Case study: SNOWA company)
  Narges Atrian *, Abbas Darvishi, Mehri Mahdikhani Pages 101-138

  Today, due to unforeseen environmental and technological changes, it is necessary to pay attention to savings, increase innovation and flexibility for all types of businesses in order to gain a sustainable competitive advantage. In the meantime, what helps organizations increase their capabilities and meet challenges is creating and nurturing appropriate and effective teams of individuals. The purpose of this study is to investigate the effect of personality factors on team cohesion of SNOWA employees with regard to the mediating role of knowledge sharing. The study is a descriptive correlational study through structural equation modeling (SEM). SNOWA company was collected in 1399 with a sample size of 278 people and SPSS and AMOS software were used to evaluate the proposed model. The results showed that there is a positive and significant relationship between four factors of personality (extraversion, agreement, conscientiousness and openness to experience) and knowledge sharing with the team cohesion of employees; But there is no positive and significant relationship between personality factor (neuroticism) and team cohesion of employees. Indirect paths of personality factors are also significant through knowledge sharing with team cohesion in employees. Therefore, it can be said that personality factors along with other factors such as knowledge sharing, play a key role in team cohesion and the need to pay attention to these factors in training programs to strengthen team cohesion is useful.

  Keywords: Personality factors, team cohesion, Knowledge Sharing
 • Azam Mousa Chamani *, Saeid Ghaffari, Soraya Ziaei, Afshin Mousavi Pages 139-162
  Objective

  The purpose of this study is to determine the status of knowledge management in the titles of specialized doctoral courses in the humanities of higher education.

  Methodology

  The present study is a type of mixed exploratory research projects. Hence, a combination of qualitative and quantitative methods has been used. First, the components of knowledge management were extracted by content analysis method with inductive approach, and based on that, a questionnaire in the form of 9 main components and 44 questions was prepared and provided to the experts. In addition, the checklist was prepared in the form of 442 sub-items..

  Results

  In content analysis of 2250 specialized courses in 11 humanities disciplines in the doctoral program, 3260 identifiers were extracted. This study showed that knowledge sharing 25.46%, knowledge application 17.48%, knowledge change 12.73%, knowledge creation 11.75%, knowledge identification 9.97%, knowledge organization 7.73%, knowledge development 23 6.6% obtained knowledge presentation, 4.97% and knowledge protection obtained 3.68% of the data.

  Conclusion

  In order to prepare graduates as capable future leaders, higher education needs to play a pivotal and effective role in teaching knowledge management to students. Utilizing knowledge management-based curricula facilitates the skills needed to apply and rely on knowledge. Applying standard methods in education and research prepares future managers to present and share knowledge in organizations. Knowledge management promotes a comprehensive approach to identifying, capturing, retrieving, sharing and evaluating the knowledge capital of organizations.

  Keywords: Knowledge Management, Higher education, curricula, humanities, content analysis
 • Zohre Doogchi *, Mohammadjavad Tajik Pages 163-189
  Objective

  To study the role of strategic planning on project management in new information businesses to improve the effectiveness and efficiency of project performance, especially on Dadeh Kavan Hooshmand & Rahbari Asil websites.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population consisted of 90 e-business owners who were selected as the available sample by simple non-random method. The researcher-made questionnaire with 46 questions was distributed among them and 75 questionnaires were collected. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire, which is equal to 0.888, 0.889 and 0.936 in three sections of questions. To assess the validity of the questionnaire using the internal consistency method of construct validity, the results of the correlation coefficient between each of the questions at the error level is less than 0.01 and has a high construct validity. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software.

  Findings

  Strategic planning has significantly more than average (68%) and project management (67%) and the role of strategic planning on project management has played a significant role (67%) in new information businesses.

  Conclusion

  The results showed that the average rank of human resources and supplier chain sub-component in strategic planning is equal to (2.65) and the sub-component of cultural and social factors of project management is equal to (3.08) is more important. From the perspective of business owners, they have had the greatest impact on new information businesses.

  Keywords: Strategic management, . project management, . new business, Information Management
 • Reza Dehkhodaie, Atefeh Sharif * Pages 191-219

  Nowadays, various online resources are growing and disseminating rapidly. In order to organize these resources, attempts have been made to use automatic classification, which often use statistical algorithms and machine learning. Rrecently, attention has been drawn to the use of library classifications. The main challenge here is that classification is an abstract, thought-provoking process, and machine techniques and artificial intelligence have not yet been able to completely replace the human mind. In this paper, we provide an overview of the importance of automatic classification, machine learning and practical algorithms and techniques of clustering and classification like K- nearest neighbor, Bayesian models, artificial neural networks, deep learning, and hybrid classifications. Also, the steps of automatic classification of web pages and the techniques used in each step were mentioned. Achieving a clearer understanding of the automatic classification will enable LIS experts to communication with the experts in the field of artificial intelligence and computers. This could pave the way for interdisciplinary researches.

  Keywords: Classification, automatic text classification, Machine Learning, web page Classification, library classification