فهرست مطالب

فقه جزای تطبیقی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1401)

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال دوم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدی نجفیان رضوی، عباس شیخ الاسلامی*، هانیه هژبر ساداتی صفحات 1-9
  امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مولفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفری اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلی حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلی ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اعمال شکنجه، کلی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.
  کلیدواژگان: اصل برائت، بخشنامه قضایی، حقوق دفاعی، موازین فقهی
 • علی غلامی*، حسین آقایی میبدی صفحات 11-24

  در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات ها اجرا می گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوما یکی از سه هدف فوق را دنبال می کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.

  کلیدواژگان: تشهیر، احتیال، قوادی، قذف، شهادت دروغ
 • سید علی ربانی موسویان* صفحات 25-37

  توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تاثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تامین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تاثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مولفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، نقش قانون، امنیت قضایی، اعتماد شهروندان، بازداشت غیرقانونی
 • نگار ایرانی پور، محمدعلی مهدوی ثابت*، محمد آشوری صفحات 39-44

  شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تاکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفری بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالیون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتا در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

  کلیدواژگان: ادله اثبات، بینه، شهادت، دیوان کیفری بین المللی
 • غلامرضا پیرجهانگیر *، ابوالحسن مجتهد سلیمانی صفحات 55-62

  ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمدا و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلا اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قایم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تاثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ورشکسته، تعلیق، دادرسی، حجر، جرم انگاری
 • اسماعیل حسن زاده، صابر نیاورانی*، محسن محبی صفحات 65-72
  در عرصه نظام بین الملل یکی از مسایل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به عنوان ابزاری تلقی می شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می نماید. رایج ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری می باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس نامه موسس دیوان بین المللی دادگستری موجود می باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه های موجود در دیوان اتخاذ می شود.
  کلیدواژگان: ادله، اثبات دعوا، شهادت، دیوان بین المللی دادگستری
 • افشار خسروی زاد*، روح الله سپهری، حمیده بابایی صفحات 75-85
  به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادله در کشف جرم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبیل «دشوار بودن صحت انتساب، قابلیت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اصالت داده ها درفضای مجازی، که پیش شرط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار است و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ایران نیز از توجه به این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف به این ضرورت اشاره کرده است. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایانه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیلی پرداخته و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمین برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از این تدابیر امنیتی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچند تاکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت استفاده از این راهکارها انجام نشده است.
  کلیدواژگان: مشروعیت تحصیل دلیل، جرایم فضای مجازی، ادله اثبات دعوی، ادله الکترونیکی
 • محمدرضا گل همیشه بهار، عبادالله احمدی*، مجید برزگر صفحات 87-97

  روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که آموزش محیط زیست چه تاثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تاثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش های حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه رو است.

  کلیدواژگان: آموزش، محیط زیست، پیشگیری، جرایم زیست محیطی
 • عبدالرضا فرهادیان* صفحات 99-111
  معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سوال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.
  کلیدواژگان: معاونت در جرم. محیط دیجیتال، جرم
 • محمد مسعودی نیا* صفحات 113-127
  حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه 190 سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملا درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تاکید می باشد.
  کلیدواژگان: غیرنظامیان، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک، زنان، کودکان
 • سیف الله سجادی نسب، اسدالله لطفی*، محمود قیوم زاده صفحات 129-142

  از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مساله مقدار تعزیر است. مساله ای که با دو رویکرد کاملامتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضا جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقا دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.

  کلیدواژگان: تعزیرات، فقه جزا، قواعد فقهی
|
 • Medi Najafiyan Razavi, Megdi Sheykholeslami *, Haniyah Hojabr Sadati Pages 1-9
  Nowadays, the defense rights of the accused as a balancing component of power in the parties of the criminal case have been more and more noticed by different criminal justice systems. Islamic criminal law includes the principles that guarantee the defense rights of the accused in the best way, and in short, either repels corruption from the accused or provides benefits to him. The findings from the descriptive-analytical study of the defense rights of the accused from the perspective of jurisprudence standards and judicial directives show that despite the standards such as the sanctity of blood, the lack of validity of confessions caused by torture, the legality of representation in all lawsuits, the legality of the defendant's silence against claiming man and rationally proving the necessity of explaining the charge to the accused in Imamiyya jurisprudence, in the judicial directives, the important defense rights of the accused have not been mentioned and special protective provisions have not been made. It is not established to guarantee the said rights. Lack of sufficient attention to guaranteeing the immunity of the accused from acts of torture, the general nature of the provisions governing the right to have a lawyer in the criminal proceedings, the lack of an explicit provision guaranteeing the right of the accused to remain silent, and the lack of a guarantee of sanctions about the right of the accused to explain the accusation are the most important lacks in the judicial directives related to the defendant's defense rights, which of course, in some cases, have legislative roots.
  Keywords: Principle of Acquittal, Judicial Directive, Defense Rights, Jurisprudential Standards
 • Ali Gholami *, Hossein Aghaie Pages 11-24

  In jurisprudential literature, Defamation is performed with other punishments. Therefore, the purpose of the punishment of Defamation should be considered with the purpose of other punishments. The question of this article is what assumptions can be made about the purposes of the punishment of Defamation and the associated punishment? In response to the question that has been discussed regarding the fatwas of the jurists on the four crimes of fraud, beshrew, pander and false testimony by descriptive-analytical method, while recognizing the punishment of Defamation as complementary, assumptions of separation of Defamation’ purpose from punishment of the attendant and the complementarity of the purpose of the Defamation in relation to the punishment of the attendant is proposed. If Defamation has a separate purpose, it is the purpose of individual deterrence, general deterrence, or prevention of victimization, and the attendant punishment necessarily pursues one of the above three objectives without being similar to Defamation. If the purpose of Defamation is similar to attendant punishment, both punishments simultaneously pursue a single goal at different levels. However, if defamation is complementary punishment, two hypotheses can be proposed: some goals are complementary to others, and some punishments are complementary to others to a single goal. If Defamation has a separate purpose, it is the purpose of individual deterrence, general deterrence, or prevention of victimization, and the attendant punishment necessarily pursues one of the above three objectives without being similar to Defamation. If the purpose of Defamation is similar to attendant punishment, both punishments simultaneously pursue a single goal at different levels. However, if defamation is complementary punishment, two hypotheses can be proposed: some goals are complementary to others, and some punishments are complementary to others to a single goal.

  Keywords: defamation, Fraud, Beshrew, Pander, False Testimony
 • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan * Pages 25-37

  Sustainable development means meeting the needs of the present generation without harming the needs of future generations. It has several indicators. One of the main indicators of sustainable development is security. On the other hand, the law means binding rules and regulations imposed by the competent authority. These are the goals whose most important goal is to create security for the citizens. Therefore, law and sustainable development are linked in the concept of security and security is their interface so that the level of security is directly related to the law and the law is effective in sustainable development by creating security, which is the turning point of the two categories. It has different dimensions and one of the most important dimensions is judicial security, which provides justice in society and creates trust and peace among citizens. In this study, while examining the role and effect of law in sustainable development, one of the most basic components of judicial security, namely the prohibition of illegal detention in order to establish sustainable development in various levels of international instruments, foreign and domestic law has been investigated.

  Keywords: sustainable development, Role of Law, Judicial Security, Citizens' Trust, Illegal Detention
 • Negar Irani Pour, MohammadAli Mahdavi Sabet *, Mohammad Ashuri Pages 39-44

  The testimony of witnesses has always been considered as one of the most important evidences to prove claims and accusations in various criminal systems. In this research, with an emphasis on criminal matters and with a descriptive-analytical method, a comparative study of the validity of testimony in international criminal courts and jurisprudence has been done. The findings of the research show that from the point of view of jurisprudence, testimony is informing a right that is expressed confirmly and its validity is not dependent on the persuasion of the judge. Regarding the international criminal courts, despite the weak role of testimony as a proof of accusation in the Nuremberg and Tokyo courts as the first generation courts, with the passage of time and the formation of the second generation international criminal courts such as the former Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone and finally with the ratification of the Rome Statute and the formation of the International Criminal Court, we see the increasing status of witness testimony as a proof of accusation in criminal proceedings, which can be seen mainly in the form of special protection measures for witnesses as important criminal actors.

  Keywords: proof, Evidence, testimony, International Criminal Court
 • Gholamreza Pirjahangir, Abolhasan Mojtahed Soleimani Pages 55-62

  Bankruptcy means the trader is unable to pay the debt. By issuing the verdict of bankruptcy, the merchant is deemed Mahjour (interdicted man) and will not be allowed to seize his/her property. After that, the legal competence of the bankrupt person is left to the receiver in part of his financial rights. It is possible that a businessman intentionally or by his/her negligence acts that would cause him to go bankrupt and cause a loss to creditors. Therefore, the criminal legislature has criminalized two criminal titles of bankruptcy due to fraud and bankruptcy because of fault. If the bankrupt person's case is in the process of proceedings, his hearing will be suspended pending the appointment of the receiver. In relation to the effect of issuing the verdict of bankruptcy on the implementation of the court decision, if decision is related to financial matters, the proceedings will be suspended, but if the sentence is related to non-financial matters, the proceedings will not be stopped.

  Keywords: Bankrupt, Suspension, Hearing, Hajr, Criminalization
 • Ismail Hassanzadeh, Saber Niyavarani *, Mohsen Mohebi Pages 65-72
  In the field of the international system, one of the important issues that arise in the proceedings is determining the validity of evidence to prove the claim. Evidence is considered as a means of proving the positions of each of the sides of the dispute in a judicial process. The most common proofs that can be presented before international institutions are written proofs and oral proofs. The purpose of the present research is to investigate the validity of the proofs of the claim in the International Court of Justice. This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Most of the rules governing the evidence to prove the case are contained in the founding statute of the International Court of Justice; However, many evidences to prove the case are adopted from the existing procedures in the court.
  Keywords: Evidence, Proof of Claim, testimony, International Court of Justice
 • Afshar Khosravizad *, Roohollah Sepehri, Hamideh Bababee Pages 75-85
  Due to the expansion of information technology, Traditional law is faced with a new type of evidence in crime detection called digital evidence. Due to problems such as "difficulty of correct attribution, possibility of distortion and destruction", the judicial system faced a new challenge in proving the evidence. It is extremely difficult to guarantee the security, validity and authenticity of data in the virtual space, which is a prerequisite for the credibility of electronic evidence and it can only be achieved to some extent through technical strategies. The legislator of Iran has not neglected to pay attention to these technical strategies and has mentioned this necessity in various regulations. The method of this article is descriptive and analytical. As a conclusion, it should be said that the legislator in Article 40 of the Computer Crimes Law has dealt with security measures metaphorically in the discussion of data seizure. The legislator has deemed it necessary to use reliable security measures to verify identity and authenticity in Article 656 of the Criminal Procedure Law approved in 2013. Attribution of reason in virtual crimes to the accused should be legitimate and convincing and based on criminal grounds.
  Keywords: legitimacy of evidence, Crimes in Cyberspace, Evidence to Prove a Lawsuit, Electronic Evidence
 • MohammadReza Gol Hamishe Bahar, Ebadollah Ahmadi *, Majid Barzegar Pages 87-97

  Nowadays, the destruction of the environment and natural resources as a global problem has attracted everyone's attention. The establishment of various laws has not been able to prevent the increasing process of environmental destruction. In such a situation, the education has become an important discussion. The basic question that is raised and investigated in this regard is: what effect does environmental education have on preventing environmental crimes? The present paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question using the library method. The findings show that a major part of existing environmental problems is rooted in the lack of necessary awareness and cultural weakness in the field of the relationship between man and nature, and environmental education in the form of development-oriented and community-oriented prevention is effective in preventing environmental crimes. Solving the environmental crisis depends on the reform of human teachings and a change in the attitude, vision and knowledge of man towards his destiny and his surroundings, which can be realized in the form of growth-oriented instructions and the education of people in the growing age. Community-based prevention is also reminded of the danger of environmental destruction through information, awareness and cultural development of other layers of society and promotes environmental protection methods. The result of such a process is the reduction of environmental crimes. In Iran's legal system, despite the existence of some laws in the field of environmental education, this approach faces significant doubts and shortcomings.

  Keywords: Education, Environment, Prevention, Environmental Crimes
 • Abdolreza Farhadian * Pages 99-111
  Accessory in the digital environment is one of the important issues that has not been studied from a jurisprudential point of view. Considering the growing expansion of the digital environment, it is important and necessary to study it. The fundamental question raised in this research is what is the jurisprudence's approach to accessory in cybercrimes? The present paper is descriptive and analytical, and it investigates the mentioned question by using the library method. The findings indicate that accessory is accepted in and since the digital environment is one of the new and emerging issues and phenomena, accordingly, accessory in jurisprudence can be analyzed and generalized to the digital environment from a jurisprudential point of view. Accessory is either independent or considered as an accessory crime. Examples of accessory to crime in the digital environment are also discussed in the form of accessory subordinate to the main crime and accessory independent of the main crime. In accessory subordinate to the main crime, we can mention examples such as crimes against the confidentiality of data and systems, crimes against the accuracy and integrity of data and systems, theft and fraud related to computers. Accessory independent of the main crime in examples such as crimes against public ethics and chastity and examples of criminal content can also be analyzed.
  Keywords: Accessory, digital environment, crime
 • Mohammad Masoudinia * Pages 113-127
  Supporting civilians in armed conflicts is one of the important issues that has always been the subject of debate. This article examines the approach of jurisprudence and international criminal law in protecting civilians in armed conflict. The current article is descriptive and analytical and the mentioned question by using the library method has investigated. The findings of the article indicate that the protection of civilians and the necessity of separation between military and civilian forces is one of the fundamental principles of humanitarian rights in international law. The guarantee of protection of civilians against attacks, creating fear and panic among the civilian population and using poisonous and mass killing weapons are prohibited and to take precautionary measures in military attacks in order to protect the lives of civilians is necessary. In Islam, the principle of separation of military personnel in armed conflicts is recognized. The basis of this principle is verse 190 of Surah Al-Baqarah, which according to the clear implication of this verse, war is reserved for those who are actually in fighting engaged. In international humanitarian law, civilians in general and especially children and women are protected. In Islam, people such as women, children and the elderly who are not actually soldiers are supported. As a result, the protection of civilians both in religious teachings and in international humanitarian law is emphasized.
  Keywords: Civilians, Armed conflicts, Humanitarian Rights, Principle of Separation, Women, children
 • Seyfollah Sajjadinasab, Asadollah Lotfi *, Mahmoud Ghayumzadeh Pages 129-142

  One of the controversial topics of Ta'zir is the issue of the amount of Ta'zir. A problem that faces two completely opposite approaches. In the first approach, some jurists have expressed different and sometimes irreconcilable theories about the amount of Ta'zir by simply relying on the words of some narrations or by following their previous jurists, which makes it impossible to achieve a single theory. In the second approach, other jurists, according to other Hadiths and also the content of the Hadiths of Ta'zir, consider it indefinite without determining the amount and it is absolutely at the discretion of the imam or ruler to determine its amount according to expediency. Ta'zir is a punishment whose amount is not specified in shari'a, so the main basis of Ta'zir is its "non-determinedness". There is disagreement about whether ta'zir is exclusive to flogging or includes other punishments, some consider Ta'zir exclusive to flogging, in contrast, the famous Shiite and Sunni jurists believe that Ta'zir is not intended for flogging. From the appearance of hadiths, this meaning is not taken.

  Keywords: Ta'zir, criminal jurisprudence, Juridical Rules