فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 117، اردیبهشت 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 117، اردیبهشت 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میرحسن ریاضی، علی فقیه حبیبی*، علی مشهدی، منصور پورنوری صفحات 1-15

  محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه موثر انجام می دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رای خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مساله محیط زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تاکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سیوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد.

  کلیدواژگان: محیط زیست، اصل انصاف، دیوان بین المللی دادگستری، رویه ی قضایی، مرز زمینی
 • خشایار شریفی، آپتین راه نورد*، کیوان صائب، فرید غلامرضا فهیمی، احمد توانا صفحات 17-30
  زمینه و هدف

  شیرابه حاصل از دفن زباله حاوی فلزات سنگین آلاینده است که باعث ایجاد اثرات سمی بر روی آب و خاک در نزدیکی محل های دفن زباله می شد. گیاه پالایی یکی از روش های کنترلی است که در آن از گیاهان بومی با قابلیت انباشتگری استفاده می شود. این پژوهش با هدف  ارزیابی قدرت انباشتگری فلزات سنگین به توسط گزنه از شیرابه صورت گرفته است.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر پس از جمع آوری بذور گزنه از لندفیل تنکابن، آنها رادر 16 گلدان کشت و پس از مرحله 6 برگی تحت چهار غلظت شیرابه تازه (0، 30، 60 و 100 %) قرار داده شد و بعد از اتمام دوره رویشی، میزان فلزات سنگین (توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی) و فاکتورهای مورفولوژیک مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت شیرابه، مقدار فلزات سنگین در تمامی اندام های گزنه افزایش یافته (Ni>Pb>Cd>Ar) و اندام های هوایی جذب بیشتری داشتند. به موازات آن، فاکتورهای وزن خشک ساقه و برگ، ریشه و شاخص سطح برگ نیز کاهش یافت. محاسبه TF>1 در اندام های گزنه حاکی از توانایی انباشتگر بودن فلزات سنگین در آن در مواجهه با شیرابه بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  زیست پالایی با استفاده از گیاهان بومی و انباشتگر جهت حذف فلزات سنگین روشی کم هزینه و سازگار با محیط زیست می باشد. گزنه گیاهی است بومی که به صورت خودرو در مکان های دفع زباله در شمال کشور می روید و با توجه به توان انباشتگری آن، گونه مناسبی برای پاک سازی خاک از فلزات سنگین محسوب می شود.

  کلیدواژگان: گیاه پالایی، گزنه (Urtica Dioica L.)، فلزات سنگین، شیرابه لندفیل
 • مرضیه فربودی، زهرا زمانی* صفحات 31-45
  زمینه و هدف

  توسعه روزافزون فضاهای شهری سبب بروز پدیده جزیره حرارتی شهری شده است. یکی از عوامل اصلی ایجاد آن کاهش سطوح نفوذپذیر و فضاهای سبز در شهر ها است که منجر به برهم خوردن چرخه باران، کاهش رطوبت نسبی در محیط های شهری و در نهایت افزایش دما می شود. جزیره حرارتی درمراکز شهر و محل های پرتردد و پر ترافیک تشدید می شود. ازاینرو هدف پژوهش حاضر تعدیل این پدیده در بخشی از محدوده مرکزی تهران و ارایه راهکارهایی جهت تعدیل دما می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش با روش شبیه سازی انجام شد و در دو فاز صورت پذیرفت. در مرحله اول (در مقیاس بلوک شهری) وضع موجود و وضع پیشنهادی نگارندگان با استفاده از لیدی باگ [1] و دراگون فلای [2] شبیه سازی شد و دمای خشک [3] و شاخص UTCI [4] (شاخص حرارتی اقلیم جهانی) در آن دو مورد مقایسه قرار گرفت. در فاز دوم بخشی از بلوک شهری مورد مطالعه انتخاب شد و مدل خرداقلیمی در سه حالت وضع موجود، وضع پیشنهادی و وضع بهبودیافته با انویمت در 15 مرداد 98 شبیه سازی شد. سپس تاثیر متریال ساختمان، کفپوش ها با نفوذ پذیری متفاوت، چمن، درخت و آب بر سرعت باد، دما، رطوبت نسبی، دمای تابشی و میزان غلظت دی اکسید کربن مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  مدل بهبودیافته نهایی که شامل درخت، آب، چمن، مصالح نفوذ پذیر، بام سبز بود نسبت به وضع موجود باعث کاهش دما تا 4 درجه سانتیگراد، افزایش10 درصدی در رطوبت نسبی، کاهش 4 الی 5 درجه دمای تابش، کاهش  غلظت دی اکسید کربن و کاهش سرعت باد شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد شاخص UTCIبا افزایش زیرساخت های سبز شهری و کفپوش های نفوذپذیر تعدیل می گردد. همچنین درخت نسبت به سایر پارامتر ها بیشترین تاثیر کاهش دما را ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: جزیره حرارتی، زیر ساخت های سبز شهری، انویمت، درگون فلای، شاخص UTCI
 • هانیه نیکومرام*، حسین مدرسی فر، جواد کیانی، محسن شنوفی صفحات 47-60
  زمینه و هدف

  حوادث صنعتی و شغلی عمدتا دارای پیامدهای نامطلوبی هستند. چگونگی رخداد حوادث و تجزیه و تحلیل آن ها از جمله مهم ترین موضوعات در زمینه مهندسی ایمنی می باشد. از متداول ترین مدل های تحلیل حوادث، مدل ترایپادبتا است که به صورت گام به گام به ریشه یابی علل وقوع حوادث می پردازد. با وجود این در مدل ترایپادبتا به نقش فاکتور های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین علل وقوع حوادث آنچنان که باید پرداخته نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، توسعه مدل ترایپادبتا با رویکرد مهندسی فاکتورهای انسانی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مدل ترایپادبتا به کمک روش TRACEr توسعه داد شد؛ به نحوی که قادر به شناسایی و تحلیل خطاهای انسانی موثر در بروز حوادث در قالب چهار مولفه حالات بیرونی خطا، حالات درونی خطا، مکانیزم های روان شناختی خطا و فاکتورهای شکل دهی عملکرد باشد. مدل توسعه یافته برای تعدادی حوادث منتخب در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرا شد.

  یافته ها

  در مدل توسعه یافته دو جدول "خطای انسانی با منشا محیطی" شامل 5 پیش شرط و 11 علت پنهان و "خطای انسانی با منشا درونی" شامل 7 پیش شرط و 11 علت پنهان به جداول مدل اولیه و یک گروه فاکتورهای انسانی به فاکتورهای کلیدی ریسک اضافه گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس قابلیت اجرای مدل توسعه یافته برای حوادث منتخب، معنادار بودن نتایج حاصل از تحلیل و جمع بندی حوادث و نیز با توجه به توانمندی مدل در شناسایی علل مرتبط با فاکتورهای انسانی موثر در وقوع حوادث، می توان چنین استنباط کرد که مدل توسعه یافته از اعتبار لازم برخوردار است.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، تجزیه و تحلیل حادثه، Tripod-Beta، TRACEr
 • رضا قاسم پور، جلیل ایمانی*، محمد کابلی، امیر علم بیگی صفحات 61-78
  زمینه و هدف

  امروزه وارد شدن گونه سنجاب ایرانی توسط انسان به دامنه های رشته کوه البرز به خصوص استان های قزوین و البرز، سبب ایجاد خسارت هایی به محیط و جوامع محلی شده است. تحقیق حاضر باهدف ارایه مدل ساختاری نگرش باغداران خسارت دیده بر اثر هجوم سنجاب های ایرانی در استان های قزوین و البرز جهت مدیریت کارآمد و کنترل روند تهاجم سنجاب در منطقه انجام گرفته است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع تحلیل پیمایشی است؛ و ابزار تحقیق پرسشنامه است در سطح دو استان البرز و قزوین در سال 1398 استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه از سه روش روایی همگرا،  تحلیل عاملی و روایی واگرا استفاده شد و برای پایایی پرسشنامه از دو روش، آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی استفاده و پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه آماری باغداران خسارت دیده هستند، اندازه نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 392 نفر برآورد شد. سپس از مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی برای برآورد پارامترهای مجهول مدل مورد استفاده فرار گرفت.

  یافته ها:

   یافته های تحقیق نشان می دهد نشانگرهای میزان موافقت با راهبردهای کنترل، دانش در خصوص سنجاب و ملاحظات اخلاقی مهم ترین متغیرهای تعیین کننده و دارای سطح اطمینان 99 درصد 01/0 P≤ به ترتیب با ضرایب اثر 330/0، 256/0 و 258/0- دارای اثر معنی داری بر نگرش در میان باغداران خسارت دیده است. همچنین یافته های دیگر ما نشان داد که عامل خسارت به عنوان یک عامل مستقل بیرونی اضافه شده به مدل، بیشترین اثر معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد 01/0 P≤ را بر نگرش ملاحظات اخلاقی، باورها، امکان پذیری کنترل سنجاب و میزان موافقت با راهبردهای کنترل، به ترتیب با ضرایب اثر 236/0-، 172/0-، 175/0- و 244/0 داشته است.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه بیانگر این است که افزایش دانش و آگاهی مردم در خصوص آثار و زیان های تهاجم سنجاب های منطقه عامل اصلی افزایش میزان حمایت مردم از مدیریت کنترل یا ریشه کنی سنجاب های مهاجم است.

  کلیدواژگان: گونه مهاجم، سنجاب ایرانی، حداقل مربعات جزئی (PLS)، مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی
 • مهدی تیموری، احسان الوندی* صفحات 79-99
  زمینه و هدف

  تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی زیرحوضه ها از نظر قابلیت سیل خیزی و رسوب زایی می تواند در مدیریت بهتر حوزه آبخیز نقش مهمی داشته باشد. بدین منظور هدف این تحقیق اولویت بندی قابلیت سیل خیزی و رسوب زایی زیرحوزه های آبخیز بنکوه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS، SAW، ELECTRE و VIKOR  بود.  

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر شاخص های ارزیابی مساحت، ارتفاع متوسط حوضه، تراکم زهکشی، شماره منحنی، درصد پوشش، تولید رسوب، ضریب گراولیوس، نسبت تحویل رسوب، شیب متوسط حوضه، ارتفاع رواناب و زمان تمرکز استفاده شد. سپس با استفاده از روش AHP وزن هریک از شاخص ها برآورده شده است. در ادامه پس از تشکیل ماتریس تصمیم با 18 گزینه (زیرحوضه) و 11 معیار (شاخص ارزیابی) به منظور اولویت بندی زیر حوضه ها از فنون TOPSIS، SAW، ELECTRE و VIKOR استفاده شد. به منظور تلفیق رتبه فنون پیشنهادی از روش های بردا و کپ لند استفاده شد. از روش مجموع مربعات خطا (RSS)، برای تعیین نزدیک ترین روش به نتیجه نهایی استفاده شد. همچنین به منظور اعتبارسنجی مدل ها به برآورد درصد تغییرات و شدت تغییرات پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، شاخص ارتفاع رواناب بیشترین وزن (18/0) و شاخص ضریب گراولیوس کمترین وزن (028/0) را از نظر کارشناسان به خود اختصاص داده است. نتایج اولویت بندی نشان داد، در روش های SAW، TOPSIS و VIKOR زیرحوضه های 9، 4 و 2  اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در حالت بحرانی تری قرار دارند، اما در روش ELECTRE زیر حوضه های 9، 4، 2 و 7  در حالت بحرانی تری قرار گرفته اند. با توجه به نتایج حاصل از تلفیق رتبه فنون پیشنهادی، زیرحوضه های 9، 4 و 2 به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار دارند و از وضعیت بحرانی تری نسبت به بقیه زیرحوضه ها برخوردار هسستند. مطالعات میدانی نتایج تحقیق را به خوبی نشان می دهد، چرا که زیر حوضه 9، 4 و 2 دارای بیشترین حد فرسایش، شیب زیاد و بارندگی شدید هستند. همچنین پهنه های دارای قابلیت سیل خیزی و رسوب زایی در منطقه نشان داد که 32% منطقه در خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند. نتایج مجموع مربعات خطا نشان داد، روش VIKOR کمترین خطا و روش ELECTRE بیشترین خطا را نسبت به رتبه بندی نهایی دارا است. همچنین روش های TOPSISوVIKOR  با کمترین درصد تغییرات (72/59 درصد) در رتبه اول و روش ELECTRE با بیشترین درصد تغییرات (27/65 درصد) در رتبه آخر قرار دارند. کمترین شدت تغییرات نیز در روش VIKOR (59/4) و بیشترین مقدار شدت تغییرات در روش ELECTRE (61/5) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری: 

  فنون تصمیم گیری چند معیاره، یک رویکرد عملی و مناسب برای تصمیم گیری بهتر بر مبنای علوم ریاضیات و بهینه سازی هستند. بنابراین می توان گفت به منظور مدیریت زیر حوضه ها از نظر اجرای عملیات زیستی و سازه ای کنترل سیل با چند تابع هدف و با توجه به عملیات پرهزینه آبخیزداری، می توان از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد تا اولویت بندی بر اساس یک منطق ریاضی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: سیل خیزی، فرسایش پذیری، روش های تصمیم گیری چند معیاره، حوضه رودخانه حبله رود
 • شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، محسن رجبی صفحات 101-118
  زمینه و هدف

  تشی  (Hystrix, indica) بزرگترین جونده ای است که در ایران دیده می شود و هر ساله سبب ایجاد خسارت بسیاری در مناطق حفاظت شده و جنگل کاری ها می شود.

  روش بررسی

  نحوه بررسی محیط زیست و خسارت تشی به درختان جنگلی سفیدکوه شهرستان دوره چگنی استان لرستان با استفاده از روش   ترانسکت و نشانه گذاری درختان خسارت زده در بین سال 1394 - 1390 انجام گرفت که در نهایت، خسارت تشی به درختان آسیب دیده با معیارها و مشخصات مختلف مورد بررسی قرار گرفت، هم چنین از سه روش مرسوم فنس گذاری، پرچین و سنگ چین در کنترل خسارت تشی استفاده شد.

  یافته ها: 

  بررسی خسارت تشی به درختان نشان داد که خسارت تشی در طی سال های مورد بررسی روند افزایشی داشته است و از بین گونه های درختی موجود (بلوط ایرانی، انجیر و بادام کوهی) فقط به درختان بلوط آسیب وارد کرده بود. بیشترین آسیب تشی در فصل بهار روی درختان با طبقه قطری 50 - 25 سانتی متر مشاهده شد هم چنین، بیشترین آسیب به تنه درختان در ارتفاع 60 - 40 سانتی متر مشاهده گردید و ضخامت پوست تنه درختانی که تشی از آن ها تغذیه می کند، بیشتر در بین دو طبقه کمتر از 1 سانتی متر و 1 تا 5/1 سانتی متری بود. از بین خسارت های مستقیم و غیر مستقیم توسط تشی، کندن پوست درخت بیشترین صدمه را به پایه ها وارد کرده است. نتایج بررسی همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای درجه خسارت وارد شده با فرم درخت، طبقه قطری، ضخامت پوست، زمان خسارت نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین درجه خسارت وارد شده توسط تشی به درختان بلوط ایرانی با طبقه قطری، زمان خسارت و رابطه منفی و معنی داری بین درجه خسارت وارد شده با ضخامت پوست و فرم درخت وجود داشت. نتایج کنترل مکانیکی تشی تفاوت معنی داری در سه روش، فنس گذاری پرچین و سنگ چین داشت به طوری که روش فنس گذاری در کنترل این جانور موثر بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   تشی سبب خسارت به درختان بلوط خصوصا در مناطق حفاظت شده جنگل های زاگرس با توجه به شرایط حفاظتی و حمایتی این جنگل ها می شود و روش های کنترل مکانیکی درکنترل خسارت این جانور موثر می باشند.

  کلیدواژگان: تشی، بلوط ایرانی، خسارت، کنترل مکانیکی
 • حسن صحرایی*، سید علی اکبر هدایتی، ثارالله یارمحمدی بربرستانی، محمد فخریان صفحات 119-139
  زمینه و هدف

  با گسترش نانو تکنولوژی و مهندسی مواد، نانو ذرات مختلفی با خصوصیات تازه و نو ظهور ساخته شده و علی رغم این که پتانسیل اثرات سمی آن ها در بسیاری از مواد ناشناخته است، این مواد کاربرد های روز افزون نیز یافته اند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی در ماهی  کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرداخته شد.

  روش بررسی

  برای این منظور ابتدا تعداد 420 قطعه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 7/4±45 گرم) تهیه گردید، سپس ماهیان ضدعفونی و به مدت 10 روز با شرایط آزمایش گاهی سازش یافتند. پس از آن ماهیان به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سایر گروه ها به ترتیب مقادیر 10، 50 و 100 میکرو گرم از نانوذرات آهن و روی را در هر گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کردند.

  یافته ها

  مطالعات میکروسکوپی اندام های مورد مطالعه (کبد، کلیه) نشان داد که با افزایش میزان نانو ذرات، آسیب های هیستو پاتولوژیک در کبد بیش تر می شود، اما سلول های بافتی در مقادیر متوسط و کم هر دو نانوذره و در مقدار بالای نانوذره آهن با برداشتن عامل القایی می توانند دوباره فعالیت فیزیولوژیک خود را از سر بگیرند اما در مقدار بالا روی این ترمیم بافتی بر خلاف نانو ذرات آهن به صورت برگشت پذیر نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  از نتایج فوق چنین می توان استنباط کرد که افزایش مقدار نانو ذرات مورد نظر می تواند از عوامل موثر در افزایش آسیب های بافتی بر بافت اندام های مورد مطالعه باشد.

  کلیدواژگان: نانو تکنولوژی، کپور معمولی، آسیب های هیستو پاتولوژیک، نانوذره آهن و روی
 • شهاب حایری اصفهانی*، علی مشهدی صفحات 141-152
  حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه ای از اهمیت رسیده است که در کنوانسیون های بین المللی نیز به عنوان یک فرآیند ضروری شناخته شده است. اخیرا در نظام ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش بینی شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین ماهیت حق ادعایی حقوق محیط زیست و ارایه راهکارهای لازم برای حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق مبنای حقوقی محیط زیست در نظام حقوقی ایران بررسی شد و در راستای انجام پژوهش مشخص شد که نهاد تقنین در ایران علی رغم ماهیت حق-ادعایی محیط زیست چندان در این خصوص موفق عمل نکرده است و امکان شناخت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بر توسعه پایدار فراهم است.
  کلیدواژگان: حقوق عامه، حقوق محیط زیست، حق ادعا، حقوق همبستگی، توسعه پایدار
 • غلامرضا جندقی*، محمدرضا فتحی، محمدحسن ملکی، محمدحسین سلیمانی سروستانی صفحات 153-167
  زمینه و هدف

  هدف اصلی این تحقیق تعیین پیشران های کلیدی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی و تعیین سناریو هایی برای آینده توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش با استفاده از دو روش تحلیل ساختاری و سناریونگاری ابتدا به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران پرداخته شد و سپس سناریوهای آتی تدوین شده است. در ادامه با استفاده از یکی از ابزارهای تحقیق در عملیات نرم که شامل روش شناسی سیستم های نرم می باشد این سناریوها پربارتر و غنی تر شده است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه با مدیران و خبرگان  صنعت فرش ماشینی ایران و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق جمع آوری گردید و در قالب پرسشنامه خبره سنجی و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از میان 34 عامل کلیدی استخراج شده، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، عوامل کلیدی وارد پرسشنامه خبره سنجی گردید و 16 عامل کلیدی، با توجه به فرض های اماری مربوط به آنها در سطح خطای 05/0، براساس نظر خبرگان انتخاب گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از تحقیق دو عامل فضای کسب و کار و ضعف در طراحی به عنوان متغیرهای تاثیر گذار در توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران در نظر گرفته شد و در نهایت 4 سناریوی شکوفایی، بازیگران تنبل، فاجعه و دنیای نابهنگام ارایه گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، توسعه پایدار، فرش ماشینی، روش شناسی سیستم های نرم
|
 • Mirhasan Riazi, Ali Faghih.Habibi *, Ali Mashhadi, Mansour Pournouri Pages 1-15

  Investigating the importance of the position of the environment and the principle of equity in determining the boundaries of land borders (Emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice) The International Court of Justice, as the judicial body of the United Nations, has an irreplaceable role in determining the boundaries of land borders between countries. The Court does this with the tools at hand, that is, with respect for the stability of border and territorial treaties, the principle of legal possession and effective domination, and in this regard, its auxiliary tools are principles such as fairness and so on. It must be said; if in the past, the factor of force and power determined the boundaries, but today, the agreement determines the boundaries. Principles such as fairness, etc., all reflect the factor of agreement to determine the boundaries of land borders. In some cases; Some justifications have been raised by the parties to territorial and border disputes before the International Court of Justice, but the Court has not substantiated these justifications, and although in some cases, such as the environment, it has turned its attention to these documents, He has never considered them as a factor in determining the boundaries of land, and the issue of the environment is one of the unacceptable justifications for the acquisition of land ownership by the International Court of Justice. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the importance of the status of the environment and the principle of fairness in determining the boundaries of land borders (with emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice).

  Keywords: Environment, Principle of Equity, International Court of Justice, Judicial Procedure, Land Border
 • Khashayar Sharifi, Aptin Rahnavard *, Keivan Saeb, Farid Gholamreza Fahimi, Ahmad Tavana Pages 17-30
  Background and Objective

  Landfill leachate contains heavy metals that cause toxic effects on water and soil near landfills. Phytoremediation is one of the control methods in which native plants with accumulation ability are used. The aim of this study was to evaluate the accumulation strength of heavy metals by nettle from leachate.

  Material and Methodology

  In the present study, after collecting nettle seeds from Tonekabon landfill, they were planted in 16 pots and after the 6-leaf stage, placed under four concentrations of fresh leachate (0, 30, 60 and 100%) and after the growth period, the amount of metals Heavy (by atomic absorption spectrometer) and morphological traits were measured.

  Findings

  The result showed that with increasing leachate concentration, the amount of heavy metals in all organs increased (Ni> Pb > Cd> Ar) and the aerial parts were more absorbed. In parallel with this result, dry weight factors of stem and leaf, root and leaf area index also decreased. Calculation of TF> 1 in nettle organs showed its ability to be more accumulative in the face of leachate.

  Discussion and Conclusion

  Bioremediation with using of native plants and accumulators to remove heavy metals is a low cost and environmentally friendly method. Nettle is a native and wild plant that grows in landfills in the north of the country and due to its accumulative power, it is a suitable species for clearing the soil of heavy metals.

  Keywords: Phytoremediation, Urtica dioica L, Heavy Metals, Landfill Leachate
 • Marzieh Farbudi, Zahra Zamani * Pages 31-45
  Background and Objective

  The increase in development of urban spaces has caused the phenomenon of urban heat island. One of the main factors that disrupts the rain cycle, reduces relative humidity in urban environments, and ultimately raises the temperature is the reduction of permeable surfaces and green spaces in cities. The heat island is intensified in the city center and in high-traffic areas. The purpose of this study was to modulate this phenomenon at the central part of Tehran and to provide solutions to adjust the temperature.

  Material and Methodology

  This research was carried out in two phases by using a simulation method. In the first phase (on an urban block scale) the current situation and the situation proposed by the authors were simulated using Ladybug and Dragon Fly to compare UTCI index and dry-bulb temperature. In the second phase, part of the studied urban block was selected and the micro-climatic model were simulated in three modes of the current, proposed and the optimal situation with Envi-met on August 6, 1998. Subsequently, the effect of building materials, floors with different permeability, grass, trees and water on wind speed, temperature, relative humidity, radiant temperature and carbon dioxide concentration was studied.

  Findings

  Finally, the optimal model that included trees, water, grass, permeable materials, trees and green roofs reduced the temperature (to four degrees), irradiation temperature (4 to 5 degrees), the carbon monoxide concentration and wind speed and meanwhile increased the relative humidity up to 10% compared to the current situation.

  Discussion and conclusion

  The results indicated that the UTCI index was adjusted as urban green infrastructure and permeable pavement increased. The tree also had the greatest effect on lowering the temperature than other parameters.

  Keywords: heat island, Green infrastructure, Envi-Met, Dragonfly, UTCI index
 • Hanieh Nikoomaram *, Hossein Modaresifar, Javad Kiani, Mohsen Shanoofi Pages 47-60
  Background and Objective

  Industrial and occupational accidents mostly have adverse consequences. Analyzing the accidents to identify how and why they happened has been one of the key subjects in safety engineering. Tripod-Beta model is one of the most widely-used models for accidents investigation, which step by step identifies the causes of accidents occurrence. However, the role of human factors, as one of the most important causes of accidents, has not noticeably been addressed in this model. Therefore, the aim of the present study was to enhance Tripod-Beta model based on human factors engineering.

  Material and Methodology

  In this research, Tripod-Beta model has been enhanced applying TRACEr in a way that the improved model is able to identify and analyze the human errors involved in accidents occurrence in terms of four elements: external error modes, internal error modes, psychological error mechanisms and performance shaping factors. The new model was then applied to investigate some of the accidents happened in Esfahan’s Mobarakeh Steel Company.

  Findings

  In the enhanced model, two tables of “external-based human error” including 5 preconditions and 11 underlying causes, and “internal-based human error” including 7 preconditions and 11 underlying causes have been added to the primary model. Also, one group named “human factors” has been incorporated into the basic risk factors of the old model.

  Discussion and Conclusion

  Considering the applicability of the new model to investigate the selected accidents, the meaningfulness of the results of the accidents analyses, and also the capability of the model in identifying the accidents causes related to human factors, this can be inferred that the enhanced model has the appropriate validity.

  Keywords: Human Error, accident analysis, Tripod-Beta, TRACEr
 • Reza Ghasem Pour, Jalil Imani *, Mohammad Kaboli, Amir Alam Baigi Pages 61-78
  Background and Objective

  Today, with the entry of Persian squirrel species by humans into the foothills of Alborz mountain range, especially Qazvin and Alborz provinces, it has caused damage to the environment and local communities. The aim of this study was to provide a structural model of attitudes of gardeners damaged by the infestation of Persian Squirrels in Qazvin and Alborz provinces for efficient management and control of squirrel invasion in the region.

  Material and Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is of survey type. In this study, a questionnaire was used in Alborz and Qazvin provinces. Validity of the questionnaire from three methods; Convergent validity, Factor Analysis and Divergent validity was used; And for the reliability of the questionnaire in two methods; Cronbach's alpha and sequential theta were used and the questionnaire was reviewed and validated; The statistical population of gardeners is damaged; Its size was estimated based on the Cochran's formula of 392 people. Then the structural equation model with partial least squares method was used to estimate the Unknown parameters of the model used.

  Findings

  Research findings showed, the degree of agreement with control strategies, Knowledge about squirrels and ethical considerations are the most important determinants of a reliable level 99% P≤0.01 Respectively with effect coefficients 0.330, 0.256, -0.258 has a Meaningful effect on attitudes damaged gardeners. our other findings showed that the damage factor as an independent external factor added to the model had the most significant effect on the 99% confidence level of P P≤0.01 on the attitude of ethical considerations, beliefs, squirrel control feasibility and agreement with control strategies; There is with effect coefficients -0.236, -0.172, -0.175, 0.244.

  Discussion and Conclusion

  The results of the study indicate that increasing knowledge and awareness about the effects and harms of squirrel invasion in the region is the main factor in increasing public support for control management or eradication of invasive squirrels.

  Keywords: Invasive Species, Persian squirrel, Minimum squares (PLS), Management, conservation of biodiversi
 • Mehdi Teimouri, Ehsan Alvandi * Pages 79-99
  Background and Objective

  To determine and zonation of flood prone hazardous area and prioritization the sub-basins in terms of flood potential can have great contributions in promising watershed management. The present research aims to prioritize flood and sedimentation potential in the sub-basins of the Bonekooh watershed using TOPSIS, SAW, ELECTRE and VIKOR methods.

  Material and Methodology

  In this present study, we used area estimation indices, drainage density, gravel coefficient, basin average height, basin average slope, curve number, sediment yield, cover percentage, sediment delivery ratio, runoff height and concentration time as an important indicators affecting water permeability, runoff production and, consequently, the potential for flooding and sedimentation. Then, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the weight of each index is met. Following the formation of decision matrix with 18 options (sub-basins) and 11 criteria (evaluation index), Technique for order Preference by Similarity to ideal Solution (TOPSIS), Simple Additive Weighting (SAW), Elimination Et Choice Translation Reality (ELECTRE) and Vise Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje (VIKOR) techniques were used to prioritize sub-basins. Borda and Copland methods were used to combine the rank of proposed techniques. The residual sum of squares (RSS) method was used to determine the closest method to the final result. Also, in order to validate the models, we estimated the percentage change and the intensity of the changes.

  Findings

  The results showed that the highest runoff height index (0.18) and the gravel coefficient had the lowest weight (0.028), according to experts. Prioritization results showed that in SAW, TOPSIS and VIKOR methods, sub-zones 9, 4, and 2 ranked first to third priorities respectively and are in a more critical situation, but in the ELECTRE approach sub-basins 9, 4, 2 and 7, respectively, have the first to third priorities. Considering the results of the combined ranking of the proposed techniques, sub-basins 9, 4 and 2 are in first to third priority, respectively, and have a more critical situation than the rest of the sub-basins. Also, zones with flood and sedimentation potential in the area showed that 32% of the area in high and very high risk. The results of the sum squared error showed that the VIKOR method had the least error and the ELECTRE method had the most error than the final ranking. Also, the TOPSIS and VIKOR methods with the lowest percentage of change (59.72%) were ranked first and the ELECTRE method with the highest percentage change (65.27%) is the last rank. The lowest intensity was also observed in the VIKOR method (4.59) and the highest intensity variation was observed in ELECTRE method (5.61).

  Discussion and Conclusion

  Therefore, it can be said that multi-criteria decision-making techniques are a practical and appropriate approach for better decision-making based on mathematical sciences and optimization. Therefore, these types of low-cost and fast-track research can be prioritized to protect watersheds.

  Keywords: Flooding, sedimentation, Multi-criteria decision making, Hablehroud River Basin
 • Shahram Mehdikarami *, Akram Ahmadi, Mohsen Rajabi Pages 101-118
  Background and Objective

  Porcupine (Hystrix indica) is the largest rodent found in Iran and causes a lot of damage to protected areas and forest plantations every year.

  Material and Methodology

  investigation of the environment and damage to trees in Sefidkouh forest of Doureh Chegini city of Lorestan province was performed using transect method and marking damaged trees between 2011-2015, which finally, damage to damaged trees with different criteria and characteristics were determined. Also, three conventional methods of fencing, hedging and crimping were used to control the porcupine damage.

  Findings

  The study of porcupine damage to trees showed that it had an increasing trend during the years under study and among the existing tree species (Persian oak, fig and almond) only oak trees were damaged. The highest damage of porcupine was observed in spring on trees with a diameter class of 25-50 cm. Also, the most damage to tree trunks was observed at a height class of 40-60 cm, and the thickness of the bark of tree trunks fed by porcupine was between the two classes of <1 cm and 1-1.5 cm. Among the direct and indirect damages caused by porcupine, peeling the tree has caused the most damage to the stems.The results of Spearman correlation between the variables of degree of damage with tree form, diameter class, bark thickness, time of damage showed a positive and significant relationship between the degree of damage caused by porcupine to Quercus brantii trees with diameter class, time of damage and there was negative and significant relationship between the degree of damage with the thickness of the bark and the form of the tree. The results of mechanical control of the porcupine had significant difference in the three methods of hedge fencing and crimping, so that the fencing method was effective in controlling this rodent.

  Discussion and Conclusion

  Porcupine causes damage to oak trees, especially in the protected areas of Zagros forests due to the conservation and protection conditions of these forests and mechanical control methods are effective in controlling the damage of this rodent.

  Keywords: Hystrix indica, Quercus brantii, Damage, Mechanical Control
 • Hasan Sahraei *, Seyyed Aliakbar Hedayati, Sarallah Yarmohammadi Barbarestani, Mohammad Fakhrian Pages 119-139
  Background and Objective

  With the development of nanotechnology and materials science, however, these materials also have been used increasingly with the potential toxic effects of many unknown substances and many nano-particles were built with new properties and new despite. Therefore, in this study the effects of feeding with different sources of iron and zinc in the tissue of common carp (Cyprinus carpio) were measured.

  Material and Methodology

  For this purpose, 420 common carp (with an average initial weight 45±4.7 g) was prepared, the fish sterilization and adapted to the laboratory conditions for 10 days. Then fish were randomly divided into seven groups, the first group was considered as control groups respectively and other fish received values ​​of 10, 50 and 100 micrograms of iron and zinc nano-particles per gram of food for 60 days.

  Findings

  Microscopic studies of organs (liver, kidney) study showed that increasing the concentration of nano-materials could have more evenly histopathological lesions in the liver tissue and cells. In the medium and low concentrations of both nano-particle and in high doses of iron nano-particles, by removing the inducer tissues could again resume their physiological activity, but in high doses, unlike the iron nano-particles, the repair tissue was not resumable.

  Discussion and Conclusion

   From the above results it can be concluded that increasing the concentration of the nano-particles could increase tissue damage and can be considerable factors.

  Keywords: nanotechnology, Common Carp, Histopathological damages, Iron nano-particles
 • Shahab Haeri Esfehani *, Ali Mashhadi Pages 141-152
  Environmental Law, enjoying a unique position in various legal systems of countries, is one of the significant majors of Public Law. The importance of the topic is due to the fact that Sustainable Development, as a fundamental concept, could only be achieved through its relation with this legal filed. Great importance has been attached to this matter to the extent that it has been identified as a necessary process by international conventions. Recently, in Iran’s legal system, the Environment Law has been studied within the framework of Community Law breaching of which would be subject to criminal punishment. The main goal of the present study is to elaborate on the claim right essence of the Environmental Law and to provide required protective solutions. In this article, the legal foundation of the Environmental Law has been reviewed and it has been revealed that the legislative body of the country, in spite of its claim-right nature, has not been successful in this regard and it is also possible to recognize Environmental Law as a Sustainable Development right.
  Keywords: Community Law, environment law, Claim Right, solidarity right, Sustainable, development
 • Gholamreza Jandaghi *, MohammadReza Fathi, MohammadHasan Maleki, MohammadHossein Soleymani Sarvestani Pages 153-167
  Background and Objective

  The main objective of this research is to determine the key drivers for the sustainable development of machine carpet industry and to determine the scenarios for the future of sustainable development of Iranian carpet industry.

  Material and Methodology

  In this research, using two methods of structural analysis and scenario analysis, first, identifying the key factors affecting the sustainable development of Iran's machine carpet industry and then developing future scenarios. Subsequently, using one of the soft opreation research tools that include soft systems methodology, these scenarios will become better. Initial research data were collected using interviews with Iranian carpet managers and experts and reviewing the literature and the background of the research. The data were analyzed through a questionnaire of expert opinion and using Mic-Mac software.

  Findings

  Among the 34 key factors extracted, by reviewing the literature and interviewing the experts, key factors entered the checklist questionnaire, and the 16 key factors, according to their assumptions related to them at 0.05, were selected according to experts' opinion.

  Discussion and Conclusion

   Based on the results of the research, two factors of Business conditions and weakness in design were considered as influential variables in the sustainable development of Iran's machine carpet industry and finally, four scenarios of blossoming, lazy actors, disasters and the unpredictable world were presented.

  Keywords: Future Studies, Sustainable development, Machine Rug, Soft Systems Methodology