فهرست مطالب

آینده پژوهی راهبردی - پیاپی 1 (بهار 1401)
 • پیاپی 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا نصر اصفهانی، احمد برومند کاخکی*، نیلوفر رادنژاد، علیرضا سلوکی صفحات 7-34
  داستان مواجهه با فناوری و هراس از فناوری های نوین سابقه طولانی دارد که برای حوزه های مطالعاتی جذاب بوده است. اولین بار ورود ماشین های بافندگی در کارخانه ها باعث نگرانی کارگران و شورش های آن شد و پس ازآن، رادیو، تلفن های همراه، فناوری بلوتوث، شبکه های اجتماعی و ده ها مورد دیگر را می توان نام برد که در مقابل آن مقاومت های جدی از سوی سیاست گذاران یا عموم مردم دیده شده است. در این نوشتار محققین بر آنند تا هراس از زیست فناوری و به طور خاص فناوری تراریخته ها را با یک روش آینده پژوهی مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. این مقاله پس از بررسی وضعیت گذشته تاکنون و تحلیل مواضع متصدیان و متولیان توسعه فناوری تراریخته، با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت ها، راهکارهای سیاستی در مواجهه با محصولات ترا ریخته را از منظر اجتماعی مورد بازاندیشی قرار داده و به راهکارهای عمیق تر و گسترده تر و تحول زا با همراهی بازیگران مختلف در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی آن اشاره کرده است.
 • زهرا موسوی* صفحات 35-62
  این پژوهش با هدف ارایه یک مدل مفهومی یکپارچه شده از سطوح گوناگون عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی، و در راستای پر نمودن خلاء های متعدد وجود داشته در ادبیات این حوزه پژوهشی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و بر مبنای اهداف پژوهش آن، روش تحلیل داده بنیاد با رویکرد کلاسیک (گلیزری) اتخاذ شده است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 22 نفر از اساتید محترم رشته کارآفرینی دانشگاه های تهران و دانشگاه های قزوین به دلیل دسترس پذیری و برخی از کارکنان مرتبط با زیرمجموعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. یافته های تحقیق مدل مفهومی گسترده ای از عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در سه سطح کلی کلان (ملی و بین المللی)، میانی (سازمانی)، و خرد (فردی) ارایه می کند.یافته های مذکور، همچنین مسیرهای پژوهشی متعددی را برای ادامه مطالعات آتی در این حوزه آشکار می سازد که در انتهای این مقاله به آن اشاره شده است.
 • مرتضی شکری* صفحات 63-89

  تحولات اقتصادی هر کشوری بستگی زیادی به پویایی سیاست داخلی و خارجی دارد که در ذیل مفهوم دیپلماسی اقتصادی شناخته می شود.جمهوری اسلامی ایران دارای یک ساختار اقتصادی بسیار متنوع و پیچیده است. علی رغم تلاش های مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا، جمهوری اسلامی هنوز فاقد دکترینی مدون در حوزه اقتصاد به طور کلی و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص است. این در حالی است که جمهوری اسلامی با پیگیری دیپلماسی اقتصادی فعال می تواند ضمن مزیت بخشی موقعیت ژیواکونومیک و ژیو استراتژیک خود، آینده اقتصاد خود را در شرایط بی ثبات مدیریت کند. در این مقاله با استفاده از روش اسکن افق تلاش شده به این سوال پاسخ داده شود که که دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در پیشبرد جایگاه اقتصادی ایران در منطقه خواهد داشت؟ مدعای نویسنده این است که جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از موقعیت ژیوپلیتیک و ژیو استراتژیک خود و نیز با توجه به ظرفیت های عوامل تولید مثل نیروی انسانی، می تواند از تله اقتصادی و ژیوپلیتیک خارج شود. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریم های اقتصادی است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، تحریم
 • امیرحسین شاددل*، مهدی احمدیان صفحات 91-108
  علوم مختلفی در حوزه شناسایی پیچیدگی و پویایی برخاسته از محیط داخلی و خارجی سازمان ها مطرح بوده اند که به نیازمندی دانشی مدیران برای تصمیم گیری در آن محیط ها اشاره دارند. دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری نمونه هایی از این موارد هستند. در این مقاله، با انجام مطالعات کتابخانه ای و گروه کانونی به بررسی دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری برای تبیین هم افزایی کاربردی میان آن ها پرداخته شده است. نتیجه این نوشتار، ارتباط میان دانش آینده پژوهی، دانش مدیریت دانش و دانش مدیریت نوآوری با نقش زیرساختی مدیریت دانش را نشان می دهد. مدیریت دانش نقش پشتیبان را برای دانش آینده پژوهی و همچنین مدیریت نوآوری ایفا کرده و به فرایندهای تصویرپردازی از آینده و نوآوری سود می رساند. آینده پژوهی به واسطه تصویرپردازی از آینده و خلق گزینه های نو برای راهبری سازمان و مجموعه انسانی، به نوآوری ها جهت می دهد و نیازهای دانشی نوینی را فراروی دانشوران می گشاید. مدیریت نوآوری نیز با تلاش برای ارایه ایده های نو برای محصولات و خدمات و طرح های جدید و کاربردی، به پویایی و شایستگی سازمان در فعالیت های دانشی و مدیریت دانش و آینده پژوهی می افزاید.
 • مهرداد عله پور*، محسن نوروزی صفحات 109-139

  در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن تحلیل تهدیدات ناشی از کنشگری ایالات متحده و چین در حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک، آینده تاثیرات رقابت رخ نموده بر منافع ایران با کمک روش سناریونویسی توصیف و تحلیل گردد. شایان ذکر است که پژوهش پیش رو بر مبنای نتایج به دست آمده، از نوع کاربردی و با توجه به اینکه در خلال آن برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق یعنی چگونگی تاثیر آینده تهدیدات رویکردهای چین و آمریکا در حوزه ایندو پاسیفیک بر منافع ایران، به توسعه یکی از انواع روش های کیفی نگارش سناریو موسوم به GBN می پردازد، از نوع توسعه ای می باشد. علاوه بر این، پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی و با عنایت به توصیف فضای کنونی منازعات و عوامل شکل دهنده فضای فعلی و آینده تهدیدات روابط واشنگتن و پکن، توصیفی می باشد. همچنین کوشش شده است تا از طریق مصاحبه با خبرگان و گروه های کانونی، عوامل کلیدی و پیشران های موثر بر روابط مورد اشاره استخراج، و با توجه به عدم قطعیت های کلیدی استخراج شده از پرسش نامه های توزیعی در میان 25 نفر از خبرگان امنیتی، علمی و دیپلماسی، چهار سناریوی: 1) بدترین: تضمین امنیت انرژی چین؛ 2) بهترین: وقوع جنگ اقتصادی و تجاری میان چین و ایالات متحده؛ 3) تداوم روندهای کنونی: عدم وقوع جنگ تجاری و اقتصادی میان چین و ایالات متحده؛ 4) ناتوانی چین در تضمین امنیت انرژی را تدوین نموده که به تناسب سناریوها و به تفصیل علاوه بر پیش نشانگرهای وقوع سناریوها، توصیه های راهبردی، سیاست ها و راه کارهایی برای مدیریت هر یک ارایه و پیشنهاد گردد.

 • مجید محمدلو*، محمد آقایی صفحات 141-160
  آینده پژوهی مرسوم غربی به عنوان دانشی انسانی بر اساس مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش های هنجاری خاص خود شکل گرفته است؛ بنابراین از منظر ارزشی خاص و برآمده از مبانی بنیادین مختص خود، نسبت به آینده موضع می گیرد و چهارچوب، روش ها و اهداف خود را بر اساس آن مبانی شکل می دهد. مهم ترین اصول کلی حاکم در تکوین آینده پژوهی مرسوم عبارت است از: اندیشه دییسم، اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم فلسفی، سودگرایی و ساینتیسم. نتیجه حضور این مبانی در آینده پژوهی غربی سبب این گشته است که در این علم ربوبیت الهی و مشیت و اراده مطلق او در آینده انسانی نادیده گرفته شود و موضوع این دانش تنها به خوانشی بشری از عالم ماده و قوانین مکانیک وار آن منحصر گردد. بر این اساس بنیادهای معرفتی دانش آینده پژوهی، بر اساس مبانی و تعالیم بشری پی ریزی شده و تعالیم الهی به کناره رفته است. آینده پژوهی مرسوم باید دخالت قیود و عوامل ماورایی در امر آینده را نادیده گرفته و پایه ها، مبانی، اهداف و روش های خود را براساس تجربه و درک مادی و این جهانی و بشری پی ریزی کند و پدیده ها، وقایع و رویدادها را صرفا بر اساس طبایع آن و مبتنی بر قوانین و روش های علمی تبیین کند و نقش مولفه های الهی و خدا محور در تبیین پدیده ها را نادیده گیرد. در این میان آینده ی مطلوب، آینده ای سرشار از سود، لذت و رفاه مادی بوده و یکی از رسالت ها و اهداف آینده پژوهی ارایه راهکارها و احتمالات تحقق چنین آینده ای با خوانش انسانی، نه مبتنی بر اراده و برنامه الهی است.
|
 • Alireza Nasr Esfahani, Ahmad Borumand Kakhki *, Niloofar Rad Nezhad, Alireza Solouki Pages 7-34
  The story of technology confrontation and the fear of new technologies has a long history. The fact that weaving machines first entered the factories was a source of concern for workers and their uprisings, followed by radio, cell phones, Bluetooth technology, social networks, and dozens more, against which serious resistance from policymakers or public was seen. In this paper, the researchers intend to analyze the phobia of biotechnology and in particular the technology of transgenics in a futuristic way. This article, after examining the past situation and analyzing the positions of GMO actors, rethinks policy making from social perspective to dealing with transgenic products using a causal analysis approach. Finally, researchers address deeper, broader, transformative strategies with considering various stakeholders at levels of decision- making.
 • Zahra Mousavi * Pages 35-62
  This research is conducted to present a conceptual integrative model of various levels of environmental factors influencing social entrepreneurship development and to fill the multiple gaps that exist in the related literature. Research method was qualitative and based on its purposes, grounded theory with classic approach was applied. Based on accessibility reason, research statistical sample was included 22 of entrepreneurship university (Tehran and Qazvin) teachers and staffs working for the entrepreneurship and job development office in ministry of cooperatives labor and social welfare. Findings presents an extensive conceptual model of environmental factors influencing social entrepreneurship development in three levels: macro (national and international), meso (organizational), and micro (individual). Aforementioned findings also expose multiple research directions for future studies in this research area which is discussed at the end of this article.
 • Morteza Shokri * Pages 63-89

  The economic developments of any country depend a lot on the dynamics of domestic and foreign policy, which is known under the concept of economic diplomacy. The Islamic Republic of Iran has a very diverse and complex economic structure. Despite various efforts to attract foreign direct investment (FDI) in the framework of development-oriented foreign policy, Iran still does not have a specific strategy in the field of economy and especially economic diplomacy. However, by pursuing active economic diplomacy, Iran can improve its geo-economic and geo-strategic position and manage the future of its economy in unstable conditions. This article tries to answer the question that how can economic diplomacy improve Iran's economic position in the future? The method of the article is based on horizon scanning. The hypothesis is that the Islamic Republic of Iran can get rid of the economic and geopolitical trap by taking advantage of its geopolitical and geostrategic position and relying on the capacities of human resources. Therefore, economic diplomacy is an effective way to increase economic growth and strengthen the country's economy in the conditions of economic sanctions.

  Keywords: Economic Diplomacy, Geopolitics, Geoeconomy, Resistance Economy, Foreign Policy, Sanctions
 • Amirhossein Shaddel *, Mahdi Ahmadian Pages 91-108
  Various sciences have been proposed in the field of identifying the complexity and dynamics arising from the internal and external environment of organizations which point to the need for managers' knowledge to make decisions. Examples include future studies, knowledge management and innovation management are examples of these. This research has been done with library and focus group studies. The result shows the relationship between future studies, knowledge management and innovation management with the mediating role of knowledge management. Knowledge management plays a supporting role in managing innovation and its output is used in the field of innovation management. In other words, the output of knowledge management is the input of innovation management and the output of future studies can be used in the role of input in knowledge management.
 • MEHRDAD ALEPOUR *, Mohsen Norouzi Pages 109-139

  In the present study, while analyzing the threats posed by the actions of the US & China in the Indo Pacific area, the future of the effects of competition on Iran's interests & analyzed using the scenario writing method. the leading research is based on the obtained results, of an applied type, & considering that during it to answer the main question of the research, namely how the future threat of Sino-US approaches in the Indo Pacific region to Iran's interests, developed one of a variety of methods. The quality of the script, called GBN, is developmental. In addition, the present study is descriptive in nature & is descriptive of the current context of the conflict & the factors that shape the current & future threats of US - China relations. Attempts have also been made to extract key scenarios & drivers affecting the mentioned relationships through interviews with experts & focus groups, & according to the key uncertainties extracted from the distribution questionnaires among 25 scientific & diplomatic experts, four scenarios have been identified. : 1) Worst: Ensuring China's energy security; 2) The best: the occurrence of economic & trade war between China & the United States; 3) Continuation of current trends: no trade & economic war between China & the United States; 4) China's inability to ensure energy security, which in accordance with the scenarios & in detail, in addition to the indicators of the occurrence of scenarios, strategic recommendations, policies & strategies to manage each are presented.

 • Majid Mohammadlu *, Mohamad Aghaei Pages 141-160
  Conventional futures studies as a human science is based on its own ontological, anthropological foundations and normative values; Therefore, from the perspective of a specific value derived from its own fundamental principles, it takes a position towards the future and forms its framework, methods and goals based on those principles. The most important general principles governing the development of the future of conventional research are: the idea of ​​deism, humanism, liberalism, philosophical secularism, utilitarianism and scientism. The result of the presence of these principles in the future study has caused that in this science, the divine Lordship and His absolute providence and will in the human future are ignored and the subject of this knowledge is limited to human reading of the material world and its mechanistic laws. Accordingly, the epistemological foundations of future research knowledge have been laid down on the basis of human principles and teachings, futures study should ignore the involvement of transcendental constraints and factors in the future, and establish its foundations, goals and methods based on material and global and human experience and understanding, and phenomena, events, and events based solely on their nature and basis. Explain scientific laws and methods and ignore the role of divine and God-centered components in explaining phenomena. the desired future is a future full of profit, pleasure and material prosperity, and one of the missions and goals of the future research is to provide solutions and possibilities for the realization of such a future.