فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 121، اردیبهشت 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا قنبری افرا*، منیره قنبری افرا صفحات 94-105
  زمینه و هدف

   شرایط پویا و متغیر حاکم بر محیط کار پرستاران همراه با وضعیت نامطمین و متغیر مددجویان مستلزم آن است که آن‌ها تصمیم‌گیری‌های کارآمدی برای قضاوت بالینی دقیق و مناسب درباره وضعیت سلامتی بیماران اتخاذ کنند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم‌گیری بالینی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری ایرانی انجام شد.

  روش بررسی

   مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک بود که در سال 1400 با جست‌وجوی مقالات به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی وب‌آو‌ساینس، مگ‌ایران، ایران‌داک، ایران‌مدکس، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، اسکوپوس، کوکران، گوگل‌اسکولار و پاب‌مد بدون محدودیت زمانی انجام ‌شد. برای جست‌وجو از کلیدواژهای تصمیم‌گیری بالینی، پرستار، ایران در منابع فارسی و در منابع انگلیسی از کلیدواژگان Nurses و Iran ،Clinical decision making توسط 2 پژوهشگر مستقل استفاده شد. مقالات تصمیم‌گیری بالینی و حیطه‌های آن از نوع توصیفی‌تحلیلی و مداخله‌ای است که بر روی پرستاران و دانشجویان پرستاری ایرانی انجام ‌شده بود، بررسی شدند. برای واکاوی کیفیت مقالات از ابزارهای برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی استفاده شد. درنهایت از 27718 مقاله یافت‌شده، 20 مقاله بررسی شدند.

  یافته‌ ها:

   در مطالعات بررسی‌شده، سطح تصمیم‌گیری بالینی پرستاران در سطح بالا و دانشجویان پرستاری متغیر بود. همچنین برخی اطلاعات جمعیت‌شناختی، شغلی، تحصیلی، امکانات و سبک تفکر با تصمیم‌گیری بالینی ارتباط معنادار داشتند.  

  نتیجه‌ گیری:

   تصمیم‌گیری بالینی پرستاران ایرانی در سطح بالا قرار دارد. توجه به عوامل موثر ازجمله مشخصات جمعیت‌شناختی و آموزشی، شرایط شغلی، تحصیلی، امکانات، تحصیلی ارایه‌شده می‌تواند منجر‌به ارتقا و بهبود تصمیم‌گیری بالینی شود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری بالینی، پرستار، دانشجویان پرستاری، ایران
 • سونیا رسولی، شراره ضیغمی محمدی*، فهیمه خسروبیگی بزچلوئی صفحات 106-117
  زمینه و هدف

   دریافت بازخورد از فراگیران پیرامون کیفیت محیط یادگیری از راه دور، پیشنیازی مهم جهت ارتقا آموزش مجازی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت‌به کیفیت محیط یادگیری راه دور در دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در دوران همه‌گیری کووید-19 درسال 1400 انجام شد.

  روش بررسی

   این یک مطالعه توصیفی‌مقطعی بود که بر روی 194 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در خردادماه نیم‌سال دوم سال 1399-1400 انجام شد. نمونه‌ گیری به‌روش آسان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه الکترونیکی حاوی فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و مقیاس محیط یادگیری از راه دور بود که در گوگل، فرم طراحی شد. اطلاعات توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 و بااستفاده‌از آمار توصیفی، تی‌تست، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

  یافته‌ ها: 

  میانگین نمره کل کیفیت محیط یادگیری از راه دور 8/23±1/100 بود و 3/59 درصد کیفیت محیط یادگیری از راه دور را خوب توصیف کردند.

  نتیجه‌ گیری: 

  بیش از نیمی از دانشجویان کیفیت محیط یادگیری آموزش از راه دور را خوب ارزیابی کردند. جهت دست‌یابی به رضایت حداکثری ذی‌نفعان توجه به حیطه‌های مختلف کیفیت محیط یادگیری از راه دور بایستی مدنظر اساتید، مدیران، کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی، آموزش مجازی، توانمندسازی اساتید و مسیولین اجرای بسته تحول در آموزش مجازی در دفاتر توسعه آموزش پزشکی در دانشکده‌های پرستاری و مامایی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دانشجویان، یادگیری از راه دور، کووید-19
 • محبوبه السادات منتظری، سپیده نصرالله*، طاهره نصرآبادی، اشرف خرمی راد صفحات 118-129
  زمینه و هدف

   یکی از دغدغه‌های جدی در حرفه پرستاری، استرس شغلی است. این عامل یکی از ریسک‌فاکتورها برای کیفیت خواب نامطلوب پرستاران به‌شمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر استرس شغلی و کیفیت خواب پرستاران بود.

  روش بررسی

   این پژوهش از نوع مداخله‌ای با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بااستفاده‌از شیوه نمونه‌گیری تصادفی بر 78 نفر (گروه ازمایش: 38 و گروه کنترل: 40) از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1399 انجام شد. برای گروه آزمایش برنامه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی به‌مدت 8 جلسه اجرا شد و برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. قبل و بعد از مداخله، پرسش‌نامه‌های ارزیابی استرس شغلی پرستاران و پرسش‌نامه کیفیت خواب پیتزبورگ برای هر 2 گروه تکمیل شد. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS  نسخه 20 شد و بااستفاده‌از آزمون‌های توصیفی و استنباطی (تی‌تست و کای‌دو) تجزیه‌وتحلیل شد.

  یافته‌ ها: 

  میانگین سنی نمونه تحقیق 6±35 است. اکثریت آن‌ها کارشناس پرستاری، متاهل، زن و دارای شیفت در گردش بودند. تحلیل آماری انجام شد. بین میانگین نمرات استرس پس از مداخله در گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری نشان داد (P=0/001)، اما بین نمرات کیفیت خواب 2 گروه پس از مداخله اختلاف معناداری نشان نداد (P=0/086). اگرچه نمرات کیفیت خواب در گروه آزمون نسبت‌به گروه کنترل بهتر بود.

  نتیجه‌ گیری: 

  باتوجه‌به تاثیرات معنادار برنامه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر استرس پرستاران پیشنهاد می‌شود این‌گونه مداخلات در برنامه‌های آموزشی پرستاران گنجانده شود.

  کلیدواژگان: استرس، پرستاران، کیفیت خواب، ذهن آگاهی
 • رحیم رئوفی، نفیسه اسماعیل پور، سعید رضوی، مریم رقیب نژاد، نوید کلانی* صفحات 130-143
  مقدمه

   عفونت های بیمارستانی همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و حدود یک سوم مرگ و میرها را در بیمارستان ها به خود اختصاص می دهد. عدم رعایت رفتار مرتبط با کنترل این عفونت ها توسط پرستاران، یک مشکل رفتاری بهداشتی محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 186 نفر از پرستاران شاغل در شهرستان جهرم در سال 1399 انجام شد.. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناسی، اندازه گیری سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و خود گزارشی عملکرد کنترل عفونت پرستاران بود. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوا و پایایی آنها از طریق بررسی همسانی درونی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

   میزان حساسیت درک شده، در زمینه رفتار پیشگیری از عفونت بیمارستانی، در اکثریت پرستاران شرکت‌کننده در مطالعه مثبت بود. همچنین 4/41 درصد از پرستاران در زمینه شدت درک شده نگرش مثبت داشتند. نگرش اکثریت پرستاران در زمینه موانع درک شده (6/80%) از کنترل عفونت بیمارستانی مثبت بود. به طور کلی منافع درک شده در بین سازه‌های «الگوی اعتقاد بهداشتی» در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی دارای بالاترین میانگین بوده است .

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، ارایه آموزش های مداوم جهت افزایش دانش، تقویت نگرش مثبت و اصلاح رفتارهای کنترل عفونت پیشنهاد می شود. با توجه به اثر بخشی هر کدام از سازه های "الگوی اعتقاد بهداشتی"، می توان یک برنامه اصلاحی مناسب جهت پرستاران برنامه ریزی نمود.

  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، الگوی اعتقاد بهداشتی، پرستاران
 • فاطمه زنجانی، سیما محمدخان کرمانشاهی*، محمد غلامی فشارکی، حسینعلی سخندان، زهرا دیباجی فروشانی صفحات 144-155
  مقدمه

   دیابت از بیماری هایی است که سهم عمده در مان آن بر عهده بیمار می باشد . حمایت های کل نگر و همه جانبه تیم درمان ، خانواده و همتایان در زمینه های مختلف به ویژه مدیریت تغذیه و فعالیت فیزیکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست . لذا باتوجه به اهمیت سبک زندگی سالم این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو انجام شد.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که در سال 1399 برروی دوگروه مداخله (30)  و کنترل (30)  که به روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان بانک ملی انتخاب شدند انجام شد .برنامه حمایتی ارتقای سلامت در 3مرحله بررسی و شناخت، حمایت و ارزشیابی اجرا گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و فرم های یاد آمد تغذیه و فعالیت فیزیکی قبل و دو ماه پس از مداخله در دوگروه ، جمع آوری و از طریق آزمون آماری کای دو ، من ویتنی ،ویلکاکسون و SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   تحلیل ها نشان می دهد که میانگین نمره میزان استفاده از لبنیات، سبزیجات، میوه، گوشت و مرغ و حبوبات، نان، غله، نشاسته در گروه مداخله دارای تغییر معنی داری بوده است اما این تغییر در گروه کنترل معنی داری نیست. همچنین نتایج نشان داد که نمره  فعالیت بدنی در گروه مداخله دارای تغییر معنی داری در گروه مداخله بوده است اما این تغییر در گروه کنترل معنی داری نیست. P<0.001 لذافرضیه این مطالعه مبنی بر تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه ، فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو، تایید گردید.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های پژوهش، اجرای برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه بیماران دیابت نوع دو موثر بوده است. لذا پیشنهاد می شود به عنوان یک روش موثر جهت  ارتقای سبک زندگی بیماران دیابتی، به کار گرفته شود .

  کلیدواژگان: برنامه حمایتی ارتقای سلامت، وضعیت تغذیه، فعالیت فیزیکی، دیابت نوع 2
 • ابراهیم نصیری فرمی*، رضا پورمحمد، رضا صالحی نیا، محمدمهدی دیندارلو صفحات 156-165
  زمینه و هدف

   تربیت نیروی انسانی کارآمد در نظام آموزشی دانشگاه‌ها و رشته‌های حساس مثل اتاق عمل به عوامل مختلفی مرتبط است.چگونگی نگرش دانشجویان اهمیت زیادی دارد. ازاین‌رو، این مطالعه با هدف تعیین بررسی نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت‌به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال1400 انجام شده است.

  روش بررسی

   جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی‌ مقطعی را تمامی دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل دادند. پرسش‌نامه شامل 21 سوال بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های تی‌مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه تحت برنامه SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته‌ها: 

  میانگین سنی و انحراف‌معیار افراد شرکت‌کننده در این مطالعه 7/2±3/22 سال بود. 63 نفر (6/92 درصد) مجرد بودند. نگرش مثبت در بین افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و در گروه زنان نگرش بالاتری نسبت‌به مردان وجود دارد، اما این ارتباط معنا‌دار نیست. در متغیر ترم، به‌ترتیب سال اول، سال دوم، سال چهارم و سال سوم، نگرش به‌صورت کاهشی بود. در سال اول، بیشترین میزان نگرش مثبت وجود داشت و ارتباط معنا‌دار (001/0=P) بود.

  نتیجه‌گیری:

   نگرش دانشجویان نسبت‌به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود متوسط به بالا بود و نگرش مثبتی داشتند. باتوجه‌به بستر نگرشی مناسب دانشجویان با تقویت برنامه‌های آموزشی گسترده‌تر، می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه موجود در حوزه آموزش، پژوهش و مراقبت‌های تخصصی، موفقیت‌های بیشتری به‌دست آورد.

  کلیدواژگان: نگرش دانشجویان، اتاق عمل، رشته تحصیلی، آینده شغلی
 • نازنین سلطانی، ذبیح الله قارلی پور، ابوالفضل محمدبیگی، محمدجواد باقریان، سیامک محبی* صفحات 166-177
  زمینه و هدف

   فشارخون بالا یکی از بیماری‌های شایع و مزمن است که امکان بهبود آن ازطریق افزایش آگاهی عمومی، اصلاح نگرش و بهبود رفتارهای خودمراقبتی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی‌‌بر اپلیکیشن بهدان در بهبود رفتارهای خودمراقبتی مبتلایان به فشارخون بالا در استان قم انجام شده است.

  روش بررسی

   این مطالعه از نوع مداخله‌ آموزشی مبتنی‌بر اپلیکیشن تلفن‌های هوشمند می‌باشد. در این پژوهش 132 نفر از بیماران مبتلابه بیماری فشارخون بالا، مراجعه‌کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهید آوینی استان قم به‌روش دردسترس انتخاب شدند. سپس به‌روش تخصیص تصادفی بلوکی 4 تایی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. طول‌مدت مداخله 1 ماه و آموزش طی 4 جلسه، به‌صورت هفتگی ازطریق بارگذاری مطالب آموزشی در اپلیکیشن بهدان و پیگیری به‌مدت 2 ماه بعد از آموزش بوده است.

  یافته‌ ها: 

  بعد از مداخله اختلاف میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک نسبت‌به قبل از مداخله اختلاف معنادار داشت (006/0=P) و (03/0=P)، میانگین نمره آگاهی نسبت‌به قبل از مداخله، افزایش یافته بود، اما اختلاف معنادار نداشت (27/0=P). میانگین نمره نگرش و رفتارهای خودمراقبتی افراد شرکت‌کننده بعد از مداخله نسبت‌به قبل از آن اختلاف معنادار داشت که نشان‌دهنده موثربودن مداخله آموزشی می‌باشد (001/0>P).

  نتیجه‌ گیری:

   مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی با استفاده از اپلیکیشن بهدان می‌تواند در بهبود آگاهی، نگرش و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه فشار خون بالا مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اپلیکیشن‌های موبایل پتانسیل کنترل فشار خون بالا را دارند.

  کلیدواژگان: فشارخون، خودمراقبتی، مداخله آموزشی، اپلیکیشن
 • سمیه رامش، محمدعلی بشارت*، حمید سلطانیان زاده، رضا رستمی، علی واشقانی فراهانی، حجت الله فراهانی صفحات 178-189
  زمینه و هدف

   سنکوپ وازوواگال شایع ‌ترین نوع سنکوپ است. حملات سنکوپ مکرر می ‌تواند تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی مبتلایان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سنکوپ وازوواگال توجه درون‌ پرداز و حساسیت اضطرابی انجام شد.

  روش بررسی

   روش تحقیق مطالعه حاضر، تحلیلی و از نوع آزمایش‌-کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، شامل بیماران مبتلا‌به سنکوپ وازوواگال مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران در سال 1400 می‌ باشد. به شیوه نمونه‌ گیری هدفمند، تعداد 50 بیمار مبتلا‌به سنکوپ وازوواگال و 54 فرد سالم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ ها شامل ارزیابی چندبعدی آگاهی درون ‌پرداز و شاخص حساسیت اضطرابی بود. تحلیل داده ‌ها با روش آماری تحلیل رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در سطح 05/0 انجام شد.

  یافته‌ ها: 

  نتایج آزمون هاسمر‐لمشو (346/0=P، 9/8=χ2) نشان‌دهنده نیکویی برازش مدل بود. طبق نتایج آزمون رگرسیون لجستیک، برآورد ضریب برای متغیر حساسیت اضطرابی برابر با 074/0- و برای متغیر توجه درون‌پرداز برابر با 018/0 بود.

  نتیجه‌ گیری: 

  براساس نتایج به‌دست‌آمده، متخصصان حوزه سلامت می ‌توانند در مورد بیماران سنکوپ وازوواگال با طراحی اقداماتی مبتنی‌بر افزایش توجه درون‌ پرداز و کاهش حساسیت اضطرابی، این بیماران را در جهت بهبودی و کاهش حملات سنکوپ یاری رسانند.

  کلیدواژگان: سنکوپ، درون پردازی، اضطراب
|
 • Leila Ghanbari-Afra *, Monireh Ghanbari-Afra Pages 94-105
  Background and Objectives

   Nurses should make adequate clinical decisions and appropriate clinical judgments about patients’ health status. The present study aims to investigate the clinical decision-making level and its related factors in Iranian nurses and nursing students.

  Methods

   This is a systematic review study that was conducted in 2021 by searching for articles in both Persian and English in Web of Science, Scientific Information Database (SID), Scopus, Cochran, Google Scholar and PubMed databases without time limit using the keywords clinical decision making, nurse, and Iran in Persian and English by two researchers. The descriptive-analytical and interventional studies that were performed on Iranian nurses/nursing students were assessed. The critical appraisal skills programme (CASP) checklist was used to evaluate the quality of articles. Initial search yielded 27718 articles, of which 20 eligible articles were selected for the review.

  Results

   In the studies, the clinical decision-making level of nurses was reported high, while it was varied for the nursing students. Some demographic factors, occupation, educational level, facilities, and Thinking styles had significant relationship with clinical decision-making of participants.

  Conclusion

   The clinical decision-making level of Iranian nurses is at high level. Paying attention to effective factors including demographic, educational, occupational factors and facilities can help further improve their clinical decision-makin

  Keywords: Clinical decision-making, Nurse, Nursing Students, Iran
 • Sonia Rasooli, Sharareh Zeighami Mohammadi *, Fahime Khosrobeigi Bozchaloei Pages 106-117
  Background and Objectives

   Receiving feedback from students about the distance learning environment is necessity to improve distance education. The present study aims to investigate the perceptions of the distance learning environment in nursing students of Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

  Methods

   This is a descriptive cross-sectional study that was conducted on 194 undergraduate nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Karaj Branch in 2020-2021. The data collection tools were a demographic from and the distance education learning environment survey (DELES) that were prepared in Google forms. Data were analyzed in SPSS software, version 22 using descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation test.

  Results

   The mean total score of DELES was 100.1±23.8, and 59.3% of students perceived their distance learning environment as good.

  Conclusion

   More than half of the nursing students of Islamic Azad University, Karaj Branch perceive their distance learning environment as good. To achieve maximum student satisfaction, attention to different areas of the distance learning environment survey should be paid by teachers, managers, and curriculum and distance education planners as well as to the empowerment of teachers for distance education in the School of Nursing & Midwifery.

  Keywords: Students, Distance education, COVID-19
 • Mahboubeh Sadat Montazeri, Sepideh Nasrollah *, Tahereh Nasrabad, Ashraf Khoramirad Pages 118-129
  Background and Objectives

   One of the serious concerns in the nursing profession is occupational stress which is a major risk factor for nurses’ poor sleep quality. This study aims to determine the effect of a mindfulness-based stress reduction (MBSR) program on occupational stress and sleep quality of nurses.

  Methods

   This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test design that was conducted in 2020 on 78 nurses working in a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran. They were divided into intervention group (n=38) and control group (40) using a random sampling method. For the intervention group, the MBSR program was provided at eight sessions, while no intervention was performed in the control group. Before and after the intervention, Nursing Stress Scale and Pittsburgh Sleep Quality Index were completed by both groups. Data were analyzed in SPSS software, version 20 using descriptive and inferential statistics (T test, chi-square test).

  Results

   The mean age of participants was 35±6 years. The majority of them had a bachelor’s degree in nursing, were married and female with a rotating work shift. There was a significant difference in the mean stress scores after the intervention between the two groups (P<0.001), but there was no significant difference in the sleep quality scores between the two groups after the intervention (P=0.086), although the sleep quality scores in the intervention group were higher than in the control group.

  Conclusion

   Considering the significant effect of MBSR program on nurses’ stress, it is recommended to include it in their educational programs.

  Keywords: Stress, Nurses, Sleep quality, Mindfulness
 • Rahim Raoufi, Nafiseh Esmaealpour, Saead Razavi, Maryam Raghibnezhad, Navid Kalani * Pages 130-143
  Background and Objectives

   Nosocomial infections have always been one of the major health problems, accounting for about one third of all deaths in hospitals. Non-observance of behaviors for their control by nurses is a health behavioral problem. The present study aims to determine the factors related to the nosocomial infection control behaviors in nurses in Jahrom, Iran based on the health belief model (HBM).

  Methods

   This is a descriptive cross-sectional study that was performed on 186 nurses working in hospitals of Jahrom city in 2020. Data collection tools were a demographic form and a HBM-based self-report tool to measure the nurses’ infection control behaviors. Data were analyzed in SPSS software, version 21.

  Results

   The perceived susceptibility to the nosocomial infection control was positive in the majority of nurses, and 41.4% had a positive attitude towards its perceived severity. The attitude of the majority of nurses (80.6%) towards perceived barriers to nosocomial infection control was positive. The perceived benefits of the nosocomial infection control had the highest score compared to other HBM constructs.

  Conclusion

   It is recommended to provide continuous training to nurses to increase their knowledge and attitudes towards nosocomial infections and improve their infection control behaviors. Given the effectiveness of each construct of HBM, a suitable corrective program can be planned for nurses based on this model.

  Keywords: Infection, Health belief model, Nurses
 • Fatemeh Zanjani, Sima Mohamad Khan Kermanshahi *, Mohammad Gholami Fesharaki, Hasan Ali Hasankhani, Zahra Sadat Dibaji Forooshani Pages 144-155
  Background and Objectives

   Diabetes is one of the diseases in which the patient plays a major role in its treatment. The comprehensive support of the treatment team, family and peers in various fields including nutritional management and physical activity is very important for this disease. Considering the importance of a healthy lifestyle, this study aims to determine the effect of a health promotion support program on nutritional status and physical activity of patients with type 2 diabetes.

  Methods

   This is a quasi-experimental study that was conducted in 2020 on patients with type 2 diabetes in two intervention groups (n=30) and control (n=30) who were selected by a convenience sampling method from among those referred to the endocrinology clinic of Bank Melli Hospital, Tehran, Iran. The health promotion support program based on Orem’s theory was implemented in three stages of analyzing/identification, planning, and evaluation. Data were collected using a demographic form, a three-day food-reminder form, and a physical activity reminder form before and two months after the intervention in two groups, and were then analyzed using Chi-square test, Mann-Whitney U test, and Wilcoxon test in SPSS software, version 24.

  Results

   Results showed that the mean score of eating “dairy products”, “vegetables”, “fruits”, “meat, eggs, and legumes”, “bread, cereals, starches” in the intervention group were significantly different after intervention, but this difference was not significant in the control group. The physical activity score in the intervention group also showed a significant difference (P<0.001), but this difference was not significant in the control group.

  Conclusion

   The health promotion support program is effective in improving physical activity and nutritional status of patients with type 2 diabetes. Therefore, it is recommended to be used as an effective method to improve the lifestyle of diabetic patients.

  Keywords: Health promotion support, Nutritional Status, Physical activity, Type 2 DiabetesPed eatio
 • Ebrahim Nasiri Formi *, Reza Pourmohammad, Reza Salehinia, MohammadMehdi Dindarloo Pages 156-165
  Background and Objectives

   Educating efficient human resources in universities in challenging fields of study such as the operating room is related to various factors. The attitude of operating room students towards their field of study is very important. Therefore, this study aims to survey the attitudes of operating room students of Mazandaran University of Medical Sciences (MUMS), Mazandaran, Iran towards their field of study and future career.

  Methods

   In this descriptive cross-sectional study, the study population consists of all operating room students of MUMS. A questionnaire with 21 items was used for surveying their attitudes. Data analysis was performed using descriptive statistics, Independent t-test and One-way analysis of variance in SPSS software, version 22.

  Results

   The mean age of participants was 22.3± 2.7 years, of 68 participants, 63 (92.6%) were single. The attitude scores of married students were higher than that of single students, and female students had higher scores than male students, but these differences were not significant. The first-year students had the higher scores, followed by second-year, fourth-year and third-year students, and this difference was significant (P= 0.001).

  Conclusion

   The attitudes of operating room students of MUMS towards their field of study and future career at moderate to high level; they have a positive attitude. In this regard, by further educational programs, more success can be achieved from the existing potential in education, research, and specialized care.

  Keywords: Attitude, Operating room, Students, Educational field
 • Nazanin Soltani, Zabihollah Gharlipour, Abolfazl Mohammadbeigi, MohammadJavad Bagheriyan, Siamak Mohebi * Pages 166-177
  Background and Objectives

   Hypertension is one of the most common and chronic diseases. It can be controlled by methods such as increasing self-care knowledge, attitude and behaviors. This study aims to assess the effectiveness of an educational intervention using “Behdan” mobile application in improving self-care knowledge, attitude and practice of patients with hypertension.

  Methods

   This is an interventional study on 132 patients with hypertension referred to Shahid Avini Comprehensive Health Service Center in Qom province, Iran who were selected by a convenience sapling method. Then, by the block randomization method, they were divided into two groups of intervention and control. The educational intervention was presented for one month at four sessions per week by using the educational materials in Behdan application. After two months, the patients were assessed again.

  Results

   After the educational intervention, the mean systolic (P=0.006) and diastolic (P=0.03) blood pressure levels in two groups were significantly different compared to the pe-intervention levels. The mean post-intervention score of knowledge was higher than the pre-intervention score, but the difference was no significant (P=0.27). The mean scores of attitudes and practice after the intervention were significantly higher than those in the pre-intervention phase (P<0.001).

  Conclusion

   The educational intervention using “Behdan” mobile application can be used to improve self-care attitudes and practice of patients with hypertension. Therefore, mobile applications have the potential to control high blood pressure.

  Keywords: Hypertension, Self-care, Intervention Educational, Application
 • Somayeh Ramesh, MohammadAli Besharat *, Hamid Soltanian-Zadeh, Reza Rostami, Ali Vasheghani Farahani, Hojjatollah Farahani Pages 178-189
  Background and Objectives

   Vasovagal syncope is the most common type of syncope. Recurrent vasovagal syncope can have a profound effect on the patients’ quality of life. This study aims to predict vasovagal syncope based on interoceptive awareness and anxiety sensitivity of patients.

  Methods

   This is an analytical and case-control study. The study population consists of patients with vasovagal syncope referred to Tehran Heart Center in 2021. Fifty patients with vasovagal syncope and 54 healthy individuals were selected by a purposive sampling method. Data collection tools included Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness and Anxiety Sensitivity Index. Data analysis was performed by logistic regression analysis in SPSS software, version 22. The significance level was set at 0.05.

  Results

   The Hosmer-Lemeshow test results (χ2=8.9, P=0.346) showed the good fit of the model. According to the results of logistic regression analysis, the coefficient of determination was -0.074 for the anxiety sensitivity and 0.018 for the interoceptive awareness.

  Conclusion

   For patients with vasovagal syncope, the measures for increasing their interoceptive awareness and reducing anxiety sensitivity, can be helped for reducing their syncope.

  Keywords: Syncope, Interoception, Anxiety