فهرست مطالب

آمایش سرزمین - سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید انصاری، محسن رفیعیان*، مریم هنری، محمدجواد راحتیان صفحات 371-399

  سال‏ها از مطرح شدن نوآوری به منزله محرک توسعه اقتصادی در مناطق می‏گذرد. یک دهه نیز از توجه به سیاست‏های نظام نوآوری منطقه‏ای در استان یزد می‏گذرد. ولی آثار مثبتی از این رویکرد در توسعه استان مشاهده نشده است. به همین دلیل این پژوهش با هدف ارایه الگوی مناسب توسعه نظام نوآوری منطقه‏ای در ایران، با مطالعه استان یزد، به عنوان نمونه موردی، انجام شد. در این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه نظام نوآوری منطقه‏ ای با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص اهمیت نسبی صورت گرفت. یافته‏ های این پژوهش بر اساس نظر متخصصان و فعالان این حوزه نشان داد سه عامل منابع انسانی، پارک علم و فناوری، و مراکز رشد و نوآوری و خلاقیت در استان یزد بیشترین اهمیت را بین سایر عوامل دارند که نشان دهنده تمرکز بودجه و سیاست‏ها و پروژه ‏ها بر این عوامل و غفلت از سایر عوامل است. با توجه به اهمیت و اولویت‏های مشخص شده و دسته‏ بندی عوامل در نظام نوآوری استان یزد، پنج دسته قابل تفکیک است: 1. سرمایه انسانی و اجتماعی؛ 2. زیرساخت‏های نوآوری؛ 3. فرایندهای نوآوری؛ 4. پویایی‏های کسب‏و‏کار؛ 5. توسعه درون‏زا. می‏توان نتیجه گرفت تا کنون تمرکز بر مرحله ابتدایی الگوی نظام نوآوری منطقه‏ ای، که بیشتر جنبه ورودی دارد، بوده است و نظام نوآوری استان یزد در مراحل ابتدایی است. مطابق الگوی ماحصل پژوهش، توسعه نظام نوآوری منطقه‏ ای استان یزد نیازمند تمرکز بر سه دسته عامل است: فرایندهای نوآوری، پویایی کسب وکار، توسعه درون زا.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری منطقه‏ ای، اقتصاد منطقه ‏ای، تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص اهمیت نسبی، استان یزد
 • ابراهیم براتی، حمید صابری*، احمد خادم الحسینی، مهری اذانی صفحات 401-426

  توسعه پایدار در طول زمان و به تدریج رویکردهای متنوع را با اهداف متنوع مطرح ساخت؛ از جمله این رویکردها که موضوع محیط زیست در آن پررنگ تر و دارای تاکید بر روابط توسعه شهر و بستر طبیعت است شهراکولوژیک است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل بومی موثر در دستیابی به شهراکولوژیک در جهت توسعه پایدار در شهر درچه بود. این پژوهش از لحاظ پارادایمی جزء پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی) به شمار می رود، از لحاظ هدف کاربردی است، و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی از طریق دو ابزار مصاحبه با متخصصان با روش دلفی و پرسشنامه بود. در روش کیفی (مصاحبه دلفی) با 30 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه انجام شد و در روش کمی جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 15 سال شهر درچه بودند که در سال 1395 تعداد آن ها 37367 نفر بوده است که از این تعداد 375 نفر با روش خوشه ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی شهری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش در دو روش (کیفی و کمی) نشان داد ابعاد زیست محیطی و اقتصادی با میانگین 23/4 و 11/4 و ضریب رگرسون (Beta) 345/0 و 349/0 به بهترین وجه دستیابی به شهراکولوژیک را تبیین می کنند و بین محلات مختلف شهر از لحاظ شاخص های شهراکولوژیک همگونی نسبی وجود دارد و می توان با یک مدل مشخص به توسعه شهراکولوژیک دست یافت. همچنین، بر اساس همبستگی پیرسون، شهروندانی که سطح سواد بالاتری داشته اند با ضریب 585/0 میزان آمادگی بیشتری برای اجرای پروژه شهراکولوژیک از خود نشان داده اند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، دلفی، شهراکولوژیک، شهر درچه
 • محمدجواد نوری*، سمیرا شاهین، فرشته ملایی صفحات 427-462

  یکی از سیاست هایی که بسیاری از کشورها جهت توسعه پایدار گردشگری مد نظر قرار داد ه اند توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری به صورت متمرکز و جلوگیری از ساخت وسازهای پراکنده و بی برنامه نابودکننده محیط زیست، بافت فرهنگی اجتماعی، و ساختار اقتصادی در مناطق جاذب گردشگر است؛ سیاستی که در ایران از سوی هییت وزیران در سال 1396 به تصویب رسید. هدف از این مقاله ارایه یک روش شناسی جهت شناسایی فضاهای مستعد توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری است. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی تحلیلی قرار می گیرد. قلمرو فضایی استان مازندران به عنوان ورودی مدل تحلیلی به 23007 واحد فضایی 100 هکتاری تقسیم شده و جهت توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. در این مقاله شاخص مرکب «اولویت توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری در استان مازندران» از طریق مدل هیبریدی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل شبکه ای (F’ANP) و بر مبنای 14 شاخص اثرگذار بر توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری ساخته و نقشه خروجی آن بر اساس 4 شاخص کنترلی تدقیق شده است. یافته های مدل نشان دهنده آن است که سه عامل «توان محیط زیستی و زیرساخت حمل ونقل»، «کمیت و کیفیت خدمات رسانی به گردشگران»، و «میزان پتانسیل سرمایه گذاری گردشگری» بر اولویت بندی فضاهای استان مازندران با هدف توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری اثرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد امکان توسعه شهر ک ها و دهکده های گردشگری در ساحل در بخش های میانی و شرقی، در جلگه به صورت محدود در بخش های شرقی استان، و در کوهستان در بخش شرق و غرب استان وجود دارد.

  کلیدواژگان: استان مازندران، شاخص مرکب، شهرک و دهکده گردشگری، گردشگری، مکان یابی، F’ANP
 • حسین آقاجانی، فرناز سرکاری* صفحات 463-490
  توسعه شهرنشینی متناسب با محیط زیست موضوعی مهم برای پایداری است. درک درست رابطه بین شهرنشینی و محیط زیست برای توسعه هماهنگ هر دو سیستم بسیار ضروری است. در دهه های اخیر گسترش شهرنشینی و زیرساخت های انسان ساخت بدون توجه به منابع محیط زیست رو به افزایش بوده است که باعث آثار فراوانی از قبیل کاهش منابع و آلودگی های محیط زیستی شده و آینده توسعه پایدار استان را به شدت تهدید کرده است. در این مطالعه تعادل بین زیرسیستم های شهرنشینی و محیط زیست با استفاده از مدل درجه هماهنگی دوگانه در شهرستان های استان خراسان رضوی بررسی و رتبه بندی شهرستان ها بر اساس امتیاز درجه هماهنگی دوگانه انجام شد. بر اساس امتیاز شهرستان ها، در هر زیرسیستم، شهرستان ها در چهار منطقه 1. فشار شهرنشینی؛ 2. فشار محیط زیستی؛ 3. فشار دوگانه؛ 4. عدم فشار تقسیم و رابطه بین درجه هماهنگی دوگانه و مناطق با یک دیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شهرستان های گناباد (0.66) و درگز (0.62) به ترتیب بالاترین امتیاز تعادل را به دست آورده و در دسته تعادل اولیه قرار گرفته اند. شهرستان های خوشاب (0.36)، مه ولات (0.38)، داورزن (0.39) به ترتیب پایین ترین وضعیت تعادل را داشته و در دسته عدم تعادل متوسط جای گرفته اند؛ درحالی که اکثر شهرستان های قرارگرفته در مناطق فشار دوگانه و فشار زیست محیطی در دسته عدم تعادل کم واقع شده اند و اکثر شهرستان های واقع در مناطق عدم فشار و دارای فشار شهرنشینی در دسته نزدیک به تعادل جای گرفته اند. به طور کلی بر اساس محاسبات انجام شده درجه هماهنگی دوگانه از منطقه فشار دوگانه به منطقه دارای فشار زیست محیطی و بعد از آن منطقه دارای فشار شهرنشینی و در انتها منطقه عدم فشار در حال افزایش بوده است.
  کلیدواژگان: تعادل زیرسیستم ها، تقسیم بندی، درجه هماهنگی دوگانه، شهرنشینی، محیط زیست
 • بهاره بهرا*، محمدرضا پورجعفر، مجتبی رفیعیان صفحات 491-522
  با عملی شدن ایده فضاهای دانش و نوآوری معاصر، به مثابه محرک رشد اقتصادی و توسعه بلندمدت شهرها و مناطق، این ایده با انتقاداتی به ویژه به دلیل انطباق با ساختارهای سرمایه داری مواجه بوده است.    که جذابیت زیست و کار و تفریح در این فضاها صرفا با در نظر گرفتن نیازمندی های اقشار خلاق با نگاهی سوداگرانه و با قربانی کردن بسیاری از شاخص های اولا کیفی و دوم زمینه مند همراه می شود. بنابراین این نواحی نوظهور، در عین روبه رو شدن با اقبال جهانی، با چالش هایی دست وپنجه نرم می کنند که یکی از آن ها کیفیت پایین مکان ها در محله های حامل فضاهای دانش و نوآوری معاصر است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر دستیابی به مولفه های کیفی سازوکارهای مکان سازی و سیاست گذاری شهری فضاهای دانش و نوآوری معاصر و توسعه چارچوب مفهومی موجود در پی انتقادات وارد در این زمینه است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های اسنادی مرتبط و پاسخ به چیستی مولفه های مکان سازی با استفاده از فراتحلیل کلاسیک منابع فارسی و انگلیسی شامل مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها و کتب و گزارش ها بدون اعمال محدودیت و سپس کدگذاری و شمارش فراوانی واحدهای تحلیل ب بوده است. در نهایت حاصل فراتحلیل منابع 21 برچسب مفهومی برای مکان سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر در قالب 4 بعد ویژگی، فرم، عملکرد، تصویر  طبقه بندی شده است. در نتیجه، چنین به نظر می رسد که توجه به الزامات مکان سازی فضاهای مربوطه از جمله دسترسی پذیری، مشارکت، سرمایه گذاری، پذیرش، سرزندگی اجتماعی، پویایی در فعالیت ها، و اختلاط می تواند موجب کیفیت هر چه بیشتر فضاهای دانش و نوآوری در عصر حاضر باشد.
  کلیدواژگان: شهر دانش بنیان، فراتحلیل، فضای دانش و نوآوری، مکان سازی
 • مصطفی محمدی ده چشمه*، محمدعلی فیروزی، علیرضا پرویزیان صفحات 523-542

  در سال های اخیر، سیستم های زیرساختی، به دلیل افزایش بلایای طبیعی یا انسان ساز و به دلیل وابستگی های داخلی و خارجی بین اجزای سیستم، غالبا دچار اختلال شده اند. وابستگی های متقابل زیرساختی ممکن است آسیب پذیری بیشتری ایجاد کند و باعث خرابی های آبشاری شود. هدف کلی پژوهش حاضر تدوین سناریوهای اندرکنش جغرافیایی زیرساخت های حیاتی حین مخاطرات شهری در اهواز بود. این پژوهش به لحاظ هدف توسعه‏ای کاربردی و از نظر روش‏شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات و بررسی‏های میدانی اسنادی است. شاخص‏های پژوهش بر اساس تلفیق نتایج آرای خبرگان و سوابق موجود استخراج و ارتباط سنجی شد. برای سناریونگاری بعد از شناسایی متغیرها، ابتدا عوامل کلیدی موثر بر موضوع مشخص و سپس برای هر یک از متغیرها وضعیت های مختلفی تعریف شد. شناسایی نیروهای پیشران و موثر در اندرکنش زیرساخت‏های شهر اهواز با استفاده از مدل هایی نظیر «تحلیل اثرهای متقاطع» و نرم افزار «میک مک» انجام شد. جهت شناسایی و تحلیل و گزینش سناریوهای منتخب از تحلیل بالانس اثرهای متقابل در نرم‏افزار سناریوویزارد استفاده شد. بررسی صفحه سناریو در نرم‏افزار سناریوویزارد نیز نشان می‏دهد از مجموع 80 وضعیت موجود پیشران‏های اندرکنش مکانی زیرساخت‏های حیاتی تعداد 26 حالت (5/32 درصد) وضعیت مطلوب، تعداد 29 حالت (25/36 درصد) وضعیت ایستا، تعداد 25 حالت (25/31 درصد) وضعیت بحرانی دارند.

  کلیدواژگان: اندرکنش، زیرساخت های حیاتی شهر، سناریوهای اندرکنش جغرافیایی، کلان شهر اهواز
 • رضا قادری*، قاسم فرهمند صفحات 543-569

  خطر زلزله همواره جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و خسارات جبران ناپذیری به این جوامع وارد می آورد. بنابراین، آمادگی مقابله با این بحران از طریق شناسایی نقاط آسیب پذیر و برطرف کردن آن ها در جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله موثر است. با توجه به واقع شدن ایران روی یکی از دو کمربند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. ایران جزء ده کشور زلزله خیز دنیاست. به تبع، شهر ارومیه نیز، به دلیل قرارگیری در دامنه رشته کوه های زاگرس، از این قایده مستثنی نیست و هر ساله شاهد تعداد زیاد لرزه با شدت های متفاوت است. از این رو، برای مقابله با مشکل یادشده، به مطالعات دقیق در حوزه های ساخت وساز و ایمنی بیشتر نیاز است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی شدت آسیب پذیری از زلزله، پارامترهای موثر شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی شدند. نقشه آسیب پذیری به روش همپوشانی شاخص و منطق فازی برای بلوک های آماری شهر ارومیه تهیه و به صورت بصری در محیط سیستم اطلاعات مکانی ارایه شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آسیب پذیری حدود 50 درصد از سطح شهر در مقابله با زلزله است. به بیان دقیق تر حدود 151574 متر مربع، یعنی 005/0 درصد، دارای گرید آسیب پذیری بسیار زیاد و 11538359 متر مربع، با میزان بالغ بر 40/0 درصد، در مقابل زلزله دارای گرید آسیب پذیری زیاد است.

  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، ارومیه، پهنه بندی، زلزله، منطق فازی
 • علیرضا پرویزیان*، سعید ملکی صفحات 571-594

  بلایای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزاینده ای آسیب‎پذیرتر شده و ریسک‎ها نیز افزایش یافته‎اند. با این حال، کاهش ریسک و آسیب‎پذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته می‎شوند. در پژوهش حاضر، که به شیوه توصیفی تحلیلی به انجام رسیده، سعی شده نمای آسیب‎پذیری نواحی منطقه 6 کلان‎شهر اهواز، در زمان وقوع زلزله احتمالی، پیش بینی و بر اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی شود. داده‎های نظری پژوهش به روش کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده و پس از استخراج شاخص‎ها تحلیل مکانی هر شاخص‎ با استفاده از مدل دلفی فازی و مدل آسیب‎پذیری IHWP و تحلیل‎های نرم‎افزار GIS به دست آمد. تحلیل یافته ها نشان داد با احتساب اولویت های اول و دوم مدیریت بحران 03/15 درصد از کل کاربری‎های منطقه مورد مطالعه به شدت آسیب پذیر است؛ بدین معنی که در صورت وقوع زلزله ای شدید در منطقه آسیب پذیر خواهد بود. در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که ویژگی های کالبدی ساختمان به اندازه عواملی مانند کاربری زمین، تراکم جمعیت، و زمان وقوع زلزله اهمیت دارد که در میزان آسیب پذیری و فعالیت های امداد و نجات نقش موثری دارد.

  کلیدواژگان: آسیب‎پذیری، زلزله، مدلIHWP، منطقه 6 کلان شهر اهواز
 • صیاد اصغری سراسکانرود*، محمدعلی پورفتحعلی، مریم محمدزاده شیشه گران صفحات 595-621

  ارزیابی طبقه بندی نظارت شده پیکسل پایه حداکثر احتمال در بررسی تغییرات اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بازه زمانی ده ساله، چهارده ساله، شش ساله، و یک ساله و سپس ارزیابی و مدل سازی تغییرات باغ های حاشیه دریاچه ارومیه در بازه زمانی سی ساله و نقش آن در تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه است. در این پژوهش ابتدا تصاویر ماهواره ای لندست برای سال های 1990، 2000، 2014، 2020، و 2021 دانلود شد. سپس با استفاده از نرم افزار ENVI5.3 طبقه بندی به روش حداکثر احتمال انجام و سپس با استفاده از نرم افزار IDRISSI TERRSET و مدل CA-MARKOV برای سال 2051 مدل سازی انجام شد و در برنامه GIS مدل سازی انجام شده مورد بررسی قرار گرفت. طبقه بندی به روش حداکثر احتمال طبقه بندی مناسبی است و نتایج حاصل از این طبقه بندی نشان داد در مجموع بیشترین میزان تغییرات را کاربری باغات و مزارع آبی طی بازه زمانی 1990 تا 2021 داشته است که تغییر آن نسبت به سی سال گذشته 3495 کیلومتر مربع، به میزان بیش از دو برابر، روند صعودی داشته است و پس از مدل سازی برای سال 1431 نتیجه حاصل شد که با توجه به ماتریس احتمال انتقال سال 1431 بیشترین میزان احتمال انتقال در کاربری باغات و مزارع آبی است و از طرفی مدل سازی در این مطالعه نشان می دهد کاهش مساحت در کاربری های باغات و مزارع آبی و شوره زار در منطقه رخ داده است که از طرفی هم پهنه آبی در سال 1431 با روند افزایشی پیش بینی شده است.

  کلیدواژگان: الگوریتم حداکثر احتمال، پوشش اراضی، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مدل سازی، CA-Markov
 • فاطمه السادات شمس نجفی، سعید کامیابی، عباس ارغان صفحات 623-649

  پیشرفت هوشمندسازی شهرها از یک سو و الزامات پایداری شهری زمینه را برای گذار به سوی شهر هوشمند پایدار فراهم کرده است. مطالعه حاضر با هدف ارایه الگوی بهینه شهر هوشمند از منظر توسعه پایدار شهری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی‌ مقطعی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت شهری است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا، و روایی واگرا اعتبارسنجی شد. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی شهر هوشمند از منظر توسعه پایدار شهری از روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده زیرساخت‌های شهری هوشمند و حکمروایی هوشمند دو عنصر زیربنایی الگو هستند که بیشترین تاثیر را در ایجاد شهر هوشمند مبتنی بر توسعه پایدار دارند. به همین ترتیب از میزان تاثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم‌سطح دارایتعامل متقابل با هم هستند. این عوامل با تاثیر بر هوشمندسازی حمل‌ونقل و تجارت‌های هوشمند مبتنی بر فناوری به اقتصاد هوشمند و محیط زیست هوشمند کمک می‌کنند. در ادامه از طریق سازه‌های هوشمند و مردم هوشمند می‌توان به توسعه پایدار شهری دست یافت. توسعه پایدار شهری به هوشمندسازی شهر ختم شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، شهر ری، شهر هوشمند، مردم هوشمند، هوشمندسازی شهر
 • الهام عباسی ورکی، رقیه گودرزوند چگینی صفحات 651-677

  هدف از این تحقیق بررسی سیر تکوین منطقه شهری قزوین به منظور بهینه کردن تصمیمات مسیولان برای ارتقای کارایی و بهره‌برداری پایدار فضایی بود. از نظر روش‌شناسی، به کمک فراتحلیل، چهار چشم‌انداز طبیعی‌ فرهنگی، اداری‌ سیاسی، عملکردی، و ارتباطی منطقه شهری استخراج و جمع‌بندی نظری شد. برای تجزیه‌وتحلیل نیز از آمار فضایی Gis استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود نگرش صرفا کالبدی و سیاسی بود. چشم‌انداز اداری‌ سیاسی منطقه شهری (تنها منطقه رسمی) و منطقه شهری عملکردی (به‌رغم وجود به صورت غیررسمی) به عنوان مناطق شهری شناسایی‌شده منطقه قزوین‌اند. در بررسی چشم‌انداز طبیعی‌ فرهنگی منطقه شهری قزوین، منطقه البرز جنوبی شناسایی شد. ا ین منطقه به علت موقعیت چهارراهی از انسجام فرهنگی برخوردار نیست و مجاورت با مرکز سیاسی کشور باعث بحرانی شدن حیات زیستی آن و تغییر نقش منطقه شده است. نتایج نشان داد ابتدا ‌باید برنامه‌ریزی اکولوژیک‌ محور به منزله مبنای تصمیمات ‌برنامه‌ریزی و توسعه فضایی صورت گیرد و با توجه به عدم انسجام فرهنگی منطقه قزوین اقدام به هویت‌بخشی از طریق حکمروایی منطقه‌ای شود. سپس باید مناطق اقتصادی برآمده از مناطق هم‌پیوند عملکردی را با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه تقویت و جهت‌دهی کرد. اگرچه کاربست نگرش نومنطقه‌گرایی در سطح فراملی بنا بر شرایط خاص سیاسی ایران امکان‌پذیر نیست، کاربست آن در سطح منطقه‌ای و محلی به منظور کاهش بحران اکولوژیکی (منابع آب) و هویت‌بخشی به منطقه شهری قزوین امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند.

  کلیدواژگان: کنام بنیادی و واقعی، منطقه شهری اداری سیاسی، منطقه شهری ارتباطی، منطقه شهری طبیعی فرهنگی، منطقه شهری عملکردی، نومنطقه گرایی
 • رسول افسری، سامان نادی زاده شورابه صفحات 679-708

  ارزیابی آسیب‏پذیری یکی از پیش‌نیازهای تحلیل ریسک در مدیریت بلایاست. آسیب‏پذیری در برابر زلزله به‌ویژه در مناطق شهری در طول سالیان متمادی به دلیل وجود ساختارهای پیچیده شهری و توسعه سریع افزایش یافته است. به منظور انجام دادن اقدامات پیشگیرانه و کاهش خسارات ناشی از زلزله، تعیین مناطق آسیب‏پذیر و اندیشیدن به تمهیدات لازم ضروری به نظر می‏رسد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی آسیب‏پذیری بلوک‏ها شهری در تهران با استفاده از یک مدل مکان‌ مبنا بود. برای نیل به این هدف، ابتدا معیارهای موثر جهت ارزیابی آسیب‏پذیری زلزله در سه گروه در معرض قرار گرفتن، حساسیت، و ظرفیت انطباق‏پذیری (مجموعا 16 معیار مکانی) قرار گرفتند. با استفاده از نظر کارشناسان و مدل فرایند تحلیل شبکه‏ای اهمیت هر یک از معیارها مشخص شد. از توابع فازی و مدل روش میانگین وزنی مرتب‌شده به ترتیب جهت نرمال‏سازی نقشه معیارها و تهیه نقشه‏های آسیب‏پذیری در سناریوهای مختلف استفاده شد. در نهایت آنالیز حساسیت معیارها انجام شد. نتایج نشان داد معیارهای تراکم جمعیت آسیب‏پذیر و میانگین شیب به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت‌اند. نقشه‏های آسیب‏پذیری مختلف نشان داد مناطق شمالی منطقه مورد مطالعه در همه سناریوها در کلاس آسیب‏پذیری قرار دارند. پایداری و قابلیت اطمینان نتایج خروجی با روش آنالیز حساسیت ارزیابی شد. نتایج نشان داد تغییر وزن معیارها تاثیر قابل توجهی بر خروجی‌های مدل ندارد و به‌وضوح پایداری مدل پیشنهادی را اثبات می‌کند.

  کلیدواژگان: آسیب‏پذیری، بلوک‏های شهری، تهران، زلزله، مکان مبنا
|
 • Majid Ansari, Mohsen Rafieian *, Maryam Honari, MohammadJavad Rahatian Pages 371-399

  It has been years since innovation was first introduced as a driver of economic development. In addition, after a decade of attention to the regional innovation system policies in the Yazd province, this approach has not shown any positive effect on the development of the province. Thus, this study set out to provide a suitable model for the regional innovation system development in Iran following the investigation of the Yazd province as a case study. To this end, this study used the exploratory factor analysis and relative importance index to identify and analyze the key factors effective on the development of regional innovation system. The findings obtained from the opinions of experts and actors of this field showed that the three factors of human resources; the Science and Technology Park; and growth, innovation, and creativity centers in Yazd Province have the highest importance among all studied factors. This reveals the concentration of finances, policies, and projects on these factors and ignorance of other factors. In the light of the importance and the designated priorities, the factors of innovation system in Yazd province were classified into five groups. These included human and social resources, innovation infrastructure, innovation processes, business dynamics, and endogenous development. It can be concluded that so far, the concentration has been on the elementary stage of regional innovation system model – which essentially functions as the input for the system – and the innovation system in Yazd province is in its early stages. Accordingly to the obtained model of the study, the regional innovation system development in Yazd province needs concentration on the three groups of factors, i.e., innovation processes, business dynamism, and endogenous development.

  Keywords: Regional Innovation System, Yazd province, Regional Economy, relative importance index, Exploratory Factor Analysis
 • Ebrahim Barati, Hamid Saberi *, Ahmad Khademolhoseiny, Mehri Azani Pages 401-426

  Sustainable development has gradually and over time brought about various approaches with different goals. Ecological city is one of these approaches that has a stronger emphasis on environment issue as well as the relationships between city development and nature. The purpose of this study was to determine the local factors effective on the achievement of ecological city in order to sustainably develop Darcheh city. This study was mixed-methods (qualitative-quantitative) in terms of paradigm, and descriptive-analytical and exploratory in terms of nature. Data was collected using document analysis and field study through two means: interviews with experts using the Delphi method and a questionnaire. In the qualitative phase (the Delphi method), 30 experts and specialists were interviewed. In the quantitative phase, the statistical population of the study was comprised of Darcheh citizens aging over 15, who were 37367 individuals in the year 2016. From among these, 375 participants were selected using cluster sampling. The face validity of the questionnaire was confirmed by the urban planning experts, and its reliability was corroborated through Chronbach’s alpha coefficient. The results of the study in both phases (qualitative and quantitative) showed that the environmental and economic dimensions – with the average scores of 4.23 and 4.11 and (beta) regression coefficients of .345 and .349 – best describe the achievement of ecological city, there is a relative homogeneity among various neighborhoods of the city in terms of ecological city indices, and the ecological city development can be attained through a clear model. Moreover, according to Pearson correlation coefficient, the citizens who have had a higher educational level have shown a higher tendency (.585) to help implement the ecological city project.

  Keywords: Sustainable Development, Delphi, Ecological City, Darcheh city
 • MohammadJavad Nouri *, Samira Shahin, Fereshteh Molaei Pages 427-462

  One of the policies that has been taken into account by many countries to develop sustainable tourism is the development of touristic towns and villages in a centralized manner and the prevention of haphazard, unplanned contractions that destroy environment, sociocultural context, and economic structure of the touristic attraction sites. This policy was enacted by the Iranian cabinet in 2017. The purpose of this study was to present a methodology to identify the spaces suitable for the development of touristic towns and villages. The study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. As the input of the analytic model, the spatial territory of Mazandaran province was divided into 23007 spatial units, each covering 100 hectares. Then, the development of touristic towns and villages were evaluated and prioritized. In this article, the combined index of “the priority of the development of touristic towns and villages in Mazandaran province” was made by combining exploratory factor analysis and network analysis (F’ANP) based on 14 factors effective on the development of touristic towns and villages. The resulting map was then trimmed based on four control indices. The findings of the model showed that the three factors of “environmental potential and transportation infrastructure,” “the quantity and quality of serving the tourists,” and “tourism investment potential” are effective on the prioritization of Mazandaran province spaces in order to develop touristic towns and villages. The results of study demonstrated that the development of touristic towns and villages in this province is possible in the middle and eastern side of seashore, in limited areas in the eastern plains, and in the eastern and western mountainous lands.

  Keywords: Tourism, touristic towns, villages, Site selection, F’ANP, Composite index, Mazandaran province
 • Hossein Aghajani, Farnaz Sarkari * Pages 463-490
  The development of urbanization in accordance with environment is an important issue for sustainability. A correct understanding of the relationship between urbanization and environment is highly vital for the coordinated development of both systems. In recent decades, the expansion of urbanization and manmade infrastructure without taking into account the environmental resources has been increasing. This has led to numerous consequences such as the reduction of environmental resources and the escalation of environmental pollution, and has severely endangered the future of sustainable development in Khorasan Razavi province. In the study at hand, the balance among urbanization and environment subsystems was examined using the coupling coordination degree model in the cities of Khorasan Razavi province. The ranking of cities was done based on the coupling coordination degree scores. Based on the scores of cities in each subsystem, the cities were divided into four areas, namely areas under urbanization pressure, areas under environment pressure, areas under dual pressure, and areas under no pressure, and the relationships between the coupling coordination degree and the areas were compared. The results showed that Gonobad (.66) and Dargaz (.62) cities have achieved the highest balance score and have been classified in the primary balance group. On the other hand, Khoshab (.36), Mahwelat (.38), and Davarzan (.39) cities had the lowest rate of balance and were classified in the average imbalance group. While the majority of the cities located in the areas under double pressure and environment pressure were classified in the low imbalance group, most of the cities located in the areas under no pressure and urbanization pressure were grouped in the near-to-balance category. Overall, based on the calculations made in this study, the coupling coordination degree has been increasing from dual pressure area to area under environmental pressure, then to the area under urbanization pressure, and finally to the area under no pressure.
  Keywords: urbanization, environment, Coupling coordination degree, Partition, Balance of subsystems
 • Bahare Bahra *, Mohammadreza Pourjafar, Mojtaba Rafieian Pages 491-522
  After the implementation of the contemporary knowledge and innovation spaces as the driver of economic growth and the long-term development of cities and regions, this idea has come under criticisms, especially due to its compliance with capitalist structures. In practice, the problem is that the attractiveness of life, work, and recreation in these spaces is purely accompanied by the consideration of the needs of creative layers of society with a mercantilist view and through sacrificing many primarily qualitative and secondarily contextual indices. Therefore, although these recently found arenas have received positive global attention, they face some challenges. One of these challenges is the low quality of places in the neighborhoods entailing contemporary knowledge and innovation spaces. Therefore, the purpose of this study was the attainment of qualitative factors of the placemaking mechanisms and urban policymaking of contemporary knowledge and innovation spaces as well as the development of the existing conceptual framework to respond to the criticisms in this regard. The research method was the qualitative and quantitative content analysis of the related documentary data and provision of an answer to the nature of the palcemaking factors using unlimited classical meta-analysis of Persian and English resources, including the scientific-research articles, theses and dissertations, books, and reports, and then coding and counting the frequency of the analysis units. At the end, the meta-analysis of the resources led to the identification of 21 conceptual labels for contemporary knowledge and innovation spaces in the form of four dimensions of characteristic, form, performance, and image. Consequently, it seems that consideration of the requirements of placemaking the related spaces – including accessibility, participation, investment, acceptance, social liveliness, dynamism in activities, and integration – can help increase the quality of knowledge and innovation spaces in the contemporary era.
  Keywords: knowledge, innovation space, placemaking, knowledge city, Meta-analysis
 • Mostafa Mohammadi Deh Cheshme *, MohammadAli Ferozi, Alireza Parvizian Pages 523-542

  In recent years, the infrastructure systems have been mostly failed due to the increase in natural or manmade disasters as well as the internal and external dependencies among system components. The mutual infrastructure dependencies might cause more vulnerability and bring about cascading failures. The main objective of this study was to develop scenarios of geographic interaction in critical infrastructure during urban hazards in Ahvaz. The study was developmental-applied in terms of purpose, while in terms of methodology, it was descriptive-analytical done based on field study and document analysis. The study indices were extracted and related via combining the results of expert opinion and existing records. To develop scenarios, after identifying the variables, the key factors affecting each topic were specified, and then various conditions were defined for each variable. The identification of driving forces in Ahvaz infrastructures interaction was done using models such as “cross-impact analysis” using MICMAC software. In order to identify, analyze, and adopt selected scenarios, cross-impact balance analysis was run in ScenarioWizard software. The inspection of scenario screen in ScenarioWizard software showed that from among 80 existing settings of critical infrastructure spatial interaction drivers, 26 cases (32.5 percent) were in statistic form and 25 cases (3.125 percent) in critical conditions.

  Keywords: interaction, geographic interaction scenarios, critical city infrastructure, Ahvaz Metropolis
 • Reza Ghaderi *, Ghasem Farahmand Pages 543-569

  The risk of earthquake always influences the human communities and inflicts irreparable damages to them. Therefore, preparation against this crisis through the identification and elimination of vulnerable parts is effective in reducing the damages of earthquakes. As Iran is located on one of the two major seismic belts of the world and has many faults, the occurrence of earthquake in the Iranian plateau is natural. Iran is among the top ten countries with the highest rates of earthquakes. Urmia city, which is located on the skirts of Zagros mountain range, is not an exception in this regard, and every year many earthquakes with different intensities occur in this city. Therefore, in order to confront the foregoing issue, we need precise studies regarding construction and safety. In this study, to evaluate the rate of vulnerability to earthquakes, the effective parameters were identified and then were weighted using fuzzy hierarchical analysis. The vulnerability map was prepared using index and fuzzy logic overlay method for Urmia statistical blocks and was presented in the spatial information system environment. The obtained results indicated the vulnerability of nearly 50 percent of the city area to earthquake (i.e., 151574 m2), with .005 percent having a very high vulnerability grade and .40 percent (i.e., 11538359 m2) a high vulnerability grade to earthquake.

  Keywords: zoning, risk assessment, earthquake, Fuzzy logic, Urmia
 • Alireza Parvizian *, Saeed Maleki Pages 571-594

  The disasters of recent years indicate that communities and individuals are getting increasingly vulnerable and risks are progressively growing. Nonetheless, the need to reduce risks and vulnerabilities are often ignored up until the occurrence of disasters. In the study at hand, which was done based on the descriptive-analytical method, it was tried to examine and predict the vulnerability perspective of the areas located within District six of Ahvaz metropolis during a potential earthquake based on the main purpose of this study. The theoretical data of the study was collected through library research method. After the extraction of the related indices, the spatial analysis of each index was carried out through fuzzy Delphi method, IHWP vulnerability model, and GIS software analyses. The analysis of the findings illustrated that considering the first and second priorities of the crises management, 15.03 percent of all areas of the district under study are highly vulnerable to earthquake. That is to say, in case of a strong earthquake in the district, they will be vulnerable. The study concluded that the physical qualities of the building are as important as the factors such as land use, population density, and time of earthquake occurrence. These have all effective roles in the vulnerability rate and the rescue activities.

  Keywords: Vulnerability, earthquake, IHWP Model, district six of Ahvaz metropolis
 • Sayyad Asghari Sarasekanrood *, MohammadAli Porfatali, Maryam Mohammadzadeh Shishehgaran Pages 595-621

  This study aimed at evaluating the supervised pixel-based classification of the maximum likelihood in the examination of the climactic changes of the Urmia Lake catchment area in 1-, 6-, 10-, and 14-year spans and then evaluating and modeling the changes in the gardens neighboring Lake Urmia during a 30-year span and its role in the changes at Lake Urmia water level. In this study, first the Landsat images of the years 1990, 2000, 2014, 2020, and 2021 were downloaded. Then, using the ENVI5.3 software, a classification was made based on the maximum likelihood method. Next, the IDRISSI TERRSET software and CA-MARKOV model were used to model conditions for the year 2051. This model was then analyzed in the GIS software. It was found that the classification based on the maximum likelihood method has been an appropriate one. The results of this classification showed that overall, the maximum changes from 1990 to 2021 has been related to the irrigated gardens and fields. In this period, 3495 square kilometers have been added to these lands, i.e., the number has doubled. Modeling the 2051-year conditions in the light of the transition probability matrix showed that the maximum likelihood of land use changes is in the irrigated garden and farm use. On the other hand, the modeling in this study indicated that there has been a reduction in the expanse of irrigated gardens and fields as well as salt lands in the region. Finally, the model predicted an increase in water area in 2051.

  Keywords: Land cover, Maximum Likelihood Algorithm, modeling, CA-Markov, Urmia lake catchment area
 • Fatemeh al-Sadat Shams Najafi, Saeid Kamyabi, Abbas Arghan Pages 623-649

  The progress of smartening cities on the one hand and the requirements of urban sustainability on the other hand have paved the way for transition to the sustainable smart city. The study at hand was carried out to present an optimal model of smart city from the viewpoint of sustainable urban development. This study was an applied research project in terms of purpose and a cross-sectional survey in terms of research method and data collection timespan. The statistical population included urban management managers and experts. The optimal sample size was determined to be 384 using Morgan’s table and the participants were selected via simple random sampling method. The data was collected through a questionnaire that had been validated through construct, convergent, and divergent validity measures. Using Cronbach’s alpha and combined reliability measures, the dependability of the questionnaire was confirmed. To validate the smart city model from the viewpoint of sustainable urban development, the partial least squares regression and Smart PLS software were used. According to the obtained results, the smart urban infrastructure and smart governance are the two cornerstones of the model that have the strongest effects on the creation of a smart city based on sustainable development. The effectiveness rate is decreased in the subsequent levels and the variables at the same level show mutual interaction. By affecting the smartening of transportation and influencing the technology-based smart businesses, these factors lay support to smart economy and environment. Then, through smart structures and smart people, the sustainable urban development can be attained, which in turn leads to smartening the city.

  Keywords: smart city, sustainable urban development, smartening the city, smart people, Shahr-e Ray
 • Elham Abassi Verki, Roqaye Godarzvand Chegini Pages 651-677

  The purpose of this study was examining the course of development of Qazvin urban area in order to optimize the decisions of related authorities to enhance sustainable spatial efficiency and exploitation. Through a meta-analysis, four urban area perspectives were extracted, including natural-cultural, administrative-political, functional, and communicative. This was then followed by a theoretical conclusion. GIS spatial statistics were used for the analysis purposes. The results indicated the presence of only the physical and political perspective. The administrative-political perspective of urban area (as the only formal area) and functional urban area (only in an informal manner) were identified as the urban perspectives of Qazvin. The investigation of the natural-cultural perspective of Qazvin urban area led to the identification of southern Alborz area, which based on water resources approximately conforms to the political borders of Qazvin province. Due to its use as a crossroads, this area does not have cultural coherence, and its closeness to the political capital of Iran has made its environmental conditions critical and has changed the role of this area. To solve these problems, it is suggested that first an ecological planning is done as the basis of spatial planning and development decisions. Moreover, due to the cultural inconsistency of Qazvin area, it is suggested to adopt creation of identity through regional governance. Moreover, the economic areas resulting from functionally connected areas should be enhanced and directed in the light of the ecological conditions of the area. Although the application of neo-regionalism viewpoint at transnational level is not possible due to the specific political conditions of Iran, its application in regional and local levels seems to be unavoidable in order to reduce ecologic crisis (water resources) and enhance identity creation in Qazvin urban area.

  Keywords: Natural-cultural urban region, basic, real den administrative-political urban region, functional urban region, communication urban region new-regionalism
 • Rasoul Afsari, Saman Nadizadeh Shorabeh Pages 679-708

  The vulnerability appraisal is one of the prerequisites of risk analysis in disaster management. Vulnerability to earthquake, especially in urban areas, has increased over years due to the existence of complex urban structures and rapid development. In order to take preemptive measures and reduce the damages of earthquake, the determination of vulnerable areas and implementation of necessary measures seem inevitable. Accordingly, the present study set out to examine the vulnerability of Tehran urban blocks via a location-base model. To attain this objective, first the criteria effective on the evaluation of earthquake vulnerability were divided into three groups, namely exposure, sensitivity, and adaptation capability (16 location criteria in general). Using the expert opinions and network analysis model, the importance of each of the criteria was determined. Fuzzy functions and ordered weighted averaging method were used to normalize the criteria map and develop vulnerability maps under various scenarios. Finally, the sensitivity analysis of the criteria was carried out. The results showed that vulnerable population density and average slope were the criteria with the most and least importance, respectively. The vulnerability maps demonstrated that the areas to the north of the area under study are in the vulnerable class under all scenarios. The stability and dependability of the output results were assessed using sensitivity analysis. The results indicated that changing the weight of the criteria does not have a significant effect on the model outputs, a finding that clearly proves the stability of the model.

  Keywords: vulnerability, earthquake, urban blocks, location-base, Tehran