فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 44 (تابستان 1401)

فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
پیاپی 44 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • موسی کمانرودی کجوری، محمد سلیمانی مهرنجانی، احمد زنگانه*، شهرزاد شریف جاهد صفحات 1-16

  توسعه شهرنشینی، پیامدهای ناگواری را برای سکونتگاه ها در پی داشته است. هسته های قدیمی شهرها از آن پس در فرایند پالایش جمعیت و فعالیت، دچار فرسودگی شده اند و مداخلات بهسازی، بازسازی و نوسازی را با غلبه بعد کالبدی و رویه غیر مشارکتی تجربه کرده اند. در قرن بیستم، رویکرد بازآفرینی با راه حل جامع نگر و با تاکید بر رویه مشارکتی برای حل مشکلات بافت های فرسوده شهری مطرح شد. در کنار نقاط قوت رویکرد بازآفرینی، نقاط ضعفی نیز وجود دارد که مهم ترین آن، عدم توجه به یکپارچگی فضایی است. هدف این مقاله، بررسی جایگاه یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری تهران است. داده های این تحقیق، کیفی و کمی بوده و به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان برنامه ریزی شهر تهران تشکیل می دهند. تکنیک مورد استفاده در این راستا "دلفی" می باشد. اطلاعات به دست آمده، با استفاده از روش "تحلیل تم" و تکنیک "تاپسیس" تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه های بازآفرینی مناطق شهری تهران اجرا نشده و در حد سند باقی مانده و اقداماتی که با عنوان بازآفرینی اجراشده اند فقط در حد بهسازی و بازسازی و نوسازی می باشند. همچنین، در این اسناد، به پیوند فضایی محدوده های هدف بازآفرینی، توجه نشده است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده شهری، بازآفرینی، یکپارچگی فضایی، تهران
 • مسعود صفایی پور، عقیل گنخکی* صفحات 17-29

  افزایش روزافزون جمعیت و تمرکز سرمایه های متنوع اقتصادی در شهرهای ساحلی بدون در نظر گرفتن توان محیطی این مناطق، سبب شده است تا این شهرها به طور گسترده تحت تاثیر انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی قرار گیرند و اکوسیستم های آن ها وضعیتی ناپایدار و آینده پیچیده و مبهم داشته باشند. از طرفی تاب آوری در ابعاد مختلف به عنوان گفتمان غالب محافل علمی جهت مقابله با تهدیدهای حال و آینده جوامع انسانی مانند شهرها شناخته می شود و در سال های اخیر به منظور بهبود آن به ویژه در مناطق ساحلی تلاش های گسترده ای در ابعاد جهانی و محلی صورت گرفته است. بر این اساس این پژوهش باهدف تعیین سناریوهای بهینه در جهت بهبود تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کیفی با استفاده از مصاحبه و تشکیل پنل دلفی با حضور 35 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع انجام شد. به منظور تعیین عوامل کلیدی تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر تاب آوری زیست محیطی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار میک مک و برای استخراج و ارایه سناریو بهینه نیز از نرم افزار سناریو ویزارد بر اساس نظر کارشناسان و مدیران شهری و خبرگان مسایل زیست محیطی ساحلی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیرگذارترین عامل بر تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی عبارت اند از کاهش توسعه بر مبنای صنایع آلاینده محیطی و حفاظت از تنوع زیستی موجود در این مناطق و همچنین از بین سناریوهای اخراج شده، سناریو شماره 2 با مطلوبیت همه وضعیت های مربوط به عوامل پیشران در آن به عنوان سناریو بهینه شناخته شد و درنهایت به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و بهبود تاب آوری زیست محیطی این شهرها، پیشنهادهای لازم بر ارایه گردید.

  کلیدواژگان: تاب آوری زیست محیطی، آینده نگری، سناریو نویسی، شهر ساحلی دیر
 • محمدرضا اخوان عبداللهیان، سید مسلم سیدالحسینی*، تکتم حنایی، فاطمه محمدنیای قرائی صفحات 31-44

  در دهه های اخیر کلانشهر مشهد از گسترش و رشد افقی عظیمی برخوردار بوده و ضمیمه شدن روستاهای پیرامون آن به شهر امری معمول بوده است. در همین راستا، مناطق به تازگی شهرنشین شده واقع در حاشیه های شهر که محل اتصال حومه به شهر تلقی می شوند و پیراشهر نامیده شده در قالب توسعه منفصل صرفا سه ناحیه شهری شامل توس، شهرک شهید باهنر و مهرگان شکل گرفته اند. لذا پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی به دنبال تاثیر مکانیابی اراضی نواحی پیراشهری منفصل در شهر مشهد بر کنترل یا تسریع در روند بافت ناکارآمد و همچنین تعیین ناحیه پیراشهری منفصل در شهر مشهد با موفقیت بیشتر در زمینه تحقق عناصر مکانیابی اراضی (شامل عناصر جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی-عناصر اقتصادی-عناصر اداری، دفاعی و امنیتی-عناصر جغرافیایی، طبیعی و زیست محیطی-عناصر فضایی- کالبدی) می باشد. نتایج حاصل با استفاده از آزمون تی زوجی و تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد نواحی پیراشهری منفصل شهری در ابعاد اقتصادی، کیفیت زندگی، خدمات رفاهی بعد از الحاق از وضعیت بهتری برخوردار شده اند، اما در زمینه زیست محیطی و اجتماعی تغییرات منفی رخ داده است، ناحیه توس در شاخص کیفیت زندگی و شهرک باهنر در شاخص اجتماعی از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند. همچنین نتایج حاصل از تاپسیس فازی نشان داد در نواحی پیراشهری منفصل، ناحیه منفصل توس در کنترل رشد بافت ناکارآمد و تحقق عناصر مکانیابی اراضی از عملکرد مطلوبتری نسبت به شهرک شهید باهنر و شهرک منفصل مهرگان برخوردار بوده است و می بایست به منظور جلوگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد در شهرک شهید باهنر و شهرک مهرگان، در حوزه برنامه ریزی تمهیدات لازم را بویژه در حوزه های زیست محیطی و اجتماعی مدنظر قرارداد.

  کلیدواژگان: مکانیابی، بافت ناکارآمد، نواحی منفصل، پیراشهری، مشهد
 • بهمن صحنه*، حسین سادین، فاطمه جاهدی صفحات 45-64
  نوغانداری و پرورش انبوه آن برای به دست آوردن ابریشم یک فعالیت اصلی اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلقی می گردد. توسعه این فعالیت نیازمند توجه ویژه به چگونگی نظام های تولید، فرآوری، تجارت و مصرف نهایی آن هاست. جهت دستیابی به این هدف مدل زنجیره ارزش مطرح می گردد تا راهی برای فعال کردن این نوع کسب و کار جهت افزایش بهره وری و دستیابی به توان رقابتی باشد. این پژوهش با هدف بررسی زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان صورت گرفته است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی مبتنی بر روش های هدفمند و تمام شماری در انتخاب نمونه ها و جمع آوری داده هاست. جامعه آماری این پژوهش را 103 نفر از فعالان در کسب و کار نوغانداری شهرستان رامیان تشکیل می دهند. به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره ارزش برای مولفه های مدنظر پرسشنامه ای محقق ساخته در قالب طیف لیکرت استفاده گردید که روایی آن توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 897/0 تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بر مبنای مناسبات مولفه های زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری نشان می دهد که بخش های سیاست گذاری و زیرساختی کسب و کار نوغانداری در منطقه به ترتیب با امتیازات 5/8 و 57/2 بهترین و ضعیف ترین عملکرد را در زنجیره ارزش این کسب و کار به خود اختصاص داده اند. می توان بیان نمود که این کسب و کار با در نظر گرفتن میانگین امتیازات در بخش های مختلف زنجیره ارزش در ابتدای مرحله توسعه این فعالیت قرار دارد.
  کلیدواژگان: کسب و کار روستایی، نوغانداری، زنجیره ارزش، نواحی روستایی، شهرستان رامیان
 • زینب محبی، فرزانه ساسان پور*، علی شماعی، حبیب الله فصیحی صفحات 65-82

  امروزه جهانی شدن و رقابت پذیری ویژگی است که شهرها برای ادامه ی حیات به دنبال آن هستند. برند کردن مکان ها برای پیشبرد این هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعنوان ابزاری برای انتقال تصویر شهر و دستیابی به انواع اهداف توسعه شهری است. جهان و شهرها با سرعت بی سابقه ای تغییر می کنند و باید به این آگاهی دست یافت که در مورد آینده، همه چیز درباره تغییرات و عدم قطعیت هاست. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی از نوع اکتشافی است. طلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شدند. در مطالعات میدانی از تکنیک دلفی در قالب گروه 30 نفره انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک و روش سناریونویسی GBN استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است از بین 64 عامل منتخب حدود 33 عامل کلیدی از نظر کارشناس ها بعنوان عوامل موثر انتخاب شدند که از بین آنها مدیریت مداوم و موثر، حکمرانی خوب، نقش شهر در اقتصاد ملی، ساختار قدرت و شیوه ارایه خدمات بعنوان پیشران های موثر بر برندینگ شهر قم محسوب می شوند. بررسی عدم قطعیت ها نیز نشان داد که افزایش یا کاهش نقش انجمن های شهری و سازمان های غیر رسمی و گروه های مبتنی بر اجنماع و جنبش های اجتماعی، گسترش یا عدم گسترش روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر و چگونگی تعامل ایران با فرایند جهانی شدن و افزایش یا کاهش کارکردهای فراملی شهر قم بعنوان سه عدم قطعیت با بالاترین اولویت برای شهر قم محسوب می شوند. در نهایت چهار سناریو برای آینده پیش روی کلانشهر قم ترسیم گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برندینگ شهری، توسعه شهری، رقابت پذیری، قم
 • سمیه عمادالدین*، مسعود محمد قاسمی صفحات 83-98

  سیلاب ها از مهم ترین مخاطراتی هستند که بسته به شدت بارندگی ها و سایر عوامل موثر سبب وارد آمده خسارات زیادی به نواحی شهری و روستایی می شوند. پیش بینی مناطق مستعد سیل برای برنامه ریزی جهت جلوگیری از آن و تخمین میزان خسارت برای مدیریت بعد از وقوع سیل از مسایل اصلی برنامه ریزی سیل است، امروزه استفاده از داده های راداری یکی از جدیدترین و موثر ترین روش ها در مطالعه سیلاب است. می توان جزییات دقیق سیلاب ها را مطالعه و حد گسترش آن را مشخص کرد تا در برنامه ریزی های آتی بتوان از ان استفاده کرد. در این تحقیق برای تخمین مناطق مستعد سیل از مدل FHD در محیط GIS استفاده شده که نتیجه به دست آمده مناطق مستعد سیل را مشخص کرده است و برای صحت سنجی آن از پهنه تجمعی سیلاب بدست آمده از تصاویر سنتینل 2 مقایسه انجام شد که خروجی ها تطبیق کامل را نشان دادند با استفاده از به دست آوردن شاخص NDVI تصاویر سنتیل 2 در محیط گوگل ارث انجین و ترکیب آن با سامانه GFSAD نوع کشت منطقه مورد مطالعه بر اساس دیم و آبی مشخص گردید و با استفاده از لایه پهنه تجمعی سیلاب محدوده هایی که دچار سیل شده بودند را با توجه به اینکه چه نوع کشتی دچار سیل شده بود، بررسی گردید. نتایج نشان داد از 100 درصد زمین های موجود حدود 22.5 درصد زمین های آن دچار سیل شدند که از این میزان نیز حدود 15.5 درسد زمین های کشت دیم و مابقی زمین های کشت آبی بودند.

  کلیدواژگان: سیلاب آق قلا، تخمین خسارت، GEE، FHD، سنتینل1و2
 • مهناز ناعمی تبار*، محمدعلی زنگنه اسدی صفحات 99-115

  تغییرات اقلیمی پلیستوسن با توجه به زمان وقوع و نقش آن در شکل گیری چشم اندازهای فعلی کره زمین، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی شواهد ژیومورفولوژیکی یخچال های کواترنر در شمال شرقی ارتفاعات بینالود است. ارتفاع برف مرز با روش رایت و روش پورتر شامل نسبت ارتفاع، ارتفاع کف سیرک و نسبت مساحت تجمعی برآورد گردید. براساس فرم خطوط منحنی میزان در نقشه های توپوگرافی، 55 سیرک در بخش های شمالی، شرقی و غربی منطقه تحقیق شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل ارتفاعات برآورد شده گواه این است که ارتفاع برف مرز دایمی در روش پورتر و رایت، به دلیل انعکاس اثرگذاری جهت ناهمواری بر ارتفاع برف مرز نسبت به سایر روش ها با واقعیت انطباق بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که این منطقه در دوره های سرد تحت حاکمیت سیستم شکل زایی یخچالی بوده است. برحسب همبستگی بین ارتفاع و متوسط دمای سالانه و ارتفاع و مقدار بارش سالانه، گرادیان حرارتی و رطوبتی محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد خط برف مرز دایمی با روش های رایت و پورتر، در ارتفاع 2600 و 2100 متری واقع شده است. باتوجه به این خط و افت آهنگ دما به مقدار 7/0 درجه به ازای هر100 متر ارتفاع، مقدار تفاوت دمای کنونی با دوره پلیستوسن، معادل 4/6 درجه سانتی گراد محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدار بارش سالانه در دوره پلیستوسن 130 میلی متر نسبت به میانگین امروزی بیشتر بوده است.

  کلیدواژگان: شواهد ژئومورفولوژیکی، سیرک، برف مرز، یخچال های کواترنر، تغییرات اقلیمی
 • سمیه گلدوی*، مرجان محمدزاده، سید حامد میرکریمی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 117-132
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و مکان یابی مناطق مستعد توسعه پارک ها و فضای سبز شهری در شهر گرگان (مرکز استان گلستان) است، به گونه ای که افراد در نواحی مختلف شهر دسترسی مناسب و راحت به این مناطق داشته باشند.

  روش

  در این پژوهش مکان یابی مناطق مستعد توسعه پارک ها و فضای سبز شهری در شهر گرگان (مرکز استان گلستان) با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) به شیوه ترکیب خطی وزن دار (WLC) انجام شده است. به این منظور، ابتدا معیارهای موثر در مکان یابی پارک های شهری با مرور منابع و نظرات کارشناسان شناسایی و با استفاده از روش AHP وزن دهی گردیدند. در مرحله بعد، معیارها به شیوه WLC با هم ادغام و نقشه توان سرزمین برای توسعه و احداث پارک ها و فضای سبز شهری حاصل شد. سپس، با استفاده از دستور ZLS بر مبنای مساحت پهنه ها و ارزش ناحیه ای سرزمین، پهنه های مناسب توسعه پارک های شهری شناسایی گردید. در نهایت، از میان این پهنه های با تناسب بالا، با تدقیق زمینی و بررسی مالکیت، پهنه های نهایی انتخاب شد.

  یافته ها و نتایج

  نتایج وزن دهی معیارها نشان داد از دیدگاه متخصصین معیارهای شیب، اراضی بایر و نزدیکی به مناطق مسکونی با کسب وزن های به ترتیب با کسب وزن های 2515/0، 1929/0 و 0757/0 بیش ترین وزن را به خود اختصاص دادند و بالاترین درجه اهمیت را در شناسایی مناطق جدید برای توسعه پارک های شهری دارند. نتایج اجرای ارزیابی چند معیاره نشان داد سطحی معادل 19/32 هکتار مستعد احداث پارک شهری در این منطقه است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، پارک های شهری، ارزیابی چندمعیاره، WLC، گرگان
 • عارفه شعبانی عراقی*، مجتبی یمانی صفحات 133-147

  امروزه تیوری مجموعه های فرکتال و اندازه گیری های بعد فرکتالی به طور گسترده ای برای توصیف بسیاری از فرآیندهای تکتونیکی به کار می رود. این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت مورفوتکتونیکی پلایاهای دامغان و جازموریان به عنوان دو حوضه سوبسیدانی به بررسی نتایج بعد فرکتالی گسل و شبکه زهکشی که بیان کننده سکون یا فعالیت تکتونیکی است می پردازد. براین اساس محدوده هایی را در همه جهات پلایاها تعیین و به روش شمارش جعبه ای که از پرکاربردترین روش آنالیز در تحلیل بعد فرکتالی است اعداد هر دو پارامتر را بدست آورده و مناطق را مقایسه و تحلیل می نماید. داده-های مورد استفاده در این پژوهش سیستم گسلی حوضه های مورد مطالعه در مقیاس نقشه های 250000/1 زمین شناسی و برای الگوی شبکه زهکشی در مقیاس250000/1 از نرم افزار Arc Hydro است. نتایج بیان می کنند که در منطقه جازموریان قسمت جنوبی چاله بالاترین بعد فرکتالی گسل و پایین ترین بعد فرکتالی شبکه زهکشی را دارا می باشد که نشان از فعالیت بیشتر تکتونیک این محدوده است. پس از آن محدوده های غربی و شرقی با ارقام گسلی نزدیک به هم قرار دارند و از آنجا که ابعاد فرکتالی گسل این دو محدوده نزدیک است محدوده ای که بعد فرکتالی آبراهه آن کمتر باشد محدوده فعال تر در نظر گرفته می شود (محدوده غربی)، سپس محدوده شرقی قرار دارد که دارای بیشترین رقم گسلی است و در نهایت محدوده شمالی جازموریان نسبت به سایر قسمت ها سکون تکتونیکی بیشتری را تجربه می کند. در منطقه دامغان نیز قسمت غربی با بالاترین بعد فرکتالی گسل (1.4034) و پایین ترین بعد فرکتالی شبکه زهکشی (1.3739) موید منطقه فعال تر تکتونیکی است. پس از آن محدوده های شرقی با توجه به ارقام بعد فرکتالی گسل و شبکه زهکشی محدوده فعال است. سپس محدوده شمالی حوضه فعالیت تکتونیکی را نشان می دهد که در این محدوده نیز تعداد زیاد زلزله موید این مطلب است و در نهایت محدوده جنوبی نسبت به سایر قسمت ها سکون تکتونیکی بیشتری را تجربه می کند.

  کلیدواژگان: مورفوتکتونیک، هندسه فرکتال، پلایا، دامغان، جازموریان
 • رسول افسری*، جهانبخش بالیست، حسن دارابی، محمدرضا میرزایی صفحات 149-167

  اهمیت روز افزون و در عین حال، نوظهور بودن موضوع پدافند غیرعامل و پراکندگی و کمبود اطلاعات دراین زمینه از یک سو و اهمیت حیاتی شبکه حمل ونقل که در زمان بروز بحران های انسانی از قبیل جنگ و طبیعی از قبیل سیل و زلزله از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، از سوی دیگر، موجب گردیده تا ضرورت ارایه الگو و روشی جامع برای شناسایی پتانسیل تهدید در این شبکه با رویکرد پدافند غیرعامل کاملا مشهود باشد. هدف از این تحقیق، ارایه مدلی با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک-های تصمیم گیری با رویکرد پدافند غیرعامل در راستای شناسایی و ارزیابی پتانسیل تهدید در شبکه حمل و نقل جاده ای می باشد. بدین منظور ابتدا 13 معیار در سه دسته طبیعی، انسانی و حمل و نقلی شناسایی و با روش دیماتل ارتباطات علی و معلولی آن ها ارزیابی شد. سپس با روش فرایند تحلیل شبکه وزن دهی شدند و در سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بکارگیری منطق فازی، روش ترکیب خطی وزنی، تخمین تراکم کرنل و تابع لکه های داغ به منظور تولید نقشه های پتانسیل تهدید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مهمترین معیارها، تراکم شبکه جاده ای با 141/0، پل ها با 133/0، وجود ریل با 124/0 و موقعیت نسبت به شهرها با 104/0 بودند. همچنین نتایج روش های فازی و ترکیب خطی وزنی محدوده پتانسیل تهدید را در دامنه 21/0 تا 87/0 شناسایی کردند. بخش هایی از شبکه که نزدیک شهرها هستند و پل ها دارای بیش ترین پتانسیل تهدید بود. همچین تابع لکه داغ نشان داد که مناطق شهری و مناطقی که شبکه دارای تراکم بالا بوده جزو لکه های داغ هستند که جاذب تهدید می-باشند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شد که در برنامه ریزی های جدید برای توسعه شبکه حمل و نقل از اصول پدافندغیرعامل در طراحی شبکه و به ویژه پل ها استفاده گردد.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری چند معیاره، شریان های حیاتی، شبکه حمل و نقل جاده ای
|
 • Mousa Kamanroodi, Mohammad Soleimani, Ahmad Zanganeh *, Shahrzad Sharifjahed Pages 1-16

   Urbanization development has incurred various unpleasant consequences on urban settlements. Old urban centers have thereafter deteriorated ed during population and activity refinement and undergone improvement, reconstruction, and renovation actions by the dominance of a physical dimension and non-participatory practice. In the 20th century, a regeneration approach with a holistic solution focused on participatory practice was proposed to solve the urban deteriorated problems. The approach has several strengths as well as weaknesses among which lack of spatial integration is the most important one. The paper aims at investigating the role of spatial integration in Tehran urban deteriorated regeneration. The research data were qualitative and quantitative, collected through library and field methods. The statistical population included Tehran’s planning experts. Delphi method was also used in this research. The obtained data were analyzed by theme analysis and TOPSIS model. The results showed that Tehran urban regeneration plans have not been implemented and have been merely documented, and actions taken towards regeneration were limited to improvement, reconstruction, and renovation. Spatial connection of the target areas has also not been taken into consideration in these documents.The research data are quantitative and qualitative, collected through library and field methods. The statistical population included 25 planning experts and authorities of Tehran. The Delphi method was used for experts to come to a consensus. Non-probability, snowball sampling was used in which senior managers of Iranian Urban Regeneration Company and Tehran Municipality and university professors as the first level of experts introduced other experts of urban regeneration documents, and the next levels of the sample were similarly identified and selected.

  Keywords: urban deteriorated, Regeneration, spatial integration. tehran
 • Masoud Safaei Poor, Aghil Gankhaki * Pages 17-29

  The increase in population and more concentration of diverse economic capital in coastal cities have caused these cities to be widely affected by various natural and unnatural hazards and their ecosystems have a vague future. On the other hand, resilience in various dimensions is known as the dominant discourse of scientific circles to deal with the present and future threats of human societies such as cities. Accordingly, this study has been conducted with the aim of improving environmental resilience in coastal cities with a futuristic approach and determining optimal scenarios in a descriptive-analytical method. In this study, in order to determine the key factors affecting environmental resilience and use data analysis, Mic Mac software was used, and to extract and present the optimal scenario, the wizard scenario software was used based on the opinion of experts and urban managers and also coastal environmental activists in NGOs. According to the results, the most influential factors on the environmental resilience of coastal cities are the "reduction of development based on environmental polluting industries" and the "protection of biodiversity in these areas". Also, among the extracted 160 scenarios, Scenario No. 2 was recognized as the optimal scenario with the desirability of all situations related to the driving factors in it, and finally, in order to achieve the research objectives, the necessary suggestions were presented based on this scenario.Also, among the extracted 160 scenarios, Scenario No. 2 was recognized as the optimal scenario with the desirability of all situations related to the driving factors in it, and finally, in order to achieve the research objectives, the necessary suggestions were presented based on this scenario.

  Keywords: Environmental Resilience, Foresight, scenario writing, Coastal City of Dayyer
 • MohammadReza Akhavan Abdollahian, Seyed Moslem Seyedalhoseni *, Toktam Hanaee, Fatemeh Mohammadniay Gharaaee Pages 31-44

  In recent decades, the metropolis of Mashhad has experienced a huge horizontal expansion and growth, and the annexation of the surrounding villages to the city has been common. In this regard, the newly urbanized areas are located on the outskirts of the city,which are considered the junction of the suburbs with the city and called Pirashahr in the form of separate development in only three urban areas, including Toos,Shahid Bahonar and Mehregan. The result of the present study is descriptive-analytical and based on documentary and survey methods following the effect of land location in isolated suburban areas in Mashhad on controlling or accelerating the process of dysfunctional tissue and also determining isolated suburban area in Mashhad with more success in the field. Elements of land location elements(including demographic,social and cultural elements-economic elements-administrative,defense and securityelements-geographical, natural and environmental elements-spatial-physical elements).The results of the research hypothesis using paired t-test and one-way analysis of variance showed Separate urban sub-districts have improved their economic, quality of life and welfare services after accession.In the field of environment no different is observed compared to the past and in the social field, negative changes have occurred. In the QoL index, Toos area and in the social index,Bahonar town have had a better situation. Also, the results of fuzzy TOPSIS showed that in isolated metropolitan areas, the isolated area of Toos in controlling the growth of dysfunctional tissue and the realization of land location elements had a better performance than Shahid Bahonar town and Mehregan town in order to prevent growth and Expansion of dysfunctional tissues in Shahid Bahonar and Mehregan towns,in the field of planning,considered the necessary measures,especially in the environmental and social fields.

  Keywords: Localization, Inefficient Context, Separated Areas, Suburban, Mashhad
 • Bahman Sahneh *, Hossein Sadin, Fatemeh Jahedi Pages 45-64
  The production of silk by mass breeding is considered a major economic activity in many developing countries. In order to develop this activity, special attention must be given to how the production, processing, trade, and final consumption systems function. It is proposed that a value chain model can be used to activate this type of business to increase productivity and achieve competitiveness. The objective of this study was therefore to examine the value chain of sericulture activity in rural Ramyan County. The study is applied as a descriptive-analytical study that uses purposeful and numerical methods as the basis for selecting samples and collecting data. The statistical population for this study consists of 103 activists from the sericulture business of Ramyan County. A researcher-made questionnaire based on a Likert scale was used to evaluate the performance of the components. The questionnaire's validity was confirmed by professors and experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.897. A statistical analysis was performed in the SPSS software environment and a map was prepared using ArcGIS software. The results of the research on the value chain components of sericulture activity show that the policy-making and infrastructure sectors of this business in the region, which scored 8.5 and 2.57, respectively, have the best and poorest performance as part of the value chain. From the perspective of the average points in different parts of the value chain, we can say that this business is at the beginning of the development stage of this activity.
  Keywords: Rural Business, Sericulture, Value chain, Rural Areas, Ramyan County
 • Zeinab Mohebbi, Farzaneh Sasanpoor *, Ali Shamaei, Habibollah Fasihi Pages 65-82
  Objective

  Globalization and competitiveness have influenced metropolises to consider branding. Branding is a tool for conveying the city’s image and achieving various urban development goals. The world is changing rapidly. Uncertainty is one of its features that should be known. Foresight is necessary to prepare for these uncertainties and develop appropriately and flexibly.

  Methodology

  This research is exploratory in terms of its practical purpose and in terms of the nature and method of descriptive-analytical research. The required information was collected through field studies and documents. In the field studies, a researcher-made questionnaire was a data collection tool. The mutual effects analysis method was used in Mic Mac software and the GBN scenario writing method to analyze the data.

  Results

  The results of the research indicate that among the 64 selected factors, 33 key factors were selected as effective ones, which continuous and effective management, good governance, the city’s role in the national economy, power structure and service delivery methods as effective drivers for branding. The investigation of uncertainties also showed that the increase or decrease of the role of urban associations and informal organizations and community-based groups and social movements, the expansion or non-expansion of Iran's political relations with other countries, and how Iran interacts with the process of globalization.

  Conclusion

  The increase or decrease of the transnational functions of Qom city are considered as three uncertainties with the highest priority for Qom city. Finally, four scenarios were drawn for the future of the Qom metropolis.

  Keywords: Future Studies, urban branding, Urban Development, Competitiveness, Qom
 • Somayeh Emaddodin *, Masoud Mohammadghasemi Pages 83-98

  Floods are one of the most important hazards that depending on the intensity of rainfall and other effective factors cause great damage to urban and rural areas. Predicting flood-prone areas for Planning to prevent floods and estimating flood damage for post-flood management is one of the main issues in flood planning. Today, the use of radar data is one of the newest and most effective methods in flood study.The exact details of the floods can be studied and the extent of its spread can be determined so that it can be used in future planning. In this research, to estimate flood-prone areas, the FHD model in GIS environment has been determined, which has identified the flood-prone areas, and to validate it from the cumulative flood zone obtained from Sentinel 2 images, the outputs have been fully matched.Using NDVI index, the images of ssentinel 2 in Google Earth engine were determined and its combination with GFSAD system, the type of cultivation in the study area was determined Using the cumulative flood zone layer, the areas that were flooded were examined according to what type of crops were flooded. The results showed that out of 100% of the existing lands, about 22.5% of its lands were flooded, of which about 15.5% were rainfed cultivated lands and the rest were irrigated cultivated lands.

  Keywords: Aq Qala Flood, Damage Estimation, GEE, Sentinel 1, 2
 • Mahnaz Naemi Tabar *, Mohammadali Zanganeh Asadi Pages 99-115

  Pleistocene climate change is of particular importance given its timing and role in shaping the Earth's current landscape. The purpose of this study is to investigate the geomorphological evidence of Quaternary glaciers in the northeast of Binalood heights. The height of the border snow was estimated by Wright and Porter methods including height ratio, circus floor height and cumulative area ratio. Based on the shape of the curve lines in the topographic maps, 55 circuses were identified in the northern, eastern and western parts of the research area. Analysis of the estimated altitudes shows that the permanent boundary snow height in Porter and Wright method is more relevant to reality than other methods due to the reflection of the effect of unevenness on the boundary snow height. The analysis of the findings shows that this region has been under the rule of glacial formation system in cold periods. Thermal and humidity gradients were calculated according to the correlation between altitude and average annual temperature and altitude and annual rainfall. Findings show that the permanent border snow line with Wright and Porter methods is located at an altitude of 2600 and 2100 meters. According to this line and the drop in temperature of 0.7 degrees per 100 meters of altitude, the difference between the current temperature and the Pleistocene period was calculated to be equal to 6.4 degrees Celsius. The results showed that the amount of annual rainfall in the Pleistocene period was 130 mm more than the current average.

  Keywords: Geomorphological evidence, Circus, Border Snow, Quaternary Glaciers, climate change
 • Somayeh Galdavi *, Marjan Mohammadzadeh, Seyyed Hamed Mirkarimi, Abdolrassoul Salmanmahiny Pages 117-132
  Objective

  The purpose of this research is to identify and select suitable sites for developing urban parks and green spaces. So that people in different areas of the city have suitable and convenient access to these areas.

  Methodology

  In this research, site selection was used to determine suitable areas for developing urban parks in Gorgan city in Golestan province through a multi-criteria evaluation method and AHP approach. At first, effective criteria in site selection for the development the urban parks were identified by reviewing the previous studies and experts’ opinions. After that, the selected factors were weighed using the AHP method. Then, suitable zones for developing urban parks were identified using the ZLS command based on the area of zones and the value of the land area. The final zones were determined among these high-proportion zones in the next step, with field investigation and ownership review.

  Results

  The results of weighting showed slope, barren lands, and proximity to residential areas by gaining weights of 0.2515, 0.1929 and 0.0757, respectively, had the highest weight and have the highest importance for identifying new areas for developing urban parks in the next step, the criteria were evaluated through WLC method, and the suitability map were prepared for developing urban parks.

  Conclusion

  Results showed that 32.19 hectares of the study area are suitable for establishing urban parks. The results of the present study, identifying and presenting suitable areas for developing urban parks and green spaces in Gorgan city, could help managers and decision-makers in this sector in providing green space and improving the people's quality of life and welfare.

  Keywords: Site Selection, Urban Parks, Multi-Criteria evaluation, WLC, Gorgan
 • Arefe Shabani Eraghi *, Mojtaba Yamani Pages 133-147

  Recently, the theory of fractal sets and dimensional fractal measurements have been widely used to describe many tectonic processes. The aim of this study was to analyze the morphotectonic status of Damghan and Jazmourian playa as two Subsidance basins using the fractal dimension results of the fault and drainage, which indicates stagnation or tectonic activity. This study uses the box counting method, which is the most widely used analysis method in fractal dimension analysis. The data used in this study are the fault system of the studied basins on the scale of 1. 250000 maps of geology and for the model of drainage on the scale of 1. 250000 the Arc Hydro software. The results show that in the Jazmorian region, the southern part of the hole has the highest fractal dimension of the fault and the lowest fractal dimension of Drainage pattern, which indicates more tectonic activity in this area. after then western range and eastern range is located. Finally, the northern region of Jazmourian experiences more tectonic stillness than other parts, according to fractal data. In Damghan region, the western part with the highest fractal dimension of the fault (1.4034) and the lowest fractal dimension the Drainage pattern (1.3739) is the active tectonic zone. Then the eastern ranges then show the northern range of the tectonic activity basin, in which a large number of earthquakes confirm this, and finally the southern range experiences more tectonic stagnation than in other parts.

  Keywords: Damghan, fractal geometry, Jazmourian, playa, Morphotectonics
 • Rasoul Afsari *, JAHANBAKHSH Balist, Hassan Darabi, MohammadReza Mirzaei Pages 149-167

  The growing importance and simultaneously, the emergence of passive defense and the dispersion and lack of information in this area on the one hand and the vital importance of the transportation network in times of humanitarian crises such as war and natural disasters such as floods and earthquakes are highly vulnerable. On the other hand, the need to provide a comprehensive model and method for identifying the threat potential in this network with a passive defense approach is obvious. This study aims to present a model using GIS and decision-making techniques with a passive defense approach to identify and evaluate the potential threat in the road transport network. For this purpose, 13 criteria were identified in three categories: natural, human, and transportation, and their causal relationships were evaluated by the DEMATEL method. Then, to generate potential threat maps, they were weighed by the network analysis process method and evaluated in GIS using fuzzy logic, weighted linear combination method, kernel density estimation, and hot spot function. The results showed that the most important criteria were the density of road network with 0.141, stairs with 0.133, the presence of rails with 0.124 and location relative to cities with 0.104. Also, the results of fuzzy methods and weighted linear composition identified the threat potential range in the range of 0.21 to 0.87. The hot spot function also showed that urban areas and areas where the network has a high density are among the threatening hot spots. Based on the research results, it was suggested that in the new planning for the development of the transportation network, the principles of passive defense be used in the design of the network, especially bridges.

  Keywords: Passive Defense, GIS, MCDM, Vital Arteries, road transport network