فهرست مطالب

مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
پیاپی 41 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی خزائی، سارا کشکر، احمد محمودی*، معصومه جمالی صفحات 11-24
  هدف از تحقیق حاضر، کاوش ویژگی های موثر در شکل گیری تیم-های موفق ورزشی بود. روش تحقیق مورداستفاده به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تیم ها و گروه های ورزشی موفق در عرصه های علمی، نشریات، گردشگری ورزشی، رسانه شنیداری و تصویری بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (14مصاحبه). درمجموع، تعداد 15 عامل موثر در شکل گیری تیم ها شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی 6 مقوله اصلی به دست آمد. این مقوله ها شامل؛ رهبری اشتراکی، خبرگی اعضای تیم، هم افزایی تیمی، دیدگاه برنامه محور، مدیریت منابع مالی، ارزش های اخلاقی می باشند. با توجه نتایج تحقیق موفقیت تیم ورزشی مستلزم داشتن تیم مجرب، اتخاذ استراتژی های روشن و همچنین وجود منابع مالی و مدیریتی می باشد. بعلاوه مدیران تیم ها می توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه تیم خود کمک نماید.
  کلیدواژگان: خبرگی، تیم موفق ورزشی، کار تیمی، هم افزایی
 • مصطفی اخوان صفار*، محمدمحسن صدر، سید علی لاجوردی صفحات 25-42

  علم سنجی یکی از راه های مرسوم برای ارزیابی های علمی است. استفاده از رویکرد تحلیل شبکه به عنوان روشی مناسب برای ترسیم ساختار علمی حوزه های تخصصی و شبکه هم رخدادی واژگان و هم نویسندگی پژوهشگران، در سال های اخیر مطرح شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر تحلیل مبتنی بر شبکه مجموعه مقالات منتشرشده در نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی از سال 1391 تاکنون به تعداد 384 مقاله بود. مقالات منتشرشده از جنبه های گوناگون مانند شبکه هم نویسندگی، شبکه هم رخدادی واژگان، شبکه هم معنایی مقالات موردبررسی قرار گرفتند. در این مطالعه یک روش پیشنهادی برای استخراج و پیش پردازش داده های موردنیاز برای مصورسازی شبکه های مختلف مقالات و تحلیل آن ها پیشنهاد گردید. برای خزش و پیش پردازش داده ها از زبان PHP و برای تحلیل های شبکه ای و مصورسازی شبکه های مختلف از زبان پایتون و نرم افزار گفی استفاده شد. نتایج تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می هد که در مقالات منتشرشده موضوعاتی چون آموزش، بازاریابی، و مسایل سازمانی در حوزه مدیریت ورزشی بیشتر از سایر زمینه ها به آن ها پرداخته شده است. همچنین خوشه بندی شبکه هم نویسندگی نشان داد، نویسندگان مقالات تمایل بیشتری به تشکیل گروه های علمی کوچک در قالب دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی سازمان متبوع خود داشتند. ارایه نقشه موضوعی مقالات باعث آگاهی بیشتر پژوهشگران از وضعیت پژوهش های انجام شده و نیز کشف شکاف های موضوعی تحقیقات علمی می شود.

  کلیدواژگان: شبکه هم رخدادی واژگان، نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی، شبکه هم نویسندگی، شبکه هم معنایی، تحلیل شبکه
 • مهدی مرادی*، علی اصغر موحد، ناصر حسنی صفحات 43-59

  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت کشورهای منتخب شرکت کننده درششمین دوره مسابقات المپیک نظامیان جهان (سیزم)2019 ووهان چین بود. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، 117 کشوری است که در این رقابت حضور داشتند که از میان، 15 کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین متغیرها مثبت و معنادار است. رابطه بین متغیرهای بیکاری و ضریب جینی با عملکرد معنی دار است. ولی رابطه معنی داری بین تولید ناخالص ملی و تورم با عملکرد وجود ندارد. نتایج بدست آمده از رگرسیون نشان می دهد که، 5/64 درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و 5/35 درصد باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که در این آزمون مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین یافته های الگوی معادلات ساختاری نشان داد که بیکاری و ضریب جینی بر موفقیت ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در سیزم در سطح (01/0) تاثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که تولید ناخالص ملی و تورم تاثیر معنی داری بر موفقیت ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در سیزم ندارد.

  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، عملکرد ورزشی، موفقیت، مسابقات سیزم 2019
 • محمد دهشتی*، جواد ادبی فیروزجاه، مهدی فتاح زاده فشخامی صفحات 61-73

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پایداری گردشگری ورزشی استان گیلان از دیدگاه گردشگران ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران ورزشی بودند که به استان گیلان (شهرهای فومن، شفت، لاهیجان، تالش) سفر کرده بودند. به منظور جمع آوری داده ها 400 پرسشنامه توزیع و در نهایت 392 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور سنجش پایداری از مدل های رادار (AMOEBA) و بارومتر پایداری پرسکات آلن استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایداری گردشگری ورزشی استان گیلان در حالت کلی از نظر جامعه میزبان و گردشگران ورزشی در هر سه مولفه مربوط به توسعه پایدار شامل، اقتصادی (512/0)، اجتماعی، فرهنگی (448/0) و زیست محیطی (449/0)، در حالت «پایداری متوسط» قرار داشته و تا رسیدن به حالت «پایداری» فاصله زیادی دارد. از نظر جامعه میزبان بعد اقتصادی (493/0)، بعد اجتماعی-فرهنگی (434/0) دارای پایداری متوسط و بعد زیست محیطی (386/0) ناپایدار می باشد. همچنین از نظر گردشگران ورزشی بعد اقتصادی (532/0)، بعداجتماعی- فرهنگی (463/0) و بعد زیست محیطی (513/0) دارای پایداری متوسط می باشد. پیشنهاد می شود که مسیولان برنامه های عملی به منظور برخورداری جامعه میزبان از مزایای حاصل از گردشگری ورزشی وحفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب به محیط طبیعی داشته باشند.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، پایداری، جامعه میزبان، پرسکات آلن
 • رامتین بهشتی، سمیه سمیعی، رضا حیدری، محمد کشتی دار* صفحات 75-105
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارایه راهکارهای توسعه بود.پژوهش حاضر از نوع مطالعات راهبردی بود که از نظر هدف کاربردی، به لحاظ استراتژی پیمایشی و از نظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان خراسان رضوی و شهرستان های این استان تشکیل دادند که از این بین و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله-برفی، 17 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ابزارهای اصلی جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر بودند. پس از تایید شدن شاخص ها و به دست آمدن درجه اهمیت آن ها نقاط قوت و ضعف در در ماتریس IEF و فرصت ها و تهدید ها در ماتریس EFE قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از این ماتریس موقعیت راهبردی هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان خراسان رضوی در موقعیت محافظه-کارانه یا WT قرار گرفت. با توجه به قرارگیری هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان خراسان رضوی درموقعیت محافظه کارانه، راهبردهای مربوط به این جایگاه تدوین گردید که هدف از این استراتژی ها کاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر سازمان و به حداکثر رسانیدن فرصت ها، موقعیت ها و تقاضاهاست؛ بنابراین، سازمان باید بتواند ضعف ها و موارد آسیب پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون مانند فناوری جدید، امکانات، بهبود و ترمیم فناوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارتهای بالا را برای حل مشکلات خود به خدمت بگیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، هیات، بازی های بومی و محلی
 • زهرا بزرگ زاده، ابوالفضل فراهانی*، فریده اشرف گنجویی، علی محمد صفانیا، محسن باقریان فرح آبادی صفحات 107-119

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تیوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه ی بازاریابی ورزشی و صاحب نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی (درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه (کدگذاری باز و محوری) توسط نرم افزار MAXQDA18 استفاده گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل (اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل (تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل (ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل (رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی به برند، صنعت ورزش، مدل چارمز
|
 • Ali Khazaei, Sara Keshkar, Ahmad Mahmoudi *, Masoumeh Jamali Pages 11-24
  The purpose of this study was to explore the effective characteristics in the formation of successful sports teams. The research method was used in terms of purpose, Applied; and terms of the qualitative performance method, in which the content analysis method was used. The statistical population of the study included successful sports teams and groups in the fields of science, publications, sports tourism, and audio-visual media. The sampling method was purposeful and the research tool was the interview protocol with experts until the theoretical saturation was reached (14 interviews). In total, 15 effective factors in team formation were identified, which were obtained in the form of 6 main categories. These categories include; Shared leadership, team members' expertise, team building, program-oriented vision, financial resource management, are ethical values. According to the research results, the success of the sports team requires having an experienced team, adopting clear strategies as well as financial and managerial resources. Besides, team leaders can help their team grow and develop with accurate targeting and proper management, hiring a skilled workforce.
  Keywords: Expertise, Successful Sports Team, Team Work, synergy
 • Mostafa Akhavan-Safar *, MohammadMohsen Sadr, Seyed Ali Lajevardi Pages 25-42

  Scientometrics is one of the most common methods for scientific evaluations. The use of network analysis approach has been proposed in recent years as a suitable method for visualizing the co-word and co-author networks. The purpose of this study was a network-based analysis of a collection of articles published in the Journal of Applied Research in Sports Management since 2012 (384 articles). Published articles were examined from various aspects such as co-authors network, co-word network, and semantic network of articles. In this study, a proposed method for extracting and preprocessing the data required to illustrate different networks of articles and analyze them was proposed. PHP language was used for crawling and data processing and Python language and Gephi 0.9.2 software were used for network analysis and visualization of different networks. The results of co-word analysis show that in published articles, topics such as education, marketing, and organizational issues in the field of sports management are addressed more than other fields. Also, the clustering of the co-author network showed that the authors of the articles were more inclined to form small scientific groups in the form of universities or research institutes of their respective organizations. The presentation of the thematic map of the articles makes the researchers more aware of the status of the researches and also discovers the thematic gaps of the scientific researches.

  Keywords: Co-word network, Journal of Applied Research in Sport Management, co-author network, Semantic network, Network Analysis
 • Mahdi Moradi *, Aliasghar Movahed, Naser Hasani Pages 43-59

  The purpose of this study was to investigate the economic factors affecting the success of selected countries participating in the 2019 CISM Competition. The purpose of this study was descriptive-analytical. The statistical population of this study is 117 countries that participated in this competition, from which 15 countries were selected as a statistical sample. Findings showed that the correlation coefficient between the variables is positive and significant. The relationship between unemployment variables and Gini coefficient with performance is significant. But there is no significant relationship between GDP and inflation with performance. The results obtained from regression show that 64.5% of the changes in the dependent variable are explained by independent variables and the remaining 35.5% are related to other factors that were not examined in this test. Also, the findings of the structural equation model showed that unemployment and Gini coefficient have a significant effect on the sporting success of selected countries participating in CISM at the level of (0.01). The results also showed that GDP and inflation do not have a significant effect on the sporting success of selected countries participating in the CIS.

  Keywords: Economic Factors, Sports performance, Success, CISM competitions 2019
 • Mohammad Deheshti *, Javad Adabi Firouzjah, Mehdi Fattahzadeh Fashkhami Pages 61-73

  This study was conducted with the aim at investigating the sustainability of sport tourism in Guilan province from the perspective of sport tourists and the host community. The statistical population was all local residents and sport tourists who had traveled to Guilan province (cities of Fooman, Shaft, Lahijan, Talesh). 400 questionnaires were distributed and finally 392 questionnaires were completed. Descriptive statistics were used to analyze the data and radar models (AMOEBA) and Prescott-Allen barometer of sustainability were used to measure sustainability. The results showed that the level of sustainability of sport tourism in Guilan province in general in terms of the host community and sport tourists in all three components of sustainable development including economic (0.512), social, cultural (0.448) and environmental (0.449), is in the mode of "moderate sustainability" and is far from reaching the state of "sustainability". From the point of view of the host community, the economic dimension (0.493), the socio-cultural dimension (0.434) have moderate sustainability and the environmental dimension (0.386) is unsustainable. In terms of sport tourists, the economic dimension (0.532), socio-cultural dimension (0.463) and environmental dimension (0.513) have moderate sustainability. It is suggested that the officials have practical plans in order for the host community to enjoy the benefits of sport tourism, as well as to protect the natural environment.

  Keywords: Tourism, Sports tourism, Sustainability, Host Community, Prescott Allen
 • Ramtin Beheshti, Somayeh Samiyi, Reza Heydari, Mohammad Kashtidar * Pages 75-105
  The purpose of this study was to design and formulate a strategic plan of the Board of Rural Sports and Local Indigenous Games of KhorasanRazavi Province and to provide development strategies.The present study was a strategic study that is applied in terms of purpose,in terms of survey strategy and in terms of collecting field information.The statistical population of this study consisted of all members of the Board of Rural Sports and Indigenous and Local Games of KhorasanRazavi Province and the cities of this province.17 people were selected as the research sample.Library studies and interviews were the main tools of data collection in the present study.After the indicators were approved and their importance was obtained,the strengths and weaknesses were included in the IEF matrix and opportunities and threats were included in the EFE matrix. Based on the results of this matrix, the strategic position of the Rural Sports and Indigenous Games Board of KhorasanRazavi Province was placed in a conservative or WTposition.Considering the position of rural sports board and indigenous and local games in KhorasanRazavi province in a conservative position, strategies related to this position were developed, the purpose of which is to reduce and minimize the weaknesses and vulnerable aspects of the organization and maximize Are opportunities, situations and demands;Therefore, the organization must be able to address its weaknesses and vulnerabilities within the organization and use the benefits of the external environment such as new technology,facilities improvement and repair of existing technology or highly skilled personnel to solve its problems.
  Keywords: Strategic planning, Delegation, indigenous, local games
 • Zahra Bozorgzadeh, Abolfazl Farahani *, Farideh Ashrafganjouei, Ali Mohammad Safania, Mohsen Bagherianfarahabadi Pages 107-119

  purpose of this study was to identify the factors affecting brand narcissism in the Iranian sports industry.A qualitative research method based on a descriptive-survey strategy based on the Charmes-based data theory. The statistical population of the study consisted of all sports marketing experts and sports management experts as well as experts in marketing and brand awareness. Twelve individuals were selected for in-depth interviews using targeted and snowball techniques. Descriptive statistical techniques (frequency percentage, hearing formula) and hidden content analysis techniques in the form of phenomenological strategy (open and axial coding) by MAXQDA18 software were used for data analysis.Based on the results, 11 main categories include brand belonging (personal experience, brand fascination, brand loyalty, respect), social factors, brand identity, brand attitude (brand reputation, brand image), celebrities, sponsors , Advertising included (commercial advertising, verbal advertising), brand reputation included (integration with sports, brand nature), ethical and behavioral characteristics included (consumer behavior, biological characteristics, personality traits), brand differentiation with other competitors and agents Media were identified as influencing factors on brand narcissism.Considering these variables will lead to more sales and profit generation companies and more loyal customers, and this reflects the nature of brand narcissism dynamics for strategic vision development.

  Keywords: Brand narcissism, the sports industry, the Charmes model