فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال نهم شماره 1 (بهار 1401)

مجله علوم مراقبتی نظامی
سال نهم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابراهیم رهبر کرباسدهی* صفحات 1-3
 • مجید حق شناس، زهرا فارسی*، هنگامه حبیبی صفحات 4-15
  مقدمه

  سوختگی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که نیاز به پیوند پوست دارد. محل دهنده پوست همیشه یک وضعیت سخت و دشوار برای بیمار و تیم درمان بوده است. یک پانسمان مناسب به ترمیم زخم و رهایی از بسیاری از مشکلات و شکایات بیمار مثل درد یا عفونت کمک می کند.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین اثر درپ های استریل یک بار مصرف بر زمان ترمیم و عفونت در زخم های محل دهنده با ضخامت پارشیال در بیماران سوختگی انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این کارآزمایی بالینی تک گروهه پیش آزمون-پس آزمون که در سال 1400-1399 انجام شد، 38 بیمار سوختگی به روش هدفمند و با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. یک یا دو ناحیه برداشت پوست در یک اندام به دو قسمت مساوی تقسیم شد که در قسمت مداخله درپ استریل روی گاز وازلینه و پماد آنتی بیوتیک و در قسمت کنترل گاز وازلینه و پماد آنتی بیوتیک گذاشته شد. در روزهای سوم، هفتم، نهم، یازدهم، سیزدهم، پانزدهم، هفدهم، نوزدهم و بیست و یکم وضعیت پانسمان از نظر متغیرها بررسی شد.

  یافته ها: 

  آزمون تی مستقل نشان داد که زخم سوختگی در محل مداخله (3/30±14/84 روز) زودتر از محل کنترل (3/09±17 روز) ترمیم یافت (0/005=P). سریع ترین زمان ترمیم کامل در ناحیه مداخله مربوط به روز نهم و سریع ترین زمان ترمیم کامل در ناحیه کنترل در روز سیزدهم بود. همچنین، در هر دو قسمت مداخله و کنترل عفونت یا عارضه جانبی دیگری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  درپ های استریل یک بار مصرف که بر روی گاز وازلینه استفاده شده است در مقایسه با گاز وازلینه ای که به تنهایی بر محل دهنده پوست، باعث کاهش زمان ترمیم در زخم های محل دهنده با ضخامت پارشیال می شوند. استفاده از این پانسمان های ارزان و احتمالا بدون عارضه جهت بیماران دچار ضایعات سوختگی توصیه می شود. همچنین، انجام مطالعات بیشتر جهت مقایسه این نوع درپ های با سایر پانسمان ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ترمیم زخم، درپ های جراحی، سوختگی، محل دهنده پوست
 • بهناز جوادی، منیره عبادی*، سید امیرحسین پیشگویی صفحات 16-26
  مقدمه

  با توجه به نقش اساسی پرستاران در مواجهه با حوادث شیمیایی، ارتقاء سطح دانش پرستاران در مواجهه با این رویدادها ضروری است. امروزه اغلب کشورها از سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی به عنوان مدل فرماندهی، نظارت و هماهنگی منابع و نیروی انسانی در بحران ها استفاده می نمایند.

  هدف

  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در حوادث شیمیایی به دو روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش پرستاران بیمارستان نظامی شهر تهران انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   این مقاله حاصل یک مطالعه نیمه تجربی است. 60 نفر از پرستاران در بیمارستان منتخب آجا در این پژوهش شرکت کردند. پرستاران در دو گروه شبیه سازی و سخنرانی به روش تخصیص تصادفی ساده قرار گرفتند. کارگاه آموزشی چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در دو گروه در یک روز اجرا شد. قبل و دو هفته بعد از مداخله، دانش پرستاران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی مستقل و تی زوجی و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. (0/05<p).

  یافته ها:

   میانگین نمره دانش دو گروه قبل از انجام مداخله تفاوت معناداری نداشتند (0/05>p). میانگین نمرات دانش پس از مداخله به صورت معناداری در گروه شبیه سازی بالاتر از گروه سخنرانی بود (0/001<p). میانگین نمرات دانش قبل و پس از مداخله در هر دو گروه اختلاف معنادار آماری داشت (0/001<p).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به جدی بودن خطر حوادث شیمیایی و اطلاعات اندک پرستاران در این زمینه آموزش و به کارگیری چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در ارتقاء دانش پرستاران، استفاده از روش آموزشی شبیه سازی موثرتر از روش آموزش سخنرانی در مقابله با حوادث شیمیایی می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، پرستار، سخنرانی، شبیه سازی
 • فرزین رضا زاده، سحر پاریاب، امید گرکز، هادی خوش اخلاق، مرتضی فدایی، حمیدرضا مهریار* صفحات 27-34
  مقدمه

  امروزه یکی از مهم ترین خطراتی که روند ارتقای سلامت جامعه و توسعه آن را تهدید می کند، افزایش میزان تصادفات رانندگی است.

  هدف

  هدف این مطالعه تعیین ویژگی های دموگرافیکی مصدومین ناشی از سوانح رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه از مهر سال 1397 تا شهریور سال 1398 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و به روش سرشماری بر روی 4717 نفر از مصدومین حوادث ترافیکی که در بازه مهر سال 1397 الی شهریور سال 1398 به بیمارستان امام خمینی ارومیه مراجعه کرده بودند انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیستی که اطلاعات دموگرافیکی و اطلاعات مصدومین تصادفی در آن ثبت می شد، جمع آوری گردید. داده ها بعد با نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 شده و با کمک آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شد. (0/05<p)

  یافته ها: 

  نتایج مطالعه نشان داد که از 4717 بیمار تصادفی مراجعه کننده به بیمارستان 3275 (69/5 درصد) مرد و 1442 (30/5 درصد) زن بودند و میانگین سنی بیماران 18±31/2 سال و بیشترین گروه سنی مراجعه کننده به بیمارستان سن بین 21-30 سال با 1182 (25 درصد) مورد بود، بیشتر افراد تحصیلات دیپلم (27/2 درصد) 1272 و شغل آزاد (67/2 درصد) 1372 داشتند و بیشتر مصدومین به صورت سرپایی معالجه (78/7 درصد) 3715 و بیشترین محل آسیب به ترتیب آسیب چندگانه، شانه راست، دست راست و ترومای پای چپ بود

  نتیجه گیری: 

  با توجه به اهمیت بالای حوادث جاده ای به عنوان یک مشکل اجتماعی و قابل پیش بینی و کنترل بودن این حوادث باید برنامه ریزی برای افزایش ایمنی و استانداردسازی جاده ها اقدام اساسی صورت گیرد همچنین جمعیت جوانان به عنوان مهم ترین گروه در معرض خطر و تدوین برنامه های آموزشی برای آنان ضروری است.

  کلیدواژگان: تصادفات، دموگرافیک، مصدوم
 • سمیه آزرمی، فائضه بنی یعقوبی، زهرا فارسی، سعید صف شکن، سیمین تاج شریفی فر* صفحات 35-44
  مقدمه

  در دهه های اخیر بلایای طبیعی و تاثیر آن ها بر جوامع انسانی رو به افزایش می باشد. حوادث و بلایا می تواند تاثیرات نامطلوبی بر سلامت عمومی کارکنان بهداشتی به ویژه کارکنان درگیر امدادرسانی در مناطق تحت تاثیر بلایا داشته باشد.

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان بهداشتی امدادرسان در زلزله کرمانشاه، انجام گردید.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) می باشد که در سال 98- 1397 انجام گرفت. 242 نفر از کارکنان بهداشتی که در زلزله کرمانشاه (حدود یک سال قبل از انجام مطالعه)، به زلزله زدگان امدادرسانی کرده بودند، به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28-GHQ جهت بررسی وضعیت سلامت عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها:

   میانگین امتیاز کسب شده پرسشنامه در واحدهای مورد پژوهش 12/18±26/43 بود. واحدهای مورد پژوهش از نظر میانگین نمره شکایات جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و افسردگی، در حد متوسط و از نظر اختلال عملکرد اجتماعی، در حد مطلوب بودند. ارتباط معنی دار بین جنس، سابقه کار و رده خدمتی با وضعیت سلامت عمومی واحدهای مورد پژوهش وجود داشت (0/05<p).

  نتیجه گیری:

   بلایا می تواند تاثیرات نامطلوبی بر سلامت عمومی کارکنان بهداشتی در مناطق تحت تاثیر داشته باشد. نتایج این پژوهش می تواند جهت تدوین راهکارهای مداخله ای پیشگیرانه و درمانی در جهت ارتقاء سلامت عمومی و به ویژه سلامت روان کارکنان بهداشتی به منظور بهبود کیفیت زندگی و داشتن عملکرد مطلوب تر در زمینه ارایه خدمات به ویژه در بحران هایی همچون زلزله مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بحران، زلزله، سلامت عمومی، کارکنان بهداشتی
 • سعیده آقایی، سید امیرحسین پیشگویی*، عفت آفاقی صفحات 45-55
  مقدمه

  هموویژولانس با حذف عوارض تزریق خون موجب ارتقاء مراقبت های پرستاری و افزایش رضایت بیماران می شود. انجام صحیح هموویژلانس به حدی ضروری است که انجام و اطلاع از آن می تواند به معنای نجات جان یک انسان باشد. به همین دلیل تاکید زیادی بر آموزش در این زمینه شده است.

  هدف

  مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی تاثیر آموزش هموویژلانس به روش آموزش مجازی و نقشه ی مفهومی بر دانش پرستاران شاغل در یک بیمارستان منتخب آجا انجام شد.

  مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و سه گروهی (آموزش مجازی، کنترل و نقشه مفهومی) است که در سال 1399 بر روی 69 نفر از پرستاران شاغل در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران انجام شد. میزان تاثیر آموزش در حیطه دانش (قبل از آموزش و بعد از آموزش) مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه دانش هموویژلانس و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. سطح معنی داری (0/05>p) می باشد.

  یافته ها: 

  آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که میانگین نمره دانش قبل از مداخله در هر سه گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (0/445=P)، اما در دو هفته بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001<p) و در آزمون تی زوجی در نمره دانش پرستاران در دو گروه آموزش مجازی و گروه نقشه مفهومی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده گردید (0/001<p) اما در گروه کنترل نمرات قبل و بعد تفاوت معناداری وجود نداشت (0/386=P). همچنین سطح دانش در گروه آموزش مجازی نسبت به نقشه مفهومی نیز بالاتر بود (0/001<p).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج تحقیق روش آموزش به شیوه آموزش مجازی جهت دستیابی به اهداف حیطه دانش موثرتر از روش نقشه ی مفهومی است و پیشنهاد می شود از روش آموزش مجازی در بیمارستان ها جهت آموزش به کادر درمان در شرایط پاندمی کرونا استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش، انتقال خون، پرستار، دانش، مجازی
 • فاطمه حبیبی*، اکرم پرنده، ربابه خلیلی، مجتبی سپندی صفحات 56-67
  مقدمه

  سندرم متابولیک یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در جهان و عامل خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر به خصوص بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. اصلاح مطلوب سبک زندگی می تواند در کاهش عوامل خطر ساز موثر باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که جامعه ی پژوهشی آن پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی در نیمه ی اول سال 1399 بود. نمونه ها به روش تصادفی ساده در دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. برای گروه آزمون آموزش اصلاح سبک زندگی به صورت ترکیبی، 4 جلسه یک ساعته حضوری و یک ماه از طریق پیامک به صورت روزانه سه پیامک انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و شاخص های آزمایشگاهی استفاده شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   دو گروه قبل از مداخله از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری نداشتند. همچنین نمرات سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، شاخص توده ی بدنی، قند خون ناشتا، دور کمر، تری گلیسیرید و HDL قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ولی بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت آن معنی دار بود (0/05<p).

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان داد که آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی موثر است، لذا، توصیه می شود ضمن سنجش دوره ای شیوع سندرم متابولیک در کادر پرستاری، از برنامه های آموزش اصلاح سبک زندگی در آموزش مداوم بیمارستان استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش، پرستار، سبک زندگی، نشانگان متابولیک
 • سجاد پناهی فر، فضل الله میردریکوند*، مسعود صادقی صفحات 68-80
  مقدمه

  استرس زناشویی از مولفه هایی است که بر روابط زوجین تاثیر مستقیم دارد و در طولانی مدت می تواند منجر به طلاق گردد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی طرحواره محور، هیجان مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین در آستانه طلاق در خانواده های نظامی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوجین مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تحت قرارداد نیروهای مسلح بودند و نمونه های تحقیق شامل 60 زوج (15 زوج گروه طرحواره محور، 15 زوج گروه هیجان مدار، 15 زوج گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و 15 زوج گروه کنترل) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه زوج درمانی طرحواره محور 10 جلسه، گروه زوج درمانی هیجان مدار 10 جلسه و گروه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد 10 جلسه در برنامه مداخله شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استرس زناشویی استکهلم بود که زوج های هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری آن را تکمیل کردند. در نهایت داده های پژوهش با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد هر سه شیوه زوج درمانی در کاهش میزان استرس زناشویی به صورت معنی داری اثربخش می باشند و بالاترین میزان اثربخشی به ترتیب متعلق به زوج درمانی هیجان مدار با ضریب اتای 0/859، زوج درمانی طرحواره محور با ضریب اتای 0/781 و نهایتا زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با ضریب اتای 0/758 می باشد.

  نتیجه گیری:

   از یافته های پژوهش حاضر می توان در راستای مداخلات بالینی و درمانی برای کاهش استرس زناشویی به ویژه در خصوص زوجین در آستانه طلاق استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استرس زناشویی، زوج درمانی، خانواده های نظامی، طلاق
 • امید اردلان، اصغر اصغرزاده*، اکبر اصغرزاده بناب، سید محمد میرزاده صفحات 81-92
  مقدمه

  سازمان بهداشت جهانی پرستاران را به عنوان کلید موفقیت سلامت در سازمان بهداشت جهانی برشمرده اند و تقویت نیروی کار پرستاری را برای ارتقای کلی سلامت در سراسر جهان الزامی دانسته است.

  هدف

  این مطالعه به منظور بررسی عوامل توانمندساز در حرفه پرستاری انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر به روش کیفی- کمی با رویکرد ترکیبی در سال 1398 شروع و در سال 1400 اتمام یافت. نمونه آماری پژوهش اساتید دانشکده پرستاری آجا به تعداد 12 نفر (خبرگان) و پرستاران بیمارستان خانواده به تعداد 143 نفر بودند. بدین منظور اطلاعات به دست آمده از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. لذا، داده ها طی فرایند تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب مکتب سیستماتیک کوربین و استراوس با نرم افزار Maxqda 2018 جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام و در قالب کدهای محوری مقوله بندی شدند. همچنین ریگور بخش کیفی متن مصاحبه ها به همراه کدها توسط تیم متخصص در زمینه پرستاری که از محققین شناخته شده در زمینه تحقیقات کیفی بودند، بازبینی و مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی مدل به دست آمده از نتایج بخش کیفی در شکل ارایه فرضیات منعکس و در نرم افزار Smart pls، پس از تایید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفتند و تحلیل مسیر انجام پذیرفت.

  یافته ها: 

  یافته های حاصل از کدگذاری باز، محوری و پیمایشی نشان داد که کد محوری عوامل زمینه ای 7 مقوله، عوامل ساختاری 5 مقوله و عوامل رفتاری 7 مقوله را به خود اختصاص دادند و در ادامه یافته های بخش کمی آزمون مسیر نیز نشان داد، عوامل زمینه ای با ضریب مسیر 0/743 و عامل ساختاری با ضریب مسیر 0/850 بر عامل فردی تاثیر گذارند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از یافته های تحقیق هم راستا با پیشینه تحقیقات درزمینه توانمندسازی حرفه پرستاری بوده و به عنوان عوامل توانمندساز در حرفه پرستاری تایید گردیدند و در همین راستا به سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت و پرستاران پیشنهاد هایی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: توانمند سازی، حرفه پرستاری، مطالعه ترکیبی
|
 • Majid Haghshenas, Zahra Farsi*, Hengame Habibi Pages 4-15
  Introduction

  Burns are among the most common problems that require a skin graft. The skin donor site has always been a difficult situation for both the patient and the treatment team. A proper dressing helps heal the wound and relieve numerous problems and complaints, such as pain or infection.

  Objective

  This study aimed to determine the effect of disposable sterile drapes on healing time and infection in partial-thickness donor sites in burn patients.

  Materials and Methods

  This one-group pretest-posttest clinical trial was conducted on burn patients (n=38) in 2020-2021. The samples were enrolled using a purposive sampling method and with informed consent. One or two skin removal areas on one limb area were placed on Vaseline gas and antibiotic ointment in the sterile drape intervention section and on Vaseline gas and antibiotic ointment in the control section. On the third, seventh, ninth, eleventh, thirteenth, fifteenth, seventeenth, nineteenth, and twenty-first days, the dressing condition was checked for variables.

  Results

  The results of the independent t-test showed that the burn wound healed earlier in the intervention section (14.84±3.30 days) than in the control section (17±3.09 days) (P=0.005). The earliest times for complete healing in the intervention and control sections were found on the ninth and thirteenth days, respectively. Moreover, no infection or other side effects were seen in either the intervention or control sections.

  Conclusion

  Disposable sterile drapes used on Vaseline gas reduced the healing time of partial-thickness donor wounds compared to Vaseline gas applied to the skin site alone. The use of these cheap and probably complication-free dressings is recommended for burn patients. Additionally, further studies are recommended to compare these types of drapes with other dressings.

  Keywords: Burn, Donor site, Surgical Drapes, Wound Healing
 • Behnaz Javadi, Monireh Ebadi*, Seyed AmirHossein Pishgooei Pages 16-26
  Introduction

  Considering the important role of nurses in dealing with chemical disasters, it is necessary to improve the level of knowledge of nurses in confronting these incidents. Today, Hospital Incidence Command System (HICS) is a common program for the management of facilities and human resources in disasters.

  Objective

  This study aimed to compare the effect of the HICS chart at chemical disasters through two methods of lecture and simulation on the knowledge of nurses in Tehran Military Hospital, Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was conducted on nurses at Aja Hospital (n=60). The nurses were divided into two groups of simulation and lecture by a simple random sampling method. The training of the HICS chart was performed on the two groups in one day. Before and two weeks after the intervention, the nurses’ knowledge was assessed by a researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed in SPSS 20 software using descriptive and inferential statistics, an independent t-test, and a paired t-test (P<0.05).

  Results

  There was no significant difference between the mean knowledge score of the two groups before the intervention (P<0.05). The mean knowledge scores after the intervention were significantly higher in the simulation group than in the lecture group (P<0.001). The mean scores of knowledge had a statistically significant difference before and after the intervention in both groups (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the seriousness of the risk of chemical disasters and nurses’ little information in this field, the training and application of the HICS chart in improving the knowledge of nurses were more effective through using the simulation training method than employing the lecture training method in dealing with chemical accidents.

  Keywords: Lecture, Nurse, Simulation, Training
 • Farzin Rezazadeh, Sahar Paryab, Omid Garkaz, Hadi Khosh Akhlaq, Morteza Fadaei, HamidReza Mehryar* Pages 27-34
  Introduction

  Today, one of the most important dangers threatening the process of promoting public health and its development is traffic accidents.

  Objective

  The aim of this study was to determine the demographic characteristics of traffic accident victims in the patients referred to Imam Khomeini Hospital in Urmia from October 2018 and September 2019.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 4717 people traumatized in traffic accidents who referred to Imam Khomeini Hospital in Urmia between October 1, 2018 and September 21, 2019. Data were collected using a checklist in which demographics and random information of the injured were collected. After that, the data were entered into SPSS18 software and analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation). (P <0.05)

  Results

  The results of the study showed that from 4717 randomized patients referred to the hospital, 3275 (69.5%) were male and 1442 (30.5%) were female. The mean age of the patients was 31.2±18 years with the oldest group being between 21-30 years and 1182 (25%). Most people 1272 (27.2%) held a high school diploma and 1993 (67.2%) worked in the private sector. Most of the injured cases, 3715 (78.7%), were treated on an outpatient basis and the most common injuries included multiple injuries, right shoulder, right hand, and left leg trauma, respectively.

  Conclusion

  Given the high importance of road accidents as a social problem and the predictability and controllability of these accidents, planning should be done to elevate the road safety and vehicle transport standards. It is also necessary to develop educational programs for the youth population as the most important group at risk.

  Keywords: Accidents, Demographics, Injuries
 • Somayeh Azarmi, Faeze Baniyaghoobi, Zahra Farsi, Saeed Safshekan, Simin Taj Sharififar* Pages 35-44
  Introduction

  In recent decades, natural disasters and their consequences on human societies have been increasing. Disasters can have negative impacts on the general health of individuals, especially health care workers involved in disaster relief.

  Objective

  This study aimed to investigate the general health status of health care workers involved in the Kermanshah earthquake in the west of Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytical) study was conducted in 2019-2020 on health care workers (n=242) who were selected based on the convenience sampling method. The study instruments included the demographic characteristics form and the General Health Standard Questionnaire (GHQ-28). The data (descriptive and inferential statistics) were analyzed using SPSS software (version 22).

  Results

  The mean±SD score obtained by the participants (using the questionnaire) was 26.43±12.18. Based on the results, the participants had a moderate condition in terms of the mean score of physical complaints, anxiety, sleep disorders, and depression, and a desirable condition in terms of the mean score of social dysfunction. There was a significant relationship between gender, work experience, and job category with the general health status of the participants (P<0.05).

  Conclusion

  Disasters can have negative consequences on the general health status of workers in the affected regions. The results of this study can be used to develop preventive and therapeutic interventional strategies to promote general health, especially the mental health of people working in the health care sector, to improve their quality of life and performance (in providing disaster relief services), especially during the crises such as earthquakes.

  Keywords: Crisis, Disaster, Earthquake, General Health, Healthcare Worker
 • Saeedeh Aghaei, Seyed AmirHossein Pishgooie*, Effat Afaghi Pages 45-55
  Introduction

  Haemovigilance improves nursing care and increases patients’ satisfaction by eliminating the adverse effects of blood transfusion. Proper performance and knowledge of haemovigilance are essential since they can save a human life. Therefore, much emphasis has been placed on education in this field.

  Objective

  This study aimed to compare the effects of haemovigilance training through virtual education and concept map methods on the knowledge of nurses working in a given Aja hospital.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study with three groups (virtual education, concept map, and control) was performed in 2019 on 69 nurses working in a military hospital in Tehran. The effect of education (before and after education) was investigated in the domain of knowledge. The measurement tools included a researcher-made haemovigilance knowledge questionnaire and a demographic characteristics form. Data were analyzed using SPSS software (version 21) at a significance level of P<0.05.

  Results

  One-way ANOVA test showed that the mean scores of knowledge before intervention were not statistically significant in all study groups (P=0.445); however, a significant difference was observed between the study groups two weeks after the educational intervention (P<0.001). In addition, the results of paired t-test showed a significant difference in the score of nurses’ knowledge in two groups of virtual education and the concept map before and after intervention (P<0.001). However, no significant difference was observed in the scores obtained by the control group before and after intervention (P=0.386). Moreover, the level of knowledge in the e-learning group was higher than that in the concept map group (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the obtained results, the virtual training method was more effective than the concept map method in achieving the goals in the domain of knowledge. Therefore, it is suggested to use the virtual training method in hospitals to train the medical staff in the COVID-19 pandemic condition.

  Keywords: Blood transfusions, Education, Knowledge, Nurse, Virtual
 • Fatemeh Habibi*, Akram Parandeh, Robabeh Khalili, Mojtaba Sepandi Pages 56-67
  Introduction

  Metabolic syndrome is one of the most prevalent health issues in the world and a risk factor for non-communicable diseases, especially cardiovascular disease and diabetes. It is believed that optimal lifestyle improvement can be effective in reducing risk factors.

  Objective

  This study, therefore, aimed to determine the effect of lifestyle modification training on the control of risk factors for metabolic syndrome in nurses.

  Materials and Methods

  The present study is a clinical trial study whose research population included nurses working in selected military hospitals during the spring and summer of 2020. The sample was selected through purpose-based sampling and randomly divided into two groups, each consisting of 40 people. For the intervention group, training lifestyle modification was conducted in a combined way, four one-hour face-to-face sessions and text messages, as well as three text messages daily. Data were collected through a demographic information questionnaire, health-promoting lifestyle questionnaire, and laboratory indicators. The control group did not receive any intervention. Data were collected in two stages before and after the intervention and analyzed by the SPSS software (version 19).

  Results

  There was no statistically significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics before the intervention. Additionally, health-promoting lifestyle scores, body mass index, fasting blood sugar, waist circumference, triglyceride, and HDL were not significantly different between the two groups before the intervention; however, the difference was significant after the intervention in the intervention group (P<0.05).

  Conclusion

  Findings showed that lifestyle modification training was effective in controlling the risk factors for metabolic syndrome among nurses working in selected military hospitals; therefore, it is recommended to periodically assess the lifestyle prevalence of metabolic syndrome among the nursing staff to use lifestyle improvement training programs in continuing hospital education.

  Keywords: Education, Lifestyle, Metabolic Syndrome, Nurse
 • Sajad Panahifar, Fazlolah Mirderikvand*, Masoud Sadeghi Pages 68-80
  Introduction

  Marital stress has a direct impact on couple relationships and, in the long run, can lead to divorce.

  Objective

  The present study aimed to compare the effectiveness of schema-based couple therapy, emotional focused couple therapy, and acceptance commitment couple therapy on the reduction of marital stress among couples on the brink of divorce in military families

  Material and Methods

  This quasi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with a follow-up period. The statistical population of the study included all couples who were referred to one of the counseling centers under the contract with the Armed Forces, and the sample included 60 couples schema-based couple therapy (n=15), emotional focused couple therapy (n=15), acceptance and commitment couple therapy (n=15) and control group (n=15). They were randomly selected via convenience sampling with replacement. The subjects in schema-based couple therapy participated in the study for 10 sessions, emotional focused couple therapy for 10 sessions, and the acceptance commitment couple therapy group participated in the study for 10 sessions. There was not any treatment for the control group. The research questionnaire included Stockholm Marital Stress Questionnaire. The participants completed the questionnaire in three stages, including pre-test, post-test, and follow-up. Finally, the analysis of variance was performed by covariance analysis and repeated measures.

  Results

  As evidenced by the obtained results, all three methods of couple therapy had significant effects on the reduction of marital stress. Moreover, the highest effectiveness pertained to emotional focused couple therapy with an effect size of 0.859, followed by schema-based couple therapy (0.781) and acceptance therapy (0.758).

  Conclusion

  The results of the current study can be used in clinical and therapeutic interventions to decrease marital stress, especially for couples on the brink of divorce.

  Keywords: Couple Therapy, Divorces, Marital Stress, Military Families
 • Omid Ardalan, Asghar Asgharzadeh*, Akbar Asgharzadeh Bonab, Seyed Mohamad Mirzadeh Pages 81-92
  Introduction

  The World Health Organization (WHO) has identified nurses as the key to health success and has thus called for improving the nursing workforce to promote overall health around the world.

  Objective

  This study was conducted to investigate the empowering factors in the nursing profession.

  Materials and Methods

  The present study was based on a qualitative-quantitative mixed-methods approach that started in 2019 and ended in 2022. The statistical sample included the Nursing faculty professors of Aja University of Medical Sciences (Tehran, Iran, n=12 experts) and Khanevadeh hospital (Tehran, Iran) nurses (n=143). Data collected from experts were studied through purposeful sampling and in-depth interviews. They were collected, recorded, and coded according to the systematic analysis of qualitative data proposed by Corbin and Strauss using the MAXQDA 2018 software, and categorized in the form of central codes. Additionally, the quality of the text of the interviews, as well as the codes, was reviewed and approved by a team of nursing experts who were well-known researchers in the field of qualitative research. The hypotheses in the quantitative phase reflected the model obtained from the results of the qualitative part. After confirming the validity and reliability of the internal and external model in the community, they were quantitatively tested, and path analysis was performed in the Smart pls software.

  Results

  The findings of open, axial, and survey coding showed that the axial code had underlying factors of 7 categories, structural factors of 5 categories, and behavioral factors of 7 categories. The findings of path analysis revealed that the underlying factors with a path coefficient of 0.743 and the structural factor with a path coefficient of 0.850 affected the individual factor.

  Conclusion

  The findings of the present study are in line with previous research findings considering the nursing profession empowerment and were confirmed as empowering factors in the nursing profession. In this regard, suggestions were proposed to policymakers, as well as the managers of the health system, and nurses.

  Keywords: Combined, Empowering, Nursing Profession