فهرست مطالب

حکمرانی و توسعه - سال دوم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر پورعزت*، علیرضا اسدزاده صفحات 3-15

  در گذر تاریخ علم، روش شناسی های گوناگونی طراحی و توصیه شده اند که گاهی سال ها بلکه قرن ها بر سنت های علمی دانشگاه ها، سیطره افکنده اند. با توسعه دانش و افزایش تنوع تخصص ها و رویکردها و شکل گیری علوم میان رشته ای و چندرشته ای، نوعی سردرگمی در روش ها و شیوه های آزمون دستاوردهای علمی ایجاد شده است که پیامد آن، در مواردی نفی اعتبار روش و در مواردی تقلیل تلاش های علمی به تکرار روش های مکانیکی برای تولید انبوه دانش است. در دانش مدیریت به لحاظ سروکار داشتن با انسان های در حال پدیداری و بازیگر، معنی گریزی در مواجهه مدیران دولتی با واقعیت های لازم، معنی پردازی کاذب یا دروغین در مدیریت دولتی، پدیده ای آنی برخی از مسایل مدیریت دولتی، چالش های روش شناسی تشدید می شوند. همچنین، سروکار داشتن با ارزش های دینی بر دشواری تحلیل مسایل مدیریتی می افزاید. بنابراین چالش آفرینش روش، فراخور شرایط حل مسیله و پژوهش درباره آن مطرح می شود. بدین ترتیب که باید دانش پژوهان این رشته را با فراگردهای سالم ساخت روش و آزمون آن آشنا ساخت تا بتوانند فراخور هر وضعیت خاص «مسیله موقعیت»، روش مطلوب برای پژوهش درباره آن را توسعه دهند. این امر به ویژه در مواجهه با ارزش ها پیچیده تر می شود؛ تا حدی که می توان گفت، یکی از مهم ترین دلایل پیچیدگی علوم انسانی، ضرورت مواجهه مدبرانه با ارزش هاست. بنابراین، مقوله چالش علم و دین در ساختاردهی به دانش و ارزش در تصویرپردازی از مسیر توسعه دانش، بسیار مهم جلوه می کند.

  کلیدواژگان: پیچیدگی رفتار انسان، معنی گریزی، معنی پردازی کاذب، پیچیدگی امور مدیریتی، کلان نگری در اداره امور عمومی، پدیدآیندگی آنی مسائل اداره امور عمومی، روش شناسی، طراحی روش، ارزش مداری
 • فاطمه افراسیابی*، نورمحمد یعقوبی، مریم راشکی صفحات 17-41

  این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توان رقابتی بانک با میانجی گری اعتماد الکترونیک در بین کارکنان شعب بانک مسکن شهر زاهدان صورت گرفته است. جامعه آماری، 300 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن شهر زاهدان می باشند. نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان 169 نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی طاهری و همکاران (1390)، پرسشنامه توان رقابتی بانک امیرحسینی و زاد پایدار (1395) و پرسشنامه اعتماد الکترونیک برادران نیکو و همکاران (1396) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS 26  وSmartPLS3 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توان رقابتی و اعتماد الکترونیک بین کارکنان شعب بانک مسکن تاثیر مثبت و معنادای وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب مدیریت منابع انسانی بر اعتماد الکترونیک، سپس مدیریت منابع انسانی بر توان رقابتی و در نهایت توان رقابتی بر اعتماد الکترونیک بیشترین تاثیر را دارا بود.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توان رقابتی بانک، اعتماد الکترونیک
 • فاطمه بسکابادی*، زهرا رجایی، برات الله زارع سنجدکی صفحات 43-76

  حکمروایی شهری به حفظ زیربناها و خدمات شهری می پردازد و فرآیندی سیاسی است که از طریق آن شهروندان و گروه های مختلف علایق خود را ابراز و اختلاف نظرهای خود را تعدیل می کنند و به توافق نظر می رسند و بر اساس حقوق و تعهدات قانونی خود عمل می کنند .هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری است. روش تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، متخصصین امور شهری وکارکنان با سابقه مدیریتی شهرداری کاشمر در سال 1399 که تعداد آنها 102نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 81 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار EXCEL و PLS Smart و SPSS استفاده شد. شاخص های برازش مدل در حد قابل قبولی است وکلیه مقادیر پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 بود . مقادیر میانگین واریانس های استخراجی تقریبا از مقدار 5/0 بالاتر بوده و روایی تشخیصی نیز با استفاده از شاخص فورنل و لارکر تایید گردید. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که توسعه اقتصادی تاثیر مثبتی بر حاکمیت شهری ندارد  اما توسعه اجتماعی (382/0) و حفاظت از محیط زیست (414/0) تاثیر مثبت و معناداری بر حاکمیت شهری دارد. شهرداری ها و شورای شهر از طریق چارچوب توسعه پایدار شهری بهتر می توانند حاکمیت(حکمرانی)  شهری را محقق سازند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، حفاظت از محیط زیست، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، حاکمیت شهری
 • مرضیه صمدی فروشانی*، محمدجواد کیهان پور، فرشید شکر خدایی صفحات 77-102

  بیش از 77 درصد از مناطق کشور از منظر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طبقه بندی مناطق محروم متوسط تا بسیار محروم هستند. از آن جا که فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به عنوان دلیل عدم موفقیت برنامه های توسعه مطرح است، پژوهش حاضر به بررسی سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه ای در حل مسایل سیستم های پیچیده؛ ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور، مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، 38 مسیولیت قانونی و 39 نهاد/سازمان مسیول و همکار توسعه مناطق محروم کشور استخراج شد. ماتریس شبکه همکاری کنشگران با استفاده از شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم و انسجام؛ فاصله ژیودزیک و نقاط برشی تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحلیل ساختار حکمرانی شبکه ای توسعه مناطق محروم کشور حاکی از تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت و عدم تعادل در توزیع قدرت بین کنشگران است و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی توان انتظار حل مسایل سیستم های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت. در نهایت پیشنهادات سیاستی توسعه حکمرانی شبکه ای با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقررات ملی و برنامه های توسعه و نتایج تحلیل شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در راستای تعادل بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسیول و همکار مبنی بر فرصت های مشارکت برابر کنشگران کلیدی شامل نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدار تصمیم گیری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه پایدار منطقه ای، مناطق محروم، حکمرانی شبکه ای، تحلیل شبکه های اجتماعی
 • اشرف السادات پسندیده، مریم کیقبادی*، غلامرضا حیدری صفحات 103-127

  طی سال های اخیر پدیده گردوغبار با منشاء داخلی خصوصا در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور تشدید شده که علاوه بر تاثیر بر سلامت افراد، خدمت رسانی خدمات عام المنفعه را نیز با اختلال مواجه کرده و در بهمن 1395، شبکه برق استان خوزستان را متاثر نمود. خاموشی به وجود آمده با تاثیرگذاری بر سایر زیرساخت های حیاتی نظیر آب، ارتباطات و... مشکلات متعددی را در جامعه ایجاد نمود. در این تحقیق برخلاف آن چه که در اخبار و گزارشات، در خصوص علل تشدید پدیده گردوغبار در منطقه ذکر می شد، نقش عوامل انسان ساز را هدف گرفته و نتایج نشان داد سیاستگ ذاری ها و اقدامات وزارت خانه های صنعتی خصوصا وزارت نیرو در خصوص منابع آبی و تالاب های استان از عوامل مهم بروز و تشدید گردوغبار در منطقه بوده که معنای دوگانگی نقش آفرینی در حکمرانی توسعه نمود پیدا می کند؛ چراکه علی رغم اینکه بخش برق وزارت نیرو در حادثه قطعی برق خوزستان خود را قربانی پدیده گردوغبار می دانست، سیاست ها و اقدامات حوزه آب این وزارتخانه در بروز پدیده گردوغبار یعنی عامل اصلی حادثه قطعی برق، موثر شناخته شده است. با توجه به حاکمیت دولتی محیط زیست در کشور، وزارت نیرو به عنوان یکی از نهادهای دولتی دارای وظایف مشخص درخصوص حفاظت از محیط زیست است، اما نتایج عملکرد آن در خصوص منابع آبی استان خوزستان، ناقض وظایف یاد شده بوده و در قطعی برق بهمن 1395 دوگانگی در ساختار- کارکرد و وظایف حفاظت - بهره برداری این وزارتخانه از محیط زیست نمود عینی پیدا کرده است.

  کلیدواژگان: توسعه انرژی، خدمات عام المنفعه، گردوغبار، خوزستان، قطعی برق
 • عیسی شیبانی امین*، الله یار بیگی فیروزی صفحات 129-144

  پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و نقش آن در تحقق حکمروایی خوب شهری و با تاکید بر مشارکت شهروندان شهر زاهدان است، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی است؛ که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار Spss، Gis، super decision بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل شهروندان مناطق پنج گانه شهر زاهدان است که 383 نفر از ساکنان با روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی سیستماتیک در تمامی مناطق شهر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از رتبه بندی مناطق در استفاده از فناوری اطلاعات برای رسیدن به حکمروایی خوب شهری نشان می دهد که منطقه 1 به عنوان یک منطقه ای که دارای بیشترین تحصیل کرده، ساکن بودن قشر اجتماعی متوسط رو به بالا در آن، دسترسی مناسب به اینترنت و... عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 به عنوان منطقه ای که بیشترین قشر آسیب پذیر و فقیر و در نتیجه عدم دسترسی به اینترنت را دارا است نامطلوب ترین منطقه به لحاظ استفاده از فناوری اطلاعات برای رسیدن به حکمروایی خوب شهری است. همچنین به دست آمدن ضریب همبستگی بسیار بالا بین مولفه های فناوری اطلاعات و ابعاد مشارکت شهروندان در مناطق پنج گانه شهر زاهدان نمایانگر این مطلب است که هر چقدر استفاده از فناوری اطلاعات در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر مشارکت شهروندان در اداره شهر در وضعیت بهتری قرار دارد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، حکمروایی شهری، مشارکت، زاهدان
|
 • AliAsghar Pourezzat *, Alireza Asadzadeh Pages 3-15

  Throughout the history of science, various methodologies have been designed and recommended that sometimes years, but also centuries, have dominated the scientific traditions of universities. With the development of knowledge and increasing the diversity of specialties and approaches and the formation of interdisciplinary and multidisciplinary sciences, a kind of confusion was created in the methods and ways of testing scientific achievements that the consequences of this were in some cases negation of the validity of the method and in some cases reducing scientific efforts to repeat mechanical methods for mass production of knowledge. In management knowledge, in terms of dealing with emerging human beings and actors, the meaning avoidance in the face of public managers with necessary realities, false semantics in public administration, the instantaneous emergence of some public administration problems, methodological challenges are exacerbated. Also, dealing with religious values adds to the difficulty of analyzing management issues. Therefore, the challenge of creating a method based on problem solving conditions and research about it is discussed. Thus, scholars of this field should be familiar with the proper processes of the construction of the method and its test so that they can develop the desired method to research about it according to each specific status of "problem-‌situation". This becomes especially complicated in the face of values, to the extent that it can be said that one of the most important reasons for the complexity of the humanities is the necessity of deliberately confronting values. Therefore, the challenge of science and religion in the structuring knowledge and value in illustration of the path of knowledge development is very important.

  Keywords: Complexity of human behavior, Meaning avoidance, False semantics, Complexity of management affairs, Macro view in public administration, Instantaneous emergence of public administration problems, methodology, Method design, value orientation
 • Fateme Afrasiabi *, Nourmohammad Yaghoubi, Maryam Rashki Pages 17-41

  The aim of this study was to investigate the effect of electronic human resource management on the competitiveness of the bank through the mediation of electronic trust among the employees of  Zahedan Maskan Bank branches. The statistical population is 300 employees of Zahedan Maskan Bank branches. Sampling was estimated Around 169 people using the Morgan table. Data collection tools were standard questionnaires of human resource management Taheri et al. (2011), Competitiveness Questionnaire of Amir Hosseini and Zad Paydar Bank (2016), and the Electronic Trust Questionnaire of Niko Brothers et al. (2017). Spss 26 and smart pls3 software were used to analyze the data. The results of the structural equation model showed that there is a positive and significant effect between electronic human resource management, competitiveness, and electronic trust among the employees of Maskan Bank branches. The results also showed that human resource management had the greatest impact on e-trust, then human resource management on competitiveness, and finally competitiveness on e-trust.

  Keywords: Electronic Human Resource Management, Bank Competitiveness, Electronic trust
 • Fatmeh Boskabadi *, Zahra Rajaei, Baratollah Zareh Sajdaki Pages 43-76

  Urban Sovereignty  deals with the creation and maintenance of urban infrastructure and services, and is a purely political process through citizens and various groups that express their interests, moderate their differences, reach agreement, and act with their legal rights and obligations. The purpose of this study is to investigate the effects of sustainable urban development on urban governance.The method of the present research is applied and field survey The statistical population of this study includes all experts in the municipality affairs or employees of the administrative department of the municipality in Kashmar in 2020 whose number is 102 people. The sampling method in this study is simple random and the number of samples was determined 81 people, using Morgan table.  For data analysis, EXCEL, PLS Smart and SPSS software were used and the model fit indices were acceptable. All values ​​of combined reliability and Cronbach's alpha coefficient were above 0.7. Diagnostic validity was also confirmed using Fornell and Larker indices  The results of the hypothesis test showed that economic development does not have a positive effect on Sovereignty , but social development(0.382)  and environmental maintenance (0.414).have a positive and significant effect on urban governance . Municipalities and city councils can better fulfill urban governance through the framework of sustainable urban development.

  Keywords: Sustainable urban development, environmental development, Economic Development, Social development, Urban Governance, environmental maintenance
 • Marzieh Samadi Foroushani *, MohammadJavad Keyhanpour, Farshid Shokrekhodaee Pages 77-102

  More than 77% of the regions in Iran are classified as medium to very deprived areas from the point of view of economic, social and environmental sustainability indicators. Since the failure to provide appropriate platforms for development governance is considered as the reason for the failure of development programs, the present study investigates the development governance system of the deprived areas of the country and emphasizes the role of network governance in solving problems of complex systems; It has analyzed the power distribution structure among the legal actors of the sustainable development of deprived areas of the country. For this purpose, after reviewing the laws and regulations of the deprived areas of the country, based on the laws of the 6th five-year development plan, 38 legal responsibilities and 39 institutions/organizations responsible and collaborators for the development of the deprived areas of the country were extracted. The matrix of actors' cooperation network by using the indicators of degree centrality, betweenness centrality, density and coherence; Geodesic distance and intersection points were analyzed. The findings of the analysis of the network governance structure of the development of the deprived areas of the country indicate the concentration of decision-making power in the government and the imbalance in the distribution of power between actors, and without fundamental reform of the governance structure of the development network of the deprived areas of the country, we cannot expect to solve the problems of socio-economic complex systems in the deprived areas of the country.  Finally, the policy proposals for the development of network governance according to the results of the review of national laws and regulations and development plans and the results of the analysis of the governance network for the development of the deprived areas of the country in the direction of balancing the distribution of legal power between responsible and cooperative institutions based on opportunity The participation of key actors including  state institutions, private sector and popular institutions in the decision-making process is presented.

  Keywords: sustainable development, regional sustainable, Development, deprived regions, Network Governance, social network analysis
 • Ashraf Sadat Pasandideh, Maryam Keyghobadi *, Gholamreza Heydari Pages 103-127

  In recent years, the phenomenon of dust with internal origin has been intensified, especially in the south and the southwest regions of the country which In addition to the impact on people's health, public service has also been impaired. On February 2016, due to the Khuzestan electricity network outage, other vital infrastructures such as water, communications, etc. collapesed, and created many problems in the society. In this research, the causes of the aggravation of the dust phenomenon in the region were targeted, especially with an emphasis on human-made factors. The results showed the policies and actions of the Ministries, especially the Ministry of Energy, regarding water resources and wetlands in the province are among the important factors of the occurrence, and the intensity of dust in the region and the duality of the role of the Ministry of Energy in the development governance of the province is manifested; Because despite the fact that the electricity department of the Energy Ministry considered itself a victim of the dust phenomenon in the Khuzestan power outage occurrence, the policies of the water sector of this ministry have been known to be effective in the occurrence of the dust phenomenon, which is the main cause of the power outage occurrence. According to the public governance of the environment in the country, the Ministry of Energy, as one of the government institutions, has certain duties regarding the protection of the environment, but the results of its performance regarding the water resources of Khuzestan province violated the aforementioned duties and duality in the structure-function and tasks of protection-exploitation has been detected in February outage.

  Keywords: Energy Development, Public service, Dust, Khuzestan, Power Outage
 • Isa Sheibani Amin *, Allahyar Beigi Firoozi Pages 129-144

  The current research aims to analyze information technology and its role in realizing good urban governance, with an emphasis on the participation of citizens of Zahedan. The type of research is applied-developmental and the study method is documentary-survey. In order to collect information from the questionnaire and to analyze the research data, SPSS, GIS, and Super Decision software were used. The statistical population includes the citizens of the five districts of Zahedan, and 383 residents were selected and studied by cluster sampling combined with systematic randomness in all the districts of the city. The results of the ranking of regions in the use of information technology to achieve good urban governance show that region 1, as a region that has the most educated people, and region 3, as the region that has the most vulnerable and poor strata, and as a result of the lack of access to the Internet, are the most unfavorable regions in terms of using information technology to achieve good urban governance. Also, obtaining a very high correlation coefficient between the components of information technology and the dimensions of citizens' participation in the five areas of Zahedan city shows that the greater the use of information technology among the citizens of Zahedan city, the greater the citizens' participation in the city administration. The situation is better now.

  Keywords: Information technology, Urban Governance, Participation, Zahedan