فهرست مطالب

پژوهشنامه نقد ادب عربی - سال دوازدهم شماره 24 (بهار و تابستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 24 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصوره احمدی جعفری*، ابوالحسن امین مقدسی صفحات 7-38
  شهادت امام حسین (ع) محور اصلی شعر «الصخر و الندی» اثر حسب الشیخ جعفر است. در این شعر، سراینده معاصر عرب، شهادت آن حضرت را بر پایه نمادها و مکاشفات درونی، در قطعاتی که عنصر گفت وگو و روایت، وجه غالب آن است با بهره گیری از شگردهای نمایشی بازآفرینی می کند. ضرورت نگارش مقاله حاضر، واکاوی ساختاری معنایی شعری است که ضمن بیان اندوه غنایی با کاربست الگوهای روایی، شهادت امام حسین (ع) را به عنوان رستاخیزی علیه ظلم، در پیوند با عصر حاضر می نمایاند. نگارندگان در این نوشتار بر آن هستند که با روش تحلیلی توصیفی از منظر روایت شناسی ژرار ژنت، که یکی از جامع ترین چارچوب های تحلیل متون روایی است، سه مقوله «زمان»، «وجه» و «لحن» روایی را در شعر مذکور بررسی نمایند. هدف از نگارش این مقاله سنجش بهره گیری شاعر از اصول روایی در تاکید بر ظرفیت های اجتماعی شخصیت و شهادت امام حسین (ع) است. رهیافت فرجامین این مقاله بیان می دارد که «الصخر و الندی» منطبق با نظریه روایی ژنت، روایتی چندصدایی برخوردار از زمان پریشی و بسامد مفرد است و دو نوع کانونی سازی بیرونی و درونی و سه شتاب ثابت، مثبت و منفی دارد؛ همچنین تبیین می نماید که این شگردهای روایت به جوهر شعر لطمه ای نزده و عناصر روایی به خدمت انتقال معنا درآمده اند.
  کلیدواژگان: امام حسین (ع)، شهادت، الصخر و الندی، روایت شناسی، ژرار ژنت
 • علی پورحمدانیان*، حجت رسولی صفحات 39-70

  قضیه المطبوع والمتکلف من اشهر القضایا النقدیه الثناییه التی احتلت مکانا واسعا فی النقد العربی القدیم. تعرضت مفاهیم المطبوع والمتکلف لتعاریف کثیره من قبل النقاد وظهرت تلوا لذلک دراسات من قبل الباحثین فی العصر الحدیث حاولت ان تبین وتحلل موقف کل من النقاد القدامی حول المطبوع والمتکلف وهذا الامر نفسه یدل علی اهمیه هذه القضیه. علاقه الغرض والمضمون الشعری وتاثیر السیروره التاریخیه علی تطور مفاهیم المطبوع والمتکلف وحتی المصنوع من الموضوعات التی لم تنل حظها من الدراسات الشامله والوافیه من قبل النقاد ولذلک سعی هذا المقال ان یسلط الضوء علی دور الفتره التاریخیه والافکار السایده فی المجتمع وتطوره فی رویه النقاد بالنسبه إلی مفهومی المطبوع والمتکلف. بحثت هذه الدراسه عن التاثر بالآراء المنطقیه التی جلبتها السیروره التاریخیه فی الإقرار بوجود الشعر المصنوع وجودته وکذلک العلاقه بین قضیه المضمون الشعری او الغرض الشعری والطبع والتکلف. حاولت هذه الدراسه ان تستعید القراءه فی آراء کل من النقاد، الجاحظ وابن قتیبه وابن رشیق فی قضیه الطبع والتکلف وفقا للمنهج الوصفی- التحلیلی وارتکازا علی الطابع النقدی. من النتایج الهامه التی توصل إلیها هذا المقال یمکن الإشاره إلی ان لدور الفتره التاریخیه والافکار السایده فی المجتمع وکذلک تطور مجتمع الناقد اثرا هاما لا یمکن تجاهله فی تحدید مفهومی المطبوع والمتکلف بحیث یشاهد تاثر بالآراء المنطقیه التی جلبتها ثقافه النقاد الواسعه والذی ادی إلی الإقرار بوجود الشعر المصنوع وجودته وان قضیه المضمون الشعری او الغرض الشعری من القضایا الهامه التی اصبحت فی علاقه مباشره مع ثناییه الطبع والتکلف.

  کلیدواژگان: النقد القدیم، المطبوع والمتکلف، الجاحظ، ابن قتیبه، ابن رشیق
 • نرجس توحیدی فر، رجاء ابوعلی* صفحات 71-103
  نظریات تحلیل گفتمان با پلی که میان زبان شناسی و علوم اجتماعی و سیاسی زده، عرصه جدیدی را به روی نقد ادبی گشوده است. برخی از نظریات بیش تر به سمت زبان شناسی و برخی دیگر بیش تر به سمت علوم اجتماعی و سیاسی گرایش دارند؛ اما نقطه اشتراک همه آن ها کشف گفتمان های اجتماعی و سیاسی حاکم بر متن از طریق کشف نشانه ها است. نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف بیش از دیگر نظریه ها به سمت علوم اجتماعی و سیاسی متمایل است و همچنین به سیالیت نشانه ها تاکید دارد. گفتمان ادونیس نیز بر محور همین سیالیت بنا شده و از این رو روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف برای بررسی مولفه های این گفتمان در جهت رسیدن به اهداف اجتماعی- سیاسی اش می تواند نتیجه بخش باشد. این پژوهش در پایان به این نتیجه می رسد که گفتمان ادونیس، گفتمان تغییر و اصلاح طلبی است و به دنبال مبارزه ای است که سلاح آن، قدرت زبان است. وی راه برون رفت کشورهای عربی از عقب ماندگی را بازخوانی دوباره مفاهیم ارزشی می داند، چراکه معتقد است این مفاهیم در طول تاریخ به آنچه که نظام قدرت به آن ها تحمیل کرده، آلوده شده اند. همچنین نتیجه می گیرد که شعر با ترغیب افراد جامعه با ساختن جامعه بهتر، آن ها را به سوژه های انقلابی مبدل می سازد. روش پژوهش نیز بدین صورت است که دال های مختلف از درون شعر استخراج شده و در راستای پاسخ به سوالات پژوهش طبق نظام تحلیل گفتمان لاکلا و موف که ارتباط میان دال ها و نیز میان گفتمان ها را بررسی می کند، به تحلیل اثرگذاری اجتماعی - سیاسی گفتمان ادونیس پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، لاکلا و موف، ادونیس، شعر، زبان، میراث
 • مسلم خزلی*، پیمان صالحی صفحات 105-131

  نشانه شناسی ادبی یکی از روش های جدید نقد ادبی است که با کاوش در لایه های ثانویه متن، کنش های جهان درون متن را تحلیل می کند و نقش نشانه های زبانی را در تشکیل ساختار معنایی شعر واکاوی می کند. الگوی نشانه شناسی پیرس از مناسب ترین و دقیق ترین ابزارها برای نقد آثار ادبی به شمار می رود که با آن، نظام دلالتی شعر تحلیل می شود و نقش نشانه های زبانی در خلق قصیده بیان می شود. بدیع القشاعله شاعر فلسطینی از شاعران مقاومت است که با زبان شعری خاص خود مضمون های مقاومت را در اشعارش ساخته و پرداخته می کند و جهان بینی خود را با زبانی مجازی و غیرصریح بیان می کند. این نوشتار می کوشد با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر الگوی نشانه شناسی پیرس، نحوه شکل گیری نشانه های مربوط به مفهوم مقاومت در قالب محور همنشینی و جانشینی کلام در اشعار بدیع القشاعله را تحلیل کند و تاثیر ارتباط میان بازنمون، موضوع و تفسیر را در خلق این نشانه ها نقد کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نشانه های مفهوم مقاومت در اشعار القشاعله در محور همنشینی از ترکیب و چینش واژگان کنار هم در بافت متن پدید می آیند و در محور جانشینی نیز واژگان با جایگزینی معانی مجازی و ثانویه به جای معنای حقیقی شان از زبان معیار عدول کرده و تبدیل به نشانه های زبانی می شوند که به مدلول ختم می شوند. این نشانه ها حاصل ارتباط میان مثلث معنایی بازنمون، موضوع و تفسیر هستند.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی ادبی، محور همنشینی و جانشینی، ادبیات پایداری، پیرس، بدیع القشاعله
 • محمدابراهیم خلیفه شوشتری* صفحات 133-162

  إن عنوان هذه المقاله هو (نقد ومناقشه) والمقصود بالنقد و المناقشه هو ابو یعقوب السکاکی المتوفی سنه (626ه)، صاحب کتاب مفتاح العلوم وهو احد علماء البلاغه البارزین، والسبب الذی دفعنی لمنقده ومناقشته ونقده هو رایه فی تاویل القصر فی قوله تعالی: ﴿وما محمد إلا رسول﴾ (آل عمران/144) حیث قال: " ومن الوارد فی التنزیل علی قصر الإفراد قوله تعالی: ﴿وما محمد إلا رسول﴾؛ فمعناه محمد مقصور علی الرساله لایتجاوزها إلی البعد عن الهلاک. نزل المخاطبون لاستعظامهم ان لایبقی لهم منزل المبعدین لهلاکه. (السکاکی، 1983: 289)(ای: نزل الله -تعالی- الصحابه لاستعظامهم موت الرسول الاکرم «ص» منزله المعتقدین بخلوده؛ یراجع شرح التلخیص لاکمل الدین البابرتی: 337 وقال عصام الدین الحنفی:" نزل استعظامهم هلاکه منزله دعوی الوهیته...واعتقاد الالوهیه ینافی الرساله" الحنفی، 2001: 559)وهذا الکلام معناه ان السکاکی نسب إلی الله تعالی انه هو الذی نزل الصحابه منزله المعتقدین بان الرسول الاعظم «ص» خالد لذلک قصره الله تعالی علی الرساله، ونفی عنه الخلود، وقد تبعه فی هذا الرای بحسب اطلاعی جمیع علماء البلاغه الذین جاءوا بعده إلی یومنا هذا، وإننی حین دققت النظر فی رایه هذا وجدت ان نقده و مناقشته وإعطاء الرای الصحیح امر ضروری ومهم جدا؛ لان هذا التاویل وهذا التفسیر یرتبط ارتباطا وثیقا ومباشرا بتفسیر الآیات القرآنیه التی من جملتها هذا القصر، وبفمهما فهما مدعوما بالادله المحکمه ایضا علما بان السکاکی حین نسب ذلک إلی الله -تعالی- نسبه بضرس قاطع، ولم یتبعه بجمله مثل هذه الجمله: (والله -تعالی- اعلم). وإن الذی عملته هو انی نظرت إلی هذا القصر من زاویه اخری هی اقرب إلی حقیقه الامر مستندا فی ذلک إلی سبب النزول، و إلی علم المعانی و إلی الواقع التاریخی لذلک ناقشت رایه من الجهات الاربع التالیه: شان النزول، والصفات التی نفاها هذا القصر، والمقام  الاعتبار المناسب، وارتباط البحث البلاغی فی القرآن الکریم بالتفسیر.وکان من النتایج التی توصلت إلیها ان الله تعالی لم ینزل الصحابه منزله المعتقدین بخلود الرسول الاکرم «ص» وان نسبه ذلک إلیه -تعالی- دون دلیل إنما هی عملیه تاویلیه لعل المراد منها إخضاع الآیه للقاعده البلاغیه واهم النتایج ان الصفات التی نفاها هذا القصر هی: السحر والجنون والکذب (ادعاء النبوه) ولیست هی الخلود.وإنی لم ار- بحسب إطلاعی- من ناقش رای السکاکی هذا و نقده واعطی الرای البدیل المدعم بالدلیل قبلی.

  کلیدواژگان: نقد ومناقشه، نظریه السکاکی، الایه و الرابعه والاربعون بعد المئه من سوره آل عمران، القصر
 • زهرا رحیم پور*، عبدالعلی آل بویه لنگرودی، سجاد اسماعیلی صفحات 163-184

  إن الاسلوبیه فی المصطلحات الادبیه هی تفسیر النص بناء علی اختیار الشاعر اللغه ولحن النص. فالاسلبه کانت موقفا عاطفیا وخیالی للعالم الداخلی والخارجی، وترتبط بلغه تصویریه وعاطفیه، وعاده لا تستخدم الکلمات والجمل فی معناها الاصلی؛ والجمالیه تشرح جمالیات الشعر بالإدراک الحسی، وتعنی وصف الحقیقه الخفیه وتفسیرها فی الفن والادب. وثمه شتی المشترکات بین هذین المصطلحین، والفوارق ایضا. وحسب الدراسه إن العلاقه بینهما، علاقه العموم والخصوص من وجه. إتجهت الدراسه هذه، إلی آثار حب الوطن فی شعر الشاعر العمانی المعاصر سعید الصقلاوی معتمده علی النظرات النقدیه الاسلوبیه والجمالیه. الحدیث فی الدراسه هو التحلیل وشرح العلاقات بینهما فی اشعار الصقلاوی عن الموطن والوطن الذی هو من اجمل مظاهر العواطف الإنسانیه فی الشعر، إن طریقه البحث، مکتبیه والمنهج فیه، هو المنهج الوصفی- التحلیلی- الإسنادی.

  کلیدواژگان: الکلمات الرئیسه: الصقلاوی، الاسلوبیه، الجمالیه، وصایا قید الارض، الوطن
 • سید حسین سیدی*، مائده بیگم شیرازی صفحات 185-206

  نقد ادبی عرب تا قبل از رنسانس عربی را نقد کلاسیک می نامیم چون هنوز در فضای مبانی سنتی نقد از جمله نقد ذوقی، نقد لغوی، نقد اخلاقی ، نقد روان شناختی نفس می کشد.نقد از عصر جاهلی تا پایان قرن سوم در چنین فضایی سر می کرد . اما در قرن چهارم با ورود فلسفه یونان صبغه فلسفی می گیرد. مشارکت فرقه های اسلامی در حوزه های ادبی و نقدی و تاثیر جریان های کلامی در تحول مسایل فکری و دینی ، همگی در رشد و بالندگی ادبیات به ویژه نقد تاثیرگذار بوده اند. از این دوره است که اندیشه های فلسفی یونانی به ویژه دو کتاب «الخطابه» و «الشعر» ارسطو بیش ترین تاثیر را در شکل گیری رویکرد فلسفی در نقد ادبی، می گذارند.و نقد در این دوره تحت تاثیر دو اثر، فلسفی می شود.پس از این مرحله است که جهان عرب با دو بوطیقا مواجه می شود . بوطیقای ارسطویی و بوطیقای عربی . نقد ادبی با توجه به این دو گونه بوطیقایی متاثر از فلسفه ارسطویی فلسفی می شود ولی همچنان در مبانی نقد سنتی است. این مقاله با این فرضیه که نقد عربی از بوطیقای ارسطویی متاثر است این پرسش را مطرح می کند که آیا این تاثیر در مبانی نقد ناقدان تاثیر گذار بوده است یا موجب و موجد رویکرد ثابت شده است؟ نتیجه این بررسی آن است که تا قرنها این تاثیر موجب شکل گیری رویکرد عموم ناقدان عرب تا ظهور رنسانس عربی.

  کلیدواژگان: نقد، عرب، کلاسیک، رویکرد، تحلیل
 • بهنام شیرمحمدی*، علی صابری صفحات 207-236
  آثار ادبی پس از  آفرینش،  به ناگزیر در برابر نگاه ناقدانه ی ادیبان و همچنین مردم عادی قرار می گیرند و  از آن پس، پیوسته داوری و  ارزیابی می شوند. نقد به همراه تحلیل اثر ادبی و هنری و سنجش و ارزیابی آن با معیارهای علمی، از سویی خواننده را به سوی گزینش اثر برتر رهنمون می شود و از سویی دیگر چون راهنمایی با بصیرت، ادیبان و هنرمندان را به سوی آفرینش آثاری نیکوتر سوق می دهد. از آنجاکه نقد و گزینش آثار ادبی در درازای تاریخ ادبیات، پیوسته بر پایه معیارهایی انجام شده است، چگونگی و نیز چرایی پدید آمدن هر کدام از آن معیارها در بستر دوره های ادبی گوناگون، بیانگر بسیاری از واقعیات در زمینه های متفاوت تاریخی، فرهنگی و ادبی است. واقعیت هایی که با گذشت زمان دستخوش دگرگونی های فراوانی نیز شده است. پژوهش پیش رو تلاش نموده تا روشن نماید که ادبیات غنایی سده های نخستین هجری، در نبود بسیاری از معیارهای ادبی که نتیجه پیدایش دیرهنگام و یا عدم تدوین کامل دانش های ادبی در آن زمان بوده است، چگونه توانسته با تکیه بر اندک معیارهای شخصی و به ویژه با تکیه بر جنبه های لفظی و معنایی معیاری مانند معیار عاطفی و همچنین انطباق آن با ادبیات غنایی سده های نخستین، تا مرز شکوفایی ادبی پیش برود و اینکه این معیار در درازای سه سده نخستین هجری چه دگرگونی هایی را پذیرفته و از آن مهمتر چه تاثیراتی بر  بهبود آثار ادبی سده های یاد شده و در نهایت بر روی ادبیات پس از آن بر جای گذاشته است.
  کلیدواژگان: نقد ادبی، معیار نقد، عاطفه، ذوق، ادبیات غنایی
 • مجید محمدی*، ایمان قنبری اقدم صفحات 237-266
  نشانه شناسی رمزگان های زبانی، یکی از روش های نوینی است که ناقدان و پژوهشگران در بررسی و تاویل متون ادبی و به ویژه شعر به آن اهتمام ورزیده اند. این دانش، از مفاهیمی اساسی شکل می گیرد که نشانه ها به وسیله آن، معنا و مفهوم ویژه خود را می یابند. «کاظم السماوی» از جمله شاعران توانای معاصر عراق است که نشانه ها، رمزها و اسطوره ها، بیشترین محتوای ادبی اشعار او را به خود اختصاص داده اند. سروده «هجره عروه بن الورد» از جمله قصاید برجسته ای است که شاعر در آن، مجموعه ای از رمزگان های زبانی را در خدمت ارایه بهتر مفهوم و مقصود خود به کار برده است. این پژوهش کیفی، به شیوه توصیفی- تحلیلی، با استفاده از نسخه های خطی و کتابخانه ای، به بررسی این قصیده برای یافتن مهم ترین رمزگان های زبانی آن و بیان ارتباط آن ها با زندگی شاعر از یک سو و نقش آن در هماهنگی قصیده از سوی دیگر، پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نشانه های شخصیت شاعر و گرایش های شخصی او در رمزگان های مربوط به صاحب متن و عنوان تجسم یافته است و در خدمت بیان اهداف شاعر قرار گرفته اند؛ همانطور که یکپارچگی قصیده به کمک رمزگان های زیبایی شناختی و بینامتنی به اضافه دیگر رموز محقق شده است که این امر، بر ارزش ادبی قصیده افزوده است.
  کلیدواژگان: کاظم السماوی، رمزگان ها، نشانه شناسی، هجره عروه بن الورد
 • عزت ملاابراهیمی، مجتبی سلمان نیا*، میثم کرمی عنایت صفحات 267-296
  هویت، انگار ه ای شخصیتی و ذهنی است که فرد در واکنش به پرسش «کیستی و چیستی» زیست خود ارایه می دهد. این مفهوم در بستر جامعه، شخص را به تفکر درباره شناخت شخصیت خویش وادار می کند و سبب می شود تصویری از کیفیت و کمیت شعور، کردار و رفتار خود به نمایش بگذارد. این مقوله باعث می شود که انسان با تاثیر پذیری از مسایل روحی و روانی خود و جامعه، درک بهتری نسبت به شرایط مختلف داشته باشد. هویت در بادی امر از جمله ریشه ای ترین مضامین فرهنگی- شخصیتی به شمار می رود که با توجه به انواع گوناگون آن می تواند در معرض آسیب قرار گیرد و بحران هایی را برای شخص و اجتماع به بار آورد. در جهان معاصر عرب، وقوع تحولات و حوادث مهم در جامعه، هویت فرد عربی را با تعارضاتی روبرو کرده و آسیب هایی را برای او به همراه آورده است که بحران هویت یکی از پیامدهای ناگوار آن است. نزار قبانی از جمله بزرگ ترین شاعران عرب است که این پدیده در گستره شعری او آشکار گشته است. آنچه در این تحقیق اهمیت دارد، درک این مسیله است که چه عواملی در اندیشه قبانی زمینه ساز ایجاد بحران هویت و سرگشتگی در انسان و پیکره جهان عرب و زبونی آنان در میان جهانیان شده است. در این راستا هدف نویسندگان از نگارش پژوهش پیش رو این است که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این بحران (فردی، ملی- قومی) در اشعار این شاعر و همچنین نحوه نگرش وی به این موضوع بپردازند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل زیر در ایجاد بحران هویت قومی و ملی در سروده های این شاعر نقش اساسی دارد: 1- فضای نابسامان و پر تشتت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 2- ناسازگاری میان منافع نظام سلطه و فرد، 3- مبتلا شدن اعراب به بحران هویت فردی (نزار شعر خود را شناسنامه و هویت خویش معرفی می کند که به کمک آن در پی احیای هویت اصیل عرب هاست)، 4-  بی کفایتی، انفعال و ناکارآمدی سران عرب و شکست آنان از اسراییل و رخنه بیگانگان به خاک این کشور ها، 5- مشکلات اقتصادی، 6- تشتت، سر گردانی و از بین رفتن عظمت گذشته اعراب و نماد های قومی آنان.
  کلیدواژگان: بحران هویت، جهان معاصر عرب، تعارض، خودباختگی، نزار قبانی
 • سید علی میرحسینی*، سید عدنان اشکوری، علی اسودی، هومن ناظمیان صفحات 297-334

  با در نظر داشتن ظرفیت معناگستری رمز، دنیل چندلر با اعتقاد به لزوم برخورداری یک پژوهشگر ادبی از دانش کیفی و تشخیصی، نظریه آگاهی را مبنی بر نمایش نحوه و میزان تاثیرگذاری عناصر گوناگون اجتماعی و فرهنگی در یک اثر منظوم یا منثور با تکیه بر نقش زبانی و ادبی عناصر کلام پایه ریزی کرده است؛ یعنی صاحب سخن هر قدر از این عناصر بهره جویی آگاهانه تری کرده باشد، به طبع مفهوم مطلوب خود را پخته تر و ارزنده تر ساخته است؛ مفهومی که از نظر چندلر بیش از هر موضع دیگری در ساختار رمز ادبی و تبدیل شدن آن به رمزگان یعنی ساختار تفصیل شده بر اساس عوامل تاثیرگذار نامبرده حاضر می گردد. پژوهش حاضر درصدد است تا با روش مطالعه کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی - تحلیلی و در کار بستن رمزواره یعنی کشف مفاد نظریه آگاهی در شعر سعدی یوسف - شاعری عراقی که همواره وطن خویش را از پنجره کوچک غربت نگریسته و وصف نموده است- و نمود نقش هر یک در آفرینش رمزگان اشاره کرده و مدعای خویش را به یاری عناصر درون زا یعنی ادبی، زبانی، ساختاری و گاه نگارشی به اثبات برساند؛ از مهمترین دستاوردهای رمزواره در این نوشتار تبیین روشن بهره برداری هوشمندانه سراینده از موارد مذکور در راستای تعمیق معانی فرهنگی و اجتماعی پنهان شده در پس هر رمزگان است؛ زیرا شاعر هیچگاه به برشماری عیان مزایا یا معایب اکتفا نکرده و همواره سیاق سخن خود را به گونه ای ترتیب داده است که ابتدا کل کلام، معنای مد نظر او را تصدیق کرده و سپس جزء جزء سخن با تاکید آن به واسطه ابزار های گوناگون زبانی و ادبی از جمله الفاظ، تعابیر، افعال، قیود، روایتگری و دیگر وسایط، مقصود اصلی را به گوش مخاطب برساند.

  کلیدواژگان: شعر معاصر، نظریه آگاهی، رمزواره، رمزگان، سعدی یوسف، دنیل چندلر
 • عبدالوحید نویدی*، غلامعباس رضایی صفحات 335-362

  الملخصمن اهم مباحث علم اللغه الوظیفی هی نظریه التماسک النصی التی تبحث فی العوامل التی تربط عناصر النص ومکوناته، وهذه النظریه تشتمل علی ادوات وعناصر مهمه ولازمه لتحلیل ای نص ما، من اهم هذه العناصر واکثرها انتشارا وظهورا علی سطح النص عنصر الإحاله الذی یقوم بوظیفته الإحالیه عن طریق مجموعه من الادوات، ویجعل النص وحده متلاحمه ومترابطه ومتماسکه. نحاول من خلال المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه وتحلیل الإحالیه الضمیریه لسوره الرعد ومدی استخدامها فی ترابط وتماسک وانسجام نص السوره. من اهم النتایج التی توصل البحث إلیها ان الإحاله الضمیریه بکل انواعها ساهمت بشکل فعال فی تحقیق الحرکه والدوران بین آیات سوره الرعد وقامت بوظیفه هامه فی تحقیق التماسک النصی بین اجزاء الآیات من خلال رجوع اللفظ المحیل إلی المحال إلیه، وان الإحاله فی السوره المدروسه استخدمت بکثیر بصوره نصییه قبلیه، کما انه جاءت الضمایر المحیله إلی الله تعالی ورسوله الکریم والکفار و المومنین بکثیر؛ الامر الذی یدل دلاله واضحه علی الاتساق الظاهر والترابط النصی لنص السوره، وکثره استخدام الضمایر المحلیه إلی الله والنبی والمومنین تدل علی الإصرار علی تثبیت الربوبیه والخالقیه والتاکید له کما ان جمیع الإحالات إلی الکفار جاءت بصفه عامه قبلیه نصیه. 

  کلیدواژگان: القرآن الکریم، سوره الرعد، نحو النص، التماسک النصی، الإحاله الضمیریه
|
 • Mansoureh Ahmadijafari *, Abolhassan Amin Moghaddasi Pages 7-38
  The martyrdom of Imam Hussein is the main axis of the poem " Rock and dew " by Sheikh Ja'far. In this poem, the contemporary Arab poet recreates the martyrdom of that Imam based on internal symbols and revelations, in pieces that are the dominant element of dialogue and narration, using dramatic techniques. The necessity of writing the present article is a structural-semantic analysis of a poem which, while expressing lyrical sorrow by using narrative patterns, shows the martyrdom of Imam Hussein as a resurrection against oppression, in connection with the present age. In this article, the authors intend to examine the three categories of "tense", "mood" and "voice" of narrative in the mentioned poem by analytical-descriptive method from the perspective of Gerard Genet's narratology, which is one of the most comprehensive frameworks of narrative texts analysis. The purpose of writing this article is to assess the poet's use of narrative principles in emphasizing the social capacities of the personality and martyrdom of Imam Hussein. The final approach of this article states that " Rock and dew " is in accordance with the theory of Genet narrative, a polyphonic narrative with a single time and frequency and has two types of external and internal focalization and three constant, positive and negative accelerations; It also explains that these narrative techniques have not damaged the essence of the poem and the narrative elements have served to convey meaning.
  Keywords: Imam Hussein, Martyrdom, Rock, dew, Narratology, Gerard Genet
 • Ali Purhamdanian *, Hojjat Rasooli Pages 39-70

  Simple and complex issue is one of the most important dual issues of literary criticism that forms a great portion of ancient Arabic literary criticism. There have been offered multiple definitions of simple and complex by critics, and subsequently, in the new era of literature, many studies have been conducted by scholars on this issue. These studies tried to explain and analyze the views of each of the old critics, which itself, indicates the importance of research on this matter. The relationship between the purpose and content of poetry and the effect of historical trends on the development of simple and complex concepts and even complex itself, is one of the topics that critics have not written comprehensive works on. This study has dealt with the effect of historical period, people’s opinion and the development of society in restricting each of these two, i.e. simple and complex concepts. The impressibility from logical opinions that the connection and discourse of civilizations has been the main cause in acknowledging the existence of complex poetry, the relationship between the purpose and content of the poem and the simple and complex poem has also been considered in this study. This article seeks to take a different look at Al-Jahiz, Ibn Qutaybah and Ibn Rashiq views on the simple and complex issue, based on descriptive-analytical research method. In this research, the researcher gathers the evidence of examples related to the simple and complex issues in the presence of each of the three critics and analyzes and explains them based on a critical view. Among the important results of this research, it can be pointed out that the historical period, people’s opinion and the development of the critical society have had an important effect on restricting and refining the meaning of terms like simple and complex. This impact was in such a way that the impresibility from logical opinions that was the result of union of civilizations and played a significant role in the acceptance of complex poem and its beauty, became evident. Another result of this research is that the content and purpose of the poem is one of the important topics that is directly related to the simple and complex issues.

  Keywords: Ancient criticism, Simple, complex, Al-Jahiz, Ibn Qutaybah, Ibn Rashiq
 • Narjes Tohidifar, Raja Abu Ali * Pages 71-103
  Bridging among linguistics, social and political sciences, discourse analysis opened up a new horizon to literature. Some theories lean to linguistics, some to social and political sciences. The common idea among them, however, is to explore the socio-political discourses governing the text through exploring the signs. Mauffe and Laclao’s discourse analysis theory is based more on social and political sciences and emphasizes the fluidity of sins. Adonis’s discourse is constituted based on this fluidity, and that is why Mauffe and Laclao’s discourse analysis can prove helpful in studying these items of discourse to achieve the socio-political aims. This study concludes that Adonis's discourse is a discourse of change and reform, and seeks a struggle whose weapon is the power of language. He sees the Arab countries' way out of backwardness as re-reading the concepts of value because he believes that these concepts have historically been contaminated by what the regime has imposed on them. He also concludes that poetry, by persuading people in society to build a better society, turns them into revolutionary subjects. The research method is that different signs are extracted from the poem and in order to answer the research questions according to Laclau and Moff's discourse analysis system, which examines the relationship between signs and also between discourses, analyzes the socio-political impact of Adonis's discourse. It becomes.
  Keywords: Mauffe, Laclao, Discourse Analysis, Adonis, poetry, language, Heritage
 • Moslem Khezeli *, Payman Salehi Pages 105-131

  Literary semiotics is one of the new methods of literary criticism that analyzes the actions of the world within the text by exploring the secondary layers of the text and explores the role of linguistic signs in the formation of the semantic structure of poetry. Pierce's semiotic model is one of the most appropriate and accurate tools for criticizing literary works, with which the semantic system of poetry is analyzed and the role of linguistic signs in the creation of the poem is expressed. Badi 'al-Qasha'a is a Palestinian poet of resistance who composes and deals with the themes of resistance in his poems with his own poetic language and expresses his worldview in a virtual and implicit language. This article tries to analyze the formation of signs related to the concept of resistance in the form of the axis of accompaniment and substitution of words in Badi al-Qasha'ala poems with a descriptive-analytical approach and emphasizing Pierce's semiotic model, and the effect of the relationship between representation, subject and interpretation in creating this Criticize the signs. Findings of the research indicate that the signs of the concept of resistance in Al-Qasha'ala's poems in the axis of accompaniment appear from the combination and accompaniment of words together in the context of the text. They become linguistic signs that end in meaning. These signs are the result of the connection between the semantic triangle of representation, subject, and interpretation.

  Keywords: Literary semiotics, The axis of companionship, succession, Resistance, Pierce, Badi 'al-Qasha'ala
 • MohammadEbrahim Khalifeh Shooshtari Pages 133-162

  The title of this article is (Discussion and Criticism) and the purpose of the discussion and criticism is Abu Yaqub Al-Sakkaki, who died in the year 626 AH, the author of the book Miftah al-Ilam, and he is one of the prominent scholars of al-Balagha, and the reason behind his discussion and criticism is his opinion on the interpretation of the Qur'an in the saying of the Almighty﴿And what is Muhammad but a Messenger﴾ (Al-Imran/144) where he said: "And among those mentioned in the revelation on Qasr Al-Ifrad is the saying of the Almighty: ﴿And what is Muhammad but a Messenger﴾; the meaning is that Muhammad is limited to the message so that he does not exceed it to the distance from destruction. Manzel al-Mubadin Lehlakeh(Al-Sakkaki.1983: 289) This speech means that Al-Sakaki is related to Allah Almighty, that He is the one who sent down the Companions, the status of those who believe that the Greatest Messenger (PBUH) is immortal, therefore, Allah Almighty limited him to the message, and denied him immortality, and he followed this opinion, according to the knowledge of all the scholars of rhetoric who came later to this day. And when I carefully looked at his opinion, I found that disputing it, criticizing it, and giving the right opinion is a very important and necessary matter; Because this interpretation and this interpretation are closely and directly related to the interpretation of the Qur'anic verses, which include this short sentence, and their understanding is supported by the evidence of the court, also knowing that when Al-Sakaki attributes it to Allah - the Exalted - it is a decisive relation, and he does not follow it with a sentence like this sentence: (By God - Allah knows best). And what I have done is that your view of this mansion from another angle is closer to the truth of the matter based on the reason of the descent, and to the science of meanings and to the historical reality. The appropriateness, and the relationship between rhetorical research in the Holy Qur'an and Tafsir. . The results I reached were that Allah, the Exalted, sent down the status of the Companions to the believers after the death of the Holy Prophet (PBUH) and that attributing this to him - Exalted be He - is without evidence, but it is an interpretive process, perhaps the purpose of which is to subject the verse to the rhetorical rule. : magic, madness, and falsehood (claims of prophethood), but it is not eternal. . And this is the case - according to the information - I disagree with Al-Sakaki's opinion and criticize it, and give the opinion of the previous one.

  Keywords: Discussion, Critique, Al-Sakaki theory, Al-Qasr
 • Zahra Rahimpour *, AbdolAli Alebooye, Sajjad Esmaili Pages 163-184

  Stylistics in literary terms is the interpretation of the text based on the poet's choice of language and melody of the text. And aesthetics explains the aesthetics of poetry with sensory perception, as well as the analysis of the idea in it. There are scattered commonalities between these two terms, and the differences as well.According to the study, the relationship between them is the relationship of the general and the particular. This study focused on the effects of patriotism in the poetry of the contemporary Omani poet Saeed Al Saqlawi, based on stylistic and aesthetic critical views.The discussion in the study is the analysis and explanation of the relations between them in Al-Saqlawi’s poems about homeland, which is one of the most beautiful manifestations of human emotions in poetry.The method of research, library is the descriptive-analytical method.

  Keywords: Al-Saqlawi, stylistics, Aesthetics, Commandments of qeyd al ardh, Homeland
 • Seyed Hossein Seyedi *, Maedeh Beygom Shirazi Pages 185-206

  Arab literary critique is called classic critique before Arabic renaissance because it is still based on traditional critique including Zoufi critique, moralcritique and psychological critique.  The critique of the pre-Islamic era lasted in such an atmosphere until the end of the third century, but it is changed to philosophical critique in the fourth century by introducing Greece philosophy. This critique becomes philosophical under Aristotle’s two works which are “The speech” and “the book of poetry”. It is after this stage that the Arab world is confronted with two poetry techniques that are Aristotle poetry technique and Arabic poetry technique. According to these two poetry techniques, literary critique becomes philosophical because of Aristotle philosophy, but it is based on traditional criticism. Based on the hypothesis that Arabic critique is influenced by Aristotle poetry technique, this article poses the question of whether this influence has been influential in the fundamentals of critics’ criticism or has given rise to a proven approach. The result of this study is that this influence has shaped Arab critics’ general approach for centuries until the advent of the Arab Renaissance. The result of this study is that this influence has shaped Arab critics’ general approach for centuries until the advent of the Arab Renaissance.

  Keywords: Critique, Aristotle's, Arabic, philosophy, approach
 • Behnam Shirmohammadi *, Ali Saberi Pages 207-236
  Literary works, after being written: are placed in front of writers as well as people, and inevitably they are always judged and evaluated by them. These judgments are important as literary criticism in many ways. On the one hand, they represent the critics' perception of those literary works, and on the other hand, due to the feedback that the owners of literary works receive from those critiques, they effect the process of creating and changing the works. Since the critique and selection of literary works throughout the history of literature has been constantly done on the basis of different criteria; As a result, how and also the reason for the emergence of each of those criteria during different literary periods, expresses many facts in different historical, cultural and literary fields. Facts that have changed a lot over time. This study has tried to determine how the lyrical literature of the first centuries AH, in the absence of many literary criteria that were the result of the late emergence of literary knowledge or their incomplete structure at that time, how it was able to rely on few and personal criteria, and in particular a criterion such as the emotional criterion, to advance to the edge of literary flourishing; Also, this research wants to determine what changes this criterion has undergone during these centuries and, more importantly, what effects it has had on the literature of the mentioned centuries and finally on the literature of later periods.
  Keywords: Literary Criticism, emotion, Taste, Lyrical, Literature, First centuries
 • Majid Mohammadi *, Iman Ghanbari Aghdam Pages 237-266
  The semiotics of linguistic cryptography is one of the new methods that critics and researchers have tried to study and interpret literary texts, especially poetry. "Kazem al-Samawi" is one of the most talented contemporary poets in Iraq, whose signs, codes and myths have the most literary content of his poems. The poem "Hijrah of Orwa Ibn Al-Ward" is one of the prominent poems in which the poet has used a collection of linguistic codes in order to better present his meaning and purpose. This qualitative research, in a descriptive-analytical manner, using manuscripts and libraries, examines this poem to find its most important linguistic codes and express their relationship with the poet's life on the one hand and Its role in the coordination of the ode, on the other hand, is discussed. The results of the research show that the signs of the poet's personality and his personal tendencies are embodied in the codes related to the author of the text and the title and are used to express the poet's goals; As the integrity of the ode has been realized with the help of aesthetic and intertextual codes, among other mysteries, this has added to the literary value of the ode.
  Keywords: Kazem Al-Samawi, Cryptography, semiotics, Hijrah of Arwa bin Al-Ward
 • Ezzat Molla Ebrahimi, Mojtaba Salmannia *, Meisam Karami Enayat Pages 267-296
  Identity is a personal and mental idea that a person presents in response to the “who and what” question of their life. In the context of society, this concept makes the individual think about knowing their personality and leads them to display a representation of the quality and quantity of their intelligence, actions, and behavior. It causes man to better understand different conditions by being influenced by their and society's mental and psychological issues. In the first place, identity is considered one of the most basic cultural-personality themes that, regarding its different types, can be harmed and cause crises for the individual and the society. In contemporary Arab world, crucial events and changes have raised several conflicts in Arab identity, resulting in undesirable harms and consequences such as identity crisis for Arab individuals. As one of the most prominent Arab poets, Nizar Qabbani has widely focused on identity crisis in his poetry. The significance of this study was identifying the factors in Qabbani’s thought which have set the stage for exploring identity crisis, the perplexity of human and the Arab world, and their helplessness and contempt in the world. In this regard, this descriptive-analytical study aimed to examine the different aspects of identity crisis (individual and national-ethnic) in Qabbani’s poetry and view. The research findings reveal that: 1. the chaotic and tense political, social, and cultural atmosphere, 2. the incompatibility between the interests of the ruling system and the individual is one of the important factors in the formation of a personal identity crisis. 3. Besides the Arabs’ suffering from a personal identity crisis, Nizar presents his poem as his identity through which he seeks to revive the original identity of the Arabs. 4. The incompetence, passivity, and inefficiency of the Arab leaders; 5. Being defeated by Israel, the occupation of some lands of Arab countries, and the intrusion of foreigners into those lands; 6. The economic problems are among the factors contributing to the national identity crisis; and 7. The disintegration, wandering and losing the past glory of the Arabs and their ethnic symbols play an essential role in creating the ethnic identity crisis in this poet’s poems.
  Keywords: Identity Crisis, Contemporary Arab World, conflict, Selfalienation, Nizar Qabbani
 • Seyyed Ali Mirhosseini *, Seyyed Adnan Eshkavari, Ali Aswadi, Houman Nazemian Pages 297-334

  Daniel Chandler believes that any interpreter of a text or who that intends to study any form of literary works shall gather three kinds of knowledge beforehand: Social knowledge, Textual knowledge & Modality judgements by which the textual signs of the first two knowledges can be discovered and studied. He also indicates that the more a literary work consists of said elements, the stronger it will be able to represent its meanings which cannot be discovered without deciphering. This note intends to apply Chandler’s theory, which is named as the ‘Knowledge Theory’ by this paper’s author, on the poems of Sa’adi Yusof’s to indicate how intentionally he has put hidden meanings behind familiar words to recite poems that can be deciphered to reveal new aspects. Not only has he created extraordinary meanings in his literary works but he also has played the role of a cultural or civilized critic who can magnify all of the social issues that people are struggling with. In order to achieve this goal, he often has chosen the words that are completely compatible with the meanings that he has intended to hide to let the audience find for themselves and therefore enjoy it more. Words and their placement in statements are the major means that Yusof has put his hands on to be able to represent his criticism in a way that not only does not offend the audience but it also gives them a chance to stand up to what that has been proven to be faulty. Literally code has played a major role in Sa’adi Yusof’s poems as he has utilized many forms of it to create meanings that are beyond what actual words speak of. Such meanings can only be found when a talented literary researcher dives deep into texts to reveal its neglected aspects.

  Keywords: Contemporary poem, Knowledge theory, Code structure, Deep code, Sa’adi Yusof, Daniel Chandler
 • Abdolvahid Navidi *, GhulamAbbas Rezaei Pages 335-362

  One of the most important topics of functional linguistics is the theory of textual coherence, which looks at the factors that link the elements and components of the text. Through a set of tools, the text makes a cohesive, coherent and cohesive unit. We try, through the descriptive-analytical approach, to study and analyze the pronoun referral of Surat Al-Raad and the extent of its use in the coherence, coherence and harmony of the Surah text. One of the most important findings of the research is that the pronoun referral of all kinds effectively contributed to achieving movement and rotation between the verses of Surat Al-Thunder and performed an important function in achieving textual coherence between the parts of the verses by returning the referring word to the referent, and that the reference in the studied surah was used a lot in a way A tribal text, just as the pronouns referring to God Almighty and His Noble Messenger, and the infidels and the believers are many; Which indicates a clear indication of the apparent consistency and textual coherence of the text of the surah, and the frequent use of local pronouns to God, the Prophet and the believers indicate the insistence on affirming and emphasizing Godliness and morality, just as all references to the infidels came in general before the text.

  Keywords: The Quran, Surat Al-Raad, Grammar of the text, Textual coherence, The Personal reference