فهرست مطالب

دانش حسابداری مالی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1401)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسماعیل کاظمی، حمزه محمدی خشوئی*، محسن دستگیر صفحات 1-31
  هدف

  هدف این پژوهش تدوین مدل برای کنترل های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش تخلفات مالی (فساد مالی، فساد اداری و تقلب) می باشد.

  روش

  این پژوهش ازلحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تامین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر کنترل های داخلی در سازمان تامین اجتماعی شامل سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک می باشند.

  نتیجه گیری

  از عوامل موثر بر کاهش تخلفات مالی می توان به اثر بخشی کنترل های داخلی و مولفه های موثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. از جمله تاثیرگذارترین عوامل موثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تامین اجتماعی می توان به سیستم دفتر داری مالی اشاره کرد.

  دانش افزایی:

  برای سازمان تامین اجتماعی، استفاده از مولفه های موثر بر کنترل های داخلی، قابلیت اطمینان و صحت عملیات سازمان و همچنین یکپارچگی آن را افزایش می دهد و به توسعه بلندمدت سازمان کمک می کند. سیاست گذاران و قانون گذاران نیز از مولفه های تاثیرگذار بر کنترل های داخلی برای مبارزه با تخلفات مالی در سازمان ها می توانند استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، تخلفات مالی، فساد مالی، فساد اداری، تقلب
 • احسان دولت زارعی، بیتا مشایخی* صفحات 33-67
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر، مروری بر پژوهش های XBRL و شناسایی دامنه های موضوعی آن است.

  روش

  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، پژوهش حاضر بر مقالات XBRL منتشرشده در پایگاه داده وب آو ساینس (برای مقالات خارجی) و پایگاه داده نورمگز (برای مقالات داخلی) تمرکز کرده است. بعلاوه، از تجزیه وتحلیل هم واژگانی و تجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی نیز برای مدل سازی موضوعی این مطالعات و شناسایی شکاف های تحقیقاتی استفاده شده است.

  یافته ها:

  یافته ها نشان می دهد که پژوهش های XBRL در سه دامنه موضوعی قرار گرفته اند. این دامنه های موضوعی عبارت اند از: تحقیقات مرتبط با «مزایای حاصل از پیاده سازی XBRL»، «تحقیقات مرتبط با چالش های پیاده سازی XBRL» و «پیاده سازی XBRL در کشورهای درحال توسعه».

  نتیجه گیری:

  یافته ها حاکی از آن است که موضوعات مختلفی مانند «اطلاعات»، «افشا»، «اطمینان بخشی»، «سود»، «عملکرد»، «اثربخشی»، «تکنولوژی»، «هزینه ها»، «استانداردسازی»، «مالکیت»، «حاکمیت شرکتی»، «کیفیت»، «رفتار»، «پیامد»، «شفافیت» «مدیریت سود»، «بازار» و غیره مورد توجه پژوهشگران خارجی بوده است که پژوهشگران داخلی به این موضوعات نپرداخته اند.

  دانش افزایی:

  با توجه دامنه های بسیار متنوع XBRL، تاکنون هیچ پژوهشی (اعم از داخلی یا خارجی) به دسته بندی این دامنه های موضوعی نپرداخته است و از این حیث پژوهش حاضر قادر است شواهدی را آشکار کند که پیش تر پنهان بوده اند و دانش افزایی هایی را برای قانون گذاران، استانداردگذاران، دانشگاهیان حسابداری و حسابداران حرفه ای به ارمغان آورد. بعلاوه، پژوهش حاضر به واسطه بررسی عمیق ادبیات خارجی و داخلی XBRL، شکاف های تحقیقات داخلی XBRL را در مقایسه با تحقیقات خارجی آشکار کرده و توصیه های اثربخشی را برای تحقیقات آتی ارایه می کند. در نتیجه، مطالعه حاضر قادر است دید وسیعی را برای قانون گذاران، استانداردگذاران، دانشگاهیان حسابداری و حسابداران حرفه ای فراهم کند.

  کلیدواژگان: گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)، دامنه های موضوعی، وب آو ساینس، نورمگز
 • محمدرضا مهربان پور*، علی اله مرادی صفحات 69-100
  هدف

  با توجه به تاثیر دارایی های خاص بر ارزش شرکت، ادغام عمودی و روش های تامین مالی، هدف پژوهش، بررسی مفهوم، اهمیت و انواع دارایی های خاص در ایران و شاخص های تعیین کننده آن می باشد.

  روش

  در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی، شامل روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد آشکار و استقرایی و نیز نظریه زمینه بنیان با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998) استفاده شده است. در بخش تحلیل محتوا، 83 مورد از پژوهش های پیشین بین سالهای 1985 تا 2021 با روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش بعدی، پس از انجام 14 مصاحبه به روش نمونه گیری نظری و با بکاربردن روش انتخاب نمونه گلوله برفی، اشباع نظری حاصل گردید.

  یافته ها:

  در این پژوهش، دارایی خاص از چهار بعد تعریف، مفهوم، اهمیت و ویژگی ها بررسی و همچنین 11 نوع دارایی خاص تحت عنوان مکان خاص، زمان بندی خاص، دارایی اختصاصی ، برند خاص، فیزیک خاص، سرمایه انسانی، دارایی های تکنولوژیک، سرمایه خاص سازمانی، دارایی های مالکیت فکری، دارایی های بازار خاص شرکت و سرمایه اجتماعی و نیز شاخص ها و عوامل تعیین کننده آن شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری:

  از دیدگاه صاحب نظران ایرانی، دارایی خاص یک دارایی کلیدی برای مدیریت استراتژیک شرکت بوده و در تمامی تصمیمات اساسی شرکت در زمینه تامین مالی، ارزش گذاری شرکت و سهام آن، ادغام عمودی و ریسک ورشکستگی باید مدنظر باشد و لذا سرمایه گذاران و سایرذینفعان، باید وجود این دارایی ها و عواقب مهم آن ها برای شرکت و ارزش آن را در نظر داشته باشند. 

  دانش افزایی:

  در این پژوهش برای نخستین بار واز منظر رشته حسابداری، موضوع خاص بودن دارایی ها، مفاهیم مرتبط و اهمیت آن در شرکت های ایرانی، انواع دارایی های خاص در ایران و نیز عوامل تعیین کننده آن ها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت و دارایی های خاص بعنوان یک موضوع استراتژیک و درخور توجه به جامعه حسابداری ایران معرفی گردید.

  کلیدواژگان: اقتصاد هزینه معاملات، خاص بودن دارایی، روش تحلیل محتوا، نظریه زمینه بنیان، هزینه معاملات
 • وحید شهبازی*، حسن زلقی، مریم شیخی صفحات 101-121
  هدف

  حسابرسان تحت تاثیرخواسته های متنوع ذینفعان زیادی هستند. به دلیل محدودیت زمانی ازحجم کاری بالاواسترس کاری برخوردارند. هدف پژوهش حاضر، تاثیرحجم کاری بیش ازحد،استرس کاری بر قصد جابجایی (گردش)حسابرس با درنظرگرفتن بهزیستی شغلی به عنوان نقش میانجی است.

  روش

  توصیفی- همبستگی با تکیه برمعادلات ساختاری و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری حسابرسان عضوجامعه حسابداران رسمی ایران بودند که 230 نفر نمونه آماری در سال 1400انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه حجم کاری، استرس کاری، قصد جابجایی حسابرس و بهزیستی شغلی بوده است.

  یافته ها:

  نتایج نشان داد؛ حجم کاری بیش از حد و استرس کاری برقصد جابجایی حسابرسی موثر بوده و اثرمثبتی داشته است؛ ونقش میانجی بهزیستی شغلی دراین مطالعه نیزتایید گردید.

  نتیجه گیری:

  بهزیستی شغلی یک ویژگی مطلوبی است، که با قصد ترک شغل مرتبط است، به این معنی که هرچه بهزیستی شغلی حسابرسان بیشتر باشد، قصد ترک خدمت و جابه جایی و استرس کاری، کمترخواهدبود.

  دانش افزایی:

  این مطالعه به درک تصمیم گیرندگان سازمانی و موسسات حسابرسی کمک می کند تا به بهزیستی شغلی حسابرسان در زمان هایی با حجم کاری زیاد و فشار روانی توجه ویژه کنند. و بتوانند انگیزه جابجایی یا ترک خدمت حسابرسان را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: استرس کاری، بهزیستی شغلی، حجم کاری بیش از حد، قصدجابه جایی حسابرس
 • فهیمه ابراهیمی، مهدی ساریخانی*، امین رستمی صفحات 123-148
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سکوت حسابرسان داخلی است و به بررسی تاثیر سازه تعهد حرفه ای بر سکوت حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلی جو سکوت ادراک شده می پردازد.

  روش

  این مطالعه یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شاغل در واحدهای حسابرسی داخلی و یا حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی که دارای تجربه کار در حرفه حسابرسی داخلی یا ارایه خدمات برون سپاری حسابرسی داخلی هستند، تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه استاندارد توسط 212 نفر حسابرس در سال 1400 جمع آوری شده است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزیی استفاده و سازه های سکوت حسابرس داخلی، تعهد حرفه ای و جو سکوت ادراک شده با استفاده از مدل مولفه سلسله مراتبی مرتبه دوم انعکاسی- انعکاسی اندازه گیری شده است.

  یافته ها:

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که تعهد حرفه ای تاثیر منفی و معناداری بر سکوت حسابرسان داخلی دارد و جو سکوت ادراک شده، تاثیر تعهد حرفه ای بر سکوت حسابرسان داخلی را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری:

  این نتایج بیانگر این است که ترس از پیامدهای منفی و شناخته شدن به عنوان دردسرساز، کمبود فرصت های ارتباطی و نبود سبک سرپرستی حمایتی برای تبادل اطلاعات و ایده ها در سازمان بر تصمیم حسابرسان داخلی برای ساکت ماندن تاثیر می گذارد. افزون بر این، توجه به ارتقای تعهد حرفه ای حسابرسان داخلی در کاهش سکوت آنها در سلسله مراتب سازمانی حایز اهمیت است.

  دانش افزایی:

  بررسی پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده بیانگر این است که این پژوهش نخستین پژوهشی است که به بررسی عوامل موثر بر سکوت حسابرسان داخلی می پردازد.

  کلیدواژگان: عهد حرفه ای، جو سکوت ادراک شده، سکوت حسابرس داخلی، مدل مولفه سلسله مراتبی
 • مهدی حیدری، فاطمه صادقی فرد* صفحات 149-177
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر گروه های کسب و کار بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ساختار مالکیت شرکت ها و ساختار هرمی موجود در گروه های کسب و کار شکل گرفته در ایران است.

  روش

  جامعه آماری پژوهش حاضر، بورس تهران است. بر اساس غربالگری صورت گرفته، نمونه این تحقیق شامل 1679 مشاهده از 441 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1397-1393 است. داده های مورد نیاز از سایت سازمان بورس و سامانه کدال استخراج شده است.

  یافته ها:

  منطبق با پیش بینی ها، نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت های وابسته به گروه های کسب وکار در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش، در میان شرکت های وابسته به گروه های کسب و کار، با افزایش حق رای و کنترل سهامدار نهایی شرکت های عضو گروه، سود تقسیمی پرداخت شده توسط آن ها افزایش می یابد. همچنین در هر یک از گروه های کسب و کار، شرکت هایی که در لایه های پایین تری از هرم تشکیل یافته در گروه ها قرار گرفته اند، سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند. علاوه بر این، با افزایش تمرکز مالکیت در دست بزرگ ترین سهامدار یا سهامداران عمده، سود تقسیمی پرداخت شده توسط شرکت ها افزایش می یابد.

  نتیجه گیری:

  از نتایج این پژوهش، چنین برداشت می شود که تشکیل گروه های کسب و کار و ساختار هرمی مالکیت شکل گرفته بین آنها می تواند بر سود تقسیمی پرداختی شرکت های عضو گروه موثر باشد.

  دانش افزایی:

  این نتایج می تواند به سرمایه گذارانی که به سود تقسیمی شرکت ها اهمیت زیادی می دهند، در انتخاب شرکت برای سرمایه گذاری کمک کند. همچنین می تواند به سهامداران شرکت ها کمک کند که از بازار سرمایه داخلی شکل گرفته در میان گروه ها استفاده کرده و جهت رفع کمبود نقدینگی شرکت های عضو از سود تقسیمی سایر شرکت های با نقدینگی بیشتر استفاده کنند.

  کلیدواژگان: سود تقسیمی، گروه های کسب و کار، سهامدار نهایی، تمرکز مالکیت، ساختار هرمی
 • مرتضی قهرمانی، رضا احتشام راثی*، صادق عابدی صفحات 179-205
  هدف

  در کنار رشد و توسعه زنجیره های تامین مدیریت جریان های مالی و افزایش اثربخشیآنها سبب ایجاد پایداری و کارآمدی سیستم ها و رویه ها خواهد شد. برای ارزش آفرینی شرکت توجه به متغیرهای قابل و غیرقابل کنترل احساس می شود. هدف ما بررسی آثار عوامل اجتماعی و زیست محیطی بر ارزش آفرینی زنجیره (تولید و بازیافت قطعات پلیمری) هست که نقش کلیدی نسبت های مالی نیز بررسی شده است.

  روش

  پژوهش پیشرو مبتنی بر مدلسازی ریاضی از نوع کمی، کاربردی بوده وهمزمان بخشهای اجتماعی، زیست محیطی و جریان های مالی برای بهبود ارزش اقتصادی مدلسازی می شوند. استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی ممتیک که حاصل ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، در دستور کاربوده و پارامترهای تحلیل مالی شامل نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص، نسبت وجه نقد و نرخ بازگشت سرمایه بررسی می شوند.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهند، توجه به متغیرهای مالی و اهداف مرتبط به آنها به افزایش سودآوری منجر شده و دستیابی به ارزشهای آتی محقق می شود. بالطبع تحقق ارزش افزوده نگرش به فاکتورهای اجتماعی و عوامل زیست محیطی را هم بهبود بخشیده وتقویت می نماید.

  نتیجه گیری

  برمبنای یافته های پژوهش به این نتیجه می رسیم که اگر شرکت ها علاوه بر توجه داشتن به موضوع سودآوری، مسایل اجتماعی و عوامل زیست محیطی را نیز درنظر داشته باشند، از طریق ایفای مسیولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مشروعیت مضاعف دست یافته و افشای آن به بهبود سودآوری و نهایتا افزایش ارزش اقتصادی منجر می شود.

  دانش افزایی:

  دستاوردی که این مطالعه با توجه به سطوح و ابعاد درنظرگرفته شده شامل تولید کننده، مراکز جمع آوری در قالب تامین کننده ومراکز توزیع برای مدلسازی شبکه زنجیره تامین داشته است، همزمان ابعاد مالی و عملیاتی در کنار نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی درچارچوبی با نگرش کلگرا و سیستمی بررسی شده و ارایه چنین رویکردی یکپارچه به عنوان نوآوری تحقیق تلقی می شود.

  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، الگوریتم ممتیک، جریان های مالی، زنجیره تامین پایدار، مدلسازی ریاضی، نسبتهای مالی
|
 • Esmail Kazemi, Hamzeh Mohammadi Khashoei *, Mohsen Dastgir Pages 1-31
  Purpose

  The purpose of this study is to develop a model for internal controls in the Social Security Organization with the approach of reducing financial violations (financial corruption, administrative corruption, fraud).

  Method

  This research is exploratory research in nature and is applied research in terms of purpose. The statistical population of this study is 340 employees of the financial department of the Social Security Organization. The information required for this research has been obtained with the help of interviews and questionnaires and in order to test the hypotheses, inferential statistics and structural equation tests have been used.

  Results

  The results of the study showed that the factors affecting the internal control system in the Social Security Organization include the income bank system, legal obligations system, salary, financial bookkeeping system, movable and immovable property system, financial management system and check issuance requirements.

  Conclusion

  Factors influencing the reduction of financial violations include the effectiveness of internal controls and components affecting internal controls. One of the most influential factors affecting the effectiveness of internal controls in the Social Security Organization is the financial office system.

  Contribution:

  For the Social Security Organization, the use of components affecting internal controls increases the reliability and accuracy of the organization's operations, as well as its integrity, and contributes to the long-term development of the organization. Policy makers and legislators can also use components that influence internal controls to combat financial irregularities in organizations.

  Keywords: Internal Control, Financial Violations, Financial Corruption, Administrative Corruption, Fraud.
 • Ehsan Dolatzarei, Bita Mashayekhi * Pages 33-67
  Purpose

  The aim of this study is to conduct a review of XBRL research and to identify XBRL’s thematic domains.

  Method

  In order to achieve the research objectives, the present study focuses on XBRL articles published in the Web of Science database (for foreign articles) and the Noormags database (for domestic articles). In addition, co-word analysis and social network analysis have been used to topic modeling these studies and identify research gaps.

  Results

  The findings show that XBRL research falls into three thematic domains. These domains of research include: "research on the benefits of implementing XBRL", "research on the challenges of implementing XBRL", and "implementing XBRL in developing countries".

  Conclusion

  Findings indicate that various topics such as "information", "disclosure", "assurance", "earnings", "performance", "efficiency", "technology", "costs", "standardization", "ownership", "corporate governance", "quality", "behavior", "consequence", "transparency", "earnings management", "market", etc. have been considered by foreign researchers, but domestic researchers have not addressed these topics.

  Contribution:

  With respect to the wide range variety of XBRL domains, to date no research (either foreign or domestic) has categorized these thematic domains, and in this respect the present study is able to reveal evidence that has previously been hidden and provide additional knowledge for regulators, standard setters, accounting academics, and professional accountants. In addition, the present study, through an in-depth review of the XBRL foreign and domestic literature, reveals research gaps in XBRL domestic studies compared to foreign studies and provides effective recommendations for future research. As a result, the present study is able to provide a broad perspective for regulators, standard setters, accounting academics, and professional accountants.

  Keywords: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Thematic Domains, Web of Science, Noormags
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Ali Alahmoradi Pages 69-100
  Purpose

  Considering the impact of specific assets on the value of the firm, vertical integration and financing methods, the purpose of this study is to investigate the concept, importance and types of specific assets in Iran and their defining indicators.

  Methods

  In this research, qualitative research method, including qualitative content analysis with explicit and inductive approach and grounded theory with systematic approach of Strauss and Corbin (1998) has been used. In the content analysis section, 83 cases from previous researches between 1985 and 2021 were selected and analyzed by theoretical sampling method. In the next section, after conducting 14 interviews by theoretical sampling method and using the snowball technique, theoretical saturation was obtained.

  Results

  In this study, specific assets are examined from four dimensions of definition, concept, importance and characteristics, as well as 11 types of specific assets such as Site specificity, Temporal Asset Specificity, Dedicated assets specificity, Brand Capital Specificity, Physical asset specificity, Human Asset specificity, technological assets, organizational capital, intellectual property assets, market assets and social capital, as well as its indicators and determinants were identified and examined.

  Conclusion

  From the point of view of Iranian experts, specific assets are a key asset for the strategic management of the firm and in all basic decisions of the firm in the field of financing, valuation of the firm and its shares, vertical integration and bankruptcy risk should be considered and therefore investors and other stakeholders should have Considered the assets and their significant consequences for the firm and its value.

  Contribution:

  In this study, for the first time and from the perspective of accounting, the issue of asset specificity, related concepts and their importance in Iranian firms, types of specific assets in Iran and their determinants were identified and examined, and specific assets as a strategic issue and noteworthy was introduced to the Iranian accounting community.

  Keywords: transaction cost economics, asset specificity, content analysis method, grounded theory, transaction cost
 • Vahid Shahbazi *, Hasan Zalaghi, Maryam Sheikhi Pages 101-121
  Purpose

  Auditors are influenced by the diverse demands of many stakeholders. Due to time constraints, they have high workload and work stress. The aim of the current research is the effect of excessive workload, work stress on auditor turnover intention, considering job well-being as a mediator.

  Method
  Method

  Descriptive-correlation based on structural equations and is functional in terms of purpose. The statistical population of auditors were the members of Iranian  Assocation  of Certified Public Accountants, and 230 people were selected as a statistical sample in the year 1400. The data collection tool was the questionnaire of workload, work stress, intention to move the auditor and job well-being.

  Results

  The results showed; Excessive workload and work stress for the purpose of audit relocation has been effective and has had a positive effect; And the mediating role of occupational well-being was also confirmed in this study.

  Conclusion

  Job well-being is a desirable feature, which is related to the intention to leave the job, which means that the higher the job well-being of the auditors, the less the intention to leave the service and relocation and work stress.

  Contribution:

  This study helps the understanding of organizational decision makers and audit institutions to pay special attention to the occupational well-being of auditors in times of high workload and psychological pressure. and can reduce the motivation of auditors to move or leave the service.

  Keywords: Work Stress, Job Welfare, Excess Workload, Auditor Intent to Move
 • Fahime Ebrahimi, Mehdi Sarikhani *, Amin Rostami Pages 123-148
  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the factors affecting the silence of internal auditors and to investigate the effect of the construct of professional commitment on the silence of internal auditors by considering the moderating variable role of the perceived climate of silence.

  Method

  This study is a descriptive and correlational study. The statistical population of this study includes internal auditors who are members of the Iranian Association of Internal Auditors who work in internal audit departments or independent auditors working in audit firms who have experience working in the internal audit profession or providing internal audit outsourcing services. The information required for this research has been collected by completing a standard questionnaire by 212 auditors in 2021. In this study, in order to test the hypotheses, structural equation modeling was used using the least-squares method, and the constructs of internal auditor silence, professional commitment, and the perceived climate of silence were measured using the second-order reflective-reflective hierarchical component model.

  Findings

  The results of testing the hypotheses indicated that professional commitment has a negative and significant effect on the silence of internal auditors and the perceived climate of silence moderates the effect of professional commitment on the silence of internal auditors.

  Conclusion

  These results indicate that the fear of negative consequences and being recognized as troublesome, lack of communication opportunities, and lack of supportive leadership style to exchange information and ideas in the organization affect the decision of internal auditors to remain silent. In addition, it is important to pay attention to promoting the professional commitment of internal auditors in reducing their silence in the organizational hierarchy.

  Contribution:

  To the best of our knowledge, this is the first study that examines the factors affecting internal auditor silence.

  Keywords: Professional Commitment, Perceived climate of silence, Internal auditor silence, Hierarchical component model
 • Mahdi Heidari, Fatemeh Sadeghifard * Pages 149-177
  Purpose

  The main purpose of this study is to investigate the effect of business groups on dividend policy of companies listed on the Tehran Stock Exchange, taking into account the ownership structure of companies and the pyramid structure of business groups formed in Iran.

  Method

  The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange. Based on the screening, the sample of this research includes 1679 observations from 441 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1397-1393. The required data has been extracted from the site of the Tehran Securities Exchange and Securities and Exchange Organization.

  Results

  Consistent with the forecasts the results of this study show that the amount of dividends in companies affiliated to business groups is higher compared to independent companies. Also according to the results obtained in this study, among the companies affiliated to business groups, increase of voting rights of the final shareholder in group, the dividend paid by them increases. Also, in each of the business groups, companies located in the lower layers of the pyramid in the groups pay more dividends. In addition, the dividends paid by companies increase as the concentration of ownership in the hands of the largest shareholder or major shareholders increases.

  Conclusion

  From the results of this study, it is concluded that the formation of business groups and the pyramid structure of ownership formed between them can affect the dividend paid by the group member firms.

  Contribution:

  These results can help investors who attach great importance to corporate dividends to choose a company to invest in. It can also help shareholders of companies to take advantage of the internal capital market formed among groups and to use the dividends of other companies with more liquidity to address the lack of liquidity of member companies.

  Keywords: Dividends, business groups, final shareholder, Ownership concentration, pyramid structure
 • Morteza Ghahremani, Reza Ehteshamrasi *, Sadegh Abedi Pages 179-205
  Purpose

  Along with the growth and development of supply chains, their final management and operations will lead to the efficiency of systems and procedures. In order to create value for the company, attention is paid to controllable and uncontrollable variables. Our aim is to investigate the effects of social and environmental factors on the value creation of the chain (production and recycling of polymer parts) which the key role of financial ratios has also been explored.

  Method

  The present research is of quantitative and applied types and is based on mathematical modeling.we examine the subject of research. Research modeling using hybrid meta-heuristic algorithm is memetic. It is the result of a combination of genetic algorithms and refrigeration simulations.The financial analysis parameters of the model include current ratios, debt to equity, Instantaneous ratio, net profit margin, cash ratio and rate of return.

  Results

  The results show that paying attention to financial parameters and their related goals increases profitability and achieves future values. Of course, the realization of added value also improves and strengthens the attitude towards social parameters and environmental factors

  Conclusion

  Companies can pay special attention to social issues and environmental factors along with their profitability Increase their economic value. Profitability can also be improved by exposing social responsibilities and the mission of environmental protection.

  Contribution:

  The achievement of this study has been considering the levels and dimensions considered including manufacturer, collection centers in the form of suppliers and distribution centers for modeling the supply chain network, social and environmental concerns, are examined in a framework. That Looking at and presenting such an integrated approach is considered as a research innovation.

  Keywords: Economic value, Memetic algorithm, Financial flows, sustainable supply chain, Mathematical modeling, Financial ratios