فهرست مطالب

نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری
پیاپی 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگار سادات موسوی تقی آبادی، مصطفی کاظمی*، غلامرضا ملک زاده صفحات 1-16

  امروزه سازمانها مرشدیت را به عنوان یکی از روش های توسعه و آموزش منابع انسانی به منظور حفظ بقا و جایگاه رقابتی خود در نظر دارند. این پژوهش به منظور طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت در صنعت برق و آزمون آن صورت گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شناسایی شده و جهت بومی سازی و دستیابی به لیست نهایی، نظرات 19 نفر از مدیران و کارشناسان با سابقه ی شرکت برق منطقهای خراسان، به عنوان خبره، با استفاده از روش دلفی احصاء شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شامل 15 عامل میباشد که در سه دستهی اصلی عوامل مرتبط با مرشد، عوامل مرتبط با مرید و عوامل زمین های قرار میگیرند. در ادامه، با استفاده از روش دیمتل و نظرات خبرگان مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت طراحی شده و با توزیع پرسشنامه میان گروهی از کارشناسان شاغل در شرکت برق منطقهای خراسان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون مدل نشان داد که عوامل مرتبط با مرشد به طور مستقیم بر عوامل زمینه ای اثر میگذارد و همچنین عوامل مرتبط با مرشد از طریق عوامل مرتبط با مرید به طور غیرمستقیم بر عوامل زمینهای اثر میگذارد. بنابراین در مدل مذکور، عوامل مرتبط با مرشد متغیر مستقل، عوامل زمینهای متغیر وابسته و عوامل مرتبط با مرید متغیر واسطه هستند.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، مرشدیت، منتورینگ، عملکرد مرشدیت، صنعت برق
 • محمدجواد ارشادی*، مهرزاد فغانی صفحات 17-30

  امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به دنبال راهی برای افزایش انعطاف پذیری کارکنان خود در راستای نایل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه سازی شیوه خدمت رسانی در سیستم های تولیدی و ارایه الگوهای مناسب کار، می تواند در نهایت سبب سادگی ارایه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود این که چرخش شغلی یک شیوه مناسب در بهبود چابکی سازمان در پاسخ دهی به تنوع درخواست ها است، بررسی این موضوع بدون نگرش درست به مسایلی از جمله هزینه های اجرا و نیز ارگونومی و انگیزش کارکنان به نتایج بهینه ای منجر نمی شود. از این رو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چند هدفه زمانبندی کارکنان با در نظر گرفتن اهداف کمینه سازی هزینه های زمانبندی و تخصیص پرسنل، افزایش رضایت کارکنان و نیز ارگونومی شغلی است. برای حل این مساله بهینه سازی چندهدفه از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد با کمک مدل های چندهدفه مناسب می توان نتایج بهینه ای در مورد ارایه چرخش شغلی متناسب با شرایط کاری کارکنان ارایه کرد. همچنین برنامه زمانبندی با در نظرگرفتن چرخش شغلی می تواند در نهایت هزینه ها را کاهش و انگیزه را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: چرخش شغلی، ارگونومی، خستگی و انگیزش تولید، مدل ریاضی چند هدفه
 • مرتضی حاجیان*، سمیرا شیرازی تهرانی، رضا صالح زاده صفحات 31-45
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می باشند. داده ها با ابزار پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تاییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده است و پس از تکمیل آن ها تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مدل معادلات ساختاری PLS-SEM صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رهبری متواضعانه به-طور مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان و عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته است. رهبری متواضعانه از طریق توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان نیز به طور غیرمستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشته است.
  کلیدواژگان: رهبری متواضعانه، توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان، رفتار کاری نوآورانه، عملکرد سازمانی
 • حمیدرضا طلایی*، مرتضی حاجیان، معصومه آقایی صفحات 46-58

  یکپارچه سازی زنجیره تامین یکی از راه کارهای مهم در حل مسایل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیرا در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش سازمان های زیرمجموعه هلال احمر استان اصفهان می باشد. داده ها با ابزار پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده که پایایی آن برابر با 96/0 بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین 43 نفر از مدیران سازمان های زیرمجموعه هلال احمر استان اصفهان انجام شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS.3 صورت گرفته است. یافته ها نشان داده اند که به اشتراک گذاری منابع، استانداردسازی عملیات، هماهنگ سازی زنجیره تامین، کار گروهی و رهبری عملیات بر ابعاد سه گانه نتایج عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین کمبود و مازاد منابع روابط اشتراک گذاری منابع، هماهنگ سازی زنجیره تامین، رهبری عملیات با نتایج عملکرد را تعدیل می کند، ولی رابطه بین استانداردسازی عملیات و کار گروهی با نتایج عملکرد را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: هماهنگی، یکپارچگی، اشتراک گذاری منابع، استانداردسازی عملیات، زنجیره تامین بشردوستانه
 • امید بهبودی*، سید مرتضی غیور باغبانی، رضا شیبک صفحات 59-71
  مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فردی یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن فراهم می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرگرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تحلیل نقش میانجی توسعه محصول جدید در یک شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان این شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی است که تعداد آنها600 نفر بوده و نمونه آماری مناسب با استفاده از جدول مورگان 234 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه استاندارد جولیو (2018) و مو و همکاران (2017) می باشد. جهت پایایی ابزار از آزمون کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالاتر از0.7 بدست آمد و روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی،گرایش به بازار،گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد. همچنین تاثیر توسعه محصول جدید بر مزیت رقابتی پایدار تایید شد. در نهایت اثر میانجی گری توسعه محصول جدید بین گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار تایید شد.
  کلیدواژگان: گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار، توسعه محصول جدید
 • مریم کیمیایی*، تورج حسن زاده ثمرین، محمدصادق حسن زاده صفحات 72-82

  هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده ی یک عامل ضروری اما اساسا کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند (غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می توانند نگرشی شناختی و پایدار در خصوص غرور داشته باشند که نتیجه ی آن درک کلی از سازمان است (غرور نگرشی). هدف این مقاله بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت در بین کارکنان شرکت پتروجم آسیا می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پترو جم آسیا بوده است که شامل 82 نفر شد. از روش تمام شمار برای نمونه گیری استفاده گردید. برخی پاسخگویان پرسشنامه های دریافتی را تکمیل نکرده و یا به سوالات پاسخ صحیح نداده بودند که با کنار گذاشتن آن پرسشنامه ها تعداد 76 پرسشنامه باقی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون مدل، مشاهده شده است که هر دو متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به خلاقیت می باشد چرا که آماره تی متناظر بزرگتر از 96/1 است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی به میزان 6/29 درصد از متغیر تمایل به خلاقیت را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: غرور، عاطفی، نگرشی.خلاقیت
|
 • Negar Sadat Mousavi Taghiabadi, Mostafa Kazemi *, Gholamreza Malekzade Pages 1-16

  Organizations consider mentoring as one of the methods of human resource training in order to maintain their competitive position. This study was conducted to design and test a model of factors affecting the mentoring functions. By reviewing previous studies, a list of factors affecting the mentoring functions was identified and in order to localize and achieve the final list, the opinions of the decision team were counted using the Delphi technique. The decision team consisted of 19 experts with experience in the field of mentoring or human resources in the Khorasan Regional Electricity Company. The final list was classified by the decision team into three main categories: factors related to mentor, factors related to protege and contextual factors. Using the DEMATEL technique, a model of factors was designed and tested by distributing a questionnaire among a group of employees working in the Khorasan Regional Electricity Company. The results showed that the factors related to mentor directly affect the contextual factors and also the factors related to mentor indirectly affect the contextual factors through the factors related to the protege. In other words, the factors related to mentor are the independent variable, the contextual factors are the dependent variable and the factors related to protege are the intermediate variable in the model.

  Keywords: Designing a Model, Mentoring, Mentoring functions, Electricity industry
 • MohammadJavad Ershadi *, Mehrzad Faghani Pages 17-30

  Nowadays, business owners and entrepreneurs are constantly looking for ways to increase the flexibility of their employees to meet the goals of their organization to respond the diverse needs of their customers. Optimizing service delivery in production systems and providing appropriate work patterns can ultimately simplify service delivery and increase employee satisfaction. While job rotation is a good way to improve an organization's agility in responding to a variety of demands, addressing this issue without the right attitude will lead to issues such as running costs as well as ergonomics and employee motivation. Hence, in this study, a multi-objective mathematical model of employee scheduling with the goal of minimizing scheduling costs and personnel allocation, enhancing employee satisfaction, and job ergonomics. The Epsilon constraint method is used to solve this multi-objective optimization problem. The results of this study showed that using appropriate multi-objective models can provide optimal results in terms of job rotation tailored to employees' working conditions. Scheduling can also ultimately reduce costs and increase motivation, considering job rotation.

  Keywords: job rotation, Ergonomics, fatigue, production motivation, multi-objective mathematical model
 • Morteza Hajian *, Samira Shirazi Tehrani, Reza Salehzadeh Pages 31-45
  The present study is applied in terms of purpose, quantitative in terms of data and descriptive-survey in nature. The statistical population in this study is Iranian insurance branches in Isfahan. Data were collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed (Cronbach's alpha 0.83). For this purpose, 355 questionnaires were distributed among the employees of insurance branches in the form of 27 statistical units and after completing them, the data were analyzed using the partial least squares method of PLS-SEM structural equation model. The results show that modest leadership directly has a positive and significant effect on psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and creativity of employees and organizational performance. Also, psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and creativity of employees have had a positive and significant effect on the performance of the organization. Modest leadership through psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and employee creativity has also indirectly had a positive and significant effect on organizational performance.
  Keywords: Humble Leadership, Psychological Empowerment, psychological security, Employee Creativity, Innovative Work Behavior, Organizational Performance
 • Hamidreza Talaie *, Morteza Hajian, Masoumeh Aghaee Pages 46-58

  Supply chain integration is one of the most important solutions in solving supply chain management problems and challenges that has been used in humanitarian supply chain field recently. Therefore, this study aimed to measure the impact of humanitarian supply chain integration factors on performance outcomes; it has also examined the moderating role of resource scarcity and surplus on this relationship. This research, in terms of purpose is applied and in terms of research method is descriptive-survey. The statistical population of this study is the organizations of the Red Crescent in Isfahan province. Data were collected using a standard questionnaire with a reliability of 0.96. The present study was conducted using a questionnaire distributed among 43 managers of Red Crescent organizations in Isfahan province and data analysis was performed using structural equation modeling with Smart PLS.3 software. Findings have shown that resource sharing, operations standardization, supply chain coordination, teamwork and operations leadership have a positive and significant effect on the three dimensions of performance results. Resource scarcity also moderates resource sharing relationships, supply chain coordination, operations leadership with performance outcomes, but But it does not moderate the relationship between standardization of operations and teamwork with performance results.

  Keywords: Coordination, Integration, Resource Sharing, Standardization of Operations, Humanitarian supply chain
 • Omid Behboodi *, Seyed Morteza Ghayour Baghbani, Reza Sheybak Pages 59-71
  Competitive advantage is a set of unique capabilities of an economic unit that allows it to penetrate arbitrary markets and outperform competitors. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation on sustainable competitive advantage and analyze the mediating role of new product development in a dairy company in Khorasan Razavi province. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature and method. The statistical population of this study is all employees of this dairy company in Khorasan Razavi province, whose number was 600 people and the appropriate statistical sample was selected using Morgan table 234 people and non-random sampling method was available. The research data collection tool is Julio Standard Questionnaire (2018) and Mo et al. (2017). Cronbach's test was used for the reliability of the instrument, which was higher than 0.7 for all variables and the validity of the questionnaire was confirmed by content and structure validity. Structural equation method using LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the Entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation have an effect on sustainable competitive advantage. The impact of new product development on sustainable competitive advantage was also confirmed. Finally, the mediating effect of new product development between entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation and sustainable competitive advantage was confirmed.
  Keywords: Entrepreneurship orientation, Market orientation, Knowledge management orientation, sustainable competitive advantage, New Product Development
 • Maryam Kimiaie *, Tooraj Hassanzadeh Smarin, MohammadSadegh Hassanzadeh Pages 72-82

  The goal of employee organizational pride represents a necessary but fundamentally undiscovered factor in achieving success. In detail, there are two types of organizational pride. First, employees can experience short-lived and lasting emotional feelings of pride based on their perception of a successful organizational event (emotional pride); Second, employees can have a cognitive and enduring attitude toward pride that results in an overall understanding of the organization (attitudinal pride). The purpose of this article is to investigate the effect of dimensions of organizational pride on the desire for creativity among the employees of Petrojam Asia. The statistical population included the employees of Petro Jam Asia Company, which included 82 people. The integer method was used for sampling. Some respondents did not complete the received questionnaires or did not answer the questions correctly. Leaving those questionnaires, 76 questionnaires remained and were analyzed. According to the results obtained from the model test, it has been observed that both the variables of attitudinal pride and emotional pride have a positive and significant effect on the tendency to creativity because the corresponding t-statistic is greater than 1.96. Also, according to the obtained results, it was found that the variables of attitude pride and emotional pride explain 29.6% of the variables of tendency to creativity.

  Keywords: Pride, Emotional, Attitudina, lcreative