فهرست مطالب

آینه میراث - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 70، بهار و تابستان 1401)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 70، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 5
 • رضا غفوری* صفحات 9-26
  تور پسر جهانگیر، معروف به تبردار، یکی از پهلوانان متون پهلوانی عامیانه ایران است. از آن جا که داستان های جهانگیر پدر تور قدمت چندانی ندارد، روایت های مربوط به فرزندش تور هم متاخر و محصول ذهن داستان گزاران و نقالان چند سده گذشته است. اگرچه سرگذشت تور بن جهانگیر در متون منظوم پهلوانی با تفصیل آمده اما در طومارهای نقالی داستان های او مختصر است و اغلب در جنگ های هفت لشکر از او یاد می شود. با این حال در برخی متون، سلسله روایات تور تا دوره جنگ های کین خواهی بهمن و آذربرزین نیز ادامه می یابد. درباره آغاز پیدایش تور بن جهانگیر تا پهلوانی های او، منظومه مستقلی باقی مانده که تا به امروز از دید پژوهشگران پنهان مانده است. در این مقاله نخست به بررسی روایات تور بن جهانگیر در متون پهلوانی ایران می پردازیم، سپس «داستان تور بن جهانگیر» را معرفی و برخی ویژگی های آن بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: تور بن جهانگیر، متون پهلوانی، طومارهای نقالی، شاهنامه هفت لشکر، دوره صفویه، انتحال
 • مسعود راستی پور* صفحات 27-47
  در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی برخی جنبه های اجتماعی و اقتصادی شعر فارسی، به ویژه شیوه های امرار معاش شعرا و چگونگی ارتباط آنها با دربارها و دیگر مراکز ثروت و قدرت، برخی عوامل ایجاد سنن شعری و معیارسازی متون رسمی مشخص شود. در این بررسی معلوم خواهد شد که برخی کاربردهای شعرا نه تابع زبان طبیعی ایشان، که پیرو سنن شعری و معیارهای زبان رسمی بوده است و از این روی در همه موارد نمی توان از کاربردهای ایشان درباره زبان طبیعی خودشان و روزگارشان نتیجه گیری کرد. با مطالعه موردی درباره کلمه «روی/ رو» روشن می شود که کدام صورت/ صورت های آن در شعر سده های چهارم و پنجم هجری رواج داشته است؛ اما مقصود اصلی به دست دادن قواعد و معیارهایی قابل تعمیم به دیگر پژوهش ها در تاریخ زبان فارسی و تحولات واژگانی است.
  کلیدواژگان: تاریخ زبان فارسی، اقتصاد شعر فارسی، سنت شعری، ادب درباری، نقد شعر، زبان معیار، تصحیح متن، شعر عامیانه
 • فاطمه سادات سعادتمند* صفحات 49-71
  «جامع الحساب» یک تک نگاری در مبحث حساب هوایی، منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی است که با عنوان متفاوت «الفارسیه فی الحساب» در فهرست کتابخانه ایاصوفیه ثبت شده است. در هیچ یک از کتاب شناسی ها و فهارس مخطوطات قدیم و جدید، نشانی از این اثر در حساب هوایی و انتساب آن به طوسی نیست. نصیرالدین طوسی اثر دیگری در حساب هندی موسوم به جوامع الحساب بالتخت والتراب دارد که در آن، با استفاده از ارقام هندی و تخت و تراب، به سنت هندی حساب می پردازد. گرچه دو کتاب منسوب به خواجه، عنوان هایی مشابه دارند اما محتوای آن ها از یکدیگر متمایز است و در روش های حسابی دو نظام متفاوت پیش گرفته اند. عمده مطالب جامع الحساب برگردان از زبان عربی بوده و طبق شواهد ارایه شده در گفتار حاضر، ترجمه و تحریر فارسی مختصری از غنیه الحساب همامی واسطی است که شماری از مسایل مطرح شده در التکمله فی الحساب عبدالقاهر بغدادی را نیز در برمی گیرد. تاریخ تالیف اثر مشخص نیست و تاریخ کتابت تنها دست نویس یافت شده از آن را باید اواخر سده هشتم و اوایل سده نهم قمری دانست.
  کلیدواژگان: جامع الحساب، نصیرالدین طوسی، حساب هوایی، غنیه الحساب، التکمله فی الحساب، تحریر
 • امید شاه مرادی* صفحات 73-84
  یکی از مهم ترین حوزه های تحقیق در آثار ادبی، شناسایی منبع یا منابع احتمالی یک متن است. این گونه تحقیقات ضمن این که از جهت روابط بینامتنی مهم است، می تواند در رفع نارسایی هایی که به متن مقصد راه یافته است نیز مفید باشد.پژوهش حاضر که شامل مقایسه بخشی از مرآه الخیال شیرعلی خان لودی با جامع الصنایع والاوزان سیف جام هروی است، نشان می دهد که لودی در تدوین قسمتی از تذکره خود، بی آنکه نامی از جامع الصنایع ببرد، از آن بهره برده است. تا قبل از این پژوهش، تنها منبعی که روشن شده بود در تدوین بخشی از آن، از جامع الصنایع استفاده شده، کشاف اصطلاحات الفنون بود که مولف آن، صریحا از جامع الصنایع نام برده است. اکنون معلوم می شود که لودی 56 سال قبل از آن، در تدوین کتاب خود از جامع الصنایع، بهره برده است. در بخش دیگر این پژوهش، با تکیه بر جامع الصنایع، برخی نارسایی های مرآه الخیال بررسی، و شماری از ضبط های ناصحیح آن اصلاح شده است.
  کلیدواژگان: تصحیح، سیف جام هروی، جامع الصنایع والاوزان، شیرعلی خان لودی، مرآه الخیال
 • بهراد بنایی* صفحات 85-117
  ارتباط وزن شعر و ریتم موسیقی، از دیر باز مورد توجه بوده است. در متون کهن موسیقی، رسایل فیلسوفان درباره شعر، کتب عروضی قدیم و نظریات موسیقی دانان و عروض دانان معاصر، نشانه هایی از پیوند ریتم و وزن شعر دیده می شود و در چند سال اخیر، پژوهش های جدی تر و دقیق تری در این باب صورت گرفته است. در این گفتار، پیوند ایقاع و عروض در متون کهن و دسته بندی نظرات گذشتگان بررسی شده و نشانه هایی از نزدیکی ماهیت این دو گرد آمده است. در پایان، فرضیه ای درباب یکی بودن ریشه هر دو علم و پیوندشان با یونان باستان نیز مطرح شده است.
  کلیدواژگان: عروض، ایقاع، وزن شعر، موسیقی کهن، متون موسیقایی، رسایل شعری
 • علی اصغر ابراهیمی وینیچه* صفحات 119-139

  شاهنامه را می توان به این اعتبار که شامل شرح اتفاقات از آغاز خلقت در جهان ایرانی تا پایان کار ساسانیان است، جامع ترین حماسه منظوم ملی تاریخی ایران دانست. اگر مبنای تاریخ نگاری ما شاهنامه باشد، داستان گرشاسب نامه مربوط به دوره ای تقریبا هزارساله است که از آوارگی جمشید و به تخت نشستن ضحاک آغاز و تا پایان کار ضحاک و کمی بعد از شاهنشاهی فریدون ادامه پیدا می کند و نزدیک به پانصد بیت از شاهنامه شرح وقایع این دوره را شامل می شود. وزن مشترک و به هم تنیدگی موضوعی شاهنامه و گرشاسب نامه باعث شده است که در بعضی دست نویس های شاهنامه، این دو منظومه اثری واحد در نظر گرفته شوند و داستان های مربوط به گرشاسب نامه در خلال داستان های شاهنامه و بر اساس توالی صحیح وقایع داستانی، کتابت گردد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد.

  کلیدواژگان: شاهنامه، گرشاسب نامه، فردوسی، اسدی طوسی، تلفیق
 • امیر شفقت* صفحات 141-155

  در بسیاری از دست نویس ها و دیوان های تصحیح شده حافظ، غزلی با مطلع «دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما» آمده است که به اعتقاد بسیاری از حافظ پژوهان و مصححان، اصیل است و حتی بسیاری معتقدند که خواجه این غزل را تحت تاثیر داستان شیخ صنعان عطار سروده است. اما محمدامین ریاحی آن را الحاقی دانسته است و سلیم نیساری آن را در دیوان حافظ مصحح خویش جزو غزل های الحاقی آورده است. در این پژوهش، غزل مذکور را بر اساس دو اصل مهم در متن شناسی، یعنی نسخه شناسی و سبک شناسی، مورد بررسی قرار می دهیم تا درجه اصالت آن آشکار شود.

  کلیدواژگان: حافظ، شیخ صنعان، منصور حلاج، پیر، نسخه شناسی، سبک شناسی
 • مهدیه اسدی، بیژن ظهیری ناو* صفحات 157-177
  از منظومه دولرانی خضرخان که از آثار مهم امیرخسرو دهلوی است، و 4200 بیت آن در سال 715ق و 319 بیت آن در خلال سال های 720-721ق سروده شده، دو نسخه مکتوب به سال های 903 و 917ق به خط کاتبی به نام درویش محمد بن علی در دست است که در زمان جنگ های ایران و عثمانی از ایران خارج شده و اکنون در کتابخانه های حکیم اوغلو پاشا و ایاصوفیه نگهداری می شوند. نسخه 903ق دارای وقف نامه شاه عباس صفوی و مهر وقف آستانه شیخ صفی الدین اردبیلی، و نسخه 917ق دارای مهر شاه طهماسب صفوی است. از منظومه دولرانی دو نسخه خطی ناقص متعلق به سال های 720ق و 894ق نیز وجود دارد، اما نسخه 903 قدیمی ترین نسخه کامل این اثر تاکنون محسوب می شود. ویژگی بارز نسخه 917ق وجود مقدمه ای ادیبانه از سفارش دهنده آن در برگ های آغازین کتاب است. این مقاله به بررسی جنبه های نسخه شناختی و شناساندن این دو دست نویس می پردازد.
  کلیدواژگان: امیرخسرو دهلوی، دولرانی خضرخان، درویش محمد بن علی، جنگ های ایران و عثمانی، حکیم اوغلو پاشا، غارت نسخ خطی، بقعه شیخ صفی
 • هادی بیدکی* صفحات 179-197
  بیش از نه روایت مکتوب از داستان لیلی و مجنون در ادبیات کردی وجود دارد که اغلب آنها در پیروی از نظامی گنجوی و مقلدان او به نظم و نثر درآمده است. از این آثار، چهار روایت متعلق به گویش کرمانجی در مناطق کردنشین ترکیه و شمال خراسان است که تنها شاعر و مترجم دو روایت از آن مشخص است، اما پنج روایت دیگر مربوط به گویش گورانی رایج در کردستان ایران است. از میان روایات کرمانجی و گورانی به ترتیب دو روایت حارث بدلیسی و خانای قبادی از شهرت و تفصیل بیشتری برخوردارند. در این مقاله سعی شده تا با شناسایی و معرفی روایات لیلی و مجنون کردی هم گستره نفوذ لیلی و مجنون نظامی در ادب کردی بر اهل پژوهش معلوم شود و هم برخی از شاعران کردزبان گمنام و سهم آنها در اتصال ادب فارسی و کردی برای جامعه علمی ما شناخته شود.
  کلیدواژگان: لیلی و مجنون، روایت، ادبیات کردی، کرمانجی، گورانی
 • احسان پورابریشم* صفحات 199-229

  اربعین نویسی از سنت های کهن حدیث نگاری است که به دلیل اجر معنوی و ترویج آموزه های دینی از دیرباز میان دانشوران عالم اسلام شایع بوده است. صوفیان نیز که آداب و عقاید خود را به کتاب و سنت مستند می کردند، همواره به این نوع از حدیث نگاری توجه داشته اند. مقاله حاضر، پس از بررسی اجمالی سیراربعین نگاشته های صوفیانه تا سده نهم هجری، به مجموعه سه اربعین پیوسته مرسل (موسوم به اربعینات)، همراه با ترجمه منظوم آنها از قطب الدین محمد بن محیی، می پردازد که توسط یکی از مریدان و در زمان حیات قطب محیی کتابت شده است. پس از بیان اهمیت اربعینات و پیوند آن با دیگر اثر قطب محیی، یعنی مکاتیب، متن مصحح اربعینات براساس تنها نسخه در دسترس آن ارایه، و احادیث به منابعشان (صحیحین) مستند شده است.

  کلیدواژگان: اربعین نگاری، ادبیات تصوف، ترجمه منظوم، قطب محیی، مکاتیب، صحیحین
|
 • Reza Ghafouri * Pages 9-26
  Tur, son of Jahangir, known as Tabardar, is one of the heroes in the folkloric Persian pahlavani texts. Since the stories of Jahangir, father of Tur, are not very old, the accounts about his sons are naturally of recent time, concocted by storytellers and raconteurs of the recent centuries. Although the life-story of Tur b. Jahangir has been extensively recounted in versified heroic texts, his stories in narrative scrolls are scant, often mentioned in the Haft Lashkr’s wars. Nonetheless, accounts of Tur continue in certain texts up to the time of the battles revenging Bahman and Azarbarzin. Of the beginning of Tur b. Jahangir up until his heroic deeds there has remained a separate versified text overlooked so far by scholars.In this article we will first address the accounts of Tur b. Jahangir in Iran’s heroic texts. We will then introduce “The Story of Tur b. Jahangir” and examine some of its features.
  Keywords: Tur b. Jahangir, heroic texts, narrational scrolls, Safavid period, Shahnameh-ye Haft Lashkar, Plagiarism
 • Masoud Rastipoor * Pages 27-47
  By examining some of the socio-economical aspects of Persian poetry – especially the ways poets made a living and connected themselves to royal courts- attempt has been made in this article to identify some of the factors in creating poetical practice and criteria for official texts. It will be shown that certain uses made by poets did not follow their own natural language but conformed to the poetical norms and the standards of the official language of the time. Therefore, not in all cases can one determine the normal language of theirs and their time according to their uses in poetry.By examining individual cases of the application of the lexical item rūy/ rū, it will become clear which form/s of this item prevailed in the 4th-5th H/10-11 centuries. However, the main aim is to present rules and criteria that could be generalized to apply to other studies about the history of Persian language and its lexical changes.
  Keywords: history of Persian language, economy of Persian poetry, poetical practice, court poetry, poetry criticism, Standard Language, text correcting, popular poetry
 • Fatima Saadatmand * Pages 49-71
  The Persian monograph entitled Jāmiʿ al-ḥisāb (The Collection of Arithmetic) and attributed to Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, is recorded in the catalogue of the Ayasofya (Hagia Sophia) Library under the title of al-Fārsiya fῑ al-ḥisāb. No mention is made of this work on Ḥisāb al-hawāʾ (a branch of practical arithmetic) and its attribution to Naṣīr al-Dīn Ṭūsī in any of the bibliographies and catalogues of old and new MSS. Ṭūsī has another book called Jawāmiʿ al-ḥisāb bi al-takht wa-al-turāb in which, by utilizing Indian numerals and an instrument named "takht" (board), he addresses Indian tradition in arithmetic. Although the two books attributed to Ṭūsī have similar titles, their contents differ squarely, following two distinct systems in their arithmetical approach. Jāmiʿ al- ḥisāb is mainly translated from Arabic, which according to the evidence provided in this paper, includes abridged Persian redaction from Ḡunῑyat al-ḥussāb by Humāmῑ Wāsiṭῑ as well as a number of topics presented in al-Takmila fῑ al-ḥisāb byʿAbd al-Qāhir al-Baḡdādῑ. The composition date of the treatise is unknown and its only manuscript accessible traces back to the late 8th-early 9th century-AH/circa 14th-15th century-AD.
  Keywords: : Jāmiʿ al-ḥisāb, Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, practical arithmetic, Ḡunῑyat al-ḥussāb, al-Takmila fῑ al-ḥisāb, redaction
 • Omid Shahmoradi * Pages 73-84
  One of the most important areas in literary research is the identification of the possible source or sources of a text. Besides its significance as to intratextual connections, such research can be of some help in removing the shortcomings that have pervaded the text concerned.The present study, which includes a comparison between a portion of Shir Ali Ludi’s Mer’āt al-khiyāl and Jāme’ al-sanāye’ va  ‘l- owzān written by Seif-e Jām of Herat, indicates that Lūdi has benefited from the latter work in compiling his tazkerah without acknowledging his source. Prior to this study, the only book that, according to its author, had made use of the Jāme’ al-sanāye’ was the Kashshaf-e Estelahāt  al-fonoun ( The Discoverer of Technical Terminology). It has now become known that 56 years earlier, Ludi had borrowed from the Jāme’ al-sanāye’.In another part of the present research, based on the Jāme’ al-sanāye’ some of the defects of the Mer’āt al-khiyāl have been examined and a number of the incorrect recordings therein corrected.
  Keywords: correction, Seif-e Jām of Herat, Jāme’ al-sanāye’ va ‘l-owzān, Shir Ali Khan Ludi, Mer’āt al-khiyāl
 • Behrad Banaei * Pages 85-117
  The connectedness between metre in poetry and rhythm in music has long been in focus. In the old books on music, philosophers’ tracts on poetry, old writings of prosody, and in the views of the contemporary musicians and prosodists, there can be seen indications pointing to a close link between rhythm and metre. Besides, in recent years, more serious and careful studies have been made on this topic.In the present article, the connection between īqā’,(rhythm) and aruz (prosody) mentioned in the old texts and the classification of the old views have been discussed and indications of inherent closeness of the two put together. In the end, an assumption regarding the etymological identicality of the two and their relation to the ancient Greece has been put forward.
  Keywords: Aruz, īqā’, metre, old music, music books, poetical tracts
 • AliAsghar Ebrahimi Vinicheh * Pages 119-139

  Because the Shāhnāmeh includes the accounts of the happenings in Greater Iran from the beginning of creation all through to the end of the Sāsānid reign, it can be regarded as Iran’s most comprehensive national-historical epic poem. If the Shāhnāmeh is to be the basis of our historiography, then the story of the Garshāsbnāmeh is related to a nearly one thousand-year-period beginning with Jamshid’s wanderings and Zahhāk’s accession to the throne and continuing to the end of his rule and Freydūn’s reign shortly after. Therefore, it includes almost five hundred verses taken from the Shāhnāmeh that cover the events of that period. The identical meter of both poems and the topical interrelatedness of the two have led to the assumption that they are one and the same work. As a result, certain accounts from the Garshāsbnāmeh have been interpolated and copied in the Shāhnāmeh in the correct order of the events. The present article addresses this issue.

  Keywords: Shāhnāmeh, Garshāsbnāmeh, Ferdowsi, Asadi of Tūs, conflation
 • Amir Shafaghat * Pages 141-155

  In a good many manuscripts and amended Divans of Hafiz, there appears a ghazal beginning thus: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما This ghazal, according to many editors and experts on Hafiz, genuinely belongs to him, and there are even a good few scholars who believe that Hafiz has written this ghazal under the influence of Attar’s story about Sheikh-e San’ān. However, Mohammad Amin Riahi is of the opinion that this ghazal has been unjustifiably added to Hafiz’s Divan. Also, in his edition of the poet’s Divan, Salim Neisāri has placed this ghazal separately among the verses believed to have been added to the Divan at a later time. In the present study, the aforementioned ghazal is examined based on two important textological principles: codicology and stylistics so that authenticity level of the ghazal becomes clear.

  Keywords: Hafiz, Sheikh-e San’ān, Mansur-e Hallāj, codicology, stylistics
 • Mahdieh Asadi, Bijan Zahiri Nav * Pages 157-177
  Of Devalrāni Khīzr Khān’s Collection, one of Amir Khosrow Dehlavi’s significant works, 4200 couplets were composed in 715 H./ 1315 and 319 couplets during 720-721 H./ 1320-1321. There are two manuscripts of this collection that were transcribed by a scribe named Darvish Mohammad b. Ali and were taken out of Iran during the Iran-Ottoman war. They are now kept at the Hakim-Oghlu and Hagia Sophia Libraries. The MS number 903 has Safavid Shah Abbas’s donation note and stamp; and MS 917 bears Safavid Shah Tahmāsb’s stamp. Of the Devalrāni’s Collection there exist two unfinished copies belonging to the years 720 H./1320 and 894 H./1489. However, MS 917 is counted as the oldest complete copy of this work by now. The distinct feature of the manuscript 917 is it’s a scholarly introduction in the initial pages of the manuscript by the person who commissioned the transcription.
  The present article attempts to examine and reveal the codicological aspects of these two manuscripts.
  Keywords: Amir Khosrow Dehlavi, Devalrāni Khīzr Khān, Darvish Mohammad b. Ali, Iran-Ottoman wars, Hakim Oghlu Pasha, looting MSS, Sheikh Safi’s shrine
 • Hadi Bidaki * Pages 179-197
  There are no fewer than nine accounts of the story of Leili o Majnun in Kurdish literature most which have been written both in verse and prose in imitation of Nizami of Ganjeh and his emulators. Of these works four belong to the Kormānji dialect within the Kurdish populated areas of Turkey and Northern Khorasan, the composers, and translators of only two of them being known. But the other five accounts are related to the Gorāni dialect in Iran’s Kurdistan. Among the Kormānji and Gorāni versions the two composed respectively by Hares-e Badlīsī and Khānā-ye Qobādi are both more extensive and famous.In this article, by identifying and introducing the Kurdish versions of Leili o Majnun, attempts have been made to demonstrate to scholars both the extent of the influence of Nizami’s Leili o Majnun in Kurdish literature and make known to the scholarly community some of the obscure Kurdish poets and their contribution to connecting the Persian and Kurdish literatures.
  Keywords: Leili o Majnun, account, version, Kurdish Literature, Kormānji, Gorāni
 • Ehsan Pourabrisham * Pages 199-229

  Because recording Arba’in, an old practice in the compiling of traditions, is believed to yield spiritual rewards and promulgate religious teachings, it has been widely practiced among the scholars throughout the Muslim world. Sufis, who substantiated their views by quoting from the Qor’an and Sonna, paid great attention to this kind of recording traditions (Hadith negāri). The present article first examines the development of writing Sufi Arba’ins up until the 9th H/15th  century, and then attends to the three Arba’ins (called Arba’iniyāt) compiled together and with no mention of their relaters along with a versified translation by Qotb al-Din Mohammad b. Mohyi , this all scribed by of one of his disciples during his lifetime. After stating the importance of the Arba’iniyāt and its connection with Qot al-Din’s other work, Makātiib, we present the amended text of the Arba’iniyāt based on its sole manuscript, and then document the traditions (ahadis) by citing their original sources, Sahihayn (the two principal Hadith compilations).

  Keywords: recording arba’ins, Sufi literature, versified translation, Qotb-e Mohyi, Makātiib, Sahihayn