فهرست مطالب

Journal of adolescent and youth psychological studies
Volume:3 Issue: 2, 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 36
|
 • مرجان طاهری*، پریسا تجلی، منصوره شهریاری احمدی صفحات 1-16

  زمینه و هدف:

   نگرانی در حوزه سلامت روان نوجوانان و تاثیر آن بر تحول و کارکردهای روانی و رفتاری همزمان با افزایش شیوع اختلالات روانی به ویژه اختلال نافرمانی مقابله ای در سال های اخیر در نوجوانان به طور چشم گیری افزایش یافته است؛ لذا هدف از این پژوهش طراحی و اعتبار سنجی برنامه تنظیم هیجان خانواده محور و اثربخشی آن بر کنترل تکانه و کیفیت زندگی خانواده نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بود.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی نوجوان 14-18 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شهر تهران در نیمسال اول 1400-1401 بود. حجم نمونه شامل 32 نفر (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، برنامه تدوین شده تنظیم هیجان خانواده محور اجرا شد در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس مشکلات رفتاری نوجوانان (آخنباخ، 1991)، مقیاس تکانشگری (بارت و همکاران، 2004) و مقیاس کیفیت زندگی خانواده مرکز بیچ بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج  نشان داد که مداخله تنظیم هیجان خانواده محور بر تکانشگری و کیفیت زندگی خانواده در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشته است (001/0P<).

  نتیجه گیری

    یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه تنظیم هیجان خانواده محور فراهم می کند و مشاوران و روانشناسان می توانند برای بهبود تکانشگری و کیفیت زندگی خانواده در نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای از این مداخله استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: هیجان خانواده محور، تکانشگری، کیفیت زندگی خانواده، اختلال نافرمانی مقابله ای
 • ساره صادقی نیسیانی، محمدحسن غنی فر*، فاطمه شهابی زاده صفحات 17-30

  زمینه و هدف:

   همواره سلامت جسم و روان بر هم تاثیر می گذارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سندرم های سوماتیک عملکردی و پریشانی روان شناختی در مبتلایان به اختلال علایم جسمی بود.

  روش پژوهش: 

  روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. در پژوهش حاضر آزمودنی ها بعد از اجرای پیش آزمون، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل). جامعه آماری پژوهش شامل: تمامی افراد دارای اختلال علایم جسمی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ساره و انجمن مددکاری امام زمان (ع) در شهر اصفهان در نیمه اول سال 1400 بود؛ که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و سپس با توجیه اهداف پژوهش و داشتن رضایت برای حضور در پژوهش به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر   شفقت  نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون، سندرم سوماتیک عملکردی و پریشانی روان شناختی معنادار است که این نتیجه بیان گر آن است که میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و  درمان متمرکز بر شفقت بر سندرم سوماتیک عملکردی و پریشانی روان شناختی در افراد مبتلابه اختلال علایم جسمی معنادار بوده است؛ اما در مقایسه بین تاثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به گروه درمانی متمرکز بر شفقت در متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر سندرم های سوماتیک عملکردی و پریشانی روان شناختی در مبتلایان به اختلال علایم جسمی موثر است.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، شفقت، سندرم سوماتیک عملکردی، پریشانی روان شناختی، اختلال علائم جسمی
 • زیبا استادزاده، علیرضا آقایوسفی*، حسن حیدری، حسین داوودی صفحات 31-40

  زمینه و هدف:

   اختلالات ویژه در یادگیری گروه ناهمگونی از کودکان و بزرگسالانی را در بر می گیرد که مشکلاتی را در حوزه های مهارت های شناختی، تحصیلی و مهارت های ارتباطی- اجتماعی، شغلی دارند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی همخوان کردن سبک یادگیری دیداری و سبک پردازش اطلاعات مغزی در دانش آموزان مبتلا به نارسانویسی دختر و پسر دوره اول ابتدایی است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون - پیگیری و گروه گواه بود. بعداز دریافت کد اخلاق از بین دانش آموزان دختر و پسر در سه پایه اول، دوم و سوم ابتدایی شهر قم و مراجع کننده به مراکز اختلالات دولتی و غیر دولتی در سال تحصیلی 98-1397، از روش نمونه گیری هدفمند، 102 نفر که ملاک ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (51 نفر) و گروه کنترل (51 نفر) قرار داده شدند. جلسات درمانی در 16 جلسه 45 دقیقه ای و (هفته ای دو جلسه) با استفاده از مدل ایشینر و سبک یادگیری واک در گروه آزمایش اجرا شد. به منظور جمع آوری داده ها  از مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم، چک لیست ارزیابی برتر طرفی مغزی، پرسش‍نامه سبک های یادگیری واک، پرسشنامه ارزیابی برتری دست چاپمن و ادینبرگ، جدول رشد عصبی مغزی دلاکاتو و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ی اول ابتدایی با شاخص دیداری (مبنای محتوای کتاب های درسی براساس سه سبک دیداری، شنیداری و حرکتی است) استفاده شد.داده ها بوسیله نرم افزار spss 23 و روش آماری تحلیل کواریانس و GEE (برآورد معادلات تعمیم یافته) و  tزوجی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد اثر همخوانی در گروه دارای سبک دیداری راست برتر همخوان در نمره جهت یابی، تجسم، دقت شنیداری، دقت دیداری، دقت حرکتی و نوشتن معنی دار است (05/0>P). اثر همخوانی در گروه دارای سبک دیداری چپ برتر همخوان در نمره تجسم، دقت حرکتی، نوشتن، جهت یابی، دقت شنیداری و دقت دیداری معنی دار است. اثر همخوانی در گروه دارای سبک دیداری راست برتر ناهمخوان در نمره جهت یابی و دقت حرکتی اختلاف معنی داری وجود دارد. اثر همخوانی در گروه دارای سبک دیداری راست برتر ناهمخوان در نمره نوشتن و ابعاد تجسم، دقت شنیداری و دقت نوشتاری و نمره کل نوشتن معنی دار نیست. اثر همخوانی در گروه دارای سبک دیداری چپ برتر ناهمخوان در نمره نوشتن و ابعاد آن معنی دار است (05/0>p) و پیگیری دو ماهه نتایج نشان دهنده ثبات نتایج بود.

  نتیجه گیری

  همخوان کردن یک روش مداخله اثر بخش در سبک برتر یادگیری دیداری و سبک پردازش اطلاعات مغزی در نارسا نویسی است.

  کلیدواژگان: همخوان کردن، سبک یادگیری دیداری، سبک پردازش مغزی، نارسانویسی
 • مریم اخوان خرازی، محمد آرش رمضانی* صفحات 41-56
  زمینه و هدف

  ازدواج یک رابطه صمیمانه همراه با اختیار و در حال دگرگونی است، از این رو صمیمیت در ازدواج با نوع رابطه ای که میان مادر و فرزند تجربه می شود متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین صمیمیت جنسی، تنظیم هیجان و ابعاد دلبستگی در افراد متاهل می باشد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش نیز مقطعی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان متاهل ساکن استان تهران می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (برنن، کلارک و شیور، 1998)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2002) و پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی (2001) به دست آمد. داده ها با روش میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره و نرم افزار آماری SPSS 21 و AMOS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ابعاد دلبستگی اضطرابی و شدت نیاز جنسی (01/0>P، 167/0=r) و مشارکت جنسی (01/0>P، 157/0=r) در افراد متاهل رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین ابعاد دلبستگی اجتنابی با صمیمیت جنسی در  مولفه ارضای نیاز جنسی معنادار بود (01/0>P، 155/0=r). همبستگی بین سبک اضطرابی و راهبردهای تنظیم هیجانی منفی معنی دار بود (132/0=r). اما بین بعد دلبستگی اجتنابی و تنظیم هیجانی مثبت همبستگی معنادار وجود داشت (237/0-=r). صمیمیت جنسی و تنظیم هیجانی مثبت نیز با هم ارتباط داشتند (174/0=r).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت هر دو بعد دلبستگی با صمیمیت جنسی همبستگی دارند اما همبستگی معنی داری بین تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: صمیمیت جنسی، تنظیم هیجان، سبک دلبستگی
 • شبنم نویدی پشتیری، رمضان حسن زاده*، سیده علیا عمادیان صفحات 57-71
  زمینه و هدف

  پرستاری از مشاغلی است که همواره با عوامل متعدد و تنش زای محیط کار رو به رو است. ماهیت این شغل به گونه ای است که با ترکیبی از نقش ها از طریق فعالیت های فنی، مهارت های حرفه ای، روابط انسانی و احساس همدردی در ارتباط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و اسنادهای علی در دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت انجام شد.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت دانشگاه های آزاد واحد گیلان در سال 1400 بود. از این بین تعداد 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش (طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت در 10 جلسه 90 دقیقه ای براساس بسته آموزشی یانگ و همکاران (2003) در گروه آزمایش انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه تحریفات شناختی الیس (2000)، سبک اسنادی پیترسون و همکاران (1982) و اضطراب سلامت سالکووسکیس (2002) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی (001/0>P) و اسنادهای علی (001/0>P) دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت اثربخش است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و اسنادهای علی تاثیر بیشتری نسبت به طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش باورها و افکار در تحریف های شناختی پیشنهاد می شود که درمانگران، این مداخلات را در کاهش علایم نگرانی و ادراک بیماری مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان پذیرش و تعهد، تحریف های شناختی، اسنادهای علی، دانشجویان
 • مهدی امین فر، ملیحه عرب هاشمی*، سعید مذبوحی صفحات 72-85
  زمینه و هدف

  بررسی ها نشان می دهد دانش آموزانی که از مدارس آشنا به مناطق ناشناخته نقل مکان می کنند، ممکن است به دلیل اختلالات موقت در فرآیند یادگیری دچار مشکل شوند. هدف از این پژوهش طراحی مدل مطلوب جهت انتقال اثر بخش دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه است.

   روش پژوهش:

   این پژوهش که از نوع پژوهش‏های کیفی به شمار می‏رود، با رویکردی استقرایی و با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام‏مند اشتراس - کوربین به نظریه پردازی پرداخته است. جامعه در بخش کیفی شامل خبرگان، مشاوران و صاحب نظران در حوزه برنامه ریزی درسی است که مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند و برای جمع‏آوری اطلاعات و رسیدن به اشباع نظری، با 12 نفر از خبرگان، مشاوران و صاحب نظران، مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. نکات کلیدی مصاحبه‏‏ها طی مراحل سه‏گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. برای روایی و پایایی پژوهش‏ از بررسی به وسیله اعضاء، مشارکتی بودن، مثلث‎سازی و پایایی بازآزمون استفاده گردید.

  یافته ها

  در نهایت مدل مطلوب جهت انتقال اثر بخش  دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه با 51 مقوله و 167 مفهوم طراحی شد. بنابراین الگوی حاصل از این پژوهش می‏تواند برای تصمیم سازان آموزش و پرورش، خانواده ها و نیز مدارس مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود انتقال اثر بخش دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه کمک کند.

  بحث و نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن اهدافی همانند مزیت های انتقال، استقلال دانش آموزان، کاهش بروکراسی در دبیرستان، کاهش ناهماهنگی ها، کاهش موانع سازمانی، کاهش موانع آموزشی، کاهش موانع شخصی، کاهش موانع محیطی، ارتباط با همسالان، کاهش موانع اجتماعی، اهداف تفریحی، کلاس های منعطف و غیر طولانی می توان به نتایجی همچون روشن نمودن ابعاد انتقال برای دانش آموزان، محیط آرامش بخش دبیرستان، کاهش ترس، ارتباط با دوستان قدیمی، ایجاد انگیزه، یافتن دوستان جدید دست یافت.

  کلیدواژگان: مدل مطلوب، انتقال اثر بخش دانش آموزان، دوره ابتدایی به متوسطه، داده بنیاد
 • مرضیه آقاجان پوریان وحید، علی نقی اقدسی*، جواد مصرآبادی، تورج هاشمی نصرت آباد صفحات 86-98
  زمینه و هدف

  کم کاری تحصیلی در نوجوانان اغلب می تواند در اختلال نقص توجه ردیابی شود، با توجه به تحقیقات مشکلات توجهی با عملکرد ضعیف مدرسه مرتبط است همچنین افراد مبتلا به کم توجهی مشکلات خاصی در انعطاف پذیری شناختی دارند لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دارای مشکلات کم توجهی انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر تبریز در سال 1401-1400 به تعداد 2864 نفر بود. نمونه آماری شامل 40 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (آخنباخ، 1991)، انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) استفاده شد. در این پژوهش، گروه آزمایش طی 9 جلسه 90 دقیقه تحت درمان پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2003) قرار گرفت و گروه کنترل نیز در لیست انتظار بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مداخله مبتننی بر پذیرش و تعهد منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در متغیرهای انعطاف پذیری شناختی به میزان 9/47 درصد و سرزندگی تحصیلی به میزان 23 درصد شده است.

  نتیجه گیری

  از این رو می توان مطرح کرد مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای مشکلات کم توجهی موثر است.

  کلیدواژگان: مشکلات کم توجهی، انعطاف پذیری شناختی، سرزندگی تحصیلی، مداخله پذیرش و تعهد، نوجوان
 • رویا دلیری، اعظم فتاحی اندبیل*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 99-112

  زمینه و هدف:

   افرادی که در جریان بیماری COVID-19 یکی از اعضای خانواده خود را از دست می دهند، در معرض خطر سوگ پیچیده  و سایر بیماریهای روانی قرار می گیرند؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین و ارایه مدلی جهت پیش بینی درد ذهنی (روانشناختی) بر اساس انعطاف پذیری روانشناختی و معنای زندگی با میانجی گری حمایت اجتماعی  ادراک شده  در افراد دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری افراد دارای تجربه سوگ خویشاوندان نزدیک (پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر) ناشی از ویروس کرونا در سال 1400 شهر تهران بود که با استناد به نظر هویت و کرامر (2004) 432 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به مقیاس درد ذهنی اورباخ و میکلینسر (2003)، پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران(2011)، پرسشنامه معنای زندگی استیگر و دینک (2009) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزارهای spss, Amoss تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین انعطاف پذیری روان شناختی (29/0 = r، 01/0 <P) و مولفه های آن (اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی)، معنای زندگی (44/0 = r، 01/0 <P) و مولفه های آن (جستجوی معنا و وجود معنا) با حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0 <P)؛ در حالی که بین انعطاف پذیری روان شناختی (41/0- = r، 01/0 <P) و مولفه های آن (اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی)، معنای زندگی (32/0- = r، 01/0 <P) و مولفه های آن (جستجوی معنا و وجود معنا) با درد ذهنی (روان شناختی) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (01/0 <P). بین حمایت اجتماعی ادراک شده (36/0- = r، 01/0 <P) و مولفه های آن (حمایت ادراک شده از سوی خانواده، حمایت ادراک شده از سوی افراد مهم و حمایت ادراک شده از سوی دوستان) با درد ذهنی (روان شناختی) نیز رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (01/0 <P). همچنین ضرایب مسیر مستقیم انعطاف پذیری روان شناختی (30/0- =ß، 01/0 <P) و معنای زندگی (19/0- =ß، 01/0 <P) به درد ذهنی (روان شناختی) افراد دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا منفی و معنی دار می باشند. ضریب مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان متغیر میانجی به درد ذهنی (روان شناختی) افراد دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا نیز منفی و معنی دار است (20/0- =ß، 01/0 <P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش مبنی بر رابطه انعطاف پذیری روانشناختی و معنای زندگی با حمایت اجتماعی ادراک شده بر درد ذهنی (روان شناختی) در افراد دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا از برازش مطلوب برخوردار است.

  کلیدواژگان: درد ذهنی، انعطاف پذیری روان شناختی، معنای زندگی، حمایت اجتماعی، سوگ، کرونا
 • محسن دربندی، ناصر امینی*، عزت دیره، کامران میرزایی، شهدخت آزادی صفحات 113-130
  زمینه و هدف

  سرطان یک بیماری بالقوه کشنده است که به طور عمده به وسیله عوامل محیطی و جهش ژن های سلولی ایجاد می شود. هدف پژوهش حاضر، درمان گروهی فعالسازی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می توانند در کاهش شدت علایم افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث روش یک مطالعه مقطعی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی افراد مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش های انکولوژی بیمارستان ها و کلینیک های شهر بوشهر در حین اجرای تحقیق می باشند. که از این تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه)، جایگزین می شوند. هر گروه متشکل از 10 نفر می باشد. پس از اخذ رضایت شرکت کنندگان و رعایت اصول اخلاقی، پرسشنامه های کیفیت زندگی (جنیکسون و همکاران، 1993) و افسردگی(بک، استیر و گاربین، 1998) به عنوان پیش آزمون بر روی کلیه ی شرکت کنندگان اجرا گردید. گروه آزمایش اول تحت آموزش پروتکل فعال سازی رفتاری براساس بسته آموزشی گولان و همکاران (2003)، گروه دوم تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته آموزشی هیز و همکاران (2012) قرار گرفت اما گره گواه، درمانی دریافت نکرد. کلیه جلسات گروه آزمایشی به دلیل شرایط کرونایی به صورت ویدیوکال و از طریق اسکایپ برگزار گردید.

  یافته ها

  تفاوت میانگین نمرات افسردگی و کیفیت زندگی، بین هر دو گروه آزمایش با گروه گواه، معنی دار بود (05/0<p)؛ به عبارت دیگر، اثربخشی هر دو درمان مذکور در کاهش افسردگی معنی دار بود. با این حال تفاوت میانگین نمرات افسردگی و کیفیت زندگی، بین هیچ یک از دو روش درمان معنی داری نیست (05/0>p). به صورت کلی تفاوت میانگین نمرات افسردگی و کیفیت زندگی در بین گروه های درمانی فعال سازی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، در هر دو مرحله ی پس آزمون و پیگیری، نسبت به پیش آزمون معنی دار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان گروهی فعال سازی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و  کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان موثر است و می توان از آن در جهت کاهش مشکلات روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فعال سازی رفتاری، درمان پذیرش و تعهد، افسردگی، کیفیت زندگی، سرطان
 • اشرف اسلامی، منصوره السادات صادقی*، لیلی پناغی صفحات 131-145
  زمینه و هدف

  سبک دلبستگی از عوامل موثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه روابط فرد با چهره های دلبستگی (والدین، همسالان، همسر) شکل می گیرد و به طور معناداری بر عملکرد و رابطه زناشویی تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین نقش تعدیل گری سبک دلبستگی ادراک شده از والدین در رابطه بین سبک دلبستگی زوج و میزان بخشودگی در آنان بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده ها از طریق سه پرسشنامه مقیاس سنجش بخشایش در خانواده (FFS)، پرسشنامه سبک دلبستگی RSQ و مقیاس سبک دلبستگی نسبت به هر والد (هازن و شیور)، از همسران ساکن شهر تهران200 زوج (400 نفر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی نسبت به همسر با بخشودگی خود، با بخشودگی همسر (001/0>P) و ادراک سبک های دلبستگی از والدین (001/0>P) رابطه معناداری وجود دارد. سبک های دلبستگی ادراک شده از والدین در رابطه بین سبک دلبستگی به همسر و بخشودگی خود و بخشودگی همسر، نقش تعدیل کننده داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می آید این همسران راحت تر خود و همسرشان را می بخشند. در مقابل افراد با سبک دلبستگی ادراک شده دو سوگرا و اجتنابی نسبت به مادر، سبک دلبستگی ادراک شده اجتنابی از مادر و دوسوگرا از پدر سخت تر همسرشان را در رابطه زناشویی مورد بخشش قرار می دهند.

  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، ادراک، بخشش، والدین، زوج
 • نیلوفر عزیزی، رحیم بدری گرگری*، کیومرث کریمی صفحات 146-159
  زمینه و هدف

  نوجوانی نشان دهنده یک دوره بحرانی از تغییرات سریع فیزیکی، اجتماعی، شناختی و عاطفی است که پیامدهای مهمی برای سلامت و بهزیستی در زندگی بعدی دارد اذا این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوییک بر سبک زندگی سلامت محور تحصیلی در دانش آموزان دوم متوسطه انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مهاباد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری شامل 45 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به تصادف جایگزین شدند. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی (صالح زاده، شکری و فتح آبادی، 1396) جمع آوری گردید. برای گروه های آزمایش برنامه آموزش مشغولیت تحصیلی (ریو و تسنینگ، 2011) طی 12 جلسه 75 دقیقه ای و برنامه تغییر ذهنیت دوییک (دوییک، 2006) طی 8 جلسه 50 دقیقه ای اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در برنامه SPSS نسخه 26 استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که که هر دو مداخله آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوییک در مرحله پس آزمون بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (587/0= 2, h0001/0 , P= 16/29F=) و کاهش رفتارهای بازدارنده سلامت (532/0= 2, h0001/0 , P= 26/23F=) موثر بوده اند، اما آموزش مشغولیت تحصیلی اثربخشی بیشتری داشته و تاثیر آن در مرحله پیگیری یک ماهه پایدار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان مطرح نمود که آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله تغییر ذهنیت دوییک مداخلات موثری برای بهبود سبک زندگی سلامت محور دانش آموزان می باشند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی سلامت محور تحصیلی، آموزش مشغولیت تحصیلی، تغییر ذهنیت دوئیک
 • اکرم احتسابی، سالار فرامرزی*، پروین احتشام زاده، سعید بختیارپور، امیر قمرانی صفحات 160-170

  زمینه و هدف:

   خواندن از اولین مسیرهای اکتساب دانش تلقی می شود و دانش آموزانی که در خواندن ضعیف باشند آسیب پذیری بیشتری نسبت به یادگیری موضوعات مختلف در دوران تحصیل و پس از آن نشان می دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مداخله ای مبتنی بر کارکردهای اجرایی دلیس کاپلان بر مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری استفاده گردید. به این منظور از بین کلیه دانش آموزان پسر و دختر نارساخوان پایه سوم ابتدایی که در سال تحصیلی 98-1397 در تهران مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 30 دانش آموز نارساخوان انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه 15 نفری تقسیم شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. به گروه آزمایش مداخله مبتنی بر کارکردهای اجرایی دلیس کاپلان در 17جلسه 60 دقیقه ای آموزش داده شد ولی به گروه گواه این نوع آموزش ارایه نشد. ابزار پژوهش عبارت بود از ماتریس های پیش رونده رنگی (ریون، 1956)، آزمون نارسا خوانی و خواندن کرمی نوری و مرادی (1387) و سیستم ارزیابی دلیس کاپلان (2001). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-22 استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مداخله مبتنی بر کارکردهای اجرایی دلیس کاپلان موجب ارتقای مهارت خواندن درکودکان نارساخوان می شود (p<0/001).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان گفت ارتقای مهارت های اجرایی در کودکان نارساخوان بر ارتقای مهارت های خواندن تاثیر دارد و با مداخلاتی که کارکردهای اجرایی را هدف قرار می دهند می توان مهارت های خواندن در دانش آموزان نارساخوان را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: دلیس کاپلان، کارکردهای اجرایی، عملکرد خواندن، نارساخوانی
 • سوسن کردبچه، سحر صفرزاده*، مرجان علیزاده صفحات 171-184
  زمینه و هدف

  اختلال یادگیری در کودکان  یک اختلال عصبی- رشدی است که بر پردازش موثر اطلاعات کلامی یا غیر کلامی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تمرینات ورزش مغزی و بازی درمانی فیلیال بر همدلی و روابط والد کودک در دانش آموزان اختلال یادگیری شهر تهران انجام شد. 

  روش پژوهش:

  تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مقطع ابتدایی شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای منظم انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. در هر سه گروه پرسشنامه های مقیاس همدلی شناختی و عاطفی کودکان: فرم درجه بندی والدین (دادس و همکاران، 2008) و پرسشنامه پرسشنامه تعامل مثبت کلی والد- کودک پیانتا تمرینات درمانی ورزش مغزی (8 جلسه) و گروه آزمایش دوم، بازی درمانی فیلیال (10 جلسه) انجام شده و برای گروه گواه هیچگونه مداخله ای انجام نشد. تجزیه نحلیل آماری با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری، تک متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی و نرم افزار SPSS23 انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داده است که تمرینات ورزش مغزی و بازی درمانی فیلیال بر مهارت مدیریت هیجان (880/4 F= و 0.01P<)، شایستگی اجتماعی (644/200 F= و 0.01P<)، همدلی (232/231 F= و 0.01P<) و روابط والد- کودک (978/29F= و 0.01P<) موثر بود. همچنین بین گروه تمرینات ورزش مغزی و گروه بازی درمانی فیلیال بر بهبود همدلی و روابط والد کودک و تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که از این دو نوع تکنیک آموزشی برای کمک و آموزش کودکان دارای اختلال یادگیری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ورزش، بازی درمانی، همدلی، روابط والد کودک، دانش آموزان، اختلال یادگیری
 • عاطفه فتاحی، مهدی زارع بهرام آبادی*، آزاده فرقدانی صفحات 185-196
  زمینه و هدف

  از متغیرهای مهم که در افراد بعد از عمل جراحی اسلیو باید مورد توجه قرار دارد. می توان به بهزیستی روانشناختی  اشاره کرد. بهزیستی روانشناختی، وجود اسنادهای روانشناسی شناختی و هیجانی مطلوب تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از تعیین اثربخشی برنامه توانمندسازی روان شناختی بر تنظیم هیجان  بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو بود.

  روش پژوهش:

   مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی که در آن از طرح پیش آزمون -پس آزمون  با گروه گواه با سنجش در خط پایه پس از مداخله و پیگیری سه ماهه انجام گرفت. تعداد 50 نفر از بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو مراجعه کننده بیمارستان پارسیان شهر تهران در بازه زمانی شهریور 1399 تا اردیبهشت1400 با در نظر گرفتن معیارهای ورودی، 40 نفر از کسانی که تمایل به شرکت در تحقیق را داشتند (با اخذ رضایت کتبی) انتخاب و از طریق جایگزینی تصادفی  به شیوه زیر صورت پذیرفت و به طور تصادفی به گروه برنامه توانمندسازی روان شناختی و گروه گواه (هر گروه 20 نفر) گماشته شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه تنظیم هیجان گارنسفکی را در سه مرحله تکمیل و اندازه گیری قرار گرفت. جلسات درمان های مذکور برنامه توانمندسازی روان شناختی (8جلسه 5/2 ساعته) به صورت گروهی انجام گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار -21 SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامه توانمندسازی روان شناختی بر تنظیم هیجان  بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو موثر بود و پایداری این اثربخشی تا مرحله پیگیری ادامه داشت  (001/0>P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت برنامه توانمندسازی روان شناختی بر تنظیم هیجان  بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو موثر بود و می توان از آن در جهت کاهش مشکلات بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو استفاده کرد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، بهزیستی روانشناختی، تنظیم هیجان، جراحی اسلیو
 • فرزانه شیرعلی نژاد، مسعود قاسمی*، سوزان امامی پور صفحات 197-212

  زمینه و هدف :

  فناوری ارتباطات تاثیرشگرفی بر فرصت های یاددهی-یادگیری در موقعیت های آموزشی گوناگون ،ازجمله آموزش و پرورش داشته است؛ لذا هدف  پژوهش حاضر، بررسی مقایسه تعیین اثربخشی آموزش سنتی وترکیبی مبتنی بر نظریه بار شناختی در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش درمجموعه پژوهش های آزمایشی قرارگرفته است که در آن از طرح پیش آزمون -پس آزمون فوری و با تاخیر همراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس  دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان به حجم 7200 نفرتشکیل می دهند. نمونه این پژوهش را با توجه به حجم جامعه  45نفرازدانش آموزان دختردر رده سنی18 سال که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ودرون هر خوشه ، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند،تشکیل می دهد.برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ارزشیابی بارشناختی بر مبنای  آموزش سنتی و ترکیبی  طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی که هرگروه 15نفر بودند، اجرا شد.گروه گواه نیز با تعداد 15 نفر از فراگیران همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثر بخشی این دو روش آموزشی، متغییر وابسته بار شناختی در حیطه بار شناختی درونی، بیرونی سنجش شدند. ابزار اندازه گیری این متغییرها، پرسشنامه پاس و ون مرینبویر (1994)، بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی و کیفی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش بیان گر آن بود که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معنا داری بیش از گروه سنتی است (05/0>01/0= P و36/1 F=). دانش آموزان فراگیر حاضر در دوره نیز ابراز رضایت بیشتری از یادگیری ترکیبی در قیاس با رویکرد سنتی داشتند. در زمینه یادگیری هم نتایج نشان می دهد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از سایر دوره هاست(05/0<01/0= (p.

  نتیجه گیری

  بنابراین آموزش دانش آموزان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین  صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بارشناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی ، همچنین توجه ویژه به دروس فراگیران در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: آموزش سنتی، آموزش ترکیبی(الکتروسنتی)، بار شناختی، دانش آموزان
 • طیبه عابدین، پروانه قدسی*، صادق تقی لو، مهدی دوایی صفحات 213-226

  زمینه و هدف:

   امکانات آموزشی مناسب درکنار ذهن فعال و باانگیزه یادگیرندگان، پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت؛ از این رو، یکی از اولویت های مهم پژوهشی در این عرصه، شناخت و بررسی عوامل موثر در سلامت روان دانش آموزان است که اجزاء اصلی سیستم آموزشی به حساب می آیند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی خودشناسی انسجامی و نیازهای بنیادین روان شناختی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان دوره متوسطه تهران انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با توجه به تعداد متغیرها بر روی یک نمونه 352 نفری انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 انتخاب شدند. پرسشنامه های خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، نیازهای بنیادین روان شناختی لاگاردیا و همکاران (2000)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و ذهن آگاهی فرایبورگ (2006) اجرا شدند و داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح معناداری 0.01>P توسط نرم افزار AMOS و SPSS ورژن 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  مدل ساختاری پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و خودشناسی انسجامی با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان با داده های گردآوری شده، برازش قابل قبول و مطلوبی داشت (0.01>P)؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی و خودشناسی انسجامی با میانجی گری ذهن آگاهی، بهزیستی روانی را در دانش آموزان دوره متوسط تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط مثبت و معنادار بهزیستی روانشناختی با نیازهای بنیادین روان شناختی و خودشناسی انسجامی و تایید نقش میانجی ذهن آگاهی در این فرآیند و اهمیت بهزیستی روان شناختی در پرورش و ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان، توجه به سطح ذهن آگاهی و ارضای نیازهای بنیادین روان شاختی دانش آموزان در مدارس از اهمیت بسیاری برخوردار است و توصیه می شود مدارس در برنامه کار خود برنامه هایی را برای ارتقاء سطح خودآگاهی دانش آموزان و آشنایی و به کارگیری بیشتر مفاهیمی چون ذهن آگاهی، ترتیب دهند و محیط های آموزشی را به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای بنیادین دانش آموزان باشد.

  کلیدواژگان: خودشناسی انسجامی، نیازهای بنیادین روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، ذهن آگاهی، دانش آموزان، معادلات ساختاری
 • کیوان یزدان، صدرالله خسروی*، محبوبه چین آوه صفحات 227-238

  زمینه و هدف:

   نوجوانی دوره ای مهم از رشد انسان است که با تغییرات زیستی- عصبی، هورمونی، فیزیولوژیکی و تغییرات اجتماعی همراه است. در طول این دوره نوجوانان با عوامل استرس زای متعددی کنار می آیند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خودجرحی بر اساس رابطه والد - فرزند و تنظیم هیجانی در نوجوانان انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس روش کرامر، 280 نفر برآورد و به روش تصادفی خوشه ای برگزیده شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه خودآسیبی عمدی (PCRS)، ارزیابی رابطه والد- فرزند (DSHI) و تنظیم شناختی هیجان (CERQ را تکمیل کردند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه   افزار استفاده شد.

  یافته ها

  حاکی از این بود که رابطه پدر/فرزند به صورت منفی و معنادار  رفتارهای خودجرحی را پیش بینی می کند (001/0>P). راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان به صورت منفی و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان به صورت مثبت و معنادار رفتارهای خودجرحی را پیش بینی می کند (0/001>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت به منظور پیشگیری و کنترل رفتارهای خودجرحی نوجوانان، توجه به رابطه والد فرزند و تنظیم هیجانی ضروری است.

  کلیدواژگان: رفتارهای خودجرحی، رابطه والد - فرزند، تنظیم هیجانی
 • سحر دهقانی، عبدالحسن فرهنگی*، محمدعلی رحمانی صفحات 239-254
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح الگوی تعامل والد - فرزند و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برنشانه های بیش فعالی و اختلال نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه همراه با اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شده است.

   روش پژوهش: 

   مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی که در آن از طرح پیش آزمون  - پس آزمون  با گروه کنترل با سنجش در خط پایه پس از مداخله و پیگیری 3 ماهه با گروه کنترل انجام گرفت. تعداد 36 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در سال تحصیل 1401-1400 در 10 دبستان دولتی پسرانه  منطقه 3 استان تهران مشغول به تحصیل بودند انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش (برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی)  n=12 ، (اصلاح الگوی تعامل والد -فرزند)  n=12 و کنترل (n=12) گماشته شدند. به دلیل شیوع کرونا کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه دموگرافیک (محقق ساخته)، پرسشنامه نشانه های اختلال نافرمانی، سیاهه رفتاری (آخنباخ و رسکولار 2017) و پرسشنامه بیش فعالی (سوانسون، نولان و پلهام. 1981) را به صورت ارسال لینک در سه مرحله تکمیل کردند. جلسات مداخلات با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری انجام شد. فرضیه های مربوط به اثربخشی مداخله پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا)  و همچنین آزمونهای تعقبی آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین متغیر نشانه های اختلال نافرمانی و علایم بیش فعالی در مرحله پیش آزمون بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشانگر همگن بودن سه گروه پژوهش در مرحله پیش آزمون است، مقایسه دو گروه آزمایش نیز نشان داد که بین دوگروه آزمایش در مولفه های تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از اثربخشی بیشتر گروه آزمایش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که دو درمان مذکور می تواند در کاهش نشانه های اختلال نافرمانی و علایم بیش فعالی در کودکان 9تا 13 سال به عنوان مداخلات روانشناسی استفاده شود با توجه به اثر بخشی بیشتر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی این درمان در اولویت درمانی قرار داده شود.

  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، اختلال نافرمانی مقابله ای، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، اصلاح الگوی تعامل والد -فرزند
 • الینا خدیوی زند، حسن احدی*، حمید نجات، مریم کلهرنیا گلکار صفحات 255-264
  زمینه و هدف

  اختلال پرخوری عصبی عبارت از دوره های مکرر پرخوری (مصرف مقدار زیادی غذا در مدت زمان کوتاه مثلا کمتر از دو ساعت، به طور متوسط یک بار در هفته در سه ماه گذشته) بدون استفاده منظم از رفتارهای جبرانی نامتناسب کنترل وزن است این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی بین فردی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به پرخوری عصبی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری دو ماهه بود. 30 نفر نمونه پژوهشی از جامعه زنان مبتلا به پرخوری عصبی مراجعه کننده در مهر و آبان سال 98 به انجمن پرخوری ایران در شهر تهران به روش در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. یافته های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف و همکاران، 1989) در سه نوبت پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری مورد جمع آوری قرار گرفت و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه درمانی بین فردی بر بهبود بهزیستی روان شناختی بیماران پرخوری عصبی اثربخش است (005/0≥p).  آزمون بن فرونی نشان داد که این اثر در طول زمان پایدار است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی گروه درمانی بین فردی بر بهزیستی روان شناختی پیشنهاد می شود به منظور از گروه درمانی بین فردی برای زنان مبتلا به پرخوری عصبی استفاده شود.

  کلیدواژگان: گروه درمانی بین فردی، بهزیستی روانشناختی، پرخوری عصبی، زنان
 • مهناز پرموز، افسانه صابر گرکانی*، فریبا حنیفی صفحات 265-277

  زمینه و هدف:

   برنامه درسی دوره ابتدایی از جمله عناصری است، که در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دوره ابتدایی نقش مهمی دارند. از این رو، برنامه های درسی قلب مراکز آموزشی محسوب می شود و آیینه نقش ها و اهداف آموزش و پرورش هستند، که شایسته توجه دقیق اند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل مفهومی برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی(کیفی کمی) بود، که در بخش کیفی بر اساس مدل گرانداد و در بخش کمی، به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. در بخش کیفی حوزه پژوهش تعدادی از صاحبنظران آموزش و پرورش و متخصصان ارزشیابی  و در بخش کمی، کلیه معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران که تعداد آنها 23593 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بودند.در بخش کیفی 12 نفر به روش نظری و در بخش کمی تعداد 377 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان ، به روش تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 108 گویه بود ، که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین CVR با ضریب 832/0 تایید و در بعد کیفی از نظرسنجی از افراد خبره استفاده و مورد تایید قرار گرفت و آلفای کرونباخ با ضریب 855/0  محاسبه و پایایی نیز تایید شد و داده‏های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل سوالات نشان داد که مدل مفهومی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره ابتدایی شهر تهران شامل: شرایط علی شامل: (تفکر راهبردی، تعمیم پذیری اهداف) شرایط محوری شامل: (ارزشیابی فعالیت های انگیزشی، کاربردی و آموزشی) شرایط زمینه‏ای شامل: (امکانات فرهنگی و ورزشی،امکانات آموزشی، امکانات رفاهی) شرایط مداخله گر شامل: (کمبود منابع و توزیع نامناسب، آینده نگری ضعیف، ارتباطات فردی و سازمانی، عدم انضباط کاری) استراتژیها شامل: (انعطاف پذیری،توالی برنامه درسی، سودمندی برنامه درسی) و پیامدها شامل: (بهبود ظواهر برنامه درسی، بهبود محتوای برنامه درسی،ترسیم چشم انداز، رشد هویت ملی مذهبی) است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که مدل ارزشیابی کیفیت برنامه های درسی مدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی بود.

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، ارزشیابی، کیفیت، برنامه ی درسی، دوره ابتدایی
 • لیلا پرتوی پیروز، فرهاد جمهری*، ابوطالب سعادتی شامیر، جعفر حسنی صفحات 278-290
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل ساختاری اضطراب سلامت بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی با میانجیگری نشخوار فکری در دانشجویان بوده است.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش توصیفی از نوع مدل س ازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 454 نفر به روش نمونه‏گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1401-1400 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از سیاهه کوتاه اضطراب سلامتی سالکوسکیس و همکاران(2002)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994)، پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و همکاران (1986) و مقیاس پاسخ نشخوار فکری نولن-هوکسما و مارو (1991) استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که بین عدم تحمل بلاتکلیفی، حساسیت اضطرابی و نشخوار فکری با اضطراب سلامت رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی از طریق نقش میانجی نشخوار فکری بر اضطراب سلامت معنادار بود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته‏ های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود (051/0=RMSEA و 05/0>P-value) و مدل نهایی ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر اضطراب سلامت دانشجویان است.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، نشخوار فکری
 • بنت الهدی کلاه کج، جواد خلعتبری کچانک*، افشین صلاحیان، بیتا نصرالهی صفحات 291-302

  زمینه و هدف :

  با توجه به شیوع استفاده از تلفن همراه و وابستگی بیشتر به آن لازم است عوامل موثر بر آن را شناخت؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک های فرزندپروری ادراک شده با نقش واسطه ای احساس تنهایی انجام شده است.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش با حضور 500 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه نوموفوبیا یلدریم و کوریا (2015)، پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده نقاشیان (1385) و مقیاس احساس تنهایی دی توماسو و همکاران (2004) استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین سبک های فرزندپروری ادراک و احساس تنهایی با نوموفوبیا رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P)؛ همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم سبک های فرزندپروری ادراک شده از طریق نقش واسطه ای احساس تنهایی بر نوموفوبیا معنادار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود (062/0=RMSEA و 05/0>P-value) و مدل نهایی ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر نوموفوبیا در نوجوانان شهر کاشان است.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، سبک های فرزندپروری ادراک شده، نوموفوبیا
 • زینب خاتون ذکریازاده خطیر، محمدکاظم فخری*، شعبان حیدری صفحات 303-313
  زمینه و هدف

  بسیاری از همسران به ویژه زنان متقاضی طلاق در جریانات زندگی بنا به دلایلی ممکن است دچار پرخاشگری پنهان شده و توانایی سازگاری با موقعیت های چالشی را نداشته باشند. هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق در شهر بابل بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون سه گروهی بود. از بین زنان متقاضی طلاق نمونه ای به حجم 45 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایشی (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی) و یک گروه کنترل به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. (15 نفر در هر گروه). پس از ارزیابی 45 نفر از زنان متقاضی طلاق که میزان خشونت ارتباطی پنهان آنها بالاتر از نقطه برش بود و شرایط لازم را داشتند، شناسایی و سپس در سه گروه 15 نفری، دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل اختصاص یافتند. سپس 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2004) و 8 جلسه 90 دقیقه ای واقعیت درمانی (گلاسر، 2005) در گروه های آزمایشی به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه پرخاشگری ارتباطی پنهان و پرسش نامه بخشودگی جمع آوری شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان (44/19=F) و بخشودگی (87/15=F) در بین زنان متقاضی طلاق اثربخش است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری ارتباطی پنهان، و بخشودگی تاثیر بیشتری نسبت به واقعیت درمانی دارد (01/0>p). همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تاثیر واقعیت درمانی تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، واقعیت درمانی، پرخاشگری، بخشودگی، زنان
 • حمید ذوالفقاری، ایمان الله بیگدلی*، علی مشهدی، علی غنائی چمن آباد صفحات 314-326
  زمینه و هدف

  اختلال وسواس جبری، دارای شیوع گسترده ای در جامعه بشری می باشد. بر این اساس شناخت زمینه های شناختی، رفتاری و عصب شناختی در این بیماران و روش های موثر مداخلات درمانی برای بهبود شرایط آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نیم رخ شناختی، هیجانی و عصب شناختی در افراد دارای نشانه های وسواس جبری با افراد عادی بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از تمام افراد دارای نشانگان اختلال وسواس جبری در شش ماهه دوم 1400 در شهر مشهد بود که از طریق فراخوان به پژوهش وارد شدند. پس از انجام مصاحبه غربالگری و بررسی ملاک های ورود به پژوهش، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون رنگ واژه استروپ، کارت های ویسکانسین، حساسیت اضطرابی، سناریوهای مبهم، پرسشنامه اختلال های رفتاری گوگلن، پرسشنامه نشانگان وسواس جبری یل براون و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، به واسطه اکتشافی بودن مدل، کم بودن حجم نمونه و نرمال نبودن توزیع متغیرها، از رویکرد حداقل مربعات جزیی[1](PLS) استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار های SPSS.25 و SmartPLS.3.3.2 انجام شد

  یافته ها:

   نشان داد که مسیر پیش بینی نشانگان وسواس جبری توسط شاخص های پنج گانه در همه ابعاد معنادار بوده است. بر این اساس مشخص شد که از شاخص های شناختی، واکنش های همخوان (01/0>P)، واکنش ناهمخوان (01/0>P) و سناریوهای مبهم (01/0>P)، از بین شاخص های عصبی درجازدن (01/0>P) و تکمیل طبقات (01/0>P)، از بین شاخص های هیجانی حساسیت اضطرابی (01/0>P) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0>P) و از بین شاخص های رفتاری گرایشات رفتار بی ثبات (01/0>P) و گرایشات رفتار تکانشی (01/0>P) پیش بین های معناداری برای نشانگان وسواس جبری بودند. این نتایج بیانگر این هستند که در تبیین نیمرخ روانشناختی مبتلایان به وسواس جبری، لزوم توجه به شاخص های شناختی، رفتاری، هیجانی و عصب شناختی دارای جایگاه مهمی است. همچنین بر اساس این یافته ها مشخص شد که از بین شاخص های بررسی شده، شاخص های هیجانی دارای بیشترین میزان پیش بینی پذیری و شاخص های رفتاری دارای کمترین میزان پیش بینی کنندگی هستند.

  کلیدواژگان: نیمرخ عصب روانشناختی، شناخت، هیجان، وسواس جبری، حساسیت اضطرابی
 • سیده مهلا حجازی، هما زنجانی زاده اعزازی*، علیرضا استعلاجی صفحات 327-341

  زمینه و هدف :

  از میان کارکردهای مورد انتظار برای سیستم آموزشی، می توان اساسی ترین کارکرد آن را علاوه بر اجتماعی شدن فرد، انتقال دانش دانست که هدف اصلی آموزش و پرورش است؛ لکن نظام آموزشی کشور ایران، با نتایج ضعیف و غیرقابل قبولی در این حوزه روبروست (نتایج آزمون های بین المللی تیمز و پرلز). پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای چالش های نظام آموزش و پرورش در حوزه انتقال دانش انجام شد.

  روش پژوهش:

   این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان، اولیاء دانش آموزان و کارشناسان و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش در سال 1400 بوده که به بررسی نظرات و ادراکات تجربه شده این عناصر انسانی کلیدی و مطلعین حوزه نظام آموزش و پرورش پرداخته شده است. نمونه طبق اصل اشباع نظری 23 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند جمع آوری که روایی آن با کمک چهار فرد خبره و دو همکار پژوهشی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 63/0 به دست آمد. داده ها با روش تحلیل مضمون شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA20 تحلیل شدند.

  یافته ها

  چالش های مربوط به درون فرآیند انتقال دانش (در درون سیستم آموزش و پرورش) حول محور سه رکن اصلی این فرآیند یعنی معلم، دانش آموز و بستر بودند، که مجموعا تعداد 12 مولفه شناسایی و استخراج شده است؛ که عبارت بود از: مشکلات روحی و رفتاری معلم، ضعف مهارت معلم در آموزش به دانش آموزان، ضعف شناختی، مهارتی و عملکردی معلم، مسایل روحی و روانی دانش آموز، فضای نامناسب آموزشی، عدم وجود امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات آموزشی، مشکلات محتوای آموزشی، مشکلات ریشه دار در مقطع ابتدایی (به عنوان بستر و پایه آموزش)، ضعف آموزش ضمن خدمت معلمان، عدم اهمیت سیستم آموزش به خلاقیت، ضعف آموزش پیش از خدمت معلمان، ضعف نظام ارزشیابی معلمان. عوامل موثر بر ناکارآمدی نیز در بستر ساختاری آموزش و پرورش پنج مولفه اخیر و در بستر محیطی خارج از سیستم با دو عامل مشکلات حقوقی و معیشتی معلمان و پایین بودن منزلت اجتماعی معلم شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش که با دیدگاهی جامعه شناسانه، مسیله ناکارآمدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، به سلسله عواملی دست یافته که نهایتا منجر به ناکارآمدی در حوزه انتقال دانش می شود که در این میان کلیه عوامل درون سیستمی متاثر از محیط بیرونی سیستم آموزش و پرورش بوده و ضرورت توجه به ساختارهای کلان جامعه و سایر خرده سیستم های موثر بر این نظام (سیاست و اقتصاد) را جهت رفع مسیله ناکارآمدی انتقال دانش، بیش از پیش نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، ناکارآمدی، انتقال دانش، نگرش کارشناسان، والدین و دانش آموزان
 • علیرضا کریمی، زهرا یوسفی، هاجر ترکان* صفحات 342-355
  زمینه و هدف

  سربازی یکی از مراحل مهم پیش از ورود به زندگی شغلی برای بسیاری از پسران جوان در ایران است که معمولا نسبت به آن نگرانی های فراوانی دارند. برخی از نگرانی مربوط به شکایت هایی است که سایر سربازان از این دوره دارند. از این رو این مطالعه به کشف علل ضعف روانی سربازان خدمت نظام وظیفه پرداخت.

  روش پژوهش:

  این مطالعه با روش کیفی و به روش تحلیل مضمون (کلارک و بروان، 2006) در سال 1400-1401 در شهر اصفهان و به منظور پاسخگویی به این سوال که علل ضعف روانی سربازان خدمت نظام وظیفه هستند انجام شد. جامعه آماری کلیه ی سربازان نظام وظیفه شهر اصفهان بودند که از بین آنان به روش نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس 13 سرباز براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.

  یافته ها

  داده های گردآوری شده به کمک تحلیل مضمون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج چهار مقوله اصلی را نشان داد ضعف های درون فردی (منابع بیرونی شادمانی، پرتوقعی، انگیزش منفی، عزت نفس پایین) مولفه ی خانوادگی (علل مربوط به یکی از والدین و  علل مربوط به شرایط خانوادگی)، علل بین فردی (ضعف مهارت های برقراری ارتباط، ضعف در مدیریت مشکلات ارتباطی) علل محیطی (ادراک ضعف کادر نظامی در برقراری ارتباط مقتدرانه، ادراک بی توجهی محیط به نیازهای فعلی سربازان).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت سهم زیادی از علل ضعف روانی مربوط به سابقه ی زندگی آنان است که به خوبی در روزهای آغاز سربازی به کمک افزایش مهارت ها و آگاهی می توان این ضعف ها را مدیریت کرد و به غنای روانی آنان کمک کرد.

  کلیدواژگان: ضعف روانی، سربازان، خدمت سربازی، تحلیل مضمون
 • زهرا عطایی زنجانی نژاد، مسعود حجازی*، افسانه صبحی، محمدسعید احمدی صفحات 356-364
  زمینه و هدف

  معنای زندگی در انسان می تواند سایر ابعاد زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. میزان سرزندگی تحصیلی افراد از جمله آنهاست؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراک از سبک های والدگری با سر زندگی تحصیلی با نقش واسطه ای معنای زندگی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان درسال تحصیلی 99-1398، تعداد 20866 نفر بود. مطابق جدول مورگان 392 نفر ولی برای افزایش اعتبار یافته ها تعداد 400 نفر انتخاب و با روش تصادفی طبقه ای توزیع شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد والدگری آلاباما (1991)، سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) و معنای زندگی استیکر و همکاران (2006) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS24تحلیل و از نرم افزار آماری  AMOSدر مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که؛ بین ادراک از سبک های والدگری با سرزندگی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد (01/0<p) و همچنین، بین ادراک از سبک های والدگری و معنای زندگی رابطه معنی دار وجود دارد (01/0<p). معنای زندگی در رابطه بین سبک های والدگری با سرزندگی تحصیلی نقش واسطه ای دارد (01/0<p).

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان، اداراک از سبک های والدگری نقش تعیین کننده داشته و معنای زندگی می تواند منجر به سرزندگی تحصیلی در فرزندان شود.

  کلیدواژگان: سبک های والدگری، سرزندگی تحصیلی، معنای زندگی، دانش آموزان متوسطه
 • طیبه قلی زاده عنصرودی*، مهین اعتمادی نیا، فرناز فرشباف مانی صفت صفحات 365-374

  زمینه و هدف:

   گوش دادن آگاهانه نه تنها مستلزم حفظ توجه به محیط خارجی (یعنی گوینده) است، بلکه شامل حضور در بدن فرد و مشاهده غیرقابل قضاوت و غیرواکنشی تجارب درونی خود است. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسش نامه ذهن آگاهی بین فردی  پراتسچر (2018) است که به منظور اندازه گیری پاسخ های فردی در تعاملات اجتماعی طراحی شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان شامل 248 نفر (164 پسر و 74 دختر) از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران و تبریز بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داد ه ها از پرسش نامه ذهن آگاهی بین فردی پراتسچر (2018) و پرسش نامه ذهن آگاهی براون (2003) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSS23 و نرم افزار LISREL8.8   و به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی، مدل چهار عاملی (حضور در لحظه حال، آگاهی، پذیرش و واکنش) را تایید کرد. اعتبار همگرای این پرسش نامه با مقیاس ذهن آگاهی براون (2003) بسیار مطلوب بود (71/0). علاوه براین، ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی ذهن آگاهی 84/0 و چهار خرده مقیاس حضور در لحظه حال، آگاهی، پذیرش و واکنش به ترتیب 83/0، 83/0، 88/0 و 77/0 به-دست آمد.

  نتیجه گیری

  مقیاس ذهن آگاهی بین فردی پراتچر، ابزاری معتبر و دارای کفایت روان سنجی مطلوب برای سنجش ذهن آگاه بودن در تعاملات اجتماعی جهت بکارگیری در موقعیت های پژوهشی در جمعیت غیربالینی ایرانی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مدل یابی معادلات ساختاری، ویژگی روانسنجی، بین فردی
 • زهرا شایسته فرد، ناصر صبحی قراملکی*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 375-388

  زمینه و هدف:

   یکی از عوامل موفقیت آمیز در زندگی زناشویی، مهارت های ارتباطی مناسب بین زوجین است؛ تحقیقات مختلف نشان داده است که مشکلات ارتباطی از رایج ترین مشکلاتی است که زوجین بیان می کنند. پژوهش حاضر به منظور ارایه مدل سبک های دلبستگی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه شامل 410 نفر از زنان دانشجوی متاهل دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 99-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شاور (1985) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارAMOS و SPSS نسخه 20 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دلبستگی ایمن (14/0=β؛ 001/0>P) دارای اثر مستقیم بر مهارت های ارتباطی بود. همچنین مسیر غیرمستقیم دلبستگی ایمن با سازش عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی معنادار بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین، با توجه به نقش معنادار مولفه های سبک دلبستگی ایمن و مهارت های ارتباطی، درمانگران می توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات سازگاری زناشویی به بررسی میزان مسیولیت پذیری، شادمانی، افزایش تاب آوری در برابر فشار روانی و آموزش مهارت های ارتباطی در زوجین بپردازند.

  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، سازش روابط عاطفی، مهارتهای ارتباطی
 • ویدا معصومی شاملو، سعید حسن زاده*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 389-401

  زمینه و هدف:

   پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه روانشناختی آموزشی بر حل حسادت بین فرزندان و تعامل مطلوب آنان انجام شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود؛ جامعه آماری این پژوهش 40 نفر از والدین کودکان دوره ابتدایی به همراه فرزندانشان در جزیره کیش در سال 1398-1399 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و سپس به روش تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و هر هفته یک جلسه، تحت آموزش کنترل حسادت قرارگرفتند. گروه کنترل در طول این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. آزمودنی های پژوهش توسط پرسشنامه سنجش حسادت (ولی زاده و آذربایجانی، 1389) و پرسشنامه روابط خواهر-برادری (هترینگتون و همکاران، 1999) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج یافته های آزمون نشان داد برنامه روانشناختی آموزشی کنترل حسادت باعث بهبود حل حسادت بین فرزندان و تعامل مطلوب آنان شده است و این نتایج در پیگیری دو ماه نیز، پایدار می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه روانشناختی آموزش بر حل حسادت بین فرزندان و والدین می تواند بر روابط والد-6رزندی موثر باشد؛ از این رو این برنامه آموزشی برای والدین و فرزندانشان در مراکز مشاوره و در مدارس پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حسادت، تعامل مطلوب، برنامه روانشناختی آموزشی
 • فاطمه همایی، شهناز خالقی پور* صفحات 402-416
  زمینه و هدف

   اختلال اضطراب اجتماعی معمولا در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی ظاهر می‌شود و اغلب اثرات طولانی‌مدتی بر چندین بخش از زندگی فرد از جمله مدرسه و تحصیل دارد؛ از این رو، مطالعات مبتنی بر جمعیت شیوع اختلال اضطراب اجتماعی را در میان نوجوانان با استفاده از مصاحبه‌های تشخیصی بالینی ارزیابی کرده‌اند؛ لذا این پژوهش با هدف واکاوی مولفه‌های اضطراب اجتماعی مبتنی بر مدل مغز- رفتار انجام شد. 

  روش پژوهش:

   روش پژوهش کیفی با استفاده از روش مضمون با رویکرد اترید- استرلینگ بود. با روش نمونه‌گیری هدفمند با بررسی متون از منابع معتبر در زمینه اضطراب اجتماعی مبتنی بر مدل‌های مغز – رفتار در سال‌های 1960-2023 اطلاعات مورد نظر با 39 مقاله تا اشباع نظری گرداوری شد. سپس اطلاعات بدست آمده کدگذاری و طبقه‌بندی شد. 

  یافته‌ها:

   در مرحله اول کدگذاری 112 مضمون پایه از متن متون استخراج شد. در مرحله دوم بر اساس میزان سنخیت مفاهیم بدست آمده تعداد 22 مضمون سازمان دهنده انتزاع شد. در مرحله سوم 3 مضمون شامل حساسیت پایین فعال‌سازی رفتاری، حساسیت بالای بازداری رفتاری و حساسیت واکنشی شدت یافته جنگ، گریز و فلاپ به عنوان مضامین فراگیر مرتبط با مولفه‌های اضطراب اجتماعی مبتنی بر مدل مغز رفتار شناسایی شدند. اعتبار سنجی داده‌ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی مضامین با استفاده از روش هولستی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس نتایج پژوهش آگاهی محققین و درمانگران از مولفه‌های اضطراب اجتماعی مبتنی بر مدل مغز- رفتار در طراحی و به‌کارگیری درمان‌های اثربخش‌تر که به فعال‌سازی رفتار افراد با اضطراب اجتماعی می‌پردازد مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، مدل مغز رفتار، مطالعه کیفی
 • علی اصغرزاده، عذرا محمدپناه اردکان*، حمیدرضا آریانپور صفحات 417-432
  زمینه و هدف

  دوران پر‌فرازونشیب نوجوانی، دوره گذر از کودکی به بزرگسالی می‌باشد و گاهی با تناقض و پرخاش همراه است. می‌توان از خودزنی به‌عنوان یکی از رفتارهای ناهنجار این دوران نام برد؛ و به دلیل ماهیت آسیب‌رسان آن، مطالعه در این زمینه حایز اهمیت است. خودزنی را می‌توان آسیب عمدی به بدن، بدون قصد خودکشی تعریف نمود. به‌صورت کلی پژوهش حاضر در پی بررسی تجربه زیسته نوجوانان دارای سابقه خودزنی و به‌صورت جزیی، باهدف بررسی تجربیات عاطفی، شناختی، روانی، آسیب‌های جسمانی و عوامل خانوادگی موثر بر خودزنی نوجوانان انجام پذیرفت. جمعیت موردمطالعه شامل کلیه نوجوانان 18-12 سال شهر کرمان که در سال 1400 تجربه اقدام به خودزنی داشتند، بود.

  روش پژوهش: 

  روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و ملاک ورود به نمونه نیز داشتن حداقل یک‌بار سابقه خودزنی بود. این پژوهش با روش پدیدارشناسی و با رویکرد مضمونی به بررسی تجربه زیسته نوجوانان دارای سابقه خودزنی پرداخته است و داده‌های پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی (کلایزی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته‌ها:

   با انجام ده مصاحبه، پژوهش به حد اشباع رسید و تعداد 49 کد مفهوم اولیه که بیانگر تجربه زیسته نوجوانان دارای سابقه خودزنی بود، استخراج گردید؛ در ادامه مفاهیم مشابه و نزدیک به هم در 15 مقوله عمده و 5 مقوله اصلی جای‌گذاری گردید که عبارت‌اند از:1- ویژگی‌های فردی (برون‌گرایی، روان‌رنجوری، گشودگی به تجربه) 2- عوامل خانوادگی موثر (خانواده، محیط زندگی) 3- ویژگی‌های مربوط به دوران بلوغ (ویژگی-های شناختی، ویژگی‌های عاطفی) 4- اختلالات بالینی (سلوک، اختلالات خلقی، اختلالات انفجاری متناوب، اختلالات اضطرابی و الگوی بالینی شخصیت) 5- احساسات مرتبط با خودزنی (احساس قبل از اقدام به خودزنی، احساس بعد از اقدام به خودزنی).

  نتیجه‌گیری: 

  رفتار خودزنی برای هر فرد کارکردهای متفاوتی دارد و شناخت این کارکردها می‌تواند درمانگران را در تشخیص شیوه درمان و نحوه برخورد با افراد مبتلا، کمک نماید. برخی از این کارکرد‌ها عبارت‌اند از: تنظیم هیجانی، فرار از خودکشی، جلب‌توجه، طلب ترحم، نمایش شجاعت، فرار از روزمرگی.

  کلیدواژگان: خودزنی، خود آسیب رسانی، خود جرحی، نوجوانی، تنظیم هیجانی
 • لیلا بریم نژاد، پریناز بنیسی*، فاطمه برخورداری، شیما حقانی، پرنیان فرهادی افشار، مهدیه حلیلزاده، قنبرعلی دلفان آذری صفحات 433-442
  زمینه و هدف

  سرایت‌پذیری بالاو بروز مرگ و میرهای ناشی از این ویروس و حتی اجرای طرح‌های قرنطینه، موجب افزایش آمار نابهنجاری‌های روانی بلاخص استرس و اضطراب در افراد گردیده است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس خود بیمارانگاری در افراد واکسینه شده در مرکز واکسیناسیون می‌باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر، کمی بوده و به صورت توصیفی-همبستگی اجرا شده است و از لحاظ نوع هدف این پژوهش کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه دانشجویانی هستند که در پاییز 1400 به مرکز واکسیناسیون پاستور مراجعه کرده اند. از میان این افراد 400 نفر از افراد واکسینه شده ای که دوز دوم را دریافت نموده اند به صورت تصادفی ساده و بر اساس مقدار محاسبه شده به وسیله نرم‌افزار Gpower به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آزمودنی، آزمون‌های پرسشنامه اضطراب کرونا (علی پور، قدمی، علیپور و عبدالله زاده، 1398) و پرسشنامه خودبیمارانگاری ایوانز (1980) گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد اضطراب کرونا براساس خودبیمارانگاری پیش‌بینی می شود. ضریب مسیر اثر خود بیمارانگاری بر اضطراب کرونا اثر مثبت و معنادار وجود دارد (001/0P<، 290/0 β=).

  نتیجه گیری

  در تبیین این یافته همچنین می توان گفت از آنجایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا، رسانه ها نقش فعالی را اطلاع رسانی اخبار و حوادث ناشی از این همه گیری ایفا می کنند و این اطلاع رسانی ها تحریک بالای فیزیولوژیکی و در نتیجه هیجان های منفی افراد را به دنبال خواهد داشت که منجر به موفق نبودن افراد در تنظیم هیجان هایشان شده و خودبیمارانگاری را افزایش می دهد. به تبع خودبیمارانگاری نیز با افزایش اضطراب کرونا همراه می گردد. بنابراین دور از انتظار نیست که خودبیمارانگاری، اضطراب کرونا را در افراد واکسینه شده پیش بینی کند. از مهمترین محدودیت‌های پژوهش می‌توان به عدم دسترسی به جامعه گسترده‌تری از افراد در سایر مراکز واکسناسیون بود و به نظر می‌رسد که انجام پژوهش‌های دیگری در مورد افرادی که در سایر مراکز واکسناسیون حضور داشته‌اند می‌تواند نتایج این پژوهش را تکمیل و قابل تعمیم تر کند.

  کلیدواژگان: خودبیمارانگاری، اضطراب، افراد واکسینه، کووید-19
 • ناصر جعفرزاده، حسن میرزاحسینی*، نادر منیرپور صفحات 443-456
  زمینه و هدف

  دیابت یکی از بیماری های مزمن پزشکی با بیشترین وابستگی به وضعیت روانشناختی افراد مبتلا است؛ در درمان های بکار رفته در مورد بیماران دیابتی، اغلب از پرداختن به مشکلات روانشناختی این قشر، به ویژه افراد غفلت شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر مصاحبه انگیزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش متابعت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 انجام شد.

  روش پژوهش: 

  مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با روش نمونه‌گیری تصادفی بوده که بر روی 30 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع2 عضو تحقیقات دیابت شهر تهران که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند در سال 1398 اجرا شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه متابعت درمانی بیماری های مزمن که در سال 1392 در پایان نامه مدانلو طراحی و روانسنجی شده است و با روش مصاحبه و گرفتن نمونه خون جمع‌آوری گردید. هر عضو گروه مداخله 8 جلسه‌ی 90 دقیقه ای تحت مصاحبه انگیزشی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه‌ و ‌تحلیل شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مصاحبه انگیزشی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود متابعت درمانی افراد موثر است (05/0<p). همچنین نتایج آزمون پیگیری هم نشان می دهد که دوره مصاحبه انگیزشی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر روی گروه اثربخش و ثابت بوده است.

  نتیجه گیری

  مداخله‌ی مصاحبه انگیزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متابعت درمانی در مبتلایان به دیابت نوع دو تاثیر مثبت را نشان داد؛ لذا پیشنهاد می‌شود این مداخله در زمان و جلسات بیشتری انجام شود.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، پذیرش و تعهد، متابعت درمانی، دیابت نوع 2
 • آمنه حسن پور، ابراهیم علیزاده موسوی*، محمد محمدی پور صفحات 457-467
  زمینه و هدف

  در بسیاری از مواقع، کمرویی، اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت ها، خلاقیت ها و ایفای مسیولیت ها است؛ لذا هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی خود انتقادی بین خودتنظیمی هیجانی و کمرویی دانش‌آموزان است.

  روش

  روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق کاربردی و ازنظر زمان مقطعی می‌باشد. جامعه آماری، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر بجنورد است که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحلیل بوده‌اند. جهت برآورد حجم نمونه کافی از روش تعیین حجم نمونه کلاین (2005) استفاده شد که تعداد 567 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سطوح خود انتقادی تامپسون و زوروف (2004)، پرسشنامه کمرویی استنفورد (1990) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی از پرسشنامه هافمن و کاشدان (2010) استفاده شد.

  یافته‌ها: 

  یافته‌ها نشان داد که مدل علی کمرویی دانش‌آموزان بر اساس خودتنظیمی هیجانی با نقش میانجی خود انتقادی دارای برازش مناسب است. همچنین خودتنظیمی هیجانی بر خود انتقادی تاثیرمستقیم دارد و خودتنظیمی هیجانی بر کمرویی تاثیرمستقیم دارد. دیگر اینکه خود انتقادی بر کمرویی تاثیرمستقیم دارد و خود انتقادی نقش میانجی بین خودتنظیمی هیجانی و کمرویی ایفا می‌کند.

  نتیجه‌گیری:

   می‌توان نتیجه گرفت که بین خودتنظیمی هیجانی و کمرویی دانش‌آموزان، خود انتقادی نقش میانجی دارد. بنابراین برنامه ریزان نظام آموزشی با کمک روان شناسان و مشاوران مدرسه می‌توانند جهت رفع کمرویی دانش‌آموزان اقدامات لازم را در برنامه درسی جای دهند.

  کلیدواژگان: خودانتقادی، خودتنظیمی هیجانی، کمرویی، دانش آموزان
 • مژگان یزدانی، فریبا حافظی*، پروین احتشام زاده صفحات 468-477
  زمینه و هدف

  دوران نوجوانی به دلیل اهمیت تحولی، موضوع بسیاری از پژوهش ها در علوم رفتاری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نمایش درمانی بر پرخاشگری و سازگاری در دانش آموزان دختر نوجوان انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دختران متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند. تعداد 40 نفر از جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شده و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. در هر دو گروه، پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان از طریق پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992و پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ (1993) مورد ارزیابی قرار گرفتند، گروه نخست، در 10 جلسه نمایش درمانی بر اساس روش پیشنهادی لوتون (2009) دریافت کردند؛ اما گروه دوم مداخله ای نداشتند. سپس مجددا در پس آزمون و دوماه بعد در مرحله پیگیری پرخاشگری و سازگاری هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغییره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد نمایش درمانی بر پرخاشگری (19/944=F، 001/0>P) و سازگاری (56/91=F، 001/0>P) در دانش آموزان دختر نوجوان موثر بود. همچنین نمایش درمانی در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان اثر بخش بود و این تاثیر تا محله پیگیری ادامه داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه دوران نوجوانی فی نفسه با ناسازگاری و ناهنجاری های رفتاری از جمله پرخاشگری همراه است، می توان از روش نمایش درمانی به منظور جلوگیری از پرخاشگری و ایجاد سازگاری بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نمایش درمانی، پرخاشگری، سازگاری، نوجوان
|
 • Marjan Taheri*, Parisa Tajali, Mansoor Shahriari Ahmadi Pages 1-16
  Background and Aim

  The concern in the area of adolescent mental health and its impact on psychological and behavioral development and functions simultaneously with the increase in the prevalence of mental disorders, particularly oppositional defiant disorder, has increased significantly in adolescents in recent years. The purpose of this study was to designing and validation of a family-centered emotion regulation program and determining its effect on impulsivity and family quality of life in adolescents with Oppositional Defiant Disorder.

  Methods

  The quasi-experimental research design was pretest-posttest and follow-up with the control group. The statistical population of this study included all adolescents 14-18 years old with oppositional defiant disorder in Tehran in 2021-2022. The sample size consisted of 32 Subjects of adolescents (16 in the experimental group and 16 in the control group) from the statistical population were selected by the available sampling method and placed in two groups of control and experimental. For the experimental group, a designed family-centered emotion regulation program was implemented, while the control group did not receive any training. The research instruments included the Adolescent Behavioral Problems Scale (Achenbakh, 1991), Impulsivity Scale (Barrat et al, 2004), and Beach Center Family Quality of Life Scale.  

  Results

   The results showed that family-centered emotion regulation intervention had a significant effect on impulsivity and family quality of life in the post-test and follow-up stages (P<0.001).

  Conclusion

  Findings of this study provide useful information about family-centered emotion regulation program and counselors and psychologists can use this intervention to improve impulsivity and family quality of life in adolescents with oppositional defiant disorder

  Keywords: family-centered emotion regulation, impulsivity, family quality of life, oppositional defiant disorder
 • Sara Sadeghi Nisiani, MohammadHassan Ghanifar*, Fatemeh Shahabizadeh Pages 17-30
  Background and Aim

  They always affect physical and mental health. The aim of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on functional somatic syndromes and psychological distress in patients with physical symptoms disorder.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up design with a control group. In the present study, the subjects were randomly divided into experimental and control groups (30 in the experimental group and 30 in the control group) after performing the pre-test. The statistical population of the study included: all people with physical symptoms disorder who referred to Sarah Counseling Centers and Imam Zaman (AS) Helping Association in Isfahan in the first half of 1400. Using the available sampling method, 60 people who met the conditions for entering the study were selected and then, by justifying the objectives of the research and having the consent to participate in the research, were randomly divided into experimental and control groups.

  Results

  The results of data analysis showed that acceptance and commitment-based therapy (ACT) and compassion-focused therapy (CFT) were significant compared to the control group in the post-test stage, functional somatic syndrome and psychological distress (p <0.05). It indicates that the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion-Based Therapy (CFT) on functional somatic syndrome and psychological distress in people with physical symptoms disorder has been significant. But there was no significant difference between the effect of acceptance and commitment group therapy (ACT) compared to compassion-focused therapy group (CFT) in the research variables (p <0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment had a greater effect compared to the treatment focused on compassion in functional somatic syndromes and psychological distress in patients with physical symptoms disorder.

  Keywords: Acceptance, Commitment, Compassion, Functional Somatic Syndrome, Psychological Disorder, Physical Symptom Disorder
 • Ziba Ostadzadeh, Alireza Aghayousefi*, Hassan Heydari, Hossein Davoodi Pages 31-40
  Background and Aim

  Special learning disorders include a heterogeneous group of children and adults who have problems in the areas of cognitive, academic and communication-social skills, and work. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of matching the visual learning style and the brain information processing style in students with dyslexia, boys and girls in the first year of elementary school.

  Methods

  The current research was quasi-experimental and pre-test, post-test, follow-up and control group design. After receiving the code of ethic Among the male and female students in the first, second and third grade of elementary school in Qom and referred to government and non-government disorder centers in the academic year 2018-19, through targeted sampling, 102 people who met the criteria for entering the research were selected and randomly placed in two experimental groups (51 people) and control group (51 people). The treatment sessions were conducted in 16, 45-minute sessions (two sessions per week) using Eishiner's model and walking learning style in the experimental group. In order to collect data from the Wechsler Children's Intelligence Scale, 4th Edition, Checklist for the assessment of the superior side of the brain, Walk Learning Styles Questionnaire, Chapman and Edinburg Hand Excellence Questionnaire, Delacato's brain development table And the analysis of the content of the Persian book of the first grade of elementary school was used with the visual index (the basis of the content of the textbooks is based on three visual, auditory and movement styles). Data using spss 23 software and the statistical method of covariance analysis and GEE (Estimation of generalized equations) and paired t was analyzed.

  Results

  The findings showed that the effect of consonance in the group with the superior right visual style of consonance in the score of orientation, visualization, listening accuracy, visual accuracy, motor accuracy and writing is significant (P<0.05). The effect of consonance in the group with superior left visual style of consonance is significant in visualization score, movement accuracy, writing, orientation, auditory accuracy and visual accuracy. Congruent effect in the group with superior right visual style, there is a significant difference in the score of orientation and motor accuracy. The effect of congruence in the group with incongruent superior right visual style is not significant in the writing score and visualization dimensions, listening accuracy and writing accuracy and total writing score. The effect of congruence in the group with superior left visual style of incongruent in the writing score and its dimensions is significant (P<0.05) and the two-month follow-up of the results showed the stability of the results.

  Conclusion

  Consonant is an effective intervention method on the conflict between superior visual learning style and cerebral information processing style in insufficient writing

  Keywords: harmony, Visual learning stylebrain information processing style, insufficient writing
 • Maryam Akhavan Kharazi, Mohammad Arash Ramezani* Pages 41-56
  Background and objective

  Marriage is an intimate relationship with authority and is undergoing transformation, therefore intimacy in marriage is different from the type of relationship experienced between mother and child. The purpose of this research is to investigate the relationship between sexual intimacy, emotion regulation and attachment dimensions in married people.

  Methods

  The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of the current study includes all married men and women living in Tehran province, which was selected using available sampling method. The data were obtained using the close relationship experience questionnaire (Brennen, Clark and Shaver, 1998), the cognitive regulation of emotion questionnaire (Garnefsky, Kraij and Spinhaven, 2002) and Bagaroosi's intimacy needs questionnaire (2001). The data were analyzed by mean, standard deviation, correlation coefficient and multivariate regression and SPSS 21 and AMOS statistical software.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between the dimensions of anxious attachment and intensity of sexual need (r=0.167, P<0.01) and sexual participation (r=0.157, P<0.01) in married people. There is. The relationship between the dimensions of avoidant attachment and sexual intimacy in the sexual need satisfaction component was significant (p<0.01, r=0.155). The correlation between anxiety style and negative emotional regulation strategies was significant (r=0.132). But there was a significant correlation between the dimension of avoidant attachment and positive emotional regulation (r=0.237). Sexual intimacy and positive emotional regulation were also related (r=0.174).

  Conclusion

  It can be concluded that both dimensions of attachment are correlated with sexual intimacy, but there is no significant correlation between emotional regulation and attachment styles.

  Keywords: sexual intimacy, emotion regulation, attachment style
 • Shaban Navidi Poshtiri, Ramazan Hassanzadeh*, Seyedeh Olia Emadian Pages 57-71
  Background and Purpose

  Nursing is one of the professions that is always faced with numerous and stressful factors in the work environment. The nature of this job is such that it involves a combination of roles through technical activities, professional skills, human relations and empathy. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness-based schema therapy and acceptance and commitment therapy on cognitive distortions and causal attributions in nursing and midwifery students with health anxiety.

  Methods

  It is a semi-experimental research design with a pre-test-post-test design and a three-month follow-up with the control group. The statistical population included all nursing and midwifery students suffering from health anxiety in the free universities of Gilan branch in 2021. Among these, 45 people were selected by convenience sampling method and randomly replaced in experimental groups (schema therapy based on mentality and therapy based on acceptance and commitment) and control (15 people in each group). Mindfulness based schema therapy was performed in 10 90-minute sessions based on Yaung et al.'s (2003) educational package in the experimental group. Data were collected using Ellis' (2000) Cognitive Distortion Questionnaire, Peterson et al.'s (1982) documentary style, and Salkovskis' (2002) health anxiety. The data was analyzed using SPSS-22 software and through the analysis of variance test with repeated measurements.

  Results

  The results showed that mindfulness-based schema therapy and acceptance and commitment therapy are effective on cognitive distortions (P<0.001) and causal documents (P<0.001) of nursing and midwifery students suffering from health anxiety. Also, the results of the follow-up test showed that mindfulness-based schema therapy on acceptance and commitment therapy has a greater effect on cognitive distortions and causal attributions than mindfulness-based schema therapy.

  Conclusion

  Considering the role of beliefs and thoughts in cognitive distortions, it is suggested that therapists consider these interventions in reducing the symptoms of worry and disease perception.

  Keywords: schema therapy, acceptance, commitment therapy, cognitive distortions, causal attributions, students
 • Mahdi Aminfar, Malihe Arabhashemi*, Mazbouhi Saeid Pages 72-85
  Background and Aim

  Studies show that students who move from familiar schools to unknown areas may have problems in the learning process due to temporary disorders. This research aims to design a suitable model to transfer the effect of elementary school students to secondary school.

  Method

  This research, which is considered to be a type of qualitative research, has been theorized with an inductive approach and using the research strategy of Foundation Data Theory and Strauss-Corbin Systematic Design. The community in the qualitative section includes experts, consultants and experts in the field of lesson planning who were interviewed. The sampling method was purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted with 12 experts, consultants and experts to collect information and reach theoretical saturation. The key points of the interviews were analyzed during the three stages of open, central and selective coding. For the validity and reliability of the research, review by members, participation, triangulation and retest reliability were used.

  Results

  Finally, a suitable model was designed to transfer the effect of primary to secondary students with 51 categories and 167 concepts. Therefore, the model obtained from this research can be used for education decision-makers, families and schools and help improve elementary school students' effective transition to secondary school.

  Conclusion

  considering goals such as transfer advantages, student independence, reduction of bureaucracy in high school, reduction of inconsistencies, reduction of organizational barriers, reduction of educational barriers, reduction of personal barriers, reduction of environmental barriers, communication with peers, reduction of social barriers, recreational goals, flexible and not long classes can achieve results such as clarifying the dimensions of transition for students, relaxing high school environment, reducing fear, connecting with old friends, creating motivation, finding new friends

  Keywords: desired model, effective transfer of students, elementary to secondary school, foundation data
 • Marziyeh Aghajanpourian Vahid, Naghi Ali Aghdasi*, Javad Mesrabadi, Turaj Hashemi Nosrat Abad Pages 86-98
  Background and Aim

  Academic underachievement in adolescents can often be traced to attention deficit disorder, according to research attention problems are linked to poor school performance, the aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive flexibility and academic buoyancy in adolescents with attention deficit problems.

  Methods

  This study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study was all female high school students in the second district of education in Tabriz in 2021-2022 to 2864 people. The statistical sample consisted of 40 students who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The Aachenbach Adolescent Behavioral Problems Scale (YSR), Cognitive Flexibility (CFI) and Academic buoyancy Questionnaire (AVS) were used to collect data. In this study, the experimental group underwent acceptance and commitment (ACT) for 9 sessions of 90 minutes and the control group was on the waiting list. Data analysis was performed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  Findings showed that the acceptance and commitment therapy has led to a significant difference between groups in the variables of cognitive flexibility by 47.9% and academic buoyancy by 23%. Therefore, it can be argued

  Conclusion

  that the acceptance and commitment therapy is effective on improving cognitive flexibility and academic buoyancy in students with attention deficit problems.

  Keywords: attention deficit problems, cognitive flexibility, academic buoyancy, acceptance, commitment therapy, adolescent
 • Roya Daliri, Azam Fattahi Andabil*, Farideh Dokanehi Fard Pages 99-112
  Background and Aim

  the aim of the present study was to determine and present a model for predicting mental (psychological) pain based on psychological flexibility and meaning of life with the mediation of perceived social support in people who experienced bereavement caused by Corona.

  Method

  The design of the descriptive research was of the correlation type and the statistical population of people who experienced the bereavement of close relatives (father, mother, child, sister, brother) caused by the corona virus in the year 1400 in Tehran, based on the opinion of Hewitt and Kramer (2004). 432 people were selected purposefully and according to the mental pain scale of Auerbach and Miklinser (2003), the acceptance and action questionnaire of Bond et al. they answered the collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and path analysis and structural equations and using SPSS and Amoss software.

  Results

  The results of correlation coefficients showed that between psychological flexibility (r=0.29, P<0.01) and its components (avoidance of emotional experiences and control over life), the meaning of life (r = 0.44, P<0.01) and its components (search for meaning and presence of meaning) have a positive and significant relationship with perceived social support (p < 0.01); While between psychological flexibility (r=-0.41, P<0.01) and its components (avoidance of emotional experiences and control over life), the meaning of life (r = -0.32, P<0.01) And its components (the search for meaning and existence of meaning) have a negative and significant relationship with mental (psychological) pain (P<0.01). Between perceived social support (r=-0.36, P<0.01) and its components (perceived support from family, perceived support from important people and perceived support from friends) with mental (psychological) pain also has a negative and significant relationship (pP< 0.01). Also, the coefficients of the direct path of psychological flexibility (ß=-0.30, P<0.01) and meaning of life (ß=-0.19, P<0.01) to the mental (psychological) pain of people who experienced bereavement caused by Corona They are negative and significant. The coefficient of the direct path of perceived social support as a mediating variable to the mental (psychological) pain of people who experienced bereavement caused by Corona is also negative and significant (ß=-0.20, P<0.01).

  Conclusion

  In general, the results show that the research model based on the relationship between psychological flexibility and the meaning of life with perceived social support on mental (psychological) pain in people with the experience of bereavement caused by Corona has a favorable fit.

  Keywords: Mental pain, psychological flexibility, meaning of life, social support, mourning, corona
 • Mohsen Darbandi, Naser Amini*, Ezat Deyreh, Kamran Mirzaei, Shahdokht Azadi Pages 113-130
  Background and purpose

  Cancer is a potential fatal disease that is mainly caused by environmental factors and cellular mutations. The purpose of the present study is to treat behavioral activation and acceptance and commitment -based treatment (ACT) to reduce the severity of the symptoms of depression and improve the quality of life in patients with cancer.

  Method

  The present study is applied in terms of the purpose and in terms of the method of a semi-experimental section with pre-test-post-test design. The statistical population includes all people with cancer referred to the oncology departments of hospitals and clinics in Bushehr during the research. Of these, 30 are selected by available sampling methods and are randomly replaced in three groups (two experimental groups and one certificate). Each group consists of 10 people. After obtaining participants' satisfaction and adhering to ethics, Quality Questionnaires (Jenicson et al., 1) and depression (Beck, Stire and Garbin, 1) were executed as a pre -test on all participants. The first experimental group was trained in the behavioral activation protocol based on the Golan et al. (2003), the second group was under admission and commitment training based on the Hayez et al. All sessions of the experimental group were held through Skype due to the Cronist's conditions.

  Results

  The mean difference of depression scores and quality of life was significant between both experimental groups with a testimony group (P <0.05); In other words, the effectiveness of both treatment in reducing depression was significant. However, the mean difference between depression and quality of life is not significant between either of the two methods (0.05). In general, the mean difference of depression and quality of life among behavioral activists and admission and commitment therapy were significant in both postgraduate and follow -up stages (0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that group therapy of behavioral activation and therapy based on acceptance and commitment is effective on depression and quality of life with cancer and can be used to reduce the psychological problems of patients with cancer patients. .

  Keywords: behavioral activation, acceptance, commitment therapy, depression, quality of life, cancer
 • Ashraf Eslami, Mansoreh Sadat Sadeghi*, Leili Panaghi Pages 131-145
  Background and purpose

  attachment style is one of the effective factors in interpersonal interactions, which is formed as a result of a person's relationships with attachment figures (parents, peers, spouse) and significantly affects the performance and marital relationship. The purpose of this study was to determine the moderating role of the attachment style perceived by parents in the relationship between the couple's attachment style and the level of forgiveness in them.

  Methods

  The research method was correlation type. The data were collected through three questionnaires - family forgiveness scale (FFS), RSQ attachment style questionnaire and attachment style scale towards each parent (Hazen and Shiver) from 200 couples living in Tehran (400 people) using multiple cluster sampling method. It was collected step by step. To analyze the data, statistical methods of correlation coefficient and multiple regression were used.

  Results

  The results obtained from the data analysis showed that there is a significant relationship between the attachment styles towards the spouse with self-forgiveness, with the spouse's forgiveness (P<0.001) and the perception of attachment styles from parents (P<0.001). There is. Perceived attachment styles from parents had a moderating role in the relationship between attachment style to spouse and self-forgiveness and spouse's forgiveness (P<0.001).

  Conclusion

  It seems that these spouses forgive themselves and their spouses more easily. In contrast, people with ambivalent and avoidant perceived attachment style towards mother, avoidant perceived attachment style towards mother and ambivalent towards father are more difficult to forgive their spouse in marital relationship.

  Keywords: attachment style, perception, forgiveness, parents, couple
 • Azizi Niloofar, Rahim Badri Gargari*, Kiumars Karimi Pages 146-159
  Background and Aim

  Adolescence represents a critical period of rapid physical, social, cognitive, and emotional change that has important implications for health and well-being later in life. The aim of this study was to comparing the effectiveness of interventions of academic engagement and Dweck’s mindset on academic well-being and quality of school life in high school students.

  Method

  This research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest-follow-up design and a control group. The statistical population included all female high school students in Mahabad in the academic year 2021-2022. The statistical sample included 45 people who were selected by stepwise cluster sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group. Data collection tools included the Academic well-being Questionnaire (AWBQ) and the School Quality of Life Questionnaire (QSL). Intervention tools also included 12 sessions of 75 minutes engagement training program and Dweck’s mindset for 8 sessions of 50 minutes. Data analysis was performed using repeated measures analysis of variance in SPSS version 26.

  Results

  Data analysis showed that both academic engagement interventions and Dweck’s mindset had the same effect on academic well-being and quality of school life. However, the effects of both interventions on well-being were not stable in the follow-up stage, but in the quality of school life The only effect of Dweck’s mindset intervention It has been stable in the follow-up phase.

  Conclusion

  According to the findings, it can be argued that academic engagement interventions and Dweck’s mindset are effective interventions to academic well-being and quality of life in students' schools.

  Keywords: health-oriented academic lifestyle, academic engagement training, Dweck’s mindset
 • Akram Ehtesabi, Salar Faramarzi*, Parvin Ehteshamzadeh, Saeed Bakhtiarpour, Amir Ghamarani Pages 160-170
  Background and Aim

  Reading is considered as one of the first ways to acquire knowledge, and students with poor reading skills learn more during and after school. The present research aimed to evaluate effectiveness of training package based on executive functions of Delis-Kaplan on reading skill of dyslexic students.

  Method

  This was quasi-experimental study with pre and post tests and following up. Statistical population was all male and female students in third grade in Tehran who were studying in 2018-19. Thirty dyslexic students were selected by multi- clustering random sampling, then according to inclusion and exclusion criteria, 15 subjects were selected for experimental group and 15 for control group. Experiment group received training package based on executive functions of Delis-Kaplan in 17 sessions each lasting for 60 minutes, but control group did not. The tools used in present research were Raven intelligence test and reading test of Kormi Noori and Moradi (2018). Data were analysed using covariance analysis by SPSS.22.

  Results

  The results showed that training package based on executive functions of Delis-Kaplan has significant effect on reading skill in dyslexic children (p<0/001).

  Conclusion

  According to these results, it can be said that improving executive functions in early years of schooling may improve reading skills of dyslexic students

  Keywords: Dellis-Kaplan, executive functions, reading skill, dyslexia
 • Susan Kordbche, Sahar Safarzadeh*, Marjan Alizadeh Pages 171-184
  Background and Aim

  Learning disorder in children is a neuro-developmental disorder that affects the effective processing of verbal or non-verbal information. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of brain exercise exercises and filial play therapy on empathy and parent-child relationships in students with learning disabilities in Tehran.

  Methods

  It was quasi-experimental research with a pre-test, post-test design with a control group. The research community includes all students with specific learning disabilities in the elementary school of Tehran. Regular multi-stage random sampling method was selected and randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group). In all three groups, children's cognitive and emotional empathy scale questionnaires: parent rating form (Dodds et al., 2008) and Pianta overall positive parent-child interaction questionnaire, brain exercise therapeutic exercises (8 sessions) and the second experimental group, Filial play therapy (10 sessions) and no intervention was done for the control group. Statistical analysis was performed using multivariate, univariate analysis of covariance and Bonferroni’s post hoc test and SPSS23 software.

  Results

  The findings of the research have shown that brain exercise exercises and filial play therapy on emotion management skills (F=4.880 and P<0.01), social competence (F=200.64 and P<0.01), empathy (F=231.23 and P<0.01) and parent-child relationships (F=29.97 and P<0.01) were effective. Also, there is no significant difference between the group of brain exercise exercises and the filial play therapy group on the improvement of empathy and parent-child relationships.

  Conclusion

  It can be concluded that these two types of educational techniques can be used to help and educate children with learning disabilities.

  Keywords: exercise, play therapy, empathy, child-parent relationships, students, learning disorder
 • Atefeh Fattahi, Mehdi Zare Bahramabadi*, Azadeh Farghdani Pages 185-196
  Background and purpose

  It is one of the important variables that should be considered in people after sleeve surgery. We can refer to psychological well-being. Psychological well-being is defined as the existence of favorable cognitive and emotional psychological documents. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of the psychological empowerment program on emotion regulation in patients with a history of sleeve surgery.

  Methods

  The present study is a semi-experimental type in which a pre-test-post-test design was conducted with a control group with measurement at the baseline after the intervention and three-month follow-up. The number of 50 patients with a history of sleeve surgery referred to Parsian Hospital in Tehran between September 2020 and May 2021, taking into account the entry criteria, 40 of those who were willing to participate in the research (with written consent) were selected and It was done through random replacement in the following way and they were randomly assigned to the psychological empowerment program group and the control group (20 people in each group). All participants completed and measured Garnsefaki's emotion regulation questionnaire in three stages. The aforementioned treatment sessions of the psychological empowerment program (8 sessions of 2.5 hours) were conducted in groups. The data were analyzed using variance analysis with repeated measurements and SPSS-21 software.

  Results

  The results of the present study showed that the psychological empowerment program was effective on emotional regulation of patients with a history of sleeve surgery, and the stability of this effectiveness continued until the follow-up stage (P<0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that the psychological empowerment program was effective in regulating the emotions of patients with a history of sleeve surgery and it can be used to reduce the problems of patients with a history of sleeve surgery.

  Keywords: empowerment, psychological well-being, emotion regulation, sleeve surgery
 • Farzaneh Shiralinejad, Masoud Ghasemi*, Susan Emamipour Pages 197-212
  Background and Aim

  communication technology has had a tremendous impact on teaching-learning opportunities in various educational situations, including education; Therefore, the aim of the current research is to investigate the comparison of determining the effectiveness of traditional and combined education based on the theory of cognitive load in high school female students.

  Methods

  This research is included in the group of experimental researches in which immediate and delayed pre-test-post-test design was used along with the control group. The statistical population of this research is made up of all the students of girls' schools of the second period of secondary school in one district of Kerman city, with a volume of 7200. According to the size of the population, the sample of this research consists of 45 female students in the age group of 18 years who were selected by multi-stage cluster sampling method and within each cluster, in a simple random manner. and a combination was designed and then implemented on the students of the experimental groups, each group of which was 15 people. In order to evaluate the effectiveness of these two educational methods, the dependent variable of cognitive load was measured in the area of internal and external cognitive load. The instrument for measuring these variables was the Pass and Van Merenboer (1994) questionnaire. Data analysis was done in quantitative and qualitative sections.

  Results

  The results of the research showed that the level of satisfaction of the learners from the combined approach is significantly higher than the traditional group (P=0.01 <0.05 and F=1.36). The comprehensive students present in the course also expressed more satisfaction with blended learning compared to the traditional approach. In the field of learning, the results show that the learning rate of the students who participated in the combined training course is higher than other courses (p=0.01 < 0.05).

  Conclusion

  Therefore, the education of students should be done in a multimedia way and technologies It should be updated, and in it, special attention should be paid to the principles of processing and cognitive load effects in order to reduce the external cognitive load, maintain the desired cognitive load and manage the internal cognitive load, as well as pay special attention to the lessons of the learners in order to maximize the efficiency of the students in terms of academic progress.

  Keywords: Traditional training, Combined training, Cognitive Load theory, students
 • Taybeh Abedin, Parvaneh Ghodsi*, Sadegh Taghiloo, Mehdi Davabi Pages 213-226
  Background and Aim

  appropriate educational facilities, along with the active and motivated minds of learners, will lead to the progress of the country; Therefore, one of the important research priorities in this field is to identify and investigate the effective factors in the mental health of students, which are considered the main components of the educational system. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the causal relationship between coherent self-awareness and basic psychological needs with psychological well-being with regard to the mediating role of mindfulness in middle school students of Tehran.

  Method

  This descriptive correlational study was conducted on a sample of 352 people, who were selected by multi-stage cluster sampling method from among all secondary school students of the 2nd district of Tehran in the academic year of 2019-1400. Ghorbani et al.'s (2008), basic psychological needs of LaGuardia et al.'s (2000), Rief's psychological well-being (1989) and Freiburg's mindfulness (2006) questionnaires were implemented and the data were collected using descriptive statistics, Pearson correlation and structural equation modeling methods in P>0.01 significance level was analyzed by AMOS software and SPSS version 24.

  Results

  The structural model of predicting psychological well-being based on basic psychological needs and self-knowledge, with the mediation of mindfulness in students, had an acceptable and favorable fit (P<0.01); Therefore, it can be concluded that the satisfaction of basic psychological needs and self-knowledge of coherence with the mediation of mindfulness explains psychological well-being in middle school students.

  Conclusion

  Considering the positive and meaningful relationship of psychological well-being with basic psychological needs and coherent self-knowledge and confirming the mediating role of mindfulness in this process and the importance of psychological well-being in nurturing and improving the academic performance of students, paying attention to the level of mindfulness and satisfying the basic psychological needs of students in schools It is very important and it is recommended that schools organize programs in their work program to improve the level of self-awareness of students and to familiarize and apply more concepts such as mindfulness, and to plan educational environments in a way that can meet the basic needs of students.

  Keywords: Coherent self-knowledge, basic psychological needs, psychological well-being, mindfulness, students, structural equations
 • Keyvan Yazdan, Sadrollah Khosravi*, Mahbobeh Chinaveh Pages 227-238
  Background and Aim

  Adolescence is an important period of human development that is accompanied by biological-neurological, hormonal, physiological and social changes. During this period, teenagers deal with many stressful factors. The present study was conducted with the aim of predicting self-injurious behaviors based on parent-child relationship and emotional regulation in adolescents.

  Methods

  The present study method was descriptive-correlation. The statistical population of this research was formed by students of the second period of high school in Tehran in the academic year of 2020-21. The sample size was estimated to be 280 people based on Kramer's method and they were selected by cluster random method. The sample subjects completed three questionnaires: Deliberate Self-Injury (DSHI), Parent-Child Relationship Assessment (PCRS) and Cognitive Regulation of Emotion (CERQ). Multiple regression analysis was used to analyze the data.

  Results

  It was indicated that father/child relationship negatively and significantly predicts self-injurious behaviors (P<0.001). Adaptive strategies of cognitive regulation of emotion negatively and non-adaptive strategies of cognitive regulation of emotion positively and significantly predict self-injury behaviors (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that in order to prevent and control the self-injurious behaviors of teenagers, it is necessary to pay attention to the parent-child relationship and emotional regulation.

  Keywords: self-injurious behaviors, parent-child relationship, emotional regulation
 • Sahar Dehghani, Abdul Hassan Farhangi*, Mohammad Ali Rahmani Pages 239-254
  Background and Purpose

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of group training to modify the parent-child interaction pattern and the stress reduction program based on mindfulness of hyperactivity and defiant disorder symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder.

  Method

  The present study is a semi-experimental type in which a pre-test-post-test design was carried out with a control group with measurement at the baseline after the intervention and a 3-month follow-up with the control group. A number of 36 elementary school boys were studying in 10 boys' public elementary schools in the 3rd district of Tehran province in the school year of 2011-2014 and were randomly selected to the experimental group (mindfulness-based stress reduction program) n=12. Modification of parent-child interaction model) (n=12) and control (n=12) were assigned. Due to the spread of Corona, all the participants completed the demographic questionnaire (created by the researcher), the questionnaire of symptoms of disobedience disorder, the behavioral list (Achenbach and Rescular 2017) and the hyperactivity questionnaire (Swanson, Nolan and Pelham. 1981) by sending a link in three stages. . The intervention sessions were conducted face-to-face in compliance with health protocols. Hypotheses related to the effectiveness of the research intervention were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA) as well as LSD follow-up tests.

  Results

  The results of the present study showed that there is no significant difference between the variable mean of disobedience disorder symptoms and hyperactivity symptoms in the pre-test stage between the three groups, which indicates the homogeneity of the three research groups in the pre-test stage, the comparison of the two test groups also showed that There is a significant difference between the two test groups in the components, and the comparison of the averages indicated that the test group of the mindfulness-based stress reduction program was more effective.

  Keywords: hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, mindfulness-based stress reduction program, modification of parent-child interaction pattern
 • Elina Khadivizand, Hasan Ahadi*, Hamid Nejat, Maryam Kalhornia Golkar Pages 255-264
  Background and Aim

  Bulimia nervosa is characterized by repeated episodes of binge eating (consuming large amounts of food in a short period of time, for example, less than two hours, on average once a week for the past three months) without regular use of disproportionate weight control compensatory behaviors. This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of interpersonal group therapy on psychological well-being in women with bulimia nervosa.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up test. 30 research samples were selected from the community of women suffering from bulimia nervosa who referred to the Iranian Bulimia Association in Tehran in October and November 2018 and were randomly replaced in two experimental and control groups. The required findings were collected using the psychological well-being questionnaire (Ryff et al., 1989) in three times: pre-test, post-test and follow-up test, and using variance analysis with repeated measurements. Was analyzed.

  Results

  The results showed that interpersonal group therapy is effective in improving the psychological well-being of bulimia nervosa patients (p≥0.005). Bonferroni test showed that this effect is stable over time.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of interpersonal group therapy on psychological well-being, it is suggested to use interpersonal group therapy for women with bulimia nervosa.

  Keywords: interpersonal group therapy, psychological well-being, bulimia nervosa, women
 • Afsaneh Saber Garkani*, Fariba Hanifi Pages 265-277
  Background and Aim

  The purpose of this article was to provide a conceptual model for evaluating the quality of the Tehran Elementary School curriculum.

  Method

  The research method was in terms of practical purpose and one of the consecutive (quantitative qualitative) research research, which was performed in a qualitative section based on the Grandad model and in the quantitative part, descriptive. In the qualitative section of the research field, a number of education experts and evaluation specialists and in the quantitative section, all male and female elementary school teachers in Tehran, 23593 in the academic year 1401. And in the small section, 377 people were selected by random and cluster according to the Kerjcie and Morgan table. The research tool of the researcher -made questionnaire consisted of 108 items, which were used in a short dimension of appearance, content and structural validity. The CVR was also approved and approved by experts in a qualitative dimension, and Cronbach's alpha with a coefficient of 0.855 was calculated and reliability was confirmed and the collected data were analyzed.

  Results

  The results of the analysis of the questions showed that the conceptual model of evaluation of the quality of the Tehran Elementary Curriculum Program Curriculum includes: Casual Conditions: (Strategic Thinking, Generalization of Objectives) Central Conditions Including: (Evaluation of Motivational, Practical and Educational Activities) Background Conditions Includes: (cultural and sports facilities, educational facilities, welfare facilities) Interventionist conditions include: (lack of resources and inappropriate distribution, poor foresight, individual and organizational communication, lack of work discipline) Strategies include: (flexibility, curriculum sequence, curriculum sequence The usefulness of the curriculum) and the consequences include (improving the look of the curriculum, improving the content of the curriculum, drawing vision, the development of national identity).

  Conclusion

  The elementary school curriculum evaluation model had a good structure.

  Keywords: Conceptual Model, Evaluation, Quality, Curriculum, Elementary Period
 • Leila Partovi Pirooz, Farhad Jomehori*, Aboutaleb Seadatee Shamir, Jafar Hasani Pages 278-290
  Background and Aim

  The purpose of this research was to investigate the structural model of health anxiety based on uncertainty intolerance and anxiety sensitivity with the mediation of rumination in students. Research

  method

  This descriptive research project was conducted with structural equation modeling and with the presence of 454 people with the online sampling method among the students of Azad University, Science and Research Unit in the academic year of 1401-1400. To measure the research variables, Salkoskis et al.'s Short List of Health Anxiety (2002), Friston et al.'s Intolerance Scale (1994), Reiss et al.'s Anxiety Sensitivity Questionnaire (1986) and Nolen-Hoeksma and Maro's (1991) rumination response scale were used. Became. Data were analyzed with Pearson correlation coefficient and structural equations using SPSS and AMOS software version 24.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between uncertainty intolerance, anxiety sensitivity and rumination with health anxiety (P<0.01); Also, the results showed that the direct paths of this research were significant and the indirect paths of uncertainty intolerance and anxiety sensitivity through the mediating role of rumination on health anxiety were significant.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, the modified model had a good fit (RMSEA=0.051 and P-value <0.05) and the final evaluated model has a good fit and is an important step towards understanding It is considered to be an effective factor on students' health anxiety.

  Keywords: : anxiety sensitivity, health anxiety, rumination, intolerance of uncertainty
 • Bentolhoda Kolakaj, Javad Khalatbari Kachanak*, Afshin Salahyan, Bita Nasrollahi Pages 291-302
  Background and Aim

  Considering the prevalence of mobile phone use and more dependence on it, it is necessary to know the factors affecting it, The purpose of this study was to study prediction of nomophobia based on perceived parenting styles with mediating role of loneliness.

  Research method

  This research was a descriptive study of structural equation modeling. This study was conducted in the presence of 500 student by available sampling method among students Kashan city in year academic 1400-1401. To measure the variables, nomophobia questionnaire of Yildirim and Correia (2015), parnetal styles questionnaire of Naghashian (2006) and short form of the social and emotional loneliness scale for adults of DiTommaso and et al (2004) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modelling with using SPSS-24 and AMOS software was investigated.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between perceived parenting and loneliness with nomophobia (P <0.01). The results also showed that most of the direct paths of this study were significant and the indirect paths of perceived parenting styles were significant through the mediating role of loneliness on nomophobia.

  Conclusion

  proposed model had an acceptable fitness to the data (RMSEA=0/062, P-value<0/05) and evaluated model has a good fit and is an important step in identifying the factors that are effective in nomophobia in students.

  Keywords: loneliness, nomophobia, perceived parenting styles
 • Zeinab Khatoon Zakariazadeh Khatir, MohammadKazem Fakhri*, Shaban Heydari Pages 303-313
  Background and purpose

  Many spouses, especially women applying for divorce, may experience hidden aggression in their lives for some reason and may not be able to adapt to challenging situations. The objective was to compare the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and reality therapy on covert communication aggression and forgiveness among women seeking divorce in Babol city.

  Methods

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design of three groups. Among the women applying for divorce, a sample of 45 people was selected by non-random sampling method and they were replaced in two experimental groups (therapy based on acceptance and commitment and reality therapy) and a control group by simple randomization. (15 people in each group). After evaluating 45 women applying for divorce whose level of hidden communication violence was above the cut-off point and met the necessary conditions, they were identified and then divided into three groups of 15 people, two experimental groups and one control group. Then, 8 sessions of 90-minute therapy based on acceptance and commitment (Hayes et al., 2004) and 8 sessions of 90-minute reality therapy (Glasser, 2005) were conducted in the experimental groups in person and in compliance with health protocols. Data were collected using the covert communication aggression questionnaire and the forgiveness questionnaire.

  Results

  The results of the research showed that the therapy based on acceptance and commitment and reality therapy are effective on covert communication aggression (F=19.44) and forgiveness (F=15.87) among women seeking divorce. Also, the results of post hoc test showed that therapy based on acceptance and commitment has a greater effect on hidden communication aggression and forgiveness than reality therapy (p<0.01). Also, the results of the follow-up test showed that the effect of reality therapy continued until the follow-up period.

  Conclusion

  It can be concluded that reality therapy was effective on covert communication aggression and forgiveness among women seeking divorce and this effect continued until the follow-up period.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, reality therapy, aggression, forgiveness, women
 • Hamid Zolfaghari, Imanoallh Bigdeli*, Ali Mashhadi, Ali Ghanaeei Chaman Abadi Pages 314-326
  Background and purpose

  Obsessive compulsive disorder has a wide prevalence in human society. Based on this, it is of great importance to know the cognitive, behavioral and neurological backgrounds of these patients and the effective methods of therapeutic interventions to improve their conditions. The aim of the current research was to compare the cognitive, emotional and neurological profile of people with obsessive compulsive symptoms with normal people.

  Research method

  The present study was a correlational descriptive study. The statistical population consisted of all people with symptoms of obsessive-compulsive disorder in the second half of 1400 in Mashhad, who entered the research through an invitation. After conducting the screening interview and checking the criteria for entering the research, 80 people were selected as the research sample. The research tools included the Stroop color word test, Wisconsin cards, anxiety sensitivity, ambiguous scenarios, Googlen behavioral disorders questionnaire, Yale Brown obsessive compulsive disorder questionnaire and uncertainty intolerance scale. In order to analyze the data, partial least squares (PLS) approach was used due to the exploratory nature of the model, the small sample size, and the non-normal distribution of the variables. Analyzes were performed with SPSS.25 and SmartPLS.3.3.2 software. The findings showed that the trajectory of predicting obsessive-compulsive symptoms by five indicators was significant in all dimensions. Based on this, it was found that from the cognitive indicators, congruent reactions (P < 0.01), incongruent reactions (P < 0.01) and ambiguous scenarios (P < 0.01), among the neurological indicators (01 P < 0.01) and completion of classes (P < 0.01), among the emotional indices of anxiety sensitivity (P < 0.01) and intolerance of uncertainty (P < 0.01) and among the behavioral indices of behavioral tendencies Consistency (P<0.01) and impulsive behavior tendencies (P<0.01) were significant predictors for OCD symptoms. These results indicate that in explaining the psychological profile of obsessive-compulsive sufferers, the need to pay attention to cognitive, behavioral, emotional and neurological indicators has an important place. Also, based on these findings, it was found that emotional indicators have the highest level of predictability and behavioral indicators have the lowest level of predictability among the investigated indicators.

  Keywords: neuropsychological profile, cognition, emotion, obsessive compulsive, anxiety sensitivity
 • Seyedeh Mahla Hejazi, Homa Zanjanizadeh Azazi*, Alireza Estelaji Pages 327-341
  Background and Aim

  Among the functions expected of the education system, it can be considered the most basic function, in addition to the socialization of the individual, and the transfer of knowledge, which is the main goal of education. However, Iran's educational system is facing weak and unacceptable results in this area (the results of the TIMSS and PIRLS international tests). The current research was conducted to provide a model for the education system's challenges in the knowledge transfer field.

  Method

  This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of execution method. The statistical population of the research was teachers, parents of students and experts, and experts in the field of education in the year 1400, which examined the opinions and experienced perceptions of these key human elements and the most informed in the field of the education system. According to the principle of theoretical saturation, the sample was considered to be 23 people who were selected by quota sampling method. The data was collected through in-depth semi-structured interviews, the validity of which was verified with the help of four experts and two research colleagues. Its reliability was obtained using Cohen's kappa coefficient method of 0.63. The data were analyzed by thematic analysis, including open, central, and selective coding in MAXQDA20 software.

  Results

  The challenges related to the process of knowledge transfer (within the education system) were centered around the three main pillars of this process, i.e., the teacher, the student, and the context, in which a total of 12 components have been identified and extracted; which were: mental and behavioral problems of the teacher, weak skills of the teacher in teaching the students, weak cognitive, skill and performance of the teacher, mental and psychological problems of the student, inappropriate educational environment, lack of laboratory facilities and educational equipment, problems Educational content, deep-rooted problems in the primary level (as the basis and basis of education), the weakness of teaching while serving teachers, the lack of importance of the education system to creativity, the weakness of pre-service training for teachers, the weakness of the teacher evaluation system. Factors affecting inefficiency were also identified in the structural background of the education and the last five components and the environmental background outside the system with the two factors of teachers' legal and livelihood problems and the low social status of the teacher.

  Conclusion

  This research, which has analyzed the problem of inefficiency with a sociological perspective, has found a series of factors that ultimately lead to inefficiency in the field of knowledge transfer, among which all factors within the system are affected by The external environment is the education system, and it shows the need to pay attention to the macro structures of society and other sub-systems affecting this system (politics and economy) in order to solve the problem of knowledge transfer inefficiency.

  Keywords: Education, inefficiency, knowledge transfer, attitude of experts, parents, students
 • A.R .Karimi, Z .Yousefi, H. Torkan* Pages 342-355
  Background and Aim

  Military service is one of the important steps before entering the working life for many young men in Iran, who usually have many worries about it. Some of the concerns are related to the complaints that other soldiers have about this period. Therefore, this study was to find out the causes of mental weakness of service soldiers.

  Research method

  This study was conducted with a qualitative method and thematic analysis method (Clark and Bravan, 2006) in the year 1400-1401 in Isfahan city and in order to answer the question that the causes of mental weakness of conscript soldiers are. The statistical population was all conscript soldiers of Isfahan city, from whom 13 soldiers were selected based on the entry and exit criteria and were interviewed by targeted sampling method. The research tool was semi-structured interview.

  Findings

  The collected data were analyzed with the help of thematic analysis. The results showed four main categories: intrapersonal weaknesses (external sources of happiness, high expectations, negative motivation, low self-esteem), family component (causes related to one of the parents and causes related to family conditions), interpersonal causes (weakness communication skills, weakness in managing communication problems) 3) environmental causes (perception of military personnel's weakness in establishing authoritative communication, perception of the environment's indifference to the current needs of soldiers).

  Conclusion

  According to the results, it can be said that a large part of the causes of mental weakness is related to their life history, which can be managed well in the beginning days of military service with the help of increasing skills and awareness. and helped their mental enrichment.

  Keywords: mental weakness, soldiers, qualitative research, military services
 • Zahra Ataaei Zanjaninejad, Masoud Hejazi*, Afsaneh Sobhi, MohammadSaaeid Ahmadi Pages 356-364
  Context and purpose

  The meaning of life in man can affect other aspects of his life. The academic vitality of people is among them; Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the relationship between the perception of parenting styles and the academic life with the role of mediators of the meaning of life in second secondary students of Zanjan city.

  Research method

  This is a descriptive correlational research. The statistical population was 20,866 students of the second secondary school in Zanjan city in the academic year 2018-2019. According to Morgan's table, 392 people, but to increase the credibility of the findings, 400 people were selected and distributed by stratified random method. To collect the data, the standard questionnaires of Alabama parenting (1991), Hossein Chari and Dehghanizadeh's academic vitality (2011) and Stickerer et al.'s (2006) meaning of life were used. The data was analyzed using SPSS24 statistical software and AMOS statistical software was used for modeling structural equations.

  Findings

  The results showed that; There is a significant relationship between the perception of parenting styles and academic vitality (p<0.01) and also, there is a significant relationship between the perception of parenting styles and the meaning of life (p<0.01). The meaning of life plays a mediating role in the relationship between parenting styles and academic vitality (p<0.01).

  Conclusion

  It can be concluded that in order to create academic vitality in students, perceptions of parenting styles play a decisive role and the meaning of life can lead to academic vitality in children.

  Keywords: Parenting styles, academic vitality, meaning of life, high school students
 • Tayebeh Gholizadeh*, Mahin Etemadi, Farnaz Farshbaf Pages 365-374
  Background and Aim

  Conscious listening not only requires maintaining attention to the external environment (i.e. the speaker), but also involves being present in one's body and observing the unapproachable and non-reactive inner experiences. The aim of this study was to evaluate the factor structure of the Persian version of the Pratscher (2018) Interpersonal Mindfulness Questionnaire, which is designed to measure individual responses in social interactions.

  Methods

  In this descriptive-analysis study, 248 students (164 boys and 74 girls) from Tehran and Tabriz universities were selected by convenience sampling method and the Pratscher Interpersonal Mindfulness Questionnaire (2018) And Brown (2003) Response Questionnaire. Confirmatory factor analysis and SPSS software version 22 and LISREL version 8.80 were used for data analysis.

  Results

  The results of confirmatory factor analysis confirmed the four-factor model (present presence, awareness, acceptance and reaction). The convergent validity of this questionnaire with Brown (2003) Mind-Awareness Scale was very favorable (0.71). In addition, Cronbach's alpha coefficients for the general scale of mindfulness were 0.84 and the four subscales of present presence, awareness, acceptance and reaction were 0.83, 0.83, 0.88 and 0.77, respectively.

  Conclusion

  The Pratscher Interpersonal Mindfulness Scale is a valid tool with good psychometric competence for measuring mindfulness in social interactions for use in research situations in the Iranian non-clinical population.

  Keywords: Mindfulness, Structural Equation Modeling, Psychometric Properties, Interpersonal
 • Zahra Shayesteh Fard, Naser Sobhi Gharamaleki*, Majid Zargham Hajebi Pages 375-388
  Background and Aim

  One of the successful factors in married life is proper communication skills between couples. Various researches have shown that communication problems are one of the most common problems expressed by couples. The present research was carried out in order to provide a model of attachment styles in the reconciliation of emotional relationships with the mediation of communication skills in students of Hamedan University of Medical Sciences.

  Methods

  The current research method was correlation and structural equation modeling. The statistical population of this study included 410 married female students of Hamedan University of Medical Sciences in 2019-20, who were selected by convenience sampling. The data were collected using the Marital Compatibility Questionnaire (Spanier, 1976), Hazan and Shaver (1985) Adult Attachment Styles Questionnaire and Christensen and Salawi (1984) Communication Skills Questionnaire. Data analysis was done by path analysis using AMOS and SPSS version 20 software.

  Results

  The results showed that secure attachment (β=0.14; P<0.001) had a direct effect on communication skills. Also, the indirect path of secure attachment with emotional compromise with the mediation of communication skills was significant (P<0.001).

  Conclusion

  Therefore, according to the significant role of the components of secure attachment style and communication skills, therapists can examine the level of responsibility, happiness, increase resilience against psychological pressure in the discussion of examining and treating marital adjustment problems and teach communication skills in couples.

  Keywords: attachment style, compromise of emotional relationships, communication skills
 • Vida Masoumi Shamlou, Saeed Hassanzadeh*, AliAkbar Arjamandnia Pages 389-401
  Background and Aim

  The current research was conducted with the aim of the effectiveness of the educational psychological program on solving jealousy between children and their favorable interaction. The statistical population of the research was all the parents of elementary school children along with their children in Kish Island in 2018-2019.

  Method

  The research method was quasi-experimental, 40 parents of elementary school children along with their children were selected by staged cluster sampling method and with a pre-test, post-test and follow-up plan with the control group and then randomly divided into two equal groups of test and control. The experimental group underwent jealousy control training for 8 sessions of 90 minutes and one session every week. The control group did not receive any intervention during this period. The research subjects were evaluated by the jealousy questionnaire (Velizadeh and Azarbaijani, 2010) and the sister-brother relationship questionnaire (Hetherington et al., 1999) in the pre-test, post-test and follow-up stages.

  Results

  Analysis of covariance test was used to analyze the data. The results of the test findings showed that the educational psychological program of jealousy control has improved the resolution of jealousy between children and their favorable interaction, and these results are stable in the two-month follow-up.

  Conclusion

  The training of this program is suggested for couples in counseling centers and in schools.

  Keywords: jealousy, desirable interaction, educational psychological program
 • Fateme Homaei, Shahnaz Khaleghipour * Pages 402-416
  Background and Aim

  Social anxiety disorder usually appears in childhood or early adolescence and often has long-term effects on several areas of a person's life, including school and education; Population-based studies have assessed the prevalence of social anxiety disorder among adolescents using clinical diagnostic interviews. This research was conducted with the aim of investigative the components of social anxiety based on the brain-behavior model.

  Method

  The method of qualitative research was using the theme method with Etrid-Sterling approach. With the purposeful sampling method, by reviewing texts from reliable sources in the field of social anxiety based on brain-behavior models in the years 1960-2023, the desired information was collected with 39 articles until theoretical saturation. Then the obtained information was coded and classified.

  Results

  In the first stage of coding, 112 basic themes were extracted from the texts. In the second stage, 22 organizing themes were abstracted based on the degree of validity of the obtained concepts. In the third stage, 3 themes including low sensitivity of behavioral activation, high sensitivity of behavioral inhibition and heightened reactive sensitivity of fight, flight and flop were identified as comprehensive themes related to the components of social anxiety based on the behavioral brain model. Validation of data was checked and confirmed using content validity and reliability of themes using the Holsti method.

  Conclusion

  Based on the results of the research, the awareness of researchers and therapists about the components of social anxiety based on the brain-behavior model should be considered in the design and application of more effective treatments that activate the behavior of people with social anxiety.

  Keywords: social anxiety, brain-behavior model, qualitative study
 • Ali Asgharzadeh, Azra Mohammadpanah Ardakan *, HamidReza Aryanpour Pages 417-432
  Background and Aim

  The ups and downs of puberty are the passage from childhood to adulthood and are sometimes associated with contradictions and aggression. Self-harm can be mentioned as one of the abnormal behaviors of this period; And because of its harmful nature, it's important to study in this area. Self-mutilation can be defined as intentional injury to the body without the purpose of suicide. In general, the present study sought to examine the lived experience of adolescents with a history of self-harm, It was done in detail with the aim of examining the emotional, cognitive, psychological experiences, physical injuries and family factors affecting adolescents' self-mutilation.The study population included all adolescents aged 12-18 years in Kerman who had attempted suicide in 2021.

  Methods

  The sampling method was purpose-based. And the criterion for entering the sample was to have at least one history of self-harm. This research has studied the lived experience of adolescents with a history of self-harm with a phenomenological method and a thematic approach, and the research data have been analyzed using a descriptive (Klaizi) phenomenological method.

  Results

  After conducting ten interviews, the research was saturated and 49 primary concept codes were extracted, which represented the lived experience of adolescents with a history of self-harm; Then, similar and close concepts were placed in 15 major classes and 5 main categories,which are: 1- Individual characteristics (extraversion, Neuroticism, openness to experience) 2- Effective family factors (family, living environment) 3- maturity-related characteristics (cognitive characteristics, emotional characteristics) 4- Clinical disorders (behavior, mood disorders, intermittent explosive disorders, anxiety disorders and clinical pattern of personality) 5- Emotions related to self-harm (feeling before committing suicide, feeling after committing suicide).

  Conclusion

  self-harming behavior has different functions for each person and recognizing these functions can help therapists in diagnosing treatment and how to deal with people with the disease. Some of these functions are: emotion regulation, Escape from suicide, Draw attention, ask grith, show courage, escape from routine life.

  Keywords: Self-mutilation, Self-harm, Self-injury, Adolescence, Emotional regulation
 • L .Bariamnejad, P. Banisi *, Fateme Barkhordari, Sh .Haghani, P. Farhadi Afshar, M. Jalilzade, GH.A. Delfanazari Pages 433-442

  The aim of the current research is to predict corona anxiety based on self-reported illness in vaccinated people at the vaccination center. The method of the current research is quantitative and has been implemented in a descriptive-correlational way, and it is practical in terms of the purpose of this research. The study population of this research is all the people who visited the vaccination center of the Holy Prophet (PBUH) Complex of West Tehran Azad University in the fall of 1400. Among these people, 400 vaccinated people who received the second dose were selected as a sample based on the amount calculated by Gpower software in a simple random manner. Self-diagnosis and Corona anxiety tests were taken from the subject. The data were analyzed using the statistical method of multivariate analysis of covariance. The results show that corona anxiety is predicted based on self-diagnosis. There is a positive and significant effect of the path coefficient of self-care on corona anxiety (p<0.001, β=0.290).

  Keywords: self-diagnosis, patients, vaccinated people, Covid-19
 • Naser Jafarzadeh, Hasan Mirzahoseini *, Nader Monirpour Pages 443-456
  Background and purpose

  diabetes is one of the chronic medical diseases with the greatest dependence on the psychological state of the affected people; In the treatments used for diabetic patients, it is often neglected to address the psychological problems of this group, especially people; Therefore, the purpose of the present study was to determine the effect of motivational interviewing based on acceptance and commitment on increasing the treatment adherence of patients with type 2 diabetes. 

  Research method:

  The current study is a semi-experimental study of pre-test-post-test type with random sampling method, which was carried out on 30 patients with type 2 diabetes, members of Tehran Diabetes Research Institute, who were eligible to participate in the study, in 2018. . The data were collected by using the chronic disease treatment compliance questionnaire that was designed and psychometrically evaluated in Madanlo's thesis in 2012 and by interviewing and taking blood samples. Each member of the intervention group underwent 8 sessions of 90 minutes motivational interview. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics tests.

  Findings

  The results showed that the results of the analysis of variance test with repeated measurements showed that motivational interviewing based on commitment and acceptance is effective in improving people's treatment adherence (P<0.05). Also, the results of the follow-up test show that the motivational interview course based on commitment and acceptance on the group was effective and consistent.

  Conclusion

  motivational interview intervention based on acceptance and commitment showed a positive effect on treatment compliance in type 2 diabetes patients; Therefore, it is suggested that this intervention be done in more time and sessions.

  Keywords: Motivational interviewing, acceptance, commitment, treatment adherence, type 2 diabetes
 • Ameneh Hassanpour, Ebrahim Alizadeh Mousavi *, Mohammad Mohammadipour Pages 457-467
  Background and Purpose

  In many cases, shyness is the main obstacle to the flourishing of abilities, creativity and fulfilling responsibilities; The purpose of this research is to investigate the mediating role of self-criticism between emotional self-regulation and shyness of students.

  Methods

  The current research method is descriptive-survey of correlation type. The purpose of the research is applied and cross-sectional in terms of time. The statistical population includes all female secondary school students of Bojnord city who were engaged in the analysis in the academic year of 2014-2016. In order to estimate the sufficient sample size, Klein's (2005) sample size determination method was used, and 567 people were selected as the sample size. The sampling method is a single-stage cluster. The data collection method is library and field studies, and the information collection tools were Thompson and Zorov's self-criticism levels questionnaire (2004), Stanford's shyness questionnaire (1990) and emotional self-regulation questionnaire from Hoffman and Kashdan's questionnaire (2010).

  Result

  The findings showed that the causal model of students' shyness based on emotional self-regulation with the mediating role of self-criticism has a suitable fit. Also, emotional self-regulation has a direct effect on self-criticism, and emotional self-regulation has a direct effect on shyness. Another is that self-criticism has a direct effect on shyness, and self-criticism plays a mediating role between emotional self-regulation and shyness.

  Conclusion

  It can be concluded that self-criticism plays a mediating role between students' emotional self-regulation and shyness. Therefore, the planners of the educational system with the help of psychologists and school counselors can include the necessary measures in the curriculum to remove the shyness of students.

  Keywords: Self-criticism, emotional self-regulation, shyness, students
 • Mozhgan Yazdani Fariba Hafezi *, Parvin Ehteshamzadeh Pages 468-477
  Background and Aim

   Adolescence is the subject of many researches in behavioral sciences due to its evolutionary importance. The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of drama therapy on aggression and adjustment in adolescent female students. 

  Method

   The current research was of an experimental type with a pre-test, post-test, follow-up plan with a control group. The statistical population of the research consisted of all secondary school girls in Tehran in the academic year 2017-18. 40 people from the community were selected by multi-stage and purposeful cluster sampling and were randomly assigned to two experimental and control groups. In both groups, students' aggression and adaptability were evaluated through Bass and Perry's aggression questionnaire (1992) and Sinha and Singh's (1993) adaptability questionnaire. The first group received drama therapy based on the method proposed by Lawton (2009) in 10 sessions, but the second group did not receive any intervention. Then Again, in the post-test and two months later in the follow-up phase, the aggression and adaptation of both groups were evaluated. The data were analyzed using multivariate covariance analysis. 

  Results

   The results of the research showed that play therapy on aggression (F = 944.19, P<0.001) and adaptability (F=91.56, P<0.001) were effective in adolescent female students. Also, play therapy in both post-test and follow-up stages had an effect on students' aggression and adaptability; and this effect continued until the follow-up period. 

  Conclusion

   Considering that adolescence itself is associated with incompatibility and behavioral abnormalities including aggression, it is possible to use the drama therapy method in order to prevent aggression and create adaptation.

  Keywords: drama therapy, aggression, adaptation, adolescent