فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت دولتی - پیاپی 50 (تابستان 1401)
 • پیاپی 50 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه اخوان هزاوه، مصطفی اجتهادی*، امیرحسین محمد داوودی، کامران محمدخانی صفحات 15-38
  هدف

   بررسی نقش هییت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها.

  طراحی / روش‌شناسی / رویکرد:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ‌ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش تحلیل محتوا بوده است. در این پژوهش از دو استراتژی کیفی شامل «تحلیل مضمون و مطالعات تطبیقی کیفی» بهره برده شده است. ابزار گردآوری داده‌ ها مصاحبه نیمه‌ساختارمند می‌ باشد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 15 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبره در حوزه آموزش عالی بوده ‌اند که با روش نمونه ‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اعتبار داده‌ها با استفاده از روش تاییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. در این پژوهش همچنین به بررسی متن قوانین و مقررات آموزش عالی در حوزه هییت امنا و ارتباط با مسایل مالی پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA2018 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌های پژوهش: 

  مطابق داده‌ های به دست آمده از مصاحبه ‌ها داده‌های خلاصه شده شامل چهار مقوله: نظارت بر منابع مالی دانشگاه، هدایت دانشگاه، تحکیم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، روان‌ سازی قوانین و مقررات و 10 مولفه است. مطابق داده‌ های به‌دست آمده از بررسی متن قوانین، داده‌ های خلاصه شده شامل 3 مقوله گزینشی: تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، ایجاد درآمد و هزینه ‌ها و پرداخت ‌ها و 7 مقوله محوری است.

  محدودیت‌ها و پیامدها: 

  از جمله محدودیت‌های این تحقیق دسترسی به صاحب‌نظران بوده است.

  پیامدهای عملی:

   مهمترین پیامد عملی این تحقیق فراهم کردن مسیری برای تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها است.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   در ارتباط با نقش هییت امنا در تامین منابع مالی تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. ابتکار اصلی در این تحقیق پیشنهاد بر اساس قوانین موجود است.

  کلیدواژگان: هیئت امنا، تامین مالی، دانشگاه نسل چهارم
 • زهره سادات دعائی، مهدی سبک رو* صفحات 39-61
  هدف

  سکوت سازمانی پدیده ای رایج و متداول در سازمان ها و واقعیتی موجود و ملموس برای مدیران و کارکنان است. یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات، اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارت است از خودداری از بیان ایده ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. از سویی دیگر قصد ترور روحی با ایجاد فشار روانی روی شخص مورد هدف، دورکردن هویت کارکنان با استفاده از فشارهای منظم و مستمراست. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی یکی از پر درآمدترین سازمان های دولتی در ایران می باشد و همچنین میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری ایران؛ عملکرد کارکنان و در نتیجه بهره وری این سازمان اهمیت به خصوصی دارد، پژوهش حاضر به تعیین تاثیر ترور روحی بر ابعاد سکوت سازمانی می پردازد.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. آزمون مدل مفهومی نیز به روش معادلات ساختاری انجام شد و از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان اداره امور مالیاتی شهر یزد به تعداد 320 نفر می باشد که طبق جدول مورگان تعداد نمونه 175 می باشد. از نمونه گیری طبقه ای استفاده و از هر طبقه نیز نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. از نظرات 5 نفر از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی محتوا استفاده گردید و همچنین آلفای متغیر ترور روحی 926/0 و آلفای متغیر سکوت سازمانی 733/0 به دست آمد. همچنین از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی داین و همکاران و پرسشنامه استاندارد ترور روحی وینهارت وآندریوکاتین استفاده شده است. تعداد 171 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته های پژوهش:

    یافته های این تحقیق عبارت است از اینکه ترور روحی بر سکوت مطیع اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین اینکه ترور روحی بر سکوت تدافعی اثر مثبت و معناداری دارد ولی ترور روحی بر سکوت نوع دوستانه اثر معناداری ندارد.

  محدودیت ها و پیامدها:

   عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.

  پیامدهای عملی: 

  بروز فشار روانی بر کارکنان در سازمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این عوامل برای جلوگیری از بروز رفتار سکوت می بایست شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  ارایه مدلی برای نشان اثراث ترور روحی بر سکوت سازمانی کارکنان.

  کلیدواژگان: موبینگ، ترور روحی، سکوت سازمانی، کارکنان
 • زهرا احمدی الوار، داود فیض*، میثم مدرسی صفحات 63-89
  هدف

   هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها و ارایه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت پژوهش ‌های آتی در راستای پوشش شکاف ‌های تحقیقاتی موجود این حوزه است.

  روش

   با استفاده از روش فراترکیب، یافته ‌های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی نهایی طراحی شد. بر این اساس، 90 پژوهش در حوزه رفتارهای انحرافی سازمانی، مرتبط با اهداف مطالعه حاضر با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) بررسی شد و با تحلیل محتوای آنها و تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته ‌های این پژوهش ها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیشایندها، تصویر جامع و بدیعی از رفتارهای انحرافی سازمانی ارایه شود.

  یافته‌ ها: 

  الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش، 279 شاخص را در قالب 26 بعد فرعی و 4 بعد اصلی شناسایی کرده است. مدل یاد شده دارای ابعاد اصلی عوامل فردی، سازمانی، محیطی و پدیده محوری است. بعد عوامل سازمانی با 15 بعد فرعی و 157 شاخص دارای بیشترین گستردگی است.

  محدودیت‌ ها: 

  با توجه به گستردگی مفهومی رفتارهای انحرافی، ممکن است مقالاتی که در متن اصلی مرتبط با مفاهیم رفتارهای انحرافی هستند، ولی از نظر عنوان و واژگان کلیدی نامرتبط می‌ باشند، بررسی نشده باشند.

  پیامدهای عملی: 

  معرفی پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان ‌های ایرانی.

  ابتکار: 

  رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهش ‌ها در قالب دسته‌ بندی رابینسون و بنت بررسی شده است. پژوهش حاضر با نگاهی دقیق، این رفتارها را بررسی کرده و دسته ‌بندی جدیدی از این رفتارها و الگویی جامع از پیشایندهای آن در کشور ارایه می ‌دهد.

  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی، پیشایندها، مرور پژوهش، فراترکیب
 • سید عبدالرسول حسینی، محمد قاسمی*، نورمحمد یعقوبی، حبیب الله سالارزهی صفحات 91-115
  هدف

  پژوهش حاضر به ‌منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند از طریق رویکرد دلفی فازی انجام  شده است.

  طراحی/روش‌شناسی/رویکرد :

   پژوهش در زمره پژوهش‌ های آمیخته در رهیافت قیاسی - استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فعالان حوزه حکمرانی تشکیل می‌ دهند که 26 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه ‌گیری هدفمند انتخاب شده‌ اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. علاوه بر این در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از  پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده‌ های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش شناسه‌گذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی اولویت ‌بندی پیشایندها و پسایندها انجام پذیرفت.

  یافته ‌های پژوهش:

   نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندها به ترتیب زیرساخت هوشمند، تعامل هوشمند، دولت و حکمرانی الکترونیک، حاکمیت قانون، افراد و سازمان هوشمند، مدیریت هوشمند، هوشمندسازی مبتنی بر اطلاعات، جامعه دانشی، امنیت هوشمند و چابک‌سازی، گشودگی و تصمیم‌گیری و ارشاد عمومی، خردگرایی و خلاق‌گرایی و مهندسی مجدد فرآیندها بالاترین اولویت را داشتند. و در میان پسایندها کارایی و اثربخشی، توسعه پایدار، کاهش هزینه‌ها، کاهش فساد، افزایش شفافیت، عدالت فراگیر و اخلاق‌گرایی، صیانت از حقوق شهروندی، ایجاد دموکراسی الکترونیک، همکاری و تبادل داده، سیستم‌های اطلاعاتی جامع و تسهیم اطلاعات، بازنگری قوانین، پاسخ لحظه‌ای / آنی به چالش‌ها، تحقق وحدت و ارتقاء کیفیت زندگی به ترتیب دارای بالاترین الویت بودند.

  محدودیت‌ها و پیامدها: 

  عدم دسترسی آسان به خبرگان و کم بودن ادبیات پژوهش و تعداد معدود پژوهش‌های صورت گرفته در ارتباط با مفهوم حکمرانی هوشمند.

  پیامدهای عملی:

    کمک به ارایه مدل حکمرانی هوشمند و تلاش جهت استقرار آن در کشور.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   از آنجا که مقاله حاضر به مفهوم حکمرانی هوشمند و شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها و پسایندهای آن پرداخته است، به فهم عمیق تر این مفهوم کمک می کند و ایده هایی را جهت عملیاتی کردن آن در فضای کشور فراهم می‌ آورد.

  کلیدواژگان: پیشایند، پسایند، حکمرانی، هوشمندسازی، حکمرانی هوشمند
 • مریم محمدی دیانی*، وحید خاشعی ورنامخواستی، مرتضی زاهدی راد صفحات 117-139
  هدف

   تحلیل گفتمان‌های پیرامون جانشین ‌پروری در یک دستگاه دولتی.

  طراحی/ روش ‌شناسی/ رویکرد:

   تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونه ‌گیری، هدفمند و روش جمع ‌آوری داده ‌ها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران دستگاه مورد مطالعه بوده است. تحلیل داده‌ ها، به روش تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره‌ گیری از الگوی فرکلاف طی سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین انجام یافته است.

  یافته‌ های پژوهش: 

  مهم ترین یافته ‌های بخش توصیف، استخراج 416 کد مثبت و 222 کد منفی بوده که پس از طبقه‌بندی 68 واژه کانونی مثبت و 53 واژه کانونی منفی تعریف شد. در مرحله تفسیر، معلوم گردید نوع نگرش نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی سرمنشا جانشین‌ پروری یا جانشین ‌هراسی است که مشتمل بر دو گفتمان عمده رویکرد استراتژیک و رویکرد سیاسی نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی بوده است. در مرحله تبیین، مشخص شد در سطحی بالاتر، مسایل مربوط به نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اداری بر عدم تحقق جانشین ‌پروری سایه افکنده و در وضعیت کنونی (عدم تحقق جانشین‌ پروری) سلطه نظام سیاسی بر سایر نظام‌های اجتماعی و فرایندهای وابسته به آن (نگرش سیاسی) عاملی است که بیش از همه می ‌تواند موضوع انتصابات و جانشین‌ پروری را در سازمان مورد مطالعه و به‌طور کلی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی دستخوش تحولات خود نماید.

  محدودیت‌ها و پیامدها:

   تفاوت دانش زمینه ‌ای افراد در تحلیل گفتمان و تاثیر آن بر پایایی نتایج.

  پیامدهای عملی: 

  نتایج تحقیق حاضر به آسیب‌شناسی جانشین‌پروری در سازمان مورد مطالعه و سازمان‌های دولتی مشابه کمک می‌نماید.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   آسیب ‌شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی مسایل پیرامون موضوع جانشین ‌پروری.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، تحلیل گفتمان انتقادی، الگوی فرکلاف
 • عباس کسب دوست*، کرم الله دانش فرد، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 141-159
  اهداف

   پژوهش حاضر، تلاش می‌کند با بررسی عوامل کلیدی روند بهره‌وری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی، پیش‌ران‌های بدیل ارتقاء بهره‌وری را از میان آنها مشخص نماید.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: 

  این پژوهش، آمیخته و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، در بخش کیفی 14 نفر از خبرگان علمی و اجرایی به‌منظور انجام مصاحبه؛ و در بخش کمی 270 نفر از کل جامعه آماری 909 نفری بر اساس فرمول کوکران برای اعتبارسنجی یافته‌های کیفی به‌صورت نمونه تصادفی انتخاب و با توزیع پرسشنامه میان حجم نمونه، داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS26 تحلیل و با به‌کارگیری روش آزمون تحلیل عاملی تاییدی نرم‌افزار LISREL8/8، بارهای عاملی متغیرها تایید و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی گردیده است.

  یافته‌های پژوهش: 

  یافته‌های کیفی وجود شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی که مانع ارتقاء بهره‌وری سازمانی می‌شود را در پنج مفهوم دسته‌بندی و یافته‌های کمی میزان تاثیرگذاری مولفه‌ها بر بهره‌وری سازمانی به ترتیب؛ فرآیندی با میانگین 58/3، فنی با میانگین 37/3، اقتضایی با میانگین 99/2، انسانی با میانگین 76/2، سیستمی با میانگین 30/2 رتبه‌بندی و یافته پایانی اصلاح عوامل فوق در سازمان ارتقا بهره‌وری سازمانی را تسریع می‌کند.

  محدودیت‌ها و پیامدها:

  در این پژوهش برای کاستن از اثرگذاری فضای سیاسی امنیتی حاکم بر وزارت کشور در اظهارنظر محافظه‌کارانه پاسخگویان، با توجیه علمی کارکنان موضوع تا حد زیادی مرتفع گردید.

  پیامدهای عملی:

   آشکار نمودن عدم دستیابی به اهداف و شکل‌گیری شکاف در اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی سازمان جزء پیامدهای عملی پژوهش است.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

  پژوهش کنونی کوشش نمود تا مولفه‌های اثرگذار بهره‌وری سازمانی را در عوامل ایجاد شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی تبیین‌کند.

  کلیدواژگان: بهره وری سازمانی، برنامه جامع اصلاح نظام اداری، شکاف خط مشی گذاری، مدیریت سرمایه انسانی
 • مجتبی ملک*، سید محمدحسین رضوی، سعید تابش صفحات 161-188
  هدف

  هدف تحقیق، تدوین الگوی پیاده ‌سازی راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ‌ی ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن می ‌باشد.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: 

  پژوهش کاربردی و به شیوه ‌ی توصیفی است و نوع داده‌ ها آمیخته می ‌باشد. الگوی مفهومی تحقیق بر اساس مدل کارت امتیازی کاپلان و نورتن می ‌باشد. جامعه ‌ی آماری در بخش کمی مدیران اداره کل، مسیولین هیات ورزش ‌های همگانی و اساتید دانشگاه بالغ بر 44 نفر بودند و نمونه ‌گیری به روش تمام ‌شمار انجام گرفت. در بخش کمی از پرسشنامه‌ ی محقق‌ ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تایید ده نفر از اساتید قرار گرفت. داده‌ ها به نرم افزار SPSS وارد و از آزمون ‌های کولموگروف-اسمیرنف و کای‌ اسکویر استفاده شد. در بخش کیفی نیز از جلسات شورای راهبردی استفاده گردید.

  یافته‌ های پژوهش:  

  یافته‌ ها نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ‌ی ورزش سالمندان دارای 4 منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری می ‌باشد. بر این اساس 28 هدف راهبردی، 82 سنجه، 82 هدف کمی و 106 اقدام و ابتکار تهیه و نقشه راهبردی و الگوی اجرایی آن طراحی شد.

  محدودیت ‌ها و پیامدها:

   محققین برای تعیین اهداف کمی، نیازمند اطلاعات دقیق از وضع موجود اداره کل و هیات ورزش‌ های همگانی بودند اما در برخی موارد به دلیل جدید بودن سنجه، اطلاعات درستی وجود نداشت.

  پیامدهای عملی:

   الگوی طراحی شده مسیر دستیابی به چشم ‌انداز را تسهیل خواهد نموده و توانایی اجرای راهبردها در ورزش سالمندان را دارد.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  ارزش پژوهش در ارایه ‌ی راهکار مدیریتی برای پیاده ‌سازی راهبردهای توسعه ورزش سالمندان می ‌باشد که منجر به تامین سلامت آنان می‌ گردد.

  کلیدواژگان: راهبرد، استان گلستان، ورزش، سالمندان، کارت امتیازی متوازن
|
 • Fatemeh Akhavanhezaveh, Mostafa Edjtehadi *, AmirHosein Mohammaddavoodi, Kamran Mohammadkhani Pages 15-38
  Purpose

   Investigating the role of the board of trustees in providing financial resources for universities

  Design/Methodology/Approach: 

  The present study was applied in terms of purpose, qualitative in terms of data type and content analysis in terms of research method. In this research, two qualitative strategies including "content analysis" and “qualitative comparative studies” have been used. The data collection tool is a semi-structured interview. Participants in this study included 15 experts in the field of higher education who were selected by purposive sampling. The data collection tool is a semi-structured interview. The validation of the data was done by the participants using the verification method. The study also examined the rules and regulations of higher education in the field of the Board of Trustees and its relationship with financial issues. Data were analyzed using MAXQDA2018 software.

   Research Findings

   According to the data obtained from the interviews, the summarized data includes four categories: monitoring the university's financial resources, guiding the university, strengthening the university's relationship with society and industry, streamlining the rules and regulations, and 10 components. According to the data obtained from the review of the rules, the summarized data includes 3 selective categories: approval and monitoring of budget implementation, revenue generation and expenditures, payments, and 7 core categories.

   Limitations & Consequences: 

  One of the limitations of this research is lack of access to experts.

   Practical Consequences: 

  The most important practical consequence of this research is to provide a way to diversify the financial resources of universities.

   Innovation or value of the Article: 

  Not much research has been done on the role of the board of trustees. The main initiative in this research is to give suggestions based on existing laws.

  Keywords: Board of Trustees, Financing, Fourth Generation University
 • Zohre Sadat Doaei, Mehdi Sabokroo * Pages 39-61
  Purpose

   Organizational silence is a common phenomenon in organizations and an existing and tangible reality for managers and employees. One of the most important obstacles to the success of an organization's plans and goals is the lack of information, trust, and lack of what researchers call organizational silence, which is the refusal to express ideas, opinions, and information about organizational problems. On the other hand, by putting psychological pressure on the target person, mobbing intends to remove the identity of employees by using regular and continuous pressures. As a result of mobbing, employees lose their sense of belonging to the organization. The purpose of this study is to determine the effect of mobbing on the dimensions of organizational silence.

  Design/ methodology/ approach: 

    This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. Conceptual model testing was performed by structural equation method and Spss and Amos softwares were used. The statistical population of the present study is the employees of governmental offices in Yazd. Also, the standard questionnaire of organizational silence of Dine et al. And the standard questionnaire of Mobbing Weinhart and Andriukatin were used. 171 questionnaires were analyzed.

  Research Findings :

  The findings of this study are that mobbing has a positive and significant effect on obedient silence and also that mobbing has a positive and significant effect on defensive silence but mobbing has no significant effect on altruistic silence.

  Limitations & Consequences:  

  Lack of similar research and lack of objective indicators for comparison within the country were the most important limitations.

  Practical Consequences: 

   The occurrence of stress on employees in the organization is affected by various factors. These factors must be identified and considered to prevent the occurrence of silent behavior.

  Innovation or value of the Article:

    Providing a model to show the effect of mobbing on employee’s organizational silence.

  Keywords: Mobbing, organizational silence, staff
 • Zahra Ahmadi Alvar, Davood Feiz *, Meysam Modarresi Pages 63-89
  Objective

  The purpose of this study is to highlight the concept of organizational deviant behavior by reviewing previous studies and understanding the dynamics of these behaviors. It also wants to provide a comprehensive picture of this trend and provide a valuable insight into the status and aspects of research on deviant behaviors in Iran and help to guide future research to cover existing research gaps in this field.

  Methods

  By Meta-Synthesis approach, a combination of the findings of the quantitative and the qualitative studies was used to design the final pattern.Accordingly,90 studies in the field of organizational deviant behaviors, related to the objectives of the present study were reviewed using the seven-stage model of Sandelowski and Barroso(2007).By content analysis of these articles, and summarizing, combining and interpreting their findings, the relevant dimensions and codes were extracted to provide a comprehensive, new and original picture of organizational deviant behaviors by developing a new model based on antecedents.

  Results

  By the pattern of deviant behaviors 279indicators in the framework of 26 themes and 4 main dimensions were identified. The proposed model has the main dimensions of individual, organizational, Environmental factors, and the central phenomenon. In this research, Organizational factors with15 themes and157 indicators have the greatest extent.

  Limitations:

   Deviant behaviors are conceptually broad. Some articles are relevant in terms of Main text and irrelevant in terms of title and keywords. Therefore, not all articles may be reviewed.

  Practical Consequences: 

  Introducing the antecedents of deviant behaviors in Iranian Organizations.

  Innovation: 

  Organizational deviant behaviors have been studied in most studies in the form of Robinson and Bennett classification. The present study examines these behaviors with a close look and provides a new classification of these behaviors and a comprehensive model of its antecedents in the country.Paper Type: Research Article

  Keywords: Deviant Behaviors, antecedents, research review, Meta-synthesis
 • Seyed Abdolrasoul Hosseini, Mohammad Ghasemi*, Nourmohammad Yaghoubi, Habibollah Salarzehi Pages 91-115
  Purpose

   The present study aimed to identify the antecedents and consequences of smart governance using the fuzzy Delphi method.

  Design/Methodology/Approach: 

  The present study is a mixed-method one that was conducted using a deductive-inductive approach. It is also an applied study in terms of its objective and a descriptive survey study in terms of the design and methodology. The research population included all experts in the field of governance. Accordingly, 26 experts were selected based on the principle of theoretical adequacy and using purposive sampling. In the qualitative part of the study, semi-structured interviews were conducted to collect data. In addition, in the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect data. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed via content validity and test-retest method. In the qualitative part, the data collected from the interviews were analyzed using ATLAS.ti software and the indexing method. Besides, in the quantitative part of the study, the antecedents and consequences of smart governance were ranked using the fuzzy Delphi method.

  Research Findings

   A comparison of the precedents of smart governance showed that smart infrastructure, smart interaction, e-government and e-governance, rule of law, smart people and organization, smart management, information-based smartening, knowledge society, smart security, creating agility, openness, decision-making, public guidance, rationalism, creativity, and re-engineering of processes were ranked as the most important factors, respectively. It was also shown that efficiency and effectiveness, sustainable development, cost reduction, reducing corruption, increasing transparency, inclusive justice and ethics, protection of civil rights, building e-democracy, cooperation and data exchange, comprehensive information systems and information sharing, revision of rules, instant/immediate response to challenges, achieving unity, and improving quality of life were the most important consequences of smart government, respectively. The insights from this study can contribute to establishing smart governance.

  Limitations & Consequences:

   This study was conducted with some shortcomings including the difficulty in accessing the experts, and lack of similar studies in the literature, and limited research on the concept of smart governance.

  Practical Consequences:

   The findings of this study can contribute to developing a model of smart governance and implementing it in Iran.

  Innovation or value of the Article:

   Since the present article deals with the concept of smart governance and identifies and ranks its precedents and consequences, it helps to understand this concept more deeply and provides ideas for its implementation in the country.

  Keywords: Precedents, Consequences, Governance, Somatization, Smart Governance
 • Maryam Mohammadi Dayani *, Vahid Khashei, Morteza Zahedi Rad Pages 117-139
  Purpose

   To analyze the discourses about the succession planning in a governmental organization.

  Design/ Methodology/ Approach:

   The present study has been qualitative in terms of approach; The sampling method was purposeful and the data collection method was mainly a semi-structured interview with 13 managers of the studied organization. Data analysis has been done by critical discourse analysis method using the Fairclough's Model in three stages of description, interpretation and explanation.

  Research Findings

   The most important findings of the description section were the extraction of (416) positive codes and (222) negative codes, which were defined after classifying (68) positive focal words and (53) negative focal words. In the interpretation phase, it was found that the type of attitude towards appointments and key jobs is the source of succession planning or succession phobia, which includes two main discourses of strategic and political approach to appointments and key jobs. In the explanation stage, it was found that at a higher level, issues related to the political, economic, cultural, legal and administrative system overshadowed the lack of succession and in the current situation (non-succession), the dominance of the political system over other social systems and related processes (political attitude) is the factor that can most of all change the subject of appointments and succession planning in the studied organization and governmental organizations.

  Limitations & Consequences:

   Difference in background knowledge of individuals in discourse analysis and its effect on the reliability of results.

  Practical implications: 

  The results of the present study, help to identify obstacles of succession planning in studied organization and similar government organizations.

  Innovation or Value of the Study:

   Using the method of critical discourse analysis to identify issues related to the subject of succession planning.

  Keywords: succession planning, critical discourse analysis, Fairclough's Model
 • Abbas Kasbdoust *, Karamollah Daneshfard, Gholamreza Memarzadeh Tehran Pages 141-159
  Purpose

   The study tries to identify alternatives for the productivity promotion by examining the key factors of the organizational productivity processes in the predictors andhe consequences of implementing the capital management policy.

  Design / Methodology / Approach:

   This research is mixed and applied one. The statistical population of the study, in the qualitative section is 14 scientific and executive experts to conduct interviews; in qualitative research 270 people out of the total statistical population 909 ones based on Cochran's formula for validating qualitative findings were randomly selected and questionnaires among the sample size were distributed. The obtained data were analyzed by SPSS26 and using the test method confirmatory factor were analyzed by LISREL8. 8 and the factor loads variables were confirmed and then were ranked by the Friedman test.

  Research Findings

   Qualitative findings shows the existence of a gap in the implementation of human capital management policy that hinders the promotion of organizational productivity and categorize that in five concepts and quantitative findings shows the effect of these components on the organizational productivity, respectively; process-based with an average 3.58, technical with an average 3.37, contingency with an average 2.99, human-related with an average 2.76, systematic  with an average 2.30 and the final finding modifies that improving the above factors in the organization accelerate the processincreasing organizational productivity

  Limitations and Consequences:

   To reduce the influence of the political and security atmosphere prevailing in the Ministry Interior which results conservative comments of the respondents, the scientific justifying of staffs was done.

  Practical consequences: 

  Revealing the lack of goal achievements and the formation of gaps in the Implementing part of the organization's human capital management policy is one practical consequence.

  Initiative or value of the article: 

  Sought to explain theeffectiveness of organizational productivity that create gap in the implementation of human capital management policy.

  Keywords: Organizational Productivity, Comprehensive Administrative System Reform Program, Manufacturing Gap, Human Capital Management
 • Mojtaba Malek *, Seyed MohammadHossein Razavi, Saeid Tabesh Pages 161-188
  Purpose

   The aim of the research is to develop a model for implementing the strategies of the General Administration of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderlies with a balanced scorecard method.

  Design/ methodology/ approach:  

   Research is applied and descriptive and the data type is mixed. The conceptual model of the research is based on the Kaplan and Norton scorecard model. Statistical population in the quantitative section: The managers of the head department, the officials of the public sports board and university professors, which is over 44 people, and sampling was done by whole number method. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was approved by ten professors. Data were entered into SPSS software and Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests were used. In the qualitative part, the meetings of the Strategic Council were used.

  Research Findings

    Findings showed that the General Department of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderlies has four perspectives: financial, customer, internal processes and growth and learning. Based on this, 28 strategic goals, 82 measures, 82 quantitative goals and 106 actions and initiatives were prepared and the strategic plan and its implementation model were designed.

  Limitations & Consequences: 

   To set quantitative targets, researchers needed accurate information about the current state of the General Administration and the Board of Public Sports, but in some cases, due to the novelty of the measures, the correct information was not available.

  Practical Consequences:

    The designed model will facilitate achieving the vision and the ability to implement strategies in senior sports.

  Innovation or value of the Article:

    The value of the research is in providing a management solution for the implementation of sports development strategies for the elderlies that leads to their health.

  Keywords: Strategy, Golestan Province, Sport, elderly, Balanced Scorecard