فهرست مطالب

نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد دلخوش* صفحه 1

  شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود شرکت ها است. در این تحقیق برای تعیین شفافیت سود از  مدل بارث و همکاران (2008) استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق، با به کارگیری اطلاعات مالی 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1393 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود حسابداری رابطه معناداری وجود دارد

  کلیدواژگان: نرخ سود سپرده، نرخ ارز، نرخ تورم، شفافیت سود
 • بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان)
  امیر هرتمنی، سید علیرضا میرطلائی*، مسعود کریمخانی صفحات 1-15

  در این تحقیق به بررسی میزان مصرف انرژی های مصرفی خانوارها یعنی آب، برق و گاز، در قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها پرداخته شده است.   نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مصرف هریک از اقلام انرژی، به صورت معنی دار، در شش ماهه ی اول 1390 نسبت به مدت مشابه در سال 1389 کم شده است. در گام بعدی این تحقیق، به بررسی تاثیر متغیرهایی مانند بعد خانوار، تحصیلات، شغل و جنس سرپرست خانوار در تغییر روند مصرف خانوارها به کمک آزمون آنالیز واریانس پرداخته شده است که نتایج حاکی از آنست که در مورد برق، بعد خانوار و جنس و شغل سرپرست خانوار بر کاهش مصرف برق خانوارها تاثیر معنی دار دارد اما متغیر تحصیلات در روند کاهش مصرف، تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین در مورد آب، انجام آزمون های آماری مربوطه نشان داد که تنها متغیر بعد خانوار بر روی تغییرات آب مصرفی خانوارها موثر بوده است و متغیرهای جنس و شغل و تحصیلات تاثیر معنی داری در روند کاهش مصرف آب نداشته است. در نهایت در مورد گاز، هیچ یک از متغیرهای بعد خانوار و شغل و تحصیلات وجنس سرپرست خانوار بر روی روند کاهش مصرف گاز تاثیر معنی داری نداشته است.

  کلیدواژگان: یارانه، مصرف انرژی، هدفمند سازی
 • تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب
  نیلوفر غفاری، پروانه سلاطین، سمانه محمدی* صفحه 2

  هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری درآمدهای مالیاتی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد می باشد.  نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی2016-2002 در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط نشان داد که درآمدهای مالیاتی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارند. مالیات ها عمدتا از اهداف درآمدی، توزیعی، تخصیصی و تثبیتی برخوردارند. هدف توزیعی از مهم ترین اهداف و وظایف مالیات ها محسوب می شود. زیرا در صورت کارآمد بودن نظام مالیاتی و شناسایی دقیق ظرفیت های مالیاتی از صاحبان درآمد و ثروت های بالا، مالیات اخذ می شود و برای حمایت از اقشارکم درآمد و فقرا هزینه می شود که این امر می تواند زمینه توزیع مجدد درآمد را فراهم نماید. سایر نتایج مدل نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رشد اقتصادی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب دارند.  گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، رشد بهره وری کل عوامل تولید، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. تمرکز قابل توجه سرمایه، استفاده مطلوب تر و کامل تر از منابع موجود در اقتصاد را امکان پذیر می سازد. همچنین موجب افزایش نیروهای متخصص و ماهر می شود و بازدهی تولید را افزایش و سبب بهبود توزیع درآمد می شود. آزادسازی اقتصادی با توجه به مزیت نسبی، وجود مقیاس وسیع تر اقتصادی برای کارایی اندازه بازار، ظرفیت بهره برداری بیشتر در صنایع،  ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی سبب رشد سریع تر اقتصادی و بهبود توزیع درآمد می گردد. در این راستا استفاده از ابزارهایی مانند اخذ مالیات از گروه های پر درآمد،  اصلاح نظام مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیات، گسترش فرهنگ مالیات در جهت بهبود توزیع درآمد توصیه می شود

  کلیدواژگان: مالیات، توزیع درآمد، پانل دیتا
 • فاطمه نظری* صفحات 65-80
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در دوره زمانی 1391- 1363  در ایران است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت بیمه و امید به زندگی در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد و توسعه مالی و تورم انتظاری در بلندمدت تاثیر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد.
  کلیدواژگان: متغیرهای اقتصادی، تقاضا، بیمه عمر، امید به زندگی، روش ARDL
 • فاطمه ثابت*، نغمه هنرور، علی رضایی صفحات 81-106
  رشد اقتصادی و کنترل تورم از جمله هدف هایی است که هر اقتصادی دنبال می کند. در جهان امروز قدرت تصمیم گیری و نقش آفرینی در معاملات جهانی از کشورهایی است که در اقتصاد حرف های زیادی برای گفتن دارند. چنانچه هدف سیاست گذاران، توسعه و تشویق تجارت باشد، برای نیل به این هدف باید با تقویت بنیان های تولید کشور، رشد اقتصادی را برای حضور در عرصه بین المللی تسریع و تورم را کنترل کرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی ایران طی دوره 1395- 1350 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) می پردازد. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها موجود می باشد. نتایج تحلیل واکنش ضربه مشخص کرد که شوک مثبت صادرات در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و تورم دارد. شوک مثبت واردات در کوتاه مدت اثر مثبت معنادار و در میان مدت و بلند مدت اثر منفی معنادار بر رشد اقتصادی دارد و این شوک در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تاثیر منفی معنادار بر تورم دارد
  کلیدواژگان: صادرات واردات، رشد اقتصادی، تورم، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 • سپهر سید سجادی، مسعود جعفری نژاد*، محمد کتابی صفحات 107-135
  خصوصی سازی به عنوان فرایندی اجرایی و موثر در رشد اقتصادی و افزایش کارایی در دوران حاضر مورد استقبال بسیاری از سیاستگذاران در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، همچنین این فرایند توانسته در حوزه های اقتصادی رشد اقتصادی را نیز در مواردی به ارمغان آورد. پژوهش حاضر برنامه پنجم توسعه را از حیث وجود برخی سیاست هایی که خصوصی سازی را تشویق و یا تسهیل می نمایند با بهره گیری از روش تحلیل ثانویه بررسی نموده و  اثرات نامطلوبی، همچون شکاف درآمدی و فقر را متاثر از روش های اجرایناقص و یا نا صحیح خصوصی سازی در این برنامه می داند. بر این اساس به دنبال اجرای سیاست های خصوصی سازی طی برنامه های پیشین و انتقال تبعات آن به این دوره و نیز طی دوره اجرای برنامه پنجم توسعه، شکاف در آمدی بین سالهای 1390 تا 1392 روندی افزایشی را طی کرده و نابرابری های جغرافیایی در توزیع امکانات به چشم می خورد. کاهش فقر نیز طی این دوره روند مطلوبی را طی نکرده و نتایج رضایت بخشی را نشان نمی دهد. ارزیابی اثرات و ریشه یابی آثار منفی خصوصی سازی که هدف اصلی پژوهش حاضر است می تواند در تدوین برنامه های آتی توسعه از بروز آسیب پیشگیری نماید
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، ایران، برنامه پنجم توسعه، لیبرالیسم، شکاف درآمدی، فقر
|
 • Mohammad Delkhosh * Page 1

  Low transparency and poor quality of financial information provides decision-making conditions difficult for investors and makes them ambiguous conditions.  Full disclosure, timely and high quality financial information, this information will lead to greater transparency, reduces information asymmetry. The aim of this study was to investigate the relationship between inflation, exchange rate and interest rate one-year investment with the transparency of corporate profits.  In this research to determine earnings transparency of the model Barth et al (2008) have been used.  Hypothesis-testing research, using financial data of 121 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2014 has taken place.The findings show that between inflation, exchange rate and interest rate one-year investment with accounting transparency there is a significant relationship.

  Keywords: Interest Rate, exchange rate, inflation, earnings transparency
 • Studying the Role of Subsidy Fertile at Dehaghan Urban Family Energy
  A. Hortamani, A. Mirtalaee *, M. Karimkhani Pages 1-15

  This study examines household energy consumption (water, electricity and gas) before and after the subsidies have been investigated. The results of this  research project show that the amount of any energy items (water, electricity and gas )has reduced significantly in the first six months of 1390(2011)in comparison with that of the same period  in 1389(2010)In the next step of this research project the effect of some variables  such as the number of the people in a family, as well as the educational   status  occupation  and the gender of the head of the family has been investigated .The results indicate that regarding the electricity, the number of the people in a family and the occupation and the gender of the head of the family has had significant effects on the reduction of the amount of electricity consumed  by the households. However the educational status of the head of the family as a variable have had no significant effect on the trend of consumption .Also, with respect to the water the performance of the related statistical  experiments (tests)Showed that only the number of the people of the family (as a variable)has influenced the changes regarding the  amount of consumed water by the household and other variables  such as the gender or the occupation  of the head of the family have had no significant  effect on the process of the reduction of the consumption of water. At last, with respect to gas, none of the variables that is, the number of the people in a family, the occupation and the gender and the educational status of the head of the family have had no significant effect on the reduction of the consumption of gas.

  Keywords: subsidies, energy consumption, counstructed targeted
 • The impact of tax revenues on income distribution in selected countries
  Niloofar Ghafarisomeh, Parvaneh Salatin, Samaneh Mohammadi * Page 2

  One of the important purposes of governments and policymakers are economic system in an attempt to fair distribution of income. In this regard ownerships are one of the most powerful tools for the fair income distribution and the main elements of the countries' economic driver. Hence, the main purpose of this paper is review of the effectiveness of incomes tax as an indicator of Ginny coefficient shows income distribution. The results from estimating model by using the Method of Generalized Method of Moments (GMM) during2000-2013 in the group of the selected countries shows that tax incomes have meaningful and negative effect on Ginny index as an indicator shows the distribution of income in the country is selected. One of the important purposes of governments and policymakers are economic system in an attempt to fair distribution of income. In this regard ownerships are one of the most powerful tools for the fair income distribution and the main elements of the countries' economic driver. Hence, the main purpose of this paper is review of the effectiveness of incomes tax as an indicator of Ginny coefficient shows income distribution. The results from estimating model by using the Method of Generalized Method of Moments (GMM) during2000-2013 in the group of the selected countries shows that tax incomes have meaningful and negative effect on Ginny index as an indicator shows the distribution of income in the country is selected

  Keywords: tax, Income distribution, Panel Data
 • F. Nazari * Pages 65-80
  The aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic variables on Iran life insurance demand in the period . We used ARDL Procedure to estimate the research model.The results show that the price of insurance and life expectancy in long-term has significantly positive effect on the demand for life insurance and financial development and inflation expectations in long-term has significant negative effect on the demand for life insurance.
  Keywords: Macroeconomic Variables, Demand, life insurance, Life expectancy, ARDL method
 • Fateme Sabet *, Naghmeh Honarvar, Ali Rezaei Pages 81-106
  Economic growth and inflation control are among the goals pursued by any economy. In today's world, decision-making power and role-playing in global trading are countries that have a lot to say in the economy. If the policymakers' goal is to develop and encourage trade, in order to achieve this goal, it must control the growth of the international presence and the inflation by strengthening the foundations of the country's production. This study examines the long run effects of international trade on Iran's economic success variables during the period 1350-1395 using Vector Error Correction Model (VECM). The results of Johansson's co-integration test showed that there is a long run equilibrium relationship between variables.. The results of the IRF indicated that the positive shock of exports in the short, medium and long run had a significant positive effect on economic growth and inflation. The positive shock of imports in the short run has a significant positive effect, and in the medium and long run, there is a significant negative effect on economic growth, and this shock has a significant negative effect on inflation in the short, medium and long run.
  Keywords: Import, Export, Economic Growth, inflation, Vector Error Correction Model (VECM)
 • Sepehr Sayed Sajjadi, M. Jafarinezhad *, M. Ktabi Pages 107-135
  Privatization as an effective and efficient process of economic growth and increasing efficiency in the present era has been welcomed by many policy makers in different countries of the world, and this process has also brought economic growth in the economic spheres in some cases. The present study examines the Fifth Development Plan materials and clauses in terms of some policies that encourage or facilitate privatization using the secondary analysis method. We believe that undesirable effects, such as income gap and poverty, are affected by incomplete or ineffective implementation - of privatization. Accordingly, following the implementation of privatization policies during the previous programs and consequences of these programs as well as during the implementation of the Fifth Development Plan, the gap between 2011 and 2013 has been incremental and there are geographical disparities in the distribution of facilities. Poverty alleviation during this period has not been satisfactory. Evaluating the effects and stemming the negative effects of privatization, which is the main objective of the present research, can prevent the occurrence of complications in future plans for development
  Keywords: Privatization, Iran, Fifth Development Plan, Liberalism, income gap, poverty