فهرست مطالب

دانش انتظامی آذربایجان غربی - پیاپی 56 (پاییز 1401)

نشریه دانش انتظامی آذربایجان غربی
پیاپی 56 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا خلیلی*، میثم عیوضی، محمد پیری صفحات 1-18

  مطالعه حاضر در راستای بررسی رابطه توانمندسازی ساختاری و بلوغ سازمانی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی انجام گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، تحقیقی توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی می باشد که برای تعیین حجم نمونه لازم از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد و نهایتا براساس محاسبات فرمولی تعداد نمونه آماری جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 282 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی ساده تعداد نمونه مورد نظر اخذ گردید. جهت تایید یا رد فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد، نتایج بررسی حاکی آن است که توانمندسازی ساختاری رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد. بلوغ سازمانی رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی ساختاری، بهره وری نیروی انسانی، بلوغ سازمانی
 • اسماعیل تاتاری بله سور*، مهرداد نوری زاد، مصطفی رضائی اوخچلار صفحات 19-33

  در یک نگاه کلی هدف اساس نظام کیفیت فراگیر درگیر کردن کلیه کارکنان سازمان از مدیریت عالی تا پایین ترین سطح سازمان برای خوشنود نمودن مشتریان از طریق ارایه بهترین خدمات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه صومای شهرستان ارومیه به تعداد 130 نفر می باشند، که از این تعداد 96 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای توزیع پرسشنامه ها نیز از روش تصادفی خوشه ای استفاده گردید. جهت گردآوری داده های پژوهش از 3 پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس مدل مقیمی (1388)، پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن مایر (1991) و پرسشنامه پاسخگویی بوونز (2005) استفاده شده است که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب: 91/0، 87/0، و 86/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(نظیر تحلیل مانوا، آزمون F، و T مستقل) استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان وجود دارد. بنابراین، با قدرت می توان بیان نمود که مدیریت کیفیت فراگیر سهم مهمی در افزایش و بهبود تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان دارد

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، تعهد سازمانی، پاسخگویی، فرماندهی انتظامی ارومیه
 • میرسعید موسوی *، جعفرسیف الهی، ابراهیم قربانی صفحات 34-48

  در این پژوهش به طراحی مدل تعالی منابع انسانی در پلیس با جامعه آماری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. منظور از تعالی بررسی میزان کیفی سازی اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان است. به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه کیفیت چندان ساده نیست و یکی از روش‌های ارزیابی سازمانی، طراحی مدل تعالی منابع انسانی می باشد در این مدل10 معیار بر اساس نظرات نخبگان، مدل های موجود، وضعیت های استراتژیک و ژیوپولیتیک استان و سایر عوامل سازمانی ؛ در نظر گرفته شد. روش‌ طراحی مدل با استفاده از ماتریس تاثیرگذاری و مدل ساختارتفسیری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد (لایه اول) فرماندهی انتظامی استان است. نتایج این مولفه ها منجر به طراحی مدل تعالی منابع انسانی در پنج سطح گردید و همچنین با عنایت به مزیت روش تحقیق نسبت به تهیه جدول وابستگی و نفوذ در نهادینه سازی مدل برای هریک از مولفه ها ترسیم گردید.

  کلیدواژگان: تعالی، مدل منابع انسانی، پلیس، فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی
 • توحید دلپسند صفحات 49-76

  با گسترش فضای سایبر و ورود اینترنت به زندگی بشر و گره خوردن بسیاری از بخش های زندگی روزمره با آن، بسیاری از امورات و خدمات و فضای کسب و کار نیز با آن عجین شده است. در این میان، ماهیت خاص جرم کلاهبرداری اینترنتی به گونه ای است که می توان آن را از طریق سازمان های متعددی کنترل نموده و آن ها را دارای نقش در این بحث دانست. به همین دلیل بر آن شدیم تا در این پژوهش ضمن شناسایی دستگاه های مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی، به تعیین سهم آن ها پرداخته و مسیولیت آن ها را در این بحث مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار تمامی مقالات و پایان نامه های مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی طی ده سال گذشته را بررسی نموده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، تعداد 72 کد مربوط به دستگاه های مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی را استخراج شد. پس از آن با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، موفق به ارتباط با 6 کارشناس پلیس فتای استان آذربایجان غربی و 6 کارشناس پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان غربی گردیدیم. برای پاسخ به سوالات پژوهشی خود، چند سوال را به صورت پرسشنامه باز و به عبارتی مصاحبه تماما ساختار یافته به صورت کتبی طراحی نموده و پاسخ ها را به وسیله روش نظریه داده بنیاد تجزیه و تحلیل نمودیم. از این بخش نیز 50 کد مربوط به سازمان های مسیول و مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی استخراج گردید. در نهایت با تجمیع کد های بدست آمده، 11 سازمان سازمان مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی شناسایی گردید گه در صدر آن ها سازمان صدا و سیما به جهت مسیولیتی که در قبال آگاه سازی و آموزش های مربوط به این فضا دارد، قرار گرفته است. به همین ترتیب درصد ارتباط سازمان های دیگر نیز تجزیه و تحلیل گردید. در نهایت نوع مسیولیت دستگاه هایی که بیشترین سهم را در بحث کلاهبرداری اینترنتی داشتند، تبیین و تفسیر گردید.

  کلیدواژگان: کلاهبرداری اینترنتی، مسئول سازی، نظریه داده بنیان
 • حامد علی عباس رزم صفحات 77-94

  امروزه یکی از نیازهایی که در سیستم عدالت کیفری کشورها وجود دارد نیاز به تطبیق و تکامل نظام کیفری با دستاوردهای جرم شناسی در جهت شناخت و بررسی بزهکار ، بزه دیده ، سیاست جنایی ، پیشگیری و اصلاح مجرم می باشد.امروزه با چالش بسیار جدی در علم جرم شناسی به نام رقم سیاه بزهکاری مواجه هستیم.عوامل مختلفی می تواند منشاء پیدایش و افزایش رقم سیاه بزهکاری باشد مانند عوامل مربوط به فرد که شامل عوامل جسمی و روانی فرد می شود و همینطور عوامل مربوط به اجتماع که اصطلاحا در این مقاله از آن تحت عنوان عوامل اجتماعی استفاده خواهیم نمود. عوامل اجتماعی نه تنها در نرخ سیاه بزهکاری ، بلکه به طور عام در پیدایش پدیده بزهکاری تاثیر قابل توجهی دارد به طوری که بسیاری از جرم شناسان در دهه های اخیر درصدد شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی موثر در پیدایش و افزایش پدیده مجرمانه هستند ، می باشند.اما به طور خاص تر در این مقاله سعی بر این شده استکه عوامل اجتماعی موثر در پیدایش و افزایش نرخ سیاه بزهکاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و حد الامکان به ذکر چند راهکار برای کنترل و کاهش این عوامل ارایه شود.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، رقم سیاه بزهکاری، عدالت کیفری، سیاست کیفری، آمار جنایی
 • صادق محرمی صفحات 95-111

  موضوع جاسوسی به لحاظ گستردگی؛ در بستر تصورات و تحولات شگرفی قرار گرفته و به صورت آفندی در جوامع بشری حضور لاینفکی پیدا کرده است. جاسوسی یکی از مسایلی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود؛ انسانها برای انجام هر کاری نیاز به اطلاعات دارند و در واقع این اطلاعات راه گشای آن ها در انجام امور خواهد بود . بدین جهت کشورهای دنیا اقدام به پایه گذاری سیستم های جاسوسی به منظور کسب اطلاعات بیشتر می نموده و مینماید و جهت دسترسی به آن از امکانات گسترده و پیشرفته ای از جمله ماهواره ها و وسایل الکترونیکی استفاده می نمایند و حتی در امور داخلی کشورهای دیگر نیز دخالت نموده وسیاست آن کشورها را به نفع کشورهای متبوع خویش تغییر می دهند لذا هر جامعه و به خصوص سازمان امنیتی؛ نظامی به ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای دفع مضرات این هجمه سترگ؛ ناگزیر است شیوه هایی را برگزیند تا از گزند این مهم در امان باشد . لذا این مقاله با هدف آشنایی با انواع شیوه ها؛ پوشش ها؛ انگیزه ها و ابزارهای جاسوسی و راهکارهای پیشگیری از آن تدوین گردیده است.

  کلیدواژگان: جاسوس، جاسوسی، پوشش، نفوذ، انگیزه، پیشگیری
|
 • reza khalili, Meysam Eyvazi, Mohammad Piri Pages 1-18

  The emergence and advancement of new communication technologies in the present era along with the developments that have occurred in cyberspace have caused many of the functions of families to get impaired and threatened. In the subjects of damage to the family institution, one of the important themes is the study of the damages of family developments. Developments those themselves are the source of profound and fundamental changes in the type of relationships and family values. Many of these changes are imposed on the family from the outside. Since the entrance of the Internet, despite all its merits and benefits, it has imposed some concerns and concerns on families. A subject that is not limited to a particular community or minority in all societies. Due to the special features of cyberspace and because this phenomenon is new, many parents have not gained the opportunity, possibility or ability to accurately understand this space and its applications And their lack of proper familiarity with this space and against the everyday use of teenagers and young people and even children from this space has caused a private and private space indoors for children, and they have accessed various sites in this space without any concern and without feeling the presence of an external observer, and sometimes due to their age and personality characteristics and curiosities affected by unhealthy spaces. Therefore, this important issue has been discussed in this study.

  Keywords: Structural empowerment, human resource productivity, organizational maturity
 • esmaill tatari, Mehrdad Norizad, Mostafa Rezai Pages 19-33

  In a general view, the goal of the overall quality system is to involve all employees of the organization from top management to the lowest level of the organization to satisfy customers by providing the best services. The purpose of this study is to investigate the relationship between total quality management and organizational commitment and accountability of Urmia police headquarters. The research method is descriptive and correlational and its statistical population is all education staff in the Suma region of Urmia city, 130 people, of which 96 people were selected using Morgan table as a sample. Cluster random method was used to distribute the questionnaires. In order to collect research data, 3 standard questionnaires of total quality management based on Moghimi model (2009), organizational commitment questionnaire based on Alan Meyer model (1991) and Bowens accountability questionnaire (2005) have been used. The questionnaires were: 0.91, 0.87, and 0.86, respectively. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (such as Manova analysis, F-test, and independent T-test) were used to analyze the data. The general results of the study indicate that there is a positive and significant relationship between the components of total quality management with organizational commitment and employee accountability. Therefore, it can be strongly stated that TQM plays an important role in increasing and improving organizational commitment and employee accountability

  Keywords: s: Total Quality Management, Organizational Commitment, Accountability, Urmia Disciplinary Command
 • Mir Saeed Mousavi, Jafarsif Elahi, Ebrahimi Ghorbani Pages 34-48

  This research is aimed to design a self-sustaining pattern in preventing the spying of police personnel in the province. Therefore, the importance, position and mission of the police are not hidden to protect the protection of the lives and property of the people. Therefore, by institutionalizing the culture of self-restraint in the staff, each individual has a full-blown controller and power within himself, so that he It is constantly guided to do the right thing and in this way it prevents the involvement of employees in spyware trapping. This research, using elites and research in this field, identifies 8 components for the pattern Self-defense in the prevention of espionage of the matrix staff (questionnaire) was prepared and distributed, which was examined by the method of interpretive structure and its output implies the design of the model at three levels for; First level: awareness of the consequences of espionage, awareness of spyware, belief and Faith in the goals of the organization's heart and awareness of the rules and spying crimes; the second level: the power of not saying and self-confidence; the third level: the administrative health, the ethical orientation and belief in the values of the Islamic Republic of Iran. After drawing the model, the employees were compared to extracting the permeability table (impulsivity) of the employees, and in line with the present research, the priorities for self-protection of the employees were: administrative health, oratory ethics, belief in the values of the Islamic Republic of Iran, awareness of the consequences of the espionage, Awareness of spyware, awareness of laws and spying crimes, power of not telling and self-confidence, and belief and belief in the heart's goals of the organization;

  Keywords: self-control, self-protection, anti-spy, police
 • Tohid Delpasand Pages 49-76

  With the expansion of the cyberspace and the entry of the Internet into human life and many parts of daily life are connected with it, many affairs and services and the business environment have also been mixed with it. In the meantime, the special nature of the crime of internet fraud is such that it can be controlled through several organizations and they can be considered as having a role in this discussion. For this reason, we decided to identify devices related to internet fraud in this research, determine their share and examine their responsibility in this discussion. For this purpose, all articles and theses related to internet fraud in the past ten years were reviewed and using thematic analysis method, 72 codes related to devices related to internet fraud were extracted. After that, using the snowball sampling method, we managed to connect with 6 Fata police experts of West Azarbaijan province and 6 justice crime prevention experts of West Azarbaijan province. To answer our research questions, we designed a few questions in the form of an open questionnaire, in other words, a fully structured written interview, and analyzed the answers using the Foundation's data theory method. From this section, 50 codes related to responsible organizations related to internet fraud were extracted. Finally, by summing up the obtained codes, 11 organizations related to internet fraud were identified, and the Radio and Television Organization is at the top of them due to its responsibility for awareness and training related to this space. In the same way, the percentage of communication of other organizations was also analyzed. Finally, the type of responsibility of the devices that contributed the most to the internet fraud discussion was explained and interpreted.

  Keywords: Internet fraud, accountability, database theory
 • hamed ali abbas razm Pages 77-94

  Today, one of the needs in the criminal justice system of the countries is the need to adapt and evolve the criminal system with the achievements of criminology in order to identify and investigate the offender, the victim, criminal policy, prevention and correction of the offender. Today, with a very serious challenge in science In criminology, we are faced with the so-called black rate of delinquency. Various factors can be the origin and increase of the black rate of delinquency, such as the factors related to the individual, which includes the physical and psychological factors of the individual, as well as the factors related to the society, which are so-called in this article under We will use the title of social factors. Social factors have a significant impact not only on the black crime rate, but also on the emergence of the delinquency phenomenon in general, so that many criminologists in recent decades are trying to identify and control the social factors that are effective in the emergence and increase of the criminal phenomenon. But more specifically, in this article, an attempt has been made to review the social factors that are effective in the emergence and increase of the black crime rate, and as much as possible, to mention some strategies to control and reduce these factors.

  Keywords: social factors, crime rate, criminal justice, criminal policy, criminal statistics
 • Sadegh Moharrami Pages 95-111

  The issue of espionage in terms of extent; It has been placed in the bed of tremendous imaginations and developments and has found a linear presence in human societies in the form of an epidemic. Espionage is one of the issues whose importance is increasing day by day; Humans need information to do anything, and in fact, this information will open the way for them to do things. Therefore, the countries of the world are establishing spy systems in order to obtain more information, and to access it, they use extensive and advanced facilities, including satellites and electronic devices, and even interfere in the internal affairs of other countries. and change the policies of those countries for the benefit of their respective countries, therefore every society and especially the security organization; military, especially the police command of the Islamic Republic of Iran, to ward off the harm of this massive attack; It is necessary to choose methods to avoid the sting of this matter. Therefore, this article aims to familiarize with various methods; covers; the motivations and tools of espionage and its prevention strategies have been compiled.

  Keywords: spy, espionage, cover, influence, motivation, prevention