فهرست مطالب

نشریه کودکان استثنایی
سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 84، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مینا احمدی کهجوق* صفحات 1-2

  همه ما حداقل یک بار این جمله را شنیده ایم که "به دنبال علاقه و استعدادت برو". اما تصور زندگی در دنیایی پر از ناشناخته ها چنان دشوار است که کمتر کسی در آنجا به فکر علاقه و استعداد خواهد بود. اینکه برای داشتن حداقل های زندگی باید ابتدا چیزهایی را یاد بگیری که نه در لیست علاقمندی ات جایی دارند و نه در استعدادت. دنیای ما برای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم دنیایی سرشار از ابهامات و ناشناخته هاست و این کودکان برای ادامه ی مسیر باید آنچه را که هنوز به خوبی نمی شناسند، یاد بگیرند. بنابراین لازم است در کنار آموزش هایی که آنها را در مسیر یادگیری قرار می دهد به دنیای دورنی آنها نیز توجه بیشتری شود. ابتدا باید دست این کودکان را بگیریم و در دنیای آنها قدم بزنیم و سپس برایشان کتاب های آموزشی رنگارنگ تدارک ببینیم.

 • خدیجه قندیانی آرانی، سعید حسن زاده*، مسعود غلامعلی لواسانی، محمدپارسا عزیزی صفحات 7-18
  هدف

  اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD)، اختلالی عصبی- تحولی است که چگونگی مدیریت آن برای اطرافیان چالش برانگیز است. برخی از ویژگی های رفتاری بیماران باعث می شود که آنها به جای مختل کننده، سازگار باشند.

  هدف

  بررسی ویژگی های روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با رویکرد مثبت به توانایی های این افراد است.

  روش

  با جستجوگر گوگل کلید واژه های فارسی و انگلیسی ویژگی های مثبت در افراد ADHD در پایگاه های اطلاعاتی داخلی Iranmedex ، Irandoc ، Magiran ،SID و پایگاه های خارجیPubMed, Springer, ProQuest, Scopus ,Elsevier  MEDLINE, , Cochrane جمع آوری و به صورت مروری نظام دار بررسی شد.

  یافته ها: 

  در کل 103 مقاله منتشرشده انگلیسی و فارسی با موضوع رویکرد مثبت به ویژگی های روان شناختی در اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی بین سال های 1992 تا 2020 به دست آمد که از این تعداد36 مقاله معیار ورود به بررسی را داشتند. این پژوهش نشان داد که خلاقیت، بیش تمرکزی و کارآفرینی از ویژگی های مثبت تایید شده در افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است.

  نتیجه گیری:

   بسیاری از پژوهشگران با بررسی علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی معتقدند که توانمندی هایی در این افراد است که به عنوان مزیت و مهارت بوده و می تواند راهبردی برای جبران کمبودها در افراد مبتلا به این اختلال باشد.

  کلیدواژگان: نشانه های اختلال، نارسایی توجه، بیش فعالی، بیش تمرکزی، خلاقیت، کارآفرینی
 • یوسف دهقانی*، خاتون اسماعیلی، سید علی افشین صفحات 19-36
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش امید بر درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل40 دانش آموز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (گروه آزمایش 20 نفر) و (گروه کنترل 20 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه درگیری تحصیلی، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه خوش بینی تحصیلی بود. گروه آزمایش به مدت نه جلسه 60 دقیقه ای و به صورت گروهی تحت آموزش  شیوه نامه امید مبتنی بر نظریه اسنایدر قرار گرفت. داده های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد آموزش امید بر درگیری شناختی (001/0≥p)، فرسودگی تحصیلی (001/0≥p) و خوش بینی تحصیلی (001/0≥p) در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری اثر داشته و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش امید می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش امید، درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، خوش بینی تحصیلی، اختلال یادگیری
 • احمد احمدی*، فاطمه معصومی، لطیفه سادات مردانی، شهربانو مردانی صفحات 37-44
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه انتخابی و عملکرد مداوم در کودکان با اختلال یادگیری بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 26 کودک مبتلا به اختلال زبانی از دانش آموزان کلاس اول تا سوم ابتدایی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت کردند. در مرحله پیش آزمون از تمام شرکت کنندگان آزمون عملکرد مداوم و توجه انتخابی گرفته شد و سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 5 جلسه پی در پی تحت مداخله تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز قرار گرفتند. مدت زمان تحریک در هر جلسه 20 دقیقه و شدت تحریک نیز 2 میلی آمپر در نظر گرفته شد. پس از اتمام مداخله، مرحله پس آزمون انجام شد و از آزمون تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر توجه انتخابی (001/0=p ،20/50=f) و عملکرد مداوم (001/0=p ،80/34=f) تفاوت معنادار وجود دارد که با توجه به تفاوت میانگین ها، عملکرد گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل است.

  نتیجه گیری: 

  می توان گفت که رویکرد مداخله ای tDCS در 5 جلسه می تواند موجب بهبود توجه انتخابی و عملکرد مداوم در کودکان با اختلال یادگیری شود.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مغز، توجه انتخابی، عملکرد مداوم، اختلال یادگیری
 • محمود جعفرنژاد، باقر غباری بناب*، فریبرز باقری صفحات 45-60
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی خانواده محور مبتنی بر مدیریت رفتاری والدین و بررسی اثربخشی آن بر نشانه های بالینی و عملکرد تحصیلی کودکان واجد اختلال نقص توجه/بیش فعالی انجام شد.

  روش

  این مطالعه با روش نیمه آزمایشی و گمارش تصادفی با پیش آزمون، پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری تمامی کودکان واجد اختلال نقص توجه/بیش فعالی دبستان های شهر قزوین و والدین آنها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 40 نفر از آنها انتخاب شدند و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی دردو گروه 20 نفری برای هریک از گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی نشانه های بالینی اختلال از مقیاس درجه بندی والدین و معلم (SNAP - IV) استفاده شد. از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته هم به منظور ارزیابی عملکرد تحصیلی استفاده شد. والدین گروه آزمایش در ده جلسه آموزش مدیریت رفتاری مبتنی بر رویکرد رفتاری شرکت داده شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها:

   مطالعه حاضر نشان داد که مداخله های خانواده محور مبتنی بر آموزش مدیریت رفتاری به والدین دارای کودکان واجد نقص توجه/بیش فعالی به طور معناداری (01/0>P) اثر بخش بوده و نشانه های بالینی اختلال را درکودکان آنهاکاهش داد. همچنین در بهبود عملکرد تحصیلی این کودکان، موثربود (01/0>P).

  نتیجه گیری:

   بنابراین می توان از این برنامه به منظور بهبود نشانه های بالینی و عملکرد تحصیلی چنین کودکانی بهره گرفت. به این ترتیب برنامه ریزی برای استفاده از برنامه مدیریت رفتاری برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت رفتاری والدین، نقص توجه، بیش فعالی، عملکرد تحصیلی
 • مرجان کاظمی جوجیلی، مصطفی خانزاده* صفحات 61-76
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری ارتباط بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی با میانجی گری راهبردهای خود تنظیمی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به فلج مغزی بود.

  روش

  به این منظور تعداد 151دانش آموز دبیرستانی مبتلا به فلج مغزی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی در حال تحصیل در مدارس ویژه این افراد در شهر اصفهان به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند و به مقیاس های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، راهبردهای خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995) و پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. داده ها با روش الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اموس-23 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مفهومی پژوهش با داده های تجربی برازش مطلوبی دارد. همچنین این نتایج نشان داد که ضرایب تمامی مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم الگو معنادار است و راهبردهای خود تنظیمی و عزت نفس قادر به میانجی گری ارتباط بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی است.

  نتایج

  به طور کلی این نتایج نشان می دهد که تاب آوری در دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از راه تاثیر بر عزت نفس و راهبردهای خودتنظیمی، بر پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر دارد. این نتایج می تواند تلویحات مهمی برای بهبود بخشیدن به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی در بر داشته باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، راهبردهای خود تنظیمی، فلج مغزی
 • زهرا آرامی*، طیبه شریفی، احمد غضنفری، احمد عابدی صفحات 77-88

  هدف

   هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون با برنامه تغییر ذهنیت دوییک بر سبک های مقابله ای دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان بود.

  روش :

  روش این پژوهش نیمه تجربی (آزمایشی) و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهر اصفهان بود که در سال تحصیلی  1396-1395 مشغول به تحصیل بودند تعداد آن ها 450 نفر بود. در آغاز غربالگری انجام شد و از جامعه آماری تعداد 45 دانش آموز مضطرب که براساس پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز نمره های بالاتری کسب کردند ، انتخاب شدند. سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (15 نفر در گروه آموزش مثبت اندیشی فردریکسون و 15 نفر در گروه آموزش برنامه تغییر ذهنیت دوییک) و 15 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. گروه مثبت اندیشی فردریکسون 8 جلسه و گروه تغییر ذهنیت دوییک 8 جلسه آموزش دریافت کردند، درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه مقابله با استرس را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری شش ماهه تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که دو گروه آزمایشی در ارتباط با سبک مقابله ای هیجان مدار، مساله مدار و اجتنابی، نسبت به گروه کنترل اثربخش بودند و این اثربخشی تا دوره پیگیری تداوم داشت.

  نتیجه گیری

  با به کارگیری برنامه های مثبت اندیشی و تغییر ذهنیت می توان سبک های مقابله ای دانش آموزان تیزهوش را بهبود بخشید. همچنین هیچ تفاوت معناداری بین اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و تغییر ذهنیت دوییک در سبک مقابله ای دانش آموزان تیزهوش مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: برنامه مثبت اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر ذهنیت دوئیک، سبک های مقابله ای، دانش آموزان تیزهوش
 • سهراب محمدی پویا*، سیامند قادری، یوسف ادیب، سید طاهر سیدی نظرلو صفحات 89-106
  هدف

  این پژوهش با هدف واکاوی دیدگاه معلمان پیرامون مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه؛ به منظور ارایه پیشنهادهای سیاستی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با هدف واکاوی دیدگاه معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه در خصوص ویژگی ها و مسایل مرتبط با شرایط حاکم بر مدارس استان آذربایجان شرقی انجام شده است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختارمند از 16 نفر از معلمان در سطح استان آذربایجان شرقی با شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی گردآوری شده و با روش تحلیل مضمونی تحلیل شده اند.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه در چهار مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی دسته بندی می شود. مضامین اصلی شامل ویژگی ها و مسایل مرتبط با معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه، ویژگی ها و مسایل مرتبط با ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه، محدودیت های آموزشی و مسایل فرهنگی - اجتماعی است. مضامین فرعی نیز در متن مقاله به طور تفصیلی توضیح داده شده است.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش، اقدام های انجام شده در حوزه سیاست های کلی آموزش و پرورش به خوبی پیش نرفته است و پیشبرد مسایل در این زمینه اهتمام جدی مسیولان را می طلبد.

  کلیدواژگان: پیشنهاد سیاستی، دانش آموزان، نیازهای ویژه، معلمان
 • شهروز نعمتی* صفحات 107-116
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف معرفی رویکرد قوت- محور و مقایسه آن با رویکرد نارسایی- محور در حوزه نارسایی های تحولی انجام شد.

  روش

  در این راستا، از راه پژوهش مروری و جستجوی کلیدواژه های تخصصی شامل رویکردهای قوت- محور و نقص- محور و نارسایی های تحولی در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی جهان شامل (PubMed, Elsevier, Science direct, Google Scholar) یافته ها و اطلاعات مورد نظر برای دستیابی به هدف پژوهش واکاوی شد.

  یافته ها:

   از مسیر مطالعه رویکرد قوت- محور، شواهد پژوهشی بیانگر ویژگی هایی مثبتی مانند پتانسیل، توانایی، مشارکت، مداومت، شناسایی، فرصت، تاکید بر موفقیت، حضور داشتن، انطباق، تواناسازی، تاکید بر فرایند، پویایی، جنبش، بی نظیری، پرهیز از تحمیل، تاکید بر تجربه ها و بافت افراد، شناسایی قوت افراد، مراجع- محوری، سازگاری متخصصان، تاکید بر محیط مراجع، انعطاف پذیری، خوب بودن ذات انسان، حمایت و فراگیر است.

  نتیجه گیری: 

  برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه نارسایی های تحولی، طراحی و اجرای برنامه های پژوهشی و مداخله ای پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رویکردهای قوت- محور و نارسایی - محور، نارسایی های تحولی، مطالعه مروری نظام مند
 • سما جدیدی*، محبوبه وحیدی فرد، رقیه عسگری، نازنین زهرا عباسی، سهیلا ابوبکری ماکویی صفحات 117-128
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی بر خودکارآمدی و نارسایی هیجانی دانش آموزان با اختلال ناتوانی یادگیری انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان نارساخوان پایه ششم مقطع ابتدایی مراجعه کنند به مراکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند. از بین آنها، نمونه ای به حجم 30 دانش آموز (13 دانش آموز پسر و 17 دانش آموز دختر) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارش شدند. برنامه آموزشی خودتنظیمی شناختی هیجانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای (2 جلسه در هر هفته) بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودکارآمدی شوارزر و جروسالم و نارسایی هیجانی بگبی و همکاران استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغبره استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت معنادرای در بین نمرات خودکارآمدی و نارسایی هیجانی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود نارسایی هیجانی دانش آموزان با اختلال ناتوانی یادگیری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی شناختی هیجانی، خودکارآمدی، نارسایی هیجانی، اختلال یادگیری
 • محدثه اثناعشری امیری*، حسن سلیمانی، احمد علیپور، منوچهر جعفری گهر، علی کریمی فیروزجایی صفحات 129-144
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق رایانه بر مهارت گفت و شنود انگلیسی در دانش آموزان مبتلا به اوتیسم با عملکرد پایین در مقایسه با روش آموزش از طریق کتاب درسی انجام شد.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کمی-کیفی) و با طرح مطالعه موردی انجام شد. جامعه آماری دانش آموزان مدارس پسرانه ویژه اوتیسم در شهر تهران در پایه هفتم متوسطه پیش پیش حرفه ای با سطح آموزش پذیری بالاتر در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. شش دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین همسطح بودن نمونه ها از آزمون کافمن (2004، ویرایش دوم) استفاده شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایشی با استفاده از برنامه رایانه ای محقق ساخته و دانش آموزان گروه کنترل با استفاده از کتاب درسی آموزش دیدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که میزان تقلید جملات، تشخیص نقش و محیط گفت و شنود در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار افزایش یافته است. نتایج آزمون پیگیری ماندگاری این تاثیرات را نشان داد. بررسی کیفی پاسخ های والدین به سوالات مصاحبه بیانگر تاثیر برنامه رایانه ای بر ایجاد انگیزش مشارکت در گفت و شنود انگلیسی بود.

  نتیجه گیری:

   با در نظر گرفتن ضعف دانش آموزان مبتلا به اوتیسم در مهارت گفت و شنود، و با توجه به تاثیرات مثبت برنامه رایانه ای بر این مهارت در آنان، می توان استفاده از آموزش رایانه ای را برای تدریس گفت و شنود انگلیسی توصیه کرد.

  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، اوتیسم، گفت و شنود، آموزش از طریق رایانه
|
 • Khadije Ghandiyani, Saeed Hasanzadeh*, Masood Gholamali Lavasani, Mohammadparsa Azizi Pages 7-18
  objective

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that is challenging for the family members to manage. Some of patients' behavioral characteristics make them be adaptive rather than disruptive. To introduce the psychological characteristics of people with ADHD using a positive approach to their abilities.

  Method

  With Google search, the Persian and English keywords of positive features in ADHD people in domestic databases of Iranmedex, Irandoc, Magiran and SID and international databases of PubMed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, MEDLINE, and Cochrane were collected and reviewed through a systematic review.

  Results

  A total of 103 articles published in English and Persian on the subject of a positive approach to the psychological characteristics of ADHD between 1992 and 2020 were obtained, of which 36 articles had the inclusion criteria. This study showed that creativity, hyperfocus and entrepreneurship are positive traits confirmed in people with ADHD.

  Conclusion

  Many researchers, by examining the symptoms of ADHD, believe that there are abilities in these people that are an advantage and skill and can be a strategy to compensate for the deficiencies in people with this disorder.

  Keywords: Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Hyperfocus, Creativity, Eentrepreneurship
 • Yousef Dehghani*, Khatoon Ismaeili, Syed Ali Afshin Pages 19-36
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of hope training on academic engagement, academic burnout and academic optimism in students with learning disorder.

  Method

  This study was a semi-experimental design with pretest-posttest, control group and follow-up period. The study population consisted of all students referring to the Center for Learning Disabilities of Boushehr Province. The research sample consisted of 40 students who were selected by available sampling method and randomly assigned to the two groups of experimental and control. The measurement tools were Academic Engagement, Academic Burnout and Questionnaire. The experimental group received 9 sessions (60 minutes each) of group training of Snyder's Theory of Hope Protocol. For statistical data analysis, mixed variance analysis with repeated measures design was used.

  Results

  The results showed that hope training had an effect on academic engagement (p≤0/001), academic burnout (p≤0/001) and academic optimism (p≤0/001) in students with learning disorder. This effect remained unchanged in the two-month follow-up phase.

  Conclusion

  Hope training, as an effective and functional intervention, could be used to improve academic engagement, academic burnout and academic optimism in students with learning disorder.

  Keywords: Hope training, Academic engagement, Academic burnout, Academic optimism, Learning disord
 • Ahmad Ahmadi*, Fatemeh Masomi, Latifa Sadat Mardani Pages 37-44
  Objective

  The goal of the present research was to study the effect of transcranial magnetic stimulation of the brain over selective attention and continuous function of children suffering from specific learning disability disorder.

  Method

  The method of the present research was semi-experimental that was conducted by pre-test, post-test along with the control group. Twenty-six first to third-grade children suffering from specific learning disability disorder participated in this study, from the fifth district of the City of Tehran as a sample. In the pre-test stage, all participants were subjected to continuous and selective attention test, and then they were put in two groups of experiment and control. The participants of the experimental group were subjected to the intervention of transcranial magnetic stimulation. The duration of stimulation was 20 minutes for each session and the intensity of stimulation was set at 7 milliamperes. After the end of the intervention, the post-test stage was conducted and a covariance analysis test was used to analyze the data.

  Results

  The results illustrated there is a significant difference between two groups of experiment and control in the variable of selective attention (f-50/20, p—0/001), and the variable of a continuous function (f-24/80, p-0/001), that according to the difference of means, the function of experiment group is better than the control group.

  Conclusion

  we can say that the use of approach of transcranial direct-current stimulation during 5 sessions can lead to improving selective attention and continuous function in children suffering from specific learning disability disorder.

  Keywords: transcranial magnetic stimulation brain, selective attention, continuous function, learning disability disorder
 • Mahmoud Jafarnezhad, Bagher Ghobari Bonab*, Fariborz Bagheri Pages 45-60

  Objectiv:

   The aim of the present researh was to develop a Family Education Program based on the model of Behavior Management for Parents and study its effectiveness on reducing the clinical symptoms and improvement of educational performance in their children with Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD).

  Method

  This was a quasi-experimental study with pre-test post-test design and a control group. The statistical society of the study included all children with ADHD and their parent, in the primary schools of Qazvin City. population, of which 40 ADHD students were chosen as a sample using the random multistage cluster sampling model. The subjects were selected and randomly assigned into experimental and control groups (20 each). To evaluate the clinical symptoms, Teacher and Parent Rating Scale (SNAP-IV) was used. To assess the school performance, the researchers developed and used an assessment tool. intervention package consisted of a ten-session treatment protocol on the parents’ behavior management based on behavioral model. To analyze data, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was utilized.

  Results

  The research findings showed that intervention of teaching behavioral management for the children with ADHD is significantly effective in reducing clinical symptoms (P < 0.001) and improving school achievement (P < 0.001).

  Counclusion: 

  Thus, this program can be implemented to improve clinical symptoms and school performance in the target group, and planning is essential for its implementation.

  Keywords: Parent behavioral management, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), School performance
 • Marjan Kazemi Jujili, Mostafa Khanzadeh* Pages 61-76
  Objective

  The purpose of this study was to examine the structural model of the relationship between resiliency and academic achievement with the mediating role of self-regulation and self-esteem strategies in high school students with cerebral palsy.

  Method

  For this purpose, 151 high school students with cerebral palsy were selected using the convenience sampling method among the students studying at special schools in Isfahan as the research sample. All participants answered to the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Cooper-smith Self-Esteem Inventory, Bouffard's Self-Regulatory Strategy Scale and Demographic Questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling (SEM) using AMOS-24 software.

  Results

  The results showed that the conceptual model of the research with empirical data has a good fit. It was also revealed that the coefficients of all direct and indirect paths of the model are significant, and self-regulation strategies and self-esteem can mediate the relationship between resiliency and academic achievement in students with cerebral palsy.

  Conclusion

  In general, resiliency in students with cerebral palsy affects, both directly and indirectly, their academic achievement through self-esteem and self-regulatory strategies. This result can have important implications for improving the academic achievement of students with cerebral palsy.

  Keywords: Resiliency, Academic achievement, Self-esteem, Self-regulation strategies, Cerebral palsy
 • Zahra Arami, Tayebeh Sharifi, Ahmad Ghazanfari, Ahmad Abedi Pages 77-88
  Objective

  The present study aimed to compare the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking with Dweck’s mindset program on the copying styles of gifted students.

  Method

  This is a quasi-experimental with pretest-posttest with control group. The population of the study consisted of all 450 gifted female students in the ninth-grade of Isfahan City, Iran. After screening the students using the Test Anxiety Inventory (TAI), a sample of 45 students, who obtained higher scores, were selected and then randomly divided into two experimental groups, one for Fredrickson’s positive thinking (n=15) and one for Dweck’s mindset program (n=15) and one control group (n=15). Each of the experimental groups received eight sessions of intervention, while no intervention was given to the control group. All participants completed the Ways of Coping Questionnaire at pre-/post-test. Data were analyzed using the MANCOVA and SPSS-22 software’s.

  Results

  The findings indicated that both of the experimental groups were equally effected in terms of emotion-focused, problem-focused and avoidant coping styles than the control group, and the effects were maintained at follow-up.

  Conclusion

  Using the Dweck’s mindset program and Fredrickson’s positive thinking, we can improve the copying styles of students, which in turn, can increase progress of students. Furthermore, there was no significant difference between the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mindset program.

  Keywords: Fredrickson’s positive thinking. Dweck’s mindset program. Copying styles. Test Anxiety. Gifted students
 • Sohrab Mohammadi Pouya, iamand Ghaderi, Yousef Adib, Seyed Taher Seyede Nazarlu Pages 89-106
  Objective

  The purpose of this study was to analyzing the Teachers' Views on Schools Student with Special Needs in Order to Provide Policy Advice.

  Method

  The present study was conducted using a qualitative approach with the aim of analyzing the views of school teachers teaching special need Students in East Azerbaijan Province. Data were collected by semi-structured interviews from 16 teachers by targeted sampling method and analyzed by thematic analysis method.

  Results

  The research findings indicated that the views of school teachers on students with special needs can be categorized into four main themes and 18 sub-themes. The main topics include issues related to school teachers, students with special needs, characteristics of students with special needs, educational constraints, and socio-cultural issues. Sub-topics are also described in detail in the text of the article.

  Conclusion

  According to the research findings, the measures taken in the field of general education policy have not gone well and the advancement of issues in this field requires the serious attention of the officials.

  Keywords: Policy advice, Students, Special needs, Teachers
 • Shahrooz Nemati* Pages 107-116
  Objective

  The aim of the current research was to introduce new strength-based assessment approach and comparing it with the deficit -based approach in the developmental disabilities area.

  Method

  Review method and key words including strength- and deficit- based approaches or assessment and developmental disabilities, from Latin web the Dada (PubMed, Elsevier, Science direct, Google Scholar) The findings and the desired information were analyzed to achieve the goal of the research.

  Results

  Through the study of the strengths-based approach, research evidence reveals positive attributes such as emphasis on attributes include At-potential, Strengths, engage Persistently, Understand, Opportunity, time-in, adapt to, empower, Process-focused, dynamic, movement, unique, avoids imposition, validates people's experience, Identifies and build on strengths, client-centered, professionals adapt to clients, Meet clients in their environment, flexible, People are inherently social/good, Client-determined, supportive, inclusive.

  Conclusion

  to achieve the desired results in the field of developmental disabilities, developing and implementing research programs and interventional programs are recommended.

  Keywords: Strengths –, Deficit based Approaches, Developmental Disabilities, Systematic review study
 • Sama Jadidi*, Mahbobeh Vahidifard, Roghaie Asgari, Nazanin Zahta Abbasi, Soheila Abobakri Makoori Pages 117-128
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive-emotional self-regulation training on self-efficacy and emotional failure in students with learning disabilities.

  Method

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all students with dyslexia in the sixth grade of elementary schools who were in educational disabilities centers in districts 2, 3 and 5 of Tehran province in the academic year of 2019-2020. The number of these students was estimated at 230. Statistical population was the sample of 30 students (13 male students and 17 female students) selected by multistage cluster sampling. The experimental cognitive self-regulation training program was administered to the experimental group in 8 sessions of 90 minutes (2 sessions per week), while the control group did not receive any intervention. Schwarzer and Jerosalem Self-efficacy Questionnaires and EBSIs were used to collect data. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. .

  Results

  The results of the analysis of the data showed that there was a significant difference between self-efficacy and emotional failure scores in the experimental and control groups in the post-test.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that cognitive-emotional self-regulation training has an effect on increasing self-efficacy and improving emotional failure in students with learning disabilities.

  Keywords: Cognitive Emotional Self-Regulation, Self-efficacy, Emotional Failure, Learning Disorder
 • Mohaddeseh Esnaashari Amiri*, Hassan Soleimani, Ahmad Alipour, Manouchehr Jafarigohar, Ali Karimi Firoozjaei Pages 129-144
  Objective

  The purpose of this study was to examine the effect of computer-mediated instruction (CMI) on conversation skills of low-functioning autistic students studying at seventh grade in pre-secondary education in comparison to textbook instruction (TI).

  Method

  This study was a mixed-method study with a single subject design. The study population was selected from specific schools for autistic students with higher levels of teachability during academic year 1400-1401. Among them, six students were selected through purposive sampling. To select the homogeneous students, the Kaufman Assessment Battery for Children (2004), Second Edition (KABC-II) was used. These students were randomly assigned into experimental and control groups. Each student in experimental group distinctly received four sessions of CMI. Students in control group similarly passed through the phases of the study using TI.

  Results

  Results demonstrated significant increases in the variables: sentence imitation, diagnosis of characters’ roles and diagnosis of setting in experimental in comparison to control group. The follow-up posttest results showed the permanency of this effect. Qualitative analysis of the parents’ responses to interview questions revealed the effectiveness of CMI on increasing motivation in students’ participation in English conversations.

  Conclusion

  Considering the deficits of autistic students in conversation skills as a social communication and the positive effects of CMI in this study on their English conversation skills and their motivation in engagement in conversations, the implication of the CMI may be recommended for teaching EFL conversation skills to autistic students.

  Keywords: English Language, Autism, Conversation, Computer-Mediated Instruction