فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال نودم شماره 1 (شهریور 1401)
 • سال نودم شماره 1 (شهریور 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسین شعبانی، لاله نراقی*، مژده ملکی، مریم نگهبان صفحات 1-9

  در این تحقیق، کارآیی فرمولاسیون های میکروکپسول پودر و میکروکپسول سوسپانسیون Talaromyces flavus با غلظت های 106×2  ،106×4، 106×6، 106×8 و 107 واحد پرگنه ساز در هر گرم فرمولاسیون با روش افزودن به خاک وغلظت 107 واحد پرگنه ساز در هر گرم فرمولاسیون با روش آغشته سازی بذر با قارچ کش ثبت شده تالارومین در دو روش آغشته سازی بذر برای کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی مقایسه شد. نتایج نشان داد که موثرترین تیمارها مربوط به غلظت های مخلف میکروکپسول سوسپانسیون با روش افزودن به خاک و میکروکپسول پودر با روش آغشته سازی بذر و بیش ترین غلظت آن (107 واحد پرگنه ساز در هر گرم) در روش افزودن به خاک بوده که از 83 تا 96 درصد موجب کاهش معنی دار درصد شدت بیماری در مقایسه با شاهد آلوده شد.

  کلیدواژگان: بیماری های گیاهی، فرمولاسیون، Talaromyces flavus، کنترل بیولوژیک
 • کسری شریفی*، فاطمه خلقتی بنا صفحات 11-25
  شوره سیاه یا آلودگی غده ها به اسکلروت Rhizoctonia solani Kühn از بیماری های مهم در دستورالعمل استاندارد ملی سلامت غده های بذری سیب زمینی است. در این پژوهش نقش زادمایه بذرزاد و خاکزاد در وقوع و شدت شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیرزمینی بررسی شد. غده های بذری با شش سطح متفاوت آلودگی به شوره سیاه در سه نوع خاک ضدعفونی شده، ضدعفونی نشده و ضدعفونی نشده+زادمایه در شرایط گلخانه کشت شدند. ارزیابی براساس تعداد ساقه های تولید شده، درصد وقوع و شدت شانکر ریزوکتونیایی انجام شد. بیشترین شدت بیماری در خاک ضدعفونی نشده+زادمایه و غده های بذری با سطح آلودگی‏ بیش از 15 درصد مشاهده شد. کمترین شدت شانکر مربوط به غده های بذری بدون آلودگی یا غده های بذری با آلودگی کمتر از 1 درصد و 5-1 درصد بود. به طور کلی در همه تیمارهای خاک، غده هایی که آلودگی آن ها بیش از 5 درصد بود، 100-70 درصد ساقه های تولید شده بیمار بوده و شدت بیماری حداقل 30 درصد افزایش یافت. لذا توصیه می شود برای کشت و کار سیب زمینی از غده های بذری عاری از اسکلروت و یا کمتر از5 درصد استفاده شود.
  کلیدواژگان: بذرزاد، پوسیدگی ریشه، خاکزاد، شوره سیاه
 • محمدرضا نجفی تیرتاشی، محمدعلی آقاجانی*، ناصر صفایی، سیامک رحمان پور صفحات 27-39

  سفیدک داخلی ناشی از Peronospora tabacina، مهم ترین بیماری توتون در دنیا و ایران است که در سال 1341 وارد ایران شد. مناطق شمالی کشور بیشترین سطح زیر کشت توتون را داشته و بیش از 70 تا 80 درصد توتون از این مناطق به دست می آید. در تعداد 18 سال از 30 سال گذشته، بیماری با شدت های مختلف در منطقه تیرتاش ظاهر شده است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط وقوع بیماری با متغیرهای آب وهوایی انجام شد. برای این منظور، وقوع بیماری طی سی سال منتهی به سال 1393 به صورت شدت بیماری یادداشت برداری (EP3) و به صورت دو متغیر رتبه ای بیانگر رخداد و عدم رخداد بیماری (EP1) و رتبه ی شدت (EP2) تبدیل گردید. دوره ی رشد توتون به عنوان مبنای مدل سازی در نظر گرفته شد و چهار پنجره ی زمانی در این بازه زمانی تعریف شد و متغیرهای پیشگو از میان 21 متغیر آب وهوایی تعیین شدند. همبستگی متغیرها با بیماری نشان داد که بهترین پنجره ی زمانی برای پیش آگاهی بیماری، تمام طول فروردین ماه (W04) بود و متغیرهای میانگین دمای متوسط (ATA)، مجموع بارش (SP) و میانگین سرعت باد (AWS) دارای  بالاترین همبستگی با متغیرهای وابسته بودند. بالاترین کارایی مدل های ساخته شده بر اساس متغیرهای EP1، EP2 و EP3 به ترتیب برابر با 80.7، 64.5 و 33.8 درصد بود. بهترین ترکیب دوتایی از متغیرهای پیشگو، با استفاده از متغیرهای  میانگین دمای متوسط و مجموع بارش به دست آمد.

  کلیدواژگان: پیش آگاهی، توتون، سفیدک داخلی، مدل سازی، Peronospora tabacina
 • روناک محمدی*، مریم ال عصفور صفحات 41-51
  امروزه تشریح الگوهای پراکندگی حشرات با استفاده از روش های درونیابی و تخمین تراکم مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. این پژوهش به منظور پیش بینی و ترسیم نقشه توزیع مکانی کفشدوزک هفت نقطه ای با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری، جهش قورباغه در سطح مزرعه انجام شد. داده از صد نقطه سطح یک مزرعه یونجه شهرستان زرقان در سال 1398 به دست آمده است. برای ارزیابی شبکه های عصبی مورد استفاده و  مقایسه عملکرد آن ها در پیش بینی توزیع این گونه از پارامترهای آماری مانند توزیع آماری، مقایسه میانگین و ضریب تبیین بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در فازهای آموزش و آزمایش، بین مقادیر توزیع آماری و میانگین مجموعه داده های واقعی و پیش بینی شده مکانی این گونه توسط شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم جهش قورباقه مخلوط شده ، تفاوت معنی داری وجود نداشت و الگوریتم جهش قورباقه مخلوط شده دقت بالاتری در تشخیص توزیع داشت. بر اساس نقشه های ترسیمی ما ا توزیع این گونه کفشدوزک تجمعی است.
  کلیدواژگان: الگوریتم متاهیورستیک، توزیع مکانی، شبکه عصبی مصنوعی، کفشدوزک هفت نقطه ای
 • امیرخسرو دانایی فر، حمید صادقی گرمارودی*، سعدالله منصوری صفحات 53-62

  بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ Macrophomina phaseolina، مهم ترین عامل بوته میری کنجد در کشور و بسیاری از نقاط دنیا است. در سال های اخیر به دلیل تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، این قارچ گرمادوست اهمیت دوچندان یافته است. در این تحقیق به منظور غربال ژرم پلاسم کنجد به قارچ ماکروفومینا، 81 ژنوتیپ بومی و اصلاح شده در خزانه بیماری واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در قالب طرح لاتیس ساده در دو تکرار در سه سال متوالی کاشته و ارزیابی شدند. بوته میری در تمام طول دوره ی رشدی کنجد و در تمام ژنوتیپ ها مشاهده شد. عامل اصلی بوته میری در این خزانه قارچ ماکروفومینا بود. درصد بوته میری در دوره ی پس از گلدهی محاسبه و پس از تصحیح داده ها با طرح لاتیس، تجزیه واریانس ساده و مرکب انجام شد. نتایج نشان داد که توده ی محلی طارم و لاین داراب2 دارای بیش ترین سطح مقاومت به بیماری بوده و به عنوان رقم مقاوم شناخته شدند. 22 ژنوتیپ نیز به عنوان نیمه مقاوم شناخته شدند که توده ی محلی پتک موسیان کم ترین آلودگی را در بین آنها داشت. سایر ژنوتیپ ها به عنوان نیمه حساس، حساس و خیلی حساس شناخته شدند.

  کلیدواژگان: بوته میری، ماکروفومینا، مقاومت
 • بیتا ناصری* صفحات 63-75

  این پژوهش با هدف پیش آگاهی همه گیری زنگ زرد، گندم‏زارهای دیم درچهار پهنه ی کانون آلودگی به این بیماری در شهرستان های سرپل ذهاب و گیلان غرب (گرمسیری) و اسلام آباد غرب و ماهیدشت (معتدل) استان کرمانشاه در سال های  97-1388 انجام شد و به منظور ارزیابی همبستگی داده های هواشناسی با رخداد همه‏گیری، ویژگی های زمینه ساز گسترش بیماری شناسایی و پایش شد. بیماری در سال های 91-1390 و 96-1395 و 97-1396 بدون بروز هیچ گونه جوش زنگ زرد در کانون های آلودگی استان، سال های 90-1389 و 92-1391 و 93-1392 و 94-1393 با آلودگی پایین و پراکنده، و سال های 89-1388 و 95-1394 با آلودگی بالا همه گیر شد. آزمون آماری تجزیه به مولفه اصلی (Principal component analysis) داده های هواشناسی و پایش بیماری در این دوره ده ساله نشان داد که شمار روزهای بارانی از مهر تا اردیبهشت ، دوره های دربرگیرنده روزهای پیاپی با دمای کمینه ی 9-6 درجه سلسیوس و نم بالای 60 درصد و بلندترین دوره روزانه با این ویژگی، میانگین بیشینه درصد نم بهمن ماه و میانگین کمینه دمای اسفندماه برترین نشانگرهای رخداد همه گیری زنگ زرد در هر چهار پهنه ی مورد بررسی بودند. دو ویژگی روزهای یخبندانی و روزهای با دمای کمینه ی زیر10- درجه سلسیوس برترین نشانگرهای پیش بینی زمان بروز بیماری بودند. همخوانی این یافته ها با مدل رگرسیون ترتیبی برازش شده نشان داد که پیش بینی سال همه گیری زنگ زرد در استان کرمانشاه و زمان بروز بیماری در دیم زارهای هر پهنه با کمک این شناسه های کلیدی در پایان اسفندماه هر سال انجام پذیر است. سپس کارآیی مدل برازش شده در پیش بینی صحیح، از نبود رخداد بیماری زنگ زرد در سال 1396 و آلودگی پایین در سال 1397 راستی آزمایی گردید.

  کلیدواژگان: بروز (وقوع) بیماری، دیم‏ زار، زنگ نواری، همه گیری
 • شکوفه اکبری، زهرا طهماسبی*، همایون کانونی صفحات 66-76

  کرم غلاف خوار Helicoverpa armigera  (Lepidoptera: Noctuidae)، مهم ترین آفت مزارع نخود است که باعث کاهش عملکرد قابل توجهی در نخود می شود. این مطالعه برای غربالگری مقاومت 40 لاین نخود در برابر کرم غلاف خوار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار درمزرعه ای آزمایشی درشهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. آلودگی در مرحله غلاف دهی انجام شد. در این آزمایش جمعیت کرم غلاف خوار، درصد خسارت غلاف و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های نخود به آسیب ناشی از کرم غلاف خوار واکنش متفاوتی نشان دادند و میزان عملکرد همه لاین ها در شرایط آلودگی کاهش داشت ولی بین لاین ها تفاوت معنی داری وجود داشت. FL IP99-48C حساس ترین ژنوتیپ با کمترین عملکرد بود. ژنوتیپ های FL IP07-40C (از نوع کابلی) و پیروز (از نوع دسی) کمترین جمعیت کرم غلاف خوار و بالاترین عملکرد را داشتند و به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ ها انتخاب شدند. بنابراین از این ژنوتیپ ها می توان در برنامه های اصلاحی در آینده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: برنامه های اصلاحی، خسارت، عملکرد دانه
 • فائزه باقری*، ندا مفیدی، محمدعلی اکرمی صفحات 77-85
  ببررسی اثرات جداگانه و تلفیقی خاک دیاتومه با عصاره میوه زیتون تلخ، Melia azedarach، علیه حشرات کامل 1 تا 3 روزه شپشه آرد، Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) وسوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col., Chrysomelidae)، در سه تکرار به شیوه تماس با باقیمانده آفت کش روی کاغذ صافی انجام و سنجش تلفات 24 و 48 ساعت بعد انجام شد. بعد از 48 ساعت، میزان LC50 فرمولاسیون Permaguard® خاک دیاتومه علیه شپشه آرد 6/4 برابر کمتر از بازه 24 ساعت به دست آمد. در مورد گونه دیگر نیز این میزان 2/3 برابر کاهش یافت. با گذر زمان از 24 به 48 ساعت، اثر عصاره زیتون تلخ بر هر دو گونه افزایش یافت. همچنین بین عصاره میوه زیتون تلخ و خاک دیاتومه، در هر دو گونه و هر دو زمان مورد بررسی، رابطه سینرژیستی وجود داشت که با افزایش زمان در معرض بودن این میزان افزایش یافت. لذا کاربرد هم زمان این دو ترکیب باعث بهبود اثر بخشی این ترکیب ها می شود.
  کلیدواژگان: آفات انباری، اثر تلفیقی، خاک دیاتومه، زیتون تلخ
 • پرسا تیموری، سعید نصرالله نژاد*، وجید علوی، میثم تقی نسب صفحات 87-97

  در سال های اخیر علایم مشکوک به بیماری ویروییدی کاککسیای مرکبات(Citrus cachexia viroid)  شامل آبله دوکی و وجود صمغ درحفره های تنه در باغات مرکبات مازندران شیوع زیادی یافته است. این پژوهش به منظور تفکیک بیولوژیکی این ویرویید در باغات نارنگی محلی منطقه انجام شد. پس از نمونه برداری، بررسی با روش خالص سازی ستون کروماتوگرافی پودرسلولزCF-11 و RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی انجام شد. برای تفکیک سویه های ویرویید ، روی 13 رقم از نهال های بذری ، پیوند پوستی انجام شد. نتایج نشان داد از مجموع 150 نمونه جمع آوری شده، 9 نمونه فقط به ویرویید کاککسیا آلوده بودند و سایر نمونه ها دارای آلودگی مخلوط با ویروس های تریستزا، پسوروز و ویرویید اگزوکورتیس بود. نتایج بررسی های گلخانه ای نشان داد که بهترین گیاه محک برای تفکیک سویه های شدید و خفیف ویرویید کاککسیای مرکبات، رقم لیموی مکزیکی است. همچنین تفکیک سویه های شدید و خفیف، بر اساس علایم درختان نارنگی محلی امکان پذیر بوده و اندازه و شکل آبله های روی تنه در محل پیوند و صمغ زدگی زیر پوست، می تواند مبنای اولیه تفکیک آنها از یکدیگر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گیاه محک، لیموترش مکزیکی، ویروئید کاککسیای مرکبات، RT-PCR
 • بیتا نعمت الهی، مهدی غیبی*، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی صفحات 99-113
  بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea  یک شکارگر چندخوار است که انتشار جهانی دارد و به آفات مختلف از جمله تخم و پوره های پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae  حمله می کند. در این پژوهش اثرات جانبی دو حشره کش هگزافلومورون و فلوپیرادیفورون در غلظت توصیه شده (به ترتیب به میزان 500 و 700 میلی لیتر در هزار لیتر آب) روی رشد، تولید مثل و پارامترهای جمعیت بالتوری C. carnea با تغذیه از پوره های پسیل پسته A.pistaciae  غوطه ور شده در محلول حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در شاهد، فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون به ترتیب 0.1320±0.0066، 0.1119±0.0006 و  0.08239±0.0094روز-1 و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ترتیب 1.1411±0.0076، 1.1184±0.0073 و 1.0858±0.0102 روز-1 در سه گروه آماری جداگانه جای گرفتند. همچنین نرخ خالص تولیدمثل (R0) (نتاج) در دو تیمار شاهد (357.63±0.11) و فلوپیرادیفورون (247.26±43.03) با هگزافلومورون  (38.04±12.37)اختلاف آماری نشان دادند. بر اساس این نتایج، فلوپیرادیفورون بر خلاف هگزافلومورون، اثر منفی قابل توجهی بر زنده مانی و تولید مثل شکارگر C. carnea نداشت.
  کلیدواژگان: بالتوری سبز، پارامترهای زیستی، پسیل معمولی پسته، حشره کش
 • حسین رنجبراقدم، بابک قرالی، صلاح الدین کمانگر، لادن صدیقی* صفحات 115-130
  خوشه خوار انگور،Lobesia botrana Denis & Schiffermüller  مهم ترین آفت تاکستان های کشور است. در این پژوهش، هم زمان با ثبت تغییرات ساعتی دمای محیط، نوسانات فصلی جمعیت خوشه خوار انگور در استان های قزوین و کردستان بررسی و بر اساس آن مدل پیش آگاهی مبتنی بر فنولوژی تابع دما، برای جمعیت های مستقر در این دو استان تهیه شد. شکار اولین شب پره خوشه خوار انگور توسط تله های فرومونی به عنوان معیار رخداد بیوفیکس در نظرگرفته شد. اوج پرواز شب پرک ها بسته به تغییرات دمای محیط در نسل اول در ماه اردیبهشت، نسل دوم در اواخر خرداد تا اوایل تیر و نسل سوم از اواسط مرداد تا اوایل شهریور مشاهده و ثبت شد. همچنین میانگین گرمای موثر ساعتی تجمعی (GDH) برای رخداد نسل های اول، دوم و سوم آفت مورد بررسی از تاریخ بیوفیکس در مناطق مختلف به ترتیب 1045-946، 13014-19866 و 37179-40801 ساعت-درجه سلسیوس بود. مقادیر گرمای موثر ساعتی تجمعی ارایه شده، بعد از اعتبارسنجی دقت داده ها، به عنوان مدلی برای پیش بینی زمان رخدادهای اوج پرواز شب پره های هر یک از نسل های آفت قابل استفاده خواهد بود.
  کلیدواژگان: پیش آگاهی، فنولوژی، کرم خوشه خوار انگور
 • احمد حیدریان* صفحات 131-132

  در سال‏ های اخیر، عارضه زنگار میوه سیب در منطقه سمیرم استان اصفهان روی رقم گلدن دلیشز رو به گسترش بوده و این موضوع سبب کاهش کیفیت و ارزش محصول شده است.دو گروه زنگار روی میوه‏ رقم گلدن دلیشز گزارش شده است. گروه اول دارای منشا ژنتیکی (Falginella et al., 2015) و گروه دوم تابع شرایط محیطی، عوامل فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی، آفات، بیمارگرها و شیوه‏ های مدیریتی هستند. میزان زنگار تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله شرایط آب‏و‏هوایی (بارندگی، سرما، رطوبت نسبی، کیفیت نور در سطح میوه)، مواد شیمیایی (مواد غذایی، هورمون‏ها یا قارچ‏کش‏ها)، آسیب‏های مکانیکی و خسارت‏ آفات می باشد(Goffinet et al., 2002). علاوه‏بر‏آن، باکتری‏های اپی‏فیت یا مخمرها (Goffinet et al., 2002; Heidarian et al. 2020)،قارچ بیمارگر سفیدک پودری سیبPodosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon و کنه زنگار سیب (Aculus schlechtendali) نیز باعث ایجاد زنگار می‏شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز و توسعه زنگار میوه سیب روی رقم گلدن دلیشز بود. در این‏ راستا، در دو سال متوالی (1397-1396) از سه منطقه کشت عمده سیب در شهرستان سمیرم با اقلیم‏های متفاوت، و در هرمنطقه از سه باغ و در هر باغ 50 میوه، از زمان بروز علایم و در طی فصل رشد میوه تا زمان برداشت سه نوبت نمونه‏برداری تصادفی انجام شد. نمونه ‏ها در آزمایشگاه از نظر نوع زنگار، درصد میوه زنگار زده و شاخص زنگار میوه با توجه به مقیاس‏های درنظر گرفته شده بررسی شدند.نتایج نشان ‏داد که بر مبنای علایم تیپیک چهار نوع زنگار به شرح زیر روی میوه سیب در باغ‏های سمیرم وجود دارد. 1) زنگار ناشی از قارچ مخمرمانند که در حفره دم میوه رخ میدهد و بافت کرکی قهوه ای در حفره دم میوه تشکیل می‏شود. بیماری زایی این عامل ثابت گردیدHeidarian et al. 2020)). 2) زنگار ناشی از سفیدک پودری که حالت برنزه یا خاکستری دارد و ظاهر آن مشبک است. 3) زنگار فیزیولوژیک که نوعی آفتاب سوختگی به نام آفتاب سوختگی قهوه ای است. 4) زنگار ناشی از مصرف مواد شیمیایی مانند کود و آفتکش که اصولا در محل هایی از میوه که احتمال تجمع ذرات وجود دارد رخ می دهد و معمولا با سوختگی شاخه و برگ ها همراه است.نتایج مقایسه میانگین‏های درصد علایم ناشی از هر یک از عوامل فوق نشان‏داد که بیش‏ترین درصد میوه زنگارزده (25/73 درصد) و شاخص زنگار میوه (7/37 درصد) مربوط به قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans (De Bary) G. Arnaud و کم‏ترین این مقادیر به ‏ترتیب با 66/1 درصد و 45/1 درصد مربوط به مصرف انواع مواد شیمیایی بود. علاوه‏برآن، نتایج نشان‏دادکه 80 درصد میوه‏های گلدن دلیشز دارای زنگار با درجات مختلف آلودگی هستند که 6/53 درصد آن‏ها در اثر یک عامل و 83/36 درصد در اثر دو یا چند عامل دچار زنگار شده‏اند.

  کلیدواژگان: زنگار، قارچ، مخمرمانند
|
 • Mohammmad Hossein Shabani, Laleh Naraghi *, Mojdeh Maleki, Maryam Negahban Pages 1-9

  The efficiency of powder microcapsules and suspension microcapsules of Talaromyces flavus with concentrations of 106 × 2, 106 × 4, 106 × 6, 106 × 8 and 107 colony forming units per gram of formulation in soil addition method and a concentration of 107 colony forming units per gram of formulation in seed impregnation method was compared with registered fungicide Talaromin in two methods of seed impregnation and addition to soil to control Fusarium wilt disease of tomatoes. The results showed that the most effective treatments were related to the different concentrations of suspension microcapsules by soil addition method and powder microcapsules by seed coating method and the highest concentration (107 colony forming units per gram) in adding to soil method reduced significantly 83- 96% the severity of the disease compared to the infected control.

  Keywords: biological control, Formulation, Talaromyces flavus, plant diseases
 • Kasra Sharifi *, Fatemeh Khelgati Bana Pages 11-25
  Infection of potato seed tubers by Rhizoctonia solani sclerotia or black scurf is one of the most important diseases in the guideline of potato seed national health standard. In this study, the roles of seed- and soil-borne inoculums on shoot number, canker incidence (CI) and canker severity (CS) were investigated in the greenhouse condition. First, seed tubers with six different levels of R. solani sclerotia coverage were planted in the three soil treatments including: disinfected soil, non-disinfected soil and non-disinfected soil + inoculum. Accordingly, the effects of soil treatment were analyzed on each tuber infection level. To scrutinize this significant interaction, the effect of soil treatments were further analyzed on tuber infection level. The highest CS was observed in "non-disinfected soil+inoculum treament and seed tubers with more than 15% sclerotia coverage. The lowest CS was observed in seed tubers with zero or <1% and 1-5% sclerotia coverage. The highest CI was observed in the treatment of non-disinfected soil + inoculum+ seed tubers with more than 15% sclerotia coverage. Overall, in all soil treatments the tubers with more than 5% sclerotia coverage level, resulted in 70-100% production of infected stems and increased disease severity up to at least 30%. According to these results, it is recommended to plant sclerotia free seed tubers, but in the case of black scurf infection on seed tubers, this infection should not be more than 5%.
  Keywords: black scurf, Potato, root rot, seed-borne, soil-borne
 • MohammadReza Najafi, MohammadAli Aghajani *, Nasser Safaei, Siamak Rahmanpour Pages 27-39

  Downy mildew, caused by Peronospora tabacina, is the most important disease of tobacco in the world which came to Iran in 1963. The northern part of Iran has the highest levels of tobacco cultivation and more than 70 to 80% of the extracted tobacco is obtained from these areas. During the last 30 years, the disease has appeared in 18 years with varying severity in Tirtash region. This research was conducted with the aim of examining the relationship between the amount of disease and climate variables. For this purpose, the amount of disease was recorded as severity percent (EP3) and converted to outbreak occurrence (EP1) and severity levels (EP2) during the 30 years (1984-2014). The growth period of tobacco was considered as a model base and four time windows were defined in this time period and predictor variables were determined among 21 meteorological variables. Correlation of the variables with the disease indicate that the best time window for disease warning was complete length of Farvardin (March 20 to April 20) and average of mean temperature (ATA), total precipitation (SP) and average of wind speed (AWS) had the highest correlation with dependent variables. The highest efficiency of prediction of developed models were 80.7%, 64.5% and 33.8% based on EP1, EP2 and EP3, respectively. The best combination of two predictor variables for disease prediction was obtained by ATA and SP.

  Keywords: Forecasting, downy mildew, modeling, Peronospora tabacina, Tobacco
 • Ronak Mohamaddi *, Maryam Al Osfoor Pages 41-51
  Nowadays, many researchers have paid attention to explaining the patterns of insect dispersion using interpolation and density estimation methods in order to investigate the possibility of proper integrated management with the location of pests. This study was conducted to predict and map the spatial distribution of the Coccinella septempunctata using multilayer perceptron neural networks (MLPs) combined with the imperialist competitive algorithm and shuffled frog leaping algorithm at the field level. Data have been obtained through100 samples taking from the surface of a hay field of zarghan area in 2019. To evaluate the neural networks used and compare their performance, statistical parameters such as statistical distribution, mean comparison and coefficient of explanation between the spatially predicted values by the neural network and their actual values were used to predict the distribution of this species. The results showed that in the training and experimental phases, there was no significant difference between the values of statistical distribution and the mean of real and predicted spatial data sets of this species combined by neural network with shuffled frog leaping algorithm. Shuffled frog leaping algorithm was more accurate in detecting the distribution. Our map showed that pest distribution was patchy
  Keywords: Artificial Neural Network, Coccinella septempunctata, metaheuristic algorithm, spatial distribution
 • AmirKhosro Danaei Far, Hamid Sadeghi Garmaroodi *, Sadollah Mansuri Pages 53-62

  Charcoal rot disease caused by Macrophomina phaseolina is the most destructive disease of sesame (Sesamum indicum) in Iran and other countries as well. The fungus has been more important in recent years because of climate change and global warming. In this research, 81 genotypes of sesame were sown in a hot spot farm at Behbahan Agricultural Research station in south of Khuzestan province as a simple lattice design during three successive years. Damping off was observed at all growth stages. None of the genotypes were immune of the disease. M. phaseolina was the dominant pathogen of sesame in soil of the disease plot. Damping-off was observed during all growth stages. None of the genotypes were immune to the disease. The corrected data were subjected to simple and compound analyses. The results indicated that Tarom landrace and Darab2 line had the highest level of resistance. 22 genotypes were determined as moderately resistant genotypes among which Potak-e- musian landrace had the lowest 3-years average of infection percent. The rest were recongnized as moderately susceptible, susceptible and highly susceptible genotypes.

  Keywords: damping off, Macrophomina, resistance
 • Bita Naseri Pages 63-75

  During ten-year study (2009-2018), rainfed wheat fields were selected to evaluate disease and examine associations of climatic data with wheat yellow rust disease epidemics across four regions, Sarpolzohab and Gilangharb (tropical), Eslamabad Gharb and Mahidasht (temprate). No disease was evident in 2009-2010, 2016-2017 and 2017-18 and there was low and sparce disease levels in remainder years. Principal component analysis of climatic and disease data indicated that number of rainy days from October to May, periods of consequential days with minimum temperature within 6-9˚C and maximum relative humidity > 60%, and longest period with these climatic characters were the best indicators of yellow rust disease epidemics occurrence across four study regions. Two characters of monthly average of maximum relative humidity for February and minimum temperature of March were also identified as important disease epidemics predictors. Two characteristics, number of icy days and days with minimum temperature under -10˚C were recognized as best indicators to predict disease onset time. To test efficiency of developed stripe-rust-predicting model, lack of or low disease occurrence for two years of 2017 and 2018 were predicted correctly.

  Keywords: disease occurrence, epidemic, rainfed land, stripe rust
 • Shokoufeh Akbari, Zahra Tahmasebi *, Homayoun Kanouni Pages 66-76

  Chickpea pod borer (CPB), Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae), is the most important pest on chickpea (Cicer arietinum), which causes substantial yield losses. This study was carried out to screen resistance of 40 chickpea accessions against CPB in a field trial in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in Eslamabad-e Gharb. Plant infestation with this pest was done at the podding stage. In this experiment several traits including pod borer’s population, percentage of pod damage and grain yield were measured. The results indicated that genotypes responded differently to CPB. Also, the yield of all lines in infestation condition decreased, but there was a significant difference between the lines. FL IP99-48C demonstrated to be the most susceptible with the least yield. FL IP07-40C (that is Kabuli type) and Pirouz (that is a Desi genotype) recorded as the most resistant genotypes in terms of reducing the CPB population and the highest yield that can be used in breeding programs in the future.

  Keywords: breeding program, Damage, Grain yield
 • Faezeh Bagheri *, Neda Mofidi, Mohammadali Akrami Pages 77-85
  Evaluation of single and integrated effects of diatomaceous earth and neem fruit extract, Melia azedarach, against 1-to-3-day-old insects of flour weevil, Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) and cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (Col., Chrysomelidae). Three replications were performed by contact toxicity by filter paper residue test and the mortality was measured 24 and 48 hours later. After 48 hours interval, the LC50 level of Permaguard® formulation of diatomaceous earth against flour weevil was 4.6 times less than 24 hours interval. In the case of other species, this amount decreased by 3.2 times. Over time, from 24 to 48 hours intervals, the effect of the neem extract on both species increased. Also, there was a synergistic relationship between neem fruit extract and diatomaceous earth in both species and both times studied, which increased with increasing exposure time. Therefore, the simultaneous use of these two compounds could improves the effectiveness of these compounds.
  Keywords: diatomaceous earth, Integrated effects, Neem fruit, Pests of stored products
 • Parsa Teymuri, Saeed Nasrollanejad *, Vahid Alavi, Mysam Taghinasab Pages 87-97

  In recent years symptoms of viroid diseases, include stem pitting and gumming have highly incidenced in citrus orchards of Mazandaran. This study was conducted for determining the biological characteristics of Citrus cachexia viroid strains in local tangerine orchards. 150 samples were collected from three important infected districts. Purification was carried out in CF-11 column. Presence of viroid was confirmed with RT-PCR using specific primers. For differentiation of Cachexia viroid isolates, 13 types of citrus were bark grafted on rootstock and symptoms were observed. RT-PCR data showed that 6% of samples were infected only with cachexia, while other samples showed mix infection with exocortis, tristeza and psorosis. According to the assay, the best indicator plant is the Mexican lime (Citrus aurantifolia. Swing.), which could express the typical symptoms of mild to severe infection. Also it is possible to separate severe strains from mild strains based on the symptoms on the local tangerine trees and gumming on the branches can be the primary basis for differentiation.

  Keywords: Citrus Cachexia viroid, indicator plant, Mexican lime, RT-PCR, stem pitting
 • Bita Nematollahi, Mehdi Gheibi *, Shahram Hesami, Mohammad Reza Hassani Pages 99-113
  The common green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) is a cosmopolitan polyphagous
  The common green lacewing, Chrysoperla carnea is a cosmopolitan polyphagous predator, attacking various pests, including eggs and nymphs of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae. In this study, side effects of two insecticides, flupyradifurone and hexaflumuron, were investigated on the biological parameters of the common green lacewing, C. carnea population by feeding method in which pistachio psylla nymphs immersed in the insecticide solution. Results has shown that there were significant differences among treatments for intrinsic rate of natural increase (r), the finite rate of increase (λ) and net reproductive rates (R0) parameters. The results of statistical analysis showed that intrinsic rate of natural increase (r) and the finite rate of increase (λ) in control (1.1411±0.0076, 0.1320±0.0066), flupyradifurone (1.1184±0.0073, 0.1119±0.0006) and hexaflumoron (0.08239±0.0094, 1.0858±0.0102) d-1 were placed in three separate groups. Also, the net reproduction rate in the two treatments of control (357.63±0.11) and flupyradifurone (247.26±43.03) (offspring) were in the same statistical group which showed a statistical difference with hexaflumoron (38.04±12.37).  According to these results, flupyradifurone, in contrast to hexaflumuron, did not have a significant negative effect on r, λ and R0 of C. carnea.
   
  .
  Keywords: biological parameters, pesticids, pistachio common psylla, the common green lacewing
 • Hossein Ranjbar Aghdam, Babak Gharali, Salahaldin Kamangar, Ladan Sedighi * Pages 115-130
  The grape berry moth, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller is the most important insect pest in the vineyards of Iran. In the present study at the same time as recording the hourly environmental temperature, seasonal population fluctuation of the grape berry moth was studied in Qazvin and Kurdistan provinces and accordingly its forecasting model developed based on temperature- dependent phenology. First capture of the male moth by the pheromone traps was considered as biofix. Moth flight peak in the first, second and third generations of the grape berry moth were observed in April-May, June, and August, respectively. Mean Growing Degree Hours for incidence of the 1, 2, and 3 generations were 945-1045, 1014-19866, and 37179-40801 Degree Hours from the date of biofix, respectively. Estimated values of Growing Degree Hours can be used as a forecasting model to determine physiological time of each generation after validating the accuracy of the data.
  Keywords: Forecasting, grape berry moth, model, phenology
 • Ahmad Heidarian * Pages 131-132

  Fruit russeting has been recently widespread on apple fruits cultivar Golden Delicious, resulting in decreased quality and value, in Semirom, Isfahan province, Iran Two groups of fruit russetting have been reported on the Golden Delicious cultivar. The first group has a genetic origin (Falginella et al., 2015) and the second group is related to environmental conditions, physical, mechanical and chemical factors, pests, pathogens and management practices. The amount of russet is affected by various factors such as weather conditions (rainfall, coldness, relative humidity, light quality on the fruit surface), chemicals (nutrients, hormones or fungicides), mechanical injury and pests' damage (Goffinet et al., 2002). In addition, fruit russet could be formed by epiphytic bacteria or yeasts (Goffinet et al., 2002; Heidarianet al. 2020), causative agent of apple powdery mildew (Podospha eraleucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon) and apple rust mite, Aculus schlechtendali.  The present study aimed to investigate the factors affecting the occurrence and development of fruit rust on Golden Delicious apple cultivar. Therefore, random sampling was performed from three major cultivation regions of Semirom city, having different climates. In each region three orchards were selected and in each orchard, 50 fruits were sampled three times in two consecutive years, from the time of symptom occurrence until harvest time. Samples were inspected in the laboratory in terms of rust type, percentage of russetted fruits (RI%) and fruit russeting index (FRI), based on predetermined scales. The results showed that based on the typical symptoms, there are four types of rust as follows on apple fruit in Semirom orchards. 1) Caused by a yeast-like fungus: It occurs in the stem-end cavity of the fruit, forming a brown fluffy tissue. The pathogenicity of this agent was proven (Heidarian et al. 2020). 2) Rust caused by powdery mildew: It is tan or gray color and has a mesh-like appearance. 3) Physiological rust: It is a type of sunburn called brown sunburn. 4) Rust caused by spraying chemicals such as fertilizers and pesticides: It usually occurs in places of the fruits where there is a possibility of accumulation of particles and is usually associated with burning of foliage. Mean Comparison indicated that the highest percentage of russetted fruits (73.25%) and fruit russeting index (37.7%) belonged to the yeast-like fungus Aureobasidium pullulans and the lowest of these values, 1.66% and 1.45%, respectively belonged to chemical spraying. Moreover, the results showed that 80% of Golden Delicious fruits have russetted with varying degrees of contamination, of which 53.6% were russetted by one factor and 36.83% by two or more factors.

  Keywords: russet, fungus, like yeast