فهرست مطالب

دانش انتظامی آذربایجان شرقی - پیاپی 42 (پاییز 1400)
 • پیاپی 42 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی علل شیوع مواد مخدر دربین دانشجویان و تاثیر ویژگی های شخصیتی،سلامت روان و حمایت اجتماعی بر آن
  آیت الله فتحی صفحات 1-28

  در سال‌های اخیر مصرف مواد یکی از جدی‌ترین معضلات بشری و یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های انسانی است که پایه‌ها و بنیان‌های جامعه انسانی را به تحلیل می‌برد و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد نظریه‌های متعدد در رشته‌های علمی مختلف و تکنیک‌های متنوع است لذا این پژوهش با هدف بررسی شیوع مصرف مواد وعوامل موثر بر آن (ویژگیهای شخصیتی، سلامت روانی و حمایت اجتماعی) در بین دانشجویان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی آذربایجان شرقی (مورد مطالعه دانشگاه تبریز) می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر انتخاب می‌شود. روش نمونه‌گیری نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و اعضای نمونه به صورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های شیوع شناسی اعتیاد، حمایت اجتماعی، سنجش سلامت عمومی گلدبرگ، سنجش صفات پنج گانه شخصیت استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و...) و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه وآزمون انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ‌نشان داد که شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه تبریز بالاتر از حد متوسط بوده است. و ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان و حمایت‌های اجتماعی بر شیوع مصرف مواد در بین دا و خانواده باشند به نظر می‌آید کمتر به سراغ مواد مخدر می‌روند و شیوع مصرف مواد در بین آنها کاهش می‌یابد.

  کلیدواژگان: شیوع مصرف مواد مخدر، ویژگی های شخصیتی، سلامت روان، حمایت های اجتماعی
 • بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق عاطفی در خانواده کارکنان انتظامی استان
  یعقوب عبدالله زاده صفحات 29-53

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق عاطفی در خانواده کارکنان انتظامی استان ا شرقی انجام گرفت.جامعه آماری تمامی کارکنان متاهل فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی بود و به همین منظور 200 نفر از کارکنان متاهل فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز به عنوان نمونه پژوهش به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، طلاق عاطفی گاتمن و ویژگی های روانشناختی داس پاسخ دادند. داده ای بدست آمده با استفاده از رگرسیون چند گانه و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین ابعاد رضایت زناشویی فقط ابعاد شخصیت، ارتباط، فراغت،مدیریت، مذهبی بودن و مسایل جنسی توانستند به پیش بینی معنی دار طلاق عاطفی بپردازند. بقیه ابعاد نتوانستند پیش بین قدرتمندی برای طلاق عاطفی محسوب شوند. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های روانشناختی اضطراب، افسردگی و استرس طلاق عاطفی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج در راستای کاهش طلاق عاطفی باید تمهیداتی در خصوص افزایش مهارت های رضایت زناشویی و بهبود ویژگی های روانشناختی اندیشید.

  کلیدواژگان: طلاق عاطفی، ویژگی های روانشناختی، رضایت زناشویی
 • تحلیلی از نیم رخ جنایی مجرمان سابقه دار در ادبیات قضایی و پلیسی
  مهدی شری زاده صفحات 54-83
 • بررسی رابطه میان حمایت اجتماعی با تاب اوری و شادکامی سربازان تیپ 164 نیروی زمینی ارتش
  حسین رستمی صفحات 83-114

  در مقطع حساس سربازی عوامل اضطراب زا مانند روبرو شدن با نقش های جدید، آموزش های سخت و مداوم و بسیاری از مسایل دیگر می تواند در صورت عدم وجود انطباق و سازگاری کافی در فرد، احتمال شکل گیری آسیب های روانی اجتماعی برای جوانان را به همراه داشته باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان حمایت اجتماعی با تاب‌آوری و شادکامی سربازان تیپ 164 نیروی زمینی ارتش شهرستان پیرانشهر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سربازان تیپ 164 نیروی زمینی ارتش شهرستان پیرانشهر که حداقل 5 ماه از خدمتشان سپری کرده بودند می باشد و از بین این سربازان براساس جدول مورگان 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه‌های تاب‌آوری، شادکامی آکسفورد و حمایت اجتماعی در بین سربازان اجرا شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام گردید. یافته‌ها نشان داد که بین مولفه‌های حمایت خانواده، دوستان و دیگران با تاب‌آوری سربازان رابطه وجود دارد. همچنین بین مولفه-های حمایت خانواده، دوستان و دیگران با شادکامی رابطه وجود دارد. و به عبارت دیگر مولفه‌های حمایت خانواده، دوستان و سایر قادر به پیش بینی شادکامی و تاب آوری در بین سربازان می باشد. بنابراین نتیجه می‌گیریم با وجود شرایط نسبتا سخت دوره‌ی سربازی که پسران با آن مواجه هستند، می-توان با فراهم کردن حمایت های اجتماعی مناسب در جهت تقویت میزان تاب آوری و شادکامی در این افراد گام برداشت.

  کلیدواژگان: شادکامی، تاب آوری، حمایت اجتماعی، سربازان
 • واکاوی مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری با تکیه بر ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  رضا قادری، هادی احمدی صفحات 114-142
 • نقش تلگرام برامنیت عمومی کلانشهر تبریز
  علی اکبریان آذر صفحات 143-174

  در چند سال اخیر با بوجود آمدن شبکه های اجتماعی مجازی بخصوص تلگرام ، به نوعی اکثر مردم نا آگاهانه به سمت استفاده از آن در کشورمان قدم نهاده که تاثیرات فاحش آن در امنیت عمومی ایران اسلامی ، با بررسی اتفاقاتی چون فتنه 88 ، اجرای برنامه تلویزیونی فیتیله در آبان ماه 94 و... به وضوح موید این موضوع می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش شبکه اجتماعی تلگرام بر امنیت عمومی کلانشهر تبریز بوده و سوال محوری تحقیق به این صورت مطرح شده است که تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در امنیت عمومی تبریز به چه میزان است؟ این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون تحقیق ، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه در بین مسیولین امنیتی و انتظامی استان- کارشناسان پلیس فتا- صاحب نظران فضای مجازی ، توزیع شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر پایه یافته های رگرسیون چند متغیره مشخص شده است که کلیه مولفه های مورد پژوهش توانسته اند که بیش از 95 درصد واریانس متغیر امنیت عمومی شهر تبریز را تبیین کنند که این مهم ناشی از اهمیت شبکه های اجتماعی مجازی در ظهور و بروز نا امنی در شهرها است. با این توصیف ضرایب بتا ، تغییر نگرش کاربران بیش از سایر مولفه ها بر امنیت عمومی شهر تبریز تاثیر معکوس داشته است.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی تلگرام، امنیت عمومی، توان انتشار، تغییر نگرش، روابط درون شبکه ای
|
 • Investigating the causes of drug prevalence among students and the effect of personality traits, mental health and social support on it
  Ayatallh Fathi Pages 1-28

  In recent years, substance use is one of the most serious human problems and one of the most complex human phenomena that analyzes the foundations of human society and its prevention requires the application of various theories in various scientific disciplines and techniques, so this study aims to investigate the prevalence. Substance use and factors affecting it (personality traits, mental health and social support) were performed among students. The design of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of this study is all students of East Azerbaijan State Universities (studied by Tabriz University). The sample size is selected using the Cochran's formula of 375 people. The sampling method was simple random sampling and the sample members were randomly selected from among the students of Tabriz University. To collect information, questionnaires of addiction epidemiology, social support, Goldberg general health, and five personality traits were used. Data analysis was performed from descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and inferential statistics including multiple regression and test. The results of the analysis showed that the prevalence of drug usehave a negative and significant effect on the prevalence of substance use among students. Therefore, if a person has a healthy and positive personality and has mental health and is also supported by the community and family, it seems that they are less likely to turn to drugs and the prevalence of drug use among them is reduced.

  Keywords: prevalence of drug use, personality traits, mental health, social support
 • Investigating the factors affecting the incidence of emotional divorce in the families of law enforcement officers in East Province
  yagob abdolahzade Pages 29-53

  The aim of this study was to investigate the factors affecting the incidence of emotional divorce in the families of police officers in East Azarbaijan province. The statistical population was all married employees of East Azerbaijan Police Command and for this purpose 200 married employees of Tabriz Police Command Enrich's marital satisfaction, Guttmann's emotional divorce, and DOS's psychological characteristics responded. The obtained data were analyzed using multiple regression and SPSS software. The results of multiple regression showed that among the dimensions of marital satisfaction, only the dimensions of personality, relationship, leisure, management, religion and sexuality could significantly predict emotional divorce. The other dimensions could not be considered a strong predictor of emotional divorce. The results also showed that the psychological characteristics of anxiety, depression and stress predict emotional divorce. According to the results, in order to reduce emotional divorce, measures should be taken to increase marital satisfaction skills and improve psychological characteristics.

  Keywords: Emotional Divorce, Psychological Characteristics, Marital Satisfaction
 • An analysis of the criminals half-profile of ex-convict in the judicial and police literature
  mahdi Sherizadeh Pages 54-83

  Realization of the goals and aspirations of the criminal justice system, Ensures formulated and utilized from one executive and judicial criminal policy, Methodical and goal-oriented is in the fight against the phenomenon of delinquency, So that the spread of fluid, pluralistic, incompatible and chain crime in society has been a serious challenge for criminal policy makers. In this regard, the control of ex-convict and professional in terms of the characteristics and personality traits and complexity of the crimes committed by this group of criminals, It can be an effective approach to reduce crime and promote a sense of social security for citizens.The findings of this article indicate that Iran's executive and judicial criminal policy, because of its different perception and understanding of the definition and concept of a ex-convict, Legal vacuum in the dissociation and expression of the characteristics of ex-convict and professional, Different Procedures and Structural and Instrumental Problems in the Process of ex-convict After Release, The custodian is not known Control of ex-convict and consequently lack of executive guarantees and The Personality and Ideological Impact of the Judiciary Chiefs In reducing the criminal population by accepting the theory of removing of imprisonment conflicts, blockages and serious challenges. So that the result of such policy inconsistency,Neutralizing executive and judicial measures in the control the delinquency phenomenon. This article analyzes the criminals' half-profile of ex-convict in the judicial and police literature, is tried, Aiming at exploit the rules and Subject Circulars Relying on the results of police and judicial studies and investigations into the control of ex-convict and professional, Damages and solutions of Controlling ex-convict to reinforce the role of the Performers and anticipating control measures such as the creation of a database of ex-convict and the structure and legal authority of with Centrality of police due to the need for a Manpower Specialist in the control of ex-convict is presented.

  Keywords: Police, executive criminal policy, judicial criminal policy, ex-convict
 • investigate the relationship between social support and the resilience and happiness of soldiers of type 164 of Army forces in Piranshahr city
  hossein rostami Pages 83-114

  At a critical point in the military, anxiety factors such as facing new roles, hard training, and many other issues can, in the absence of adequate adaptation and adaptation, make it possible for young people to develop psychosocial harm, along with Have. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between social support and the resilience and happiness of soldiers of type 164 of Army forces in Piranshahr city. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all soldiers of Army Army Army Brigade 164 in the city of Piranshahr who had been in service for at least 5 months, with a total of 2,000 soldiers. The soldiers were selected from 300 men by Morgan table using simple random sampling method. And resiliency questionnaire, Oxford happiness and social support among soldiers. Data were analyzed using multiple regression tests in SPSS (version 20) software. Findings showed that there is a relationship between the components of support of family, friends and others with the resilience of the soldiers. There is also a relationship between the components of support for family, friends and others with happiness. In other words, the components of support for family, friends and others are able to predict happiness and resilience among soldiers. Therefore, we conclude that despite the relatively difficult conditions of the military period that boys face, they can be taken by providing appropriate social support to increase the level of resilience and happiness in these individuals.

  Keywords: Happiness, Resilience, Social Support, Soldiers
 • Analyzing the resistance against law enforcement and other justice officials Relying on Article 157 of the Islamic Penal Code approved in 2012.
  Reza Ghaderi, hadi ahmadi Pages 114-142

  One of the special tasks of the police is to conduct preliminary investigations to detect crimes. For this purpose, it is necessary to summon, arrest, search, arrest, etc. of the accused, at this stage, it is possible to resist the actions of the police. In this study, using the descriptive-analytical method, we have explained the concepts of resistance and the examples of Article 157 of the Islamic Penal Code regarding legitimate defense, resistance against law enforcement forces and strategies to prevent it. Police and other judicial officers can have two types of functions in performing their duties. First, their actions are within the realm of law and within the limits of their authority, and resistance at this stage is considered rebellion and the rebel is subject to punishment. Secondly, these officials have exceeded the limits of their authority and duties and are afraid of attacking the lives, honor and property of the citizens, which at this stage is considered legitimate resistance. The findings showed that by analyzing Article 157 of the Islamic Penal Code, which does not include the freedom of the body and beatings are examples of this article, and this is because the police, in order to maintain order and security in society, in some cases inevitably deprive the body of liberty. Defendants. Of course, this does not mean giving permission to officers to act illegally, which is punishable in case of illegal action. Citizens and police training and the use of appropriate equipment as well as the use of skilled and experienced personnel in missions can be provided to prevent resistance against law enforcement forces.

  Keywords: Legitimate defense, Resistance, Officers of Justice, prevention of crime
 • The role of Telegram in the public security of Tabriz metropolis
  ali Akbaryanazar Pages 143-174

  In recent years, with the emergence of virtual social networks, especially Telegram, some people have unknowingly taken steps to use it in our country, which has a huge impact on the public security of Islamic Iran, by examining events such as the sedition of 1988, the implementation of the TV program Fitileh In November 1994 and ... clearly confirms this issue. The purpose of this study is to explain the role of Telegram social network on public security in Tabriz metropolis and the central question of the research is to what extent the impact of Telegram social network on public security in Tabriz? This research is applied in terms of type and purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. A questionnaire was used to collect information for the research test. This questionnaire has been distributed among the security and law enforcement officials of the province - FATA police experts - cyberspace experts. The total number of the statistical population is 250 and the sample size is 148 people. The results of this study show that based on the findings of multivariate regression, it has been determined that all components studied have been able to explain more than 95% of the variance of public security in Tabriz, which is important due to the importance of virtual social networks in Emergence of insecurity in cities. With this description of beta coefficients, changing the attitude of users more than other components has had an adverse effect on public security in Tabriz.

  Keywords: Telegram Social Network, Public Security, Publishing Power, Changing Attitudes, Intra Network Relations