فهرست مطالب

شاهد اندیشه - سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1401)

نشریه شاهد اندیشه
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید علیرضا افشانی*، یزدان کریمی منجرمویی صفحات 9-32

  سرمایه اجتماعی منبعی است که مردم جامعه، منافع شخصی خود را فدای منافع جمعی می کنند، سرمایه اجتماعی ثروتی بی انتهاست که حفظ و تولید آن نیاز به تحقق شرایطی دارد. یکی از این شرایط، ایثارگری اجتماعی است که نماد دیگردوستی و همنوع دوستی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ایثارگری اجتماعی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان 64-16 ساله شهر یزد بود. در این پژوهش، به روش پیمایش و با نمونه گیری خوشه ای، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که آلفای کرونباخ برای متغیر ایثارگری اجتماعی برابر 79/0 و برای سرمایه اجتماعی برابر 84/0 به دست آمد. یافته ها بیانگر آن بود که ایثارگری اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم و معنی داری داشت و ایثارگری اجتماعی 35 درصد از واریانس متغیر وابسته (سرمایه اجتماعی) را تبیین می کند. همچنین نتایج نشان داد که بین سن و وضعیت تاهل با ایثارگری اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت اما بین ایثارگری اجتماعی برحسب جنس افراد تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  کلیدواژگان: ایثار، ایثارگری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، یزد
 • بهاره نصیری*، آمنه بختیاری صفحات 33-68
  در تمام جوامع بشری، ارزش هایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل می دهند. اهمیت و جایگاه این ارزش ها به گونه ای است که هر ملتی هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را در پایبندی و احترام به آن ها انتقال کامل آن به نسل های آینده می داند. در رهیافت علمی و از منظر تیوری های علوم اجتماعی ایثار و شهادت نه یک امر صرفا احساسی- عاطفی، بلکه رفتاری عقلانی و جزء کنش های عقلانی معطوف به ارزش تعریف می شود؛ به گونه ای که به مثابه یک نظام رفتاری و الگوی ارزشی عقلانی عملکردی، «همه جایی» و «هرزمانی» مطرح است که می تواند در خرده نظام های یک جامعه (خانواده، آموزشی و پرورشی، اقتصاد، حقوق، سیاست و...) پایه رفتار قرار گیرد و اساس انسجام وجدان جمعی جدید و ساخته ای اجتماعی جامعه جدید را تشکیل دهد؛ هدف از این مقاله تبیین جامعه شناختی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایرانی و شناسایی عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر فرهنگ ایثار و شهادت است. این تحقیق ازنظر هدف، بنیادی و بر مبنای روش توصیفی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه متاثر از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تمدن است.
  کلیدواژگان: جامعه شناختی، فرهنگ، ایثار، شهادت، فرهنگ ایثار و شهادت
 • محمدرضا مانی فر*، زینب حاجی علی محمدی صفحات 69-96

  این تحقیق، ترسیم سیمای واقع بینانه از ارزش های انقلاب اسلامی ایران را در برنامه های رادیو انقلاب تعقیب می کند و بر مطالعه و تحلیل برنامه صبحگاهی طلوع فجر در این ایستگاه مناسبتی صدای جمهوری اسلامی تمرکز دارد و از دیدگاه محققان، مساله اصلی را آن می داند که برنامه مورد مطالعه در مقطع زمانی 12 تا 22 بهمن 1399- موسوم به دهه فجر 99 - به عنوان نمونه هدفمند تحقیق چه ارزش های مشخص را مبتنی بر آنچه در قانون اساسی آمده، منعکس کرده و نوع و شدت ارزش های منعکس شده چگونه است؟ استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که مجموعه پیام آفرینان در ارزش گذاری های خود، بیشتر به این سوال که چه چیز تا چه حد خوب و مطلوب است، جواب داده و از «ملیت آمیخته به اسلام» گفته و ارزش های مثبت انقلاب اسلامی را با استوار ساختن بر محور آن منعکس کرده اند و در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، برداشت خاص خود از اسلام را طوری اشاعه داده و خواسته یا ناخواسته از ارزش های مثبت انقلاب 57 یاد کرده اند که گویی بین اسلام، استقلال و پیشرفت از یک طرف و جمهور، آزادی و عدالت از طرف دیگر، تضاد و خوش بینانه، تفاوت چشمگیر وجود دارد؛ حال آنکه با مطالعه قانون اساسی و حتی مرور برخی موضع گیری های رهبران انقلاب اسلامی درمی یابیم که نه تنها تضاد و حتی تفاوت وجود ندارد که اینها همه از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.

  کلیدواژگان: ارزش ها، انقلاب اسلامی، قانون اساسی، رادیو انقلاب، برنامه صبحگاهی
 • افسانه اکبری* صفحات 97-128
  هدف اصلی از انجام پژوهش پیش رو بررسی رابطه مولفه های مدیریت جهادی بیانات مقام معظم رهبری در محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها است. جامعه آماری، کلیه دبیران و اولیای مدارس خاص (تیزهوشان، شاهد و نمونه) دخترانه مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصیلی 99-98 است؛ که بنا بر آمار رسمی، 80 نفر است. روش پژوهش، توصیفی از نوع دلفی و همبستگی است. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساخته است. از روش های آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند عامل مدل اینتر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که 5 مولفه از مولفه های مدیریت جهادی منتخب خبرگان پژوهش با محبوبیت سردار سلیمانی رابطه دارند و از میان مولفه های متعدد مدیریت جهادی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب در محبوبیت سردار سلیمانی با توجه به مقادیر تی و بتا به ترتیب ابعاد خدمت با نیت الهی، تخصص، علم و درایت، شوق خدمت و روحیه خدمت گزاری بی منت، بصیرت و عدم غفلت از وجود دشمن، تداوم و استقامت در کار دارای اولویت های اول تا پنجم می باشند.
  کلیدواژگان: رهبر، رابطه، سردار سلیمانی، مدیریت جهادی، محبوبیت
 • علیرضا حفیظی* صفحات 129-152
  فرهنگ ایثار اجتماعی یکی از جنبه های ایثار است که می تواند باعث ایجاد همبستگی در سطح جامعه گردد، طوری که این همبستگی باعث ایجاد سرمایه اجتماعی شود. هدف مقاله حاضر شناخت میزان تاثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول کوکران تعداد 196 نفر از کارکنان  انتخاب شدند. روش پژوهش براساس هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ توصیفی پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته به تعداد 22 سوال است که مربوط به ابعاد فرهنگ ایثار اجتماعی (روحیه فداکاری، نوع دوستی، داشتن روحیه همبستگی و خدمت گزاری به خلق) و ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی، شبکه های اجتماعی و مشارکت اجتماعی) است. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که فرهنگ ایثار اجتماعی و ابعاد آن بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان  تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: حس نوع دوستی، خدمت گزاری به خلق، داشتن روحیه همبستگی، روحیه فداکاری، سرمایه اجتماعی، فرهنگ ایثار اجتماعی
 • خداداد میرزایی*، نادر سلیمانی صفحات 153-181

  این پژوهش کاربردی و باهدف بررسی تحلیل و اعتباریابی ساختار پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت همراه با گزارش روایی عاملی و پایایی آن در پرستاران اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان های اصفهان که برابر 700 نفر است که از میان آن ها، تعداد 248 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) به روش نمونه گیری تصادفی متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روش تحلیل داده ها، تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و همسانی درونی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 23 و Amos نسخه 24 بود. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل برای ساختار این آزمون را نشان داد که روی هم رفته 35/74 درصد از واریانس کل داده ها داشت. بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول و دوم، پرسشنامه اولیه در اختیار 30 نفر از اعضای گروه پانل قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی به صورت کمی و کیفی بررسی شد که مقادیر CVR و CVI، 62/0 و 91/0 به دست آمد و بعد از کنار گذاشتن گویه های غیرمرتبط این مقادیر به 69/0 و 95/0 افزایش یافت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان دهنده این بود که الگوی شش عاملی برازش قابل قبولی با داده ها داشت. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ در زیرمقیاس ها بین 74/0 تا 92/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه بود. نتایج، حاکی از آن است که بر اساس مدل ارایه شده این پرسشنامه با شش عامل و 28 گویه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش عوامل یا مولفه های فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه پرستاری و بر اساس آزمون فریدمن مولفه تقویت روحیه شهادت طلبی و ازخودگذشتگی از رتبه بالاتر و مسیولیت پذیری و خودکارآمدی می تواند از رتبه پایین تر در میان پرستاران برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، تحلیل تائیدی، تحلیل اکتشافی، پرسشنامه محقق ساخته، پرستاران
 • امیرحسین تمنائی*، حسین ساری، محمدصادق جلالی راد صفحات 183-217

  جنگ تحمیلی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، از مناظر مختلف موضوعی قابل پژوهش و مطالعه است. در این مقاله سوال پیش رو، نظام گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی ایران در موضوع دفاع مقدس است. در شرایطی که روایت های متنوع و بعضا متعارضی از جنگ تحمیلی در رسانه های مختلف به مخاطبان گوناگون ازجمله مخاطبان جوان که جنگ را تجربه نکردند، عرضه می شود، شناسایی نظام گفتمانی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهمیت می یابد. این نظام های گفتمانی می تواند راهنمایی برای چگونگی فهم جنگ تحمیلی و ابعاد مختلف آن باشد. برای رسیدن به این مقصود، بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای اعم از سخنرانی و پیام های شفاهی و مکتوب استخراج و پس از احصا مضامین اولیه، دال های اصلی شناسایی و نحوه مفصل بندی آن تشریح شد. در گفتمان امام خمینی (ره)، دال های «رویارویی حق علیه باطل»، «ایستادگی در برابر استکبار»، «پرهیز از صلح خاینانه و تحمیلی»، «پیشرفت مادی و معنوی» و «شهادت سعادت ابدی» حول دال مرکزی «معنویت سیاسی» مفصل بندی شده است و در گفتمان رهبر معظم انقلاب نیز دال های «جنگ افروزی برای نابودی انقلاب»، «شکوفایی استعدادها و رشد معنوی»، «ایران در برابر دنیا»، «ایمان و ایثار»، «قدرت بازدارنده» و «روایت زیبایی ها» حول دال مرکزی «منبع الهام‎بخش» مفصل بندی شده است.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، تحلیل گفتمان، معنویت سیاسی، منبع الهام
 • سمیه قجری* صفحات 219-242

  فرهنگ ایثار یکی از ارزش هایی است که در تمام جوامع بشری دارای جایگاه خاصی است و به عنوان فرهنگی است که انسان از طریق آن می تواند به ملاک های انسانی و اخلاقی الهی دست یابد؛ بنابراین مفهوم، هدف این مقاله شناخت عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش پیش رو بر مبنای هدف؛ کاربردی و بر مبنای استراتژی؛ توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 156 نفر است. روش مطالعه کتابخانه ای  میدانی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به تعداد 29 سوال است که این سوالات بر اساس مطالعه مبانی نظری موضوع و نظر خبرگان تنظیم گردید و در اختیار پاسخ گویان قرار گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد ابعاد نگرشی، رفتاری و اجتماعی همراه با شاخص های آن به عنوان عوامل مهم موثر بر فرهنگ ایثار اجتماعی در بین اساتید دانشگاه مورد تایید است.

  کلیدواژگان: بعد نگرشی، بعد رفتاری، بعد اجتماعی، ایثار اجتماعی، فرهنگ
 • توحید محرمی* صفحات 243-264
  ایده فعالیت فرهنگی از درون و ذهن انسان آغاز می شود و باهدف روشنگری و پرورش روح پیام و معنایی را به طور هدفمند به مخاطب ارایه می کند. تعالی بخش بودن این پیام ها برای ارتقاء جامعه از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. موضوعی که در گفتمان انقلاب اسلامی همواره مدنظر بوده و در آموزه های اسلامی‏ از آن به عنوان «حیات طیبه» یاد می شود. عدالت اجتماعی موجب توسعه همه جانبه جامعه می‏شود؛ اما در مقابل این اشاعه تبعیض و احساس محرومیت است که صلح، حمایت از کار، رشد آزاد، هویت و دانش، مشروعیت، وحدت ملی و غیره را به مخاطره می‏‏اندازد و حیات طیبه تحقق پیدا نمی کند. از طرفی با توسعه و گسترش ابعاد مختلف زندگی بشر، دایره شمول مفهوم عدالت افزایش یافته است و دیگر ظلم و بی عدالتی به عمل مستقیم فرد محدود نمی‏شود، بلکه نادیده گرفته شدن خیرعمومی در اقدامات اجتماعی، می‏تواند از مصادیق ظلم باشد. بر همین اساس، مقاله پیش رو، باهدف تحریک اذهان و توجه مراکز علمی و سیاست گذاری کشور به موضوع فعالیت های فرهنگی هدفمند و مسیله عدالت، سعی دارد در حد توان به چگونگی فعالیت های فرهنگی عدالت محور پس از انقلاب اسلامی پاسخ دهد؟ نوع تحقیق کاربردی _ توسعه ایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ باوجود آرمان های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی خیرعمومی به طور منسجم و سازمان یافته بهبود نیافته است و همچنان نیازمند توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی عدالت محور برای ارتقاء جامعه هستیم.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، فعالیت های فرهنگی، جمهوری اسلامی، عدالت، خیرعمومی
 • سمیه تاجیک اسماعیلی* صفحات 265-299

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران با جنسیت، تعداد فرزندان خانواده و پایه تحصیلی آنان در میان فرزندان خانواده های ایثارگران انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (فرزندان جانبازان و ایثارگران) است و تعیین حجم نمونه بر اساس معیار کفایت نمونه، 240 نفر در نظر گرفته شده و شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. نتایج نشان داد بین جنسیت دانش آموزان با میزان و سطوح اضطراب امتحان دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان داد، بین تعداد فرزندان خانواده با میزان اضطراب امتحان رابطه معنی داری دیده نمی شود. ولی بین پایه تحصیلی دانش آموزان متوسطه با میزان اضطراب امتحان معنی دار مشاهده می شود، یعنی دانش آموزان پایه های تحصیلی بالاتر، اضطراب امتحان بیشتری دارند. توجه به ایجاد آرامش و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در خانواده ایثارگران امری مهم و ضروری است.

  کلیدواژگان: اضطراب، اضطراب امتحان، دانش آموز، دوره متوسطه، فرزندان خانواده ایثارگران
 • فردین منصوری*، مینا چناری صفحات 301-320
  هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث سوله ورزشی شهید بهشتی مخصوص جانبازان و معلولان در منطقه هشت شهرداری تهران است. روش انجام این پژوهش روش ترکیبی کمی و کیفی است که در بخش کمی از 200 نفر از ساکنین اطراف پروژه از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعاتی جمع آوری شده است و در بخش کیفی هم مصاحبه هایی با مدیران شهرداری منطقه، عوامل اجرایی و جانبازان انجام شده است. در مورد شیوه نمونه گیری نیز با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق ساکنین محله فدک (اعم از ساکنین محله، افراد شاغل در محله و کسبه محله) هستند، انتخاب نمونه از طریق ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای (برای انتخاب خیابان ها و کوچه های محله) و نمونه گیری سیستماتیک (برای انتخاب خانه ها) انجام شده است. همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ و در پایان ازآنجاکه پروژه، در حال اجرا است، تاثیرات مثبتی و منفی به صورت احتمالی در چهار بخش اجتماعی (افزایش زیبایی و منظر شهری، افزایش سلامت روحی و روانی معلولان/جانبازان، بهینه سازی اوقات فراغت معلولان/جانبازان، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی جانبازان، کاهش آسیب های جسمی جانبازان/ معلولان، افزایش سطح رضایتمندی جانبازان /معلولان) فرهنگی (افزایش حس و تعلق محلی، ترویج فرهنگ ورزش در میان معلولان/جانبازان، تحقق برنامه ها و طرح های فرادستی، ایجاد ترافیک در محدوده و آلودگی هوا، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای ساکنین)، اقتصادی (ایجاد درآمد برای مرکز افزایش احتمالی قیمت، اشتغال زایی، افزایش احتمالی قیمت املاک مجاور) برای آن شناسایی شده است که در متن اصلی به صورت دقیق به آن پرداخته شده است.ست.
  کلیدواژگان: ارزیابی، تاثیرات، اجتماعی و فرهنگی، سوله ورزشی، جانباز
 • مهدی میرزایی*، عباس عامری پور صفحات 321-347

  امروزه با توجه به گسترش حجم زیاد جنگ نرم در قالب شبیخون فرهنگی و از سوی دیگر گسترش موج بیداری اسلامی، مقاومت، ایثار و شهادت، ضرورت و اهمیت تعمیق، ترویج و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ غنی و ارزشمند اسلامی حساس تر شده است و دراین بین نقش آموزش وپرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد تربیتی، اجتماعی، فرهنگی تاثیرگذار بعد از خانواده، در نهادینه نمودن فرهنگ ایثار و شهادت، پررنگ است. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای نهادینه سازی در قالب (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش وپرورش است. این پژوهش از نوع تحقیقات مروری و به شیوه توصیفی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. در ادامه به ضرورت، شناخت و اهمیت عوامل محیطی در نهادینه نمودن فرهنگ ایثار و شهادت اشاره و به مهم ترین راهکارهای نهادینه نمودن فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش وپرورش در حیطه های تربیتی و اجتماعی نظیر وجود برنامه های مدون، غنی و سازمان دهی شده ایثار و شهادت، آگاهی بخشی و تعریف نقش سازنده معلمان و مربیان پرورشی، برپایی یادواره ها، همایش ها و اردوهای زیارتی شهدا، معرفی چهره های برتر ایثارگر و شهدای شاخص در کتب درسی، تخصیص واحدهای درسی مستقل در زمینه ایثار و شهادت، ایجاد یک سازمان مختص به ایثار و شهادت در مدارس، اطلاع رسانی و تقویت تبلیغات لازم و کافی محیطی، انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در مورد ایثار و شهادت، استفاده از قدرت وسایل رسانه ای و ارتباطی، تامین اعتبار و تخصیص یک بودجه مشخص سالانه برای ایثار و شهادت به مدارس، دیدار با خانواده های معظم ایثارگر و شهدا و هم افزایی و هماهنگی با دیگر نهادها و ارگان ها در مورد نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت اشاره شده است.

  کلیدواژگان: ایثار، شهادت، نهادینه سازی، نظام آموزش وپرورش
|
 • Seyed alireza Afshani *, Yazdan Karimi-Monjarmooei Pages 9-32

  Social capital is a resource in which the people of society sacrifice their personal interests for the common good. Social capital is an infinite wealth whose preservation and production require conditions to be met. One of these conditions is social self-sacrifice, which is a symbol of altruism and philanthropy. The purpose of this study was to investigate the relationship between social self-sacrifice and social capital among citizens aged 16-64 years in Yazd. In this study, 384 people were selected as the sample by survey method and by cluster sampling. A questionnaire was used to collect data. Cronbach's alpha was 0.79 for social self-sacrifice and 0.84 for social capital. Findings indicated that there was a direct and significant relationship between social self-sacrifice and social capital and social self-sacrifice explains 35% of the variance of the dependent variable (social capital). The results also showed that there was a significant relationship between age and marital status with social self-sacrifice, but there was no significant difference between social self-sacrifice in terms of gender.

  Keywords: Sacrifice, social self-sacrifice, Social Capital, Social trust, Yazd
 • Bahareh Nasiri *, Amina Bakhtiari Pages 33-68
  In all human societies, there are values ​​that form the core of the culture of that society. The importance and position of these values ​​is such that every nation considers its identity and social and political life in adherence and respect to them, its complete transmission to future generations. In the scientific approach and from the perspective of social science theories, self-sacrifice and martyrdom is defined not as a purely emotional matter, but as a rational behavior and a component of rational actions focused on value; In such a way that as a behavioral system and functional value-rational model, "everywhere" and "anytime" is presented that can be in the subsystems of a society (family, education, economy, law, politics, etc. .) Be the basis of behavior and form the basis of the cohesion of the new collective conscience and social structures of the new society; The purpose of this article is to explain the sociology of the culture of self-sacrifice and martyrdom in Iranian society and to identify the factors and components affecting the culture of self-sacrifice and martyrdom. This research is purposeful, fundamental and based on a descriptive method.
  Keywords: Sociology, culture, Sacrifice, Martyrdom, Culture of Sacrifice, Martyrdom
 • MohammadReza Manifar *, Zainab Haji Alimohammadi Pages 69-96

  This research follows to draw a realistic face of the values ​​of Islamic Revolution of Iran in the programs of Engelab Radio and focuses on the study and analysis of the morning program "Tolo Fajr" in this special station of Voice of Islamic Republic of Iran Broadcasting (VoIRIB) and from the viewpoint of researchers, the main problem is the study program in the period from 31st January to 10nd of February 2021-known as the "Fajr Decade of 99"- has represented what specific values ​​based on what is stated in the Constitution, and what is the type and intensity of the representation values? Using the method of content analysis and analysis of research findings shows that the Message Creators in their evaluations mostly answered the question of what is good and desirable. They have emphasized on "Nationality mixed with Islam" and has represented the positive values ​​of the Islamic Revolution by building on its axis and on the 42nd anniversary of the victory of the Revolution 1979, they have spread their own perception of Islam, intentionally or unintentionally, have defused and mentioned the positive values ​​as if there is a significant difference between "Islam", "Independence" and "Progress" on the one hand and "Republicanism", "Freedom" and "Justice (Edalat)" on the other hand, however, by studying the Constitution and even reviewing some of the positions of the Leaders of the Islamic Revolution, we find that not only there is no contradiction or even difference, but they are all inseparable from each other.

  Keywords: values, Islamic Revolution of Iran, Constitution, Engelab Radio, Morning Program
 • Afsaneh Akbari * Pages 97-128
  This study's main purpose is to investigate the impact of jihadi management components of the Supreme Leader's statements on the popularity of Sardar Soleimani and their prioritization. The statistical population is all teachers and parents of special schools (Nemooneh, Shahed, and Tizhooshan) girls in Bushehr's first high school in the academic year 1399-1399; According to official statistics, there are 80 people. The research method is descriptive-correlational and Delphi. The research tool is a researcher-made questionnaire. Descriptive statistical methods such as frequency percentage, mean, standard deviation, and inferential statistical methods of Pearson correlation coefficient and multi-factor regression of Intermodel were examined. The findings showed that 5 components of jihadi management selected by research experts are related to the popularity of Sardar Soleimani, and among the many components of jihadi management from the perspective of the supreme leader of the revolution, in the popularity of Sardar Soleimani according to T and Beta values, respectively, the dimensions of service with intention Godly, expertise, knowledge and tact, passion for service and the spirit of serving unconditionally, insight and not neglecting the existence of the enemy, continuity and perseverance in work have the first to fifth priorities.
  Keywords: leader, Relationship, Sardar Soleimani, Jihadi Management, popularity
 • Alireza Hafizi * Pages 129-152
  The culture of social Alturism is one of the aspects of Alturism that can create solidarity at the community level, so that this solidarity creates social capital. The purpose of this article is to identify the effect of culture of social Alturism on social capital among in Ministry of Islamic culture and Guidance that 196 Employees were selected by simple random sampling and Cochran table. Research method based on purpose; Functional and based on strategy; is a descriptive-survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire of 22 questions related to the dimensions of the culture of social Alturism (spirit of sacrifice, altruism, solidarity, and service to the people) and dimensions of social capital (social trust, trust Institutional, social norms, social networks, and social participation). Findings of the study using regression test showed that the culture of social Alturism and its dimensions have a significant effect on social capital among professors.
  Keywords: Sense of altruism, serving the people, having a spirit of solidarity, a spirit of sacrifice, Social Capital, a culture of social Alturism.
 • Khodadad Mirzaee *, Nader Soleimani Pages 153-181

  This practical research was carried out with the aim of analyzing and validating the structure of the culture of self-sacrifice and martyrdom questionnaire along with the report of its factorial validity and reliability among nurses. The research method is descriptive correlation type. The statistical population includes 700 nurses in Isfahan hospitals, of which 248 were selected as a statistical sample based on the table of Karjesi and Morgan (1970) using proportional random sampling. The researcher made a questionnaire as a research tool. The method of data analysis was exploratory factor analysis, confirmation and internal consistency using SPSS version 23 and Amos version 24 software. The findings of exploratory factor analysis showed six factors for the structure of this test, which together accounted for 73.41% of the variance of the total data. Based on the results of the first and second stages, the initial questionnaire was given to 30 members of the panel group, and the face and content validity was checked quantitatively and qualitatively, and the CVR and CVI values ​​were 0.62 and 0.91, respectively. After discarding irrelevant items, these values ​​increased to 0.69 and 0.95. The results of the confirmatory factor analysis showed that the six-factor model had an acceptable fit with the data. Also, Cronbach's alpha coefficients in the subscales were between 0.74 and 0.92, which indicated the acceptable internal consistency of the questionnaire. The results indicate that based on the presented model, this questionnaire with six factors and 28 items can be a suitable tool for measuring the factors or components of the culture of sacrifice and martyrdom among the nursing community, and based on Friedman's test, the component of strengthening the spirit of martyrdom and self-sacrifice from a higher rank and Responsibility and self-efficacy can have a lower rank among nurses.

  Keywords: Factor analysis, confirmatory analysis, Exploratory Analysis, researcher-made questionnaire, Nurses
 • Amirhossein Tamannaei *, Hossein Sari, MohammadSadegh Jalalirad Pages 183-217

  The imposed war as one of the turning points of the contemporary history of Iran is a topic that can be researched and studied from different perspectives.The subject of this article is to identify the discourse of Iranian leaders about the Iran-Iraq war. In a situation where diverse and sometimes conflicting narratives of the Iran-Iraq war are published in different media, it becomes important to identify the discourse system of Imam Khomeini and the supreme leader of the revolution.These discourse systems can be a guide for how to understand war and its different dimensions. In order to achieve this purpose, the statements of Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei were extracted from speeches and oral and written messages. Then the primary themes were identified and at the end the main signifiers were identified and the way of articulation was explained. In Imam Khomeini's speech, the main signs are: "confrontation of truth against falsehood", "standing against arrogance", "avoiding treacherous and imposed peace", "material and spiritual progress" and " martyrdom". These signs are articulated around the nodal point of "political spirituality".In Ayatollah Khamenei's speech, the main signs are: "war to destroy the Islamic Revolution", "flourishing of talents and spiritual growth", "Iran against the world", "faith and sacrifice", "restraining power" and "narrative of beauty". These signs are articulated around the nodal point of "Source of inspiration".

  Keywords: Sacred Defense, Discourse Analysis, political spirituality, source of inspiration
 • Somayeh Ghajari * Pages 219-242

  The culture of self-sacrifice is one of the values that has a special place in all human societies and is a culture through which human beings can achieve on human and moral standards. According to this concept, the purpose of this article is to identify of effective factors on creation of a culture of social sacrifice in the Islamic Azad University. Method of present research based on purpose; Applied, and based on strategy, is a descriptive-survey method. The statistical population of the study includes professors of Islamic Azad University, North Tehran Branch that is number of them 156 . The study method is library-field, which by a questionnaire with questions 29 were prepared based on the study of the theoretical foundations of subject and opinions of experts and were provided to the respondents. Findings of the study using regression test showed that the attitudinal, behavioral and social dimensions along with its indicators are confirmed as important factors affecting the culture of social self-sacrifice among university professors.

  Keywords: attitudinal, behavioral, social dimensions, social self-sacrifice, a culture
 • Tohid Moharrami * Pages 243-264
  The idea of ​​cultural activity begins from within the human mind. It has a symbolic format and purposefully presents a message and meaning to the audience with the aim of enlightenment and cultivating the spirit. The transcendence of these messages for the betterment of society has been one of the constant concerns of human beings, a subject that has always been considered in the discourse of the Islamic Revolution and is referred to in Islamic teachings as "good life". Social justice leads to the development of society, but it is the spread of discrimination and the feeling of deprivation that endangers peace, identity and knowledge, legitimacy, national unity, etc., and a good life is not realized. On the other hand, with the development of human life, the scope of the concept of justice has increased, and in addition to individual action, the neglect of public good in social actions can be examples of oppression. Accordingly, the present article, therefore, with regard to the scientific and policy-making centers of the country on the subject of cultural activities, tries to respond as much as possible to justice-oriented cultural activities after the Islamic Revolution? The type of research is applied-developmental and its method is documentary and library. The findings of this study show; Despite the justice-seeking ideals of the Islamic Revolution, the public good has not improved in a coherent and organized manner, and we still need to develop and expand justice-oriented cultural activities to promote society.
  Keywords: Islamic Revolution, purposeful cultural activities, Islamic Republic, Justice, Public good
 • Somayeh Tajik Esmaeili * Pages 265-299

  The purpose of this study was to investigate the relationship between test anxiety among high school students in Tehran with gender, number of children and their educational background. The research method is a survey and a tool for measuring is the questionnaire. The statistical population includes all high school students in Tehran (children of veterans and martyrs) and the sample size is determined based on the sample adequacy criterion, 240 people are considered and the method of cluster sampling is multi-stage. According to the research findings, there is no significant difference between students' gender and test anxiety levels. Also, the findings showed that there is no significant relationship between the number of children in the family and the test anxiety. However, there is a significant difference in the level of test anxiety between high school students, that is, higher students have higher test anxiety.

  Keywords: anxiety, test anxiety, Student, high school, Children of the martyrs' family
 • Fardin Mansouri *, Mina Chenari Pages 301-320
  The main purpose of this article is to evaluate the social and cultural effects of the construction of Shahid Beheshti sports hall for veterans and disabled people in the 8th district of Tehran Municipality.The method of conducting this research is a combined quantitative and qualitative method that has been collected in a small part of 200 residents around the project through an information questionnaire. In the qualitative part, interviews have been conducted with the managers of the municipality of the region, executive agents and veterans Regarding the sampling method, considering that the statistical population of this research is the residents of Fadak neighborhood (including residents of the neighborhood, people working in the neighborhood and businesses in the neighborhood), the selection of the sample is through a combination of multi-stage cluster sampling method. (to select the streets and alleys of the neighborhood and systematic sampling (to select the houses) has been done. Also, face validity was used to determine the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha method was used to determine reliability. And in the end, since the project is being implemented, positive and negative impacts are possible in four social sectors (increasing the beauty and urban landscape; increasing the mental and psychological health of the disabled and veterans; optimizing the leisure time of the disabled and veterans; identifying and Cultivating sports talents of veterans; reducing physical injuries of veterans and disabled people; increasing the level of satisfaction of veterans and disabled people) Cultural (increasing the sense of local belonging; sports culture among the disabled and veterans; realization of programs and plans; creating traffic in the area and air pollution; creating noise pollution and disturbing the residents) Economic (creating income for the center of a possible price increase; creating employment; possible increase in the price of nearby properties) has been identified for it, which is discussed in detail in the main text.
  Keywords: evaluation, effects, Social, cultural, Sports Club, Veterans