فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال چهاردهم شماره 45 (تابستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 45 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تورج کریمی*، عادل آذر، بهاره محبان، روح الله قاسمی صفحات 195-219
  هدف

  انقلاب صنعتی چهارم، همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده و دنیای دیجیتال، سایبری و واقعی را در زنجیره های تامین شرکت ها متحول کرده است. اینترنت اشیا، یکی از فناوری های نوظهوری است که بیشترین نمود انقلاب صنعتی چهارم را نمایندگی می کند. از آنجا که آینده صنعت غذا به طراحی و مدیریت زنجیره های تامین توانمندشده با فناوری هایی همچون اینترنت اشیا گره خورده است، در این مقاله، بر اساس سناریوهای بدیل اینترنت اشیا، الگویی برای تدوین نقشه راه فناوری حمل ونقل هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا، در شرکت های تولیدی مواد غذایی دارای زنجیره تامین سرد ارایه شده است.

  روش

  سناریوها با استفاده از روش هایی نظیر تحلیل محیط کلان PESTEL و تحلیل محتوا، بر اساس روش عدم قطعیت بحرانی (GBN)، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته باز با خبرگان صنعت غذا و اینترنت اشیا توسعه داده شد. بسته های فناوری متناسب با هر سناریو، به کمک پرسش نامه و تجمیع نظر خبرگان انتخاب شد و تدوین نقشه راه به روش کارگاه شروع سریع T-Plan صورت گرفت.

  یافته ها:

   با توجه به دو عدم قطعیت بسیار مهم زیرساخت ارتباطی و افق زمانی توسعه طرح، چهار سناریو توسعه داده شد که دو سناریو به عنوان سناریوهای مطلوب انتخاب و برای هر یک، نقشه راه فناوری در سه لایه و به ترتیب در افق زمانی 10 و 15 ساله تدوین شد.

  نتیجه گیری:

   شرکت های مذکور با درنظرگرفتن وضعیت فعلی خود و انتخاب یکی از دو سناریو مطلوب، می توانند از یکی از نقشه های راه ارایه شده در این مقاله، به عنوان خطوط راهنمای تجهیز ناوگان حمل ونقل خود به فناوری اینترنت اشیا استفاده کنند و از طریق پایش، ردیابی و تسهیم اطلاعات، قادر شوند که فرایندهای زنجیره حمل ونقل سرد را بی درنگ برنامه ریزی، کنترل و مدیریت کنند.

  کلیدواژگان: انقلاب صنعتی چهارم، اینترنت اشیا، نقشه راه فناوری، زنجیره تامین سرد، توسعه سناریو
 • محمدرضا خسروی، کامبیز شاهرودی*، علیرضا امیرتیموری، نرگس دل افروز صفحات 220-249
  هدف

  صنعت برق یکی از شاهرگ های حیاتی توسعه کشورها محسوب می شود و شاخص دسترسی به برق، جزء اصلی ترین مولفه های ارزیابی میزان رقابت پذیری صنعتی در هر کشور است. با توجه به اهمیت این صنعت استراتژیک، هدف از این مطالعه، طراحی یک مدل تحلیلی ریاضی، به منظور سنجش کارایی زنجیره تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران است.

  روش

  روش استفاده شده در این مطالعه، به کارگیری مدل های شبکه ای تحلیل پوششی داده ها با حضور خروجی های نامطلوب است. بر مبنای این روش، مدلی ارایه شد تا از طریق آن بتوان کارایی بخش های سه گانه تولید، انتقال و توزیع زنجیره صنعت برق ایران را محاسبه کرد.

  یافته ها:

   از طریق حل مدل ریاضی این مطالعه، میزان کارایی 43 نیروگاه دولتی، 16 شرکت برق منطقه ای و 39 شرکت توزیع در ساختار صنعت برق ایران محاسبه شد. بر اساس یافته ها، میانگین کارایی بخش های تولید، انتقال و توزیع، به ترتیب 83/0، 64/0 و 71/0 است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج کلی بیانگر آن است که در زنجیره صنعت برق ایران، میزان کارایی بخش انتقال از کارایی دو بخش تولید و توزیع پایین تر است. از جمله نتایج دیگر این مطالعه، شناسایی دلیل اصلی ناکارایی بخش های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران است.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، خروجی نامطلوب، صنعت برق ایران
 • شکرالله خواجوی*، امیر سیدعلیخانی، علی غیوری مقدم صفحات 250-266
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه روشی برای بهره گیری از متغیرهای زبانی و سیستم استنتاج فازی، در رویکرد پویاشناسی سیستم ها، به منظور منعکس کردن شیوه تفکر ذهنی تصمیم گیرنده و بررسی روش ارایه شده در بخش خرید یک شرکت پخش اجرا شده است.  

  روش

  با انجام مرور ادبیات در حوزه منطق فازی و پویاشناسی سیستم ها، نحوه اجرای کار تعیین شد. در ادامه با همکاری کارشناس مربوط به بخش خرید شرکت پخش منتخب و در دست مطالعه، متغیرهای زبانی فازی و قوانین مشخص شدند. در نهایت، الگوی سیستم استنتاج فازی در پویایی سیستم به دست آمد.

  یافته ها:

   رویکرد ارایه شده می تواند پویایی های کسب وکار شرکت پخش مدنظر را در بخش خرید، مطابق با آنچه در عمل رخ می دهد منعکس کند. در انتها نیز نشان داده شد که با توجه به بازخوردهای مدل و اصلاح و تعدیل متغیرهای زبانی به کارگرفته شده، می توان به مقادیر مناسب برای تصمیم گیری دست یافت.

  نتیجه گیری: 

  رویکرد ترکیبی اجرا شده، این پتانسیل را دارد که در شبیه سازی موارد مشابه به کار گرفته شود: جایی که درک و تصمیم گیری عامل انسانی نقشی جدی دارد. همچنین، می تواند به سادگی از پیچیدگی های روابط مورد نیاز در رویکرد پویاشناسی سیستم ها بکاهد.

  کلیدواژگان: پویاشناسی سیستم ها، پایگاه قوانین فازی، سیستم استنتاج فازی، متغیرهای زبانی
 • اکرم رستمخانی، محسن نظری*، حسین صفری، محسن پورسیدآقایی صفحات 267-284
  هدف

  با توجه به حجم عظیم ذخایر مواد معدنی در ایران و گستردگی جغرافیایی معادن و صنایع مرتبط با آن در کشور، حمل ونقل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کالا از نظر شیوه حمل ونقلی، کالای ریل پسندی شناخته می شود؛ اما سهم 39درصدی صنعت حمل ونقل ریلی با قابلیت ها و انتظارهای این حوزه فاصله زیادی دارد. در این پژوهش، ضمن شناسایی عوامل بسیار مهم موثر بر انتخاب شیوه حمل ونقل، تابع مطلوبیت حمل ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی تدوین شد.

  روش

  پس از مرور ادبیات و مطالعات پیشین در این خصوص، عوامل موثر در انتخاب شیوه حمل ونقل با روش رجحان آشکارشده شناسایی شدند، سپس با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار اس پی اس اس، هم بستگی بین متغیر وابسته (سهم یا تقاضا) و متغیرهای مستقل سنجیده شد. در ادامه، فهرستی از متغیرهایی به دست آمد که در جذب تقاضا موثرند و حضور معناداری دارند. در پایان با استفاده از مدل لوجیت دوگانه و به کمک نرم افزار ان لوجیت، مدل تابع مطلوبیت ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی برآورد شد. اعتبار مدل با روش درون نمونه ای سنجیده شد و خطای 3درصدی در پیش بینی را نشان داد.

  یافته ها:

   نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مهم تاثیرگذار بر انتخاب شیوه حمل ونقل مواد معدنی، به ترتیب عبارت اند از: نسبت تعرفه حمل ونقل ریلی به تعرفه جاده ای به ازای هر تن، انبوه بودن بار معدن مدنظر و دسترسی مبدا و مقصد به شبکه ریلی.

  نتیجه گیری:

   نتایج این مدل به ارایه دهندگان خدمات حمل ونقل کمک می کند تا با تمرکز بر بهبود عوامل شناسایی شده، عملکرد خود را در بازار حمل ونقل این کالا رشد دهند.

  کلیدواژگان: تابع برآورد تقاضا، تابع مطلوبیت انتخاب وسیله سفر، فاکتورهای موثر در انتخاب روش، مدل لوجیت دوگانه، مواد معدنی
 • اعظم سادات خلیلی، مجید اسماعیلیان*، داریوش محمدی زنجیرانی صفحات 285-309
  هدف

  در این پژوهش، به کمک روش های کمی، الگوی طبقه بندی اقلام خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارایه شده است. هدف از ارایه این الگو، ایجاد تناسب استراتژیک در زنجیره تامین و ارایه استراتژی و روش های خرید مناسب برای هر طبقه از اقلام متناسب با اولویت های رقابتی سازمان است.

  روش

  سه بعد اولویت رقابتی، تحلیل بازار تامین و ویژگی مولفه خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارایه شده است تا ویژگی های لازم برای انتخاب استراتژی خرید پوشش داده شود؛ سپس معیارهای هر بعد با روش دلفی تعیین و با روش بهترین بدترین وزن دهی شده است. در ادامه، اقلام خرید در هر بعد با الگوریتم K-means و PSO خوشه بندی شده است. دلیل ترکیب این دو الگوریتم، رفع مشکل حساس بودن به مقادیر اولیه و رهایی از بهینه محلی بوده است. سپس با استفاده از روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی، اقلام خرید دسته بندی شده و برای هر طبقه، استراتژی های خرید با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات، شرایط شرکت در بازار رقابتی و بازار تامین ارایه شده است.

  یافته ها: 

  رویکرد پیشنهادی برای 100 کالای خریداری شده در یک شرکت فولادی پیاده سازی و مناسب ترین روش های خرید برای هر طبقه از اقلام خرید ارایه شد. در مطالعه موردی، هزینه و کیفیت، به عنوان اولویت های رقابتی در نظر گرفته شده و معیارها متناسب با این دو بعد انتخاب شده است.

  نتیجه گیری:

   رویکرد این پژوهش به مدیران کمک می کند تا با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات در روش خوشه بندی رتبه ای و شرایط شرکت خود، بتوانند در بازار رقابتی و بازار تامین، انتخاب های بیشتر و دقیق تری از روش های خرید را برای هر دسته از اقلام خرید داشته باشند.

  کلیدواژگان: دسته بندی اقلام خرید، تناسب استراتژیک، خوشه بندی رتبه ای، PROMETHEE، استراتژی خرید
 • غلامرضا عینی سرکله، اشکان حافظ الکتب*، رضا توکلی مقدم، اسماعیل نجفی صفحات 310-336
  هدف

  به دلیل ابهام در موانع پیاده سازی قراردادهای دوطرفه، هدف این پژوهش بررسی، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرایی برای پیاده سازی قراردادهای دوطرفه در زنجیره تامین در دو زمینه تولید و توزیع است.

  روش

  در این پژوهش پس از شناسایی موانع پیاده سازی قراردادهای دوطرفه در زنجیره تامین، ابتدا با استفاده از روش بهترین بدترین فازی، به هر یک از معیارهای شناسایی شده وزنی اختصاص یافت. در مرحله بعد با استفاده از وزن های تعیین شده از روش تصمیم گیری واسپاس فازی، پنج شرکت آماده و بزرگ خودروساز کشور برای پیاده سازی قراردادهای دوطرفه، رتبه بندی شد.

  یافته ها:

   در انتهای این پژوهش، موانع پیاده سازی قراردادهای دوطرفه در زنجیره تامین در 10 معیار بررسی و شناسایی شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از: عدم آموزش کارکنان با وزن 64/57 درصد، فقدان انگیزه و مشارکت کارکنان با وزن 8/48 درصد، عدم تمایل به تغییر با وزن 3/81 درصد، فقدان مشارکت اجتماعی با وزن 09/63 درصد، دانش و مهارت مدیران با وزن 18/63 درصد، فقدان درک مزایای حاصله 60/22 درصد، ترس از شکست با وزن50/61 درصد، شفاف نبودن اهداف سازمان با وزن 36/32 درصد، فقدان همکاری و یکپارچگی با وزن 73/20 درصد، بی ثباتی سیاسی با وزن 30/22 درصد.

  نتیجه گیری: 

  در این پژوهش، عوامل و معیارهای تاثیرگذار در قراردادهای دوطرفه و همچنین اولویت بندی و درجه اهمیت آن در شرکت های خودروساز، در محیط فازی شناسایی و تحلیل شد. در نهایت نتایج آن با مدل های دیگر روش های تصمیم گیری نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که نتایج تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. این نتیجه نشان می دهد که شرکت های باتجربه و به روزتر، همواره در رتبه های اول قرار می گیرند و همواره آمادگی آنها برای پیاده سازی هر گونه قرارداد در زنجیره تامین بیشتر است.

  کلیدواژگان: قراردادهای دوطرفه، روش بهترین بدترین فازی، روش واسپاس فازی
|
 • Tooraj Karimi *, Adel Azar, Bahareh Mohebban, Rohollah Ghasemi Pages 195-219
  Objective

  The Fourth Industrial Revolution affected all industries and transformed the digital, cyber, and real worlds in the supply chains of corporations. Internet of Things (IoT) is one of the emerging technologies that mostly manifests the fourth industrial revolution. As the future of the food industry is tied to the design and management of supply chains enabled by technologies such as the IoT, this paper is to provide a model for developing an IoT-based intelligent transportation technology roadmap based on alternative IoT scenarios in the food-producing cold supply chain.

  Methods

  In this study, scenarios were developed using qualitative methods such as the PESTEL framework and content analysis, based on the critical uncertainty method or GBN, through open semi-structured interviews with experts in the food industry and IoT. After identifying the best IoT technology stock for each selected scenario, a roadmap was developed using the T-plan quick-start method during a tow-day-interactive workshop.

  Results

  Communication infrastructure and time horizon of technology development were recognized as the most important uncertainties for applying IoT technology in refrigerated transportation of food cold supply chain in producing companies. Finally, “Mutation Alone” and “Ascent Slow” scenarios were selected and technology roadmaps were developed for each scenario in three layers.

  Conclusion

  Food companies with cold supply chains can use one of the roadmaps presented in this paper as guidelines to equip their transport fleet with IoT technology based on their current situation and choose one of the two selected scenarios. This would enable them to plan, control, and manage the cold transportation chain process by digitally monitoring, tracing, and information sharing in an efficient and effective way.

  Keywords: fourth Industrial Revolution, Internet of Things, Technology Roadmap, cold Supply chain, Scenario Development
 • MohammadReza Khosravi, Kambiz Shahroodi *, Alireza Amirteimoori, Narges Delafrooz Pages 220-249
  Objective

  The electric power industry is one of the vital arteries contributing to the growth and development of countries and the electricity access index is one of the main components of assessing the industrial competitiveness in each country. Given the importance of this strategic industry, this study sought to develop an analytical-mathematical model for evaluating the efficiency of the power production, transmission, and distribution companies in the electric power industry of Iran.

  Methods

  In this study, the network data envelopment analysis (NDEA) approach with undesirable outputs was used. Additionally, a model was developed to evaluate the efficiency of the power production, transmission, and distribution companies in the electric power industry of Iran.

  Results

  By solving the mathematical model used in this study, the efficiency of 43 governmental power plants, 16 regional electricity companies, and 39 power distribution companies in Iran were evaluated. The findings demonstrated that the average efficiency of the power production, transmission, and distribution companies in the Iranian electric power industry stands at 0.83, 0.6, and 0.71, respectively.

  Conclusion

  The results of this study indicated that the efficiency of the power transmission companies in the electric power industry of Iran is lower than those of the power production and distribution companies. The study also identified the main reason for the inefficiency of the power production, transmission, and distribution companies of Iran's electricity industry.

  Keywords: Performance Evaluation, Efficiency, Network data envelopment analysis (NDEA) approach, Undesirable outputs, Electric power industry of Iran
 • Shokrollah Khajavi *, Amir Sayed Alikhani, Ali Ghayouri Moghadam Pages 250-266
  Objective

  Applying the system dynamics approach in businesses requires specialized knowledge, in particular, of defining mathematical relationships among variables. This stud seeks to make the use of this approach easier by providing a method for using linguistic variables and the fuzzy inference system in the systems dynamics approach. To evaluate the ease of use and efficiency of the presented method, this method would be used to define the relationship among variables in the purchasing department of a distribution company.

  Methods

  To carry out this research, a literature review was first conducted in the field of fuzzy logic and system dynamics. Next, with the cooperation of an expert from the purchasing department of the distribution company under study, some fuzzy linguistic variables as well as their rules were determined. Finally, the SD model was obtained by using the fuzzy inference system.

  Results

  The proposed approach can reflect the business dynamics of the distribution company in accordance with what is happening in practice. According to the feedback model feedback and based on the modified linguistic variables, appropriate values were obtained for decision making. In order to evaluate the hybrid approach, a fuzzy inference system was used to calculate the purchase rate according to the two factors of inventory and base sales. These two factors were expressed through linguistic variables by the words "low", "medium", and "high", while the purchase price, as the output of the inference system, was expressed through the five words "very low", "low", "medium", "much", and "too much", according to the expert. After implementing the model, the presented approach (by modifying the fuzzy linguistic variables) was found capable of changing the output to achieve the desired results, as the expert confirmed.

  Conclusion

  The combined approach can be used in simulating similar cases (where human factor perception and decision-making play a significant role) and can easily reduce the complexity of the required formulas in the system dynamics approach. An important function of the hybrid approach used in this study was to model and simulate the real world in accordance with what is happening in practice.

  Keywords: Fuzzy inference system, Fuzzy rule-based system, Linguistic variables, Systems Dynamics
 • Akram Rostamkhani, Mohsen Nazari *, Hossein Safari, Mohsen Pourseyed Aghaee Pages 267-284
  Objective

  Considering the large volume of mineral resources in Iran and the geographical extent of mines and related industries in the country, its transportation is of particular importance. Although this product is known as a rail-friendly product in terms of transportation mode, but the 39% share of the rail transportation industry is far from the capabilities and expectations of this field. Therefore, in order to increase the share of rail transportation, it is necessary to identify the factors in the attractiveness of rail transport compared to road one. Identifying the factors in mode choice of transportation is one of the most important issues that has always been of interest to researchers in this field. Several studies have been conducted on understanding the behavior of customers to choose the mode of transport. In this paper, the most important factors that affect the mode choice have been identified and the demand function for minerals rail transport is estimated.

  Methods

  For this purpose, at first step, the affective factors in choosing the mode of transportation have been identified with the revealed preference method through literature review and background studies. Using the multiple regression model and the SPSS software, the correlation between the dependent variable (share or demand) and independent variables have been measured and a list of variables that effect on attracting demand and have a significant presence has been identified. In the end, using the double logit model and NLOGIT software, the rail utility function has been estimated to absorb the demand for minerals. The logit model is a discrete choice model, which in this research includes a utility function with different choice options and parameters affecting them. The structure of these models is of the probability type and in it the behavior of the decision maker and his efforts to maximize the utility resulting from the choice are modeled through mathematical relationships. The "forward selection" method has been used to build the model. In this method, the independent variables are entered into the model one by one in the order of their influence on the dependent variable and are evaluated, and at each stage, according to their t test statistic sign, chi-square test statistic and model fit. The next step is to obtain the final model of the utility function. Finally, the validity of the model was measured by the in-sample method, which shows a 3% error in demand forecasting

  Results

  The results show that the most important factors affecting the choice of mineral transportation method are the ratio of rail transportation tariff to road tariff per ton, the bulk of the mine load, and the accessibility of the origin and destination to the rail network. This means that with the increase in the price of the rail tariff compared to the road, the desirability of rail transportation decreases and the probability of transferring cargo to the road increases. Also, having origin and destination access to the rail network was identified as one of the favorable factors for the rail transportation. This can be included in network development policies for investing in connecting major cargo centers to the network. On the other hand, the lack of access to the network increases the cost of combined transportation, which, in addition to wasting time, causes additional time and unloading and loading operations, which will lead to a decrease in the attractiveness of rail. Load accumulation with a threshold of 200 million ton-km increases the possibility of attracting demand to the rail side. Also, by increasing the ratio of rail to road distance on a fixed route, the possibility of rail and road competition decreases.

  Conclusion

  The results of this model help the transportation service providers to focus on improving the identified factors that lead to the growth of their performance in the transportation market of this product.

  Keywords: Demand Estimation, Dual logit model, Factors influencing mode choice, minerals, Utility Function
 • Azam Sadaat Khalili, Majid Esmaelian *, Dariush Mohamadi Zanjirani Pages 285-309
  Objective

  Purchasing portfolio models have received a great deal of attention in both academic and practice fields as suitable purchasing strategies. Purchasing portfolio applies as a diagnostic and prescriptive purchasing tool. The core purpose of this study is to introduce a quantified portfolio for developing purchasing strategies that are aligned with competitive priorities. The quantitative method of this study relies on data mining (ordered clustering) and MADM (Best Worst method) to classify purchased items with the aim of creating a strategic fit in the supply chain and developing purchasing strategies in accordance with the competitive priorities of organizations.

  Methods

  In portfolio models, the determination of the dimensions and the manner in which they are measured is important. In this study, firstly, the proper dimensions for commodity classification were introduced. These dimensions were competitive priority (as introduced in the literature review, including the costs, quality, speed, flexibility, and innovation), supply market analysis (an important dimension that should be considered in commodity classification analysis), and product features (that describe the characteristics of the commodities). Next, the proper criteria for each dimension were determined using the Delphi method. After that, the selected criteria using the Delphi method were weighted using the Best Worst method. In the following, purchasing items were classified using ordered clustering based on the PROMETHEE method. In this study, the clusters determined by PSO-K-means were ranked using the total unicriterion net flow of clusters in each dimension introduced in this study. Then, the preference profile was used to measure the preferential quality of each cluster on the different criteria in each dimension. The profile helps the purchasing managers with selecting the best proposed working methods for purchasing in each class of commodity by the preference profile. Finally, the proper working method and purchasing strategy were proposed for highly strategic commodities.

  Results

  The approach and method presented in this study were implemented for 100 purchased items in a steel company. In this study, the company selected cost and quality as competitive priorities. The method construct bases on these competitive priorities and proper criteria for each dimension. The most appropriate purchasing methods for each class of high-strategic purchased items were presented taking into account the proposed methods and the opinion of experts. The strategies and working methods that were introduced in purchasing Chessboard were applied in this study.

  Conclusion

  The approach of this research helps purchasing and supply managers to have more and more accurate choices of purchasing methods for each category of purchasing items. By considering the profile of preferences in the ordered clustering method based on the PROMETHEE principles it helps them to improve supply management and supply chain performance. Also, the alignment of purchasing strategy with business strategy could improve competitiveness.

  Keywords: Purchased item classification, Strategic alliance, ordered clustering, PROMRTHEE, Purchasing Strategy
 • Gholamreza Einy - Sarkalleh, Ashkan Hafezalkotob *, Reza Tavakkoli - Moghaddam, Esmaeil Najafi Pages 310-336
  Objective

  Since the obstacles to executing directional contracts have not been identified by previous research, the present study seeks to examine executive obstacles to carrying them out in supply chains. The purpose of this research is to investigate, identify and prioritize implementation obstacles of bi-directional contracts in the supply chain both in production and distribution contexts.

  Methods

  At the end of this study, barriers to the implementation of bi-directional contracts in the supply chain were examined. Ten criteria were identified including lack of employee training (with a weight of 57.64 percent), lack of motivation and employee involvement (48.82 percent), unwillingness to change (81.3 percent), lack of corporate social responsibility (63.09 percent),  management skills and knowledge (63.18 percent), lack of less perceived benefits (22.6 percent), fear of failure (61.5 percent), unclear organizational objective responsibility (32.36 percent), lack of integration and coordination benefits (20.73 percent), and political instability (22.3 percent).

  Results

  As a case study of five car companies in Iran, the current study identified barriers to the implementation of bi-directional contracts in the supply chain. Examining the criteria, the study could identify which of the companies was ready to implement such types of contracts.

  Conclusion

  In this study, the effective factors and criteria in bi-directional contracts, as well as their prioritization and degree of importance in automotive companies, were identified and analyzed in a fuzzy environment. Finally, the results were analyzed by applying other decision-making methods. It was shown that the results are not much different from each other. This means that more experienced and up-to-date companies are always in the first ranks and are always better prepared to implement contracts of various types in the supply chain.

  Keywords: coordination, Bi-directional contracts, Best-Worst Method, Fuzzy WASPAS method