فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی قادری حاجت*، زهرا احمدی پور، محمدرضا ملکشاهی صفحات 272-287

  سازماندهی سیاسی هر کشوری در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود، تقسیمات کشوری فرایندی است که سرزمین توسط مرزها محدود شده و هر حکومت برای اداره بهتر سرزمین و سهولت در خدمات رسانی ایجاد توسعه و ایجاد یک عدالت فضایی در کشور نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا می باشد. عدالت فضایی از طریق ساز و کار سازماندهی فضا یا برنامه ریزی فضایی، به توسعه متوازن مکان و فضای جغرافیایی منجر شده و موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مدیریت و سیستم سیاسی مربوطه را فراهم کرده در نتیجه از شکل گیری ذهنیت درجه دو و سه و یا اجحاف ملی در بین آنها تا حد زیادی جلوگیری می کند. در این پژوهش که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شوند و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسیله پرداخته خواهد شد که سازماندهی سیاسی فضا رابطه ای با عدالت فضایی دارد؟ یافته ها نشان می دهد که اصول و معیارهای اصلی سازماندهی سیاسی فضا را می توان در مباحثی چون افزایش احساس رضایت، سهولت در دسترسی به خدمات و خلق فرصت های برابر شهروندان و نواحی دسته بندی کرد. از آنجایی که عدالت فضایی به عنوان یک خروجی در پی برابری نسبی قدرت، فرصت و ثروت در راستای کسب حداکثر مزیت ها متناسب با ظرفیت ها در راستای ارتقای منزلت شهروندان است. با نظر داشتن اصول و رویکردهای سازماندهی سیاسی فضا و عدالت فضایی می توان ادعا کرد که ارتباط آنها از نوع تعاملی است.

  کلیدواژگان: فضا، عدالت، سازماندهی سیاسی فضا، عدالت فضایی
 • محمدرحیم رهنما*، زهره بلوری صفحات 288-302

  هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر آمل در بازه زمانی 1399-1364 است. بررسی تاثیر عوامل محرک در رشد شهر مشخص می کند که افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها به عنوان مهمترین عوامل در رشد شهر آمل می باشد. همچنین در روند شکل گیری بافت شهر آمل هسته اولیه شهر بعد از اسلام نقش اساسی داشته است. بررسی روند رشد آن بعد از پهلوی اول نشان می دهد یکی دیگر از عوامل محرک در رشد شهری آمل توسعه راه ها و پراکنش کاربری- تجاری خصوصا در اطراف راه های اصلی که خود نیز، الگو و فرم رشد شهر آمل را شکل داده است. داده های ارایه شده از تصاویر ماهواره ای به وضوح رشد شهر آمل را از سال 1364 تا 1399 مشخص می کند. منطقه ساخته شده، افزایش سالانه 15 درصد [135 هکتار در سال] را نشان می دهد. گسترش شهر در همه جهات صورت گرفته، اما در امتداد جاده اصلی به سوی روستاهای مجاور بیشتر نمایان گردیده است، مناطق تجاری/ خدماتی در امتداد آن تاسیس شده اند؛ کاهش سریع زمین های کشاورزی و مناطق گیاهی را نشان می دهد. همچنین تحت تاثیر فرآیند گسترش و رشد شهری، تغییر و تحولاتی در بخش کشاورزی هم در شهر آمل و هم در سکونتگاه های روستایی ادغام شده در شهر و بخش مرکزی شهرستان آمل صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شهر آمل
 • مراد کاویانی راد*، حسین همتی فر، حمید کاردان مقدم صفحات 303-320

  واکاوی وضعیت منابع آب ایران گویای آن است چالش های هیدروپلیتیک از مقیاس ملی به مقیاس فروملی (در سطح حوضه آبریز) کشیده شده و تعارض منافع بهره برداران تضاد رویکرد کارگزاران به ویژه در هنگامه های خشک‎سالی را در پی داشته است. در این میان، حوضه آبریز کرخه در خوزستان در پایین دست به جریان رود کشکان در استان لرستان وابسته است. بیشینه جمعیت استان لرستان و بیشینه شهرستان دلفان در این استان که رود کشکان در آنجا جاری است کشاورزی پایه است. از این رو، بهره گیری از رود کشکان و جلوگیری از بروز سیلاب، ساخت سد گاوشمار روی این رود را گریزناپذیر کرده است. بازتاب‎های ساخت این سد کاهش حجم آب ورودی به شهرستان‎های پایین دست سد و نیز حوضه آبریز کرخه در خوزستان به ویژه در هنگامه های خشک سالی را در پی دارد. ساخت این سد به تعارض منافع کنشگران و پیدایش چالش های هیدروپلیتیک در مقیاس فروملی انجامیده است. مقاله حاضر کاربردی است و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت تبیینی- تحلیلی دارد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) گرداوری شده، بر این فرضیه استوار است که ساخت سد گاوشمار روی رودخانه کشکان در شهرستان دلفان (لرستان) در مقیاس درون و برون استانی به تنش هیدروپلیتیک و در مقیاس ملی به همکاری هیدروپلیتیک کنشگران سیاسی- فضایی انجامیده است. نتیجه تحقیق نشان داد با ساخت سد گاوشمار مناسبات هیدروپلیتیک در مقیاس درون استانی (لرستان) و فرااستانی دو استان خوزستان و لرستان را به هماوردی و تنش هیدروپلیتیک کشانده و با ورود مسیولان مقیاس ملی به مسیله با نظرداشتن منافع ملی به همکاری هیدروپلیتیک در این مقیاس انجامیده که بازتاب فضایی آن در شکل سازگارسازی این منافع متعارض به کاهش بلندای سد و حجم آب ذخیره شده پشت سد نمود یافته است.

  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، سد گاوشمار (معشوره)، حوضه آبریز کشکان، استان های لرستان و خوزستان
 • اصغر مولائی*، امین امینی صفحات 321-341

  در دین مبین اسلام همواره بر اهمیت آب تاکید فراوان شده و استفاده به قدر کفایت از این عنصر هستی بخش مورد تاکید آیات و روایات متعدد بوده است. با توجه به اینکه امروزه عامل بسیاری از تنازعات ملی و فراملی مسیله آب است، لذا بحث آمایش آب به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که با تنش آبی مواجه هستند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر قصد دارد از منظر قواعد فقه اسلامی مانند لاضرر، اتلاف، اهم و مهم، تسلیط، نفی سبیل، حلیت، لاحرج، حدکفاف، تزاحم مصلحت و وجوب دفع ضرر محتمل و قواعد اخلاق اسلامی مانند عدالت، اعتدال، امنیت، خیرخواهی، معنویت، بررسی اثرات زیست‌ محیطی طرح‌های توسعه‌ای و آبادانی، بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی را در برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی مرتبط با آمایش آب تشریح و تبیین نماید. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر استخراج بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی مرتبط با آمایش آب است و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که "چه بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی مرتبط با آمایش آب می‌بایست مدنظر قرار گیرند؟" این پژوهش از منظر هدف بنیادین و توسعه‌ای بوده و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. همچنین به منظور گردآوری داده‌ها از روش مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی و سپس با استفاده از روش استدلال منطقی استنتاج شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد در صورتی که اصول و قواعد فقه و اخلاق اسلامی در برنامه‌ها و قوانین مرتبط با آمایش آب کشور مدنظر قرار گیرد، می‌توان بر بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در بخش آب فایق آمد. این امر نیازمند تدوین یک طرح جامع با ملاحظات ویژه فقهی و اخلاق اسلامی مرتبط با آمایش آب و البته اجرای دقیق آن است.

  کلیدواژگان: فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، آمایش آب
 • احمد نقیب زاده، محمدتقی شریعتی شیری* صفحات 342-350

  چند دهه از ورود سلبریتی ها به حوزه سیاست می گذرد؛ این ورود چنان بی محابا و فراگیر بوده است که برخی از علمای علم سیاست از سلبریتی زدگی سیاست صحبت می کنند. سلبریتی زدگی سیاست، پیامدهای متعددی را بر ساحت های سیاست از جمله دموکراسی وارد کرده است. با این وجود این پدیده خواسته یا ناخواسته و به هر علت از مباحث جدی دانشگاهی کنار گذاشته شده و یا به طورکلی نادیده گرفته شده است و از این رو، خلا نظری درباره آن به شدت احساس می شود. پژوهش پیش رو برای پر کردن این خلا نظری در حوزه سیاست و هموارسازی راه پژوهش های بعدی پیرامون چنین پدیده شایعی در سیاست روز، می کوشد تا با به کارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی دموکراسی در عصر سلبریتی زدگی سیاست بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چالش های دموکراسی در عصر سیاست سلبریتی زده را می توان در سه گام بررسی کرد که می توان به: تنظیم دستور کار سیاسی و سیاست حواس پرتی؛ سیاست رسوایی: نمایشی شدن سیاست و فروکاستن دموکراسی و در انتها تضعیف نظام حزبی اشاره کرد. نوآوری مقاله پیش رو این است که نخستین بار به بررسی تاثیر سلبریتی زدگی سیاست می پردازد و شاخص های این تاثیر بر دموکراسی را بررسی می کند.

  کلیدواژگان: دموکراسی، سلبریتی زدگی سیاست، نمایشی شدن، احزاب سیاسی، سیاست حواس پرتی
 • مهدی کریمی* صفحات 351-362

  اکولوژی صلح یک مفهوم علمی نوظهور است که تحت تاثیر گفتمان علمی در مورد امنیت زیست محیطی و صلح آفرینی زیست محیطی شکل گرفته است و از لحاظ فلسفی خواستار "صلح با طبیعت" است که به طور فزاینده ای با مداخلات متعدد انسانی در سیستم زمین به چالش کشیده و در معرض خطر قرار دارد. این مفهوم در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و مقتضی است که در ایران نیز با توجه به تهدیدات زیست محیطی پیش رو در سطوح محلی، ملی و منطقه ای مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، مقاله حاضر سعی دارد به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به تبیین مفهومی اکولوژی صلح بپردازد. همچنین تلاش شده است براساس مولفه های اکولوژی صلح برخی پیشنهاد ها جهت صلح سازی و صلح آفرینی در مناطقی مانند خاورمیانه و حوزه دریای خزر ارایه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تهدیدات زیست محیطی می تواند بنا به خاصیت فوریت تهدیدات، فرصت هایی را برای صلح سازی و صلح آفرینی فراهم کند.

  کلیدواژگان: اکولوژی، صلح، اکولوژی صلح، تهدیدات زیست محیطی
 • مهرداد باقری، حسین مختاری هشی*، امیر گندمکار، احمد خادم الحسینی صفحات 363-386

  ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در کمربند خشک کره زمین قرار گرفته است و این امر کمبود طبیعی آب را در پی داشته است. استان اصفهان در مرکز کشور با میانگین بلند مدت بارش سالانه حدود 150 میلی متر دچار محدودیت شدید منابعی آب است ولی بدون توجه به این امر از حدود نیم قرن گذشته مصرف آب در استان افزایش بسیار زیادی داشته است که به مرور زمان موجب تشدید عدم تناسب منابع و مصارف آب شده است. این امر باعث شده است تا مصرف کنندگان مختلف با حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق چه به صورت مجاز و چه غیر مجاز سعی در جبران بخشی از این عدم تناسب با استفاده از منابع آب زیرزمینی نمایند. این رویه باعث شده است تا از مجموع 35 دشت استان، 27 دشت در وضعیت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی قرار گیرند. تخلیه مداوم منابع آب های زیرزمینی و عدم تجدید آنها باعث افت سطح آنها و سپس بروز پدیده فرونشت شده که به معنی تخریب دایمی سفره های آب زیرزمینی می باشد. به طوری که حتی در صورت وجود منابع آب کافی، این سفره ​ها دیگر قادر به نگهداری آب نمی باشند. این مسیله موجب می​شود تا برای همیشه مهمترین بنیاد زیستی محل وقوع فرونشت ها که همان منابع آب است، از بین برود که به دنبال آن تبعات زیست محیطی، انسانی و سیاسی فراوانی بروز پیدا می کند. علاوه بر آن، در حال حاضر پدیده فرونشست بخش های زیادی از زیرساخت های استان را تهدید می کند که به عنوان مثال می توان به زیرساخت های ارتباطی ملی نظیر جاده شهرضا در نزدیکی مهیار، جاده مشکات در نزدیکی کاشان، راه آهن بندرعباس- تهران در نزدیکی زواره، راه آهن اصفهان- شیراز در نزدیکی مهیار و مرودشت، فرودگاه اصفهان و همچنین سایر زیرساخت های صنعتی و مذهبی و تاریخی نظیر شهرک های صنعتی استان (شهرک صنعتی جعفرآباد کاشان، آران و بیدگل)؛ اماکن مذهبی و گردشگری (امامزاده آقا علی عباس، مجموعه نقش جهان، پل های تاریخی استان)؛ اماکن عمومی (ورزشگاه نقش جهان، مسکن مهر حبیب آباد) اشاره کرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی پدیده فرونشست زمین را با توجه به گستردگی، اهمیت و کشیده شدن دامنه آن به بافت مناطق مسکونی در استان اصفهان را به عنوان یکی از پیامدهای بحران آب، مورد بررسی قرار داده است و به دنبال نشان دادن ابعاد و تبعات گسترده این پدیده می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد این پدیده تقریبا در تمام مناطق استان اصفهان در حال گسترش می باشد و نه تنها زیرساخت های ملی و استانی را تهدید می کند بلکه با از بین رفتن یکی از مهمترین بنیادهای زیستی یعنی سفره​های زیرزمینی آب، و ادامه حیات در استان را در ابعاد گوناگون تهدید می نماید و لازم است تدابیر عملی جدی در این حوزه اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: بحران آب، بنیادهای زیستی، سفره های آب زیرزمینی، فرونشست، استان اصفهان
|
 • Mustafa Ghaderi Hajat*, Zahra Ahmadipour, Mohammadreza Malekshahi Pages 272-287

  The political organization of any country is done in the form of civil divisions. Civil divisions of the country are a process in which the land is limited by borders and every government needs political division of space to better manage the land and facilitate services, create development and create a spatial justice in the country. Spatial justice through the mechanism of spatial organization or spatial planning leads to the balanced development of place and geographical space and provides citizens with satisfaction and trust in the management structure and the relevant political system, thus preventing the formation of mentality of being secondary citizenship among people. In this research, which is of a fundamental type, the required information is collected using the library method, and then this issue will be investigated using a descriptive-analytic method. The research question is that: “what relation do exist between the political organization of space and spatial justice?” The findings show that the main principles and criteria of political organization of space can be categorized into issues such as increasing the sense of satisfaction, ease of access to services and creating equal opportunities for citizens and regions. Since spatial justice as an output seeks the relative equality of power, opportunity and wealth in order to gain maximum benefits commensurate with the capacity to enhance the dignity of citizens, and also the principles and approaches of political organization of space and spatial justice show this issue, it can be claimed that interactive relation is between political organization of space and spatial justice.

  Keywords: Space, Justice, Political Organization of Space, Spatial Justice
 • MohammadRahim Rahnama*, Zohre Bolori Pages 288-302

  The purpose of this study is to investigate the changes in the land use of Amol at the time of 1986-2020. The effect of stimulant factors in the growth of the city determines that population and immigration from villages are considered as the most important factors in the growth of Amol city. Also, in the process of formation of the tissue of Amol, the primary core of the city after Islam has had a major role. The study of its growth process after the first Pahlavi shows that development of roads and commercial land uses distribution, especially around the main ways are another stimulant agent in the urban growth of Amol which also forms the pattern and form of growth in Amol city. The data provided from satellite imagery clearly identifies the growth of Amol from 1986 to 2020. The built-in area shows an annual increase of 15% (135 hectares per year). The expansion of the city has occurred in all respects, but it is more obvious along the main road to the nearby villages. Business/ service areas have been established along the roads which show the rapid decline in agricultural lands and vegetable areas. Also, changes in agriculture in Amol and in rural settlements merged in the city and the central part of Amol city is seen under the influence of urban expansion and development.

  Keywords: Remote Sensing, Geographic Information System, Amol City
 • Morad Kaviani*, Hossein Hematifard, Hamid Kardan Moghaddam Pages 303-320

  An analysis of the state of Iran's water resources shows that hydro-political challenges have shifted from the national scale to the sub-national scale (at the catchment level) and the conflict of interests of users has led to a contradiction in the approach of agents, especially in times of drought. Meanwhile, Karkheh catchment in Khuzestan feeds by Kashkan river in Lorestan province. On the other hand, climate change and Kashkan floods have often been associated with losses. The basic agricultural livelihood of Delfan city and the prevention of floods have made the construction of Gaushmar dam on Kashkan inevitable. The construction of this dam has reduced the volume of water entering the downstream cities of the dam and the Karkheh catchment in Khuzestan, especially during dry seasons. The construction of this dam has led to the conflict of interests of the actors and the emergence of hydro-political challenges on a subsidence scale. The present article is applied and the methodology of the text is explanatory-analytic. The data and information required for the research were collected by library and field methods (interview). The result of the research showed that with the construction of Gaushmar Dam, hydro-political relations within the province (Lorestan) and extra-provincial relations between Khuzestan and Lorestan provinces have been brought hydro-political tension. The adaptation of these conflict of interests eventually led to a reduction in the height of the dam and the volume of water stored behind the dam due to the authorities’ policies.

  Keywords: Hydropolitics, Gaushmar Dam (Mashoureh), Kashkan catchment, Lorestan, Khuzestan Provinces
 • Asghar Molaei, Amin Amini Pages 321-341

  The importance of water has always been emphasized by the religion of Islam. The correct use of this existential element has been emphasized in several verses and hadiths. Given that the issue of water is the cause of many national and transnational conflicts today، so the issue of water management، especially in countries such as Iran، which are facing water stress، seems very necessary. The present study intends to explain the principles of jurisprudence and ethics in the plans and development plans related to water management. This paper intends to answer the following question: "what principles of jurisprudence and ethics would be considered in development plans and projects related to water management?" This research is a fundamental and developmental in terms of purpose and used descriptive-analytic method. Also، in order to collect data، the method of documentary-library studies is used. The research findings are first inferred by qualitative content analysis method and then using logical reasoning method. The results of the research show that if the principles and rules of Islamic jurisprudence and ethics are considered in the programs and laws related to water management in the country، many harms and challenges in the water sector can be overcome. This requires the development of a comprehensive plan with special considerations of jurisprudence and Islamic ethics related to water management and، of course، its strict implementation.

  Keywords: Islamic Jurisprudence, Islamic Ethics, Water Management
 • Ahmad Anaghibzade, MuhammadTaqi Shariati Shiri* Pages 342-350

  It has been several decades since celebrities entered politics; this entry has been so abrupt and overwhelming that some political scientists talk of the celebritization of politics. The celebritization of politics has had a number of far-reaching implications for several areas of politics, including democracy as the major one. Nevertheless, this phenomenon- willingly or unwillingly and whatever the reason- has been left out of serious academic discussions or has been ignored altogether, and hence the lack of a theoretical basis is strongly felt. The present study tries to fill this theoretical gap in the field of politics and pave the way for further research on such a common phenomenon in modern politics. The research findings show that the challenges posed to democracy in the age of celebrity politics need to be examined in three steps that can be set in the political agenda and the politics of distraction; politics of scandal: dramatization of politics and the decline of democracy; and finally the weakening of the party system. The novelty of the present article rests in its discoveries regarding the impact of celebrity politics and examination of the characteristics of this impact on democracy.

  Keywords: Democracy, Celebritization of Politics, Dramatization of Politics, Political Parties, Politics of Distraction
 • Mahdi Karimi* Pages 351-362

  Peace ecology is a new emergent scientific concept which is formed due to the scientific discourses on environmental security and environmental peacemaking, and it is philosophically seeks peace with the environment which is challenged and threatened by human interventions. This concept has attracted scholars' attention and regarding environmental threats in local, national and regional levels it is necessary to be considered in Iran. So, this article using descriptive-analytic method and based on library data gathering procedure tries to explain peace ecology, conceptually. Also, it tries to provide some suggestions to peace-building and peacemaking in some regions such as the Middle East and Caspian Sea based on peace ecology indicators. The research findings show that regarding the urgency of environmental threats, these threats can provide some opportunities for peace-building and peacemaking.

  Keywords: Ecology, Peace, Peace Ecology, Environmental Threats
 • Mehrdad Bagheri, Hossein Mokhtari Hashi*, Amir Gandomkar, Ahmad Khademolhosseini Pages 363-386

  Iran is geographically located in the dry belt of the earth and this has led to a natural shortage of water. Isfahan province in the center of the country with a long-term average annual rainfall of about 150 mm is also severely limited water resources. Regardless of this, for about half a century, due to various reasons, water consumption in this province, which is mainly due to the establishment of large national industries and their chains, as well as agricultural development and population growth and urbanization, water consumption has increased greatly and lack the appropriateness of water resources and consumption has increased over time. Out of 35 plains of the province, 27 plains are forbidden or critically forbidden. Since no effective practical action has been taken to control this situation, various consumers have tried to compensate part of this mismatch by digging deep and semi-deep wells, both legally and illegally, using underground resources. The lack of replacement of groundwater aquifers and the continuous decline of their water level have caused the phenomenon of subsidence and their permanent destruction, so that even if there are sufficient water resources, these aquifers are no longer able to hold water. This causes the destruction of the most important foundation of the life in subsidence areas, which is the water sources, to be lost forever, which has many environmental, human and political consequences. Currently, subsidence threatens many parts of the province's infrastructure, such as national communication infrastructure such as Shahreza Road near Mahyar, Meshkat Road near Kashan, Bandar Abbas-Tehran Railway near Zavareh, Isfahan-Shiraz Railway near Mahyar and Marvdasht. Isfahan airport as well as other industrial, religious and historical infrastructures such as industrial towns of the province (Jafarabad industrial town of Kashan, Aran and Bidgol); Religious and tourist places (Imamzadeh Agha Ali Abbas, Naqsh Jahan Complex, and historical stairs of the province); Public places Naghsh 11 bsidence is spreading in almost all areas of Isfahan province, which threatens the survival of the province in various dimensions and it is necessary to think of serious practical measures in this area.

  Keywords: Water Crisis, Foundations of Life, Groundwater Aquifers, Subsidence, Isfahan Provinc