فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالهادی فقهی زاده، حسین رضایی صفحات 9-31

  در لابه لای اشعار جاهلی، عبارت هایی بیش و کم مشابه برخی از آیات قرآن دیده می شود. برخی از این اشعار در قالب منقولات و روایاتی در منابع حدیثی آمده و سبب شده است عده ای مانند دکتر سها آنها را یکی از منابع قرآن تلقی و با طرح شبهاتی خاص، به وحیانی بودن قرآن کریم خدشه وارد کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل سندی و دلالی این منقولات و روایات و پاسخ-گویی به این ادعاست. نتیجه تحقیق آن که در اسناد روایات و منقولات مورد استناد سها، حداقل یک راوی متهم به جعل حدیث حضور دارد و از این رو منقولات پیش گفته از حیث اعتبار ساقط اند و در زمره روایات ضعیف و موضوع شمرده می شوند. همچنین بازه زمانی وضع این منقولات و روایات را می توان نیمه دوم قرن دوم تا نیمه دوم قرن سوم تخمین زد. با توجه به دلالت متنی روایات که در آنها خبر از مبعوث شدن پیامبر اکرم (ص) مطرح شده و نیز وضع سیاسی-اجتماعی این عصر (باز شدن باب ترجمه آثار یونانی و ظهور فرقه های گوناگونی از قبیل زنادقه) می توان انگیزه وضع آنها را یاری دین و تقویت معتقدات اسلامی در برابر هجمه های اعتقادی مخالفان و منکران تصور کرد.

  کلیدواژگان: ادعای اثرپذیری قرآن از اشعار جاهلی، انتحال، کتاب نقد قرآن
 • کاوس روحی برندق صفحات 33-53

  بر اساس آیات قرآن پیامبران خدا دارای مقام عصمت هستند و به لحاظ اینکه سرآمد اولیاء الهی اند، بیم و اندوه در وجود آنان راه ندارد. با این حال، در پاره ای از آیات قرآن نسبت ترس و اندوه به تنی چند از پیامبران -حضرت ابراهیم، موسی، داوود، و یعقوب (ع) - نسبت داده شده است. این مقاله درصدد تبیین وجه سازگاری میان داشتن مقام عصمت و نفی بیم و اندوه از اولیای الهی از سویی، و وقوع ترس و اندوه از سوی برخی پیامبران الهی سامان یافته و پس از گرآوری مطالب، با روش کتابخانه ای و شیوه اسنادی در نحوه استناد به داده ها، و روش تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی در تجزیه و تحلیل مطالب، به این نتیجه دست یافته است که از میان انواع برون رفت های عقلانی و لفظی، دو وجه: 1) پذیرش ترس و اندوه و ارجاع آن به ترس ممدوح؛ و 2) اینکه ترس و اندوه اقتضای مقام بشریت و جمع الجمعی پیامبران الهی است، پاسخ کارآمد در پاسخ شبهه و تبیین وجه سازگاری میان ترس و اندوه و متغیرهای به ظاهر متضاد با مقام عصمت پیامبران (ع) می باشند.

  کلیدواژگان: پیامبران (ع)، اولیای الهی، ترس و اندوه، حسادت، مقام عصمت
 • سید محمدرضا حسینی نیا، فاطمه افراسیابی صفحات 55-81

  یوسف دره حداد مدعی است که پیامبر (ص) برای درس گرفتن آموزه های قرآن، پیوسته به تورات و علمای اهل کتاب مراجعه می نموده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای- نرم افزاری و استناد به آیات قرآن و روایات به این نتایج دست یافته است: الف) این ادعا با آیات صریح قرآن، که دلالت بر نفی مصدریت غیر خداوند دارد، مخالف است ب) وجود روایاتی مبنی بر عدم ارجاع پیامبر (ص) به علمای اهل کتاب است ج) شواهد تاریخی حاکی از امی بودن پیامبر (ص) و نداشتن آموزگاردر طول تاریخ است د)عدم ثبت گزارش در تاریخ علیرغم وجود انگیزه کافی و سابقه دشمنی با پیامبر (ص) ودلیلی برای اختصاص درس گرفتن ایشان از تورات نیست؛ زیرا دیگر کتب آسمانی نیز موقعیتی مشابه با تورات دارند ه) آیات دال بر ابطال عقاید مشرکان به دلیل جهل و عدم درس گرفتن آنها از کتاب آسمانی و پیامبری الهی است.

  کلیدواژگان: یوسف دره حداد، آیات 43-47 سبا، اهل کتاب نصارا، عهدین
 • محمد شریفی، اکرم حسین زاده صفحات 83-105

  قرآن کلام الهی از ابتدای نزول تا کنون مورد هجمه ی منکران و یا پیروان ادیان دیگر قرار گرفته است. برخی شبهات پیرامون قرآن، مغرضانه بوده و ناشی از حقارت و کینه ی دیرینه ی صاحبان آن است. عموم مستشرقان قرآن را وحی الهی نمی دانند. یوسف حداد با استفاده از آیات قرآن سعی نموده تا نظریه ی اقتباس قرآن از تورات را اثبات کند. وی به آیاتی از جمله آیه ی: «والذی اوحینا إلیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه: و آنچه از کتاب (آسمانی قرآن) بر تو وحی فرستادیم آن حق است که کتب آسمانی (تورات و انجیل) را که پیش از اوست تصدیق می کند.»(فاطر/ 31) استناد جسته و معتقد است هر کجا در قرآن واژه ی «الکتاب» آمده مراد تورات است و در آیه ی فوق کلمه ی «من» درعبارت «من الکتاب» بعضیه بوده یعنی قرآن بخشی از تورات است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان نظر مفسران پیرامون آیه با استناد به قواعد ادبیات عرب و آیات دیگری که مورد غفلت یوسف حداد قرار گرفته، به شبهه ی مورد نظر وی پاسخ گفته است. نتایج حاکی از آن است که برخلاف نظر بسیاری از مفسران مسلمان، «من» در آیه ی 31 سوره ی فاطر، «بعضیه» است که آیه به ابتدای وحی الهی اشاره دارد یعنی قرآن که بخشی از لوح محفوظ است در زمان نزول سوره ی فاطر که مکی است بطور کامل نازل نشده و نزول آن ادامه خواهد داشت. آیات دیگری چون: (عنکبوت/ 45؛ رعد/43؛ مایده/ 48؛ نساء/ 51؛ بقره/ 174) نظر یوسف حداد را بطور صریح رد می کند.

  کلیدواژگان: مصدریت قرآن، یوسف حداد، آیه ی 31 سوره فاطر، هیمنه ی قرآن بر کتب آسمانی
 • رحمان عشریه، سید فضل الله میرزینلی صفحات 107-133

  سیره و تاریخ زندگی پیامبر اسلام یکی از عرصه های مطالعاتی خاورشناسان و اسلام پژوهان نوین است. نتایج حاصله از این پژوهش ها در اغلب موارد دچار نقصان است. اخیرا شبهه ای در این خصوص مطرح شده است که نام های محمد و احمد از عناصر سریانی- مسیحی اقتباس شده و ارتباط این دو نام با پیامبر اسلام را منتفی دانسته است. این دیدگاه مستند به شواهد متعدد ادبی ، تاریخی، قرآنی و باستان شناسی است. در مقوله ادبی، علمیت واژه های محمد و احمد نفی و وصفیت آنها اثبات گردیده است و بر همین فرض واژه محمد را همسو با واژه محمت در زبان آرامی دانسته که در خصوص مسیح است. همچنین عبارات منقوش در کتیبه باستانی اورشلیم را نیز در مورد مسیح دانسته است. در مقوله قرآن، از سکوت آیات مکی در خصوص نام پیامبر اسلام سخن رانده و نام پیامبر را متاثر از تعالیم انجیل دانسته است. در این جستار به روش تحلیلی - توصیفی ادله نظریه اقتباس مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، مسیله علمیت اسم های محمد و احمد اثبات و به شهرت پذیرش آن اشاره شده است. همچنین مسیله همسو انگاری این اسامی با عناصر مسیحی- سریانی نفی گردیده است. از سویی دیگر عبارات کتیبه باستانی مورد تحلیل قرار گرفته و در شان پیامبر اسلام معنا شده است. مسیله تاثیر پیامبر از تعالیم مسیحی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در خصوص سایر ادله قرآنی و تاریخی دیگر نیز پاسخ های مستدلی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: شبهه اقتباس، محمد، احمد، سریانی، اسلام پژوهان غربی
 • محمدعلی عباسیان چالشتری صفحات 135-161

  یک اشکال پیرامون عصمت پیامبر و ایمه شیعه وجود دارد که به برخی از آیات قرآن و دعاهای ایمه شیعه استناد می کند که پیامبر و ایمه در آن ها از گناهان خود به درگاه خداوند استغفار می کنند و بدین وسیله از او طلب بخشش دارند. اگر پیامبر و ایمه شیعه عصمت دارند نباید مرتکب گناه شوند و اگر گناه انجام نمیدهند چرا از انجام گناهان خود به درگاه خداوند استغفار می کنند؟ پاسخ های مختلفی ازسوی دانشمندان شیعه به این شبهه داده شده است. اکثر قریب به اتفاق این پاسخها پیشفرض گرفتهاند که جمله‎های ادا شدهی مشتمل بر «استغفار» و «گناه» از سوی پیامبر یا ایمه متون عینی هستند که از عالم بیرون و وقایع و افعالی (گناهانی) که در آن انجام گرفته شده است حکایت میکنند. پاسخ ارایه شده در این مقاله با آن پیش فرض موافق نیست. روش این تحقیق تحلیلی است و بر این فرضیه تکیه کرده است که جمله های ادا شده ی مشتمل بر «استغفار» و «گناه» توسط پیامبر و ایمه متون ذهنی هستند نه عینی. این مقاله تلاش می کند تا، با استناد به شواهدی از قرآن و نهج البلاغه، نشان دهد استغفار پیامبر و ایمه از چیزی است که به طرزتلقی ها، حالات و گرایشهای درونی و نفسانی پیامبر و ایمه وابستگی دارد، نه از چیزی (گناهی) که متعلق به دنیای واقعیات بیرونی است. یکی از مهم ترین دستاوردهای این مقاله این است که برای نخستین بار این فرضیه را به پیش می کشاند که تحلیل درست از زبان پیامبر و ایمه درگرو داشتن درکی درست از کاربرد آن زبان، و ذهنی یا عینی بودن آن، است.

  کلیدواژگان: شبهه در عصمت پیامبر و ائمه، استغفار، گرایش های نفسانی، زبان عینی، زبان ذهنی
 • عبدالمومن حکیمی، علی اصغر شعاعی صفحات 163-189

  خمس یکی از واجبات شرعی است که نقشی موثر در رفع نیازهای مالی جامعه و حکومت اسلامی دارد. این خمس بر اساس اعتقاد فقهای شیعه به دو بخش عمده تقسیم می‏‎شود که یک بخش آن سهم سادات فقیر، یتیم و در راه مانده و دیگری سهم امام زمان است. هرچند در مورد خمس، تفاوت هایی بین علمای شیعه و سنی وجود دارد اما متاسفانه برخی افراد مغرض، شبهاتی را به این اعتقاد و عمل دینی وارد کرده اند. در این تحقیق با کاربست روش توصیفی- تحلیلی انگاره های وهابیت از خمس با تطبیق بر نصوص قرآن و روایات مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد خمس، یکی از فرایض مهم اسلامی که با نزول آیه 41 سوره انفال تشریع شده و همچنین احادیث زیادی که پیامبراکرم (ص) نقل شده که به صحابه فرمان می داد که از مردم خمس بگیرند و یا در غیر ایام جنگی افرادی که به حضرت مراجعه می کرد، وجوب پرداخت خمس را یادآور می شد. این مسیله از سوی فقهای شیعی نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. 

  کلیدواژگان: شبهه ی خمس، تحلیل انتقادی خمس، خمس در قرآن، وهابیت و خمس، خمس غنمیت
 • فرانک بهمنی، سعید بهمنی صفحات 191-219

  چنانچه خاستگاه و زمینه های پیدایش و شکل گیری شبهه در افراد جامعه تبیین گردد و از بین برود، شبهه افکنان در راهبردهای خود برای اضمحلال هویت و اعتقادات اصیل جامعه موفق نخواهند شد. بنابراین تبیین خاستگاه شبهه، شبهه پذیری و شبهه افکنی به جامعه کمک می کند، تا از تکوین ابتدایی و شکل گیری شبهه، رشد و انتشار آن، جلوگیری کند. در صورت نشر شبهه نیز به جامعه کمک می کند تا گام اول مواجهه با آن را به درستی بردارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت خاستگاه شبهه، شبهه پذیری و شبهه افکنی بمثابه مبنای معرفتی لازم در مواجهه با شبهه و رفع آن انجام گرفته است. بدین جهت در مقام اثبات، به بازتقریر خاستگاه آنها در فرهنگ اصیل اسلام پرداخته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. با توجه به ماهیت پژوهش و نوع نگرش به موضوع، برای استنباط و تحلیل، جمع آوری داده ها و اطلاعات به روش اسنادی صورت پذیرفته است. یافته ها بیانگر این است که شبهات، ریشه در ملکات نفسانی انسان دارند؛ اگر چه عوامل بیرونی متعددی در تکوین و پذیرش شبهه نقش دارد لکن آنچه شبهه پذیری را ممکن می سازد خاستگاه درونی شبهه در انسان است. بنابراین برای مواجهه با شبهات سه مولفه اساسی مورد نیاز است: 1. تحلیل علل وجودی شبهه پذیری 2. تحلیل علل ثبوتی ایجاد شبهه و شبهه افکنی؛ 3. تبیین عناصر شبهه پرداز و اهداف آنان برای پشتیبانی خرد مخاطبان در جهت عدم پذیرش شبهه.

  کلیدواژگان: خاستگاه درونی، خاستگاه بیرونی، شبهه پذیری، شبهه افکنی
 • کیوان احسانی، فرهاد امرایی، رضا ملازاده یامچی صفحات 221-248

  داستان یوسف (ع) و زلیخا یکی از قصص مشترک قرآن کریم وعهد قدیم یعنی تورات می باشد؛ که در قرآن کریم درسوره یوسف به آن پرداخته شده است، و زوایای مختلف این داستان مانند: نقشه ی زلیخا برای به دام انداختن یوسف (ع) ، نحوه مواجهه ی یوسف (ع) با زلیخا و... در برخی از آثار مستشرقان از جمله مقاله «یوسف و زلیخا» نوشته «آنجلیکا نویورت» قرآن پژوه آلمانی در دایره معارف لیدن مورد پژوهش قرار گرفته است. که درآن کاستی و نسبت های غیرسازگاری با قرآن کریم از قبیل:تایید ذاتی بودن رفتار فریبکارانه در زنان، انحراف و عدم توجه کامل یوسف (ع) به خداوند، تمایل جنسی یوسف (ع) به زلیخا و...وجود دارد. از این رو در نوشتار پیش رو تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر ضرورت پاسخ دهی به شبهات و به چالش کشاندن دیدگاه های مذکور، با توجه به آیات قرآن کریم عصمت و پیراسته بودن شخصیت حضرت یوسف (ع) را از هر گونه تمایل و اراده در جهت ارتکاب معصیت، به واسطه ی نقشه ی شیطانی که زلیخا برای به دام انداختن یوسف (ع) تدارک دیده بود به اثبات برساند.

  کلیدواژگان: یوسف و زلیخا، آیات قرآن، ارزیابی، آنجلیکا نویورت
 • علی فتحی، فاطمه سلطان محمدی، حسین سلطان محمدی صفحات 249-279

  ازمسایل بنیادین در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن، مسیله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان شده است. برخی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مولف محوری است برخی دیگر متن محورند و برخی نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب های مولفه های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی رهاوردهای کاربست مبانی اندیشه مفسرمحوری درفهم قرآن را بررسی کرده و به بیان آسیب های آن پرداخته است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوری باعث آسیب هایی چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت گری آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مولف و عدم باور بر عینیت معنا است. این آسیب ها نیز از مبانی نادرست انسان شناسی و پدیدارشناسی گرفته شده که واقع نما نبوده و اکثرا انسان را در فضای زندگی مادی و غیرواقعی محصور می نمایند.

  کلیدواژگان: مولفه های مفسرمحوری، آسیب های مفسرمحوری، مفسر محوری درتفسیر قرآن
 • سید عیسی مسترحمی صفحات 281-305

  ماهیت و گستره آسمانها از مسایلی است که هم در آموزه های دینی و هم در تحقیقات تجربی مورد توجه بوده است. قرآن کریم در آیات متعددی از پدیده هفت آسمان سخن گفته و آن را نشانه ای از قدرت و علم الهی معرفی می کند. چیستی و مصداق هفت آسمان، از جمله مسایل مورد گفتگوی دانشمندان اسلامی بوده است. دسته ای از مفسران به تطبیق هفت آسمان با افلاک منظومه بطلمیوسی پرداخته و آن را متاثر یا بازگو کننده همان نظریه می دانند. مسیله ی محوری این پژوهش ، آزمون فرضیه تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه و به طور خاص، نظریه منظومه بطلمیوسی است. بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی و به کارگرفتن شیوه میان رشته ای در آیات مربوط به هفت آسمان و افلاک بطلمیوسی نشان از این دارد که تفاوتهای جدی بین این دو در ماهیت، محتوا، تعداد، مخلوق بودن یا ازلی و ابدی بودن، ثابت یا متحرک بودن، وجود دارد. برخلاف نظریه بطلمیوسی، قرآن کریم نزدیکترین آسمان از هفت آسمان، را دارای ستارگانی می داند که آزادانه در حال حرکتند. این آسمان همچون دیگر آسمانها مخلوق الهی و دارای اجلی مشخص است. این در حالیست که بطلمیوس از وجود نه فلک که ستارگان به هشتمین فلک چسبیده اند و به تبع آن حرکت می کنند و ازلی و ابدی اند سخن می گوید. سیاق و قراین موجود در آیات قرآن تایید می کند که آنچه از آسمانها تا به امروز کشف شده است همه، جزیی از آسمان اول بوده و بشر هنوز از ماهیت آسمانهای دیگر بی اطلاع است.

  کلیدواژگان: هفت آسمان در قرآن، منظومه بطلمیوسی، افلاک بطلمیوسی، مدار ستارگان
 • کریم علی محمدی، محمدتقی عبادی آذر صفحات 307-337

  آیات ارث در قرآن، یکی از مباحث ویژه و پر چالش احکام اسلامی است؛ توجه به مبانی فقهی و حقوقی در آیات الاحکام، بیانگر دستورالعمل سنت های اصیل اعتقادی است. تدوین این مقاله، در راستای تبیین واژه ارث در قرآن، به ویژه در خصوص دو آیه مندرج در سوره های نمل و مریم می باشد. رویکرد تاریخی و فراز و فرود های استنباطی گروه ها و نحله های اسلامی، با تاثیرپذیری از فضای جامعه و اثرات مسایل سیاسی حکومت های وقت، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در این نوشتار، ابتدا به مستشکل یکی از نویسندگان به آیات مذکورپرداخته شده، سپس دیدگاه های مختلف تفسیری، با لحاظ نظرات اعتقادی موافقین و مخالفین و برداشت آن ها از آیات الهی آورده شده است. بررسی اصالت استنادات روایی، پیرامون آیه یادشده و موضوع چالش های تاریخی با توجه به رویدادهای سیاسی، مورد بحث و فحص قرار گرفته؛ در نهایت اثبات مسیله در خصوص این که موضوع مطروحه، ارث بوده یا هبه و اعطایی رسول مکرم اسلام (ص)، به حقانیت فدک و مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، اشاره شده است.

  کلیدواژگان: ارث، وراثت انبیاء، ارث در مال، فدک
|
 • Abdulhadi Feghhizadeh, Hossein Rezaei Pages 9-31

  In Jahilid poetry, there are phrases more or less similar to some verses of the Qur'an. Some of these poems appear in hadith sources in the form of statements and narrations, and this has caused some people like Dr. Soha to consider them as one of the sources of the Qur'an, and by raising certain doubts, they try to harm the divinity of the Holy Qur'an. The purpose of the current research, which was carried out using a descriptive-analytical method, is to analyze the documents and denotations of these statements and narrations, so to deal with this claim. The result of the research is that there is at least one narrator accused of falsifying the hadith in the documents of the hadiths and sources cited by Soha, and therefore the aforementioned sources are invalid in terms of credibility and are considered among the weak and falsified hadiths. Also, the time period of these citations and narrations can be estimated from the second half of the second century to the second half of the third century. According to the text of the hadiths in which the news of mission of the Holy Prophet (PBUH) were reported, as well as the socio-political situation of this age (emergence of the era of translation of Greek works and various sects such as Zanādiqah), the motivation of their falsification could be intentions such as assisting religion and strengthening Islamic beliefs against the ideological attacks of opponents and deniers.

  Keywords: Jahilid Poetry, the Book “Critique of The Qur'an”, Narrative Documentation, Issuance Validation, Soha
 • Kavoos Roohi Barandagh Pages 33-53

  According to the verses of the Qur'an, God's messengers have the status of infallibility, and considering that they are the bests of those devoted to Allah, there is no fear, sadness, or jealousy in their spirit. However, in some verses of the Qur'an, fear and sadness have been attributed to the several prophets such as - Ibrahim, Musa, Dawood, and Yaqoob (PBUTH), and similarly, envy has been attributed to prophet Suleiman (AS). This article is organized with the aim of explaining the compatibility between the position of infallibility with the emotional aspect of divine prophets and the rejection of any feature incompatible with infallibility from the status of the prophets (PBUTH). And after classifying and evaluating the challenges, it has been drawn the conclusion that among the various types of rational and verbal resolutions, only two of them are justifiable in solving the challenge of fear and sadness of the Prophets: 1) Acceptance of fear and sadness by describing them as admirable fear 2) Fear and sadness are the requirements of the human aspect of divine prophets and their status of Baqa ba’d al-Fana (i.e. trying to survive after neglecting the world). As for the solution to the challenge of the envy of the Prophet Suleiman (A.S), among the many solutions to the issue, there is one effective solution, and this intellectual solution is based on analyzing the concept of envy and dividing it into reprehensible and non-reprehensible, and the evidence for praiseworthiness of that of Suleiman is the multiple benefits that have resulted from it. This research has been carried out through the library method in collecting materials, and in the way of citing data, it follows the documentary method, and in analyzing the materials, the research method is descriptive, analytical and critical

  Keywords: Prophets, Devoted to Allah, Fear, Sadness, Envy, Position of Infallibility, Emotionality
 • Seyed MohammadReza Hosseinini, Fatemeh Afrasiabi Pages 55-81

  Since some orientalists, seeing the set of Qur'anic teachings as superior to human thoughts and considering them unattainable except from the divine origin, have refused to acknowledge the revelation to be ascended to the Prophet (PBUH) and rather, have assumed the possibility of adapting these teachings from the Torah, the Bible and other previous divine books. Therefore, in line with insisting on this claim, they searched for clues and evidence from the text of the Quran in order to prove the inevitability of their theory. However, due to the many verses indicating the negation of this claim, the commonality of divine religions in generalities, the completion of the epistemological-ideological, jurisprudential and moral framework, and the expansion of the wide and concise teachings of the previous religions due to the improvement of human ability to comprehend and act, and the theory of the Prophet's different treatment regarding the People of the Book, it is very necessary to deal with these doubts, examine and criticize their claims. Yusuf Durrah Haddad claims that the Prophet (PBUH) constantly referred to the Torah and scholars of the People of the Book to form the teachings of the Qur'an. This research has achieved the following results with the descriptive-analytical method and the use of library-software resources and referring to Quranic verses and traditions: A) This claim is against the clear verses of the Qur'an, which indicate the negation of any origin to it other than God. B) The existence of narrations stating that the Prophet (PBUH) has not ever referred to the scholars of the People of the Book. C) Historical evidence indicates that the Prophet (PBUH) was Ummi (illiterate) and did not have a teacher. D) Lack of any report in history about it, in spite of sufficient motivation and history of enmity with the Prophet (PBUH). F) There is no reason that Prophet is studying Torah in particular; because other divine books have a similar position with the Torah. E) The verses indicating the invalidation of the polytheists' belief are based on their ignorance and lack of learning lesson from the divine book and prophet.

  Keywords: Yusuf Durrah Haddad, verses 43-47 of Saba, The People of the Book, Christians, Two Testaments
 • Mohammad Sharifi, Akram Hosseinzadeh Pages 83-105

  The Qur'an, the divine word, has been attacked by deniers or followers of other religions since the beginning of its revelation. Some doubts about the Quran are biased, caused by the contempt and long-standing grudge of its owners. Most orientalists do not consider the Qur'an as divine revelation. Yusuf Haddad tried to prove the theory of derivation of the Qur'an from the Torah by referring to Quranic verses such as: {And that which We have revealed to you of the Book (the Holy Quran), that is the truth verifying (the Torah and the Bible) that became before it} (Fatir/31). He believes that wherever the word "Al-kitab" (the Book) appears in the Qur'an, it refers to the Torah, and in the above verse, the proposition "min" (of/from) was used in the phrase "min al-Kitab" for partition (Tab’id); That is, the Qur'an is a part of the Torah. The present research has given an answer to Yusuf Haddad's doubt by using the descriptive-analytical method while expressing the opinion of commentators about the verse by referring to the rules of Arabic literature and other verses that have been neglected by Yusuf Haddad. The results indicate that, contrary to the opinion of many Muslim commentators, "min" in verse 31 of Surah Fatir means “some of”, ​​which refers to the origin of divine revelation. It means that the Qur'an, which is a part of Al-Lawh al-Mahfoûdh, was not completely revealed at the time of the revelation of Surah Fatir, which is Meccan, and its revelation would continue. Other verses such as: (Ankabut/45; Raad/43; Maedah/48; Nisa/51; Baqarah/174) explicitly reject Yusuf Haddad's opinion

  Keywords: Origin of the Qur'an, Yusuf Haddad, verse 31 of Surah Fatir, the Dominationof the Qur'an over the Holy Books
 • Rahman Oshriyeh, Seyed Fazlollah Mirzeinali Pages 107-133

  One of the study fields of orientalists as well as modern Islamic scholars is the Prophet’s Sīrah and his prophetic biography. In most cases, the results of these studies are inconsistent. Recently, a doubt has been raised in this regard that the names Muhammad and Ahmad were derived from Syriac-Christian sources, and the connection of these two names with the Prophet of Islam has been ruled out. This view is based on numerous literary, historical, Quranic and archaeological evidences. In the literary category, the scientific nature of the words Muhammad and Ahmed has been denied and their descriptive nature has been proven, and on this basis, the name Muhammad is considered to be the same as the name Mehmet in Aramaic, which is used for Christ. He also considered the expressions written in the ancient inscription of Jerusalem to be about Christ. On the subject of the Qur'an, he uttered about the silence of the Meccan verses regarding the name of the Prophet of Islam and considered the Prophet's name to be influenced by the teachings of the Bible. In this article, the evidence of the derivation theory has been criticized and evaluated by analytical-descriptive method. Based on the findings of this research, the scientific nature of the names Muhammad and Ahmad has been proven and their public acknowledgment has been pointed out. Also, the issue of aligning these names with Christian-Syriac elements has been rejected. On the other hand, the expressions of the ancient inscriptions have been analyzed and interpreted in the regard of the Prophet of Islam. The issue of the Prophet's being influenced by Christian teachings has also been reviewed, as well as substantial answers have been provided regarding other Qur'anic and historical evidences.

  Keywords: Doubt of Derivation, Muhammad, Ahmad, Syriac, Christian, Orientalists
 • MohammadAli Abbasian Chaleshtari Pages 135-161

  There is a relatively old doubt regarding the infallibility of the Prophet and the Shiite Imams, which refers to some verses of the Qur'an and the verbal prayers of the Shiite imams, in which the Prophet and the imams seek forgiveness from God for their sins and thereby seek His protection and mercy. If the Prophet and Shiite Imams are infallible, they should not commit sins, and if they do not commit sins, why do they seek forgiveness from God for committing sins? Various answers have been given by Shiite scholars to this doubt. The vast majority of these answers presuppose that the words uttered by the Prophet or Imams containing "forgiveness" and "sin" are objective texts that speak of the external world and the events and actions (sins) have been committed there. The answer presented in this article does not agree with that premise. The method of this research is analytical and it is based on the hypothesis that the phrases containing "forgiveness" (Istighfar) and "sin" (Zdanb) uttered by the Prophet and Imams are subjective texts, not objective. This article tries to show, citing evidence from the Qur'an and Nahj al-Balagha, that the Prophet and Imams' forgiveness is for something that depends on the perceptions, inner states and sensual tendencies of the Prophet and Imams, not for something (sin) that belongs to the world of external realities. One of the most important achievements of this article is that, for the first time, it puts forward the hypothesis that the correct analysis of the language of the Prophet and Imams depends on having a correct understanding of the use of that language whether it is subjective or objective.

  Keywords: Doubt about the infallibility of the Prophet, Imams, Seeking Forgiveness(Istighfar), Sensual Tendencies, Objective Language, Subjective Language
 • Abdul Momin Hakimi, AliAsghar Shoaei Pages 163-189

  Khums (One Fifth of Gain) is one of the Shariah obligations that plays an effective role in meeting the financial needs of society and the Islamic state, which is divided into two main parts based on the belief of Shia jurists. Part of it is the share of Prophet's near of the kin, orphans, the needy and the wayfarer, and the other part is the share of Imam Mahdi (AS). With the passage of time, the duty of Khums has been affected by some social factors and deviant doubts. Especially in our era, when worshipping (Taabbud) is accepted in the shadow of reasoning (Taaqqul), and the public mind is faced with all kinds of doubts, as well as destructions and analyses, so the choice of each of them requires a rational and legitimate reason. However, there are differences between Shia and Sunni scholars regarding Khums; and unfortunately, some biased people have cast doubts on this religious belief and practice. In this research, by applying the descriptive-analytical method, the Wahhabi ideas about Khums have been analyzed and criticized by applying them to the texts of the Qur'an and hadiths, and they have been responded. The findings of the research show that Khums is one of the important Islamic duties which was legislated with the revelation of verse 41 of Surah al-Anfal, and basically, there is no difference between the Islamic schools of thought regarding the obligation of Khums, and all Islamic schools accept its obligation based on the verse of Khums. But the difference is whether the obligation of Khums (of war spoils) is extended to other cases or not? Shia believe that the obligation of Khums is not limited to war spoils and it is extended to other cases as well, while other religions have accepted Khums only in mining and treasure. Also, many hadiths have been narrated from the Holy Prophet (PBUH) who ordered his companions to collect Khums from people, or he reminded the people who used to come to visit him, not in war, of the obligation to pay Khums, which has been also examined and approved by Shiite jurists

  Keywords: Qur'an, Hadiths, Khums, Critical Analysis, Wahhabism, Khums of Profit, Khums of War Spoils
 • Faranak Bahmani, Saeed Bahmani Pages 191-219

  If the origin and grounds of the emergence and formation of the doubt among the members of the society are explained and removed, the doubtcasters will not succeed in their strategies to destroy the original identity and beliefs of the society. Therefore, explaining the origin of the doubt, its acceptance and cast helps the society to prevent the initial development and formation of the doubt, its growth and spread. If the doubt is published, it also helps the society to take action to face it correctly. The present research has been carried out with the aim of knowing the origin of doubt, its acceptance and cast as a necessary epistemic basis in facing doubt and resolving it, through a descriptive-analytical method. According to the nature of the research and the type of attitude towards the subject, for inference and analysis, data and information have been collected by documentary method. Therefore, as proof, it has redefined their origin in the light of the authentic Islamic culture. The findings indicate that doubts are rooted in the human spiritual abilities. Although many external factors play a role in the formation and acceptance of doubt; but what makes a doubt acceptable is the inner origin of doubt in humans. Therefore, in order to face doubts, three basic components are needed: analysis of the existential causes of the doubt, analysis of proven causes of the doubt and casting it, and explanation of the identity of doubt-casters and their goals to sustenance the wisdom of the addressees in order not to accept the doubt.

  Keywords: Internal Origin, External Origin, Accepting Doubt, Casting Doubt
 • Keyvan Ehsani, Farhad Amraei, Reza Mollazadeh Yamchi Pages 221-248

  One of the common stories narrated in the Holy Quran and the Old Testament (Torah), is the story of Yusuf and Zulaikha. Various angles of this story such as: Zulaikha's plan to deceit Yusuf (AS), and the way of Yusuf confronting Zulaikha, etc. have been stated in some works of Orientalists, including the article "Yusuf and Zulaikha" written by "Angelika Neuwirth", a German professor of Quranic studies, in the "Leiden encyclopedia". There are some shortcomings and incompatibility in those works with the Holy Quran such as: confirmation of the inherent nature of deceitful behavior in women, Yusuf's deviation and complete lack of attention to God, and Yusuf's sexual desire to Zulaikha, etc. Therefore, in the following article, an attempt has been made with a descriptive-analytical method, in addition to the necessity of answering the doubts and challenging the mentioned views. These results have also been obtained that according to the verses of the Holy Quran, there is no evidence in the Quran or even in hadith that confirm innate deceitfulness of the women. As for the prophet Yusuf (A.S) regarding Zulaikha's evil plan, in addition to his previous innocence and lack of will and desire to commit a sin, has never neglected for a moment remembrance of God, the Almighty, not in the scene that Zulaikha had prepared to harass him, nor in the other events and incidents that happened to him in this story

  Keywords: Leiden’s Qur'an Encyclopedia, Yusuf, Zulaikha, Quranic Verses, Angelika Neuwirth
 • Ali Fathi, Fatemeh Sultan Mohammadi, Hossein Sultan Mohammadi Pages 249-279

  One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. The importance of this subject is so much that it has attracted the attention of many thinkers, and so, various interpretations have been presented. Some of these interpretations are author-centered approach, others are textcentered and commentator-centered. The commentator-centered approach considers the position of the interpreter beyond the understanding and to be involved in the formation of the meaning of the text. The purpose of this article is to explain the commentator-centered approach and its disadvantages in the category of understanding and interpreting the Holy Quran. In this regard, the main question is what are the harms of the components of the lack of meaning objectivity in understanding and interpreting the Qur'an due to the commentator-centered approach? The present research has analyzed the results of the application of this idea in the lack of objectivity of meaning in the understanding of the Qur'an, using a descriptive and analytical method, and has dealt with its harms and consequences in detail. The findings of the research show that commentator-centered approach is associated with problems such as the variability of meaning, ignoring the author, etc., which is rooted in beliefs such as: denying the authenticity of the meaning and its narrating nature, independence of the text, and ignoring the role of the author. This is while the most important basis in the interpretation of the Qur'an is that by using the rules of this science, it is possible to understand the intended meaning of the author; because God has sent down His book to guide people, and if the understanding of the Qur'an is based on the interpretation of the commentator, the guidance goal of the Qur'an will not be fulfilled. Determining the meaning of the text and the need to discover the intention of the author from the appearance of the words are other principles in the interpretation and understanding of the Qur'an. Therefore, the commentator-centered approach has no connection with the characteristics of the Qur'an and the goals of interpretation, and however, it is far away from its main purpose.

  Keywords: Examination of Impact, Commentator-Centeredness, Lack of MeaningObjectivity, Understanding, Interpretation of the Qur'an
 • Seyed Isa Mostrahami Pages 281-305

  The study of nature and extent of the heavens is one of the issues that has been considered in both religious teachings and empirical research. The Holy Qur'an talks about the phenomenon of Seven Heavens (Al-Samawat Al-Sab') in several verses and introduces it as a sign of divine power and knowledge. The essence and example of Seven Heavens have been among the issues discussed by Islamic scholars. A group of commentators compare Seven Heavens with the Ptolemaic constellations and consider it influenced by it or retelling the same theory. The central issue of this research is evaluating the hypothesis of the impressionability of the Qur'an by contemporary culture and particularly, the theory of the Ptolemaic system. Through the use of a comparative study method and an interdisciplinary approach in the verses related to the Seven Heavens in Quran and the Ptolemaic consolations, it was obtained that there are significant differences between these two approaches, in terms of nature, content, number, and whether they have been created or were uncreated and eternal, as well as whether they are mobile or immobile. Contrary to the Ptolemaic theory, the Holy Quran considers the nearest sky of the seven skies to have stars that are moving freely. This sky, like other skies, is a divine creation and has a definite end. Meanwhile, Ptolemy talks about the existence of nine skies (consolations), where the stars are attached to the eighth sky and move according to it, and are uncreated and eternal. The context and evidence in the verses of the Qur'an confirm that all that has been discovered so far about the heavens/skies, is a part of the first heaven, and mankind is still unaware of the nature of the other heavens/skies.

  Keywords: Seven Heavens (Al-Samawat Al-Sab') in the Qur'an, Ptolemaic Consolations, Ptolemaic System, Orbit of Stars
 • Karim Ali Mohammadi, MohammadTaghi Ebadi Azar Pages 307-337

  One of the special and challenging topics of Islamic rulings is the verses of inheritance in the Qur'an. Paying attention to jurisprudential and legal foundations in rulings verses (Ayat Al-Ahkam) expresses the instructions of authentic traditions of belief. This article is compiled with a descriptive-analytical method in order to explain the word "Irth" (inheritance) in the Qur'an, especially regarding the two verses contained in Surahs of Naml and Maryam. The historical approach and the inferential controversies of Islamic groups and practices, being influenced by the atmosphere of the society and the effects of the political issues of the governments of the time, has doubled the importance and sensitivity of the issue. One of the main subjects of this article is investigating issues surrounding the inheritance of prophets and whether it refers to prophecy and knowledge or rule and worldly property. The research in the authenticity and the relevant issuance the narration "We (the prophets) do not bequeath. What we leave is to be considered as charity", which is the source of the most of criticisms, has been discussed as a valid answer. Various interpretative viewpoints, regarding the religious views of supporters and opponents and their perception of the divine verses and the examination of the authenticity of the narrations about the aforementioned verse and the issue of historical challenges with regard to political events, are discussed in this article. At the end, referring to the issue of the usurpation of Fadak, whether it was an inheritance or a gift from the Holy Prophet of Islam (PBUH), the evidence has been presented to prove the validity of Fadak's claim, by mentioning the oppression of the Ahl al-Bayt of Infallibility and Purity (AS).

  Keywords: Inheritance, Heritage of Prophets, Inheritance in Wealth, Fadak, Two Sects(Sunni, Shia)