فهرست مطالب

 • پیاپی 111 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • وحید ذوالفقاری* صفحات 5-40
  مشارکت پارلمان در سیاستگذاری خارجی، تلاش برای فهم موازنه بین قوای مجریه و مقننه است. چنین درکی به مثابه فرایند بی وقفه سنجش قدرت و ادامه کشمکش بین امتیازات سنتی حاکمیت و حکمرانی دمکراتیک، پاسخی به تحولات نظام سیاسی و بین المللی است. اما دافعه سیاست بین ‍ الملل برای رای دهندگان، روابط قدرت در سیستم های دمکراتیک، پیچیدگی چانه زنی های بین الملل، فرسایشی شدن فرایندهای تصمیم گیری در پرتو قدرت وتوی پارلمان و پیشوایی منطق محافظه کاری در منظومه سیاست جهانی باعث غفلت از نقش پارلمان در سیاست خارجی شد. حال آنکه گذار به دوران پساسیاست که ظهور نیروهای اجتماعی جدید و تاثیرگذار بر مناسبات سیاسی به عنوان یکی از شناسه های آن شناخته می شود، به تغییر منزلت و جایگاه پارلمان در سیاست خارجی منجر شده است. ملهم از این تحول، پرسش اصلی پژوهش این است که کارویژه پارلمان در سیاستگذاری خارجی در زیست سیاسی جدید با چه تغییری مواجه شد؟ ایده اصلی پژوهش این است که افزایش سطح ارتباطات میان ملت ها، ظهور نیروهای سهم خواه در تصمیم سازی‎ها، کاهش انحصار دستگاه اجرا بر سیاستگذاری خارجی و پارلمانی شدن سیاست خارجی باعث تغییر الگوها، رویه ها و راهبردهای سیاست خارجی در عصر جدید شده است. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی تطبیقی، دست به آزمون فرضیه می زند. یافته ها نشان می دهد با عنایت به حاکمیت، منزلت، اعتبار و محیط پارلمان به عنوان سازوکارهای نفوذ بر سیاستگذاری خارجی، پارلمانی شدن سیاست خارجی را علت و نتیجه فرایند دمکراتیک سازی می داند که با خارج کردن قدرت سیاستگذاری و تصمیم گیری از حصر حکومت، دست به تعامل فراحکومتی می زند.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، دیپلماسی پارلمانی، حکمرانی دمکراتیک، عصر پساسیاست
 • فاروق خضری*، حسن وکیلیان، فردوس آقاگل زاده صفحات 41-72
  قانون، مهم ترین قاعده و هنجار در زندگی مدرن محسوب می شود که به تنظیم روابط دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر می پردازد. هر قانونی به یک نظام حقوقی تعلق دارد و بی راه نیست اگر گفته شود ارزش نظام حقوقی به کارایی و کیفیت قانون بستگی دارد. کیفیت قانون بیشتر در مراحل شکلی و پیشاقانونگذاری مشخص می شود که در این زمینه، زبان قانون از اهمیت والایی نسبت به دیگر مراحل برخوردار است. ارتباط همه اعضای جامعه با قانون، از طریق زبان صورت می گیرد. زبان، نقشی سازنده در کارکرد قانون دارد و این قانونگذار است که مقصود خود را با کلمات به قانون تبدیل می کند؛ درواقع می توان گفت زبان و قانون رابطه ای عمیق با هم دارند. نوع به کارگیری زبان در قانون، بیانگر کیفیت قانون است. بدین سان، تبیین نقش زبان در نظام حقوقی، به چگونگی کارکرد و کاربرد آن در قانون کمک کرده و نقشه راهی می شود برای نگارش مطلوب قانون. درنتیجه، این پژوهش با روش اسنادی به معرفی دانش زبان شناسی حقوقی پرداخته و اهمیت زبان را در نظام حقوقی تبیین می کند.
  کلیدواژگان: کارکرد زبان، زبان قانون، فلسفه قانون، نظام حقوقی، حاکمیت قانون
 • مصطفی قادری حاجت*، محمدرضا حافظ نیا، زهرا احمدی پور صفحات 73-104

  فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تاثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر موثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، بی عدالتی فضایی، امنیت، مخاطرات
 • اصغر طهماسبی*، ملیحه سلطان آبادی صفحات 105-136

  آنچه طراحی ساختار حکمروایی محلی با رویکرد مطلوب را بیش از گذشته ضروری می کند آسیب هایی است که مدیریت مناطق روستایی در ایران با آن مواجه بوده و همچنین کارایی و اثربخشی پایین برنامه های توسعه روستایی و خدمات رسانی به مناطق محروم در چند دهه گذشته است. هدف از این تحقیق بررسی اولویت های تحقق حکمروایی محلی در ایران از دیدگاه کنشگران بخش های دولتی، خصوصی، جامعه محلی و پژوهشگران حوزه برنامه ریزی منطقه ای و روستایی است. بدین منظور مجموعه عوامل تاثیرگذار در حکمروایی محلی از پیشینه مطالعه استخراج و پس از پالایش و دسته بندی 31 عامل کلیدی منطبق با اصول هشتگانه حکمروایی خوب (قانون محوری، مسیولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اجماع محوری، مشارکت، عدالت و برابری، کارایی و اثربخشی) انتخاب شد. سپس 30 نفر از خبرگان و کنشگران صاحب نظر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و گویه های استخراج شده را با بهره گیری از جدول کیو اولویت بندی کردند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار Q Methodology و با روش تحلیل مولفه های اصلی PCA و چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های تحقیق می توان اذعان کرد سه نوع دیدگاه متفاوت درخصوص اولویت های تحقق حکمروایی روستایی وجود داشته و ابعاد مشارکت، پاسخگویی و مسیولیت پذیری به ترتیب در هر کدام از این گروه ها مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین هر سه گروه بر ضرورت تقویت فضای پرسشگری برای مطبوعات و رسانه ها و تقویت بعد پاسخگویی به عنوان اولویت کلیدی برای تحقق حکمروایی روستایی اتفاق نظر داشتند.

  کلیدواژگان: حکمروایی محلی، ظرفیت سازی، مشارکت کنشگران، روش کیو
 • علی اکبر امیدی، حمیدرضا سعیدی نژاد*، ادریس بهشتی نیا صفحات 137-182
  بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع های اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان طبقه ای تاثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طبقه متوسط اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مولفه هایی چون طبقه همراهی با ایدیولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.
  کلیدواژگان: طبقه متوسط، انقلاب اسلامی، مشروعیت، ساختار، حاکمیت
 • عطاءالله رفیعی آتانی، محسن سلگی* صفحات 183-217

  مقاله پیش رو عمدتا به حیث نظری حکمرانی (ایده حکمرانی) در اندیشه رهبران انقلاب توجه کرده است. در این مکتوب، با طراحی یک منطق، شرایطی مهیا شده است که بتوان دوگانه های متلایم و سازگار شده در اندیشه رهبری را به طرزی هندسه مند و ساختاریافته مورد فهم و مداقه قرار داد. این کارکرد درخصوص دوگانه های ناسازگار هم وجود دارد. همچنین سعی شده است آرمان گرایی واقع بینانه و غرب گزینی انتقادی (دو دوگانه حساس تر نسبت به سایر دوگانه ها) را در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه ها در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای قرار دهیم. این دو، مصداقی از کاربست منطق پیشنهادی این جستار برای تحلیل عمیق تر سایر دوگانه های موجود در اندیشه آیت الله خامنه ای از جمله دوگانه های مطرح شده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ دوگانه هایی از قبیل دین و ثروت، حقیقت و سیاست، تمدن و فرهنگ و... که در بیانیه مذکور به نحوی سازمندانه مطرح شده اند.پرسش این است که منطق دوگانه های ناظر به حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران چگونه است؟ فرضیه (مدعا) این است که منطق دوگانه های حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب در الگوهای مبتنی بر وجوه ایجابی (موافقت) عبارتند از: «تلفیق» (تلازم)، «تایید»، «واسازی» و «گزینش» و در الگوهای برخاسته از وجوه سلبی (مخالفت) عبارتند از: «تقابل» و «تنافی».منطق مذکور به مثابه یک مدل (که این مقاله برای اولین بار مطرح کرده است)، در مقام فهم و کنش، ساختاری برای منطق یابی دوگانه هایی است که حتی در این مقاله بیان نشده و ممکن است در آینده مسیله یا مطرح شوند. پیش فرض به کارگیری روش «نظام مفاهیم»، سازگاری در اندیشه رهبران انقلاب است. همچنین این مقاله ضمن نشان دادن برخی دوگانه های ناسازگار، معتقد است که دوگانه انگاری یا دوآلیسم یا ثنویت دکارتی، با توجه به آبشخور صدرایی رهبران انقلاب، با انتقاد و واسازی آنها مواجه شده است. در عین حال برخی دوگانه ها که می توان آنها را غیرذاتی دانست (مانند استضعاف/استکبار)، قابل سازگار شدن نیستند.

  کلیدواژگان: دوگانه، آرمان و واقعیت، حکمرانی، الگو
 • امیرعباس خالصی، عباس عباسی*، مسلم علی محمدلو صفحات 219-256

  هدف از این پژوهش شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رشد صنعتی ایران با رویکرد توسعه صادرات است. از آنجا که پژوهش های پیشین فاقد جامعیت بوده و تمرکز کمتری بر پیش نیازهای صنعتی شدن دارند، این پژوهش با تمرکز بر نقش حاکمیت و بخش خصوصی بر آن است تا چارچوبی روزآمد و جامع برای عوامل موثر در توسعه صنعتی کشور پیشنهاد دهد. پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی تجربه های پیشین در ایران و سایر کشورهای جهان، مدل مفهومی اولیه شامل هفت بعد و 39 عامل استخراج شد. سپس با هدف اعتبارسنجی و کشف سایر عوامل احتمالی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با صنعتگران خبره در امور صادرات انجام شد. مدل نهایی در قالب هفت بعد و 36 عامل ازسوی خبره دانشگاهی اعتبارسنجی و شاخص کاپای کوهن برای مدل نهایی مقدار 679/0 محاسبه شد. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل موثر در توسعه صنعتی ایران در قالب هفت بعد: 1. بازارگرا شامل: مزیت رقابتی، بازارمداری، تنوع سبد صادراتی، دسترسی ارایه خدمت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی؛ 2. زیرساخت گرا شامل: زیرساخت پولی ، مالی و بانکی، تجارت الکترونیک، لجستیک، ساختار صنعت و بیمه؛ 3. منبع گرا شامل: بهره وری، بازار کار، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه اجتماعی، آمایش سرزمینی، مواد اولیه مرغوب، تکنولوژی و نوآوری؛ 4. حاکمیت گرا شامل: سیاست های حمایتی صادرات، ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، کیفیت آموزش، کیفیت بهداشت، کیفیت فضای کسب و کار و ثبات و شفافیت قوانین؛ 5. نهادگرا شامل: کیفیت خوشه های صنعتی، قدرت تشکل های صادراتی، حذف فرایندها و قوانین مزاحم؛ 6. رویکردگرا شامل: استراتژی صادراتی در بنگاه ها، استراتژی صادراتی در کشور، فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ مصرف و 7. ریسک گرا شامل: تاب آوری در برابر عوامل طبیعی، بحران های جهانی و نوسان نرخ حامل های انرژی دسته بندی می شوند.

  کلیدواژگان: صنعتی شدن ایران، توسعه صادرات محور، تحلیل محتوا
 • مهدی احمدی تنکابنی، نادر شیخ الاسلامی کندلوسی*، مسعود احمدی صفحات 257-284
  یکی از مهم ترین چالش ها و بحران حال و آینده کشور، حوزه محیط زیست است. این حوزه نیازمند توجه و رصد همه گلوگاه های تهدید و درنتیجه تدوین خط مشی ها و سیاست های اجرایی مشخص است. در این راستا، به کارگیری همه ظرفیت آحاد جامعه در قالب طرح های مشارکت های عمومی ضروری است به همین دلیل طراحی مدل هایی که ترسیم کننده خطوط راهنمایی برای مدیران ارشد و تصمیم گیران کلان کشوری با توجه به وضعیت محیط زیست کشور و جذب مشارکت همگانی به منظور توسعه و بهبود شاخص های زیست محیطی کشور در حیطه خط مشی گذاری های عمومی باشند اجتناب ناپذیر است. ازاین رو جهت موفقیت در پیشبرد مطلوب خط مشی ها باید مجموعه ای از عوامل کلیدی در نظر گرفته شود که در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که عوامل موثر بر خط مشی گذاری عمومی در حوزه محیط زیست کدام اند. به منظور پاسخ به این سوال، محققان با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی عوامل موثر بر خط مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست پرداخته و مصاحبه هایی با افراد خبره انجام داده اند که درنهایت 31 زیرمولفه در 6 بعد: اسناد راهبردی و بالادستی، بدنه تصمیمات، ساختار و تمهیدات سازمانی، فرهنگ سازی، فناوری اطلاعات و فرایندهای کلیدی شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، خط مشی گذاری زیست محیطی، مشارکت شهروندی، تحلیل محتوا
 • حمید بهره مند*، هادی مرسی صفحات 285-324
  حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرایم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرایم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرایم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرایم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرایم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرایم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: جرم انگاری، فضای سایبر، حملات سایبری، جرائم سایبری، جرائم بین المللی
 • فرشاد مومنی، حسین رجب پور* صفحات 325-364
  مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مولفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولا دستاوردهای کمی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیا میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثا روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مولفه مورد بررسی، صرفا در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مولفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با 6 ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، نابرابر، توسعه فراگیر، برنامه های توسعه
 • مهدی مرادی برلیان*، محمدقاسم تنگستانی صفحات 365-399

  در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتا در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رییس قوه قضاییه، هییت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساسا امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتا از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضا احکام و مقررات جزیی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نظام حقوقی، اصل (166) قانون اساسی، مستند بودن، قاعده حقوقی، خط مشی گذاری
|
 • Vahid Zolfaghari * Pages 5-40
  Parliament’s involvement in foreign policy attempts to understand the balance between the executive and the legislative bodies. As a relentless process of measuring power and continuity of the conflict between traditional governance and democratic privileges, such an understanding is a response to changes in the political and international systems. However, voters’ alienation from international politics, power relations in democratic systems, the complexity of international bargaining, prolongation and drifting of decision-making under the parliament’s veto power, and the conservatism of global politics have led to overlooking the role of parliament in foreign policy. Still, the transition to the postpolitical period has changed the status of parliament in foreign policy-making. This postpolitical period is characterized by the rising of new social and influential forces on political interactions. Accordingly, this paper’s main question was what happened to the functions of parliament in foreign policy-making in the new political environment? The main idea of this paper was that the following factors caused the change in patterns, procedures, and strategies of foreign policy-making in the new era: 1. increasing the levels of interactions between nations, 2. rising the shareholder forces in decision making, 3. decreasing the monopoly of the executive body on foreign policy-making, and 4. parliamentarization of foreign policy. This paper examined the mentioned hypothesis by applying the theory of pluralism sociology and analytical-comparative methodology. The findings showed that the parliamentarization of foreign policy is the cause and result of the democratization process by paying particular attention to the sovereignty, status, validity, and environment of the parliament. This democratization process limited the power of foreign governmental policy-making and inaugurated a transnational interaction.
  Keywords: Parliament, Foreign Policy, Diplomacy, democratic governance, age of post-politics
 • Farough Khezri *, Hassan Vakilian, Ferdows Agha Golzadeh _ Pages 41-72
  Law is the most important rule and norm in modern life, which regulates the state’s relations with the citizens and the citizens with each other. Every law belongs to a legal system, and it is not unreasonable to say that the value of a legal system depends on the efficiency and quality of the law. The law quality is further determined in the formal and pre-legislative stages, in which the language of the law is of greater importance than in the other stages. All members of society communicate with the law through language. Language plays a constructive role in the functioning of law since the legislator expresses his intentions through words. Thus, it becomes clear that language and law are deeply related. The way language is used in law reflects the quality of the law. Accordingly, explaining the role of language in the legal system helps to know how language works and is used in law and becomes a roadmap to properly writing the law. As a result, this research introduced the knowledge of forensic linguistics through documentary methods and explained the importance of language in the legal system.
  Keywords: Language Function, the language of the law, Philosophy of Law, Legal System, the rule of law
 • Mostafa Ghaderi Hajat *, MohammadReza Hafeznia, Zahra Ahmadipour Pages 73-104

  Understanding spatial justice is one of the priorities of studying political geography as a science of governance and optimal management of space. Spatial injustice causes the polarization of space and the isolation of some citizens. In addition, it prevents the citizens’ effective participation in political, social, economic, and cultural life. As a result, citizens would distance themselves from the mainstream of society. The present study used a descriptive and analytical method to explain spatial injustice in Iran. Moreover, the current study examined and explored the effects and consequences of spatial injustice on the forthcoming developments from the perspective of internal security perspectives. The results showed that spatial injustice created spatial gaps in society, which allowed the occurrence of actions threatening the sustainable security of society, such as divergence in ethnic and border areas, terrorism, drug crisis, marginalization, and migration. Consequently, the threats primarily reduced the stability of society and the possibility of crime as the elements influencing the depiction of the status and characteristics of security on an internal scale.

  Keywords: spatial justice, spatial injustice, security, hazards
 • Asghar Tahmasebi *, Malihe Soltanabadi Pages 105-136

  What makes designing a local government structure with a promising approach more necessary than ever is the disadvantages faced by rural management in Iran and the low efficiency and effectiveness of rural development programs and services in disadvantaged areas in the past few decades. This study aimed to examine the priorities of achieving local governance in Iran from the perspective of public and private sectors, local communities, and researchers in regional and rural planning. Thus, a set of influential factors in local governance was extracted from the background studies. After refining and classifying, 31 key factors following the eight principles of good governance were selected. The principles of good governance were central law, accountability, accountability, transparency, central consensus, participation, justice and equality, and efficiency and effectiveness. Then, 30 experts and activists were selected using the purposive sampling method and prioritized the extracted items using a Q table. Finally, the collected data were analyzed in Q methodology software by PCA principal component analysis and Varimax rotation. The findings could acknowledge that there were three different views on the priorities of rural governance. Moreover, participation, accountability, and responsibility were emphasized in each of these groups, respectively. In addition, all three groups agreed on the need to strengthen the questioning environment for the press and media. Furthermore, they acknowledged that strengthening the accountability dimension is a key priority for achieving rural governance.

  Keywords: local governance, Capacity building, stakeholder participation, Q method
 • Aliakbar Omidi, Hamidreza Saeedinejad *, Idris Beheshtinia Pages 137-182
  The fundamental issues in political sociology are examining the position and function of social forces in political and social developments and their impact on the legitimacy of the ruling structure. Among the various social classes, the role of the middle class as an influential class in legitimizing the ruling structure has always been highlighted. This study aimed to explain the position and role of the middle class in Iran’s political and social developments. In addition, the middle class’s role in the legitimacy of the ruling structure from the beginning of the Islamic Revolution in Iran until 2013 was studied. The present article used the descriptive-analytical method based on library studies. The research results showed that the middle class was considered the main class in the socio-political developments of Iran. Moreover, the middle class used the following components to play an important role in legitimizing the ruling structure: being the class accompanying the ideology of the system, trying to transition to democracy in Iran, strengthening political participation, strengthening relations with influential groups and parties in the political arena, and strengthening the political culture.
  Keywords: Middle class, Islamic revolution, Legitimacy, Structure, Sovereignty
 • Ataollah Rafiei Atani, Mohsen Solgi * Pages 183-217

  The present study mainly focused on the theoretical aspect of governance (the idea of governance) in the minds of the leaders of the revolution. Thus, a particular form of logic was designed to perceive and scrutinize the dualities adapted and accommodated into the leaders’ minds in a geometrical and structured manner. This was also the case concerning maladjusted dualities. Moreover, it was tried to place realistic idealism and the critical view toward the West (two dualities more sensitive compared to similar ones) at the center of analyzing and understanding the structure of adjusting dualities in the mind of the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei. The above two items were instances of applying the logic proposed in the present study to analyze other dualities existing in Ayatollah Khamenei’s thought like the ones explained in the “Second Step of the Revolution” statement in a more in-depth way. They included dualities like religion and wealth, truth and politics, and civilization and culture (to name but a few), which were dealt with in a structured manner in the statement.The present article aimed to investigate the logic of the leaders of the Islamic Revolution of Iran regarding the dualities influencing governance. The hypothesis was that the logic of the revolutionary leaders about the dualities influencing governance could be formulated and categorized according to the following patterns based on the positive aspects (agreement), including integration, affirmation, deconstruction, and selection. Moreover, the patterns arising from the negative aspects (opposition) were opposition and contradiction.The above logic was considered a model (introduced for the first time in the present article) to understand and act and was developed to discover the logic of dualities that were not mentioned in the present study and probably would emerge in the future. The presupposition of employing the “system of concepts” method was adaptability to the minds of the leaders of the revolution.Moreover, the present article pointed to several maladjusted dualities and argued that Descartes’s dualism was criticized and deconstructed by the leaders of the revolution as they adhered to Mulla Sadra’s ideas. Meanwhile, some dualisms, which could be considered insubstantial (e.g., weakening/imperialism), were not adaptable.

  Keywords: Duality, ideal, reality, Governance, pattern
 • Amirabbas Khalesi, Abbas Abbasi *, Moslem Alimohammadlou Pages 219-256

  This study aimed to identify and categorize the factors affecting Iran’s industrial growth using an export development approach. After library studies, examining previous experiences in Iran and other countries, and identifying the influential factors, the basic conceptual model was extracted, including seven dimensions and 39 factors. Then, in-depth, semi-structured interviews were conducted with industry professionals in the field of exports to validate and discover other possible factors. After that, the findings of the two stages were coded and analyzed to implement the content analysis technique. In addition, an academic expert validated the final model in 7 categories and 36 dimensions, and the Cohen’s Kappa index was 0.679 for the final model. Based on the findings of this study, the factors affecting Iran’s industrial development were categorized into seven categories: market-oriented, infrastructure-oriented, resource-oriented, government-oriented, institutional-oriented, approach-oriented, and risk-oriented. The market-oriented category included: competitive advantage, marketing research, export portfolio diversity, service availability, and participation in the global value chain. In addition, the infrastructure-oriented category consisted of monetary/financial/banking infrastructure, e-commerce, logistics, industry structure, and insurance. Moreover, the resource-oriented was comprised of productivity, labour market, foreign investment, social capital, spatial planning, quality raw materials, technology, and innovation. Besides, the government-oriented category involved export promotion policies, economic stability, political stability, quality of education, quality of health, quality of business ecosystem, and stability and transparency of laws. Furthermore, institutional-oriented was made up of the quality of industrial clusters, power of export organizations, and removal of cumbersome processes and laws. Additionally, the approach-oriented category included export strategy in enterprises, export strategy in the country, entrepreneurial culture, and consumer culture. Finally, the risk-oriented category consisted of resilience against natural factors, global crises, and fluctuations in energy carrier rates).

  Keywords: industrialization, Export-led growth, export-oriented
 • Mahdi Ahmadi Tonkaboni, Nader Sheikholeslami Kandelusi *, Masoud Ahmadi Pages 257-284
  One of the most critical challenges and the crisis of the present and future of the country is the field of environment. This field needs the consideration and monitoring of all threats and bottlenecks and, as a result, formulating specific policies and executive policies. In this regard, it is necessary to use the full capacity of individuals in the form of public participation projects. Moreover, designing models that outline guidelines for senior executives and national decision-makers considering the state of the country’s environment is required. In addition, attracting public participation to develop and improve the country’s environmental indicators in public policy-making is inevitable. A set of key success factors must be considered to succeed in the optimal development of policies. Thus, the present article sought to answer the fundamental question of what factors influence public policy in the field of the environment. To answer this question, the factors affecting the policy-making of citizen participation in the field of environment were identified using qualitative content analysis. For this purpose, interviews with experts in policy-making and the environment were conducted, and 31 subcategories were identified. Then, the interviews were categorized into six dimensions related to citizen participation in policy-making in the field of environment. The subcategories included strategic and upstream documents, decision bodies, organizational structure and arrangements, culture building, information technology, and key processes. Finally, a network model of research in the field of policy-making for citizen participation in the field of environment was proposed.
  Keywords: general policy-making, Environmental Policy, citizenship participation, Content Analysis
 • Hamid Bahremand *, Hadi Mersi Pages 285-324
  A cyber attack is a criminal act that may cause loss of life or damage to computer systems. In Iranian criminal law, especially the law on computer crimes, the term “cyber attack” is not used. Therefore, in the current situation, cyber attack is inspected as cybercrime. The present study considered that the computer crimes law’s primary purpose is to protect citizens’ data and computer systems and is by nature a normal, national, and unorganized crime. Thus, the present study did not put the cyber attack on the agenda of cybercrime. This exclusion is because the purpose of criminalizing a cyber attack is to protect data and computer systems related to national security. Moreover, given that a cyber attack is often committed by one country against another, it is transnational and organizational, which harms a country’s security. Therefore, the present study descriptively-analytically considered the concept of cyber attack different from the concept of cybercrime in three aspects: nature, the purpose of criminology, and descriptions of the subject. Furthermore, theoretically and based on the principles of criminology (i.e. the principle of harm, public interest, necessity, the proportionality of crime, and punishment), cyber attack is independently criminalized. As a result, it is required to consider strategies, approaches, and international cooperation to, in addition to current cybercrime, independently criminalize cyber attacks and guarantee executions according to the type and severity of the attacks and the possible or inflicted damage.
  Keywords: Criminalization, Cyberspace, Cyber Attacks, Cybercrimes, International Crimes
 • Farshad Momeni, Hossein Rajabpour * Pages 325-364
  The concept of inclusive development focuses on the relationship between equality and development to refer to the inclusion of various dimensions of development, especially its social and political dimensions. Moreover, inclusive development highlights how well-being is distributed among different sections of society, especially marginalized groups and social minorities. In the present study, a multi-dimensional index of inclusive development in the form of 5 dimensions, 11 components, and 33 variables was used to examine the inclusiveness of development in the implementation period of the first to fifth development programs. The results showed that despite the improvement of inclusive development during the implementation of development programs, firstly, the quantitative achievements of growth were weakly correlated with the qualitative achievements of development. Secondly, there was a significant correlation between the political aspect of inclusive development (governance) and development achievements. Thirdly, the country’s inclusive development process was considered reversible, which means that the improvement of inclusive development stopped during the fourth and fifth development plans. Furthermore, this study indicated that out of the 11 components of the studied index, only in the second and third development plans most of the components were improved. Thus, when this result was combined with the six-year implementation period of the first, fourth, and fifth five-year development plans, it indicated that the Inclusive Development Index was a good criterion for evaluating the development performance of these plans. Overall, it is suggested that the planners consider inclusive development at the heart of the Seventh Development Plan.
  Keywords: Economic Growth, Inequality, inclusive development, Development plans
 • Mahdi Moradi Berelian *, MohammadGhasem Tangestani Pages 365-399

  Among the legal norms, which in their usual form include the constitution, ordinary laws, and government regulations, the Iranian public law system has recently witnessed the creation of new titles such as “document”. Legal documents, which have been used mainly in the post-revolutionary legal system, have sometimes raised ambiguities about the meaning, status, and guarantee of implementing the relevant decree. The enactments announced under the title of “document” have been prepared and approved by various authorities such as the Supreme Leader, the Head of the Judiciary, the Council of Ministers, the Supreme Council of the Cultural Revolution, and other councils. The present study examined the questions that, regarding the accepted order in the system of the hierarchy of legal norms, what is the meaning of this strange title (from the viewpoint of public law terminology) and what is its place in the Iranian legal system and is it basically possible to rely on such documents legally. The current article employed the descriptive-analytical method to answer the mentioned questions. The findings of this study showed that legal documents in the legal system after the victory of the Islamic Revolution had been used in a wide range of concepts, from general strategies to program-based policies and detailed legal rules and regulations. With their status as a reference, these legal documents were credible. This article examined the concept of documents and how they were used in the legal system. Moreover, it examined the common structure of documents, their place in the hierarchy of legal norms, and the possibility of legal-judicial citation to them based on the characteristics of the Iranian legal system.

  Keywords: Legal System, Article 166 of the Constitution, Documentation, Legal Rule, Policy-Making