فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مجید سعیدی راد*، عبدالرضا رحمانی فضلی، بیژن رحمانی صفحات 1-18

  برای سنجش قابلیت های هدفمندی یارانه ها در راستای بهبود عملکرد طرح، بررسی نقش آن بر تاب آوری معیشتی عرصه های پیراشهری و گروه های آسیب پذیر ضروری به نظر می رسد. ازاین رو متناسب با عملکرد و اهداف هدفمندی یارانه ها، اثرات و پیامدهای آن بر معیشت روستاییان به شکل اثرات مثبت و منفی نمود پیدا می کند.پژوهش حاضر باهدف سنجش «اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری بخش مرکزی شهرستان بروجرد» انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری این پژوهش تمامی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان بروجرد بوده که بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری مورد پرسش تعداد 286 سرپرست خانوار تعیین گردید. برای تعیین ارتباط بین مولفه های اثرگذار و اثرپذیر تحقیق از ضرایب همبستگی اسپیرمن و کندال تایوبی و به منظور تعیین ارتباط کل متغیرها، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. درنهایت نتایج پژوهش دلالت بر وجود رابطه معنادار بین شاخص های هدفمندی یارانه ها با شاخص های معیشت پایدار روستاهای بخش مرکزی شهرستان بروجرد دارد؛ بنابراین ارتقاء شاخص های اثرات هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به تاب آوری معیشتی عرصه های پیراشهری شهرستان بروجرد، به مثابه یکی از راهبردهای اثرگذاری است که باید بیش ازپیش موردتوجه دولت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: یارانه، معیشت پایدار، روستاهای پیراشهری، شهرستان بروجرد
 • حسن قربانلو، محمدتقی معصومی*، محمدحسن یزدانی صفحات 19-34

  فضاهای شهری درون مناطق و محله های شهری نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند تا به فراهم سازی فعالیت ها و فضاهای سالم کمک کند. وجود بافت های ناکارآمد و فرسوده یکی از معضلات اساسی شهر تهران و بخصوص منطقه 20 این شهر است که دارای معضلات و ناهنجاری هایی متعدد اجتماعی است و یکی از ضرورت های مهم این منطقه از شهر تهران بازآفرینی این بافت های شهری است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر بازآفرینی شهری  با تاکید مولفه های اجتماعی می باشد.پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش افراد آگاه؛ کارشناسان و متخصصان در زمینه بافت فرسوده می باشد .روش نمونه گیری براساس روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد که 15 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند و در جمع بندی و استخراج نتایج و تحلیل آن ها، از نرم افزار SPSS، Excel و MICMAC وSWOT استفاده  می شود.  یافته ها نشان داد که عوامل: سکونت بیش از 5 سال، عناصر هویت بخش در محله، احساس یکی بودن با اجتماع محلی، مشارکت مردمی در داشتن محله ای بهتر، ارتباط با همسایگان که به عنوان عوامل کلیدی موضوع انتخاب شدند. این متغیرها به واسطه اینکه دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بالایی هستند از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توانند مورد کنترل قرار بگیرند و به نحوی که مطلوب برنامه ریزان است تغییر کنند. نتایج حاصل از بخش دوم نشان داد، بازآفرینی شهری در منطقه 20 شهر تهران دارای تهدیدات و فرصت های زیادی برای تدوین راهبردهای مناسب شهری است و استراتژی SO  و راهبرد تهاجمی را به عنوان اولین راهبرد و استراتژی برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده منطقه 20 شهر تهران در اولویت می باشد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، مولفه های اجتماعی، بافت فرسوده، فضاهای پیراشهری، تهران
 • میلاد پوررجبی، علی اکبر مجدی*، غلامرضا حسنی درمیان، احمدرضا اصغرپورماسوله صفحات 35-66

  ساختار جمعیتی در پیرامون شهر ها و بافت سکونتگاهی پرتراکم، شکل بنیادین و جدیدی را در جهت بهبود بخشی به زندگی شهری مطالبه می کند، شناخت این فرم از نیازها در قالب توسعه مندی از دیدگاه پیراشهرنشینان باعث برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در فضاهای شهری و پیراشهری می شود. بدین منظور برای درک معنای توسعه و تجربه زیسته افراد در فضاهای پیراشهری با روش پدیدارشناسی 43 نفر از پیراشهرنشینان (به مرحله اشباع نظری رسید) مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد. یافته های پژوهش از طریق نرم افزار  MAXQDA 2020 مورد رصد قرار گرفت و همچنین در فرایند نهایی سازی جهت روایی و شفافیت انعکاس مقوله نهایی از نرم افزار ATLAS.ti 7.5 استفاده شد، یافته ها نشان دادند که پیراشهرنشینان فهم معنای توسعه در فضاهای پیراشهری را به مثابه پیشرفت محوری، اخلاق محوری، شفاف محوری، کیفیت محوری و روان محوری، تعبیر می کنند از دیدگاه پیراشهرنشینان توجه به مناطق پیراشهری از طریق مولفه های اشاره شده باعث از حاشیه درآمدی این مناطق خواهد شد. همچنین چرخش مولفه های میانی از طریق یک بسط تیوریک ساختار شکل گیری منش قدرتمندانه شهری را بر پایه این پژوهش شناسایی و تنظیم شد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مولفه های بهره مندی اکثریت جامعه، فراگیری دانش، بالا رفتن سطح اطلاعات مردم و افزایش مسیولیت پذیری اجتماعی بر مبنای رویکرد مشارکتی افزایی در جهت تعادل بخشی سکونتگاه های پیراشهری در دستورکار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه، پیراشهری، پدیدارشناختی، مدیریت شهری، رشت
 • حامد امدادی، هومن ثبوتی*، یاشار اصلانیان صفحات 67-83

  حاشیه نشینی پدیده ای است که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به عنوان معضلی مطرح می گردد که دولت ها تاکنون نتوانسته اند از آن رهایی یابند و برای حل آن چاره ای بیندیشند. برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در مناطق حاشیه ای و پیراشهری، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری در جوامع مختلف است. با عنایت به اینکه مولفه زیست پذیری، در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، قابل بررسی است، بعد اقتصادی مهم ترین بعد تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن محسوب می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی موثر بر زیست پذیری مناطق پیراشهری زنجان می پردازد. هدف اصلی این تحقیق ارتقای کیفیت زندگی و افزایش زیست پذیری این نوع بافت هاست. در این راستا، شاخص های موثر در بعد اقتصادی زیست پذیری پس از استخراج از ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. بررسی وضعیت زیست پذیری اقتصادی با استفاده از نرم افزار میک مک انجام می پذیرد. نتایج پژوهش، نشان می دهد شاخص های «درآمد مناسب و کافی»، «داشتن شغل مناسب»، «وضعیت امنیت شغلی»، «فرصت های شغلی مناسب» و «میزان پس انداز» بیش ترین سهم را در زیست پذیری اقتصادی کوی فاطمیه دارند. ازاین رو ارتقای این شاخص ها به دلیل داشتن قدرت نفوذ و وابستگی بالا که در اثر تغییر یافتن، کل سیستم را متاثر خواهند کرد؛ برای توسعه و افزایش زیست پذیری این منطقه پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، زیست پذیری اقتصادی، فضاهای پیراشهری، بافت ناکارآمد، زنجان
 • فائزه قلیزاده*، آرزو خرم، لیلا السادات حمیدیان دیوکلائی صفحات 85-103

  با رشد سریع جمعیت شهری در جهان و افزایش نگرانی در مورد کیفیت محیطی سکونتگاهی، چالش ایجاد شهر پایدار برای زندگی در اولویت برنامه ریزان شهری قرار گرفت و ایده بوم شهر واکنشی بر این نگرانی ها بود. ایده بوم شهر، را می توان ادامه رویکرد های توسعه شهری در چارچوب نظری الگوی توسعه پایدار برای محلات پیراشهری دانست. در این راستا، هدف  پژوهش حاضر ارزیابی رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی محلات پیراشهری حمیدیان و عینک مبنی بر شاخص های شهر بوم گرا  است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش کمی قرار دارد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از مدل فازی ممدانی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد، درجه میزان رضایت ساکنین در تمام گویه ها به جزء گویه های (تعامل و ارتباط احترام آمیز شهروندان با یکدیگر با مقدار میانگین 15/3 ،  وجود روحیه و علاقه مشارکت مردمی با مقدار میانگین 12/3،  میزان تعاملات اجتماعی در فضا های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبیعی با مقدار میانگین 00/3، وجود بازار های هنری خوداشتغالی فروش کتاب، موسیقی، صنایع دستی و تیاتر های محلی شهر با مقدار میانگین 13/3، وجود بازار های محلی و ارگانیک برای کشاورزان برای فروش محصولات خود با مقدار میانگین 12/3، تعداد و کیفیت فضای سبز با مقدار میانگین 11/3)، پایین تر از حد متوسط عدد (3) می باشند. در ادامه نیز نتایج نشان داد، رضایت ساکنین در زیرمعیار های (تعامل و ارتباطات مردمی با نمره 56/4، اعتماد به منابع آب با نمره 96/2)،  به ترتیب بالاترین و پایین ترین درجه را به خود اختصاص داده اند، همچنین بیشترین میزان رضایت ساکنین در معیار اجتماعی با نمره 89/4، و کمترین میزان در معیار شهرسازی و زیرساخت ها و خدمات شهری با نمره 32/2، می باشد. درنهایت نتایج تحلیل فضایی نشان داد، وضعیت معیار های بوم گرا در محله حمیدیان مطلوب تر از محله عینک است.

  کلیدواژگان: کیفیت محیطی سکونتی، شاخص های شهر بوم گرا، محلات پیراشهری، کلانشهر رشت
 • پارسا زمانی*، مهدی صادقیها، سهراب امیریان صفحات 103-118

  هدف پژوهش حاضر، خوانش عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی سکونتگاه های پیراشهری با تاکید بر ذینفعان نهایی در چهاردانگه می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و بنیادی و  دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و ازنظر روش، در گروه پژوهش های کمی و کیفی قرار دارد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش گراند تیوری و مدل های ترکیبی (EDAS و FBMW)، استفاده شد. نتایج در بخش کیفی (گراند تیوری)  نشان داد، 5 مقوله ظرفیت سازی، کنش مشارکتی، مردم گرایی و دوری از دولتی زدگی در سازمان های بازآفرینی، نگاه سخت افزارانه و تدوین یک چارچوب قانون مشخص، آگاهی و دانش بازیگران طرح های بازآفرینی، از واحد های معنایی استخراج شد. در نهایت، نتایج مدل EDAS به منظور رتبه بندی مقولات نشان داد، مقوله مردم گرایی و دوری از دولتی زدگی در سازمان های بازآفرینی  با مقدار وزن نهایی 99/0، بالاترین رتبه و بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است، و نگاه سخت افزارانه و تدوین یک چارچوب قانونی مشخص با مقدار وزن 011/0، پایین ترین رتبه و کمترین اولویت را شامل شده است. همچنین بر اساس نتایج مدل FBMW در مقوله ظرفیت سازی، واحد معنایی مشارکت ذینفعان با مقدار وزن 089/0، در مقوله کنش مشارکتی، واحد معنایی مشارکت نیروی انسانی با مقدار وزن 093/0، در مقوله مردم گرایی و دوری از دولتی زدگی در سازمان های بازآفرینی، واحد معنایی تمرکززدایی با مقدار وزن 094/0، در مقوله نگاه  سخت افزارانه و تدوین یک چارچوب قانونی مشخص، واحد معنایی عدم نگاه نرم افزاری به موضوع بازآفرینی با مقدار وزن 083/0، در مقوله آگاهی و دانش بازگیران طرح های بازآفرینی، واحد معنایی آموزش ذینفعان با مقدار وزن 085/0، بیشترین رتبه و بالاترین میزان اولویت را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، سکونتگاه های پیراشهری، ذینفعان، چهاردانگه
 • امان الله شه بخش مجبور، سیمین ارمغان*، معصومه حافظ رضازاده صفحات 119-134

  امروزه مناطق ویژه اقتصادی، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه پایدار منطقه ای دارند. به طوری که با توجه به آمارها و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق در توسعه پایدار و در قالب شاخص های مختلفی تاثیر بسزایی دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامونی مناطق ویژه اقتصادی رامشار سیستان می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده های موردنیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و مدل Fuzzy BWM بهره گرفته شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار و ابعاد توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی)، معنادار و مثبت است. نتایج مدل FBWM نشان داد، در بین ابعاد مطرح شده، بعد اقتصادی با وزن 351/0 بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند. درنهایت نتایج تحلیل فضایی روستاهای پیرامون منطقه ویژه رامشار نشان داد، روستاهای (سکوهه با مقدار تجمیع کلی 612/3، دوست محمد حاجی با مقدار تجمیع کلی 564/3، سعید خان با مقدار تجمیع کلی 556/3)، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، روستاهای پیرامونی، منطقه ویژه اقتصادی، سیستان
 • سمیرا پور، محمد حجی پور* صفحات 135-150

  در فضاهای پیراشهری وجود مسایل و چالش های اجتماعی از واقعیت های مهم و قابل توجه است که بایستی برنامه ریزی در جهت حل آن با وسواس و اولویت دار انجام گیرد. زنان به عنوان یک بخش از جمعیت انسانی هر سکونتگاهی، به ویژه در عرصه پیراشهری، غالبا بیشترین سهم از چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی سهم شان است. برخی از این مسایل، با عملکرد نیروهای تامین کننده امنیت در فضا نظیر پلیس ارتباط دارد. همچنین، در سال های اخیر پلیس نیز تلاش داشته تا نقش خویش در جوامع و روابط خود با افراد جامعه را بهبود بخشد. نگرش مثبت به پلیس حاصل مولفه های بسیاری می شود که در طول این سال ها به برخی بیش تر پرداخته و اهمیت داده شده است. پژوهش حاضر و نتایج آن، برآیند مطالعه و بررسی دیدگاه 291 نفر از دانشجویان دختر مقاطع مختلف که در منطقه غرب پیراشهر اصفهان ساکن بوده ، می باشد. نمونه گیری از طریق روش نمونه-گیری تصادفی ساده انجام شده است. داده های حاصل از توزیع پرسشنامه با کمک نرم افزارهای SPSS و PLS تجزیه وتحلیل گردیده است. از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد و به منظور تشخیص برازندگی مدل از شاخص های برازش مدل توسط PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد ترس از جرم، قربانی جرم شدن و رسانه ها به طور معناداری تعیین-کننده های نگرش دانشجویان دختر نسبت به پلیس می باشند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که قربانی جرم شدن و ترس از جرم در دانشجویان دختر تاثیر منفی بر روی نگرش آنان نسبت به پلیس دارد ولی رسانه های جمعی تاثیر مثبتی دارد. همچنین مشخص شد دانشجویان کمتر از 20 سال سن از نگرش مثبت تری به پلیس برخوردارند و دانشجویان مقطع دکتری، ترس از جرم بیشتری نسبت به سایر دانشجویان دارند.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، ناهنجاری اجتماعی، پلیس، نگرش زنان، پیراشهر اصفهان
 • احمد داغستانی، مهناز امیرپور*، احمد صادقی صفحات 151-167

  امروزه یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امنیت را ارتقاء می بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می سازد سرمایه اجتماعی است. ازاین رو، آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی اعضای یک جامعه و نقش آن در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی و مولفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان در فضاهای پیراکلانشهری مشهد می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد مهاجران افغان در شهر مشهد در سال 1400-1399 (400 هزار نفر) که با استفاده از فرمول کوکران 372 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج بررسی برازش مدل های اندازه گیری در مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای (سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان) بیشتر از 7/0 و مقدار واریانس استخراج شده بیش از 5/0 به دست آمده و موردقبول می باشد و در آزمون روایی واگرا، در تمامی متغیرها از روایی واگرای مطلوبی برخوردار هستند. نتایج مدل های ساختاری با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب تعیین (سرمایه ساختاری با 559/0 بیشترین و سرمایه شناختی با 209/0 کمترین) نشانگر روابط مستقیم در حد متوسط در بین شاخص ها می باشد. سایر نتایج نشان داد کلیه وزن های مدل بیرونی ترکیبی به جز در مورد (امنیت فکری از متغیر احساس امنیت) در سطح 99 درصد اطمینان معنادار است. درنهایت در بررسی مسیر گرافیکی احساس امنیت بر مبنای ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی، ارتباطی و ساختاری)، بعد ساختاری (581/0) بیشترین اثرگذاری را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، مهاجرین افغان، فضاهای پیراکلانشهری، مشهد
 • اسماء نورمحمدی*، رضوان قربانی سالخورد، فاطمه علی زاده وندچالی صفحات 169-187

  هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه جوامع محلی پیراشهری صفادشت با تاکید بر نقش مدیریت مشارکتی است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی و ازنظر روش، در گروه پژوهش کمی قرار دارد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تلفیقی (سورای فازی و کوپراس فازی) و نرم افزار SPSS استفاده شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش می باشد، بخش اول ساکنین محلی عرصه پیراشهری صفادشت می باشد که بر اساس نمونه گیری تصادفی و روش کوکران، تعداد (379 خانوار) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. در بخش دوم نیز جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در این حوزه می باشد، با توجه به اینکه جامعه نمونه در  بیشتر مدل های فازی بین 20-30 نفر می باشد، در این قسمت از پژوهش نیز 20 نفر (متخصص) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. نتایج مشخص کرد، وضعیت مدیریت مشارکتی و به دنبال آن وضعیت توسعه جوامع محلی در منطقه پیراشهری صفادشت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، بنابراین بین دو متغیر ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد. در ادامه نیز، نتایج مدل تلفیقی (سواری فازی و کوپراس فازی) به منظور رتبه بندی میزان تاثیرپذیری مدیریت مشارکتی در هر یک از مولفه های مطرح شده در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) نشان داد، امتیاز کل بعد اجتماعی (34/72)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و از بین مولفه های آن، بیشترین میزان تاثیر مدیریت مشارکتی در مولفه (مشارکت و کنترل محلی) می باشد. همچنین در بعد اقتصادی، امتیاز کل (48/72)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و از بین مولفه های آن، عدالت و رفاه اقتصادی با امتیاز (11/73)، بیشترین میزان تاثیر را از مدیریت مشارکتی به خود اختصاص داده است.  درنهایت، امتیاز کل بعد زیست محیطی (345/71)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و بین مولفه های آن، تقویت آگاهی های زیست محیطی با امتیاز (44/72)، بیشترین میزان تاثیرپذیری را از مدیریت مشارکتی به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: توسعه، جوامع محلی، پیراشهری، مدیریت مشارکتی، صفادشت
 • مینا خندان* صفحات 189-204

  امروزه یکی از چالش های پیش روی مدیریت شهری در حریم شهر تهران، رشد شتابان سکونتگاه های پیرامونی و گستردگی فضایی-کالبدی در این محدوده هاست؛ به طوری که نوعی ناپایداری و پیچیدگی عملکردی را در این پهنه ها پدید آورده که تداوم این روند بر کیفیت زیست پذیری شهری در حریم تاثیرگذار است. بنابراین مدیران و برنامه ریزان شهری می توانند با آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران راهبردی جهت حفظ و صیانت از آن را ارایه نمایند. هدف از این مقاله آسیب شناسی زیست پذیری شهری در حریم کلان شهر تهران است. روش آن توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از معادلات ساختاری PLS استفاده شد. در این پژوهش از 5 مولفه و 46 شاخص استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که کلیه شاخص ها با یکدیگر رابطه معناداری دارند. همچنین شاخص های اجتماعی - فرهنگی، خدماتی - زیربنایی و محیطی - اکولوژیکی دارای بیشترین اثرات کل و شاخص های اقتصادی و مدیریتی دارای کمترین اثرات کل در آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران را در برمی گیرند. همچنین شاخص های خدماتی - زیربنایی اجتماعی - فرهنگی و مدیریتی دارای بیشترین عملکرد سازه و شاخص های اقتصادی و محیطی - اکولوژیکی دارای کمترین عملکرد سازه در آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، زیست پذیری شهری، حریم، تهران
 • ناصر شفیعی ثابت*، فاطمه کریمی مارزی صفحات 205-222

  واکاوی زیست پذیری پایدار روستایی در گستره برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سکونتگاه های روستایی بسیار ارزشمند است. در پیشبرد برنامه های توسعه روستایی به ویژه در سکونتگاه های پیراشهری نقش بنیادین دارد. در بسیاری از مناطق کشور ما هنوز، عوامل اجتماعی موثر بر زیست پذیری پایدار روستایی شناسایی و سنجیده نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر برای از بین بردن این شکاف مطالعاتی، در نظر دارد عوامل اجتماعی موثر بر زیست پذیری پایدار سکونتگاه های روستایی پیراشهری در شهر جیرفت را شناسایی و مورد وارسی قراردهد. براین مبنا، با ابزار پرسشنامه و به روش کمی و توصیفی تحلیلی  در 30 روستا و 400 خانوار نمونه تصادفی عوامل موثر بر زیست پذیری پایدار روستایی بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار ایموس گرافیک انجام شد که عوامل اثرگذار بر  زیست پذیری پایدار روستایی را آشکار ساخت. یافته ها بیانگر اثرگذاری مثبت و معنی-دار عواملی همچون؛ آگاهی، اعتماد، انسجام، شبکه و روابط، تشکل و مشارکت اجتماعی، بر زیست پذیری پایدار روستایی است. همچنین، یافته ها آشکار ساخت که از میان شاخص های زیست پذیری، عامل روابط اجتماعی با کمترین میانگین معادل 67/2 و عامل تشکل اجتماعی با مقدار40/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و در میان شاخص های زیست پذیری پایدار در سکونتگاه های روستایی شاخص خدمات بهداشت و درمان کمترین میانگین معادل75/2 و شاخص مشارکت با مقدار 21/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. بنابراین، توجه به عوامل اجتماعی و اهمیت دادن به آن ها در فرایند زیست پذیری پایدار روستایی می تواند به رفع نابرابری های اجتماعی و درنتیجه بهبود و ارتقاء سطح زیست پذیری مناطق روستایی کمک کند.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، پایداری، سکونتگاه های روستایی، پیراشهر، جیرفت
 • اردلان حسینی*، ایوب معروفی، طاهر پریزادی، مرضیه شوقی صفحات 223-241

  جریان های فضایی بین شهر و ناحیه پیراشهری به شکل پیوندهای روستایی- شهری، نقش بسیار مهمی در توازن و توسعه یکپارچه ناحیه ای دارند. آشکارسازی جریان های حاکم در سطح نواحی می تواند در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری های توسعه شهری و روستایی نقش بسزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل جریان های فضایی در نواحی پیراشهری به منظور تبیین نظام فضایی حاکم بر شهر روستا در بخش پاپی شهرستان خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله جریان های فضایی با رویکرد شبکه ای تحلیل شده است. جامعه آماری موردمطالعه همه سکونتگاه های روستایی بخش پاپی  و نمونه آماری دهیاران و افراد مطلع به روستا هستند. داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است، سپس داده ها و اطلاعات در چارچوب پارادایم شبکه ای و با فن تحلیل شبکه و از طریق نرم افزارNodeXL  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل جریان ها بیانگر آن است که شهر سپیددشت نتوانسته در سطح محلی جریان های پیراشهری را به خود جذب کند و نقش شهری را به خوبی ایفا کند و در مقابل شهر خرم آباد و دورود در ارتباط با بخش پاپی نقش مرکزیت بیشتری نسبت به شهر سپیددشت دارند و این ارتباطات موجب شده تا روستاییان برای تامین خدمات، بازاررسانی و همچنین سرمایه گذاری متحمل هزینه و زمان بیشتری شوند. بنابراین نظام شبکه ای و پیوند محکم شهر و روستا در بخش پاپی برقرار نیست.

  کلیدواژگان: جریان های فضایی، شبکه منطقه ای، بخش پاپی، پیراشهر
 • رضیه حلمی زاده، حوریه مرادی*، سیامک شرفی صفحات 243-261

  گردشگری مبتنی بر طبیعت، یک الگوی فضایی از گردشگری در عصر پسامدرن و شکل دهنده متنی فضایی است که خوانش آن در پیرامون سفر به نقاط طبیعی (ساحل، جنگل، کوه، چشمه و..) با انگیزه های متفاوت از سوی گردشگران صورت می گیرد. در این میان اثرات بنیان های گردشگری طبیعی حاکم بر محیط می تواند منجر به توسعه فضاهای پیراشهری اطراف شهرهای بزرگ گردد که اغلب با تبدیل شدن روستا به شهر نمود عینی پیدا می کند. بدین سان، مقاله حاضر باهدف تبیین اثرات بنیان های گردشگری طبیعی در توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری منطقه ونایی که در 12 کیلومتری شهرستان بروجرد در منطقه ای کوهستانی قرارگرفته است طراحی شد. این منطقه پیراشهری از سال 1398 به دلیل توسعه در ابعاد مختلف از روستا به شهر تبدیل شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی، و به شیوه توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه تشکیل می دادند دسته اول: ساکنین منطقه به تعداد 4649  نفر و دسته دوم گردشگران ورودی به ونایی بودند که درنهایت پس از انجام نمونه گیری، حجم نمونه به تعداد 380 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده-ها، پرسشنامه ای متشکل از 53 گویه و در چهار بعد بنیان های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی بودند که روایی و پایایی آن در همه ابعاد بالاتر از 7/0 به دست آمد.  برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها نشان داد که منطقه ونایی از نظر بنیان های گردشگری طبیعی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد.  10 متغیر مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، فرصت های سرمایه گذاری، کشف فرصت های اقتصادی جدید، موقعیت جغرافیایی، موقعیت فضایی، خدمات تبلیغاتی و بازاریابی، متغیر کالبدی، فرصت های ارتباطی، و فرصت های خدماتی با 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معناداری با توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری بروجرد دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 7/96 درصد تغییرات توسعه مقاصد گردشگری در منطقه ونایی توسط 5 متغیر (فرصت های سرمایه گذاری، موقعیت فضایی، مشارکت اجتماعی، خدمات تبلیغاتی و بازاریابی و متغیر کالبدی) پیش بینی و تبیین می شود. در این میان الگوی علی به دست آمده از تبیین اثرات نشان داد به ترتیب بنیان های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری (منطقه ونایی) بروجرد هستند.

  کلیدواژگان: گردشگری پیراشهری، گردشگری طبیعی، توسعه، بروجرد
|
 • Majid Saeidirad *, Abdolreza Rahmanifazli, Bijan Rahmani Pages 1-18

  In order to assess the capabilities of targeting subsidies in order to improve the performance of the project, it seems necessary to study its role on the livelihood resilience of Peripheral areas and vulnerable groups. Therefore, in proportion to the performance and goals of targeting subsidies, its effects and consequences on the livelihood of villagers are manifested in the form of positive and negative effects. The aim of this study was to assess the "effects of targeting subsidies on sustainable livelihoods in Peripheral villages in the central district of Borujerd County. This study is an applied research and its research method is descriptive-analytical. The statistical population of the study was all rural households in the central district of Borujerd County. Based on Cochran's formula, the statistical sample in question was 288 heads of households. Spearman and Kendall's Tau-b correlation coefficients were used to determine the relationship between the influential and impressionable components of the research and multiple regression was used to determine the relationship between the total variables. Finally, the results indicate that there is a significant relationship between indicators of targeting subsidies and indicators of sustainable livelihood in Peripheral villages in the central district of Boroujerd County; Therefore, improving the performance indicators of targeting subsidies to achieve livelihood resilience in Peripheral areas of Boroujerd County, as one of the effective strategies that should be given more attention by the government.

  Keywords: subsidies, Sustainable livelihood, Peripheral villages of Boroujerd County
 • Hasan Ghorbanloo, MohamadTaghi Masomi *, MohammadHassan Yazdani Pages 19-34

  Various strategies and theories have been proposed to solve the problems caused by the phenomenon of urban decline and its various economic, social, physical and environmental dimensions, which are summarized in the urban regeneration approach. Reconstruction based on social components as a new approach to the development of cities. The purpose of this study is to explain the factors affecting urban regeneration with emphasis on social components. Descriptive-analytical research group is located. Statistical population of research of knowledgeable people; Experts and elites in the field of sustainable urban regeneration in dilapidated texture and its effects on the development of public spaces in the 20th district of Tehran. Urban planners, municipal officials of District 20, Tehran City Renovation Organization, etc. were selected and appointed. In this study, the required information collection method was collected through a researcher-made questionnaire and in order to exploit the strengths and opportunities as well as reduce weaknesses and threats for urban regeneration of worn-out tissue in the 20th district of Tehran, the SWOT model was used.Analysis of urban creation in the 20th district of Tehran has many strengths and opportunities for formulating appropriate urban strategies among SO, WO, WT and ‌‌ST strategies, and the results obtained from the strategies indicate that SO strategy, ie offensive strategy as The first strategy for urban regeneration is the dilapidated texture of District 20 of Tehran in the first place.

  Keywords: Urban regeneration, Social Components, Worn Texture, SWOT Analysis
 • Milad Pourrajabi, Aliakbar Majdi *, Gholamreza Hassani Darmian, Ahmadreza Asgharpourmasouleh Pages 35-66

  Demographic structure around cities and densely populated areas, Demands a fundamental and new form to improve urban life; Knowledge of this form of needs in the form of development from the perspective of Suburban dwellers leads to proper planning and policy in urban and suburban areas. In order to understand the meaning of development and lived experience of people in suburban areas. Phenomenological method was used to conduct in-depth and semi-structured interviews with 43 suburban dwellers.Findings show that suburban dwellers understand the meaning of development in the suburbs as developoriented, ethics-oriented, transparent-oriented, quality-oriented and psycho-oriented. From the point of view of urban residents, paying attention to urban areas through the mentioned components will cause the income margin of these areas. Also, the rotation of intermediate components through a theoretical expansion of the structure of the formation of a powerful urban character was identified and adjusted based on this research. According to the research findings, it is recommended; Components of benefiting the majority of the society, learning knowledge, raising the level of information of the people and increasing social responsibility based on a participatory approach increasing the balance of suburban settlements should be on the agenda. approach increasing the balance of suburban settlements should be on the agenda.

  Keywords: Development, Suburban, phenomenological, urban management, Rasht
 • Hamed Emdadi, Hooman Sobouti *, Yashar Aslanian Pages 67-83

  Marginalization is a phenomenon not only in Iran but also in the whole world as a problem that the governments have not been able to get rid of and find a solution for it. Planning to improve the quality of life in marginal and peri-urban areas requires the identification of factors affecting livability in different communities. Given that the component of livability can be checked in three economic, social and environmental dimensions, the economic dimension is considered the most important dimension affecting the quality of urban life and its improvement. Therefore, the current research examines the status of economic indicators affecting the livability of peri-urban areas of Zanjan with a descriptive-analytical approach. The main goal of this research is to improve the quality of life and increase the viability of these types of areas. In this regard, the effective indicators in the economic dimension of livability are analyzed using the structural-interpretive modeling technique after extracting from the relevant research literature and interviewing experts. The assessment of economic viability is done using Mic Mac software. The results of the research show that the indicators of "adequate and sufficient income", "having a suitable job", "job security situation", "suitable job opportunities" and "amount of savings" contribute the most to the economic viability of Fatemiyeh neighborhood. Therefore, the promotion of these indicators due to their influence and high dependence, which will affect the entire system due to changes; it is suggested to develop and increase the livability of this area.

  Keywords: Marginalization, Economic viability, peri-urban spaces, inefficient areas, Quality of Life
 • Faeze Gholizade *, Arezou Khorram, Leila Sadat Hamidian Divkolaei Pages 85-103

  Bom Shahr can be seen as a continuation of urban development approaches in the theoretical framework of the sustainable development model for peri-urban areas. The purpose of the present study is to evaluate the satisfaction of the residents with the quality of the residential environment of the suburbs of Hamidian and Aynak based on the indicators of the eco-oriented city. The current research, in terms of its purpose, is applied and fundamental and has a descriptive-analytical nature, and in terms of its method, it is in the quantitative research group. Mamdani fuzzy model and SPSS software were used for data analysis. The results showed that the degree of satisfaction of the residents in all items except for the items (interaction and respectful communication of citizens with each other with an average value of 3.15, the presence of spirit and interest in public participation with an average value of 3.12, the amount of interactions Social in green, attractive public spaces with natural elements with an average value of 3.00, the existence of self-employed art markets selling books, music, handicrafts and local theaters in the city with an average value of 3.13, the existence of markets Local and organic for farmers to sell their products with an average value of 3.12, the number and quality of green space with an average value of 3.11, are lower than the average value of the number (3). The satisfaction of the residents in the sub-criteria have the highest and the lowest degree, respectively, the highest level of satisfaction of the residents in the social criterion is 4.89, and the lowest level is in the criterion of urban development, infrastructure and urban services is, 2.32. The results showed that the status of eco-oriented criteria in Hamidian neighborhood is more favorable than Ainak neighborhood.

  Keywords: Quality of residential Environment, eco-oriented city indicators, Hamidian, Aynak suburbs
 • Parsa Zamani *, Mehdi Sadeghiha, Sohrab Amirian Pages 103-118

  In terms of purpose, the present research is applied and insightful and has an interpretive and analytical nature, and in terms of method, it is in the group of quantitative and qualitative researches. Grand theory method and hybrid models (EDAS and FBMW) data analysis. The results in the qualitative part showed, 5 categories of capacity building, participatory action, populism and avoidance of govt in regeneration organizations, hard look and development of a specific legal framework, awareness and knowledge of actors of regeneration projects. , was extracted from semantic units. Finally, the results of the EDAS model in order to rank the categories showed that the category of populism and avoidance of government in regeneration organizations with a final weight value of 0.99 has been assigned the highest rank and the highest priority. And the hardware look and development of a specific legal framework with a weight value of 0.011, the lowest rank and the lowest priority are included. Also, based on the results of the FBMW model, in the category of capacity building, the semantic unit of stakeholders' participation with a weight of 0.089, in the category of cooperative action, the semantic unit of human power participation with a weight of 0.093, in the category of populism and distance from the government. In regeneration organizations, the semantic unit of decentralization with a weight value of 0.094, in the category of hardware view and the formulation of a specific legal framework, the semantic unit of lack of software view on the issue of regeneration with a weight value of 0.083, in the category of awareness and The knowledge of the participants of regeneration projects, the semantic unit of the education of the beneficiaries with a weight value of 0.085, has been assigned the highest rank and the highest level of priority.

  Keywords: Reconstruction, Peripheral settlements, Beneficiaries, Chahardange
 • Aman Aleh Shahbakhsh Majboor, Simin Armaqan *, Masoumeh Hafez Rezazadeh Pages 119-134

  Today, special economic zones have a special role and position in sustainable regional development. So that according to the statistics and figures inside and outside the country, these regions have a significant impact on sustainable development in the form of various indicators. In this regard, the aim of the present study is to analyze the sustainability dimensions of the villages around the Ramshar Sistan Special Economic Zone. This research is a survey in terms of applied purpose and in terms of the nature and method of research. The data required for the research have been collected by documentary-field method (questionnaire). For data analysis, SPSS software and Fuzzy BWM model were used. The results of Spearman correlation test showed that the relationship between Ramshar Special Economic Zone and dimensions of sustainable development (economic, social, physical, environmental) is significant and positive. The results of FBWM model showed that among the proposed dimensions, the economic dimension with a weight of 0.351 has the highest weight. Finally, the results of spatial analysis of villages around Ramshar Special Zone showed that the villages (Sakoheh with a total aggregation of 3.612, Dost Mohammad Haji with a total aggregation of 3.546, Saeed Khan with a total aggregation of 3.556), they are ranked first to third.

  Keywords: sustainable development, Villages around, Ramshar Special Economic Zone, Sistan
 • Samira Pour, Mohammad Hajipour * Pages 135-150

  In urban Peripheral spaces, the existence of social issues and challenges is one of the important and significant realities that planning should be done to solve it with obsession and priority. Women, as a part of the human population of any settlement, especially in the suburban area, often have the largest share of challenges and social anomalies. Some of these issues have to do with the performance of security forces in space, such as the police. also, in recent years, the police have been trying to improve their role in their communities and their relationships with the people of the community. The positive attitude of the police is the result of many factors that have been given more attention during the years. The present study is based on the localization principle, which studied 291 female students of different universities of the city of Isfahan through simple random sampling method. The data were analyzed by SPSS and PLS software. Structural equation modeling was used for data analysis and in order to recognize the fitness of the model, the fitting indices of the model presented by PLS were used. The results showed that fear of crime, victim of crime and media significantly determines the attitude of female students towards police. the results of path analysis indicated that victims of crime and student crime had a negative impact on their attitude toward the police But media has a positive effect on students' attitudes. It was also found that students under the age of 20 years had a more positive attitude toward the police and PhD students are more afraid of more crime than other students of the academic level.

  Keywords: feeling of security, social anomaly, Police, women', s attitude, urban Peripheral of Isfahan
 • Ahmad Daghestani, Mahnaz Amirpour *, Ahmad Sadeghi Pages 151-167

  Today, one of the main components that improves security and makes society healthy,peaceful and desirable is social capital.Therefore, knowing the amount of social capital of the members of a society and its role in explaining the level of feeling of social security and its components is of special importance.In this regard, the aim of the present study is to evaluate the relationship between social capital and the sense of security of Afghan immigrants in the Metropolitan peripheral Spaces of Mashhad.This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of research method.The data required for the research has been collected by documentary-field method.The statistical population of the present study is the number of Afghan immigrants in the city of Mashhad in2020-2021(400 thousand ),which was selected as a sample size of 372people using the Cochran formula.SPSS and Smart PLS software were used to analyze the data. The results of the examination of the fit of the measurement models in the amount of Cronbach's alpha coefficients and combined reliability for all variables (social capital and sense of security of Afghan immigrants) are more than0.7and the amount of extracted variance is more than0.5and it is acceptable and in the test of divergent validity, they have good divergent validity in all variables.The results of the structural models according to the values obtained from the coefficient of determination (structural capital with the highest value of 0.559 and cognitive capital with the lowest value of 0.209)show moderate direct relationships among the indicators.Other results showed that all weights of the combined external model are significant at the99%confidence level, except for the case of(intellectual security from the sense of security variable).Finally, in the analysis of the graphic path ofthe sense of security based on the dimensions of social capital(cognitive,communicative and structural),the structural dimension(0.581)shows the greatest effect.

  Keywords: Social Capital, Sense of security, Afghan Immigrants, Metropolitan peripheral Spaces, Mashhad
 • Asma Noormohammadi *, Rezvan Ghorbani Salkhord, Fatemeh Alizadeh Vandchali Pages 169-187

  One of the major and structural harms of management in suburban areas, especially in matters of local community development, is bureaucracy and causes a lack of management initiative, in which participatory management can be effective. The purpose of this study is to assess the development of local communities in the urban area of ​​Safadasht with emphasis on the role of participatory management. The research method is quantitative and based on library, documentary and field studies. An integrated model (fuzzy sura and fuzzy couperas) and SPSS software were used to analyze the data. The results showed that the situation of participatory management in the suburban area of ​​Safadasht is unfavorable and consequently the development of local communities is not in a favorable situation, so a significant and positive relationship was observed between the two variables using Spearman correlation test. Then, using the integrated model (fuzzy ride and fuzzy Copras) to rank the impact of each of the components in the dimensions (economic, social and environmental), the results showed that the score The whole social dimension (72/34) is in a green state and good quality level, and among the proposed components, the highest impact of participatory management in the component (participation and local control) and the least impact of participatory management in the component ( Respect for human rights). In the economic dimension, the total score (72/48) is in a green condition and a good quality level. Among the proposed components, the component of justice and economic welfare with a score (73/11), has the highest impact from participatory management. Finally, the total score of the environmental dimension (71.345) is in a green condition and good quality level, and among the proposed components, the component of strengthening environmental awareness with a score (72.44), is the most effective. Is dedicated to participatory management.

  Keywords: Development of local communities, Suburban Areas, Participatory Management, Safadasht
 • Mina Khandan * Pages 189-204

  Today one of the challenges facing urban management in Tehran's suburban is the rapid growth of peripheral settlements and spatial-physical expansion in these areas; So that it has created a kind of functional instability and complexity in these areas, and the continuation of this process affects the quality of urban livability in the suburban. Therefore, urban managers and urban planners can provide a strategy for its preservation and protection with the pathology of livability in suburban of Tehran metropolis. The purpose of this article is the pathology of urban livability in suburban of Tehran metropolis. Its method is descriptive-analytical and its nature is practical. PLS structural equations were used to analyze the findings. In this research, 5 components and 48 indicators were used. The research results show that all indicators have a significant relationship with each other. Also, social-cultural, service-infrastructural and environmental-ecological indicators have the most total effects and economic and management indicators have the least total effects in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Also, service-infrastructure, social- cultural and management indicators have the highest structural performance and economic and environmental-ecological indicators have the lowest structural performance in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Today one of the challenges facing urban management in Tehran's suburban is the rapid growth of peripheral settlements and spatial-physical expansion in these areas; So that it has created a kind of functional instability and complexity in these areas, and the continuation of this process affects the quality of urban livability in the suburban. Therefore, urban managers and urban planners can provide a strategy for its preservation and protection with the pathology of livability in suburban of Tehran metropolis. The purpose of this article is the pathology of urban livability in suburban of Tehran metropolis. Its method is descriptive-analytical and its nature is practical. PLS structural equations were used to analyze the findings. In this research, 5 components and 48 indicators were used. The research results show that all indicators have a significant relationship with each other. Also, social-cultural, service-infrastructural and environmental-ecological indicators have the most total effects and economic and management indicators have the least total effects in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Also, service-infrastructure, social- cultural and management indicators have the highest structural performance and economic and environmental-ecological indicators have the lowest structural performance in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Today one of the challenges facing urban management in Tehran's suburban is the rapid growth of peripheral settlements and spatial-physical expansion in these areas; So that it has created a kind of functional instability and complexity in these areas, and the continuation of this process affects the quality of urban livability in the suburban. Therefore, urban managers and urban planners can provide a strategy for its preservation and protection with the pathology of livability in suburban of Tehran metropolis. The purpose of this article is the pathology of urban livability in suburban of Tehran metropolis. Its method is descriptive-analytical and its nature is practical. PLS structural equations were used to analyze the findings. In this research, 5 components and 48 indicators were used. The research results show that all indicators have a significant relationship with each other. Also, social-cultural, service-infrastructural and environmental-ecological indicators have the most total effects and economic and management indicators have the least total effects in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Also, service-infrastructure, social- cultural and management indicators have the highest structural performance and economic and environmental-ecological indicators have the lowest structural performance in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Today one of the challenges facing urban management in Tehran's suburban is the rapid growth of peripheral settlements and spatial-physical expansion in these areas; So that it has created a kind of functional instability and complexity in these areas, and the continuation of this process affects the quality of urban livability in the suburban. Therefore, urban managers and urban planners can provide a strategy for its preservation and protection with the pathology of livability in suburban of Tehran metropolis. The purpose of this article is the pathology of urban livability in suburban of Tehran metropolis. Its method is descriptive-analytical and its nature is practical. PLS structural equations were used to analyze the findings. In this research, 5 components and 48 indicators were used. The research results show that all indicators have a significant relationship with each other. Also, social-cultural, service-infrastructural and environmental-ecological indicators have the most total effects and economic and management indicators have the least total effects in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban. Also, service-infrastructure, social- cultural and management indicators have the highest structural performance and economic and environmental-ecological indicators have the lowest structural performance in the pathology of the livability of Tehran's metropolis suburban.

  Keywords: Pathology, Urban Livability, Suburban, Tehran
 • Naser Shafieisabet *, Fatemeh Karimi Marezi Pages 205-222

  Studying sustainable rural livelihoods has been invaluable in planning and policy-making for rural settlements. It plays a fundamental role in promoting rural development programs, especially in suburban settlements. However, in many parts of our country, the factors affecting sustainable rural livelihood have not yet been identified and measured. Therefore, the present study intends to close this study gap Identify and investigate the factors affecting the sustainable viability of rural-urban settlements in Jiroft. Based on this, a random sample of factors affecting sustainable rural viability was surveyed in 30 villages and 400 households using a questionnaire using quantitative and descriptive-analytical methods. Data analysis was performed through structural equation modeling and emus graphics software that revealed the factors affecting sustainable rural viability. Based on sustainable rural livelihood, findings indicate a positive and significant effect of awareness, trust, cohesion, network and relationships, organization, and social participation. Also, the findings revealed that among the indicators of livability, the factor of social relations with the lowest average of 2.67 and the factor of social organization with the value of 3.40 has the highest average and has a better situation than other factors. Is. Also, among the indicators of sustainable livability in rural settlements, the health services index has the lowest average of 2.75, and the participation index has the highest average of 3.21. Therefore, paying attention to social factors and giving importance to them in the process of sustainable rural livelihood can help eliminate social inequalities and thus improve and enhance the level of livelihood in rural areas.

  Keywords: livability, Sustainability, rural settlements, Suburban, Jiroft
 • Ardalan Hoseini *, Aiub Maroofi, Taher Parizadi, Marzye Shoghi Pages 223-241

  Spatial flows between cities and suburban Area in the form of rural-urban connections, play a very important role in the balance and integrated development of the region. Disclosure of current flows at the district level can play an important role in the planning and policy-making system of urban and rural development. The aim of this study is to analyze the spatial flows in residential areas in order to explain the spatial system in the papal district of Khorramabad county. The present study is applied in terms of purpose, exploratory in terms of nature and descriptive-analytical in terms of method. In this paper, spatial flows are analyzed through network analysis approach. The statistical population studied is all rural settlements in Papi district and surrounding cities. The required data were collected using field method, questioning technique, then data were analyzed accourding the framework of network paradigm and network analysis technique through NodeXL software. The results of the analysis of flows show that the city of Sepiddasht has not been able to absorb rural flows at the local level and play an city role well, and in contrast to the city of Khorramabad and Droud in the papi section have a more central role than the city of Sepiddasht And these connections have made the villagers spend more time and money on services, marketing, and investment. Therefore, the network system and strong connection between the city and suburban area are not established in the papai district.

  Keywords: spatial flows, Regional Network, Papi District, Suburban
 • Raziye Helmizade, Horieh Moradi *, Siyamak Sharafi Pages 243-261

  Nature-based tourism is a spatial model of tourism in the postmodern era and a spatial textual shaper, which can be read around travel to natural places (beaches, forests, mountains, springs, etc.) with different motivations from tourists. takes In the meantime, the effects of the natural tourism foundations governing the environment can lead to the development of peri-urban spaces around big cities, which often becomes concrete when the village turns into a city. Thus, the present article was designed with the aim of explaining the effects of natural tourism foundations in the development of peri-urban tourism destinations in Venai region, which is located 12 km from Borujerd city in a mountainous area. This peri-urban area has turned from a village to a city since 2018 due to development in different dimensions. The research method was applied and descriptive-analytical. The statistical population of the research consisted of two groups, the first group: 4649 residents of the region and the second group of tourists entering Vienna, and finally, after sampling, the sample size was determined to be 380 people. The data collection tool was a questionnaire consisting of 53 items and in four dimensions of social, economic, environmental and management foundations, the validity and reliability of which was obtained in all dimensions above 0.7. For data analysis, Pearson correlation test, multiple regression and path analysis were used in SPSS26 software. The findings showed that the Venai region is in a relatively favorable condition in terms of natural tourism foundations. 10 variables of social participation, social cohesion, investment opportunities, discovery of new economic opportunities, geographic location, spatial location, advertising and marketing services, physical variables, communication opportunities, and service opportunities with 99% confidence They have a positive and significant relationship with the development of peri-urban tourism destinations in Borujerd. Also, the results of the regression analysis showed that 96.7% of the changes in the development of tourist destinations in the Venai region are predicted and explained by 5 variables (investment opportunities, spatial location, social participation, advertising and marketing services, and physical variables). Meanwhile, the causal model obtained from the explanation of effects showed that management, social, economic and environmental foundations have the most direct and indirect effects on the development of peri-urban tourism destinations (Venai region) in Borujerd.Nature-based tourism is a spatial model of tourism in the postmodern era and a spatial textual shaper, which can be read around travel to natural places (beaches, forests, mountains, springs, etc.) with different motivations from tourists. takes In the meantime, the effects of the natural tourism foundations governing the environment can lead to the development of peri-urban spaces around big cities, which often becomes concrete when the village turns into a city. Thus, the present article was designed with the aim of explaining the effects of natural tourism foundations in the development of peri-urban tourism destinations in Venai region, which is located 12 km from Borujerd city in a mountainous area. This peri-urban area has turned from a village to a city since 2018 due to development in different dimensions. The research method was applied and descriptive-analytical. The statistical population of the research consisted of two groups, the first group: 4649 residents of the region and the second group of tourists entering Vienna, and finally, after sampling, the sample size was determined to be 380 people. The data collection tool was a questionnaire consisting of 53 items and in four dimensions of social, economic, environmental and management foundations, the validity and reliability of which was obtained in all dimensions above 0.7. For data analysis, Pearson correlation test, multiple regression and path analysis were used in SPSS26 software. The findings showed that the Venai region is in a relatively favorable condition in terms of natural tourism foundations. 10 variables of social participation, social cohesion, investment opportunities, discovery of new economic opportunities, geographic location, spatial location, advertising and marketing services, physical variables, communication opportunities, and service opportunities with 99% confidence They have a positive and significant relationship with the development of peri-urban tourism destinations in Borujerd. Also, the results of the regression analysis showed that 96.7% of the changes in the development of tourist destinations in the Venai region are predicted and explained by 5 variables (investment opportunities, spatial location, social participation, advertising and marketing services, and physical variables). Meanwhile, the causal model obtained from the explanation of effects showed that management, social, economic and environmental foundations have the most direct and indirect effects on the development of peri-urban tourism destinations (Venai region) in Borujerd.

  Keywords: peri-urban tourism, Natural Tourism, Venaei, Borujerd