فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 122، خرداد 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اکبری، فاطمه حسینی، فاطمه ایوبی، پروین خلیلی، علی شمسی زاده، سید علی شفیعی* صفحات 190-199
  زمینه و هدف

  پرستاران شب کار به واسطه تغییر در الگوی خواب، در طی روز در معرض عوارض ناشی از بی خوابی قرار می گیرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر میدان مغناطیسی موضعی با فرکانس بسیار پایین بر سطح خواب آلودگی در زمان استراحت پرستاران شب کار انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی متقاطع یک سوکور، 28 پرستار به طور تصادفی در دو گروه 14 نفری تابش و کنترل تقسیم شدند. گروه تابش طی 4 هفته، 8 مرتبه، بعد از شیفت شب تحت تابش میدان مغناطیسی با شدت 200 میکروتسلا و فرکانس 10 هرتز به مدت 10دقیقه در ناحیه مرکزی سر قرار گرفتند. پروتکل اجرایی گروه کنترل مانند گروه تابش، اما بدون اعمال میدان مغناطیسی بود. به مدت 2 هفته (دوره شست وشو) مداخله ای صورت نگرفت و پروتکل فوق با جابه جایی گروه ها مجددا تکرار شد. به منظور ارزیابی سطح خواب آلودگی از مقیاس درجه بندی خواب آلودگی استنفورد استفاده شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها:

   در بررسی نتایج، تفاوت معناداری بین میانگین نمره خواب استنفورد در دوره اول و دوره دوم در بین گروه ها مشاهده نشد (30/0=P). همچنین تفاوت معناداری بین دوره های زمانی و ترتیب قرار گرفتن در هر دوره (اثر دوره=96/0، اثر انتقال=97/0)دیده نشد.

  نتیجه گیری:

   اثرگذاری میدان مغناطیسی موضعی بر بهبود خواب پرستاران شب کار معنادار نبود. علت آن ممکن است در به هم خوردن ریتم خواب شبانه روزانه پرستاران، آلودگی صوتی و روشنایی روز باشد نه اضطراب ناشی از شرایط کاری که میدان مغناطیسی بتواند بر آن تاثیر گذار باشد٬ البته در این خصوص نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری است.

  کلیدواژگان: میدان های مغناطیسی، پرستاران، شیفت شب
 • لیلا قنبری افرا، آزیتا ظاهری*، اسما مهربان، معصومه دلارام، فاطمه دریس صفحات 200-211
  زمینه و هدف

  واحد ریکاوری به طور بالقوه یک بخش پراسترس است. درنتیجه تجربه این استرسورها، واکنش های روانی و احساسی را از خود بروز می دهند که روی سلامتی، بهبودی و بازتوانی بیماران تاثیر منفی دارد. این مطالعه٬ ادراک بیماران و پرستاران واحدهای ریکاوری بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد را درخصوص عوامل استرس زا موجود در سال 1397 مقایسه می کند.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی روی 60 پرستار و 384 بیمار در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد در سال 1397 انجام شد. روش نمونه گیری برای پرستاران سرشماری و بیماران با استفاده از فرمول حجم نمونه و در نظر گرفتن معیارهای ورود تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها٬ پرسش نامه محقق ساخته عوامل تنش زای بیماران در واحد ریکاوری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و تیتست تحلیل شد.

  یافته ها:

   میانگین کل عوامل تنش زا ازدیدگاه پرستاران 50/5±50/67 و از دیدگاه بیماران 5/12±02/68 است (P>0/05). بیماران و پرستاران درد و تشنگی را از مهم ترین عوامل استرس زا می دانند درحالی که گویه «رعایت نکردن حریم خصوصی بیماران» ازنظر پرستاران اهمیت بالایی داشته است٬ اما بیماران آن را به عنوان کم اهمیت ترین استرسور گزارش کرده اند.

  نتیجه گیری: 

  دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به 10 عامل استرس زا میانگین تقریبا مشابهی داشت. بااین حال، به نظر می رسد که پرستاران به آموزش بیشتری در ارزیابی عوامل استرس زای بیماران و همچنین کاهش یا از بین بردن آن ها نیاز دارند.

  کلیدواژگان: مراقبت های پس از بیهوشی، اختلالات مربوط به تروما و استرس، پرستاران، بیماران
 • فائزه جعفرزاده، ناهید رژه، رضا نوروززاده* صفحات 212-223
  زمینه و هدف

  یکی از دغدغه های مهم خانواده سالمندان بستری در بیمارستان٬ فراهم بودن راحتی آن ها است. باتوجه به اهمیت راحتی سالمند و تاثیرات روانی و جسمانی آن بر خانواده، در این مقاله ارتباط راحتی بیمار سالمند با استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بررسی شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک پژوهش توصیفی همبستگی بود. 136 سالمند بستری در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ساری و خانواده آن ها به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه استرس- اضطراب- افسردگی و پرسش نامه میزان راحتی بیماران بستری بودند. همبستگی بین مولفه های راحتی سالمندان و استرس، اضطراب و افسردگی خانواده با ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. همچنین از رگرسیون خطی جهت تعیین پیش بینی کنندگی راحتی سالمند بستری بر میزان استرس خانواده استفاده شد. محاسبات آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 صورت گرفت.

  یافته ها: 

  میانگین سنی خانواده های موردمطالعه 7/8±4/39 سال بود. 88 نفر(9/50 درصد) از خانواده های موردمطالعه زن بودند. خانواده های بالای 50 سال و زنان در مقایسه با سایر گروه های سنی افسردگی، اضطراب و استرس بیشتری را نشان می دادند (001/0>P) . بیشترین مقدار راحتی سالمندان مربوط به راحتی اجتماعی فرهنگی (0/12±9/58) و کمترین آن مربوط به راحتی روانی عاطفی (5/15±8/35) بود. تحلیل همبستگی پیرسون بین حیطه های جسمانی و روانی عاطفی راحتی سالمندان بستری با افسردگی، اضطراب و استرس خانواده ارتباط معنادار و معکوس نشان داد (05/0>P). نتایج رگرسیون خطی نشان داد که راحتی سالمند بستری قادر به تبیین استرس خانواده است (001/0>P).

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان می دهد راحتی سالمند بستری در بیمارستان با اضطراب، افسردگی و استرس خانواده ارتباط نزدیکی دارد. ازاین رو توجه همزمان به سطح راحتی و شرایط روحی عاطفی خانواده ای که قرار است مدتی در بیمارستان در کنار بیمار سالمند حضور داشته باشد اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: سالمندان، راحتی، اضطراب، خانواده
 • مونا خالدنژاد، لیلی صالحی*، سارا پاشنگ، عباس مقیم بیگی، عاطفه نژاد محمد نامقی صفحات 224-237
  زمینه و هدف

  غربالگری سرطان دهانه رحم با کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان در زنان همراه است. ازمیان عوامل مختلف تاثیرگذار بر انجام این غربالگری، نقش حمایت عاطفی نسبت به دیگر جنبه های حمایت اجتماعی برجسته تر می باشد. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه حمایت عاطفی درسال 1400 در شهر کرج انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه روش شناسی، جهت طراحی ابزار، ابتدا با بررسی متون و انجام مصاحبه با 20 زن سنین باروری، استخرگویه با 33 مورد تشکیل شد که در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی به 9 گویه تقلیل یافت و منجر به طراحی نسخه اولیه ابزار شد. طی فرایند های روایی صوری و محتوایی ابزار، تعداد گویه ها به 8 مورد کاهش پیدا کرد. سپس روایی سازه (تحلیل عامل اکتشافی، تاییدی) با شرکت 630 زن با میانگین سنی 78/9 ± 12/42 به روش نمونه گیری در دسترس مورد آزمون قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 24SPSS ، 24 AMOS انجام شد.

  یافته ها

  متوسط شاخص روایی محتوا، ضریب همبستگی درون خوشه ای و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب عبارت بودند از 92/0، 93/0 و 79/0 که بیانگر حد مطلوب شاخص های مورد نظر بود. گویه های ابزار طراحی شده ضمن تحلیل عامل اکتشافی در دو عامل تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی حمایت عاطفی در غربالگری سرطان دهانه رحم قرارگرفتند که روی هم 866/61 درصد از واریانس کل را تبیین می نمود. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی موید عوامل ابزار مورد مطالعه بود.

  نتیجه گیری

  ابزار طراحی شده از کفایت روان سنجی مطلوبی برخوردار بود. این مقیاس ساده، گویا و مختصر می تواند جهت ارزیابی حمایت عاطفی در غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان سنین باروری مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، غربالگری، روانسنجی، حمایت عاطفی
 • عابدین ثقفی پور*، منصوره رنگرز جدی، زینب کریمی، ذبیح الله قارلی پور صفحات 238-249
  زمینه و هدف

  با گسترش پاندمی کرونا و به مخاطره افتادن سلامت گروه های مختلف جوامع، سلامت زنان و بویژه زنان سنین باروری بیش از پیش حایز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش، و عملکرد زنان زمینه پیشگیری از پاندمی کووید-19 در سنین باروری شهرستان قم در سال 1399 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی برروی 264 نفر از زنان سنین باروری قم انجام گرفت. گردآوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته الکترونیک و انتشار آن در شبکه های اجتماعی داخلی به روش چند مرحله ای انجام شد. این پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی و سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص بیماری کرونا بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی (تی مستقل، آنوا) تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد تحت مطالعه 2/7+2/28 بود. 218 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی (6/82%)، 175 نفر متاهل (3/66%)، 87 نفر خانه دار (33%)، 123 نفر (6/46%) با سابقه ابتلای نزدیکان و اعضای خانواده بودند. بین آگاهی و نگرش ، آگاهی و عملکرد پیشگیری کننده، نگرش و عملکرد پیشگیری کننده رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت.(p<0.05) نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد از سطح مطلوبی برخوردار بود. آگاهی با سن، نگرش با تحصیلات و عملکرد با شغل ارتباط معنی دار آماری نشان دادند (p<0.05)

  نتیجه گیری

  آگاهی، نگرش و عملکرد زنان سنین باروری در شهر قم مناسب و قابل قبول می باشد و با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت سلامت زنان سنین باروری، می توان از نتایج در طراحی مداخلات بهداشتی استفاده نمود

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، کووید-19، زنان سنین باروری
 • مریم درخشانی، ابوالفضل محمدبیگی، نرگس محمدصالحی، معصومه عبادی، فریده یوسفی زاده* صفحات 250-261
  زمینه و هدف

  واکسن یکی از موثرترین ابزارهای در دسترس برای پیشگیری از بیماری های عفونی و عوارض آنها است.اطلاعات مربوط به پوشش واکسیناسیون، شواهدی در خصوص موفقیت برنامه و همچنین مناطقی که لازم است پوشش آنها بهبود یابد را ارایه می دهد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه پوشش ایمن سازی در بیماری های قابل پیشگیری با واکسن در10 سال اخیر در ایران و شاخص مورد انتظار WHO انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به روش مرور سیستماتیک انجام شد و از راه کار جستوجوی ساختارمند با هدف یافتن  مطالعه های مرتبط با موضوع پژوهش از سال 1390 تا 1400 در پایگاه های داده های الکترونیک، در 2 پایگاه داده فارسی شامل SID ، Irandoc ،  4پایگاه داده بین المللی از جمله WOS ،PubMed ، Scopus و Google Scholar انجام شد.

  یافته ها

  با جستجوی اولیه 148 مقاله که از پایگاه های اطلاعاتی ذکر شده شناسایی شد  پس از حذف موارد تکراری، 68 مقاله باقی ماند و پس از فرایند غربالگری مطالعه ها  بر اساس معیارهای ورود در نهایت 7 مقاله وارد ا ین مرور نظام مند شد. نتایج مطالعات نشان داد کمترین پوشش کلی واکسیناسیون 8/96 و بیشترین پوشش کلی واکسیناسیون 6/98 است.به جز واکسن MMR2  که پوشش آن  7/84 بود پوشش تمام انواع واکسن بالای 90 درصد بود.

  نتیجه گیری

  پوشش واکسیناسیون مربوط به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن در کشور ایران در حد مطلوب و حتی بالاتر از شاخص مورد انتظار WHO می باشد. در حال حاضر پوشش واکسیناسیون در ایران در محدوده اهداف  تعیین شده در برنامه جهانی واکسن  2030  قرار دارد.

  کلیدواژگان: پوشش واکسیناسیون، واکسن BCG، واکسن MMR، واکسن DTP، واکسن فلج اطفال
|
 • Ali Akbari, Fatemeh Hosseini, Fatemeh Ayoobi, Parvin Khalili, Ali Shamsizadeh, Seyed Ali Shafiei* Pages 190-199
  Background and Objectives

  Nurses are at higher risk of insomnia due to changes in their work shifts. This study aims to investigate the effect of extremely low-frequency magnetic field (ELF-MF) exposure on the sleepiness of night-shift nurses during rest time.

  Methods

  This is a randomized crossover clinical trial that was conducted on 28 night-shift nurses, randomly divided into two groups of exposure (n=14) and sham (n=14). The central areas of the brain of nurses in the exposure group was exposed to a magnetic field with 200-μT intensity at a frequency of 10Hz for 10 minutes after each night shift for eight night shifts and four weeks. The executive protocol for the sham group was the same, except that the nurses were not exposed to a magnetic field. After exposure, there was no intervention for two weeks to wash out the effects. Then, the groups exchanged their roles and the protocol was repeated. Stanford sleepiness scale (SSS) was used to measure the sleepiness of nurses. Findings were analyzed in SPSS software.

  Results

  No significant difference was observed in the mean SSS score in the first and second periods between the two groups (P=0.30). No significant difference was observed in the mean SSS score between the periods and the order of placement in each period, either (carryover effect=0.97, period effect=0.96).

  Conclusion

  The local ELF-MF exposure has no significant effect on the sleepiness of night-shift nurses during rest time. It may be due to their disturbed circadian rhythm or the disturbance by the noise and light (not by work-related anxiety). Further investigation is needed.

  Keywords: Magnetic fields, Nurses, Night shift
 • Leila Ghanbari-Afra, Azita Zaheri*, Asma Mehraban, Masoome Delaram, Fatemeh Deris Pages 200-211
  Background and Objectives

  The Post-Anesthesia Care Unit (PACU) is potentially a stressful hospital unit. Due to experiencing stressors in this unit, patients show psychological and emotional responses that may adversely affect their health, recovery, and rehabilitation. This study aims to compare the perceptions of nurses and patients about the stressors in PACUs.

  Methods

  This descriptive study was performed on 60 nurses and 384 patients in PACUs of two hospitals in Shahrekord, Iran. Nurses were selected by a census method. For patients, the sample size was determined using the formula. Data collection tool was a researcher-made PACU stressor scale. Collected data were analyzed in SPSS software, version 18 by using descriptive and inferential statistics such as t-test and Pearson correlation test.

  Results

  The mean±SD scores of the stressor scale were 67.5±5.5 and 68.02±12.5 for nurses and patients, respectively (P>0.05). Both patients and nurses perceived thirst and pain as the most important PACU stressors. For nurses, “not respecting for patient privacy” was highly important, while it was the least important stressor for patients.

  Conclusion

  Nurses and patients have almost similar perceptions about top ten stressors in PACUs. However, nurses seems to need more training on how to assess and eliminate the PACU patients’ stressors.

  Keywords: Post-anesthesia care, Trauma, stressor-related disorders, Nurses, Patients
 • Faezeh Jafarzadeh, Nahid Rejeh, Reza Norouzadeh* Pages 212-223
  Background and Objectives

  One of the most important concerns of the families of hospitalized elderly patients is their comfort. Considering the importance of comfort in the elderly and its psychological and physical effects on their families, this study aims to investigate the relationship between the elderly patients’ comfort and the stress, anxiety and depression of their families.

  Methods

  This is a descriptive correlational study on 136 elderly people admitted to public and private hospitals in Sari, Iran and their families who were selected by a convenience sampling method. Data collection instruments were the 21-item depression anxiety stress scale and the hospice comfort questionnaire. The correlation between the components of comfort, stress, anxiety and depression was analyzed by Pearson correlation test. Linear regression analysis was used to predict the comfort level of the elderly based on the stress level of their family members. Statistical calculations were performed in SPSS software, version 24.

  Results

  The mean±SD age of the family group was 39.42±8.72 years and 88 (50.9%) were female. Family members aged >50 and females had higher depression, anxiety and stress (P <0.001). The highest score of comfort in the elderly was related to the sociocultural domain (58.9 ±12), while the lowest score was related to the psychospiritual domain (35.8±15.5). Pearson correlation test results showed the significant and negative relationship of physical and psychospiritual domains of comfort with depression, anxiety and stress in the families (P<0.05). The linear regression model showed that the comfort of the hospitalized elderly could explain the stress of the family members (P<0.001).

  Conclusion

  The comfort of the hospitalized elderly patients is related to anxiety, depression and stress of their families. Therefore, simultaneous attention should be paid to the comfort of the elderly and the psychological state of their families in the hospital.

  Keywords: Elderly, Comfort, Anxiety, Family
 • Mona Khalednejad, Leili Salehi*, Sara Pashang, Abbas Moghimbeigi, Atefeh Nezhadmohamadnameghi Pages 224-237
  Background and Objectives

  A cervical screening test can reduce the incidence and mortality rates of cervical cancer. Among the various influencing factors, the role of emotional social support is more prominent than other aspects of social support. This research aims to designing and psychometric assessment of the scale for cancer screening emotional support in 2021 in Karaj.

  Methods

  In this methodological study for design, first, by reviewing the texts and conducting interviews with 20 women of reproductive age, a pool of 33 items was formed, which was later reduced to 9 items using the Delphi method and led to the design of the initial version of the scale, that reduced the number of items to 8 during the face and content validity processes of the scale. The construct validity (exploratory, confirmatory) of the scale was performed with the participation of 630 women with a mean age of 42.12±9.78 by convenience sampling method. To analyze the data, SPSS 24, AMOS24 were used.

  Results

  The mean content validity index, intra-cluster correlation coefficient and Cronbach's alpha coefficient were 0.92, 0.93 and 0.79, respectively, which indicated the optimal level of the desired indices. The items of the designed scale, while analyzing the exploratory factor, were included in the two factors of positive effects and negative effects of emotional support in cervical cancer screening, which together explained 61.866% of the total variance. Confirmatory factor analysis indices confirmed the factors of the studied scale.

  Conclusion

  The designed scale had good psychometric adequacy. This simple, expressive and concise scale can be used for emotional support in cervical cancer screening in women of childbearing age.

  Keywords: Cervical cancer, Screening, Psychometric, Emotional Support
 • ABEDIN SAGHAFIPOUR*, MANSOUREH RANGRAZJEDI, Zeynab Karimi, Zabihollah Gharlipour Pages 238-249
  Background and aims

  With the spread of the COVID-19 and the endangerment of the health of various groups, the health of women of reproductive age is becoming more and more important. The aim of this study was to determine COVID-19 pandemic prevention needs assessment of women of reproductive age in city of Qom, Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 264 women of reproductive age in Qom in 2021. Data collection was done by electronic questionnaire and its publication in domestic virtual media in a multi-step method. The questionnaire was researcher-made and included demographic, knowledge, attitude and practice questions. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, frequency and percentage) and analytical statistics (independent t-test, ANOVA). A significance level of 0.05 was considered.

  Results

  The mean age of the subjects was 28.28 + 7.2. 218 people had university education (82.6%), 175 people were married (66.3%), 87 people were housewives (33%), 123 people (46.6%) had a history of relatives and family members. There was a direct and significant relationship between knowledge and attitude, knowledge and preventive practice, attitude and preventive practice (P <0.05). Scores of knowledge, attitude and practice had a desirable level. Knowledge with age, attitude with education and performance showed a significant relationship (p <0.05)

  Conclusion

  Knowledge, attitude and practice of women of reproductive age in Qom are appropriate and acceptable. According to the prevalence of covid-19 disease and the importance of health of women of reproductive age, the results can be used in designing health interventions.

  Keywords: COVID-19, Women of Reproductive Age .Knowledge. Attitude
 • Maryam Derakhshani, Abolfazl Mohammadbeigi, Narges Mohammadsalehi, Faride Yousefizade* Pages 250-261
  Background and Objectives

  Vaccines are one of the most effective tools available to prevent infectious diseases and their complications. Vaccination coverage information provides evidence of program success as well as areas where coverage needs to be improved. This study was conducted with the aim of determining and comparing immunization coverage in vaccine-preventable diseases in the last 10 years in Iran and the expected WHO index.

  Methods

  This study was conducted using a systematic review method and a structured search with the aim of finding studies related to the research topic from 1390 to 1400 in electronic databases, in 2 Persian databases including SID, Irandoc, 4 databases. International data including WOS, PubMed, Scopus and Google Scholar were conducted.

  Results

  With the initial search, 148 articles were identified from the mentioned databases, after removing the duplicates, 68 articles remained, and after the process of screening the studies based on the inclusion criteria, finally 7 articles were included in this system review. It became The results of the studies showed that the lowest overall vaccination coverage is 96.8 and the highest overall vaccination coverage is 98.6. Except for the MMR2 vaccine, whose coverage was 84.7, the coverage of all types of vaccines was above 90%.

  Conclusion

  The vaccination coverage related to vaccine-preventable diseases in Iran is optimal and even higher than the expected index of WHO. Currently, vaccination coverage in Iran is within the scope of the goals set in the 2030 Global Vaccine Program.

  Keywords: Vaccination coverage, BCG vaccine, MMR vaccine, DTP vaccine, polio vaccine