فهرست مطالب

مطالعات تفسیر تطبیقی - پیاپی 13 (بهار و تابستان 1401)

نشریه مطالعات تفسیر تطبیقی
پیاپی 13 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمود طیب حسینی، ام البنین احمدیان علی ابادی* صفحات 10-29
  مسیله حلیت یا حرمت ذبیحه اهل کتاب، از دیرباز محل بحث مفسران و فقیهان بوده است. اختلاف نظر در این موضوع پیرامون این است که آیا حلیت ذبیحه، مشروط به مسلمان بودن ذبح کننده است، یا شامل ذبح اهل کتاب، نیز می شود؟ فقهای مسلمان در مواجهه با این مسیله، به دو دسته تقسیم شده اند: اندکی از فقیهان امامیه و غالب فقیهان اهل سنت به حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل کتاب معتقدند و غالب فقیهان امامیه، ذبیحه اهل کتاب را حرام می دانند. در این مقاله به روش تطبیقی، نظر دو مفسر بزرگ شیعه معاصر، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی، بررسی شده است. دو مفسر قایل به حلیت ذبایح اهل کتاب اند، اما آن چه که باعث اختلاف مفسران در این مسیله شده است برداشت هر یک از آن ها در معنای لفظ «طعام» است. علامه قایل است که مراد از طعام، حبوبات است و حلیت ذبایح اهل کتاب را شامل نمی شود، و آیت الله جوادی آملی با استدلال های قرآنی و عرفی و هچنین شواهد داخلی و آیه بر آن است که، طعام به معنای خصوص جو و گندم نیست، بلکه شامل غذای مطبوخ و مرطوب نیز می شود. در نتیجه ظاهر آیه مورد بحث حلیت طعام مطبوخ اهل کتاب، اعم از مذبوح و غیرمذبوح را بیان می کند و لازم آن دو چیز است: 1. طهارت اهل کتاب؛ 2. حلیت ذبیحه آن ها.
  کلیدواژگان: حلیت ذبایح، ذبیحه اهل کتاب، طعام اهل کتاب، علامه طباطبایی، جوادی آملی
 • علی محمدی آشنانی*، حمید حسن زاده صفحات 30-51
  ساختارشناسی وجود و روان انسان، از مباحث مهم و اساسی است که از دیرباز به عنوان مقدمه تعلیم و تربیت نیز مورد توجه بوده است؛ یونگ و علامه جوادی آملی، به عنوان دو اندیشمند و انسان شناس معاصر، علی رغم تفاوت و اختلاف در مبانی، منابع، روش و رویکرد، بر ضرورت و اهمیت آن تاکید و نسبت به نقص یا اشتباه در آن هشدار داده اند.مقاله پیش رو، دیدگاه وحیانی علامه جوادی و دیدگاه روان تحلیل گری یونگ را درباره ساختار روانی انسان مورد تحلیل و مقایسه تطبیقی قرار داده و جستارهایی را برای تعلیم و تربیت انسان، پیش رو نهاده است. براساس یافته های این پژوهش، از نظر یونگ، ساختار روانی انسان، شامل 1-خودآگاه 2-ناخودآگاه فردی و 3-ناخودآگاه جمعی و از دیدگاه علامه جوادی آملی، شامل 1-جنبه مادی و غریزی 2-جنبه مثالی 3-جنبه عقلی و 4-جنبه الهی و روح مجرد است. یونگ ساختار روان خودآگاه را متشکل از من و نقاب ها و بخش ناخودآگاه فردی را سرشار از سایه و ناخودآگاه جمعی را از آرکی تایپ ها و جنبه مردانه آنیما و جنبه زنانه آنیموس، می داند. اما علامه جوادی آملی جنبه های ناخودآگاه آدمی را، سرشار از تعالیم پیشینی فطرت الهی دانسته و روح انسانی را، به کلی از جنبه های مردانه و زنانه برکنار و آن را مربوط به جسم آدمی دانسته اند.از نظر یونگ، فردیت یافتن جامع و کامل با زندگی بر اساس همه ابعاد وجودی خود، میسر می گردد، ولی بر اساس دیدگاه علامه جوادی، غایت تعلیم و تربیت، خداگونگی انسان و زندگی متالهانه است که از خدا، به سوی خدا، در معیت خدا و سرانجام به لقای الهی می انجامد.
  کلیدواژگان: ساختار روانی انسان، تربیت، روان تحلیل گری، کارل یونگ، علامه جوادی آملی
 • محمدعلی اسدی نسب * صفحات 52-73

  سوره مبارکه حمد با مضمونی که دارد و اهمیتی که برای آن در روایات فراوان نقل شده و نقش مهمی که در نظام معرفتی و سلوک عملی مومنان برای آن است، همواره مورد توجه مفسران بوده و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی و تفسیر قرار داده اند؛ برای این سوره در گرایش تفسیر عرفانی مباحث بسیاری طرح شده و بخش معتنابه ای از مباحث عرفانی به آن اختصاص یافته است؛ از این رو ضرورت دارد از حیث عرفانی مورد توجه همه جانبه قرار گیرد؛ در همین راستا یکی از محورهای مهم، ساختار عرفانی آن است که تاثیر زیادی در فهم و تحقق هدف حقیقی آن خواهد داشت؛ در این باره طرح های مختلفی از سوی عارفان مفسر در تبیین ساختار آن ذکر شده است که در این نوشته این طرح ها با روش کتابخانه ای و تحلیل اجتهادی مورد کاوش و تطبیق قرار می گیرد؛ ابتدا آرای مفسران عارف نقل و تحلیل می شود و سپس نظر خود در ساختار عرفانی آن را بیان خواهیم کرد و خواهیم گفت که تقریبا همه ساختارهای بیان شده تاکنون مشکل ذوقی و بدون دلیل و توجه به سیاق آیات را دارند اما در این میان ساختاری را که می توان برای آن بیان نمود و مشکل عدم تطابق یا سیاق را نداشته باشد، بر پایه عبودیت در هردو بخش سوره خواهد بود.

  کلیدواژگان: قرآن، عرفان، ساختار، سوره حمد
 • محمد عابدی* صفحات 74-100

  قرآن، به مثابه مرجع اصلی پاسخ به مسایل حیات سیاسی مسلمانان، همواره در معرض برداشت های سیاسی مختلف بوده است. برداشت هایی که گاه، در عرصه سیاق و به ویژه، سیاق در آیات، دچار آسیب هایی شده اند.برداشت های سیاسی نامعتبر در عرصه سیاق آیات، و گستره این آسیب ها در بخش غفلت از سیاق (مانند: غفلت از سیاق آیات منجر به عاری پنداری الفاظ از مفاهیم سیاسی؛ عدم توجه به بی ارتباط بودن آیه با شان سیاسی و حکومتی؛ غفلت از مخالفت سیاق با ادعای استبداد سیاسی پیامبر (ص)) و استفاده نامعتبر از سیاق آیات (مانند: نبود ملاک وحدت موضوع؛ ناتوانی سیاق از تخصیص عمومیت مفهوم آیه؛ ناسازگاری سیاق با اطلاق آیه)، ضرورت آسیب شناسی این گونه برداشت هارا دوچندان می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر، به مقتضای موضوع، روش توصیف و تحلیل، را در ارزیابی برداشت ها به کار بسته است. وبه دنبال اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چگونگی غفلت از سیاق آیات است، و ارایه راه کارهایی برای رفع آسیب ها می باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، سیاست، برداشت سیاسی، قاعده سیاق، سیاق آیات
 • حسین خانی کلقای*، الناز آذران سقین سرا صفحات 101-123
  برای هر حرف در زبان مبدا، چند معادل در زبان مقصد با نقش ها و ترجمه های متفاوت وجود دارد. از این رو، انتخاب معادل برای آن حرف، متناسب با نقشی که آن حرف ایفا می کند، از میان انواع نقش هایی که به ذهن خواننده می آید، یکی از مشکلات حوزه ترجمه است. حرف «واو»، از حروف یک حرفی است، که دارای جایگاه ویژه و متمایز از سایر حروف می باشد، زیرا انواع مختلفی را در بر دارد که بسیار شبیه به یکدیگر هستند، به طوری که گاه به دلیل این شباهت از نظر نقش، اشتباه گرفته می شوند و هر یک از آن ها به جمله، معانی متفاوتی می بخشد. بنابراین، در این پژوهش، انواع «واو» در زبان عربی و استعمالات آن در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته و در ترجمه های فولادوند، الهی قمشه ای و رضایی تطبیق داده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که: فولادوند در برابریابی «واو» عطف، معیت و قسم درست عمل کرده است. الهی قمشه ای در برابریابی «واو» حالیه، ثمانیه و قسم صحیح عمل کرده است. و رضایی در برابریابی«واو» استینافیه، ثمانیه و قسم، عملکرد صحیحی داشته است. در حالت کلی در برابریابی انواع "واو" ترجمه فولادوند از صحت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، انواع «واو»، معادل فارسی، ترجمه قرآن، حروف المعانی
 • سید حسین شفیعی دارابی، خدیجه حسین زاده*، مریم السادات موسوی صفحات 124-145
  جامعیت علمی قرآن از مبانی مهم صدوری تفسیر قرآن است که هر کدام از مفسران شیعی با استناد به ادله ای در هر یک از حوزه های جامعیت به یکی از دیدگاه های جامعیت حداقلی، اعتدالی و حداکثری، تمایل پیدا کرده اند. ورود تفصیلی و جدی آیت الله جوادی و آیت الله معرفت در این بحث، موجب سوال از موضع آن ها نسبت به قلمرو جامعیت علمی قرآن شده است. ازاین رو، نوشتار حاضر به روش نقلی و پردازش اطلاعات به صورت تطبیقی با رویکرد انتقادی درصدد پرداختن به این مساله است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد دو شخصیت قرآنی معاصر، جامعیت علمی قرآن را پذیرفته و نظراتی را در این خصوص ارایه نموده اند. آیت الله جوادی دیدگاه جامعیت حداکثری را با دو شرط شمول رهنمودهای ظاهری، باطنی، تنزیلی و تاویلی قرآن کریم و دیگر تبیین این رهنمودها توسط معصومین. هرچند اصل دیدگاه ایشان قابل اثبات و دلایل دیگری در تایید آن می توان اقامه کرد، ولی در پاره ای از ادله، ضعف وجود دارد. اما آیت الله معرفت جامعیت علمی قرآن را به وسیله علوم قطعی به نحو اعتدال پذیرفته است. ایشان با استفاده از رد و نقد دیدگاه های مخالف در زمینه جامعیت سعی بر اثبات نظریه خود دارد و معتقد است؛ امکان استخراج تمام علوم از ظاهر قرآن وجود ندارد، بلکه جامعیت علمی قرآن در حقیقت اشاره‏هایی علمی است که قابل انکار نیست.
  کلیدواژگان: جامعیت علمی آیات، قلمرو جامعیت قرآن، جامعیت حداکثری، جامعیت حداقلی، جامعیت اعتدالی، آیت الله جوادی، آیت الله معرفت
 • بی بی حکیمه حسینی حکمت*، رضوان رخشانی صفحات 146-169

  در سال های اخیر که کشور گرفتار آسیب های متنوع اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه است، راهبردهایی از سوی رهبر معظم انقلاب ارایه شده است؛ که یکی از مهم ترین آن ها، استفاده از ظرفیت های داخلی یا دنبال نمودن «پیشرفت اقتصادی درون زا» است. این راهبرد بی گمان از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند اثر سیاست های خصمانه خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد و تحقق آن، بطور عمده، مستلزم مشارکت سه رکن مردم، نخبگان جامعه و مسیولان است. این مقاله از میان این سه رکن، بر نقش مسیولان متمرکز شده و با محوریت قرآن، روایات و بیانات رهبر انقلاب بر اساس روش توصیفی و تحلیلی، به استخراج و تبیین این عامل اهتمام ورزیده است. بررسی ها نشان می دهد، مسیولان از یک سو در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی کشور همچون معادن، زمین ها و نفت دارای نقش هستند؛ و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شاخه از ظرفیت های انسانی کشور مورد توجه اند. این تاثیرگذاری، شامل: اجرای عدالت، مبارزه با فساد، کارآفرینی، جلوگیری از اسراف و... است.

  کلیدواژگان: آموزه های اسلامی، آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، مسئولان، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی
 • حسن صادقی* صفحات 170-189

  یکی از آیات مهمی که مورد گفتگو میان مفسران فریقین است، آیه نخست سوره مبارکه انفال است. اهمیت موضوع با توجه به اینکه از دیدگاه شیعه، این آیه بیانگر منابع مالی حاکمیت دینی است، روشن است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، نتیجه گرفته است که از دیدگاه دانشمندان شیعه، انفال به معنای زیادی ها است و در آیه نخست سوره انفال، به معنای عام بوده و هرگونه اموال بدون مالک خصوصی را شامل می شود. مالکیت انفال متعلق به خدای سبحان و رسول اکرم ص و جانشین ایشان؛ یعنی امام معصوم ع و ولی فقیه است. این آیه با آیه 41 همین سوره نسخ نشده است. از دیدگاه مشهور اهل سنت، انفال به معنای غنایم جنگی است، در عین حال، برخی از آن ها وجوه دیگری نیز بیان کرده اند. مشهور اهل سنت عقیده دارند که پس از رسول اکرم (ص)، امام جامعه به حسب اجتهاد و مصلحت برای مسلمانان می تواند به کسانی که بخواهد، از انفال بدهد، ولی در چگونگی و زمان دادن از انفال اختلاف دارند. به نظر مشهور اهل سنت، آیه نخست انفال با آیه 41 نسخ شده است. در این مقاله، دیدگاه شیعه با استفاده از آیات و روایات اثبات شده و دیدگاه اهل سنت و ادله آن بر اساس ظاهر آیه و روایات نقد شده است.

  کلیدواژگان: انفال، فیء، خمس، آیه انفال، مفسران فریقین
 • قاسم بابائی* صفحات 190-215

  یکی از موضوعات چالشی در عصر حاضر، اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد برگفت گو در فضای دانشی، روزنه ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی پیداکرده است که درتلاشند با قبح زدایی به تجوز آن بپردازند.برخی سازمان ها ودولت ها با قبح زدایی از طریق فعالیت های رسانه ای وقانونی اعلام کردن، اوتانازی داوطلبانه، رغبت به سمت آنرا ترویج می کنند. کشورهای مانند بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوییس و اخیرا اسپانیا، آنراقانونی اعلام کرده اند.روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی تحلیلی و یافتن افق های مشترک از منظر درون دینی  آیات قران کریم و برون دینی (نسل اول حقوق بشر) خواهد بود.از منظر قرآن کریم دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه وجود ندارد که می توان به دلایل عدم جواز؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشخیص اشاره کرد. همچنین از منظر برخی مواد حقوق بشر به ویژه حقوق نسل اول بشرمی توان به منع اوتانازی آگاهی یافت.

  کلیدواژگان: اوتانازی داوطلبانه، قرآن کریم، نسل اول حقوق بشر، حق حیات، کرامت انسانی، عقل خود بنیاد
 • اکرم سادات سیدی*، سید محمد علوی زاده صفحات 216-239

  خداوند متعال در قرآن کریم برای رساندن مقصود خود به مخاطبین به کرات از قصه و داستان بهره برده است. یکی از داستان هایی که در قرآن کریم مطرح شده است، داستان اصحاب کهف است.مستشرقانی که به تحلیل قرآن کریم، از جمله داستان اصحاب کهف پرداخته اند، نظریات متفاوتی را در مورد این داستان مطرح نموده اند. تحلیل های متفاوت خاورشناسان در مورد داستان اصحاب کهف انگیزه ای ایجاد کرد که در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شود که مستشرقین در مورد داستان اصحاب کهف چه نظریاتی را مطرح کرده اند؟ این نظریه ها با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد انتقادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی از خاورشناسان، این داستان را اسطوره و برخی دیگر آن را برگرفته از واقعیت و برخی آن را برگرفته از قصه های مسیحیان دانسته اند و این تفاوت رویکردشان نسبت به داستان اصحاب کهف منجر شده است که پیام های متفاوتی را از آیات برداشت کنند و برداشت های ناصوابی نیز داشته باشند. در این پژوهش ضمن مردود شمردن دیدگاه اسطوره انگاری داستان اصحاب کهف، روشن می گردد که حضرت رسول الله (صلی الله‎ علیه وآله) این داستان را از مسیحیان نقل نکرده است؛ بلکه مسیحیان این داستان را که بر اساس واقعیت است، به خاطر رسیدن به اهداف شبهه ناک خود، تحریف کرده و در میراث دینی شان وارد کرده اند.

  کلیدواژگان: قرآن، اصحاب کهف، نقد تحلیلی، مستشرق، خاورشناس، اسطوره
 • فاطمه رئوفی تبار* صفحات 240-259
  با وجود تمام اختلاف های زن و مرد، هر دو در ذیل ‎نوع واحدی به نام انسانیت قرار می گیرند؛ با این حال، اختلاف های وابسته ‎به ‎جنسیت، نگاه های متفاوتی را نسبت به فعلیت انسانی زن و فعالیت های اجتماعی او سبب شده است. هدف از این پژوهش، تاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی و فعالیت اجتماعی از نظر گاه امامیه (به نمایندگی از تلقی دوم) و وهابیت (به نمایندگی از تلقی اول) با محوریت اندیشه های آیت الله جوادی آملی و بن باز است که با روش تطبیق و تحلیل به نگارش درآمده است. بر این اساس، بن باز در وهابیت از جمله کسانی است که با اعتقاد به نقص عقل و ایمان زن، فعلیت انسانی او را بی پاسخ گذاشته است و به بهانه حرمت اختلاط با مرد، او را از حضور در اجتماع بازمی دارد. در مقابل، آیت الله‎ جوادی به نمایندگی از تفکر امامیه، مهم ترین بعد انسان را روح می داند که جنسیت در آن معنا ندارد و زن و مرد با تقوا پیشگی می توانند مراحل فعلیت خود را بدون هرگونه تبعیض، طی کنند. از دیگاه علامه جوادی فعالیت اجتماعی نیز برای زن، با رعایت حدود اسلامی، جایز و در برخی موارد، لازم و ضروری است. این نگاه، افزون بر مطابقت با عقل، برگرفته از آیا ت قرآن و روایات است.
  کلیدواژگان: تفاوت جنسیتی، زن، آیت الله ‎جوادی آملی، بن باز، امامیه، وهابیت
 • رقیه خلیلی* صفحات 260-283

  قرآن کریم، آخرین و کامل ترین کتاب هدایت و نسخه سعادت همه بشر است. حقیقت قرآن بسان نوری است که از منبع لایزال علوم الهی سرچشمه می گیرد تا زندگی آدمیان را روشن کند. پژوهش درباره اسلام و قرآن از جمله موضوعاتی است که به صورت آکادمیک، در دو سده اخیر مورد توجه مستشرقان بوده است. یکی از محورهایی که مستشرقان دینی درباره آن آثاری را پدید آورده اند، خاستگاه قرآن است. پیش فرض بسیاری از آنان این است که قرآن اثری بشری بوده و از آموزه ها و گزارش های تاریخی قبل از خود استفاده کرده است. با این حال همه مستشرقان در این باره یکسان نمی اندیشند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی است که بیان کند نقد و تحلیل آرای مستشرقان دینی پیرامون خاستگاه قرآن، بر اساس آرای تفسیری آیت الله جوادی به چه صورت می باشد؟ پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی به بیان این مسیله پرداخته، که بر اساس آن، مشخص شد که اهم نظرات درباره خاستگاه قرآن از دیدگاه مستشرقان، بشری یا غیر بشری بودن آن است، صرع و بیماری، تجلی نفس، فرهنگ و عقاید عرب جاهلی و . . . از جمله خاستگاه های بشری و آیین حنفاء، مصادر خارجی و الهی و وحیانی بودن از جمله خاستگاه های غیر بشری قرآن است. در این نوشتار، پس از ذکر آرای مستشرقان دینی پیرامون خاستگاه قرآن، ابتدا حقیقت وحی از دیدگاه آیت الله جوادی تبیین گردیده و آن گاه نقد و تحلیل آرای مستشرقان از دید این عارف فرهیخته بررسی شده و الهی و وحیانی بودن خاستگاه قرآن، اثبات شده است.

  کلیدواژگان: خاستگاه قرآن، مستشرقان دینی، آرای مستشرقان دینی، وحیانی بودن قرآن، آرای تفسیری جوادی
|
 • Sayyed Mahmoud Tayyeb Hsoseini, Omolbanien Ahmadiean * Pages 10-29
  Is the slaughtered animal by the people of the book lawful or not? This issue has been the subject of controversy among commentators and jurists for a long time. Muslim jurists are divided into two groups regarding this issue,  few Shia jurists and the majority of Sunni jurists believe that the animal meat slaughtered by the People of the Book is lawful while the majority of Shia jurists consider the slaughter of the People of the Book to be haram. In this article, the opinion of two great  Shia commentators, Allameh Tabatabai, and Ayatollah Javadi Amoli, has been explained. These commentators believe that the sacrifices of the people of the book are valid, But the meaning of the word "food" is the source of their different opinion. Allameh believes that what is meant by food is grains and does not include the ritual sacrifices of the people of the book, and Ayatollah Javadi Amoli, with Quranic and customary arguments, as well as internal evidence and verses, states that food does not mean specifically barley and wheat.  It includes cooked and raw food. As a result, the verse provides the solution of food prepared by the People of the Book, both slaughtered and non-slaughtered. Accordingly, the argument requires two things: 1. Purity of the people of the book; 2. Their slaughtered animal to be lawful
  Keywords: lawful Zabaih, Zabiha of Ahlul Kitab, Food Ahlul Kitab, Allameh Tabatabai, Javadi Amoli
 • ALI Mohammadi Ashnani *, Hamid Hasanzadeh Pages 30-51
  The structure of human existence and psyche is one of the most important and fundamental issues that has long been considered as an introduction to education; Jung and Allameh Javadi Ameli, as two contemporary thinkers and anthropologists, despite their differences in principles, sources, methods and approaches, have emphasized its necessity and importance and warned of its shortcomings or mistakes.The present article comparatively compares Allameh Javadi's revelatory view and Jung's psychoanalytic view of the human psychological structure and presents research papers on human education. According to the findings of this study, Jung, the psychological structure of man, includes 1-conscious 2-individual unconscious and 3-collective unconscious and from the point of view of Allameh Javadi Amoli, including 1- material and instinctive aspect 2- exemplary aspect 3- intellectual aspect and 4- aspect It is divine and the soul is single. Jung considers the structure of the conscious mind to consist of me and the masks, and the individual subconscious part to be full of shadows, and the collective subconscious to be of the archetypes and the masculine aspect of anima and the feminine aspect of animus. But Allameh Javadi Amoli considered the unconscious aspects of man to be full of the previous teachings of the divine nature and considered the human soul to be completely excluded from the masculine and feminine aspects and considered it to be related to the human body.
  Keywords: Human psychological structure, Education, psychoanalysis, Carl Jung, Allameh Javadi Amoli
 • MohammadAli Asadi Nasab Pages 52-73

  Surah Fatiha al- Kitab for its content, importance based on the narrations, and its role in the knowledge, practice, and spirituality of the believers has always been the focus of commentators of the Quran. They have examined and interpreted it in different aspects. Many topics have been proposed and a significant part of mystical topics has been dedicated to Surah; Therefore, it is necessary to receive all-around attention from a mystical point of view. In this regard, one of the important aspects is its mystical structure, which will have a great impact on the understanding and realization of its true purpose; In this regard, mystic commentators various have mentioned different plans for interpreting its structure. In this article, these plans are explored and adapted with the library method and scholarly analysis; First, the opinions of the mystic commentators are quoted and analyzed, and then we will express our opinion on the mystical structure of Surah Fatiha and we will clarify that almost all the structures expressed so far have the problem and had not convincing reason and attention to the context of the verses.  However, we can have  structure without the problem of inconsistency or context based on worship theory in both parts of the surah.

  Keywords: Quran, mysticism, structure, Surah Hamad
 • Mohammad Abedi * Pages 74-100

  The Qur'an, as the main source of responses to the problems of the political life of Muslims, has always been exposed to different political interpretations. The impressions are sometimes damaged by different views, such as the Siyaq law concerning words, sentences, and verses. In the meantime, part of the problems in the field of Siyaq [context] is related to the context of the verses. The invalid interpretations have raised the question “What harms do threaten the political perceptions in the context of the verses?”  This research emphasizes that these perceptions in the field of using the context of the verses have suffered various damages, including neglecting the context of the verses and incorrect use of the context of the verses. This research is based on gathering information in the library based on descriptive and analytical methodologies.  The result of the research is to prove the problems of perceptions and conclusions because of neglecting the context[siyaq] of the verses (such as neglecting the context of the verses leading to the absence of political meanings of the words, negligence of the non-political and governmental relationships of the words, the verse being unrelated to the political and governmental dignity; neglecting the opposition of the context to the claim of the political tyranny of the Prophet (PBUH) ) or the invalid use of the context of the verses (such as the lack of criterion for the unity of the subject; the inability of the context to restrain the generality of the meaning of the verse; the incompatibility of the context with the generality of the verse) in addition this paper is to provide solutions for the aforementioned problems

  Keywords: Quran, Politics, political perception, the context of the verses
 • Hossein Khani Kalgay *, Elnaz Azaran Pages 101-123
  For each letter in the source language, there are several equivalents in the target language with different roles and translations. Therefore, choosing an equivalent for that letter and the role that letter plays, among the types of roles that come to the reader's mind, is one of the problems in the field of translation. It has a special position that distinguishes it from other letters because it contains different types that are very similar to each other so sometimes they are confused in terms of role due to this similarity, and each gives different meanings to the sentence. Therefore, the types of "wow" in the Arabic language and its uses in the Holy Qur'an have been examined and adapted in the translations of Fuladvand, Elahi Qomsheai, and Rezaei. The obtained results show that Fouladvand has acted correctly in comparing "Waw atfe", "Waw maeyat", and "Waw qasm". Elahi Qomsha'i has done the right thing in comparing "Waw haliyeh", "Waw thamaniyeh" and "Waw qasam". And Rezaei had a correct performance in the comparison of "Wow estenafiyeh", "Waw thamaniyeh" and "Waw qasam".  In general, the translation of Foladvand is more accurate when comparing the types of "Waw".
 • Saied Hosein Shafieidarabi, Khadigeh Hosein Zadeh *, Maryam Alsadat Mousavi Pages 124-145
  Scientific comprehensiveness is an essential principle in Quran interpretation. Each of the Shiite commentators tends to adopt a particular interpretation by citing evidence in each area of comprehensiveness. It has raised questions regarding the positions of Ayatollah Javadi and Ayatollah Ma'refat on the scientific comprehensiveness of the Quran. This is based on their detailed and serious contributions to this discussion. The present paper explores this issue through a comparative analysis of the transmission and processing of information. Based on the research findings, both contemporary Qur'anic personalities accepted the scientific comprehensiveness of the Qur'an and provided comments on it. Ayatollah Javadi believes that the Qur'an's inherent scientific comprehensiveness results from the fact that all sciences are effective in achieving happiness both in this world and the afterlife, while the Qur'an was revealed for human happiness; Therefore, the maximum comprehensiveness of the Qur'an is acceptable under the following two conditions; Firstly, Qur'an guidelines should include the appearance, interior, reduction, and interpretation of the book; Secondly, these guidelines must be provided by the infallible. No one should expect the Quran to cover all sciences equally, or that we can derive details about all sciences from it. Although his principle is provable, some weaknesses exist. However, Ayatollah Ma'refat acknowledges the scientific comprehensive nature of the Qur'an through certain branches of science. By criticizing opposing views on comprehensiveness and religious belief, he tries to prove his theory and argues that the Qur'an cannot be used to extract all sciences; rather, it is a scientific reference whose reliability is unquestionable because of its comprehensiveness.
  Keywords: Scientific comprehensiveness of verses, The realm of comprehensiveness of the Qur'an, maximum comprehensiveness, minimal comprehensiveness, moderate comprehensiveness, Ayatollah Javadi, Ayatollah Ma'refat
 • Bibi Hakime Hosseini Hikmat *, Rezvan Rakhshani Pages 146-169

  One of the challenging subjects in today's era is voluntary euthanasia; the excess of discussion in the academic space has also found an opening towards the cultural and cinematic space that they are trying to license by de-ugliness. Some organizations and governments promote the desire for voluntary euthanasia by destigmatizing it through media and legal activities. Countries such as Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and recently Spain have declared it legal. The research method will be based on descriptive, analytical studies and finding common horizons from an intra-religious perspective (verses of the Holy Quran and extra-religious ones (the first generation of human rights). From the perspective of the Holy Quran, there is no evidence for the permissibility of voluntary euthanasia, which It is possible to point out the reasons for impermissibility such as the right to life, the right to human dignity, the exclusivity of the right to die for God, the principle of the wisdom of pain and suffering, and the possibility of error in diagnosis. Also, from the point of view of some human rights articles, especially the rights of the first generation of human beings, it is possible to prohibit Euthanasia became known.

  Keywords: Islamic teachings, Ayatollah Khamenei, the leader of the revolution, Officials, Economic, Economic Strength
 • Hasan Sadeghi * Pages 170-189

  One of the important verses which is the subject of debate among commentators of the fariqin is the first verse of Surah Mubaraka Anfal. Its importance is evident since, from the Shiite point of view, this verse expresses the financial resources of religious sovereignty. The present article has taken a descriptive-analytical approach and concluded that from the point of view of Shiite scholars, Anfal means all incomes. In the first verse of Surah Anfal, it is used in its general sense and includes any property without a private owner. The ownership of Anfal belongs to God Almighty and the Holy Prophet (PBUH) and his successor, the infallible Imam and the Supreme Leader. This verse is not abrogated by verse 41 of the same surah. From the point of view of famous Sunnis, Anfal means spoils of war, while some of them have expressed other aspects as well. Famous Sunnis believe that after the Holy Prophet, the Imam of the community can give from Anfal to whoever he wants, according to ijtihad and expediency for Muslims, but they differ on how and when to give Anfal. According to the well-known Sunnis, the first verse of Anfal has been abrogated by verse 41. In this article, the Shiite point of view has been verified using verses and Ahadith, and the Sunni point of view and its arguments have been criticized based on the form of the verse and Ahadith.

  Keywords: anfal, Fei, Khums, Anfal verse, commentators of the fariqin
 • Qasim Babaei * Pages 190-215

  One of the challenging subjects in today's era is voluntary euthanasia; the excess of discussion in the academic space has also found an opening towards the cultural and cinematic space that they are trying to license by de-ugliness. Some organizations and governments promote the desire for voluntary euthanasia by destigmatizing it through media and legal activities. Countries such as Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and recently Spain have declared it legal. The research method will be based on descriptive, analytical studies and finding common horizons from an intra-religious perspective (verses of the Holy Quran and extra-religious ones (the first generation of human rights). From the perspective of the Holy Quran, there is no evidence for the permissibility of voluntary euthanasia, which It is possible to point out the reasons for impermissibility such as the right to life, the right to human dignity, the exclusivity of the right to die for God, the principle of the wisdom of pain and suffering, and the possibility of error in diagnosis. Also, from the point of view of some human rights articles, especially the rights of the first generation of human beings, it is possible to prohibit Euthanasia became known.

  Keywords: Voluntary euthanasia, The Holy Quran, the first generation of human rights, the right to life, Human dignity, self-foundation
 • Akram Sadat Seyyedi *, Seyad Mohammad Alavizade Pages 216-239

  In the Holy Qur'an, God Almighty has used stories many times to convey His purpose to the audience. One of the stories mentioned in the Holy Quran is the story of the Companions of the Cave.Orientalists who have analyzed the Holy Quran, including the story of the Companions of the Cave, have put forward different opinions about this story. The different analyses of orientalists about the story of the Companions of the Cave created an incentive to answer the question in this research, what theories have the Orientalists put forward about the story of the Companions of the Cave? Of course, these theories are discussed and investigated with a descriptive-analytical method and with a critical approach.  Some orientalists have considered this story to be a myth, others have taken it from reality, and some have taken it from the stories of Christians, and this difference in their approach to the story of the Companions of the Cave has led them to take different messages from the verses and have incorrect perceptions. In this research, while rejecting the mythic view of the story of the companions of the cave, it becomes clear that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) did not narrate this story from the Christians; Rather, Christians have distorted this story, which is based on reality, to achieve their dubious goals and have included it in their religious heritage.

  Keywords: Qur' an, Companions of the Cave, analytical criticism, Orientalist, myth
 • Fatemeh Raoofy Tabar * Pages 240-259
  Gender difference, which means being male or female, is one of the characteristics that classify human beings into two major classes, men and women. Despite all the differences between men and women, both of them would be identified with a single type; and their commonalities cause both to be called human. However, differences related to gender have caused different views about a woman's reality as a human and her social activities. The aim of this research is to the effect of gender differences on human reality and social activity from the perspective of Imamiya (on behalf of the second perception) and Wahhabism (on behalf of the first perception) by focusing on the thoughts of Ayatollah Javadi Amoli and Benbaz, which has been written by using the method of comparison and analysis. in Wahhabism, Ben Baz is one of those who, believing in the lack of intellect and faith of a woman, ignores her human reality and prevents her from being in the community under the pretext of being forbidden social intercourse with men. This perception, relying on the appearance of some hadiths, has closed its eye on the numerous verses of the Qur'an and Traditions, which do not limit human development to a specific gender and consider only humanity and piety as the criteria. On the other hand, Ayatollah Javadi, on the behalf of Imamiya thought, believes the soul is the most important dimension of humans, in which gender has no meaning, and pious men and women can go through the stages of their human reality without any discrimination. Social activity, concerning Islamic limits, is also permissible and in some cases necessary for a woman. This view, in addition to being by wisdom, is derived from the verses of the Qur'an and Traditions.
 • Roghayeh Khalili * Pages 260-283

  The Holy Quran is the last and most complete book of guidance and a version of the happiness of all human beings. The truth of the Qur'an is like the light that emanates from the eternal source of the divine sciences to illuminate human life. Research on Islam and the Qur'an is one of the topics that has been academically considered by Orientalists in the last two centuries to clarify the human condition. One of the axes on which religious Orientalists have created works is the origin of the Qur'an. Many of them assume that the Qur'an is a human work and has used historical teachings and reports before it. However, not all Orientalists think the same way. This study aims to find out the relationship between critique and analysis of the views of Orientalists about the origin of the Qur'an, and the views of Ayatollah Javadi. The research has expressed this issue descriptively and analytically, based on which it has been determined that the most important opinions about the origin of the Qur'an from the point of view of Orientalists are whether it is human or inhuman، Six sources for the human origin and three sources for the non-human origin of the Qur'an are presented. In the present article, after mentioning the views of religious Orientalists about the origin of the Qur'an, first, the truth of revelation from the point of view of Ayatollah Javadi is explained and Then the critique and analysis of the views of Orientalists from the point of view of this educated mystic has been examined and the divinity and revelation of the origin of the Qur'an have been proved.

  Keywords: Interpretive votes Javadi, Religious Orientalists, The views of religious Orientalists, Origin of the Quran, Revelation of the Quran