فهرست مطالب

نشریه تربیت اسلامی
پیاپی 41 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد داودی، سید رضی موسوی، سعید صالحیان* صفحات 1-14
  تربیت اخلاقی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان یک نظام تربیتی، سهمی عمده در جهت گیری آن نظام دارد از این لحاظ منظری که ما بر مبنای آن مواجهه با مسایل اخلاقی را برمی گزینیم، به صورت کاملا تعیین کننده ای نظام تربیتی را برمی سازد. از این رو تربیت اخلاقی فقط یک زمینه و ساحت تربیتی مشخص و منفک نیست، بلکه به یک معنا، عمق و جوهره ی نظام تعلیم و تربیت را نشان می دهد. در این میان اخلاق فضیلت گرا به عنوان بدیلی برای نظام های اخلاقی عمل محور، می تواند چشم انداز متفاوتی را در فهم ما از مسایل اخلاقی رقم زند و بنیاد تربیت اخلاقی را نیز دستخوش تحول بنیادین گرداند. هدف از این مقاله واکاوی و صورت بندی این نقش در نظام تربیتی کلان است تا مشخص گردد که تربیت اخلاقی فضیلت مند می تواند چارچوبی متفاوت برای کلیت نظام تربیتی باشد. در این مقاله تلاش بر این است تا اولا به صورت فلسفی و نظر یک به اخلاق فضیلت در ارتباط با تاثیرگذاری بر نظام تربیتی پرداخته شود و از سوی دیگر تنها جنبه خاصی از این نظام مورد توجه نباشد، بلکه تاثیر اخلاق بر کلیت نظام تربیتی مورد بررسی قرار گیرد. مقاله نهایتا با این رهیافت به پایان می رسد که: تربیت اخلاقی فضیلت مندانه در اساس نوعی نگرش متفاوت به ساحت تربیت اخلاقی را رقم خواهد زد، زیرا بسیاری از بنیان های تربیت اخلاقی در نظام رسمی تربیتی بر پایه رویکردی قاعده مدار و بیرونی استوار شده است که اجازه شکل گیری درونی شاکله های اخلاقی را از متربیان سلب می نماید. در تربیت اخلاقی فضیلت مند، هدف از تربیت اخلاقی دنبال نمودن کمال اخلاقی در ابعاد مختلف زندگی متربیان خواهد بود و نه پرداختن صرف به انجام تکالیف از سوی آنها.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، فضیلت گرایی اخلاقی، تجربه زیبایی شناسانه، اخلاق فاعل بنیاد، تربیت یادگیرنده محور
 • مسعود نورعلیزاده میانجی*، عبدالله رحیمی صفحات 15-30

  این تحقیق با هدف ارایه الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در دوره های مختلف رشدی، به صورت کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شد. با توجه به شرایط و مسایل خاص جنسینگی افراد، چهار دوره کودکی، نوجوانی، جوانی و پس از ازدواج در نظر گرفته شد. براساس ویژگی ها، تکالیف و چالش های رشدی، برای هر دوره یک الگوی راهبردی ویژه تربیت و سلامت جنسی به دست آمد. الگوی تربیت جنسی سلامت محور در دوره کودکی: با سه مولفه «محافظت، مراقبت و پیشگیری»، در دوره نوجوانی با سه مولفه «مراقبت، پیشگیری و مهار»، در دوره جوانی با سه مولفه «پیشگیری، مهار و سلامت» و در دوره پس از ازدواج با سه مولفه «تامین، سلامت و عفاف» مشخص گردید. موفقیت در هر دوره، پیش نیاز تحقق مطلوب الگوی دوره بعدی است. این الگوها سیر تحولی تربیت جنسی افراد را با توجه به چالش های تحولی آنان نشان می دهد و برنامه های تربیت جنسی بر مبنای آن در خانواده و نظام آموزشی، تامین کننده سلامت جنسی افراد در تمام دوره های رشدی خواهد بود.

  کلیدواژگان: تربیت جنسی، سلامت جنسی، الگوی تربیت جنسی سلامت محور، دوره های رشد و تحول، رفتار جنسی
 • حمید رکن الدینی قلعه دژ، مژگان ضرغامی فرد*، حسین زینلی پور صفحات 31-48

  در عصر حاضر رعایت اخلاق حرفه‎ای توسط مدیران منابع انسانی در حوزه‎های مختلف و از جمله در ارزیابی عملکرد، امری ضروری بوده و با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه در این زمینه منافع بلندمدت سازمان تامین می‎شود. هدف این پژوهش شناسایی مولفه‎ های اخلاق حرفه‎ای مورد توجه مدیران مدارس در ارزیابی از عملکرد معلمان و بررسی تاثیر آنها در بهره‎ وری شغلی معلمان می‎باشد. روش این پژوهش، آمیخته، راهبرد پژوهش در بخش کیفی تحلیل مضمون بوده است. به این منظور 16 مصاحبه با مدیران باسابقه مدارس ناحیه1 بندرعباس انجام شد. با تحلیل محتوای مصاحبه‎ ها، مولفه‎های اخلاق حرفه‎ای شامل کرامت انسانی، عدالت و انصاف، امانت‎داری و رازداری، حقیقت‎گرایی، توجه به رشد و تعالی، رعایت قوانین و مقررات، انتقادپذیری، تعهد و تخصص، صداقت و شفافیت برای ارزیابی از عملکرد معلمان شناسایی شد. مولفه‎ های شناسایی شده و به سه دسته مولفه‎ های اخلاقی مورد توجه در برخورد با معلمان، مولفه‎ های اخلاقی فردی مدیر و مولفه‎ های اخلاقی مورد نیاز در محیط مدرسه تقسیم‎بندی شد. در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده از دو پرسشنامه (پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش اخلاق حرفه ای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت برای سنجش میزان بهره وری معلمان) جمع آوری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ‎ها مورد تایید قرار گرفت. با تحلیل‎های آماری در بخش کمی پژوهش، فرضیه اصلی این پژوهش مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین رعایت اخلاق‎ حرفه‎ای در ارزیابی معلمان و بهره‎ وری آنها وجود دارد. لذا می‎توان گفت در راستای بهبود بهره وری شغلی معلمان، مدیران مدراس باید مولفه‎ های اخلاق حرفه‎ ای شناسایی شده در این پژوهش را در ارزیابی عملکرد معلمان مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، اخلاق حرفه‎ای، بهره‎وری شغلی، معلمان، مولفه های اخلاق حرفه ای
 • مهتا مظفری، زهرا یحیی زاده، رضا معصومی نژاد* صفحات 49-62

  هدف از مطالعه حاضر شناسایی مولفه های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش آموزان جهت آمادگی آنها برای جامعه مهدوی بود. رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای متعارف بود. مشارکت کنندگان شامل معلمان شاغل در مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1400-1401 بود که 14 نفر از آنان به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبه های نیمه سازمان یافته ای از آنها صورت گرفت و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش توصیف غنی داده ها و خود بازبینی محقق و برای تعیین پایایی داده ها از روش بررسی همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که 7 مولفه هستی شناختی دینی (تضادناپذیری، ساختارشناسی پدیده ها، هنجارمحوری)، روایت گزینی (معنابخشی معنوی، شخصیت سازی دینی، مبانی سازی ظهور)، انسان شناسی دینی (توسعه معنوی، آینده پژوهی، تعلق پذیری باورها)، پژوهشگری دینی (گفتمان سازی مهدویت، نقادی، بسترشناسی)، مرجعیت شناسی (رهبریت، الگوسازی)، تلفیق پذیری ادیان (بحران شناسی دین زیستی، اشتراک دینی)، هویت سازی منتظران (بهزیستی دینی، منش پروری، تفکرگرایی، خود تعیین گری) مضامین اصلی هستند که با 125 مضمون اولیه شرایط را برای تربیت پذیری مهدوی دانش آموزان فراهم می آورند. نتایج نشان داد که معلمان برای درک معنادار شخصیت مهدی (عج) توسط دانش آموزان، ضرورت دارد زمینه فعالیت های کنشگرانه آنها را نسبت به شناخت اصل و مفهوم مهدویت در راستای هدایت درست رفتارهای فردی فراهم سازند.

  کلیدواژگان: معلمان، تربیت دینی، مهدویت، دانش آموزان
 • علیرضا مقدم* صفحات 63-79
  ادبیات داستانی کودکان یکی از موثرترین اشکال تعلیم و تربیت غیررسمی است؛ که متاثر از ایدیولوژی و گفتمان های موجود برخی عناصر تربیتی را در کانون توجه قرارمی دهد. محمود حکیمی به عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان کودکان در فضای اجتماعی و سیاسی سال های قبل از انقلاب اسلامی و در تقابل با گفتمان نظام سلطه به نگارش داستان هایی برای کودکان پرداخته است و تربیت دینی را که دغدغه ی خود و بخشی از جامعه روشنفکری آن زمان بود را محتوای مناسب برای داستان هایش انتخاب کرده است. پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی و به صورت هدفمند داستان «پرواز به سوی سیاره آزادی» را که از گونه داستان های دینی است، با هدف استخراج برخی عناصر تربیتی شامل اهداف تربیتی، الگوهای رفتاری و روش های تربیتی که در نظام های اعتقادی (ایدیولوژی ها) بیشتر موردتوجه قرار می گیرند، تحلیل و تبیین کرده است. نتایج این پژوهش ازنظر تحلیل گفتمانی وجود پنج گفتمان را تایید می کند. حکیمی چهار گفتمان رایج هم عصر خود یعنی؛ گفتمان چپ مارکسیست، مسیحیت، ملی گرایی و سکولار را توصیف و موردنقد قرار داده است. گفتمان پنجم، گفتمان اسلام شیعه و گفتمان غالب و تعلق گفتمانی او است و مضامین تربیتی در این اثر متاثر از همین گفتمان و در تقابل با سایر گفتمان ها شکل گرفته و ضمن به حاشیه بردن سایر گفتمان ها، گفتمان خود را برتری بخشیده است.
  کلیدواژگان: ادبیات دینی کودکان، تحلیل گفتمان، تعلیم و تربیت، محمود حکیمی
 • وجیهه میری*، اصغر منتظرالقائم صفحات 81-99

  بررسی موانعی که مقابل امامان شیعه در آموزش علوم اسلامی وجود داشت و تبیین آسیب هایی که هر یک از این موانع بر برنامه‎ی ایشان بر جای می گذاشت، هدف مطلوب این پژوهش است؛ موانعی که سبب شد جامعه اسلام، مانند پیکری واحد، پذیرای مرجعیت ایشان نشود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی−تحلیلی به منظور پاسخ به دو پرسش زیر سامان یافته است:− چه موانعی در آموزش علوم اسلامی از سوی امامان شیعه خلل ایجاد می‎کرد؟ − این موانع، چه آسیب‎هایی بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسلامی وارد می‎ساخت؟ یافته ها حاکی از آن است که امامان شیعه در آموزش علوم اسلامی با سه مانع اساسی مواجه بودند؛ حکومت، جریان های فعال در علوم اسلامی و التزام به اصل تقیه. این سه عامل آسیبهایی بر برنامه‎ی آموزشی امامان شیعه وارد کرد که ظهور بدعت و انحراف در دین اسلام، ار بین رفتن بخشی از سرمایه انسانی و علمی شیعه در علوم اسلامی، سرگردانی شیعیان، نفوذ در تشیع امامی، تردید در محتوای برخی از احادیث و انحراف در محتوای علوم اسلامی برخی از آنها هستند.

  کلیدواژگان: موانع، امامان شیعه (ع)، آموزش، علوم اسلامی
|
 • Mohammad Davoudi, Seyed Razi Mousavi, Saeed Salehian * Pages 1-14
  Moral education, as one of the most important elements of an educational system, has a major contribution in the direction of that system. The perspective based on which we choose to face moral issues, makes the educational system in a completely decisive way. Therefore, moral education is not only a specific field of education, but also shows the depth of the education system. In the meantime, virtuous ethics as an alternative to action-oriented moral systems can create a different perspective in our understanding of moral issues and make the foundation of moral education undergo a fundamental transformation. The purpose of this article is to analyze and formulate this role in the macro educational system to determine that quality moral education can be a different framework for the entire educational system. In this article, an attempt is made to first philosophically and theoretically address virtue ethics in relation to the impact on the educational system, and on the other hand, not only a specific aspect of this system should be considered, but the effect of ethics on the entire educational system should be investigated. The article finally ends with the approach that virtuous moral education will establish a different attitude to the field of moral education because many of the foundations of moral education in the formal education system are based on a rule-based and external approach that is allowed to form Internalization deprives educators of moral structures. In virtuous moral education, the goal of moral education will be to pursue moral perfection in various aspects of the life of educators, and not just to do their homework.
  Keywords: moral education, virtue ethics, Aesthetic experience, The ethics of the foundation, Learner-centered education
 • Masoud Nouralizadeh Mianaji *, Abdullah Rahimi Pages 15-30

  Sexual education and health is the basic foundation for achieving health in various aspects of societies and is one of the important concerns of educational institutions and families. The aim of this study was to provide patterns of health-oriented sexual education in different developmental periods, qualitatively and by documentary analysis method. According to the specific sexual conditions and issues of the individuals, four periods of childhood, adolescence, youth and the post-marriage were considered. Based on the characteristics, tasks and developmental challenges, a specific strategic pattern for sexual education and health was obtained for each period. Pattern of health-oriented sexual education in childhood was identified with three components "protection, care and prevention", in adolescence with three components "care, prevention and control", in youth with three components "prevention, control and health" and in the post-marriage period with three components of "satisfaction, health and chastity". Success in each period is a prerequisite for the optimal realization of the pattern of the next period. These patterns show the developmental process of sexual education of individuals according to their developmental challenges and sexual education programs based on it, will provide sexual health of individuals in all developmental periods.

  Keywords: sexual education, sexual health, health-oriented sexual education pattern, periods of development, sexual behavior
 • Hamid Roknaddini Ghaledej, Mojgan Zarghamifard *, Hossein Zeinalipour Pages 31-48

  The purpose of this study is to identify the components of professional ethics considered by school principals in evaluating teachers 'performance and to examine their impact on teachers' job productivity. The method of this research is mixed. The research strategy was in the qualitative part of thematic analysis and for this purpose 16 interviews were conducted with experienced school principals in District 1 of Bandar Abbas. By analyzing the content of the interviews, the components of professional ethics of human dignity, justice and fairness, fidelity and confidentiality, realism, attention to growth and excellence, compliance with rules and regulations, critique, commitment and expertise, honesty, and transparency to evaluate the performance of teachers are identified. The identified components were divided into three categories: ethical components considered in dealing with teachers, individual ethical components of the principal, and ethical components required in the school environment. The quantitative part of the research is based on two questionnaires, a researcher-made questionnaire to assess the professional ethics of school principals and a questionnaire based on the Hershey and Goldsmith productivity questionnaire, which is designed to measure teachers' productivity. With statistical analysis in the quantitative part of the research, the main hypothesis of this research was confirmed and there is a positive and significant relationship between the observance of professional ethics in teacher evaluation and their productivity

  Keywords: Components of professional ethics, performance appraisal, teachers' job productivity
 • Mahta Mozaffari, Zahra Yahyazadeh, Reza Madouminejad * Pages 49-62

  The aim of this study was to identify the components of the teacher approach in students' religious education to prepare them for the Mahdavi community. The qualitative research approach was conventional content analysis. Participants included teachers working in schools of Ardabil city in the academic year 1400−1401, 14 of whom were studied by purposive sampling of the index type. In this regard, semi−organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Data validation The method of data rich description and researcher self-review and to determine the reliability of the data, the simultaneous review method was used. The results showed that 7 components of religious ontology (inconsistency, phenomenology structure, norm−oriented), narrative selection (spiritual meaning, religious characterization, Fundamentals of Emergence), religious anthropology (spiritual development, futurism, Belonging to Beliefs), Religious research (Mahdism discourse, Criticism, context studies), Authority (Leadership, Modeling), Integrity of Religions (Crisis of Biology, Religious Sharing), Identity of Waiters (Religious Welfare, Character Development, Thinking, Self−Determination) are the main themes With 172 primary themes, they provide the conditions for Mahdavi educability of students.The results showed that teachers for a meaningful understanding of the personality of Mahdi (pbuh) by students they should provide the ground for their active activities towards creating the original reality of Mahdism in order to guide human behaviors correctly.

  Keywords: teachers, Religious education, Mahdism, students
 • Alireza Moghaddam * Pages 63-79
  Children's fiction is one of the most effective forms of non-formal education in addition to formal education; Influenced by the existing ideology and discourses, some educational elements are in the center of attention. Mahmoud Hakimi, as one of the most prolific children writers in the social and political space of the years before the Islamic Revolution and in opposition to the discourse of the domination system, has written stories for children and appropriate religious education that was his concern and part of the intellectual community at that time. He has chosen for his stories. The present study uses the method of critical discourse analysis and purposefully tells the story of "Flying to the Planet of Freedom", which is a kind of religious story, with the aim of extracting some educational elements, including; It has analyzed and explained the educational goals, behavioral patterns and educational methods that are most considered in belief systems (ideologies). The results of this research in terms of discourse analysis is that Hakimi has Five common discourses of his time, namely; The leftist Marxist discourse has described and criticized Christianity, nationalism, secularism, and Shiite Islam. The Fifth discourse is the dominant discourse and belongs to the wise discourse, and the educational themes in this work are influenced by the same discourse and are formed in contrast to other discourses, and while marginalizing other discourses, it has superiorized its discourse.
  Keywords: Children's religious literature, Discourse Analysis, education, Mahmoud Hakimi
 • Vajiheh Miri *, Asghar Montazer Al-Ghaem Pages 81-99

  Shiite Imams, as the final source of knowledge after the Messenger of God (PBUH), were able to surpass their scientific authority over other currents of thought-belief in a period when one of the characteristics of which was the spread of Islamic sciences. Islamic sciences mean sciences whose subject and issues are the principles or sub-principles of Islam or things on the basis of which the principles and sub−principles of Islam are proved. According to the needs of the Islamic community and the need to confront heresies and deviations, Islamic sciences were defined in the educational priority of Shiite Imams; However, achieving scientific authority in these sciences was not an easy task, especially when the current and educational currents active in this field were equal to them. . Pathology of the conditions and obstacles that existed in front of Shiite Imams in teaching Islamic sciences is the desirable goal of this study To clarify the fact that in what difficult political, social and intellectual conditions she was able to establish the foundations of Islamic sciences And why the Islamic society, as a single body, did not accept his authority. Based on this, two questions are considered in this article.  −What effective obstacles hindered the teaching of Islamic sciences by Shiite Imams? −What harm did these obstacles do to the program of Shiite Imams in teaching Islamic sciences?

  Keywords: obstacles, Shiite Imams, education, Islamic sciences