فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 63، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدیه خدادوست، مرتضی صابری*، فرج الله ترنیان صفحات 441-453
  سابقه و هدف

  خاک از مهمترین اجزای تشکیل دهنده اکوسیستم های مرتعی است و تخریب آن، کاهش توان تولید مرتع را در پی خواهد داشت. مراتع در حدود نیمی از خشکی های جهان را تشکیل می دهند و دارای بیش از یک سوم از ذخایر کربن زیست کره خاکی می باشند. در نتیجه، این اراضی قابلیت زیادی برای ترسیب کربن دارا هستند. این مطالعه با هدف بررسی توان ذخیره کربن و نیتروژن خاک در دو عرصه قرق و چرا شده در مراتع کوته شهرستان خاش، در استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  برای مطالعه اثر قرق بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک، سایت قرق 15 ساله مرتع کوته واقع در شهرستان خاش در نظر گرفته شد و سپس یک منطقه تقریبا مشابه با آن، به عنوان سایت چرا شده در نظر گرفته شد. با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه، در هر یک از مناطق قرق و چرا شده، 6 ترانسکت 100 متری (سه تا در جهت شیب و سه تا عمود بر جهت شیب) با فواصل تقریبی 50 متر، استقرار گردید. از ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت سه پروفیل خاک حفر گرید و از عمق های 0-15 و 15-30 سانتی متری نمونه خاک در دو سایت قرق و چرا شده برداشت شد. سپس 3 نمونه برداشت شده از هر ترانسکت (6 ترانسکت و در نهایت 6 نمونه برای هر منطقه و عمق مشخص) با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه شد. بطور کلی تعداد 24 نمونه خاک جهت اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری، ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل به آزمایشگاه انتقال یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون t جفتی و مستقل استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد تفاوت معنی دار در ذخیره کربن و نیتروژن کل در دو منطقه قرق و چرا شده وجود دارد (01/0<p). میزان کربن و نیتروژن در سایت قرق بیشتر از سایت چرا شده بود. بین فاکتور ذخیره کربن خاک در منطقه قرق و چرا شده در عمق 0-15 سانتی متر تفاوت معنی دار وجود نداشت ولی برای عمق 15-30 سانتی متر تفاوت معنی دار در سطح یک درصد وجود داشت. بیشترین مقدار ذخیره کربن در منطقه قرق و عمق 15-30 سانتیمتر (1/8 تن در هکتار) بدست آمد، در حالی که این مقدار در منطقه چرا شده در عمق دوم 1/5 تن در هکتار بود. نتایج حاصل از اندازه گیری ذخیره نیتروژن نشان داد بین دو منطقه قرق و چرا شده تفاوتی معنی داری در عمق اول وجود نداشت. ولی در عمق دوم بین ذخیره نیتروژن کل خاک در دو منطقه مورد مطالعه تفاوت معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد، بطوریکه ذخیره نیتروژن در عمق دوم خاک منطقه قرق  88/0 تن در هکتار و در منطقه چرا شده 48/0 تن در هکتار بود.

  نتیجه گیری

  بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که قرق باعث افزایش ذخیره کربن و نیتروژن کل در خاک منطقه قرق نسبت به منطقه چرا شده، شده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه میزان ذخیره کربن و نیتروژن کل در خاک عمقی (15-30سانتی متر) بیشتر از خاک سطحی (0-15 سانتی متر) بود، به نظر می رسد در مناطق بیابانی میزان ذخیره کربن و نیتروژن خاک، در خاک عمقی بیشتر از خاک سطحی است.

  کلیدواژگان: مرتع، ذخیره کربن، خاک، قرق، کوته
 • یحیی کوچ*، ذکریا پرندوش، مهرداد زرافشار صفحات 454-467

  فلور و فون خاک نقش بسزایی در چرخه عناصر غذایی و پایداری اکوسیستم دارند. با هدف بررسی تغییرات فعالیت این موجودات خاکزی در نتیجه تغییر پوشش های گیاهی از جنگل به مرتع در مناطق کوهستانی شمال کشور، پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور، در منطقه کینج نوشهر یک رویشگاه جنگلی با غالبیت گونه لور (Carpinus orientalis Miller.)، رویشگاهی با غالبیت ولیک (Crataegus microphylla C. Koch.) - زرشک (Berberis integerrima Bunge.)، رویشگاه مرتعی با پوشش غالب Stachys byzantina و رویشگاه مرتعی با پوشش غالب Rhamnus pallasii مورد توجه قرار گرفت. از هر یک از این رویشگاه ها تعداد 12 نمونه خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد. مطابق با نتایج، بیشترین مقادیر زیتوده درشت ریشه به پوشش جنگلیCarpinus  و تیپ گیاهیBerberis  - Crataegus اختصاص داشت، در حالی که پوشش جنگلیCarpinus  دارای بالاترین مقادیر زیتوده ریزریشه بوده است. تعداد و زیتوده اپی ژییک ها و آنسییک ها تفاوت آماری معنی داری را در بین پوشش های گیاهی نشان ندادند. بیشترین جمعیت اندوژییک ها، کل کرم های خاکی، کنه ها، پادمان ها، نماتدها، پروتوزویرها، باکتری ها و قارچ ها در جنگلCarpinus  مشاهده شد. پوشش جنگلیCarpinus  و تیپ گیاهیBerberis  - Crataegus دارای بیشترین مقادیر تنفس پایه، زیتوده های میکروبی کربن و فسفر و آنزیم آریل سولفاتاز بوده اند. بیشترین مقادیر تنفس برانگیخته خاک در تیپ گیاهی Berberis  - Crataegus  و بیشترین مقادیر زیتوده میکروبی نیتروژن، آنزیم های اوره آز، اسیدفسفاتاز و اینورتاز در جنگل Carpinus  مشاهده شد. تحلیل مولفه های اصلی حاکی از آنست که تخریب رویشگاه جنگلی و تبدیل آن ها به مرتع باعث کاهش فعالیت های فلور و فون، کیفیت و حاصل خیزی خاک شده است.

  کلیدواژگان: رویشگاه ییلاقی، پوشش جنگلی، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، کیفیت خاک
 • ماندانا محمدی، زینب جعفریان*، رضا تمرتاش، منصوره کارگر صفحات 468-480
  سابقه و هدف

  پیش بینی الگوهای غنا و تنوع زیستی برای ایجاد استراتژی های حفاظت از تنوع تحت تغییرات محیطی منطقه ای و جهانی مورد استفاده هستند لذا، مطالعه آنها به مدیریت مراتع کمک خواهد کرد. از آنجایی که مدل سازی پراکنش گونه های گیاهی می تواند اطلاعات کاربردی و با اهمیتی در راستای شناسایی و معرفی زیستگاه های بالقوه گونه های گیاهی ارایه نماید و هم چنین مطالعات کمی در زمینه ی مدل سازی غنای گونه ای با کمک متغیرهای محیطی در ایران صورت گرفته است، بنابراین مطالعه مدل سازی غنای گونه ای در مدیریت پوشش گیاهی مراتع دارای اهمیت و ضرورت است که هدف تحقیق حاضر است.

  مواد و روش ها

  چنین بررسی در مراتع سرخ گریوه منطقه هزار جریب بهشهر با مساحت 2620 هکتار انجام شد. برای نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک از روش طبقه بندی تصادفی-سیستماتیک استفاده شد. در مجموع 260 پلات یک متر مربعی در منطقه مستقر گردید. در هر پلات لیست گونه ها، درصد پوشش گونه ها، درصد لاشبرگ، سنگ و سنگریزه و تعداد گونه یادداشت گردید. سه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری در طول هر ترانسکت برداشت و در آزمایشگاه برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شدند. متغیر های فیزیوگرافی  در نرم افزار Arc GIS تعیین شدند. متغیرهای اقلیمی برای دوره آماری 15 ساله (1995-2010) جمع آوری شدند. متغیر های اقلیمی پیش بینی گر در این تحقیق شامل رطوبت نسبی سالانه، میانگین دمای سالانه و میانگین بارندگی سالانه بودند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک نیز شامل درصد رطوبت، شن، رس و سیلت، pH، EC، کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم استفاده شد. پیش بینی شاخص های تنوع گونه ای گیاهان با دو

  روش

  مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، مدل درخت رگرسیون تقویت شده (BRT)، انجام پذیرفت. آنالیز اهمیت متغیرهای محیطی برای مدل GLM و مدل BRT در بسته biomode2 انجام شدند. برای ارزیابی مدل ها از ضریب تبیین R2 و RMSE استفاده شد. برای مقایسه عملکرد دو مدل از معیار سطح زیر منحنی (AUC) استفاده شد.

  نتایج

  نتایج مدل  GLMنشان داد به ترتیب ارتفاع، سیلت، میانگین بارندگی سالانه، نیتروژن و میانگین رطوبت سالیانه موثرترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر غنای گونه ای بودند. هم چنین در مدل BRT نتایج بیانگر این مطلب است که به ترتیب متغیرهای ارتفاع، اسیدیته خاک، میانگین رطوبت سالانه و رس بیش ترین اهمیت را در غنای گونه ای دارند. نتایج مدل GLM نشان داد که از بین شاخص های غنا و تنوع گونه ای، بالاترین R2 مربوط به شاخص غنا به مقدار 33/0 بوده است. همچنین مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر این شاخص نیتروژن، اسیدیته، هدایت الکتریکی، بارندگی، رطوبت بودند نتایج مدل BRT نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده بالاترین R2 مربوط به شاخص تنوع  شانون به میزان 37/0 بود. همچنین مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر این شاخص نیتروژن، ارتفاع، درصد رس و رطوبت بودند. در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر اینطور بر می آید که پارامترهای محیطی تاثیرگذار بر غنا توسط مدل GLM، شامل ارتفاع، میانگین بارندگی سالانه، میانگین رطوبت سالیانه، نیتروژن و سیلت و توسط مدل BRT، شامل ارتفاع، رطوبت سالیانه، اسیدیته و رس بودند. نتایج ارزیابی دو مدل نشان داد که سطح زیر منحنی (AUC) مدل GLM 61/0 و مدل BRT 72/0 بود که نشان می دهد مدل BRT عملکرد بهتری در مدلسازی غنای گونه ای در منطقه داشته است.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق نتایج بیانگر این مطلب بود که مدل های مطالعه شده در یک مقیاس کوچک به خوبی جواب داده و با استفاده از مدلسازی می توان عوامل محیطی اثر گذار بر تنوع زیستی را تعیین نمود. پیشنهاد می گردد که مدیران مراتع از نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه استفاده کنند و برای عوامل محیطی تاثیرگذار بر پراکنش و غنای گونه ای اهمیت ویژه ای قایل شوند.

  کلیدواژگان: پراکنش گونه ای، ارتفاع از سطح دریا، خاک، اقلیم، مدلسازی
 • فاطمه آذریان مقدم، احمد صادقی پور*، سید محمد حجتی، یحیی کوچ صفحات 481-494
  سابقه و هدف

  خاک یکی از بزرگ ترین ذخایر کربن در بیوسفر با بیشترین پتانسیل ذخیره کربن برای کاهش اثرات تغییرات اقلیم هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کاربری های مختلف اراضی بر ذخیره کربن و دیگر مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک در قطعه چهار شهریار انجام شد.                                                                                                                  

  مواد و روش ها: 

  در این تحقیق کاربری مرتع، شامل آتریپلکس کاری 26 ساله، 16 ساله، 11 ساله و تاغ کاری 18 ساله و کاربری کشاورزی شامل کشت دیم و کشت آبی، همچنین اراضی شاهد انتخاب شدند. نمونه های خاک از اعماق 10-0، 20-10 و 40-20 سانتی متری به صورت تصادفی - سیستماتیک جمع آوری و آنالیز شدند. نمونه های خاک بعد از خشک شدن، ابتدا از الک دو میلیمتری عبور داده شده و سپس درصد سنگ و سنگریزه در آن مشخص گردید. درادامه، بافت خاک (درصد اجزای تشکیل دهنده خاک) به روش هیدرومتری، اسیدیته عصاره اشباع خاک به کمک pH متر، قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع به کمک EC متر  ،آهک خاک به روش کلسیمتری ، نیتروژن به روش کجلدال ، فسفر به روش اسپکتوفتومتری ، سدیم و پتاسیم به روش فلم فتومتری، میزان کربن آلی خاک به روش والکی بلک و جرم مخصوص ظاهری با کمک روش کلوخه اندازه گیری شد. تنفس میکروبی نمونه های خاک از طریق بطری بسته اندازه گیری شد ، کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی به روش تدخین-  استخراج و سهم متابولیک از تقسیم دی اکسید کربن آزاد شده (میلی گرم کربن بر گرم خاک در ساعت) بر زیست توده میکروبی کربن خاک (گرم کربن بر گرم خاک) محاسبه شد. سهم میکروبی از تقسیم دو پارامتر کربن زیتوده میکروبی خاک (میلی گرم کربن بر گرم خاک) بر میزان کربن آلی خاک (گرم کربن بر گرم خاک) بدست آمد.. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه داده های خاک در میان کاربری های مختلف استفاده شد. آزمون دانکن برای آزمون تفاوت در سطح یک درصد (01/0  <p) به کار گرفته شد. تمام تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از بسته نرم افزار آماری SPSS, 19 انجام شد.                                

  نتایج

  نتایج نشان داد که مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک در بین کاربری های مختلف اراضی دارای تفاوت معنی دار (01/0 p <) با یکدیگر بودند، به طوری که بیشترین میزان کربن آلی مربوط به تیمار کشت آبی 38/1 درصد و کمترین میزان آن مربوط به تیمار شاهد 14/0 درصد بود. همچنین کمترین میزان جرم مخصوص ظاهری مربوط به تیمار کشت آبی 36/1 گرم بر سانتی متر مکعب بود. بیشترین میزان تنفس پایه مربوط به تیمار تاغکاری 18 ساله 73/0 میلی گرم دی اکسید کربن در گرم خاک در روز می باشد. همچنین بیشترین میزان کربن زیتوده میکروبی مربوط به تیمار تاغکاری 18 ساله 55/124 میلی گرم در کیلوگرم می باشد، به طور کلی اراضی کشاورزی پتانسیل بیشتری برای ذخیره کربن نسبت به دیگر کاربری های مطالعه شده در این ناحیه دارند. در نهایت باید گفت که کاربری های مختلف اراضی تاثیر بسزایی بر خصوصیات فیزیکی شمیایی و زیستی خاک دارند، و نقش موثری در اندوخته بلند مدت کربن در خاک ایفا می کنند.                                                                         

  نتیجه گیری: 

  این تحقیق نشان داد که موفقیت در احیای مناطق بیابانی با استفاده ازاین گونه ها، منوط به دانستن روابط میان خاک و پوشش گیاهی است. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک، تبادلات کربن بین هوا و خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. ازجمله عوامل موثر بر خصوصیات خاک نوع پوشش گیاهی و کاربری اراضی است. این تحقیق نشان می دهد که مناسب ترین راه ذخیره کربن در خاک مبارزه با بیابان زایی و جنگل تراشی و حفظ و احیای پوشش گیاهی است.

  کلیدواژگان: ذخیره کربن آلی خاک، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، تنفس میکروبی
 • سجاد عالی محمودی سراب*، فرج الله ترنیان صفحات 495-507
  سابقه و هدف

  تعیین میزان دقیق تولید علوفه می تواند به مدیران مراتع و متخصصان مربوطه در راستای تعیین دقیق تر تعداد دام مجاز کمک شایانی نماید. در صورت استقرار مناسب قطعات نمونه، استفاده از داده های سنجش از دور می تواند به برآورد دقیق تر تولید علوفه با توجه به گستردگی سطوح مراتع، هزینه بر بودن، صرف زمان زیاد و همچنین دیگر مشکلات موجود در برداشت داده های زمینی، کمک کند. هدف از این تحقیق بررسی امکان تهیه نقشه تولید علوفه و تعیین بهترین شاخص سنجش از دور با استفاده از داده های میدانی و شاخص های پوشش گیاهی NDVI، SAVI، MSAVI2، DVI و GCI حاصل از تصاویر ماهواره ای سنتیل 2 است.

  مواد و روش ها

  با استفاده از شبکه نمونه برداری تعداد 58 قطعه نمونه یک مترمربعی در منطقه مورد مطالعه برداشت گردید و از روش قطع و توزین برای اندازه گیری تولید علوفه استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزار SNAP شاخص های پوشش گیاهی NDVI، SAVI، MSAVI2، DVI و GCI ایجاد شدند. با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.4 و موقعیت مکانی قطعات نمونه برداشت شده، ارزش های شاخص های فوق استخراج شدند و با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس روابط آنها با استفاده از رگرسیون در نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین از رگرسیون خطی چندگانه نیز برای بررسی رابطه بین شاخص های گیاهی و تولید علوفه استفاده شد. برای ایجاد مدل از 70 درصد داده ها و برای آزمون مدل از 30 درصد آنها استفاده شد. از شاخص های ضریب تبیین (R2) و جذر میانگین مربعات خطا (Root mean square error= RMSE) برای انتخاب بهترین مدل و شاخص استفاده شد. در نهایت با استفاده از مدل انتخاب شده و به کمک ArcGIS 10.4، نقشه میزان تولید علوفه بر حسب کیلوگرم در هکتار تهیه شد و با بهره گیری از آزمون تی مستقل، نقشه نهایی تولید علوفه با مقدار تولید در 58 پلات های اندازه گیری شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج مربوط به بررسی رابطه بین تولید علوفه و شاخص های گیاهی با رگرسیون خطی تک متغیره نشان داد که همه شاخص های مورد استفاده رابطه معنی داری با تولید برقرار کردند. مدل رگرسیون خطی تک متغیره با شاخص MSAVI2، بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطا (Y= 649.3-8523.7×MSAVI2; R2 =0.68 and RMSE= 16)  را به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد که میزان دقت شاخص DVI (R2 =0.66; RMSE =19) نسبت به شاخص NDVI (R2 =0.58; RMSE =22)  در برآورد تولید علوفه در منطقه مورد مطالعه بیشتر است. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که با در نظر گرفتن مفروضات رگرسیون، فقط دو شاخص GCI و MSAVI2 می تواند وارد مدل شود و میزان ضریب تبیین و جذر میانگین مربعات خطا بین شاخص های ورودی و میزان تولید علوفه در قطعات نمونه برابر با مدل رگرسیون خطی تک متغیره با شاخص MSAVI2 بود. نتایج آزمون تی نشان داد که بین نقاط مشاهداتی (تولید علوفه در 58 پلات) و نقاط برآوردی (تولید تخیمنی متناظر 58 پلات) در مدل رگرسیون خطی تک متغیره با شاخص MSAVI2، تفاوت معنی دار در سطح 05/0 درصد وجود ندارد. در نقشه نهایی حداقل، متوسط و حداکثر تولید علوفه برابر با 10، 220 و 475 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به اینکه میزان دقت و ضریب تبیین مدل رگرسیون چندگانه و رگرسیون خطی تک متغیره برابر بود و همچنین نتایج آزمون تی استیودنت نشان داد که بین داده های مشاهداتی و مدل ایجاد شده با استفاده از شاخص MSAVI2 تفاوت معنی دار وجود نداشت، پیشنهاد می شود برای برآورد تولید در مراتع نیمه خشک گرم از این شاخص استفاده شود.

  کلیدواژگان: شاخص های پوشش گیاهی، سنجش از دور، MSAVI2، قطعه نمونه
 • مهسا میری، علی بهشتی آل آقا، سهیلا آقابیگی امین* صفحات 508-520
  سابقه و هدف

  خاک مراتع در مناطق کوهستانی به دلیل دارا بودن مواد آلی فراوان همواره برای تبدیل به اراضی زراعی مورد توجه بوده است. تحقیقات نشان می دهد که در تغییر کاربری اراضی مرتعی و اجرای عملیات زراعی می تواند باعث افزایش فرسایش خاک وایجاد رواناب شود. بنابراین استفاده از انواع اصلاح کننده ها به عنوان یک راه کار مناسب و مطلوب می تواند باعث کنترل هدر رفت خاک در این اراضی شود. این مطالعه، با هدف بررسی و مقایسه تاثیر تغییر کاربری اراضی در مرتع و تاثیر اصلاح کننده های آلی بر کاهش تولید رسوب، رواناب و هدررفت خاک در یکی از زیرحوزه های رودخانه مرگ انجام گردید.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر در یکی از زیرحوزه های رودخانه مرگ در پنج کیلومتری استان کرمانشاه انجام شد. این حوزه یکی ازسرشاخه های رودخانه کرخه و از مهم ترین زیر حوزه های رودخانه قره سو است. میانگین بارندگی سالیانه معادل 59/458 میلی متر و دمای متوسط سالیانه آن 89/13درجه سانتی گراد است. بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی و اصلاح کننده های آلی (کودگوسفندی و کمپوست زباله شهری) بر تولید رسوب، رواناب و هدر رفت کربن در دو کاربری مرتع و کشاورزی، در سطح پلات های یک در دو مترمربع به مدت دو سال (سال های 1398 و 1399) مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال اول نمونه ها از پلات های فرسایشی بدون دست خوردگی جمع آوری گردید اما در سال دوم دو اصلاح کننده (کود گوسفندی و کمپوست زباله شهری) هرکدام به مقدار 5/1 کیلوگرم به پلات های کاربری زراعی اضافه گردید. اصلاح کننده ها در اول خردادماه اضافه شدند و تا اولین بارندگی فصل پاییز حدود چهار ماه فرصت کافی برای فعل و انفعالات شیمیایی و تاثیرگذاری بر ویژگی های خاک وجود داشت. نمونه های رواناب و رسوب و هم چنین نمونه های خاک در اطراف پلات ها در آزمایشگاه آنالیز شده و حجم رواناب، مقدار رسوب معلق و درصد کربن آلی رسوبات و  ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شد.

  نتایج

  بافت خاک در هر دو کاربری یکسان و از نوع لومی رسی بود. اما از نظر میزان کربن آلی دو کاربری دارای تفاوت معنی داری (در سطح 95 درصد) بوده و این پارامتر در کاربری مرتع بیش از دو برابر کاربری کشاورزی است. بر اساس نتایج در سال اول نمونه برداری مقادیر حجم رواناب، وزن رسوب، اتلاف کربن طی پنج رخ داد بارندگی در کاربری کشاورزی 83، 90 و 87 درصد بیشتر از کاربری مرتع به دست آمد. در سال دوم نمونه برداری، پلات های مستقر در اراضی کشاورزی با اصلاح کننده های خاک تیمار شده و تاثیر آن ها مورد بررسی قرا گرفت. با وجود این که استفاده از اصلاح کننده های خاک باعث کاهش 20 درصدی رواناب و کاهش 68/31 و 13/13 درصدی مقدار و غلظت رسوب در اراضی کشاورزی شد، اما میزان این پارامترها هم چنان در کاربری مرتع به ترتیب 67، 95، و 72 درصد کمتر به دست آمد. داده ها هم چنان حاکی از بالاتر بودن 71 درصدی هدررفت کربن آلی در کاربری کشاورزی نسبت به مرتع بود. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که اصلاح کننده ها در کاهش هدررفت آب و خاک موفق بوده و از بین آن ها تیمار کود گوسفندی در مهار رواناب و رسوب بهتر از کمپوست عمل کرده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که اصلاح کننده ها توانسته اند در کاهش هدررفت آب و خاک موفق عمل کنند و از بین آن ها تیمار کود گوسفندی در مهار رواناب و رسوب بهتر از کمپوست عمل کرده است. اما هیچ کدام نتوانسته اند اثر تخریب خاک ورزی در این شیب را تا حد کاربری مرتع کاهش دهند. این امر نشان دهنده نقش و اهمیت حفاظتی کاربری مرتع در کاهش تخریب خاک و هدررفت آب است.

  کلیدواژگان: اصلاح کننده های خاک، تغییر کاربری، فرسایش و رسوب، کمپوست زباله شهری، کود گوسفندی، متغیرهای هیدرولوژیکی
 • اصغر فرج الهی، محمود حمیدیان، یاسر قاسمی آریان* صفحات 521-533
  سابقه و هدف

  مراتع به عنوان اساسی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بوم شناختی به شمار می روند و علاوه بر نقش قابل توجه در تولید و توسعه پایدار روستایی، در جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک، ذخیره آب های زیرزمینی و غیره نقش اساسی دارند. در سالیان اخیر مراتع ایران به دلیل تخریب و انهدام توسط تغییرات اقلیم و پدیده خشکسالی و نیز فشار چرا در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند. بنابراین ارایه راهبردها و استراتژی های موثر در مدیریت و پایداری مراتع ضروری به نظر می رسد و به ثبات و پایداری در عرصه های مرتعی به ویژه در بلندمدت منجر خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل SWOT، استراتژی و راهبردهای توسعه پایدار مراتع شهرستان کلاله در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق با توجه به اهداف کاربردی مطالعه، از روش پیمایشی و اسنادی به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان خبره و آشنا با موضوع مورد مطالعه در اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و شهرستان کلاله بودند. از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به منظور انتخاب کارشناسان استفاده شد به طوری که 26 کارشناس در انجام این پژوهش همکاری و مشارکت داشتند. پس از طراحی سوالات پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و تایید روایی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین مربوطه، از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین سطح پایایی پرسشنامه استفاده شد. مقدار این ضریب برابر با 84/0 به دست آمد که نشان از پایایی و قابلیت اعتماد مناسب پرسشنامه داشت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت ها از مدل SWOT استفاده شد. مدل SWOT یکی از ابزارهای مهم و قوی مدیریت استراتژیک است که در فرآیند تجزیه و تحلیل های محیطی و درونی و خلق استراتژی های متناسب با شرایط محیطی و درونی به کار برده می شود. در تحلیل SWOT ، عوامل درونی)قوت ها و ضعف ها) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) مورد بررسی قرار گرفت و سپس استراتژی و راهبردهای توسعه پایدار مراتع طرح گردید.

  نتایج

  طبق نتایج تحقیق حاضر، میانگین سن کارشناسان مشارکت کننده در پژوهش، 3/41 سال و میانگین سابقه کاری آن ها 1/13 سال بود که بیش از نیمی از آن ها دارای تحصیلات فوق لیسانس بودند. مطابق یافته ها، "وسعت زیاد عرصه های مرتعی" با ضریب وزنی 0498/0 مهم ترین نقطه قوت مراتع کلاله از دیدگاه کارشناسان می باشد و پس از آن به ترتیب، "برخورداری از دانش بومی جهت احیا و حفاظت مراتع" و تمایل بهره برداران به مشارکت در اجرای طرح ها و مدیریت مراتع" قرار داشتند. اما مهم ترین نقطه ضعف مراتع، "نظام دامداری سنتی و متکی به علوفه مرتع" با ضریب وزنی 0486/0 است و پس از آن به ترتیب "حضور دامدار غیرمجاز در مراتع و کاهش سطح تحت تملک هر دامدار در مرتع" و " کاهش درصد حضور گیاهان کلاسI  و میزان تولید مراتع " قرار داشتند. طبق یافته ها، "توسعه دیدگاه استفاده چندمنظوره از مراتع" مهم ترین فرصت توسعه پایدار مراتع کلاله از دیدگاه کارشناسان است. مهم ترین تهدید در این زمینه "نوسانات اقلیمی و کاهش منابع آبی در مراتع" می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی و خارجی به ترتیب برابر 569/2 و 102/2 بدست آمد که نشان دهنده غالب بودن قوت ها بر ضعف ها و تهدیدها بر فرصت ها است. بدین ترتیب استراتژی توسعه پایدار مراتع منطقه موردمطالعه بر اساس تحلیل سوات، استراتژی رقابتی (ST) تعیین شد.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته های این مطالعه، برنامه ریزی قانونی و تشویقی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به پتانسیل های مراتع (بوم گردی، گیاهان دارویی، محصولات متنوع دامی)، بالفعل کردن استفاده چندمنظوره از مراتع، بازنگری در قوانین و مقررات و افزایش بودجه ادارات منابع طبیعی و بهبود امکانات زیرساختی، آموزشی و درمانی در مناطق روستایی به عنوان راهبردهای رقابتی در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در راستای بهبود مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع، اقدامات لازم از طریق برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی و ترویجی صورت بگیرد و همچنین با تهیه و تدارک امکانات موردنیاز، شرایط توسعه منطقه، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنوع سازی معیشت روستاییان فراهم گردد.

  کلیدواژگان: تحلیل SWOT، مدیریت پایدار، کارشناسان، گلستان، مراتع کلاله
 • اسفندیار جهانتاب*، رضا یاری، اسماعیل شیدای کرکج صفحات 534-545
  سابقه و هدف

  به منظور مدیریت صحیح و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های مرتعی، شناخت ارتباط بین عوامل بوم شناختی طبیعت و پوشش گیاهی ضروری است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تنوع گونه ای و عوامل محیطی (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، ویژگی های توپوگرافی و فیزیوگرافی) در مراتع کوهستانی چهار باغ گلستان انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  منطقه مورد مطالعه مراتع ییلاقی چهارباغ گلستان با وسعتی در حدود 9 هزار هکتار در فاصله 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان گرگان قرار دارد. ابتدا شش تیپ گیاهی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد و جهت نمونه برداری و اندازه گیری در هر تیپ گیاهی، سه ترانسکت 300 متری مستقر و در طول هر ترانسکت 10 پلات و در مجموع 30 پلات در هر تیپ گیاهی بکار گرفته شد. در هر پلات درصد پوشش تک تک گونه ها برآورد شد. همچنین در هر ترانسکت، از پلات اول و آخر با توجه به عمق ریشه دوانی گیاهان غالب منطقه نمونه خاک برداشته شد. نمونه های خاک بعد از الک کردن، برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل بافت خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، پتاسیم، فسفر، آهک، رطوبت اشباع و مقدار مواد آلی به آزمایشگاه منتقل شد. همچنین در هر نقطه برداشت نمونه خاک شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا اندازه گیری شد و بطور متوسط شیب، جهت اصلاح شده و ارتفاع متوسط برای هر تیپ گیاهی اندازه گیری شد. به منظور بررسی رابطه تنوع گونه ای با ویژگی های توپوگرافی و فیزیوگرافی و خصوصیات خاک تیپ ها، بر اساس طول گرادیان، از روش های رسته بندی آنالیز افزونگی به عنوان روش خطی استفاده شد. تمامی محاسبات آماری برای انجام رسته بندی با استفاده از نرم افزار Canoco نسخه 5 و محاسبات مربوط به تنوع گونه ای، با استفاده از نرم افزار PAST نسخه 17/3 انجام شد.

  نتایج

  نتایج میانگین شاخص های مارگالف (12/14) و غنای ویتاکر (41) در تیپ 1 (Ar au- St ba) بیشتر از سایر تیپ ها می باشد. همچنین میانگین شاخص های شانون (306/3) و یکنواختی (91/0) در تیپ 6 (Ho vi- Cr ko- Ag in) بیش از سایر تیپ ها می باشد. تیپ Ju po- On co- St ba دارای بیشترین مقدار شیب (6/51 درصد) می باشد، از طرفی تیپ St ba- On co دارای کمترین مقدار شیب (6/5 درصد) می باشد. نتایج نشان داد مقادیر شاخص های یکنواختی سیمپسون و تنوع گونه ای شانون- واینر تیپ ها، تحت تاثیر شیب دامنه، مقدار کربن آلی و هدایت الکتریکی می باشد. عامل شیب مهمترین عامل موثر بر شاخص های یکنواختی سیمپسون و تنوع گونه ای شانون- واینر است. نتایج تحلیل افزونگی نشان داد که رابطه خصوصیات تیپ ها با شاخص های تنوع گیاهی، معنی دار است. نتایج نشان داد با افزایش مقدار پتاسیم و هدایت الکتریکی مقدار شاخص یکنواختی نیز افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد با افزایش فاکتورهای آهک و اسیدیته میزان شاخص شانون نیز افزایش پیدا می کند. شاخص های شانون با فاکتورهای شیب جهت و ارتفاع رابطه عکس دارد. همچنین بر اساس نتایج با افزایش فاکتورهای رس رطوبت اشباع و سنگریزه مقدار شاخص مارگالف افزایش پیدا می کند. بر اساس نتایج شاخص مارگالف با فاکتور شن رابطه عکس دارد.

  کلیدواژگان: آنالیز افزونگی، تنوع گیاهی، عوامل محیطی، مدیریت اکوسیستم
 • رضا یاری*، اصغر فرج اللهی، غلامعلی حشمتی صفحات 545-557
  سابقه و هدف

  حفاظت از مراتع و ممانعت از تخریب این منابع باارزش، نیازمند عزم و تلاش جدی و اقدامات مناسبی است که استفاده پایدار و مدیریت جامع و یکپارچه مراتع فراهم گردد و این اقدامات و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که بهره برداری بهینه و پایدار از مراتع در کنار رفع نیازها و شرایط بهره برداران صورت گیرد. شناخت مشکلات و چالش ها و متعاقبا ارایه راهکارهای مدیریتی در مراتع، زمینه استفاده از پتانسیل ها و کارکردهای مختلف در عرصه های وسیعی از اکوسیستم های مرتعی را فراهم کرده و دستیابی به توسعه پایدار مراتع را تسهیل خواهد کرد. این تحقیق با هدف شناخت و اولویت بندی مهم ترین مسایل و مشکلات عرصه های مرتعی منطقه چهارباغ استان گلستان و ارایه راهکارهای مدیریتی از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش بر اساس هدف انجام تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی بود و با استفاده از روش پیمایشی و اسنادی به گردآوری داده ها می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان خبره و آشنا با موضوع مورد بررسی در استان گلستان و بهره برداران مراتع منطقه مورد مطالعه بود. حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس و غیرتصادفی تعیین شد و تعداد 31 نفر کارشناس و 38 نفر بهره بردار در انجام این پژوهش همکاری و مشارکت داشتند. پس از طراحی سوالات پرسشنامه و تایید روایی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین مربوطه، برای تعیین سطح پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه بهره برداران و کارشناسان به ترتیب برابر 81 و 83/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه ها داشت. به منظور شناخت مشکلات و مسایل موجود و ارایه راهکارها، با تکمیل پرسشنامه توسط بهره برداران و کارشناسان و استفاده از ضریب شاخص اهمیت (I) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، نتایج بدست آمده امتیازدهی و اولویت بندی شدند. چنانچه مقدار اثر خیلی زیاد و زیاد به عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی شدند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است که با استفاده از نرم افزار Expert choice وزن و اهمیت هر معیار مشخص می شود.

  نتایج

  با توجه به ضریب اهمیت (Iindex)، مقدار اثر در طیف لیکرت و همچنین وزن هر مشکل، خشکسالی و کمبود بارش با مقدار شاخص اهمیت (3/98) و وزن (088/0)، عدم پرداخت خسارت توسط دولت در مواقع حادثه و خشکسالی (بیمه نبودن دام و مرتع) با مقدار شاخص اهمیت (3/83) و وزن (072/0) و تصمیم گیری فقط توسط مسیولین و عدم مشارکت بهره برداران با مقدار شاخص اهمیت (80) و وزن (066/0) به ترتیب مهم ترین مشکلات و مسایل موجود بوده و بیشترین مقدار شاخص اهمیت و وزن را به خود اختصاص دادند. از نظر کارشناسان، چرای بی رویه و تعداد بیش از حد دام مهم ترین مشکل و مسیله و بیشترین مقدار شاخص اهمیت (7/81) و وزن (077/0) را به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب چرای زودرس و خارج از موقع با شاخص اهمیت (80) و وزن (076/0) و خروج ناب هنگام دام با شاخص اهمیت (8/75) و وزن (072/0) قرار دارند. در راهکارهای اریه شده بر اساس دیدگاه بهره برداران و کارشناسان، مدیریت چرای دام و اعطای تسهیلات برای خرید علوفه بخصوص در موقع خشکسالی بیشترین مقدار شاخص اهمیت (7/88) و بیشترین وزن (114/0) را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب آموزش بهره برداران به منظور کسب درآمد و اشتغال زایی از پتانسیل های گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی منطقه و همچنین افزایش درآمد بهره برداران از طریق اعطای اعتبارات و وام جهت خرید کندو و زنبورداری قرار دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق، دلایل تخریب و مشکلات موجود در مراتع مذکور طبق نظر بهره برداران و کارشناسان به چهار دسته اصلی خشکسالی و در نتیجه کمبود منابع آب، ضعف مدیریت چرای دام، ضعف سازمانی و نبود قوانین و مقررات پیشگیرانه و مسایل اقتصادی و کمبود درآمد بهره برداران تقسیم بندی کرد. همچنین راهکارهای مدیریتی ارایه شده در این تحقیق را می توان در ابعاد کلی مقابله با خشکسالی و کمبود بارش، اشتغال زایی و استفاده چندمنظوره از کارکردهای مختلف درقالب شرکت های تعاونی، رعایت اصول مدیریت چرای دام و رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط مجریان طبقه بندی و تفکیک کرد. در نهایت با توجه به دیدگاه های غالبا مشترک بهره برداران و کارشناسان، می توان با اطمینان بیشتری نتایج حاصل از ارایه مسایل و مشکلات و همچنین راهکارها را پذیرفت.

  کلیدواژگان: تخریب مراتع، ضریب شاخص اهمیت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، چهارباغ، گلستان
 • جواد معتمدی*، مرتضی خداقلی، رستم خلیفه زاده صفحات 557-570
  سابقه و هدف

  تغییرات اقلیمی در دو دهه اخیر، یک موضوع جدی بوده است و بسیاری از مطالعات، بر روی جنبه های مختلف آن متمرکز شده اند. از اینرو، ضرورت دارد که رویشگاه بالقوه گونه های شاخص مرتعی، در حال حاضر و سال های آینده، تحت مدل های هشدار اقلیمی، مشخص گردد. در این ارتباط، باید بررسی شود که آیا افزایش دمای حادث شده، اثر مثبت بر حضور گونه ها در رویشگاه های محل پراکنش خواهد داشت یا اثر منفی؟.

  مواد و روش ها: 

  برای این منظور، از 19 متغیر زیست اقلیمی و سه متغیر فیزیوگرافی و مدل رگرسیون لجستیک، برای تعیین کمیت تغییر اقلیم در سه دهه آینده (سال 2050) و بررسی دقیق اثرات آن بر تغییر گستره گونه Ferula ovina در حال حاضر و آینده، استفاده شد. نقشه های خروجی نیز با احتمال رخداد بین صفر تا یک، به چهار طبقه، گروه بندی شد. این گروه ها، رویشگاه نامناسب، (25/0-0)؛ رویشگاه تقریبا مناسب، (5/0-5/2)؛ رویشگاه با تناسب بالا، (75/0- 5/0) و رویشگاه با تناسب خیلی بالا، (1-75/0) را نشان می دهد. در نهایت، با استناد به ضرایب متغیرهای اقلیمی و توپوگرافی در روابط رگرسیونی، متغیرهای موثر برای گستره کنونی و گستره آینده گونه F.ovina، معرفی گردید.

  نتایج

  بر مبنای نتایج؛ از بین متغیرهای اقلیمی و توپوگرافی، تنها شاخصه های مرتبط با میانگین دمای گرم ترین فصل (BIO10) و میانگین دمای سردترین فصل (BIO11)، بر پراکنش گونه F.ovina در رویشگاه های مرتعی البرز جنوبی، در حال حاضر و آینده، موثر شناسایی شد که مقادیر شاخصه ها، با سخت تر شدن شرایط اقلیمی، افزایش می یابد. میانگین دمای سالانه در مکان هایی با احتمال وقوع بیشتر از 75 درصد؛ طی سه دهه آینده، تحت سناریوهای ملایم تر (Rcp4.5) و بدبینانه (Rcp8.5)، 6/2 تا 0/3 درجه سانتی گراد، افزایش خواهد داشت. ارتفاع رویشگاه های مناسب آن نیز، 60 تا 162 متر، بیشتر خواهد شد. در نتیجه، سطح رویشگاه مناسب (احتمال وقوع بیشتر از 75 درصد)، در واکنش به تغییرات اقلیمی، کمتر می شود. تحت سناریوی های اقلیمی، 15 درصد از رویشگاه های آب و هوایی مناسب خود را در سال 2050، از دست خواهد داد و رویشگاه های نامناسب فعلی نیز، 48 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع؛ تغییر اقلیم و افزایش شاخصه های دمایی، باعث گسترش عمودی و حرکت گونه F.ovina به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر در امتداد گرادیان ارتفاعی، خواهد شد. این موضوع، بیانگر آن است که طی سه دهه آینده، میزان حضور گونه F.ovina، در رویشگاه های منطقه، کاهش می یابد و خطر حذف آن از اکوسیستم های البرز جنوبی، مشهود هست.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، انتظار می رود تغییرات بزرگی در پراکنش این گونه همراه با تغییرات اقلیمی، رخ دهد. این تغییرات، به گونه ای است که می تواند شرایط اقلیمی مناسب را برای زندگی این گونه مهم و موثر در رویشگاه های مرتعی البرز جنوبی، محدود کند. بنابراین، برای بهبود شرایط، حداقل کاری که در چنین شرایطی توصیه شده است، کنترل تخریب رویشگاه گونه F.ovina، از طریق مدیریت چرای دام و جلوگیری از تغییر کاربری مراتع و به طور کلی، اعمال رویکرد حفاظتی در رویشگاه های مذکور است. اگر رویکرد حفاظتی، اعمال شود؛ می توان امیدوار بود که تغییرات اقلیمی، به خودی خود، نتواند این گونه ارزشمند را بیش از حد، تضعیف یا حتی به طور کامل از فلور منطقه، حذف کند و شاید سازگاری های فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و مورفولوژیکی این گونه، به مبارزه با تغییرات اقلیمی، کمک کند. از اینرو، ضمن حفاظت آن در داخل رویشگاه، لازم است برای حفاظت آن در خارج از رویشگاه با رویکرد نزدیک به طبیعت نیز تدابیری اندیشیده شود. در این راستا، جمع آوری بذور و ذخیره آنها در بانک ژن منابع طبیعی، معرفی اکوتیپ های برتر و متحمل به خشکی و دارای صفات ساختاری و عملکردی بهتر و تهیه بذور پر بنیه از آنها، کشت آنها در قطعات کوچک یک هکتاری در باغ های گیاهشناسی و کلکسیون های گیاهی و نهایتا مرتعکاری آنها در رویشگاه های دارای طبقه وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف؛ از ملزومات اساسی حفاظت آن در خارج از رویشگاه با رویکرد نزدیک به طبیعت است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم های مرتعی، تغییر اقلیم، جابجایی گونه ها، مدل سازی، مدل های هشدار اقلیمی
 • نرجس عزیزی، غلامرضا حسینی، بمرود*، شجاعت زارع صفحات 570-582
  سابقه و هدف

  مراتع علاوه بر نقش بسیار مهمی که در پایداری اکوسیستمهای طبیعی دارند، به علت داشتن گیاهان دارویی- صنعتی متنوع نقش مهمی در تامین نیازهای دارویی و اقتصادی کشور ایفا می نمایند. ایجاد فرصتهای مناسب سرمایه گذاری برای تولید بیشتر این گیاهان حایز اهمیت بوده و لازم است در این زمینه پژوهشهای گسترده ای انجام شود. در واقع فهم ارزش اقتصادی بسیاری از خدماتی که اکوسیستم های مرتعی در اختیار بشر قرار می دهند موجب شفافیت و تصمیم گیری دقیق در زمینه کاربری مراتع شده و کار آمد تر شدن اقدامات حفاظتی را در بر خواهد داشت. در این مطالعه، بررسی اقتصادی برداشت شیرابه گونه آنغوزه به عنوان یکی از گیاهان مهم دارویی و صنعتی در 3 رویشگاه بردسکن- خراسان رضوی- طی سالهای 1394- 1398بررسی می شود.

  مواد و روش ها

  طی مطالعات صحرایی و پیمایش های انجام شده و با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه به مقیاس1:50000 اقدام به مشخص ساختن رویشگاه های مستعد بر روی نقشه مذکور شد. در این رویشگاه ها بهره برداری مرسوم به شیوه سنتی که شامل سه مرحله اصلی علامتگذاری، کول کنی برداشت (تیغ زنی) بود، انجام پذیرفت. به منظور برآورد تعداد بوته قابل بهره برداری و در نهایت برآورد محصول و با توجه به اندازه نمونه 100 متر مربعی، در سطح کل رویشگاه 30 پلات بصورت تصادفی برداشت گردید. با آماربرداری های انجام شده در هر رویشگاه تعداد بوته ها در هر طبقه تراکمی در هکتار طبق فرمول کوکران، تعیین و از این بین 75 درصد عنوان بوته های مجاز جهت بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه درنظر گرفته شدند. و 10 درصد به عنوان افت بوته کسر شد. فلور گونه های چندساله بوته ای و درختچه ای رویشگاه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه  میزان محصول قابل استحصال آنغوزه به تفکیک رویشگاه ها در سال محاسبه شد. برای بررسی و ارزیابی اقتصادی پروژه ها معیارهای ارزیابی اقتصادی ارزش حال و آینده، ارزش حال خالص و نسبت فایده به هزینه، پس از محاسبه ارزش ریالی درآمد و هزینه ها، جهت تحلیل اقتصادی برداشت آنغوزه بررسی شد.

  نتایج

  با توجه به برآوردهای انجام شده متوسط شیره و کشته سالانه هر پایه بر اساس تعداد بوته های مجاز به بهره برداری و 10 درصد افت، به ترتیب 6 و 25 گرم لحاظ شد. متوسط برداشت تعداد بوته قابل بهره برداری آنغوزه در سال، 2800 پایه و متوسط میزان برداشت سالانه کارگر، طی 85 روز کاری 70 کیلوگرم بدست آمد. هزینه کارگری جمع آوری محصول با احتساب تعداد کارگر مورد نیاز در یک دوره 5 ساله (16698 نفر)، 10،019،022 هزار ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه احیاء و کپه کاری در بخشهایی از رویشگاه ها (6/506 هکتار) 5/1052461هزار ریال محاسبه شد. نیز کل هزینه حمل و جمع آوری و نگهداری محصول در یک دورپنج ساله مبلغ85/118997هزار ریال برآورد گردید. در کل هزینه های بهره برداری در طول یک دوره پنج ساله معادل33,371,984,000 ریال برآورد شده است. بنابراین درآمد کل (سود خالص) معادل .100, 413, 554, 66ریال محاسبه می شود. بر مبنای سود صحرایی و سرمایه گذاری بهره بردار، 75 درصد از سود خالص به عنوان سهم بهره بردار و 25درصد از درآمد کل -معادل 525,103,388,67 ریال- سهم دولت، به عنوان بهره مالکانه در نظر گرفته شده است. و با توجه به تعداد کل خانوار منطقه (438)، سرانه سالانه خانوار معادل 34,388,200 ریال می باشد. درآمد خالص پروژه با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 47 میلیارد ریال می‏باشد. نرخ بازگشت سرمایه 222 درصد می‏باشد و نشان می‏دهد به ازای هر 100 ریال هزینه، 222 ریال سود نصیب بهره‏بردار می شود. نرخ بازده داخلی پروژه 322 درصد و نسبت منفعت به هزینه نیز 3/3 (بدون تنزیل پول) بدست آمده است که نشان می‏دهد به ازای هر واحد هزینه 3/3واحد درآمد بدست می آید.  بررسی نرخ بازده داخلی و نرخ بازگشت سرمایه نشان می‏دهد که بهره برداری پایدار از مراتع کاملا اقتصادی بوده و منافع بهره برداران را تامین می‏نماید. نسبت منفعت به هزینه نشان میدهد که اگر هزینه های تولید تا کمتر از 3/3 برابر وضعیت فعلی نیز افزایش یابد، پروژه اقتصادی است.

  نتیجه گیری

  مشاهده می شود که ارزش حال سرمایه گذاری مثبت است و از بعد کلان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی می تواند توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد. نرخ بازده داخلی این پروژه، نرخ تنزیل 20 درصد برای بهره بردار و نسبت منفعت به هزینه آن نشان می دهد که پروژه مورد نظر با توجه به عمر مفید محاسباتی،از نظر اقتصادی برای بهره بردار و سرمایه گذار قابل قبول بوده و پذیرفته می شود. به طور کلی، در این مطالعه بررسی مسایل بهره برداری اصولی از رویشگاه های آنغوزه خیز و دوام و بقای این گونه برای نسل های آینده دنبال می شد که ضمن رعایت مسایل زیست محیطی و تامین اشتغال زایی در منطقه، جلوگیری از مهاجرت روستاییان را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: آنغوزه، بردسکن، شیرابه، رویشگاه، ارزش صادراتی، نرخ بازگشت
 • محمدرضا شهرکی، نوید نعیمیان، خدیجه مهدوی*، احسان زمانی شورابی صفحات 582-595
  سابقه و هدف

  بهره برداری و چرای دام از مراتع مهم ترین فعالیت انسانی است که انتخاب آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. اهمیت نحوه مدیریت سامان های عرفی مراتع در چند دهه اخیر آن را به یکی از چالش های مدیریتی مراتع در کشور تبدیل کرده است. مراتع جهت تداوم و پایداری نیاز به مدیریت اصولی و برنامه ریزی نسبت به منابع موجود (آب، خاک و گیاه) و دام ها دارند، برنامه ریزی جهت بررسی وضعیت حال و تصمیم گیری برای آن حایز اهمیت می باشد..از این رو، اهمیت انتخاب نوع بهره برداری در مدیریت پایدار دام و مرتع، آن را به عنوان یکی از حیاتی ترین موضوعات در زمینه حفاظت، احیاء، اصلاح، بهره برداری اصولی و توسعه مراتع تبدیل نموده است. در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی گرایش بهره برداران به فردی سازی مراتع در بین بهره برداران شهرستان گمیشان در شمال غربی استان گلستان پرداخته است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از لحاظ گردآوری داده ها، میدانی، و از لحاظ کنترل متغیرها، توصیفی و از لحاظ راهبرد اجرا، پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 200 نفر از بهره برداران مرتعی از سه سامان عرفی در شهرستان گمیشان استان گلستان تشکیل داده اند. به طوری که 127 نفر از آن ها بر اساس جدول کرجسی مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  بود که با توجه به هدف تحقیق و بر اساس پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با کارشناسان و بهره برداران خبره مبتنی بر روش گروه متمرکز به صورت نظام یافته و استخراج مجموعه ای از مولفه ها مرتبط با موضوع به صورت زوجی تدوین گردید. برای تعیین گرایش بهره برداران فردی سازی (تنسیق) مرتع از 44 گویه در قالب 7 مولفه اقتصادی، اجتماعی، آب و خاک، احیاء و حفاظت، دام و دامداری، رفاهی و مدیریتی، بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه از سوی پانلی از کارشناسان و بهره برداران خبره مورد تایید قرار گرفت. برای اطمینان از پایایی آن به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اقدام شد که مقدار آن به طور متوسط 805/0 به دست آمد که مبین پایایی قابل قبول پرسشنامه است. محاسبات آماری در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS25 در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  نتایج

  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد، بهره برداران تمایل بیشتری با مقدار عددی 76/2 به فردی سازی مراتع داشتند. نتایج حاکی از آن بود که فردی سازی مراتع در «ایجاد سرمایه گذاری در دام و مرتع» و «بهبود درآمد حاصل از دامداری» در بعد اقتصادی، «کاهش تخلفات و جرایم در مرتع» در بعد اجتماعی، «استفاده بهینه از آب های سطحی در مرتع» و «جلوگیری از فرسایش خاک و از بین رفتن خاک سطحی» در بعد آب و خاک، «جلوگیری از  ورود دامداران غیربومی به مرتع» و «احیای اراضی مرتعی از طریق بوته کاری و روش های تلفیق» در بعد احیاء و حفاظت مرتع، «رعایت سیستم چرایی در مرتع» و «ایجاد فضای مناسب جهت تامین شرب دام» در بعد دام و دامداری، «توسعه بهتر پنل های انرژی خورشیدی در مرتع» و «دسترسی به امکانات مناسب برای زندگی خانواده» در بعد رفاهی، و همچنین «بهبود در خلاقیت و نوآوری در مدیریت مرتع» و «حمایت سازمانی و دسترسی به خدمات دولتی » در بعد مدیریتی، به دلیل کمتر بودن مقدار میانگین از عدد سه (حد وسط) نسبت به بهره برداری مشاع بیشترین تاثیر مثبت را داشته است. ضمن این که ابعاد «مدیریتی» و «دام و دامداری» در فردی سازی مراتع و بعد «اجتماعی» در بهره برداری مشاع، بیشترین اهمیت را دارا بودند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد، گرایش بهره برداران در انتخاب نوع بهره برداری در سطح اعتماد 99 درصد در کلیه ابعاد به جزء بعد «آب و خاک» تاثیر معنی داری داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که مدیریت پایدار مراتع با چالش های جدی تخریب مواجه است، لذا انتخاب نوع بهره برداری در جهت مدیریت هر چه بهتر مراتع از مهم ترین اولویت ها است. همان طور که نتایج نشان داد گرایش بهره برداران در منطقه مورد مطالعه به سمت فردی سازی مراتع بوده است؛ لذا می توان ضمن تغییر در تصورات سنتی دامداران نسبت به بهره برداری مشاع، زمینه توانمندی آن ها را به ویژه در بخش اقتصادی و همچنین استفاده چندمنظوره از مراتع از طریق تنسیق مراتع فراهم نمود. از طرفی، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع است که در بهره برداری مشاع، اعتماد، مسیولیت پذیری، همدلی و مشارکت، سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی، بیشتر از بهره برداری فردی از مراتع است. از این رو در بهره برداری مشاع، می توان با برنامه ریزی و قطعه بندی شفاهی مراتع(بر اساس نظر بهره برداران در  نتایج تحقیق) ، ضمن رعایت دقیق زمان ورود و خروج دام به مرتع و جلوگیری از دام مازاد به آن، گامی موثر در جهت مدیریت پایدار مراتع برداشت.

  کلیدواژگان: تعارضات، سرمایه اجتماعی، مالکیت، سیستم بهره برداری
 • مریم عباسی کسبی، رضا عرفانزاده*، بختیار فتاحی صفحات 595-607
  سابقه و هدف

  پوشش گیاهی حاشیه رودخانه جزو پایدارترین پوشش روزمینی است که منبع غذایی مناسب برای دام هاست. با توجه به تخریب اکوسیستم حاشیه رودخانه و چرای بیش از حد دام از این بوم سازگان، مطالعه بانک بذر خاک به منظور شناسایی ظرفیت آن در جهت احیا پوشش گیاهی تخریب یافته لازم و ضروری است.  

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر به منظور بررسی بانک بذر حاشیه رودخانه گاماسیاب شهرستان نهاوند واقع دراستان همدان انجام شد. ابتدا با استفاده از نقشه های  گوگل ارث، 5 سایت نمونه برداری در هر دو طرف رودخانه مشخص شد. نمونه برداری از خاک جهت مطالعه بانک بذر به روش سیستماتیک با استفاده از ترانسکت و کوادرات انجام پذیرفت. در هر سایت یک ترانسکت عمود بر جریان رودخانه و در طول ترانسکت حداقل 6 پلات 4متر مربعی (در هر طرف رودخانه سه عدد) مستقر شد و نمونه برداری از خاک از دو عمق 5-0 و 10- 5 سانتی متر در هر پلات انجام گرفت. سپس نمونه های خاک برای کشت به گلخانه منتقل شدند. بانک بذر با روش جوانه زنی بررسی و بذوری که  جوانه می زدند، شناسایی و به قرار ذیل طبقه بندی و بررسی شدند. گیاهان ازنظر طول عمر (یکساله و چند ساله) ، فرم رویشی (علفی و چوبی) ، شکل زیستی (کریپتوفیت، تروفیت، کاموفیت، همی کریپتوفیت، فانروفیت) و کورولوژی شامل ایران تورانی(IT)، جهان وطنی(COSM)، اروپا سیبری (ES) چند ناحیه ای (PL)، مدیترانه ای (M)، ایران تورانی- مدیترانه ای (IT,M)، ایران تورانی- اروپا سیبری (IT, ES) ایران تورانی - اروپا سیبری - مدیترانه ای (IT,ES,M) و ایران تورانی- اروپا سیبری- صحرا (IT,ES,SS) بررسی شدند. سپس هر یک از موارد فوق با عامل فاصله از مرکز رودخانه در سه بازه 0-10، 10-20 و 20-30  متری از رودخانه با آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  نتایج

  در مجموع84 گونه شامل 20 تیره و 65 جنس مشاهده شد که بیشترین آن مربوط به خانواده Gramineae (29گونه) و Compositeae (18 گونه) بود. گیاهان یکساله، چند ساله ، گیاهان علفی و  چوبی،  به ترتیب 91/67 درصد،  08/32 درصد، 68/98 درصد، 31/1 درصد بانک بذر را در عمق اول به خود اختصاص دادند و در عمق دوم گیاهان یکساله 42/65 درصد، گیاهان چند ساله 57/34 درصد  و به لحاظ شکل زیستی گیاهان علفی 100درصد را دارا بودند. همچنین تروفیت ها90/63 درصد و همی کریپتوفیت ها 26 درصد بیشترین درصد بانک بذر را داشتند. گیاهان COSM 83/35 درصد ، IT 01/24 درصد و PL 91/11 درصد را به خود اختصاص دادند. گیاهان یکساله درعمق اول بانک بذر 0-5 سانتی متری بیشترین مقدار در فاصله 0-10متری از رودخانه و کمترین مقدار را در فاصله 10-20 متری مشاهده شدند. در عمق دوم 5-10 سانتی متری گیاهان یکساله و علفی بالاترین  مقدار را در فاصله 30-20 متری از رودخانه و کمترین مقدار را در فاصله 10-0 متری داشتند. تروفیت ها بیشترین مقدار را در فاصله 0-10 متری و کمترین مقدار را در  20-30  فاصله داشتند. در خصوص پراکنش جغرافیایی بانک بذر عمق اول و دوم عناصر چند ناحیه ای در فاصله 0-10 متری  بیشترین مقدار و در فاصله 20-30 متری کمترین مقدار را داشتند و بعد از آن عناصر ایران تورانی در عمق اول و دوم بالاترین مقدار را در فاصله 20-30 متری و کمترین مقدار را در فاصله 0-10 متری به خود اختصاص دادند.

  بحث و نتیجه گیری

  بیشتر بودن تعداد گونه گرامینه سبب افزایش تراکم بانک بذر گونه های یکساله علفی شده است و گیاهان چوبی نیز فقط در عمق اول بانک بذر مشاهده شدکه دلیل آن را می توان به درشت بودن بذر های درختی نسبت داد که در عمق اول باقی می مانند و به اعماق نمی توانند نفوذ کنند و دچار فساد یا زوال شده یا توسط بذر خواران مورد استفاده قرار می گیرد (زودگذر بودن بذور درختان). تروفیت ها بالاترین مقدار طیف زیستی را داشت که به خاطر تولید بذر بسیار فراوان و کوچک بودن اندازه بذر با شانس و تعداد بیشتری در خاک می توانند نفوذ کنند. حضور بالای عناصر چند ناحیه ای در ترکیب گیاهی بانک بذر خاک می تواند بدلیل حضور فراوان عناصر گیاهی پیشاهنگ و مراحل اولیه توالی باشد که بدلیل کم نیاز بودن و برخورداری از دامنه بوم شناختی گسترده در طیف وسیعی از سرزمین های گیاهی حضور یافته و تعلق خاصی را به یک اقلیم مشخص و یا جغرافیای گیاهی نشان نمی دهند.  بالاترین مقدار عناصر چند ناحیه ای در لبه رودخانه به دلیل  درصد بالای گونه Cynodon dactylon بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت احیای پوشش گیاهی می توان از بانک بذرخاک استفاده نمود. احیاء کران رودی تخریب یافته با قرق به دلیل حضور گونه های گیاهی خوشوراکی مثل Alopecurus myosuroides ,Trifolium repens  و Bothriochloa ischaemum امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: حاشیه رودخانه، رودخانه گاماسیاب، بانک بذرخاک، طیف زیستی، کورولوژی، نهاوند
 • مهدی معمری*، فیروز هژبر، اردوان قربانی صفحات 608-620
  سابقه و هدف

  مهاجرت عبارت است از حرکت افراد از یک منطقه اکولوژیکی به منطقه دیگر که ممکن است به صورت موقت یا دایمی باشد. مهاجرت یک مکانیسم انتخابی است که از نظر اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و ویژگی های جمعیتی، افراد و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد و پدیده مهمی است که مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به شرایط نسبتا متفاوت در نواحی روستایی استان اردبیل، در این تحقیق پنج شهرستان (در داخل هر شهرستان یک حوزه آبخیز شامل چندین روستا) انتخاب شدند و عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر جوامع مرتعدار مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها: 

  تحقیق حاضر در استان اردبیل در سال 1399 انجام شد. در ابتدا پنج شهرستان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و کوثر در نظر گرفته شدند و سپس در هر شهرستان یک حوزه آبخیز که در آن پروژه های آبخیزداری و اصلاح مرتع انجام شده بود، انتخاب شد. در گام بعد در حوزه آبخیز کفتارق اردبیل 4 روستا، در حوزه آبخیز سقزچی چای نمین 3 روستا، در حوزه آبخیز درویش چای سرعین 9 روستا، در حوزه آبخیز لیکوان چای کوثر 9 روستا و در حوزه آبخیز سیاهپوش نیر 8 روستا) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در مجموع، جامعه آماری شامل مرتعداران 5 حوزه آبخیز و 33 روستا در استان اردبیل بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه حضوری و آمارهای جمعیتی روستاها بود. پرسشنامه شامل برخی ویژگی های توصیفی روستا، ساکنان روستا و همچنین 11 شاخص اقتصادی بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 372 نفر برآورد شد. سپس، سهم هر حوزه آبخیز از حجم نمونه کل مشخص شد و در گام بعد از طریق مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. در تحلیل داده ها، به منظور استخراج خصوصیات جامعه آماری از آمار توصیفی و برای بررسی وضعیت کلی شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت مرتعداران از آزمون t تک نمونه استفاده شد. همچنین، برای اولویت بندی مهم ترین مولفه های موثر در مهاجرت، آزمون فریدمن و برای بررسی تفاوت بین روستاییان از نظر شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت از آزمون کروسکال-والیس استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که 3/0 درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی شغل اصلی کشاورزی و 5/85 درصد با بیشترین فراوانی به طور مشترک شغل اصلی دامداری و کشاورزی داشتند. میانگین درآمد در بخش کشاورزی برابر با 6/167 میلیون ریال و در بخش دامداری برابر با 1/309 میلیون ریال است. درآمد در بخش دامداری نزدیک به دو برابر درآمد در بخش کشاورزی است، این موضوع نشان می دهد که اقتصاد مرتعداران منطقه مورد مطالعه بیشتر وابسته به دامداری و مرتعداری است. همچنین، نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر به ترتیب عدم علاقمندی نسل جوان به استمرار و گسترش فعالیت های کشاورزی و دامداری (میانگین رتبه=78/9)،  فرصت های اقتصادی بیشتر و دسترسی به مشاغل با درآمد بالاتر در شهر (میانگین رتبه=56/9) و نابرابری امکانات شهر و روستا و خدمات رفاهی و معیشتی (میانگین رتبه=88/8) بودند.

  نتیجه گیری:

   با توجه به اینکه بخش زیادی از جوامع روستایی استان اردبیل دامدار هستند، اقتصاد مرتعداران منطقه بیشتر وابسته به دامداری است. به طور کلی، بر اساس نتایج تحقیق حاضر عدم علاقمندی نسل جوان به ادامه شغل کشاورزی و دامداری، فرصت های اقتصادی بیشتر و درآمد بالاتر در شهر و نابرابری امکانات شهر و روستا مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت مرتعداران به شهرها بودند.

  کلیدواژگان: مهاجرت روستا به شهر، شاخص اقتصادی، مرتعداران، اردبیل
|
 • Mahdieh Khodadost, Morteza Saberi*, Farajollah Tarnian Pages 441-453
  Background and objectives

  One of the most important components of rangeland ecosystems is soil that their degradation will reduce rangeland production capacity. About half of the world's lands are rangelands and they contain more than one-third of the biosphere carbon pool. Therefore, these lands have a high potential for carbon sequestration. This study was conducted to investigate the soil carbon and total nitrogen storage in enclosed and grazed sites in Koteh rangelands of Khash city, Sistan and Baluchestan province.

  Methodology

  To study the effect of enclosure on soil carbon and total nitrogen storage, the 15-year ungrazed site of Kote rangeland located in Khash city was considered, and then a grazed site that was relatively similar to ungrazed site from the aspect of topography and climate was considered as well. According to the topography of the areas, 6 transects with 100 meters' length (three transects in the slope direction and three in perpendicular to the slope direction) were established with approximate distances of 50 meters in each of the enclosed and grazed sites. Three soil profiles were dug from the beginning, middle and end of each transect and soil samples were taken from the depths of 0-15 and 15-30 cm in both sites. Then three soil samples of each depth were mixed together and one composite sample was prepared. Overall, 24 soil samples were transferred to the laboratory in order to measure bulk density, organic carbon and total nitrogen storage. Paired and independent t-test were used to analyze the data in SPSS software.

  Results

  The results of statistical analysis showed that there are significant differences between enclosed and grazed sites from the aspect of both organic carbon and total nitrogen storage (p<0.01). The amount of organic carbon and nitrogen of the enclosed site were higher than that of the grazed site. There was no significant difference between the soil carbon storage of both enclosed and grazed sites at the depth of 0-15 cm, but there was a significant difference at the level of 1% for the depth of 15-30 cm. The highest amount of carbon storage was obtained in the enclosed area at the depth of 15-30 cm (8.1 tons per hectare), while this amount was 5.1 tons per hectare in the grazed site at the same depth. The results of total nitrogen storage showed that there is no significant difference between total nitrogen storage of the enclosed and grazed sites at the first depth, but there is a significant difference between the soil nitrogen storage of both sites at the second depth (p<0.1), so that the total nitrogen storage of the second depth of enclosed site was 0.88 tons per hectare, and that of the grazed site was 0.48 tons per hectare.

  Conclusion

  In general, it can be concluded that enclosure caused an increase in carbon and total nitrogen storage of the enclosed site compared to the grazed. In addition, the amount of carbon and total nitrogen storage of the lower depth (15-30 cm) was more than the higher depth (0-15 cm), and it seems that the amount of organic carbon and total nitrogen storage of desert areas is more in lower depth than upper depth.

  Keywords: Rangeland, carbon storage, soil, enclosure, Kote
 • Pages 454-467

  Soil flora and fauna play an important role in nutrient cycle and ecosystem sustainability. With the aim of investigating the changes in the activity of these soil organisms as a result of the change of vegetation from forest to rangeland in the mountainous regions of the north of the country, the present study was considered. For this purpose, in the Kinj region of Nowshahr, a forest habitat dominated by Carpinus orientalis Miller., habitat dominated by Crataegus microphylla C. Koch. - Berberis integerrima Bunge., rangeland dominated by Stachys byzantina and rangeland dominated by Rhamnus pallasii was considered. From each of these habitats, 12 soil samples were transferred to the laboratory. According to the results, the highest amounts of coarse root biomass belonged to Carpinus forest and Crataegus - Berberis plant type, while the forest cover had the highest amounts of fine root biomass. The number and biomass of epigeics and anecics did not show a statistically significant difference between vegetation covers. The largest populations of endogeics, total earthworms, Acarina, collembola, nematodes, protozoa, bacteria and fungi were observed in the Carpinus forest. The forest cover and Crataegus - Berberis plant type had the highest amounts of basal respiration, carbon and phosphorus microbial biomass and arylsulfatease enzyme activity. The highest levels of soil substrate induced respiration were observed in Crataegus - Berberis plant type and the highest levels of nitrogen microbial biomass, urease, phosphatase and invertase enzymes activities were observed in Carpinus forest. The principal component analysis (PCA) indicates that the deforestation and their conversion into rangelands have reduced the activities of flora and fauna, soil quality and fertility.

  Keywords: Summer habitat, forest cover, wooded rangeland, non-wooded rangeland, soil quality
 • Pages 468-480
  Background and objectives

  Prediction of species richness and diversity patterns are used to develop conservation strategies for biodiversity under regional and global environmental changes. Since modeling the distribution of plant species can provide useful and important information about identifying and introducing potential habitats of plant species, and also few studies have been done in the field of modeling species richness using environmental variables in Iran, so the study of modeling Species richness is important and necessary in the management of vegetation, which is the aim of this research.

  Methodology

  Therefore, study of them will help to rangeland management. Such investigation was conducted in the Sorkh Grieve rangeland with an area of ​​2620 ha. For sampling of vegetation and soil was used random-systematic stratification method. In each slope of area was established one transect with a length of 100 meters in the direction of the height gradient and 10 plots were established along it. A total of 260 plots of 1 m2 were used. In each plot, the list of species, percentage of species cover, and percentage of litter, rocks and number of species were recorded. Three soil samples were taken from a depth of 0-30 cm along each transect and some physical and chemical properties were measured in the laboratory. Physiographic variables were determined in Arc GIS software. Climatic factors were collected for a statistical period of 15 years. Predictive climate variables in this research included annual relative humidity, average annual temperature, and average annual rainfall. The physical and chemical characteristics of the soil that were used included the percentage of moisture, sand, clay, silt, pH, EC, organic carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium. Prediction of species diversity indices of plants was done with two

  methods

  generalized linear model (GLM) and, enhanced regression tree model (BRT). Analysis of the importance of environmental variables for GLM and BRT models was done in the biomode2 package. R2 and RMSE coefficient of explanation was used to evaluate the models. The area under the curve (AUC) criterion was used to compare the performance of these models.

  Results

  The results of the GLM model showed that altitude, silt, average annual rainfall, nitrogen, and average annual humidity were the most effective environmental factors affecting species richness, respectively. Also, in the BRT model, the results show that the variables of height, soil acidity, average annual humidity, and clay are the most important in species richness, respectively. The results of the GLM model showed that among the richness and species diversity indices, the highest R2 related to the richness index was 0.33. Also, the most important variables affecting this index were nitrogen, acidity, electrical conductivity, rainfall, and humidity. The results of the BRT model showed that among the examined indices, the highest R2 was related to the Shannon diversity index of 0.37. Also, the most important variables affecting this nitrogen index were altitude and clay percentage. and humidity. In general, according to the results obtained from the present research, it appears that the environmental parameters affecting richness by the GLM model include altitude, average annual rainfall, average annual humidity, nitrogen, and silt. By the BRT model was the altitude, annual humidity, acidity, and clay. The evaluation results of the two models showed that the area under the curve (AUC) of the GLM model was 0.61 and the BRT model was 0.72, which shows that the BRT model performed better in modeling species richness in the region.

  Conclusion

  The result of this research provides good information about the distribution of plant species and affecting environmental factors on their diversity and richness for rangeland managers in the region. It is suggested that rangeland managers use the results of this research and similar research and give spatial importance to the environmental factors affecting the distribution and richness of species.

  Keywords: Species distribution, Altitude, Soil, Climate, Modeling
 • Fatemeh Azariyan Moghadam, Ahmad Sadeghipour*, Seyed Mohamad Hojati, Yahya Kooch Pages 481-494
  Background and objectives

  Soils are one of the largest carbon stores in the biosphere with the highest carbon storage potential to mitigate the effects of climate change. The aim of this study was to investigate different land uses on carbon storage and other physical, chemical and biological characteristics of soil in Shahriar. For this purpose, rangelands including 26-year-old, 16-year-old and 11-year-old Atriplex and 18-year-old Haloxylon, and agricultural lands including rainfed and irrigated cultivation, as well as control lands were selected.

  Methodology

   Soil samples from the depths of 0-10, 10-20 and 20-40 cm were randomly and systematically collected and analyzed. After drying, the soil samples were first passed through a 2 mm sieve and then the percentage of stones and pebbles was determined. Next, soil texture (percentage of soil constituents) by hydrometric method, acidity of saturated soil extract by pH meter, electrical conductivity in saturated extract by EC meter, soil lime by calcimetric method, nitrogen by Kjeldahl method, phosphorus by spectrophotometric method, sodium and potassium were measured by film photometric method, soil organic carbon content was measured by Walkly-Black method, and apparent specific gravity was measured by the clod method. Microbial respiration of soil samples was measured through a closed bottle, carbon and nitrogen of microbial biomass by fumigation-extraction method and metabolic contribution by dividing the released carbon dioxide (mg of carbon per gram of soil per hour) by the microbial biomass of soil carbon (gram of carbon) per gram of soil) was calculated. The microbial contribution was obtained by dividing the two parameters of soil microbial carbon (mg carbon/g soil) by soil organic carbon (g carbon/g soil). One-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare soil data among different land uses. . Duncan's test was used to test the difference at the one percent level (p<0.01). All statistical analyzes were performed using the statistical software package SPSS, 19.       

  Results

  The results showed that the physical, chemical and biological characteristics of the soil were significantly different (p < 0.01) between different land uses, so that the highest amount of carbon storage was related to irrigation treatment of 1.38% and the lowest rate was related to the control treatment of 0.14%. Also, the lowest bulk density is related to irrigated treatment of 1.36 gr/cm3 and the highest amount of basal respiration is related to 18-year-old Haloxylon treatment of 0.73 mg CO2 g−1 day−1. and Also the highest amount of microbial biomass carbon related to irrigated treatment of 124.55 mg g-1 soil. In general, agricultural lands have more potential for carbon storage than other land uses studied in this area. Finally, it should be said that different land uses have a significant effect on the physical, chemical and biological properties of the soil, and play a significant role in the long-term carbon storage in the soil.                                             

  Conclusion

  This research showed that success in restoring desert areas by using these species depends on knowing the relationship between soil and vegetation. The physical, chemical and biological properties of the soil affect the carbon exchanges between air and soil. The type of vegetation and land use are factors affecting soil properties. This research shows that the most appropriate ways to store carbon in the soil are preventing desertification and deforestation, also preserve and restore vegetation cover.

  Keywords: Soil Organic Carbon Storage, Land Use, Vegetation, basal respiration
 • Sajad Alimahmodi Sarab*, Farjollah Tarnian Pages 495-507
  Background and objectives

  Determining the exact amount of forage production can be of great help to rangeland managers and relevant specialists in determining proper stocking rate. With implementing proper sampling design, remote sensing data could be used to accurately estimate forage production due to the extent of rangelands areas, cost, time spent and other problems in data gathering from field. The objectives of this study was to select the best model and the best remote sensing index in order to map forage production using field data and vegetation indices of NDVI, SAVI, MSAVI2, DVI and GCI extracted from satellite images of Sentinel 2.

  Methodology

  A sampling network with a total of 58 plots (1×1 meters) were established in the studied area and cut and weight method was used to measure forage production. Then, vegetation indices of NDVI, SAVI, MSAVI2, DVI and GCI were created with SNAP software. The values of the mentioned indices were extracted from the location of the plots, using the ArcGIS 10.4 software. The normality of the data was checked by the Kolmogorov Smirnov test. Then their relationships were analyzed with regression in SPSS 16 software. Also, multiple linear regression was used to investigate the relationship between plant indicators and forage production. The train model was created by 70% of the total plots and 30% of the data were used to test the model. Coefficient of determination (R2) and root mean square error (RMSE) were used to select the best model and index or indices. Finally, the selected model was used to create the map of forage production (Kg/hec), using ArcGIS 10.4. The values of final map as estimated data and a total of 58 plots as observed data were evaluated by independent t-test.

  Results

  The results related to the relationship between forage production and plant indices with univariate linear regression showed that all the used indices had a significant relationship with forage production. The univariate linear regression model with MSAVI2 index had the highest coefficient of determination and the lowest RMSE (Y= 649.3-8523.7×MSAVI2; R2= 0.68 and RMSE= 16). The results also showed that the accuracy of the DVI index (R2= 0.66; RMSE= 19) was higher than the NDVI index (R2= 0.58; RMSE= 22) for estimating forage production in studied area. By applying the assumptions of multivariate linear regression model, only two indices of GCI and MSAVI2 were included in the model, and the amount of R2 and RMSE were the same as univariate linear model with MSAVI2 index. The results of independent t-test indicated that there were not significant differences between observed data and the ones estimated by selected model (p<0.05). The minimum, mean and maximum of forage production in the final map were 10, 220 and 475 kg/hec, respectively.

  Conclusion

  According to the equality of the root mean square error and the coefficient of determination of the multiple and linear regression models and also the results of independent t-test that indicted no differences between observed and estimated forage production, we suggest using the MSAVI2 index to estimate forage production in warm semi-arid rangelands.

  Keywords: Vegetation Indices, Remote Sensing, MSAVI2, Plot
 • Mahsa Miri, Ali Beheshti Al E Agha, Soheila Aghabeigi Amin* Pages 508-520
  Background and objectives

  The soil of rangelands in mountainous areas has always been considered for changing to agricultural land due to its abundant organic matter. Research shows that changing the rangelands and implementing agricultural operations can increase soil erosion and generation of runoff. Therefore, using all kinds of modifiers as a suitable and desirable solution can control soil loss in these lands. This study was conducted with the aim of investigating and comparing the effect of land use change in rangeland and the effect of organic amendments on reducing sediment production, runoff and soil loss in one of the subbasins of Mereg river.

  Material and methods

  The present research was conducted in one of the sub-basins of Merg river, five kilometers away in Kermanshah province. This area is one of the main branches of the Karkhe River and one of the most important subbasin of the Qaresou River. The average annual rainfall is 458.59 mm and the average annual temperature is 13.89°C. Investigating the effect of land use change and organic modifiers (sheep manure and waste compost) on generation of sediment, runoff and carbon loss in both rangeland and agricultural uses, at erosion plots in dimensions of one in two square meters for two years (1398 and 1399) were evaluated. In the first year, samples were collected from undisturbed erosion plots, but in the second year, two modifiers (sheep manure and municipal waste compost) were added to agricultural plots in the amount of 1.5 kg. The modifiers were added  at the ended of July and until the first rain of the autumn season, there was enough time for chemical interactions and influence on the soil characteristics .The samples of runoff and sediment as well as soil samples were analyzed in the laboratory and the volume of runoff, the amount of suspended sediment, the organic carbon percentage of the sediments and the physical and chemical characteristics of the soil were measured.

  Results

  The texture of the soil in both land use was the same (clay loam). But in terms of the amount of organic carbon, the two land uses have a significant difference (at 95 percent level) and this parameter is more than twice as much in the rangeland as in the agricultural use. Based on the results in the first year of sampling, the values ​​of runoff volume, sediment weight, carbon loss during five rainfall events in agricultural were 83, 90 and 87% higher than rangeland. In the second year of sampling, plots located on agricultural lands were treated with soil conditioners and their impact was investigated. Although the use of soil conditioners reduced runoff by 20% and reduced the amount and concentration of sediment in agricultural lands about 31.68 and 13.13%, but the amount of these parameters is still 67, 95, and 72% lower in rangeland use, respectively. The results also showed a 71% higher organic carbon loss in agricultural land use than rangeland. The results of this research showed that the modified wars were successful in reducing soil and water loss, and sheep manure treatment worked better than compost in controlling runoff and sediment.

  Conclusion

  In general, the results of this research showed that the amendments were able to reduce water and soil loss and sheep manure treatment worked better than compost in controlling runoff and sediment. But none of them have been able to reduce the effect of tillage destruction on this slope as much as rangeland. This shows the role and importance of protecting rangeland in reducing soil degradation and water wastage

  Keywords: Erosion, sediment, hydrological variables, land use change, municipal waste compost, sheep manure, soil amendment
 • Asghar Farajolahi, Mahmood Hamidian Pages 521-533
  Background and objectives

  Rangelands are considered as the most basic bed for sustainable development of the environment and ecological phenomena and in addition to a considerable role in production and sustainable rural development, play a key role in preventing soil degradation and erosion and groundwater storage. In recent years, rangelands of Iran have not proper condition due to destruction by climate change and drought, as well as grazing pressure. Therefore, providing effective strategies in rangeland management and sustainability seems necessary and will lead to stability and sustainability in rangeland areas, especially in the long time. In this study, using SWOT analysis, strategies and solutions for sustainable development of rangelands in Kalaleh city of Golestan province were investigated.

  Methodology

  In this study, according to the practical objectives of the study, a survey and documentary method was used to collect data and information. The statistical population of this study was experts familiar with the rangeland management in Department of Natural Resources and Watershed Management of Golestan province and Kalaleh city. The sample size was determined by available and non-random sampling method and 26 experts participated in this study. After designing the questionnaire in the form of Likert scale and validation using the opinion of experts and specialists, Cronbach's alpha coefficient was used to determine the level of reliability that obtained 0.84 and showed the proper reliability of the questionnaire. In order to analyze the data and determine the most important strengths, weaknesses, threats and opportunities, the SWOT model was used. SWOT model is one of the most important and powerful tools for strategic management that is used in the process of external and internal analysis and the creation of proper strategies. In SWOT analysis, internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) were examined and then strategies and solution for sustainable development of rangelands were designed.

  Results

  According to the results of this research, the average age and work experience of experts participating in the study were 41.3 and 13.1 years, respectively and more than half of whom had a master's degree. According to the results, "large area of rangelands" with a weight coefficient of 0.0498 is the most important strength of rangelands from the viewpoint of the experts and then there are "indigenous knowledge to rehabilitate and protect rangelands" and "the willingness of stakeholders to participate in the implementation of projects and rangeland management", respectively. But the most important weakness of rangelands was "traditional livestock system depends on rangeland forage" with a coefficient weight of 0.0486. Also, "the presence of unauthorized stakeholders in the rangelands and reduction of ownership area for livestock grazing" and "reducing the percentage of class I plants and rangeland production" are the next priority weaknesses, respectively. According to the findings, "improving the perspective of multi-purpose use of rangelands" is the most important opportunity for sustainable development of rangelands from the viewpoint of the experts and the most important threat is "climate change and reduction of water resources in rangelands". The final score of internal and external factors was 2.569 and 2.102, respectively that shows the superiority of strengths over weaknesses and threats over opportunities. Thus, the strategy of sustainable development of rangelands was determined as competitive strategy (ST).

  Conclusion

  According the results of this study, legal and incentives planning to attract private sector investment according to rangeland potentials (Ecotourism, medicinal plants, various livestock products), implementation multi-purpose use of rangelands, reforming rules and regulations, increasing the budget of Natural Resource Departments, and improving infrastructure, educational and medical facilities in rural areas were considered as competitive strategies. Based on the research results, it is suggested that in order to improve the participation of local communities in sustainable rangeland management, the necessary measures should be taken by holding workshops and training and extension classes. Also, by providing the necessary facilities, the conditions for the development of the region, private sector investment and diversification of the livelihood of the rural residents should be provided.

  Keywords: SWOT analysis, Sustainable management, Experts, Golestan, Rangelands of Kalaleh
 • Pages 534-545
  Background and objectives

  In order to properly manage rangeland ecosystems, it is necessary to study the relationship between ecological factors in nature such as elevation, climate and soil factors with vegetation and living organisms. In this regard, the present study was conducted to investigate the relationship between species diversity and environmental factors (Physical and chemical characteristics of soil, topographic and physiographic characteristics) in the mountain rangelands of Chahar Bagh Golestan.

  Methodology

   The study area of Chaharbagh Golestan mountain rangelands with an area of about 9,000 hectares is located 45 km southeast of Gorgan city. 6 plant types were identified, for sampling and measurement in each plant type, 3 transects of 300 meters were established and 10 plots along each transect and a total of 30 plots in each plant type were used. In each plot, the percentage of individual species coverage was estimated. Also, in each transect, soil samples were taken from the first and last plots according to the depth of the rooting of the dominant plants of the region. After sieving, soil samples were transferred to the laboratory to determine the physical and chemical properties of the soil, including soil texture, EC, pH, K, P, lime, saturated moisture, and the amount of organic matter. Also, slope, direction and height above sea level were measured at each soil sampling point, and average slope, modified direction and average height were measured for each plant type. In order to investigate the relationship between species diversity with topographic and physiographic characteristics and soil characteristics of types, classification methods were used. Based on the length of the gradient, the redundancy analysis method was used as a linear method to classify species diversity with environmental factors. All statistical calculations for classification were performed using Canoco software version 5 and calculations related to species diversity were performed using PAST software version 3.17.

  Results

  The results of Margalf average (14.12) and Taxa (41) indices in type 1 (Ar au-St ba) are higher than other types. Also, the mean Shannon (3.306) and evenness (0.91) indices in type 6 (Ho vi-Cr ko-Ag in) are higher than other types. Ju po-On co-St ba type has the highest slope value (51.6%), on the other hand St ba-On co type has the lowest slope value (5.6%). The results showed that the values of Simpson evenness indices and Shannon-Wiener species diversity of types are also affected by slope, organic carbon content and electrical conductivity. The slope factor is the most important factor affecting Simpson evenness indices and Shannon-Weiner species diversity. The results of redundancy analysis showed that the relationship between the characteristics of the types and the indices of plant diversity is significant. The results showed that with increasing the amount of K and EC, the amount of evenness index also increases. The results also showed that with increasing lime and pH factors, the amount of Shannon index increases. Shannon indices are inversely related to directional slope and height factors. Also, according to the results, with increasing clay factors, saturation moisture and pebbles, the value of Margalf index increases. According to the results of Margalf index, it has an inverse relationship with sand factor.

  Conclusion

   In general, physiographic and topographic characteristics have had the greatest impact on species richness, and soil chemical properties on the amount of evenness and species diversity of types. In general, the slope of the types is the most important environmental factor affecting the indicators of species diversity.  Therefore, according to the results of the present study, changes in species diversity indices can be used as an index to improve the condition of rangelands in the region and also in deciding on appropriate management programs.

  Keywords: Redundancy analysis, plant diversity, environmental factors, ecosystem management
 • Reza Yari*, Asghar Farajollahi, Gholamali Heshmati Pages 545-557
  Background and objectives

  Protecting rangelands and preventing the destruction of these valuable resources requires serious efforts and appropriate measures to ensure sustainable use and comprehensive and integrated management of rangelands, and these measures and planning should provide optimal and sustainable use of rangelands along with meeting the needs and improving the conditions of stakeholders. Recognizing the problems and challenges and subsequently providing management solutions in rangelands will provide the basis for the use of different potentials and functions in rangeland ecosystems and will facilitate the achievement of sustainable development of rangeland. The aim of this study was to identify and prioritize the most important issues and problems of rangeland in Chaharbagh region of Golestan province and providing management solutions from the viewpoint of stakeholders and experts.

  Methodology

  This research was applied based on the purpose of the study and descriptive-analytical in theme and collects data using survey and documentary methods. The statistical population of this study included stakeholders and experts familiar with the studied subject in Golestan province. The sample size was determined by available and non-random sampling method and 31 experts and 38 stakeholders participated in this study. After designing the questionnaire and confirming the validity using the opinion of experts and specialists, Cronbach's alpha coefficient was used to determine the level of reliability. Cronbach's alpha coefficient was obtained 0.81 and 0.83 for the questionnaire of stakeholders and experts, respectively that indicates appropriate reliability of questionnaires. In order to identify the existing problems and issues and provide solutions, the results were scored and prioritized by using the importance index (Iindex) coefficient and the Analytic Hierarchy Process (AHP). The amounts of effect with very high and high were identified as influential factors. The hierarchical analysis process is one of the most comprehensive systems designed for decision making with multiple criteria, using Expert choice software, that weight and importance of each criterion was determined.

  Results

  According to the importance index (Iindex), the amount of effect on the Likert scale as well as the weight of each problem, drought and lack of rainfall with the value of the importance index (98.3) and weight (0.088), Non-payment of compensation in case of crisis and drought by the government (lack of livestock and rangeland insurance) with the value of the Iindex (83.3) and weight (0.072) and decision-making only by officials and non-participation of stakeholders with the index of importance (80) and weight ( 0.066) were the most important problems and issues, respectively. According to experts’ viewpoint, uncontrolled grazing and excessive number of livestock is the most important problem with the highest Iindex (81.7) and weight (0.077). Then, there are early and untimely grazing with importance index (80) and weight (0.076) and untimely exit of livestock with importance index (75.8) and weight (0.072), respectively. In the presented solutions based on the viewpoint of stakeholders and experts, livestock grazing management and granting facilities for the purchase of forage, especially in times of drought, had the highest value index (88.7) and the highest weight (0.114). Then, there are training stakeholders to earn income and create jobs from the potentials of medicinal and industrial plants in the study region and increase the income of the stakeholders by providing credits and loans for buying hives and beekeeping, respectively.

  Conclusion

  The problems and reasons for degradation of this rangeland were divided into four main categories according to the stakeholders and experts opinion: A) Drought and consequently lack of water resources b) Weak grazing management c) Weakness of organization and lack of preventive laws and regulations d) Economic issues and low income of stakeholders. Also, the management strategies presented in this study classified as combating to drought and lack of rainfall, job creation and multi-purpose use of various functions of rangelands in the form of cooperatives, implementing the principles of livestock grazing management and implement the rules and regulations created by executive agencies. Finally, according to the often common viewpoints of stakeholders and experts, the results of the issues and problems as well as solutions can be accepted with more confidence

  Keywords: Rangeland degradation, Importance Index Coefficient, Analytic Hierarchy Process, Chaharbagh, Golestan
 • Pages 557-570
  Background and objectives

  Climate change has been a serious issue in the last two decades and many studies have focused on its various aspects. Therefore, it is necessary to determine the future habitat of rangeland species present and future years, under climate warning models. In this regard, it should be investigated whether the increase in temperature will have a positive effect on the presence of species in the habitats of the distribution site or a negative effect?.

  Methodology

  For this purpose, from 19 bioclimatic variables and three physiographic variables and logistic regression model, to quantify climate change in the next three decades (2050) and to examine its effects on the current change of Ferula ovina species and the future, was used. Output maps were also grouped into four categories with a probability of occurrence between zero and one. These groups, unsuitable habitat, (0-0.25); Habitat almost suitable, (0.25-0.5); It shows a high proportion habitat (0.5-0.75) and a very high proportion habitat (0.75-1). Finally, by referring to the coefficients of climatic variables and topography in regression relations, effective variables for the current and future range of F.ovina were introduced.

  Results

  Based on results; among the climatic and topographic variables, only the indicators related to the average temperature of the warmest season (BIO10) and the average temperature of the coldest season (BIO11) were identified as effective on the distribution of F.ovina species in present and future Alborz rangeland habitats. The characteristics increase as the climatic conditions become more difficult. Average annual temperature in places with a probability of more than 75%; over the next three decades, under milder (Rcp 4.5) and pessimistic (Rcp 8.5) scenarios, it will rise from 2.6 to 0.3 ° C. The height of suitable habitats will be 60 to 162 meters. As a result, adequate habitat levels (greater than 75% probability) decrease in response to climate change. Under climate scenarios, 15% of suitable habitat habitats will be lost by 2050 and current unsuitable habitats will increase by 48%. Overall; climate change and increasing temperature characteristics will cause the vertical expansion of F.ovina species to higher latitudes along the altitude gradient. This indicates that over the next three decades, the presence of F.ovina species in the habitats of the region will decrease and the risk of its removal from the southern Alborz ecosystems is evident.

  Conclusion

  According to the results obtained in this study, large changes in the distribution of this species are expected to occur along with climate change. These changes are such that they can limit the suitable climatic conditions for the life of this important and effective species in the southern Alborz rangeland habitats. Therefore, in order to improve the conditions, the least that can be recommended in such conditions is to control the degradation of F.ovina species habitat, by managing livestock grazing and preventing rangeland use change, and in general, to apply a conservation approach in these habitats. If a protective approach is applied; It is to be hoped that climate change, by itself, will not be able to remove, undermine, or even completely eliminate this valuable species from the flora of the region, and perhaps the physiological, phenological, and morphological adaptations of this species will help combat climate change. Therefore, while protecting it inside the habitat, it is necessary to think of measures to protect it outside the habitat with an approach close to nature. In this regard, collecting seeds and storing them in the gene bank of natural resources, introducing superior and drought-tolerant ecotypes with better structural and functional traits and preparing strong seeds from them, cultivating them in small one-hectare plots in botanical gardens and plant collections And finally their rangeland in habitats with poor and very poor status class; One of the basic requirements is its protection outside the habitat with an approach close to nature.

  Keywords: Rangeland ecosystems, Climate change, Species displacement, Modeling, Climate warning models
 • Narjes Azizi, GholamReza Hosseini- Bamrood*, Shojaat Zare Pages 570-582
  Background and objectives

  Rangelands, in addition to their very important role in the sustainability of natural ecosystems, due to having a variety of medicinal-industrial plants, play an important role in meeting the medicinal and economic needs of the country. Creating suitable investment opportunities for more production of these plants is important and it is necessary to conduct extensive research in this field. In fact, understanding the economic value of many of the services that rangeland ecosystems provide to humans will lead to transparency and accurate decision-making in rangeland use, and will make conservation measures more effective. In this study, the economic analysis of Ferula harvest as one of the important medicinal and industrial plants in three habitats of Bardaskan - Khorasan Razavi - during the years 2015-2019 is evaluated.

  Methodology

  During the field studies and surveys and using the topographic map of the area at a scale of 1: 50,000, it was possible to identify potential habitats on the map. In these habitats, conventional exploitation was carried out in the traditional way, which included the three main stages of marking, digging and harvesting (shaving). In order to estimate the number of exploitable plants and finally to estimate the crop and according to the sample size of 100 square meters, 30 plots were randomly harvested in the whole habitat. In each habitat, the number of plants in each density class per hectare was determined according to the Cochran's formula, and of these, 75% of the permitted plant titles were considered for economic evaluation of Ferula species harvest. And 10% was deducted as plant drop. The flora of perennial shrubs and shrubs species was also studied. Then, the amount of extractable Ferula product was calculated by habitats per year. For economic evaluation of project, the criteria of economic evaluation of present and future value, net present value and benefit-to-cost ratio, after calculating the Rial value of income and expenses, were examined for economic analysis of Ferula harvest.

  Results

  The average annual latex and yield of each rootstock were 6 and 25 grams, respectively. The average harvest of Ferula plants per year was 2800 individual, and the average annual harvest of workers was 70 kg in 85 working days. The labor cost of collecting the product is estimated at 10,019,022 thousand Rials, taking into account the number of workers required in a 5-year period (16698 people). In total, the cost of rehabilitation and heaping work in some parts of the habitats (506.6 hectares) was calculated to be 118997/85thousand Rials. Also, the total cost of transportation, collection and storage of the product in a five-year period was estimated at 33,371,984 thousand Rials. The total operating costs during a five-year period is estimated at 100.413.554.660 rials. Therefore, the total income (net profit) is calculated equal to 83092128 thousand Rials. Based on field profit and exploitation investment, 75% of net profit is considered as exploitation share and 25% of total revenue - equivalent to 25.103.388.675 Rials - government share, is considered as property interest. And according to the total number of households in the region (438), the annual per capita household is equal to 34.388.200 Rials. The net income of the project, taking into account the discount rate, is 47 billion Rials. The rate of return on capital is 222% and it shows that for every 100 Rials of cost, 222 Rials of profit are given to the user. The internal rate of return of the project is 322% and the benefit-to-cost ratio is 3.3 (without money discount), which shows that 3.3 units of income are obtained for each unit of cost. Scrutiny of the internal rate of return and the rate of return on investment shows that the sustainable use of pastures is completely economic and provides the benefits of the users. The benefit-cost ratio shows that if the production costs increase to less than 3.3 times the current situation, the project is economical.

  Conclusion

  It can be seen that the present value of investment is positive and from a macro perspective in agriculture and natural resources can have the necessary economic justification. The internal rate of return of this project, the discount rate of 17% for the operator and the ratio of benefit to cost indicate that the project is economically acceptable to the operator and investor, given the computational useful life. In general, in this study, the issues of principled exploitation of Ferula habitats and the durability and survival of this species for future generations were pursued, and While observing environmental issues and providing employment in the region, it prevents the migration of villagers.

  Keywords: Ferula, Bardeskan, Latex, Habitat, Export value, Rate of return
 • Mouhamadreza Shahraki, Navid Naimian, Khadijeh Mahdavi*, Ehsan Zamani Shourabi Pages 582-595
  Background and purpose

  Livestock exploitation and grazing is the most important human activity, the choice of which depends on various factors. The importance of how to manage customary rangeland systems in recent decades has made it one of the challenges of rangeland management in the country. Rangelands need principled management and planning for existing resources (water, soil and plants) and livestock for continuity and sustainability, planning to review the current situation and decide on the existing conditions is appropriate. Therefore, the importance of choosing the type of exploitation in the sustainable management of livestock and rangeland has made it as one of the most vital issues in the field of conservation, rehabilitation, improvement, proper exploitation and development of rangelands.In this regard, the present study examines the tendency of beneficiaries to individualize rangelands among beneficiaries in Gomishan city in the northwest of Golestan province.

  Materials and Methods

  The present study is descriptive in terms of data collection, descriptive in terms of controlling variables, and survey in terms of implementation strategy.The statistical population of the study consists of 200 rangeland beneficiaries from three conventional systems in Gomishan city of Golestan province.  So that 127 of them were selected as the sample size based on Krejcie Morgan table. Sampling was done randomly. The data collection tool was a questionnaire that was compiled according to the purpose of the research and based on the research background as well as interviews with experts and expert operators based on the centralized group method and extracting a set of related components in pairs. To determine the tendency of rangeland individualization operators, 44 items in the form of 7 economic, social, water and soil components, rehabilitation and protection, livestock and animal husbandry, welfare and management were used. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and operators. To ensure its reliability, Cronbach's alpha coefficient was calculated, which averaged 0.805, which indicates the acceptable reliability of the questionnaire.Statistical calculations in this study were performed using SPSS25 software in two descriptive and inferential sections.

  Results

  The results of the research showed that beneficiaries had a greater tendency to individualize rangelands with a numerical value of 2.76. The results indicated that, the tendency of beneficiaries based on the variables "creating investment in livestock and rangeland" and "improving livestock income" in the economic dimension, "reducing violations and crimes in rangeland" and "satisfaction with Livestock and herding methods in the rangeland "in the social dimension," optimal use of surface water in the rangeland "and" prevent soil erosion and loss of surface soil "in the water and soil dimension," prevent non-native ranchers from entering the rangeland "and "Rehabilitation of rangeland lands through plantation and integrated methods" in the dimension of rangeland restoration and protection, "Observance of the grazing system in the rangeland" and "Creating a suitable space for providing livestock drinking" in the dimension of livestock and animal husbandry, "Better development of energy panels Solar in the rangeland "and" access to suitable facilities for family life "in the welfare dimension, as well as" improvement in creativity and innovation in rangeland management "and" organizational support and access to government services "in the management dimension, due to lower average From number three (average), it had the most positive effect on individualization of rangelands in the study area.  Its greatest impact has been on the management, livestock and animal husbandry dimensions. The results obtained from a single sample t showed that the tendency of beneficiaries in choosing the type of operation at the level of 99% confidence in all criteria except "water and soil" had a significant effect

  Conclusion

  Considering that sustainable rangeland management faces serious challenges of degradation, so choosing the type of exploitation for better rangeland management is one of the most important priorities. As the results showed, the tendency of beneficiaries in the study area has been towards individualization of rangelands; therefore, while changing the traditional perceptions of ranchers towards the shared exploitation, it is possible to provide the ground for their empowerment, especially in the economic sector, as well as the multi-purpose use of rangelands through rangeland coordination. On the other hand, the research results show that in shared exploitation, trust, responsibility, empathy and participation, social capital and social solidarity, more than individual exploitation of rangelands. Therefore, in shared exploitation, by planning and oral segmentation of rangelands (based on the opinion of beneficiaries in the research results), while observing the exact time of entry and exit of livestock to the rangeland and preventing excess livestock, an effective step in for sustainable management of rangelands.

  Keywords: Conflict, Social Capital, Ownership, Exploitation System
 • Maryam Abbasikesbi, Bakhtiar Fattahi, Anna Sher Pages 595-607
  Background and objectives

  Riparian vegetation along the river is one of the most sustainable aboveground covers that is a good source of food for livestock. Considering the degraded riparian areas, studies on soil seed bank is important and, necessary for restoration goals.

  Methodology

  The present study was conducted to investigate the soil seed bank in the riparian region of the Gamasiab river in Nahavand city, Hamadan province. First, using Earth Google maps, 5 sampling sites on both sides of the river were identified. Soil sampling was performed to study the seed bank systematically using transects and quadrates. At each site, a transect perpendicular to the river flow was installed along the transect of at least 6 plots of 4 square meters (three on each side of the river) and soil sampling was performed from two depths of 0-5 and 5-10 cm in each quadrat. The seed bank samples were then transferred to the greenhouse for the experiment. Seed bank was examined by germination method. Plants in terms of annual and perennial, herbaceous and woody, life form (cryptophyte, trophyte, camophyte, hemicryptophyte, phanrophyte) and phytochorology of Iran-Turanian (IT), cosmopolitan (COSM), Siberian Europe (Polyregional or more than two vegetative regions (PL) Mediterranean (M), Turanian-Mediterranean Iran (IT, M), Irano-Tourani -Siberian Europe (IT, ES) Irano-Tourani -Siberian-Mediterranean (IT, ES, M) and Irano-Tourani - Europe, Siberia - Sahara (IT, ES, SS) were studied. Then, each of the above cases was analyzed along distance from the center of the river in three intervals (0-10), (10-20) and (20-30) meters from the river using one-way ANOVA analysis.

  Results

  A total of 84 species including of 20 family and 65 genera, most of which belong to the family Gramineae (29) species and Compositae (18) species, were observed. Annuals, perennials, herbaceous and woody plants occupied 67.91%, 32.08%, 98.68% and 1.31%, respectively at the first soil depth. In the second depth, annuals created 65.42%, perennials 34.57% and in terms of life form, herbaceous were 100%. Also, trophytes with 63.90% and hemi-cryptophytes with 26% had the highest percentage of soil seed bank. In terms of colorology, COSM (35.83%), IT (24.01%) and PL (11.91%) were the highest. Annuals at the upper soil depth (0-5 cm) had the highest value at a distance of 0-10 m from the river and the lowest value at the distance of 10-20 m. In the second depth (5-10 cm), annual and herbaceous plants have the highest value at a distance of 20-30 m from the river and the lowest value at a distance of 0-10 m. In terms of life form, at the first depth, and in the second depth the therophytes had the highest value at a distance of 20-30 m and the lowest value at a distance of 0-10 m.  Regarding the corology of the first and second soil layers, the poly-regional had the highest value at a distance of (0-10) m and the lowest value at a distance of 20-30 m, and then the elements of Irano-tourani at the first depth and second depth had the highest value at a distance of 20 -30 m and the lowest value at the distance of 0-10 m.

  Conclusion

  Being higher the number of gramineae species increased the soil seed bank density of annuals and, woody plants were observed only at the first depth of the soil seed bank which could be due to the large seeds of the trees that remain at the first depth and can not penetrate to the deeper depths, where it has deteriorated or decayed or eaten by seed-eaters (transient seeds of trees). Therophytes had the highest amount of life form, which can penetrate with more chances due to the production of very large number and small seed size. The high presence of poly-regional elements in the soil seed bank composition can be due to the abundant presence of pioneer plants and the early stages of the succession, which are present in a wide range of plant lands due to low need and extensive ecological range. These species do not indicate a specific affiliation to a particular climate or plant corology. The highest amount of Polyregional elements in the river riparian was due to the high percentage of Cynodon dactylon species. The results indicated that restoration of degraded riparian could rely on soil seed bank. More precisely, recovery of degraded vegetation through soil seed bank of palatable species such as Aloppecurus myosuroides, Trifolium repens and Bothriochloa ischaemum is feasible.

  Keywords: Rive riparian, Gamasyab River, Soil seed bank, Life form, Corology, Nahavand city
 • Mehdi Moameri*, Firooz Hozhabr, Ardavan Ghorbani Pages 608-620
  Background and objectives

  Migration is the movement of people from one ecological region to another, it may be on temporary or permanent basis. Migration is a selective mechanism that impacts individuals and households economically, socially, educationally, and demographically, and it is an important phenomenon that many economists, particularly in developing countries, have addressed. Due to the varying situations in Ardabil province's rural areas, five counties (each with one watershed containing several villages) were chosen for this study, and the economic factors affecting rural-urban migration to ranchers were investigated.

  Methodology

  The current research was carried out in the Ardabil province, in 2020. The five counties of Ardabil, Nir, Namin, Sarein, and Kosar were initially evaluated, then, a watershed was selected in each county where watershed management and rangeland restoratoin projects were carried out. In the next step, four villages from Ardabil's Kaftaragh watershed, three villages from Namin's Saqezchichae watershed, nine villages from Sarein's Darvishchae watershed, nine villages from Kosar's Likvanchae watershed, and eight villages from Nir's Siahpoosh watershed were chosen as statistical communities. In total, the statistical community includes ranchers from five counties and 33 villages in Ardabil province. The research method was descriptive-analytical and the data collection techniques were questionnaire, observation, face-to-face interview and village population statistics. The questionnaire included some descriptive features of the villages, village residents and also 11 economic factors. The sample size based on Cochran's formula was estimated to be 372 people. Following that, the proportion of each watershed in the total sample size was calculated, and information was gathered through in-depth interviews and the completion of a questionnaire. Descriptive statistics were employed to extract the features of the statistical population. A single-sample t-test was used to assess the overall status of economic factors affecting ranchers’ migration. In addition, the Friedman test was utilized to rank the most important factors affecting migration and the Kruskal-Wallis test was performed to look for significant differences between villages in terms of economic factors that influence migration.

  Results

  The results showed that 0.3% of the respondents with the lowest frequency had agricultural job and 85.5% with the highest frequency had the main job of livestock and agriculture. According to the findings, the average income in the agricultural sector is 167.6 million Iranian Rial, while the average income in the livestock sector is 309.1 million Iranian Rial. The income from livestock is nearly double that from agriculture, indicating that the research ranchers’ economy in the study area is more dependent on livestock. Moreover, the findings revealed that the most important economic factors affecting rural-urban migration were the lack of interest of the youth in continuing and expanding agricultural and livestock activities (mean rank = 9.78), more economic opportunities and access to higher-paying jobs in urban (mean rank = 9.56) and inequality of urban and rural facilities and welfare and livelihood services (mean rank = 8.88).

  Conclusion

  Considering that a large part of the rural communities of Ardabil province are ranchers, the economy of the pastoralists in the region is more dependent on livestock. In general, according to the results of the current research, the lack of interest of the youth to continue farming and ranching, more economic opportunities and higher income in the city, and the inequality of city and village facilities were the most important economic factors affecting the migration of pastoralists to cities.

  Keywords: rural-urban migration, economic factors, ranchers, Ardabil