فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • داریوش محمدی زنجیرانی*، محسن صیفی، محمدحسین توکلی، میثم شکری زاد صفحات 1-15

  از آنجایی که همواره اعضای یک زنجیره، مانند تولیدکننده و خرده فروش در طول زمان و در یک فرآیند تکراری، با یکدیگر در تعامل (همکاری) و یا رقابت هستند، مدل سازی ساختار زنجیره تامین در قالب بازی های پویا اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند. افزایش دسترسی عموم به فضای مجازی و به تبع آن، افزایش خریدوفروش آنلاین و از طرفی افزایش تمایل تولیدکنندگان به برقراری ارتباط نزدیک تر با جامعه مصرف، ساختار جدیدی را در چارچوب نظری زنجیره تامین، تحت عنوان "بخش مستقیم یا آنلاین" پدیدار کرده است. با ایجاد بخش فروش مستقیم در یک زنجیره تامین، خرده فروش در جذب مشتری و نهایتا سود بیشتر، خود را رقیب تولیدکننده می داند. تاکنون در هیچ کدام از مدل های ارایه شده در چارچوب نظری، رقابت بر سر قیمت گذاری و تبلیغات پویا در زنجیره تامین دوبخشی مطرح نبوده است؛ بنابراین، اهمیت و هدف مقاله حاضر، بررسی رفتار تعادلی در زنجیره تامین محصول قهوه با وجود فروش آنلاین است. همچنین متغیر حالت در این مطالعه، میزان اعتباری است که توسط تبلیغات سراسری برای تولیدکننده (نزد مشتری) حاصل می شود و این موضوع از وجوه تمایز مطالعه حاضر با تحقیقات پیشین محسوب می شود. از نتایج حاصل از بررسی مدل یکپارچه دیفرانسیلی در زنجیره تامین صنعت فرآوری قهوه (بررسی موردی) می توان به بالاتر بودن قیمت تعادلی فروش آنلاین محصول نسبت به قیمت خرده فروشی آن اشاره کرد. همچنین، حجم تبلیغات تولیدکننده در بخش آنلاین از حجم تبلیغات محلی خرده فروش بیشتر بوده و حجم تبلیغات خرده فروش نیز از حجم تبلیغات سراسری تولیدکننده بیشتر می باشد. در این مساله، سود تولیدکننده در بخش آنلاین نیز همواره بیش از سود خرده فروش در بخش سنتی خرده فروشی است. تحلیل حساسیت سطوح تعادلی متغیرهای بهینه نسبت به تغییرات پارامترهای بازی نیز سه روند افزایشی، کاهشی و ترکیبی را در تغییرات سطوح تعادلی نسبت به افزایش مقدار پارامترهای مدل نشان می دهد.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری، تبلیغات، زنجیره تامین، نظریه بازی ها، بازی های پویا، صنعت قهوه
 • مهدی آشهد، فرید خوش الحان*، طاهر کلانتری صفحات 17-31
  یکی از موارد بااهمیت در کسب وکارها، وجود انعطاف پذیری لازم در مواجهه با شرایط مختلف و تغییرات فضای کسب وکار در ساختار زنجیره تامین آن هاست. چابکی به عنوان یک استراتژی ضروری در شبکه های زنجیره تامین، افزایش بهره وری، توسعه کارایی، مقابله با ریسک ها، و افزایش انعطاف پذیری لازم را به همراه داشته و به کارگیری آن آثار چشم گیری را در بازارهای مختلف از خود به جای گذاشته است. باتوجه به اهمیت بالای صنعت روانکارها، چابکی در زنجیره های تامین روانکار از عوامل متعددی متاثر می شود که تحلیل این عوامل و برهم کنش های آن ها می تواند راهگشای مدیران این زنجیره در افزایش چابکی بوده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش رقابت پذیری در بازار در اختیار آن ها قرار دهد. هدف این مقاله، تحلیل عوامل چابکی زنجیره تامین صنعت روانکارها با رویکرد نقشه شناختی فازی است. روش تحقیق، مبتنی بر نقشه های شناختی فازی است که ابتدا به تحلیل روابط علت و معلولی بین عوامل چابکی در زنجیره تامین روانکارها پرداخته و سپس با ترسیم شبکه ای از ارتباط بین عوامل چابکی، برهم کنش آن ها را نمایان ساخته است. یافته های تحقیق، بیانگر تاثیر عوامل اولویت دار برنامه ریزی و مدیریت زمان، نظام تشخیص نیازمندی های آینده، ایجاد سیستم های ارتباط مستقیم با مشتریان، رصد صدای مشتریان و استفاده از نظرات آن ها در برنامه های آتی، ایجاد سیستم های یکپارچه اطلاعات در طول زنجیره تامین، ایجاد نظام انگیزشی به جهت افزایش مشارکت همکاران، و رشد خلاقیت است. این عوامل می توانند با افزایش قابلیت های چابکی، موجبات افزایش چابکی در زنجیره تامین روانکارها را فرآهم آورد. نکته بااهمیت، میزان تاثیر این عوامل برهم و ارتباط بین عوامل اولویت دار برای چابک سازی زنجیره تامین است. در این مقاله عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در صنعت روانکارها شناسایی، شدند و در یک ساختار تعاملی و به هم مرتبط به کمک نقشه شناختی فازی تاثیرات آن ها و به صورت تحلیلی تعیین و اولویت بندی علت و معلولی شدند و نقشه روابط بین آن ها به دست آمد
  کلیدواژگان: زنجیره تامین روانکارها، چابکی، دلفی، نقشه شناختی فازی
 • داوود شیشه بری*، امید عبدالعظیمی، داوود عندلیب اردکانی صفحات 33-53

  صنعت داروسازی در ایران دچار مشکلاتی مانند توزیع و زمان بندی نامناسب دارو است که موجب به موقع نرسیدن دارو به بیماران و یا از طرف دیگر حجم عظیم داروهای تاریخ گذشته شده است. همچنین توجه به مسایل زیست محیطی و اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی رویکرد جدی برای رسیدن به توسعه پایدار است. در این مقاله، برای توزیع دارو در سطح کشور باتوجه به میزان تقاضا، توابع هدف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی درنظر گرفته شده است. هدف، طراحی مدلی نوین برای شبکه توزیع دارو منطبق با شرایط وجود یک اپیدمی (بیماری های همه گیر مانند کرونا) و بررسی اثر این بیماری بر زنجیره تامین دارو است. همچنین، با اضافه شدن مرکز تامین کننده پشتیبان سعی شده تا علاوه بر مدیریت نمودن تاثیرهای منفی بیماری کرونا، آثار آن نیز به صورت جامع بررسی و تحلیل شود. برای به دست آوردن جبهه جواب (مرز پارتو) روش اپسیلون محدودیت بهبود یافته افزوده 2 (AUGMECON2) به کار رفته است. بااستفاده از مدل پیشنهادی، مدیران زنجیره تامین نه تنها قادر به تصمیم گیری های تاکتیکی (میزان جریان محصول در شبکه) با بیشترین سود، بیشترین تاثیر مثبت اجتماعی، کاهش ایجاد گازهای گلخانه ای و کاهش میزان سرایت بیماری می شوند؛ بلکه می توانند با ایجاد تاب آوری و پایداری در شبکه خود برای آینده، در شرایط بحرانی مانند وجود ویروس کرونا، مشکلات جدی شبکه زنجیره تامین خود را تا حد زیادی کاهش داده یا از بین ببرند. نتایج نشان داد که رویکرد پیشنهادی برای شرایط بیماری کرونا از کارایی بسیار مناسبی برخوردار بوده و می تواند آثار مخرب و زیان بار این بیماری مهلک و خانمان سوز را تا اندازه قابل توجهی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته، دارو، پایداری و تاب آوری، بیماری کرونا، مسائل زیست محیطی و اجتماعی، تامین کننده پشتیبان
 • یزدان شیرمحمدی*، محمدامین معاونی صفحات 55-69

  جذابیت و سودآفرینی در تجارت کاشی و سرامیک نیازمند کاوش های نوین بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی استراتژیک است. هدف پژوهش کاربردی-توسعه ای حاضر، طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی و ازنظر روش گردآوری داده ها، آمیخته-اکتشافی است. در بخش کیفی، گروه مشارکت کننده خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت های تولیدکننده کاشی و سرامیک، به شیوه غیرتصادفی و روش گلوله برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. نمونه آماری بخش کمی شامل 275 نفر از مدیران و کارکنان خبره شرکت تولیدکننده کاشی و سرامیک در استان یزد است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج مرحله کمی نشان داد، شرایط علی اثرگذار بر صنعت کاشی و سرامیک شامل ایجاد سرگرمی در تبلیغات شبکه های اجتماعی، ایجاد تعامل، سفارشی سازی محصولات و تبلیغات دهان به دهان است. شرایط مداخله گر شامل برقراری ارتباط، حاکمیت بازارگرایی بر شرکتی و سرمایه گذاری جدید و شرایط زمینه ای شامل ارایه روندها، سرمایه انسانی و فرهنگ است. نتایج این پژوهش نشان داد که راهبردهای ارایه شده در صنعت کاشی و سرامیک بر بهبود بهره وری اثر تعیین کننده ای دارند. براساس یافته ها پیشنهاد می شود، سیاست گذاران و برنامه ریزان صنعت کاشی و سرامیک به تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، کارآفرینی، صنعت کاشی و سرامیک، شبکه های اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان
 • راحله عباسی بسطامی، رضا احتشام راثی*، صادق عابدی صفحات 71-93
  برنامه ریزی احتیاجات مواد، روش اولویت برنامه ریزی است که محاسبه مواد موردنیاز برای پاسخ گویی به تقاضا در تمام محصولات و قطعات را در یک یا چند بخش کارخانه انجام می دهد. همچنین به سبب این که انتخاب تامین کننده مناسب برای سازمان، صرفه جویی های معناداری بهبار می آورد، مهم ترین فعالیت عمل خرید، انتخاب تامین کننده مناسب است. هدف از این پژوهش، طراحی یک مدل موجودی توسعه یافته جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین برنامه ریزی احتیاجات مواد در زنجیره تامین است. بدین منظور یک سیستم موجودی شامل پارامترهای اصلی سطح موجودی اولیه، نرخ کمبود و تصمیم گیری در حالت کمبود عرضه طراحی گردید. سپس مدل توزیع برای ارتباط مابین موجودی های واحدهای زنجیره تامین و توزیع کنندگان طراحی شد و پس از مد ل سازی تقاضا برای هر واحد زنجیره تامین، مدل موجودی جهت برنامه ریزی احتیاجات مواد و انتخاب تامین کنندگان براساس شبیه سازی پویا برای زنجیره تامین انجام شد. آنگاه برنامه ریزی احتیاجات مواد براساس تغییرات تقاضا و تغییرات ظرفیت تولید و تغییرات موجودی حساسیت سنجی شد و درنهایت تامین کنندگان انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با افزایش تقاضا، هزینه مواد اولیه جدید نیز افزایش می یابد. همچنین در 80 درصد ظرفیت تولید پایه، برنامه ریزی احتیاجات مواد غیرقابل اجرا است و قادر به تامین تقاضای پایه نیست. کاهش ظرفیت منجربه هزینه های بالای موجودی می شود. با 110 و 120 درصد ظرفیت پایه، کاهش در هزینه های تولید دیده شد. همچنین با موجودی اولیه بالا، کاهش در کل هزینه ها مشاهده شد و در 120 درصد موجودی اولیه پایه، اگرچه هزینه های موجودی افزایش یافت، هزینه مواد اولیه جدید به طور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین حساسیت برای انتخاب تامین کننده نسبت به پارامتر هزینه ثابت سفارش دهی از تامین کننده از سایر پارامترهای هزینه ای کمتر است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، برنامه رریزی احتیاجات مواد، انتخاب تامین کننده، سیستم موجودی
 • رسول نورالسناء*، فرشاد رمضانخانی صفحات 95-105
  با پیشرفت فناوری های رایانه ای مدرن و سیستم های سنجش تعبیه شده در حوزه های مختلف، رشد چشم گیری در حجم، تنوع و سرعت داده های تولید شده وجود دارد که منبع غنی از اطلاعات هستند. داده های تنسوری یکی از مهم ترین نوع داده های پیچیده ساختاریافته با ابعاد بالا هستند که روش های سنتی قادر به حل این نوع از داده ها نیستند. مدل های رگرسیونی تنسوری کاربرد زیادی در بهینه سازی مسایلی دارد که در آن ها تعدادی متغیر مستقل عددی به عنوان ورودی مساله وجود دارند که با تغییر آن ها می توان خروجی بهتری را ایجاد کرد. در این مطالعه، مدل رگرسیونی ارایه شده است که متغیرهای مستقل آن به صورت عددی و متغیر پاسخ آن به صورت تنسوری است. مجموعه ای از روش های جبر خطی و رویکردهای تنسوری به منظور پیدا کردن الگوهای درون مجموعه نقاط در فضا و ارتباط آن ها با متغیرهای فرآیند پیشنهاد شده است. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به عنوان مثال انگیزشی این مطالعه برای تایید نتایج درنظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی در نرم افزار R کدنویسی شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد خوبی در پیش بینی خروجی فرآیندها با تنظیم پارامترهای آن به صورت پویا دارد
  کلیدواژگان: رگرسیون تنسوری، تجزیه تنسور، مدل سازی فرآیند، تحلیل داده های ساختار پیچیده
 • حشمت الله عطائی، فردین احمدی زر*، جمال ارکات صفحات 107-123

  مدیریت مصرف انرژی هم زمان با زما ن بندی عملیات تولید ازاهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه با زما ن بندی بهینه می توان به کاهش مصرف انرژی نیز کمک نمود. دراین پژوهش، مساله زما ن بندی در محیط ماشین های موازی یکسان با درنظر گرفتن عملیات مشترک به منظور کمینه نمودن هم زمان مجموع انرژی های مصرفی و مجموع زمان های دیرکرد مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا برای مساله مورد بررسی، یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح آمیخته دوهدفه ارایه می گردد و برای حل مسایل باابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون تکامل یافته جهت دستیابی به مجموعه نقاط پارتو بهینه استفاده می شود. درادامه باتوجه به پیچیدگی محاسباتی مساله، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NRGA) به منظور حل مسایل باابعاد متوسط و بزرگ توسعه داده می شوند. کارایی و عملکرد الگوریتم های حل ارایه شده باانجام آزمایش های محاسباتی برروی مسایل نمونه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. براساس نتایج به دست آمده، الگوریتم NSGA-II منجربه ارایه جبهه های پارتوی تقریبی با همگرایی بهتر می شود به گونه ای که عملکرد این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم NRGA به لحاظ درصد انحراف نسبی (RPD) در شاخص های Q و MID به ترتیب 30% و 22% بهتر است. از سوی دیگر، الگوریتم NRGA درزمانی کمتر، جواب های نامغلوب بیشتر و با تنوع بهتر را ارایه می دهد به گونه ای که عملکرد این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم NSGA-II به لحاظ درصد انحراف نسبی (RPD) در شاخص های  Dو NPS به ترتیب 12% و 8% بهتر است.

  کلیدواژگان: زما ن بندی عملیات مشترک، ماشین های موازی یکسان، مصرف انرژی، دیرکرد، الگوریتم NSGA-II، الگوریتم NRGA
 • حامد جعفری*، محمدحسین حقیقی صفحات 125-135

  دراین تحقیق، تصمیمات قیمت گذاری و خدمات خرده فروشی در یک زنجیره تامین دوکاناله شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بدین منظور از رویکرد نظریه بازی در دو حالت رقابتی و همکارانه برای اخذ تصمیمات در زنجیره تامین مورد بررسی استفاده می گردد. درحالت رقابتی بازیکنان سود خود را به طور مجزا حداکثر می نمایند، درحالی که در حالت همکارانه تولیدکننده و خرده فروش با یکدیگر همکاری نموده و سعی برآن دارند تا سود کل سیستم را حداکثر نمایند. سپس برای بررسی نتایج به دست آمده، یک مثال عددی ارایه می گردد. در ادامه تحلیل های به دست آمده از مدل های مورد بررسی ارایه خواهند شد. درنهایت یک تحلیل حساسیت برروی پارامترهای مساله انجام می شود تا تاثیر تغییر پارامترها برروی مقادیر سود بازیکنان مشخص گردد. نتایج نشان می دهند که درحالت رقابتی، سود خرده فروش با افزایش قیمت محصول در کانال اینترنتی و قیمت فروش محصول به خرده فروش توسط تولیدکننده به ترتیب افزایش و کاهش خواهند یافت. درحالت رقابتی قیمت خرده فروشی محصول باافزایش خدمات خرده فروشی افزایش می یابد. شدت تغییرات قیمت خرده فروشی نسبت به خدمات خرده فروشی بیشتراز تغییرات قیمت فروش محصول به خرده فروش و قیمت کانال اینترنتی است. همچنین شدت تغییرات قیمت فروش به خرده فروش و قیمت کانال اینترنتی نسبت به سهم بازار محصول در کانال خرده فروشی یکسان هستند. درحالت همکارانه نیز قیمت خرده فروشی محصول باافزایش خدمات خرده فروشی افزایش می یابد. علاوه بر این میزان تغییرات قیمت خرده فروشی محصول نسبت به خدمات خرده فروشی بیشتراز میزان تغییرات قیمت کانال اینترنتی است.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین دو کاناله، قیمت گذاری، خدمات خرده فروشی، نظریه بازی
 • عبدالرضا حمدی اصل، حسین عموزادخلیلی*، رضا توکلی مقدم، مصطفی حاجی آقایی صفحات 137-153
  در سالیان اخیر، زنجیره های تامین مواد غذایی و کشاورزی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده اند. زیرا این محصولات غالبا ارزش زیادی برای سهامداران خود فراهم می کنند. ازاین رو رویکرد جدیدی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای محصولات خرما در این مقاله توسعه یافته است. محصولات خرما و محصولات جانبی نیز در این شبکه برای استفاده در بازارهای هدف خود درنظر گرفته شده اند. دراین راستا، یک مدل ریاضی جدید برای بهینه سازی کل هزینه ها شامل هزینه های ثابت، هزینه های پردازش، هزینه های عملیاتی و هزینه های حمل ونقل در هردو جریان روبه جلو و معکوس فرموله شده است. نوآوری اصلی این مقاله درنظر گرفتن یک مدل شبکه زنجیره تامین نوآورانه براساس ویژگی های منحصربه فرد محصول خرما بوده است. در این شبکه حلقه بسته، پایداری محصول خرما در شبکه زنجیره تامین برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین دراین مدل برای اولین بار جمع آوری پسماند محصولات به مراکز بازیافت معرفی گردیده و برای حل مدل پیشنهادی مساله، مجموعه ای از الگوریتم های فراابتکاری و ترکیبی به همراه استفاده از سالور سیپلکس استفاده شده است. در ادامه نیز برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و عملکرد این الگوریتم ها، چندین اندازه مساله تولید و برازش انجام گردید. برای دست یابی به نتایج بهینه، پارامترهای الگوریتم های پیشنهادی براساس روش تاگوچی تنظیم شده و در پایان تحلیل حساسیت انجام شده که نتایج آن، کاهش معنی داری در هزینه های کلی صنعت خرما با درنظر گرفتن محصولات جانبی و جمع آوری زباله در جریان معکوس را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه، زنجیره تامین کشاورزی، لجستیک معکوس، الگوریتم فراابتکاری
 • آرش پژوهنده، جواد بهنامیان* صفحات 155-167

  مسیریابی سبز از موضوعات نسبتا جدید درزمینه بهینه سازی است که می تواند علاوه بر کاهش هزینه های ثابت و متغییر ناشی از بخش های مختلف یک سیستم مسیریابی و حمل ونقل، هزینه های واردبر محیط زیست را نیز کاهش دهد. این پژوهش مساله مسیریابی وسایل حمل ونقل سبز با پنجره زمانی در شرایط قطعی را مورد بررسی قرار داده که در آن محدودیت های ظرفیت حمل ونقل، سرعت و زمان تحویل و تخصیص راننده های مجاز به وسایل حمل ونقل درنظر گرفته شده است. درحقیقت این مقاله به دنبال استفاده هم زمان از محدودیت های پیچیده ای است که به رخداد های واقعی نزدیک تر است و می تواند به شرایط واقعی نزدیک تر نماید. برای حداقل کردن کوتاه ترین مسیر انتقال کالا با کمترین هزینه های ناشی از آلودگی ها، جریمه های دیرکرد و هزینه های نگهداری، در ابتدا یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط طراحی شده، سپس از تکنیک آزادسازی لاگرانژ برای ساده سازی و حل مساله استفاده شده است. در روش پیشنهادی، ضرایب لاگرانژ بااستفاده از روشی که از مزایای روش های زیرگرادیان و همچنین روش بسته ای را داراست، تعیین شده است. پس از حل مدل در ابعاد مختلف در قالب مطالعه مورد، مشخص شد استفاده از این تکنیک باعث حل سریع تر مدل شده که کاهش چشم گیری در زمان در مقایسه با خروجی سالور بارون در حل مدل اصلی نشان می دهد

  کلیدواژگان: مسیریابی وسائل حمل ونقل سبز، آزادسازی لاگرانژ، پنجره زمانی، محدودیت سرعت، محدودیت ظرفیت
 • عباسعلی جعفری ندوشن*، محمدحسین دهقانی صدرآبادی، علی بزرگی امیری صفحات 169-187

  در این مقاله مساله زمان بندی تک ماشین با فعالیت های روبه زوال خطی و فرض ورود غیرهم زمان کارها مورد بررسی قرار گرفته شده است که هدف حداقل کردن تعداد کارهای دارای دیرکرد می باشد. با تکیه بر ادبیات موضوع ثابت می گردد که مساله موردنظر یک مساله NP-hard است. درابتدا یک مدل ریاضی برای مساله ارایه شده و جهت حل مساله به صورت بهینه نیز یک الگوریتم شاخه وکران با درنظر گرفتن اصول غلبه و حدود پایین پیشنهاد گردیده است. به منظور بررسی عملکرد الگوریتم شاخه وکران پیشنهادی و همچنین تاثیر پارامترهای مرتبط روی این الگوریتم، نتایج محاسباتی در چهار مرحله ارایه شده است. براساس آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که کارایی الگوریتم شاخه وکران بالاست به طوری که قادر به حل اکثر مسایل با ابعاد 30 فعالیت در مدت زمان قابل قبولی بوده و متوسط درصد کل گره های قطع شده در تمامی مسایل حداقل برابر با 85.61 درصد می باشد. همچنین نشان داده شد که مسایل با لاندای بزرگ تر و نرخ زوال کوچک تر سخت هستند و متوسط زمان حل الگوریتم در آن ها بالا می باشد. ازطرفی اگر موعد تحویل کارها بزرگ یا کوچک باشند نیز مساله ساده بوده و زمان حل آن نسبت به مسایل با موعد تحویل متوسط کمتر است.

  کلیدواژگان: فعالیت های روبه زوال، زمان بندی، تعداد کارهای دارای دیرکرد، ورود غیرهم زمان، الگوریتم شاخه وکران
 • رضا کامران راد*، علی قربانی، یوسف ربانی، پیمان فلسفی صفحات 189-203
  یکی از مشکلات امروزه در مسایل صنعت، پیش بینی اتفاقات غیرمترقبه است. ما در این مقاله، به مساله زمان بندی تک ماشینه با درنظر گرفتن اتفاق خرابی ها می پردازیم. همچنین، به دنبال حداقل کردن جریمه های تحویل زودتر از موعد و دیرتر از موعد هستیم. در این پژوهش، یک مدل ریاضی برای این مساله ارایه شده که درآن زمان های پردازش، بیار بودن ماشین، زمان آزادسازی، زمان خرابی و همچنین زمان در دسترس قرار گرفتن ماشین بعد از نگهداری و تعمیرات لحاظ شده است. زمان خرابی ها بااستفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین پیش بینی شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده برای ابعاد کوچک با پارامترهای مدنظر مناسب است. اما برای حل مساله با ابعاد بزرگ تر، از الگوریتم فراابتکاری استفاده شده است. این تحقیق در دو بخش به این مساله پرداخته: بخش اول مربوط به پیش بینی خرابی ها می شود و بخش دوم، توالی عملیات زمان بندی تک ماشینه را دربر دارد. ابتدا، بااستفاده از داده های گذشته، خرابی های ماشین آلات توسط الگوریتم های یادگیری ماشین پیش بینی شده و به مجموعه ای از قواعد برای اصلاح فرآیند رسیده ایم. سپس زمان بندی تک ماشینه، بااستفاده از مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط و با درنظر گرفتن این خرابی ها، انجام شده است.
  کلیدواژگان: خرابی ماشین آلات، زمان بندی تک ماشینه، داده کاوی، تحویل به موقع
|
 • Dariush Mohamadi Zanjirani *, Mohsen Seify, MohammadHossein Tavakoli, Meisam Shekarisaz Pages 1-15

  Because members of a supply chain, such as manufacturers and retailers, are constantly interacting or competing with each other over time and in a repetitive process, modeling the supply chain structure in the form of dynamic games becomes more important and necessary. Increasing public access to cyberspace and, consequently, increasing online shopping and increasing the desire of manufacturers to communicate more closely with the consumer community has led to the creation of a new structure in the theoretical framework of the supply chain, called direct or online. By creating a direct sales department in a supply chain, retailers in customer acquisition and ultimately more profit consider themselves a competitor to the manufacturer. So far, in none of the models presented in the theoretical framework, competitive pricing and dynamic advertising in the two-part supply chain has been discussed; Therefore, the purpose of this study is to investigate the equilibrium behavior in the coffee”s  supply chain despite online sales, Also, the state variable in this study is the amount of credit that is obtained by global advertising of  manufacturer and this is one of the differences aspects between the present study and previous research. The results of the study of the model in the coffee industry supply chain include a higher equilibrium price of online sales of the product than the retail price. Also, the volume of producer's advertisements in the online section is more than the volume of local retail advertisements, and the volume of retail advertisements is more than the volume of nationwide manufacturer's advertisements. In this regard, the profit of the producer in the online sector is always more than the profit of the retailer in the traditional retail sector. Sensitivity analysis of equilibrium levels of optimal variables with respect to changes in game parameters also shows three incremental, decreasing and combined trends in changes in equilibrium levels with respect to increasing the value of model parameters.

  Keywords: Advertising, Pricing, Supply chain, Game theory, dynamic games, coffee industry
 • Mahdi Ashhad, Farid Khoshalhan *, Taher Kalantari Pages 17-31
  Lubricant supply chain can be considered as one of the most important supply chains in various industries. This industry is responsible for supplying one of the most strategic materials in many other industry. From manufacturing to logistics and transportation industries, they somehow need the products that are produced and offered in this industry. Therefore, the performance of these its supply chains can have a significant impact on other supply chains. Agility in lubricant supply chains is affected by several factors, with domestic origin and international origin. Analysis of these factors and their interactions can be very usefull for managers to increase agility and provide them with appropriate solutions to increase competitiveness in the market. Fuzzy Cognitive Maps (FCM) are powerful tools for analyzing cause-and-effect relationships between factors and can show their interactions by drawing a network of factors and relationships to make the analysis more accurate and comprehensive. In this paper, using a fuzzy cognitive map approach, the factors affecting the lubricant supply chain agility were analyzed. Planning and scheduling, system for identifying future needs, creating direct communications with customers, monitoring customers' voices and using their opinions in future plans, creating integrated information systems along the supply chain, creating motivational systems to increase employee participation, growth creativity, etc. can increase agility. The level and measure of interactions between agility factors are ontained as an important result of our approach.
  Keywords: Lubricant Supply Chain, Agility, delphi, Fuzzy Cognitive Maps
 • Davood Shishebori *, Omid Abdolazimi, Davood Andalib Ardakani Pages 33-53

  The pharmaceutical industry in Iran suffers from problems such as improper distribution and scheduling of drugs that have delayed the delivery of drugs to patients or on the other hand a huge volume of expired drugs. Also, paying attention to environmental and social issues along with economic ones is a serious approach to achieving sustainable development. Therefore, in this paper, economic, environmental, and social objective functions are considered for drug distribution in Iran according to the amount of demand. The purpose is to design a new model for the drug distribution network following the conditions of an epidemic (COVID-19) and to investigate its effect on the drug supply chain. Besides, in this paper, by adding backup suppliers, in addition to neutralizing the negative effects of Coronavirus, its effects are also examined and analyzed. To obtain the Pareto front, the improved version of augmented Ɛ-constraint (AUGMECON2) has been utilized. Using the proposed model, supply chain managers are able to make tactical decisions (product flow rate in the network) with the most profit, the most positive social impact, reduce greenhouse gasesو and reduce disease transmission. They can also greatly reduce or eliminate the serious problems of their supply chain network by creating resilience and sustainability in their network for the future, in critical situations such as the COVID-19 pandemic. The results showed that the suggested model has suitable efficiency for Coronavirus conditions, and can significantly reduce the destructive and harmful effects of this deadly epidemic

  Keywords: Closed-loop Drug Supply Chain, Sustainability, Resilience, Coronavirus Desiease, Environmental, Social Issues. Backup Supplier
 • Yazdan Shirmohammadi *, MohammadAmin Moaveni Pages 55-69

  One of the most attractive and profitable industries and businesses in today's world is ceramic and tile. Applying new marketing strategies in strategic entrepreneurship on social networks can be a new way to grow and improve this industry. The purpose of the present applied- developmental research is to design a strategic entrepreneurial marketing model in the ceramic and tile industry of Yazd province. This research is exploratory in nature, and exploratory mix in terms of data collection. In the qualitative section, the participant group: Academic Experts and Managers of Ceramic and Tile Manufacturing Companies were selected by non-random method and snowball method with 35 persons. The statistical sample of the quantitative section consists of 275 companies were selected by stratified random sampling. The results of the quantitative phase showed that causal conditions affecting the ceramic tile industry include creating entertainment in social media advertising, interacting, customizing products and word of mouth advertising. Interfering conditions include communication, market-based corporate governance and new investment and contextual conditions include trends, human capital and culture. The strategies presented also include; strategic goals, company growth and Knowledge creation were determined to improve productivity and mental engagement and corporate survival were identified as strategic entrepreneurial outcomes. According to these research findings, it is suggested that policymakers and planners of the ceramic tile industry should pay attention to word-of-mouth advertising on social networks. Keywords: Strategic Entrepreneurial Marketing, Ceramic Tile Industry, Social Networking, word-of-mouth Advertising. The results of this study showed that product customization is a positive factor in shaping interaction and increasing word of mouth.

  Keywords: Marketing, Entrepreneurship, Ceramic Tile Industry, Social Media, word of mouth
 • Raheleh Abbasi Bastami, Reza Ehtesham Rasi *, Sadegh Abedi Pages 71-93
  Material Requirements Planning (MRP) is a priority planning method that calculates the materials needed to meet the demand for all products and parts in one or more parts of the factory. Because choosing the right supplier for the organization brings significant savings, the most important activity of the buying operation is choosing the right supplier. The aim of this study is to design an extended inventory model to identify and Supplier Selection and Material Requirements Planning in the supply chain. For this purpose, an inventory system including the main parameters of initial inventory level, defect rate and decision when supply shortage was designed. Then the distribution model was designed for the relationship between the inventories of supply chain units and distributors. After modeling the demand for each supply chain unit, the inventory model was performed to Material Requirements Planning and Supplier Selection based on dynamic simulation for the supply chain. Material Requirements Planning was then sensitized based on changes in demand and changes in production capacity and changes in inventory and finally suppliers were selected. The results showed that with increasing demand, the cost of new raw materials also increases. Also, at 80% of the base production capacity, the Material Requirements Planning is unworkable and is not able to meet the basic demand. Reduced capacity leads to high inventory costs. With 110 and 120% of base capacity, there was a reduction in production costs. Also, with high initial inventory, a decrease in total costs was observed, and in 120% of the basic initial inventory, although inventory costs increased, the cost of new raw materials decreased significantly. Also, the sensitivity for selecting a supplier to the fixed cost parameter of ordering from the supplier is less than other cost parameters
  Keywords: Supply chain, Material Requirements Planning, Supplier selection, Inventory System
 • Rassoul Noorossana *, Farshad Ramezankhani Pages 95-105
  Advances in modern computer technologies and measurement systems embedded in various fields, there is a significant growth in the volume, variety and velocity of the data produced, which is a rich source of information. Tensor data is one of the most important types of complex structured data with high dimensions that traditional methods are not able to solve this type of data. Tensor regression models have many applications in optimizing problems in which there are a number of independent numerical variables as input to the problem that can be changed to create a better output. In this study, a regression model is presented in which the independent variables are numerical and the response variable is tensor. A set of linear algebraic methods and tensor approaches are proposed in order to find patterns within a set of points in space and their relationship to process variables. Friction stir welding (FSW) is a motivational example of this study to confirm the results. The proposed model is coded in R software. The results showed that the proposed model has a good performance in predicting the output of processes by dynamically adjusting its parameters
  Keywords: Tensor regression, Tensor analysis, Process modeling, Complex structured data analysis
 • Heshmatollh Ataei, Fardin Ahmadizar *, Jamal Arkat Pages 107-123

  Managing energy consumption at the same time as scheduling production operations has particular importance because optimal scheduling can also help reduce energy consumption. This paper considers an identical parallel machines scheduling problem considering common operations to minimize simultaneously total energy consumption and total tardiness. For this purpose, the bi-objectives Mixed Integer Linear Programming model is presented and for small scale instances, an augmented ε – constraint method is applied to obtain an optimal Pareto front. To tackle strongly NP-hard problem, NSGA-II Algorithm and NRGA Algorithm are developed to solve medium and large-scale instances. The efficiency and performance of the proposed algorithms are evaluated by performing computational experiments on the sample instances. The results show that the NSGA-II Algorithm can generate approximate Pareto fronts with better convergency, so that the performance of this algorithm in comparison with NRGA algorithm in terms of relative percentage deviation (RPD) in the indicators (Q) and (MID) 30% and 22% is better, respectively. On the other hand, the NRGA Algorithm is faster and can obtain more non-dominated solutions with better diversity, so that the performance of this algorithm compared to the NSGA-II algorithm in terms of relative percentage deviation (RPD) in the indicators (D) and (NPS) 12% and 8% is better, respectively

  Keywords: Common Operations Scheduling, Identical Parallel Machines, Energy Consumption, Tardiness, NRGA, NSGA-II
 • Hamed Jafari *, MohammadHossein Haghighi Pages 125-135

  In this study, pricing and retail-servicing decisions are investigated on a dual-channel supply chain including one manufacturer and one retailer. For this reason, the game-theoretic approach is used to make the decisions under both the competitive and cooperative situations in the considered supply chain. Under the competitive situation, the players maximize their profits independently, while under the cooperative situation, the manufacturer and retailer cooperate to maximize the profit of the whole system. A numerical example is presented to illustrate the obtained results. Then, the analysis obtained from the investigated models will be presented. The results indicate that the retailer’s profit increases by increasing the price in the e-tail channel as well as by decreasing the price set by the manufacturer to the retailer. Under the competitive situation, the retail price increases as the retail services increase. The change of the retail price with respect to the retail services is greater than the change of the etail price. Under the cooperative situation, the retail price of the product increases by increasing the retail services. In addition, the change of the retail price with respect to the retail services is higher than the change of the etail price. Finally, a sensitivity analysis is performed on the considered parameters to determine the effect of the change of the parameters on the players’ profits

  Keywords: Supply chain management, Dual-channel Supply Chain, Pricing, Retail Services, Game theory
 • Abdolreza Hamdiasl, Hossein Amoozadkhalili *, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Mostafa Haji Aghaie Pages 137-153
  Recently, food and agricultural supply chains have attracted researchers’ attention as they provide more values for their stockholders. Hence a new approach to design a closed-loop supply chain network for date products is firstly developed in this work, which is one of the most well-known, rich, and desirable fruits. Date products and by-products are also considered in this network for the use in their target markets. In this regard, a new mathematical model is formulated to optimize the total costs including fixed, processing, operating, and transportation costs in both forward and reverse flows. The main contribution of this paper is to consider an innovative supply chain network model based on the unique characteristics of the date product. In this closed-loop network, the sustainability of the date product in the supply chain network is investigated for the first time. Also, product waste collection to the recycling centers is introduced in this model. To address the developed model, a set of meta-heuristic algorithms and a hybrid one along with the CPLEX solver of GAMS are utilized. Moreover, to validate the proposed model and the performance of these algorithms, several problem sizes are generated and solved. To achieve the best results, the parameters of the proposed algorithms are tuned based on the Taguchi method. Last but not least, sensitivity analyses are conducted and the results show a meaningful decrease in the overall costs of the date industry considering by-products and waste collection in the reverse flow.
  Keywords: Network Design, Agricultural Supply Chain, Reverse logistics, Meta-Heuristic Algorithm
 • Arash Pazhouhandeh, Javad Behnamian * Pages 155-167

  As a relatively emerging topic in optimization, green routing could reduce the fixed and variable costs induced by different parts of a routing and transportation system and the costs imposed by pollution. This study proposes green transportation routing with a time window under confirmed stable conditions that consider transportation capacity restrictions, speed and time of delivery, and allocation of authorized drivers. This being the case, the goals of selecting the shortest route to goods transfer with the lowest costs caused by pollution, overdue fines, and maintenance of costs could be attained. Accordingly, the Lagrangian relaxation algorithm was employed, and the mathematical model of mixed-integer was developed to address the problem. Lagrange coefficient takes advantage of subgradient methods and closed methods. Lagrangian relaxation is applied separately to address two restrictions. The algorithm saves time by immediate problem solving than the Baron approach. These papers seek to simultaneously use complex restrictions close to actual incidents and could be more similar to natural conditions than other developed models.

  Keywords: Green Vehicle routing, Lagrangian Relaxation, Time Window, Speed Constraint, Capacity Constraint
 • Abbasali Jafari Nodoushan *, MohammadHossien Dehghani Sardabadi, Ali Bozorgi-Amiri Pages 169-187

  In this paper, the single machine scheduling problem with linear deteriorating jobs under release times is considered where the objective is to minimize the number of tardy jobs. The problem is proved NP-hard according to the literature review. At first, a mathematical model is presented to the problem and a Branch and Bound algorithm with considering dominance rules and lower bounds is supposed to solve the problem optimally. Computational results are presented in four parts to evaluate the performance of the proposed algorithm and the effect of related parameters on the algorithm. According to the variance analysis test, it was found that the efficiency of the branch and bound algorithm is high so that it is able to solve the most problems with job size 30 within a reasonable time and the average percentage of entire fathomed nodes in all the problems is at least 85.61 percentage. It was also shown the problems with larger λ and smaller deterioration rates are difficult and the average solution time of the algorithm is high for them. On the other hand, if the due date of the jobs was big or small, the problem will be simple and the solution time is less than the problems with medium due dates.

  Keywords: Deteriorating jobs, Scheduling, Number of Tardy Jobs, Release Time, Branch, bound algorithm
 • Reza Kamranrad *, Ali Ghorbani, Yousef Rabbani, Peyman Falsafi Pages 189-203
  One of the problems in the industry is the forecast of unexpected events, and in this article we consider the single machine scheduling problem with considering to machine failure, and also looking for the minimizing tardiness and earliness penalties. In this research, a mathematical model for this problem is presented in which the processing times, idle time, release time and failure time as well as the availability time of the machine after repairs and maintenance are taken into article that failure times are predicted using machine learning algorithms. The results show that the proposed model is suitable for small dimensions with the desired parameters and to solve this problem in larger dimensions, the meta-heuristic algorithm has been used in this research. This research presents this problem in two parts: the first part is related to failure prediction and the second part is the sequence of single machine scheduling operations. In the first part, after receiving the previous data, we predict machine failures using machine learning algorithms and achieve a set of rules for process modification, and in the second part, we use the number programming model. Correctly mixed and considering these breakdowns and lack of access to machines in a single machine schedule.
  Keywords: Machine Failure, Single Machine Scheduling, Data Mining, Just in Time