فهرست مطالب

سیستم های پردازشی و ارتباطی چند رسانه ای هوشمند - سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1401)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ملوک عیوضی* صفحات 1-10
  کاشتنی های دندانی داخل استخوان فک بطور وسیعی در زمینه ی ترمیم دهان مورد استفاده قرار می گیرند .موفقیت این ها وابسته به ویژگی های مکانیکی ، ساختاری و سطوح در تماس با استخوان فک مربوط می شود. در کاشتنی های زیرکونیایی اصلاح سطح با روش های ترکیبی لیزر فمتو سکند و پوشش های بیو سرامیکی در راستای تسریع استیو اینتگریشن اهمیت دارد. نوع اصلاح سطح تاثیر زیادی در متحد شدن کاشتنی با استخوان فک(استیو اینتگریشن)دارد. اما هنوز مشکلات زیادی همانند نقص استیو اینتگریشن وعفونت مجاور ایمپلنت منجر به شکست آنها در کاربردهای کلینیکی می شود. از این رو استفاده از روش های اصلاح سطح موثر و اعمال پوشش های مناسب در راستای ایجاد استیواینتگریشن موفقیت امیز مهم می باشد.همچنین خاصیت ضد باکتری داشتن پوشش ها در جهت جلوگیری از چسپندگی باکتری ها ،فعالیت آنها و پدیده ی التهاب مجاور ایمپلنت نیز حایز اهمیت است. بنابراین هدف از این مقاله ی مروری ،مطالعه ی روش های نوین اصلاح سطح در راستای تسریع پدیده ی استیو اینتگریشن و کاهش التهاب مجاور ایمپلنت ها دندانی داخل استخوان می باشد.
  کلیدواژگان: استئو اینتگریشن، روشهای نوین اصلاح سطح، گره های حسگر، شبکه های بی سیم نواحی بدن
 • فریبا جباری*، مهدی فلاح تفتی صفحات 11-17

  در این پژوهش به بررسی سیستم های کنترل چراغ راهنمایی تطبیقی جهت کنترل ترافیک تقاطعات پرداخته شده است. برای این منظور از الگوریتم کرم شب تاب جهت توزیع زمان سبز میان رویکردها استفاده شد که به بهینه سازی میزان گذردهی خودروها از تقاطع و طول صف رویکردهای تقاطع می پردازد و در نهایت منجر به بهبود عملکرد ترافیک در تقاطع ها می گردد. همچنین جهت بررسی الگوریتم پیشنهادی، به آماربرداری از دو تقاطع شهر یزد و شبیه سازی آنها در نرم افزار شبیه ساز AIMSUN پرداخته شد. سپس این تقاطع ها برای شرایط موجود کالیبره و اعتبارسنجی شدند. آنگاه الگوریتم مذبور بر آن اعمال گردید و عملکرد آن با سیستم کنترل با زمان بندی ثابت مقایسه گردید. همچنین جهت اطمینان از اختلاف میانگین معنادار شاخص های ارزیابی طول صف و گذردهی تقاطع بین روش پیشنهادی و روش زمان ثابت، از آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد روش پیشنهادی که در زمره کنترل تطبیقی چراغ راهنمایی تقاطع ها قرار می گیرد دارای عملکرد بهتری نسبت به روش کنترل زمان ثابت در تقاطع های منفرد است.

  کلیدواژگان: : بهینه سازی چراغ های راهنمایی، چراغ راهنمایی تطبیقی، الگوریتم کرم شب تاب، چراغ راهنمایی زمان ثابت
 • بهار احمدی، هادی خسروی فارسانی، تقی جاودانی گندمانی صفحات 19-27

  توسعه نرم افزار را می توان فعالیتی دانست که از انواع پیشرفت های فناورانه استفاده می کند و نیاز به دانش بالایی دارد. به همین دلیل، هر پروژه توسعه نرم افزاری حاوی عناصر عدم قطعیت است که به عنوان ریسک پروژه شناخته می شود. موفقیت یک پروژه توسعه نرم افزار به شدت به میزان ریسک مربوط به هر فعالیت پروژه بستگی دارد. لذا، به عنوان یک مدیر پروژه، آگاهی از خطرات کافی نیست. جهت دستیابی به یک نتیجه موفق، یک مدیر پروژه باید بتواند تمام ریسک های اصلی را شناسایی، سپس ارزیابی، اولویت بندی و درنهایت مدیریت کند. مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک ها و درمان مناسب با آن ها تمرکز دارد. پروژه های نرم افزاری دارای ریسک های فردی یا کلی هستند. برخی از این ریسک ها به یک فعالیت خاص و برخی دیگر به پروژه مرتبط است. معمولا ریسک ها ابتدا شناسایی شده و با فعالیت های پروژه مرتبط می شوند. تعیین چگونگی رفتار افراد برای دستیابی به اهداف فعالیت استراتژیک برای شناسایی خطرات است. استفاده از الگوریتم ها و فن های مختلف برای شناسایی ریسک های نرم افزاری همواره موردتوجه متخصصین بوده است. هدف این مطالعه، پیش بینی ریسک های پروژه های نرم افزاری به کمک الگوریتم بهینه سازی ملخ می باشد. در این روش انتخاب ویژگی و کاهش آن توسط الگوریتم بهینه سازی ملخ انجام می شود و برای طبقه بندی ریسک و ویژگی ها از روش های طبقه بندی ماشین بردار استفاده می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، توسعه نرم افزار، بهینه سازی ملخ، روش های طبقه بندی، الگوریتم های فرا ابتکاری
 • لیدا ندرلو، محمد تحقیقی شربیان صفحات 29-39

  امروزه علم و  فن آوری با آهنگی شتابناک در حال رشد است و شبکه های اجتماعی پیچیده به بخشی ضروری از زندگی تبدیل شده اند، آن گونه که بحث جدایی مردم از شبکه های درهم پیچیده ای که مبتنی بر نیازهای اساسی زندگی است بحث ناگزیری در زندگی روزمره و عرصه دانش است. در پژوهش پیش رو مدلی برای شبکه های اجتماعی چندلایه ای پویا برای کشف گروه های تاثیرگذار، مبتنی بر ترکیبب الگوریتم تکاملی جهش قورباغه و خوشه بندی C-means ارایه شده است. بدین ترتیب که پس از جمع آوری داده ها به پاک سازی و نرمال سازی آن ها پرداخته شد تا داده های مطلوب منجر به شناسایی افراد و گروه های موثر شود که در ادامه کار ماتریس تصمیم شکل گرفت و از روی آن شناسایی و خوشه بندی(مبتنی بر خوشه بندی فازی) انجام شد و اهمیت گروه ها نیز مشخص گردید. برای دستیابی به افراد و گروه های تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی، از الگوریتم قورباغه جهنده برای بهبود تشخیص پارامترهای تاثیرگذار استفاده شد که باعث بهبود اهمیت گره ها شده است. در ارزیابی و شبیه سازی بخش خوشه بندی، روش پیشنهادی با روش K-means مقایسه و  نتیجه مقدار تعادل روش در انتخاب خوشه برابر 5 شد. گفتنی است که روش پیشنهادی به نسبت روش های مورد مقایسه، بهبود مناسب تری را نشان داد. همچنین ارزیابی معیار صحت روش پیشنهادی به نسبت روش های همسان بهبود 3.3 داشته و نسبت  به روش پایه M-ALCD بهبود 3.8 را به ثبت رسانده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی چند لایه ای پویا، گروه های تاثیرگذار، الگوریتم تکاملی جهش قورباغه و خوشه بندی C-means
 • میثم نعمت*، هما درودی، مهدی بازرگانی صفحات 41-51

  در این پژوهش به بررسی رابطه ارزیابی محصولات و پذیرش اعتماد توسط مصرف کننده بر قصد خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: سایت دیجی کالا) پرداخته ایم. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری در این پژوهش کاربران سایت دیجی کالا بود و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران نامحدود استفاده شده است که براساس محاسبه 384 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، ریسک درک شده بر اعتماد آنلاین و قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری می گذارد. اعتمادآنلاین بر سودمندی درک شده و قصد خرید مجدد و سودمندی درک شده بر قصد خرید مجدد، شهرت وب سایت بر کیفیت درک شده، ارزش درک شده و اعتماد آنلاین تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. قیمت رقابتی درک شده بر کیفیت درک شده تاثیر منفی و معناداری و بر ارزش درک شده تاثیر مثبت و معناداری می گذارد.

  کلیدواژگان: ریسک درک شده، سودمندی درک شده، اعتماد آنلاین
 • ارایه یک رویکرد شبه نظارتی برای بهبود عملکرد آموزش الکترونیکی
  فرهاد قره باغی، علی امیری صفحات 53-63

  در عصر اطلاعات جهت‌گیری بسیاری از سامانه‌ها به سمت شخصی‌سازی اطلاعات برای کاربر است. یادگیری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکی از ملزومات آن وجود مکانیزمی شخصی‌شده برای کمک به یادگیری موثر یادگیرنده است. در سال‌های اخیر از روش‌های داده‌کاوی به طور گسترده در زمینه‌ یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. در واقع محققین مختلف با استفاده از روش‌های داده‌کاوی سعی در شناخت هر چه بیشتر یادگیرندگان و در نتیجه ایجاد یادگیری تطبیقی داشته‌اند. در تحقیقات مختلف از یادگیری نظارت شده برای شناخت یادگیرندگان استفاده شده است. با توجه به معایب الگوریتم های یادگیری نظارت شده در این تحقیق جهت شناسایی سطح دانش یادگیرندگان یک مدل داده کاوی شبه نظارتی پیشنهادشده است تا بتواند با شخصی‌سازی و هوشمندسازی محیط یادگیری الکترونیکی، عملکرد یادگیری و رضایت مندی یادگیرندگان را بهبود بخشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد داده‌کاوی شبه نظارتی به شناسایی سطح دانش یادگیرندگان پرداخته شده است. به این منظور برای ایجاد مدل پیشنهادی از الگوریتم شبه نظارتی LP-MLTSVM استفاده شده است. در ساخت مدل پیشنهادی از داده های واقعی استفاده شده است. به منظور ارزیابی، در یک دوره مجازی از مدل پیشنهاد شده استفاده شد. نتایج حاصل از دوره موفقیت و رضایت تحصیلی یادگیرندگان با مدل پیشنهادی را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، داده کاوی، یادگیری نظارت شده، یادگیری شبه نظارتی
|
 • Moluk Eyvazi * Pages 1-10
  Introduction
  Intraosseoues Dental implants are widely used in the field of oral restoration. Endosseous dental implants have been well accepted for replacing missing teeth in today’s dental practice. The success of dental implant therapy is essentially based on the process of osseointegration. These success rates depends on the mechanical,structural and surfaces properties in contact with the jaw bone and timely identification of osseointegration process . In zirconia implants,the combined surface modification of femtosecond laser and bioceramic coatings is important to accelerateosteointegration.The major challenge for contemporary dental implantologists is to provide oral rehabilitation to patients with healthy bone conditions asking for rapid loading protocols or to patients with quantitatively or qualitatively compromised bone. These charging conditions require advances in implant surface design.The elucidation of bone healing physiology has driven investigators to engineer implant surfaces that closely mimic natural bone characteristics.The type of surface modification has a great effect on uniting the implant with the jawbone. But still many problems such as osseointegration defect and infection adjacent to the implant lead to their failure in clinical applications This paper provides a comprehensive overview of surface modifications that beneficially alter the topography, hydrophilicity, and outer coating of dental implants in order to enhance osseointegration in healthy as well as in compromised bone.
  Method
  It is important to use effective surface modification methods and apply appropriate coatings in order to create successful osseointegration and preventing bacteria from adhesion.
  Results
  Byreducing periimplantitis and accelerating osseointegration, it will lead to improved repair and clinical success. The review gives an insight of the various surface modifications and designs that can be successfully applied on dental implants so that a greater level of osseointegration can be achieved.
  Discussion
  Major advancements have been made in order to develop implants with innovative surface topography and design. These modifications have greatly influenced the rate and degree of osseointegration. Therefore, the purpose of this review article was study new methods of surface modification for detecting of accelerating osteointegration by sensory nodes that located in wireless body area network, reducing the periimplantitis and aims to comprehensively discuss currently available implant surface modifications commonly used in implantology in terms of their impact on osseointegration and biofilm formation,which is critical for clinicians to choose the most suitable materials to improve the survival of implantation and Follow-up of patients at any time without the use of X-rays with sensory nodes that located in body area wireless network..
  Keywords: Osseointegration, periimplantitis, newsurfacemodifications .sensory nodes.wireless network body area
 • Fariba Jabbari *, Mehdi Fallah Tafti Pages 11-17

  IntroductionIn this article, the performance of adaptive traffic signal control systems based on an artificial intelligence technique, namely Firefly Algorithm, for traffic control at urban intersections has been investigated. In order to check the proposed algorithm, the required data were first collected from two intersections in Yazd city. These intersections were then simulated using AIMSUN traffic simulator software and calibrated and validated under existing conditions. In the next step, the adaptive control system based on the proposed Firefly algorithm was developed and then used in simulated intersections and its performance was compared with pre-time control system in terms of intersection traffic capacity and vehicle queue length at the entry approaches. The t-test was used for a more scientific investigation. For this reason SPSS software was used as one of the most widely used statistical software to perform this test.MethodIn order to concurrently optimize vehicle departure volume or throughputat and queue length at the entry approaches of each intersection, the Firefly algorithm was used to to develop a multi-objective adaptive traffic signal control logic and appropriately distribute the effective green time in each cycle between the entry approaches. ResultsThe simulation results indicated a lower average queue length and higher throughput when the proposed adaptive model was compared with pre-time model at both intersections. The t-test results showed that the adaptive traffic signal control method has resulted in a significant lower average queue length than the pre-time time control at one of the intersections with p-value equal to 0.002. However, this improvement was not statistically significant for the other intersection. Moreover, the t-test results on the average flow departure volume measure for both intersections indicated a significant improvement with p-value equal to 0.000. when the proposed adaptive method was compared to the pre- time method.DiscussionAccording to the results, the proposed adaptive model showed better overall performance in the scope of this research than the pre-time control method. The results indicate that the performance of adpative signal controls could be enhanced when artificial intelligence techniques such as Firefly algorithm are used in the control logic and a multi-objective optimization approach is used.

  Keywords: Traffic Signals Optimization, Adaptive Traffic Signals, Firefly Algorithm, Pre-time Traffic Signals
 • Bahar Ahmadi Naaghani, Hadi Khosravi Faarsaani, Taghi Javdani Gandomani Pages 19-27

  Software development can be considered an activity that uses various technological advances and requires high knowledge. For this reason, every software development project contains elements of uncertainty known as project risk. The success of a software development project is highly dependent on the amount of risk associated with each project activity. Therefore, as a project manager, awareness of risks is not enough. In order to achieve a successful outcome, a project manager must be able to identify, then evaluate, prioritize, and ultimately manage all major risks.Risk management is a process to identify, eliminate and predict possible risks. In other words, this process is related to all the activities that are done to reduce the uncertainty associated with specific tasks or events. Risk management focuses on identifying risks and dealing with them appropriately. Projects have individual or general risks. Some of these risks are related to a specific activity and others to the project. Usually, risks are first identified and associated with project activities. Determining how people behave to achieve strategic activity goals is to identify risks. One of the methods of improvement is to take help from new algorithms and use machine learning techniques in the process of identifying or predicting possible risks.The use of different algorithms and techniques to identify software risks has always attracted the attention of experts. In this study, the grasshopper optimization algorithm has been used to improve classification accuracy and increase accuracy as well as reduce specificity. In this method, by combining the proposed algorithm with the support vector machine algorithm, it is used to obtain better and more acceptable results in data with large dimensions in order to reduce the dimension and also select the feature, which has attracted the attention of many researchers.The grasshopper optimization algorithm has not been used in the risk prediction system of software projects, the obtained results have shown that this proves the applicability and strength of the grasshopper optimization algorithm for solving problems with unknown and real search spaces.The purpose of this study is to predict the risks of software projects with the help of the grasshopper optimization algorithm. In this method, feature selection and reduction is done by the grasshopper optimization algorithm, and vector machine classification methods are used to classify risk and features.

  Keywords: risk management, Possible risks, Locust optimization, Classification methods, Simulated Annealing Algorithm
 • Lida Naderloo *, Mohammad Tahghighi Sharabyan Pages 29-39

  Science and technology are growing rapidly and complex networks have become a substantial necessity to our daily life in a way that the separation of people from complex networks built on fundamental needs of human life is almost impossible. In this research, we presented a model for multi-layer dynamic social networks to discover influential groups based on a combination of developing frog-leaping algorithm and C-means clustering. We collected the data in the first step. Then, we conducted data cleansing and normalization in order to identify influential individuals and groups using the optimal data by forming a decision matrix. Hence, using the matrix, we conducted identification and clustering (based on phase clustering) and also determined the importance of each group. In order to discover influential individuals and groups in social networks, frog-leaping algorithm was used to improve identification of influence parameters, which lead to improvement in nodes importance. In measurement and simulation of clustering section, the proposed method was contrasted against K-means method and its equilibrium value in cluster selection resulted 5. The proposed method presented a more genuine improvement in comparison to the other compared methods. However, measuring precision indicator for the proposed method had 3.3 improvement in comparison to similar methods and recorded 3.8 improvement in comparison to M-ALCD basic method.

  Keywords: Multi-layer Dynamic Social Networks, Influential Groups, Developing Frog-Leaping Algorithm, C-means clustering
 • Maysam Nemat *, Homa Doroudi, Mehdi Bazargani Pages 41-51

  In this research, we examine the Investigate the relationship between product evaluation And consumer acceptance of the intention to repurchase In the e-commerce environment (Case Study: digikala Web site). The method of this research is applied in terms of target type and descriptive-analytical method in a survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population in this study is the users of the site of digikala. To determine the sample size, the unlimited Cochran's formula was used, which was distributed and collected based on the calculation of 384 questionnaires. Lisrel software was used to analyze the data. The results showed that perceived risk had a negative and significant effect on online trust and intention to buy again. Online trust has a positive and meaningful effect on perceived usefulness and the intention to re-purchase and the perceived usefulness of re-purchasing intention, the reputation of the website on perceived quality, perceived value and online trust.The results showed that perceived risk had a negative and significant effect on online trust and intention to buy again. Online trust has a positive and meaningful effect on perceived usefulness and the intention to re-purchase and the perceived usefulness of re-purchasing intention, the reputation of the website on perceived quality, perceived value and online trust.The results showed that perceived risk had a negative and significant effect on online trust and intention to buy again. Online trust has a positive and meaningful effect on perceived usefulness and the intention to re-purchase and the perceived usefulness of re-purchasing intention, the reputation of the website on perceived quality, perceived value and online trust.

  Keywords: Perceived Risk, perceived utility, Online Trust, product quality
 • A Novel Semi-Supervised Approach for Improving efficiency of E-Learning
  FARHAD GHAREBAGHI, Ali Amiri Pages 53-63
  Introduction

  Academic success of students is one of the important goals in educational environments. In recent years, with the rapid proliferation of information technology in the field of education has led to a new model called "electronic learning". Nowadays, the application of this technology in education has made the education process go beyond time, geographical and political limitations. Providing effective training is an example benefit of e-learning. Considering an appropriate teaching method improves the performance of learners in the educational environment. In traditional education, there is a direct interaction between the learner and the teacher, which makes it possible for the teacher to adapt the teaching method to the learner's conditions. In electronic education, the absence of this direct interaction demands methods for the personalization of education. In this paper, using the data mining approach, the knowledge level of the learners is determined. This knowledge can be observed and collected by the system. Intelligent educational systems use a model of the learner that represents the level of literacy and skill of the learner in a specific field, and use it to analyze the learner's inputs to the system during educational interactions.

  Method

  In this paper, LP-MLTSVM semi-supervised learning method is used to improve the learning quality and the satisfaction of learners in e-learning. The LP-MLTSVM algorithm is a semi-supervised algorithm developed based on the support vector machine algorithm. The proposed model creates a multi-class classification. In the proposed model, the data of the electronic education center of Semin have been used. This center has about five thousand members, in which e-learning courses are conducted. In this method, all the training data are used in the construction of the model, with the difference that there is no need to label all the samples. In the proposed model, only 20% of the samples are labeled by an expert. 75% of the labeled data were used for training and 25% of them were used for testing the models.

  Results

  To evaluate the effectiveness of using the proposed system in the held course, the criteria of "academic success" and "academic satisfaction" have been used. In each of the groups, at the end of the course, a comprehensive test of 40 questions was presented to the learners for evaluation. The purpose of this test is to measure the academic success of the students in the mentioned groups. This work was done in order to check the effect of the proposed groups in the system. To explore the effect of these groups, the one-way analysis of variance was used and the amount of difference between the results of the groups was checked. In order to check the learners' satisfaction with the methods used in the first, second and third groups, at the end of each session, a questionnaire containing four questions was presented to the learners. These questions have 5 options, option 1 indicates lack of satisfaction and option 5 indicates complete satisfaction with the course. The results show the success of the proposed method.

  Discussion

  In the proposed method, the characteristics of the learners were investigated and suitable characteristics were created in order to predict the class variable which was the knowledge level of the learners. Then the research data was collected and solved using the proposed method. The results of the proposed method and the existing methods were compared with each other, and according to the evaluation criteria, the obtained results show that the proposed method is better. Finally, in order to evaluate, the presented model was used in a virtual course. The results of the course show the success and academic satisfaction of the students of the course with the proposed model.

  Keywords: E-learning, Data Mining, Supervised Learning, Semi-Supervised Learning