فهرست مطالب

رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیاوش راستی کوشکقاضی، مجتبی معظمی*، حاچیه رجبی فرجاد، سید عطاءالله افتخاری صفحات 1-19

  این دوران را می توان عصر توجه ویژه به معنویت دانست. دورانی که علی رغم گسترش روزافزون فناوری های نوین، روز به روز بیشتر به وجود معنویت احساس نیاز می شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده در جوامع مختلف، معنویت و دینداری بر عملکرد کمی و کیفی افراد تاثیر مثبت دارد بنابراین بررسی این مقولات از اهمیت بسیاری برخوردار است. «دینداری» و «معنویت» ییز هرچند در بسیاری از وجوه بر هم منطبق هستند اما در وجوهی با هم متفرق می باشند. مولفه های تفاوت آن دو هرچند اندک هستند ولی از اهمیت به سزایی برخوردارند. معنویت اعم از دینداری است بنابراین هرچند معنویت ذاتی نوع انسان است اما انسان معنوی و انسان دیندار نیز با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از طرفی آموزش، نوع و میزان آن، محیط آموزشی، مدیران و مدرسان معنویت و دینداری نیز بر میزان و نوع دینداری و معنویت موثر هستند این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تفحص در مقالات و پایان نامه های مختلف و کسب نظر توافقی خبرگان به روش دلفی، سعی در تعیین مولفه های معنویت و دینداری در نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه ای مستقل، خودکفا، عزتمند و فرهیخته دارد.

  کلیدواژگان: مولفه، انسان، معنویت، دینداری، نوجوان
 • احمدرضا طاوسی، امیر احمدنژاد* صفحات 20-37

  مدیریت بحران، از مباحث مهم در علوم سیاسی و مدیریتی است. پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، تهدید کفار و مشرکان مکه بر علیه مسلمانان همچنان ادامه داشت و همین زمینه ساز چند جنگ بزرگ شد. بررسی آیات قرآن حاکی از آن است که خداوند در هنگام مواجهه مسلمانان با این بحرانها، به گونه های متفاوت، از سپاه اسلام حمایت کرده است. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه ادبیات موضوع و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، مهمترین اصول مدیریت بحران در جنگهای صدر اسلام را با تاکید بر سوره های آل عمران و انفال و بر اساس تقسیم بندی مراحل معروف سه گانه در مدیریت بحران دسته بندی نموده و این مدل تحلیل را می توان از دستاوردهای نوشتار حاضر برشمرد. برآیند تحلیل آیات مرتبط، نموداری است که نقاط برجسته آن را می توان در تلاش برای برقراری صلح و امنیت پایدار، رعایت عدالت حتی در بحبوحه جنگ و همچنین پذیرش توبه نادمان خلاصه کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، قرآن، جنگ، کفار، مشرکان
 • زهرا حجتی کوشالی، محسن امینی خوزانی*، علیرضا روستا صفحات 38-60
  با رواج اینترنت، رسانه های اجتماعی تبدیل به ابزار مهمی برای رویدادهای بازاریابی آنلاین شده اند. افراد و شرکت ها هر دو صفحات هواداری در پلتفرم های آنلاین ایجاد می کنند و فرصت های کسب و کار را با استفاده از رسانه های اجتماعی گسترش می دهند. می‏توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی نام برد. تحقیق حاضر را می توان از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از نوع معادلات ساختاری به حساب آورد. در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار می گیرد و از نوع کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا هستند. لذا حجم جامعه نامحدود و شمارش پذیر در نظر گرفته و حجم نمونه با توجه با فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. نتایج نشان می دهد این مدل به درک کاربران از قصد بکارگیری از رسانه اجتماعی کمک می کند. بازاریابی رسانه اجتماعی به مخاطب هدف دست یافته و از طریق رابطه نزدیک و بلندمدت با جامعه آنلاین، اثر اطلاعات انتقالی را بهبود می بخشد. ارایه دهندگان خدمات رسانه اجتماعی باید نحوه افزایش اثرات فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: اعتماد در فضای حکمرانی اسلامی، فعالیت های رسانه های اجتماعی، رضایت از تجارت الکترونیک، قصد خرید
 • عباس قائدامینی هارونی*، مهرداد صادقی ده چشمه، محمد کارگر، سید علی هاشمی، حسین دشتی عسکری صفحات 61-79

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر اصول رهبری اسلامی بر تعهد کارکنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رهبری اسلامی خالق و اوگانسولا (2011(،و پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی مایر و آلن(1990) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77 /0 و 88/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر مستقیم صداقت بر تعهد کارکنان معنادار مثبت ضریب این تاثیر 65/0است و امانت بر تعهد کارکنان معنادار مثبت ضریب این تاثیر 77/0است و همچنین عدالت بر ر تعهد کارکنان معنادار مثبت ضریب این تاثیر 66/0است .

  کلیدواژگان: رهبری اسلامی، عدالت، امانت، صداقت، تعهد کارکنان
 • الهام برنجی، علیرضا قاسمی زاد*، پری مشایخ، حمیدرضا معتمد صفحات 80-96
  از آنجا که تاکنون الگوی مشخصی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سبک رهبری بصیر در مدیران صنعت پتروشیمی تدوین نشده است، در این پژوهش سعی بر آن است که الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر رهبری بصیر مدیران پتروشیمی ارایه شود. جامعه آماری این پژوهش منابع مرتبط با مدیران و به ویژه مدیران پتروشیمی بود. پایایی نتایج با استفاده از روش هولستی 0.95 برآورد گردید. در این مقاله مضمون ها و الگوی مدیران با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. فرآیند تحلیل مضمون به صورت دستی و نیز با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که می توان عوامل موثر بر رهبری بصیر را در دو مضمون رهبری استراتژیک و قابلیت سازی خلاصه نمود. مضمون رهبری استراتژیک خود دارای مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون پایه پیشرفت جمعی (گرایش تیمی، پرورش دیگران و بسترسازی)، کاریزماتیک (خودمدیریتی و اعتبار) و تفکر استراتژیک (فعال استراتژی و بابصیرت) خلاصه می شود. مضمون قابلیت سازی نیز دارای دو مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون پایه نتیجه گرا، بهینه کننده منبابع، دانش درون کارکردی و دانش برون کارکردی می باشد.
  کلیدواژگان: صلاحیت مدیران، سبک رهبری بصیر، تحلیل مضنون، تحلیل عاملی
 • مریم اربابی اصفهانی، ماشاالله ولیخانی*، ناهید محمدی ثابت صفحات 97-114

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خلاقیت در پیش بینی رفتارهای کار آفرینی و اثرات مستقیم و تعدیلگری از اخلاق کار مذهبی انجام پذیرفت.این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان (شهرداری، شرکت ملی گاز، اداره مخابرات و شرکت آب) شهر سمنان می باشد. برای این منظور نمونه ای به تعداد 189 نفر به روش طبقه بندی تصادفی مبتنی بر قواعد حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری انتخاب شد و داده ها از طریق پرسشنامه 40 سوالی گردآوری و روایی آن به روش همگرا و واگرا و پایایی نیز تایید شد. و از نرم افزار اسمارت- پی ال-اس برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که خلاقیت و اخلاق کار اسلامی، بر رفتار کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. خلاقیت و اخلاق اسلامی با رفتارکارآفرینانه رابطه مثبت و معنا داری دارد. در این راستا، افراد با اخلاق اسلامی بیشتر به سمت مهارت های خلاقانه گرایش دارند و تاثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینانه می-گذارند.

  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، خلاقیت، رفتار کارآفرینانه
 • اصغر رجبی ده برزوئی*، محمد بیدگلی صفحات 115-130

  سبک زندگی اسلامی در سال های اخیر مورد توجه و تاکید امام خامنه ای بوده است.سوال از چگونگی سبک زندگی مدیران در نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ فلسفه سیاسی، یک پرسش جدی و بنیادی است. تاثیرات منفی سبک زندگی غربی را می توان در ابعاد فردی و اجتماعی مدیران اسلامی در مواردی مشاهده نمود. سبک زندگی از دیدگاه امام خامنه ای می تواند به عنوان یک نقشه راه و دکترین مورد استفاده کلیه نهادها، موسسات و مدیران در تمام رده های مدیریتی قرار گیرد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سیوال پاسخ داده شود که مولفه های سبک زندگی مدیران در حکمرانی اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای چیست؟ یافته های این تحقیق با تکیه بر اندیشه امام خامنه-ای عبارتند از: ایمان،عقلانیت،عدالت اجتماعی،ساده زیستی، مسیولیت پذیری ، مشورت پذیری و اصلاح الگوی مصرف می باشند. پژوهشگران در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات به بررسی این موضوع می پردازند.دستاوردهای این پژوهش از نوع کاربردی است زیرا سبک زندگی مدیران به عینیت های بیرونی جامعه اشاره دارد.

  کلیدواژگان: امام خامنه ای، حکمرانی اسلامی، سبک زندگی، مدیران اسلامی، مسئولیت پذیری
|
 • Siavash Rastikooshkeghazi, Mojtaba Moazzami *, Hajieh Rajabifarjad, Seyyed Ataollah Eftekhari Pages 1-19

  This period can be considered as the era of special attention to spirituality. An era in which, despite the increasing spread of new technologies, there is a growing need for spirituality.According to research conducted in different societies, spirituality and religiosity have a positive effect on the quantitative and qualitative performance of individuals, so the study of these categories is very important. Although "religiosity" and "spirituality" are similar in many respects, they are different in some respects. The components of the difference between the two, although small, are of great importance. Spirituality includes religiosity, so although spirituality is inherent in human beings, there are also differences between spiritual man and religious man. On the other hand, education, type and amount, educational environment, managers and teachers of spirituality and religiosity are also effective on the amount and type of religiosity and spirituality. , Tries to determine the components of spirituality and religiosity in adolescents as the future makers of an independent, self-sufficient, dignified and cultured society.

  Keywords: Component, Man, Spirituality, religiosity, Teenagers
 • Ahmadreza Tavousi, Amir Ahmadnezhad * Pages 20-37

  crisis management is one of the most important issues in political and managerial sciences. After the departure of the Holy Prophet (PBUH) to Medina and forming an Islamic state, the infidels and pagans of Mecca continued to threaten the Muslims and caused several great wars. Scrutiny in the verses of the koran indicates that God has supported the islamic corps during the confrontation of muslims with these crises.In the present study, based on the study of the subject literature and with a descriptive, analytical approach and focusing on medenian surahs of the Quran (Al Imran and Anfal) and based on the division of The famous triple stages in crisis management, the most important principles of crisis management in the early Islamic wars are examined And this analysis model can be counted among the achievements of the present article.The result of the analysis of the related verses is a graph whose salient points can be summarized in an effort to establish peace, Observance of justice, even in the midst of war and acceptance of Repentant Of remorses.

  Keywords: crisis management, Quran, war, infidels, polytheists
 • Zahra Hojati Kooshali, Mohsen Amini Khozani *, Alireza Rousta Pages 38-60
  With the advent of the Internet, social media has become an important tool for online marketing events. Individuals and companies both create fan pages on online platforms and expand business opportunities using social media. This research can be called applied research in terms of research purpose. The present study can be considered as a descriptive research of the correlation type and the type of structural equations. The present study can be considered as a descriptive research of the correlation type and the type of structural equations. Among the types of descriptive research methods, it is considered as a case study and is of quantitative type. The statistical population of the present study is all customers of Digi Kala online store. Therefore, the size of the population was considered unlimited and countable and the sample size was determined according to Cochran's formula of 384 people. The results show that this model helps users understand the intention to use social media. Social media marketing reaches the target audience and improves the impact of information transfer through a close and long-term relationship with the online community. Social media service providers need to consider how to increase the impact of social media marketing activities.
  Keywords: E-commerce Satisfaction, Social Media Activities, Shopping Intention, Trust
 • Abbas Ghaedamini Harouni *, Mehrdad Sadeghi Deh Cheshmeh, Mohammad Karghar, Sayyed ali Hashemi, Hossein Dashti Askari Pages 61-79

  The purpose of this research is to determine the effect of Islamic leadership principles on employee commitment. The current research is applied in terms of its purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of the present study was made up of all the employees working in (case of study: Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan) branch) in the number of 660 people, through the Cochran sampling formula, the number of 244 people as a sample through the stratified sampling method proportional to the volume were chosen. The research tool was the standard Islamic leadership questionnaire by Khaliq and Ugansola (2011), and the standard organizational commitment questionnaire by Mayer and Allen (1990). On the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha method as 0.77 and 0.88, respectively, and data analysis was done at an inferential level, including structural equation modeling. The research results showed that the direct effect of honesty on employee commitment The coefficient of this effect is 0.65 significant, and trust on the commitment of employees is significant, the coefficient of this effect is 0.77, and also justice is significant, the coefficient of this effect is 0.66.

  Keywords: Islamic leadership, justice, Trust, honesty, Employee Commitment
 • Elham Berenji, Alireza Ghasemizad *, Pari Mashayekh, Hamidreza Motamed Pages 80-96
  Since a specific model for identifying and prioritizing the factors affecting visionary leadership style in petrochemical industry managers has not been developed yet, in this research, an attempt is made to provide a model to identify factors affecting the visionary leadership of petrochemical managers. The statistical population of this research was sources related to managers, especially petrochemical managers. The reliability of the results was estimated to be 0.95 using the Holstein method. In this article, the themes and patterns of managers have been compiled using thematic analysis. The theme analysis process was done manually and also using Nvivo software. The results of the research showed that the factors affecting visionary leadership can be summarized in two themes strategic leadership and capability-building. The theme of strategic leadership itself has an organizing theme and seven basic themes collective progress (team orientation, nurturing others and setting the stage), charismatic (self-management and credibility), and strategic thinking (active strategy and visionary). The enabling theme also has two organizing themes and four basic themes, result-oriented, resource optimizer, intra-functional knowledge and extra-functional knowledge.
  Keywords: Competence of Managers, Visionary Leadership Style, Vritical analysis Factor analysis
 • Maryam Arbabi Isfahani, Mashaallah Valikhani *, Nahid Mohamadi Sabet Pages 97-114

  The purpose of this study is to investigate the role of creativity in predicting entrepreneurial behavior and the direct and moderating effects of religious work ethics in this regard.This is an applied and descriptive-exploratory study and has been performed by survey method. The statistical population of this study consisted of all employees (Municipality, National Gas Company, Telecommunication Office and Water Company) in Semnan province. For this purpose, a sample of 189 Employees was selected using the random classification method based on the rules of sample size in structural equation modeling and the data was collected through a 40-question questionnaire. Its validity has been confirmed by convergent and divergent method and its reliability has been confirmed. Smart-PLS software was used for data analysis.Findings show that Creative ability and Islamic Work Ethics is positively related to entrepreneurial behaviorCreativity and Islamic ethics have a positive and meaningful relationship with entrepreneurial behavior. In this regard, people with Islamic ethics are more inclined towards creative skills and have a positive effect on entrepreneurial behavior.

  Keywords: Islamic work ethics, Creativity, entrepreneurial behavior
 • Asghar Rajabi Dehborzoei *, Mohammad Bidgoli Pages 115-130

  The Islamic lifestyle has been the focus and emphasis of Imam Khamenei in recent years. The question of the lifestyle of managers in the Islamic Republic of Iran is a serious and fundamental question in terms of political philosophy. The negative effects of the western lifestyle can be seen in the personal and social dimensions of Islamic managers in some cases. The lifestyle from Imam Khamenei's point of view can be used as a road map and doctrine by all institutions, institutions and managers at all levels of management. In this research, an attempt has been made to answer this question, what are the lifestyle components of managers in Islamic governance from Imam Khamenei's point of view? The findings of this research, based on the thought of Imam Khamenei, are: faith, rationality, social justice, simplicity of life, responsibility, consultability and modification of the consumption pattern. In this article, the researchers investigate this issue by using the descriptive-analytical method, relying on written library sources and articles. The results of this research are practical because the lifestyle of managers refers to the external objects of society.

  Keywords: Imam Khamenei, Islamic governance, lifestyle, Islamic managers, accountability