فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 6 (پیاپی 58، آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا جهانی، علی جلالوند* صفحات 1-11
  مقدمه

  ارتباط بین "درد عضلانی با شروع تاخیری"با نیروهای عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری هنگام فرود روشن نیست. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر "درد عضلانی با شروع تاخیری" بر نیروی عمودی عکس العمل زمین و میزان بار وارد شده در هنگام فرود در افراد سالم غیر ورزشکار می باشد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی (تمرینات القاء کننده "درد عضلانی با شروع تاخیری" توسط آزمون پله هاروارد)، با یک طرح پیش آزمون و  پس آزمون بود. جامعه آماری را دانشجویان غیر ورزشکار تشکیل می دادند که بطور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. تعداد 15 دانشجوی غیر ورزشکار سالم مرد به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به روش قرعه کشی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه جمعیت شناختی و "پرسشنامه سلامت عمومی"(General Health Questionnaire) به منظور بررسی شرایط سلامتی عمومی و ورود آزمودنی به پژوهش استفاده شد. وزن و قد آزمودنی ها به ترتیب با استفاده از ابزار و دستگاه های صفحه نیروسنج و قدسنج مدل سیکا 206 انجام شد. روایی و پایایی این ابزار ها در مطالعات فراوانی قبلی تایید شده است. جهت کنترل ارتفاع فرود از سیستم تحلیل حرکتی وایکان شامل 4 دوربین پرسرعت مادون قرمز استفاده گردید. نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود متقاطع با استفاده از یک صفحه نیرو اندازه گیری و سپس شاخص های کینتیکی شامل اوج  و قعر نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به اوج و قعرها و نرخ بارگذاری توسط نرم افزارهای وایکان نکسوس استخراج گردید. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23  تحلیل شد. 

  یافته ها: 

  "درد عضلانی با شروع تاخیری" تاثیری بر شاخص های نیروی عکس العمل زمین هنگام تماس پاشنه نمی گذارد (05/0<P). "درد عضلانی با شروع تاخیری"، باعث کاهش حداکثر نیروی عمودی عکس العمل (FZ1) در تماس پنجه پا با زمین (038/0=P) و حداقل نیروی عمودی عکس العمل (FZ2) در تماس پنجه پا با زمین (006/0=P) بعد از 48 ساعت گردید. افراد مبتلا به "درد عضلانی با شروع تاخیری" زمان رسیدن به مشخصه 1,2 FZ سریع تری دارند (001/0=P و 010/0=P). 

  نتیجه گیری

  "درد عضلانی با شروع تاخیری" ناشی از تمرین باعث کاهش نیروی عمودی عکس العمل هنگام تماس پنجه با زمین هنگام فرود و همچنین زمان رسیدن سریع تر در نیروهای عکس العمل هنگام تماس با پنجه می شود. لذا پیشنهاد می شود با بازخورد از تغییرات این پارامترهای بیومکانیکی راهکارهای درمان و پیشگیری از این عوامل خطر در فعالیت و بازتوانی به درمانگران، فیزیوتراپ ها و سایر گروه ها آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: درد عضلانی با شروع تاخیری، فرود، نیروی عمودی عکس العمل، نرخ بارگذاری
 • کیمیا پیغان، آدیس کراسکیان موجمباری*، مرجان حسین زاده تقوایی، پریسا پیوندی صفحات 12-25
  مقدمه

  خانواده های کودکان "درخودمانده" به شدت تحت تاثیر عوامل گوناگون بر تعامل والد-کودک هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی "گروه درمانی مبتنی برشفقت" و "واقعیت درمانی گروهی" بر تعامل والد-کودک در مادران دارای فرزند درخودمانده است.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و 3 ماه بعد پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام مادران دارای فرزند درخودمانده سطح یک بود که در نیمه دوم سال 1397 به 8 مرکز مشاوره و روان درمانی کودکان درخودمانده در شهر تهران مراجعه کرده بودند. مراکز به روش در دسترس انتخاب شدند. از میان آن ها 45 تن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی و با قرعه کشی در 2 گروه مداخله و 1 گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس رابطه والد- کودک" (Child-Parent Relationship Scale) بود. روایی محتوای ابزار به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای 8 جلسه90 دقیقه ای"گروه درمانی مبتنی برشفقت" و "واقعیت درمانی گروهی" برای گروه های مداخله،      داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد. 

  یافته ها

  "گروه درمانی مبتنی برشفقت" و "واقعیت درمانی گروهی" در تعامل والد-کودک در مادران دارای فرزند درخودمانده  اثربخش بودند (P<0/01). بین اثربخشی بر زیر مقیاس نزدیکی و نمره کلی رابطه والد- کودک تفاوت وجود داشت (P<0/01).

  نتیجه گیری

  "گروه درمانی مبتنی برشفقت" و "واقعیت درمانی گروهی" بر تعامل والد-کودک در مادران دارای فرزند درخودمانده اثربخش بودند. پیشنهاد می شود، درمانگران از "گروه درمانی مبتنی برشفقت" و "واقعیت درمانی گروهی" را برای تقویت و اصلاح رابطه والد-کودک، کودکان در خودمانده استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: درخودمانده، درمان مبتنی بر شفقت، واقعیت درمانی، مادران، والد- کودک
 • مجید ولی، رضا صابونچی*، سیروس احمدی صفحات 26-39
  مقدمه

  مدیریت ارتباط با مشتری روشی جدید برای گردآوری اطلاعات درباره مشتری می باشد تا بتوان بر رفتار مشتری با توجه به شناخت وی تاثیر گذاشت. این امر نیاز به ابزاری روا و پایا دارد. لذا  پژوهش حاضر با هدف طراحی و روانسنجی "مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، از نوع روش شناختی کیفی- کمی می باشد. در بخش کیفی، عبارت های مقیاس از 59 مقاله به دست آمده از پایگاه های علمی، طراحی شد. سپس از 10 تن از صاحب نظران حوزه بازاریابی ورزشی نظرخواهی در مورد کفایت عبارت ها بعمل آمد  و با اضافه شدن 29 عبارت دیگر، پرسشنامه نهایی با 85 عبارت طراحی شد. در بخش کمی، روایی محتوا به روش کیفی با نظر 18 تن  متخصصین فوتسال تایید گردید. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا و روایی واگرا بر روی 384 تن هوادار فوتسال شهرهای مختلف ساری و اعضای باشگاه های ورزشی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند، محاسبه شد. داده ها، در نرم افزار اس پی ال اس نسخه 23 اس پی اس اس نسخه 18 تحلیل شد. 

  یافته ها

  در بخش کیفی"مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" با 85 عبارت طراحی شد. در بخش کمی، روایی محتوا به روش کیفی تایید شد. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی 10 زیر مقیاس و 82 عبارت را نشان داد. روایی همگرا 70/0 و روایی واگرا 78/0 بدست آمد. پایایی به 3روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ بین 73/0 تا 87/0 و پایایی ترکیبی 74/0 تا 90/0 و پایایی اشتراکی بین 74/0 تا 91/0 بدست آمد. 

  نتیجه گیری

  "مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" با 82 عبارت و 10 زیرمقیاس، روا و پایا می باشد. پیشنهاد می گردد از مقیاس طراحی شده در پژوهش های مرتبط استفاده شود.

  کلیدواژگان: مدیریت، ارتباط با مشتری، فوتسال، مقیاس، طراحی ابزار.
 • رحمان صادقی، نازنین راسخ*، محمد نیک روان، غلامرضا خاکسار صفحات 40-55
  مقدمه

    یکی از ارکان مهم در رقابت جهانی رهبری است و خلاقیت و نوآوری، منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی در این عرصه میباشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال 1399 بود. 

  روش کار

  روش انجام این پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال 1399 با تعداد 890 تن بود که تعداد نمونه پژوهش برابر با 485 تن به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رهبری اصیل" (Authentic Leadership Questionnaire)،  "پرسشنامه خلاقیت رند سیپ" (Rand Sip's Creativity Questionnaire)، "پرسشنامه کسب مزیت رقابتی" (Competitive Advantage Questionnaire) و "مقیاس توانمندسازی روانشناختی" (Psychological Empowerment Scale) بود. روایی صوری و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابزارها بررسی و تایید شد. تحلیل   داده ها با نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 20 و آموس نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  رهبری اصیل همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان (47/0) و کسب مزیت رقابتی (47/0) دارد. همچنین، بین رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی (54/0) همبستگی معناداری وجود دارد. از طرفی توانمندسازی روانشناختی بعنوان یک متغیر میانجی با خلاقیت (37/0) و کسب مزیت رقابتی (70/0) همبستگی مثبت و معنادار دارد.  

  نتیجه گیری

  رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت، معنادار با خلاقیت و کسب مزیت رقابتی دارند. لذا پیشنهاد می شود وزارت ورزش و جوانان از برنامه هایی که موجب توانمندسازی و تقویت خلاقیت کارکنان می شود، بهره گیرند.

  کلیدواژگان: رهبری اصیل، توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت فردی، کسب مزیت رقابتی، وزارت ورزش و جوانان
 • علیرضا آقایوسفی، زهرا زند خانه شهری* صفحات 56-67
  مقدمه

  امروزه توجه به خانواده و نقش آن در برپایی جامعه سالم بیش از پیش مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مسایل مهم و حایز اهمیت در رابطه زناشویی، دلزدگی می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی "طرحواره درمانی" و "درمان تصویرسازی ارتباطی" بر دلزدگی زناشویی زوج های شهر قم است. 

  روش کار :

   در پژوهش نیمه تجربی حاضر، از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره فرهنگسرای جوان در شهر قم در سال 1399 بود. 30 زوج به روش تصادفی ساده با قرعه کشی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس دلزدگی زناشویی" (Marital Boredom Scale) بود. روایی مقیاس به روش شاخص روایی محتوا و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ سنجیده شد. "طرحواره درمانی" طی 8 جلسه 90 دقیقه ای (به صورت هر هفته یک جلسه) و "درمان تصویرسازی ارتباطی" طی 10جلسه 90 دقیقه ای، اجرا گردید. داده ها در نرم افزار اس پس اس اس نسخه 23 تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  تفاوت میانگین نمره متغیر دلزدگی زناشویی در بین گروه های "طرحواره درمانی" و "درمان تصویرسازی ارتباطی" معنادار نبود (05/0<P-value). تفاوت میانگین نمره متغیر دلزدگی زناشویی در بین گروه های "طرحواره درمانی" با کنترل و همچنین گروه های "درمان تصویرسازی ارتباطی" با کنترل در مرحله پیش آزمون معنادار نیست. اما در مرحله پس آزمون و پیگیری معنادار بوده است (05/0>P-value). در گروه های "طرحواره درمانی" و "درمان تصویرسازی ارتباطی"، تفاوت میانگین نمره متغیر دلزدگی زناشویی در مراحل پیش آزمون با پس آزمون، پیش آزمون با پیگیری و پس آزمون با پیگیری معنادار بوده است (05/0> P-value). اما در گروه کنترل، تفاوت میانگین نمره متغیر دلزدگی زناشویی در هیچکدام از مراحل 2 به 2 معنادار نبود (05/0< P-value). 

  نتیجه گیری: 

  "طرحواره درمانی" و "درمان تصویرسازی ارتباطی" بر دلزدگی زناشویی زوج های شهر قم معنادار بود. لذا، پیشنهاد می شود روان شناسان و مشاوران جهت کاهش مشکلات زناشویی و به خصوص دلزدگی زناشویی از هر دو درمان بهره گیرند.

  کلیدواژگان: دلزدگی زناشویی، طرحواره درمانی، درمان تصویرسازی ارتباطی
 • زهرا سیفی، فائزه عسگری صفحات 68-78
  مقدمه

  کیفیت زندگی مجموعه ای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی که به وسیله شخص یا گروهی از افراد درک می-شود، می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی "آموزش مهارت خودآگاهی" و "آموزش مدیریت خشم" بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کار ساکن در شهر قم می باشد. 

  روش کار : 

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی، با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک کار شهر قم در سال 1400 بود. نمونه گیری،  به روش غیرتصادفی و در دسترس بود؛ به این ترتیب که 90 تن از روی پرونده های مادران تحت پوشش کودکان کار و خیابان در مرکز مهرپرور در شهر قم، انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به روش قرعه کشی در 3 گروه (2 گروه مداخله و یک گروه کنترل: هر گروه 30 تن) تقسیم بندی شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل اطلاعات جمعیت شناختی و "پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- نسخه کوتاه"(World Health Organization Quality of Life Brief Version (WHOQOL-BREF بود. روایی مقیاس سنجیده نشد و به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ سنجیده شد. "آموزش مهارت خودآگاهی" و "آموزش مدیریت خشم" طی 6 جلسه 90 دقیقه ای (به صورت هر هفته یک جلسه)، برای گروه های مداخله (مادران) اجرا گردید. داده ها در نرم افزار آماری اس پس اس اس نسخه 20 تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  "آموزش مهارت خودآگاهی" و "آموزش مدیریت خشم" بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کار شهر قم موثر بوده است. باتوجه به نمره میانگین آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مشخص شد که "آموزش مهارت خود آگاهی" نسبت به "آموزش مهارت کنترل خشم" موثرتر بوده است.  

  نتیجه گیری:

   "آموزش مهارت خودآگاهی" و "آموزش مدیریت خشم" بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کار شهر قم معنادار بود. لذا، پیشنهاد می شود روانشناسان و مشاوران جهت مهارت خودآگاهی و کنترل خشم از هر 2 روش بهره گیرند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، آموزش مهارت خودآگاهی و آموزش مدیریت خشم
 • فرهاد پرویزیان، طیبه شریفی*، حسین شکر کن، احمد غضنفری صفحات 79-92
  مقدمه

  با هدف مقایسه اثربخشی "طرحواره درمانی" و "درمان پذیرش و تعهد" بر تنظیم هیجان بیماران با اختلال شخصیت وسواسی- جبری انجام گرفت.   

  روش کار

  روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماه با گروه های مداخله و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره شهر تهران در سال 1400 بود. از بین آن ها تعداد 3 مرکز به صورت در دسترس انتخاب شده، و 51 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری بر اساس ملاک های ورود و خروج و به شیوه نمونه گیری در دسترس گزینش شدند. سپس با استفاده از روش تصادفی ساده به روش قرعه کشی در 3 گروه (17 تن) "طرحواره درمانی"، "درمان پذیرش و تعهد" و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس دشواری های تنظیم هیجان" (Difficulties Emotion Regulation Scale) بود. روایی صوری و پاپایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ بررسی شد. گروه "طرحواره درمانی" و "درمان پذیرش و تعهد" در  8 جلسه غیرحضوری 5/1 ساعت هفته ای یک جلسه شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25  تحلیل شدند.    

  یافته ها

  بین گروه های مداخله و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود داشت؛ و هر 2 مداخله بر تنظیم هیجان بیماران با اختلال شخصیت وسواسی- جبری تاثیر مثبت معنادار داشته است و تاثیر این مداخلات درمانی در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (05/0>P). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی حاکی از آن بود که میزان اثربخشی "طرحواره درمانی" بر تنظیم هیجان بیشتر از "درمان پذیرش و تعهد" بود (05/0>P).   

  نتیجه گیری

  "طرحواره درمانی" و "درمان پذیرش و تعهد" می تواند سبب تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری شود. پیشنهاد می شود درمانگران و مشاوران در راستای بهبود تنظیم-هیجان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری در کنار سایر مداخلات درمانی از این درمان ها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان پذیرش و تعهد، تنظیم هیجان، اختلال شخصیت وسواسی- جبری
 • ناصر خدابنده لو، قربان فتحی اقدم*، وحیده باباخانی، فاطمه علیجانی صفحات 93-105
  مقدمه

  تعلل ورزی تحصیلی و ناراحتی ناامیدی ازجمله مشکلات قابل توجه در بین دانش آموزان بوده و حل این مشکلات از طریق مداخلات روانشناختی مثمر ثمر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی "فراشناخت درمانی" و "درمان هیجان مدار" بر تعلل ورزی تحصیلی و ناراحتی ناامیدی دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول بود. 

  روش کار

  روش پژوهش مطالعه حاضر، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری 1ماه و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول منطقه افشار شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 99- 1398 بودند. نمونه پژوهش با روش تصادفی خوشه ای از بین 5 منطقه شهرستان خدابنده بصورت تصادفی به روش قرعه کشی، منطقه افشار انتخاب شد. از بین دانش آموزانی که در "مقیاس ارزیابی تعلل ورزی - دانش آموز" نمره بالاتر از 54 (در دامنه  135 - 27) کسب نمودند و در "مقیاس ناراحتی ناامیدی " نمره بالاتر از 58 (در دامنه 175 -35) کسب کرده بودند،  45 دانش آموز به صورت تصادفی ساده از نوع قرعه کشی در 3 گروه 15 تن، 2 گروه مداخله و کنترل بطور تصادفی جایگزین شد. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس ارزیابی تعلل ورزی - دانش آموز" (Procrastination Assessment Scale-Student) و "مقیاس ناراحتی ناامیدی" (Frustration Discomfort Scale) بود. روایی محتوا به روش کیفی و  پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ بررسی شد. گروه مداخله 1 در جلسات آموزش گروهی "فراشناخت درمانی" در 8 جلسه 90 دقیقه ای و گروه مداخله 2، در جلسات "درمان هیجان مدار" در 8 جلسه 90دقیقه ای در هفته یک بار شرکت کردند. برای افراد گروه کنترل هم بعد از پایان جلسات و اخذ آزمون پیگیری،  جلسات آموزشی برگزار شد. در پایان جلسات، پس آزمون و 1 ماه بعد پیگیری برای هر 3 گروه اجرا شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 تحلیل شد.

  یافته ها

  "فراشناخت درمانی" و "درمان هیجان مدار" توانست نمره ناراحتی ناامیدی و نمره تعلل ورزی تحصیلی را نسبت به گروه کنترل ارتقا دهد (001/0≤P).

  نتیجه گیری

   روش های "فراشناخت درمانی" و "درمان هیجان مدار" بر تعلل ورزی تحصیلی و ناراحتی ناامیدی موثر بوده است. پیشنهاد می شود متخصصان آموزشی از روش های فوق جهت ارتقای ناراحتی ناامیدی و کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، ناراحتی ناامیدی، فراشناخت درمانی، درمان هیجان مدار، تعلل ورزی تحصیلی
|
 • MohammadReza Jahani, Ali Jalalvand* Pages 1-11
  Introduction

  The link between “Delayed Onset of Muscle Soreness” (DOMS) and force components and loading rate during landing is not well understood. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of “Delayed Onset of Muscle Soreness” on ground reaction forces and loading rate during landing in Healthy non-athlete subjects.

  Methods

  This research was a semi-experimental (DOMS-induced exercises by Harvard step test) with a pretest and post-test design. The present study’s statistical population of the consisted of non-athlete students were volunteered to participate in this study. A total of 15 healthy male non-athlete students were selected following a simple random sampling by Lottery procedure. In this study, the demographic questionnaire and “General Health Questionnaire” were used to assess the general health conditions and enter the subjects into the study. The weight and height of the subjects were measured using the tools and devices of the Sika 206 dynamometer and gauge screen, respectively. The validity and reliability of these instruments have been confirmed in previous studies. To control the landing height, Vicon motion analysis system including 4 high-speed infrared cameras was used. The Ground Reaction Force(GRFs) during cross-landing was measured using a force plate and then the kinetic indices including the peak and depth of the Ground Reaction Force and the time of reaching the peak and bottom and the loading rate were extracted by Vicon Nexus software. Data were analyzed using SPSS. 23.

  Results

  “Delayed Onset of Muscle Soreness” has no effect on the Ground Reaction Force when heel contact (P <0.05). “Delayed Onset of Muscle Soreness” reduces the maximum vertical reaction force (FZ1) in toe contact with the ground (P = 0.038) and the minimum vertical reaction force (FZ2) in toe contact with the ground (P = 0.006) after It was 48 hours. People with “Delayed Onset of Muscle Soreness” have a faster time to reach the 1.2 FZ characteristic (P = 0.001 and P = 0.010). 

  Conclusions

  “Delayed Onset of Muscle Soreness” reduces the vertical force of the reaction when the toe comes in contact with the ground when landing, as well as the faster arrival time of the reaction forces when in contact with the toe. Therefore, it is suggested that therapists, physiotherapists and other groups be trained about the treatment and prevention strategies of these risk factors in activity and rehabilitation with feedback from the changes of these biomechanical parameters.

  Keywords: Delayed Onset of Muscle Soreness, Landing, Ground Reaction Forces, Loading Rate
 • Kimia Peyghan, Adis Kraskian*, Marjan Hosseinzadeh, Parisa Peyvandi Pages 12-25
  Introduction

  Families of autistic children are strongly influenced by various factors on the parent-child relationship. The aim of this study is to compare the effectiveness of "Compassion-Based Group Therapy" and "Group Reality Therapy" on parent-child interaction in mothers with autistic children.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and 3 months’ follow-up with a control group. The statistical population of this research included all mothers with autistic children who were at level one, who had referred to 8 counseling and psychotherapy centers for children left behind in Tehran in the second half of 2017. The centers were selected according to accessible referral method. The centers were selected according to available referral method. Among them, 45 people were selected by available sampling method and randomly and by lottery were placed in 2 intervention groups and 1 control group. The research instruments included a demographic questionnaire, "Parent-Child Relationship Scale". The content validity of the instrument was measured by qualitative method and the reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. After performing 8 sessions of 90 minutes of "Compassion-Based Group Therapy" and "Group Reality Therapy" for the intervention groups, the data were analyzed in SPSS. 24.

  Results

  "Compassion-Based Group Therapy" and “Group Reality Therapy” were effective in parent-child interaction in mothers with autistic children P <0.01).  There was a difference between effectiveness on the intimacy subscale and the overall score of the parent-child relationship P <0.01).

  Conclusions

  "Compassion-Based Group Therapy" and "Group Reality Therapy" were effective on parent-child interaction in mothers with autistic children. It is recommended that therapists use "Compassion-Based Group Therapy" and "Group Reality Therapy " to strengthen and improve the mother-child relationship with autistic children.

  Keywords: Autism, Compassion-Based Therapy, Reality Therapy, Mothers, Parent-Child
 • Majid Vali, Reza Saboonchi*, Siroos Ahmadi Pages 26-39
  Introduction

  Customer relationship management is a new way to gather information about the customer in order to influence customer behavior according to his knowledge. This requires valid and reliable instruments. Therefore, the present study was conducted with the aim of development and psychometrics of “Factors Related to Futsal Customer Relationship Management Scale".

  Methods

  The current research is of qualitative-quantitative methodology. In the qualitative part, scale items were developed from 59 articles obtained from scientific databases. Then, 10 experts in the field of sports marketing were asked about the adequacy of the items, and with the addition of 29 more items, the final scale was developed with 85 item. In the quantitative part, content validity was confirmed by qualitative method with the opinion of 18 futsal experts. Construct validity was calculated using exploratory factor analysis, convergent validity, and divergent validity on 384 futsal fans from different cities of Sari and members of sports clubs, who were selected by accessible methods. The data was analyzed in SPLS. 23 and SPSS. 18.

  Results

  In the qualitative part, the “Factors Related to Futsal Customer Relationship Management Scale" was developed with 85 items. In the quantitative part, content validity was confirmed by qualitative method. Exploratory factor analysis showed the construct validity of 10 subscales and 82 items. Convergent validity was 0.70 and divergent validity was 0.78. Reliability was obtained by 3 methods of internal consistency by calculating Cronbach's alpha coefficient between 0.73 and 0.87, combined reliability between 0.74 and 0.90, and shared reliability between 0.74 and 0.91.

  Conclusions

  "Futsal Customer Relationship Management Scale” with 82 items and 10 subscales is a valid and reliable. It is suggested to use the developed scale in related researches.

  Keywords: Management, Customer Relationship, Futsal, Scale, Psychometrics
 • Rahman Sadeghi, Nazanin Rasekh*, Mohammad Nik Ravan, Gholamreza Khakcar Pages 40-55
  Introduction

  Leadership is one of the most important pillars in global competition, and creativity and innovation are valuable resources for gaining a competitive advantage in this field. The aim of the present study was to determine the correlation of genuine leadership, individual creativity and gaining competitive advantage by explaining the mediating role of psychological empowerment in the staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran in 2020.

  Methods

  The method of this research is descriptive-correlation. The statistical population of the study was the staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran in 2020 with 890 people, the number of research samples was equal to 485 people was determined by simple random method by lottery type. Data collection instruments were demographic questionnaire, "Authentic Leadership Questionnaire", "Rand Sip's Creativity Questionnaire", "Competitive Advantage Questionnaire" and "Psychological Empowerment Scale". Face validity and reliability were verified by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient of instruments. Data analysis was performed using SPSS. 20 and Amos .16.

  Results

  Genuine leadership has a positive and significant correlation with employee creativity (0.47) and gaining a competitive advantage (0.47). Also, there is a significant correlation between genuine leadership and psychological empowerment (0.54). On the other hand, psychological empowerment as a mediating variable has a positive and significant correlation with creativity (0.37) and gaining a competitive advantage (0.70). 

  Conclusions

  Genuine leadership and psychological empowerment correlate positively, meaningfully with creativity and gain a competitive advantage. Therefore, it is suggested that the Ministry of Sports and Youth use programs that empower and strengthen the creativity of employees.

  Keywords: Genuine Leadership, Psychological Empowerment, Individual Creativity, Gaining Competitive Advantage, Ministry of Sport, Youth
 • Alireza Agha Yosefi, Zahra Zand Khaneh Shahri* Pages 56-67
  Introduction

  Today, attention to the family and its role in building a healthy society has received more and more attention from psychologists and researchers. One of the most important issues in a marital relationship is boredom. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Schema Therapy" and "Imago Relationship Therapy" on marital boredom of couples in Qom.

  Methods

  In this semi-experimental research, a pre-test, post-test and follow-up design was used with a control group. The statistical population included all couples who referred to the counseling center of Qom Young Cultural Center in 2020.30 couples by simple random method were chosen by lottery. The instruments used in the study included demographic questionnaire, the “Marital Boredom Scale”. The validity of the scale was measured by the content validity index and the reliability by the internal consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient. "Schema Therapy" was performed in 8 sessions of 90 minutes (one session per week) and "Imago Relationship Therapy" was performed in 10 sessions of 90 minutes. Data were analyzed in SPSS. 23.

  Results

  There was no significant difference between the mean scores of marital boredom between "Schema Therapy" and "Imago Relationship Therapy" (P-value <0.05). The difference in the mean score of marital boredom variable between the "Schema Therapy" groups with control and also the "Imago Relationship Therapy" groups with control in the pre-test stage is not significant. But in the post-test and follow-up stage it was significant (P-value <0.05). In the groups of "Schema Therapy" and “Imago Relationship Therapy”, the difference between the mean scores of marital boredom in the stages of pre-test with post-test, pre-test with follow-up and post-test with follow-up was significant (P-value <0.05). But in the control group, the difference between the mean scores of marital boredom was not significant in any of the 2 to 2 stages (P-value <0.05).

  Conclusions

  "Schema Therapy" and “Imago Relationship Therapy” were significant on the marital boredom of couples in Qom. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors use both treatments to reduce marital problems and especially marital boredom.

  Keywords: Marital boredom, Schema Therapy, Imago Relationship Therapy
 • Zahra Seifi, Faeze Asgari Pages 68-78
  Introduction

  Quality of life is a set of physical, mental and social well-being that is perceived by an individual or a group of individuals. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Self-Awareness Skills Training" and "Anger Management Training" on the quality of life of mothers with working teenagers in Qom.

  Methods

  The present research method was semi-experimental, using a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population included all working mothers with children in Qom city in 1400. Sampling was non-random and convenience; In this way, 90 people were selected from the cases of mothers under the cover of working and street children in the Mehrparvar center in Qom city. Then they were randomly divided into 3 groups (2 intervention groups and one control group: 30 people in each group) by lottery method. The instruments used in the study included demographic information and the “World Health Organization Quality of Life Brief Version” (WHOQOL-BREF). The validity of the scale was not measured and was limited to previous studies and the reliability was measured by the internal consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient. "Self-Awareness Skills Training" and "Anger Management Training" were performed in 6 sessions of 90 minutes (one session per week) for the intervention groups(mothers). Data were analyzed in SPSS. 23.

  Results

  "Self-Awareness Skills Training" and "Anger Management Training" have been effective on the quality of life of mothers with working teenagers in Qom. According to the mean score of the subjects in the pre-test and post-test stages, it was found that "Self-Awareness Skills Training" was more effective than "Anger Management Skills Training".

  Conclusions

  "Self-Awareness Skills Training" and "Anger Management Training" had a significant effect on the quality of life of mothers with working teenagers in Qom. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors use both methods for self-awareness and anger management skills.

  Keywords: Quality of Life, Self-Awareness Skills Training, Anger Management Training
 • Farhad Parvizian, Tayyebeh Sharifi*, Hussein Shokrkon, Ahmad Ghazanfari Pages 79-92
  Introduction

  Impaired emotional regulation is one of the problems of patients with obsessive-compulsive personality disorder. This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of "Schema Therapy" and "Acceptance and Commitment Therapy" on emotional regulation of patients with obsessive-compulsive personality disorder.

  Methods

  The method of the current research was semi-experimental, pre-test, post-test and one-month follow-up with intervention and control groups. The statistical population included all patients with obsessive-compulsive personality disorder who referred to psychological and counseling service centers in Tehran in 1400. Among them, 3 centers were selected as convenience, and 51 patients with obsessive-compulsive personality disorder were selected based on the entry and exit criteria and by accessible sampling. Then, using a simple random method, they were assigned to 3 groups (17 people) “Schema Therapy, "Acceptance and Commitment Therapy" and the control group. The research Instruments included a demographic questionnaire and "Difficulties Emotion Regulation Scale”. Face validity and reliability were checked by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The "Schema Therapy" and "Acceptance and Commitment Therapy" groups participated in 8 non-attendance sessions of 1.5 hours per week, and the control group was on the waiting list. The data were analyzed with SPSS. 25.

  Results

  There was a significant difference between the intervention and control groups; and both interventions had a significant positive effect on the emotion regulation of patients with obsessive-compulsive personality disorder, and the effect of these therapeutic interventions was stable in the follow-up phase as well (P<0.05). Also, the results of Benferroni's post hoc test indicated that the effectiveness of "Schema Therapy" on emotion regulation was more than "Acceptance and Commitment Therapy" (P<0.05).

  Conclusions

  "Schema Therapy" and "Acceptance and Commitment Therapy" can regulate the emotions of patients with obsessive-compulsive personality disorder. It is suggested that therapists and counselors use these treatments in order to improve the emotion regulation of patients with obsessive-compulsive personality disorder along with other therapeutic interventions.

  Keywords: Obsessive-Compulsive Personality Disorder, Emotion Regulation, Schema Therapy, Acceptance, Commitment Therapy
 • Naser Khodabandehlu, Ghorban Fathiagdam*, Vahideh Babakhani, Fatemeh Alijani Pages 93-105
  Introduction

  Academic procrastination and failure are among the significant problems among students and solving these problems through psychological interventions will be fruitful. The aim of this study was to compare the effectiveness of "Metacognitive Therapy" and "Emotion-Oriented Therapy" on academic procrastination and frustration discomfort of male high school students.

  Methods

  The research method of the current study was semi-experimental with a pre-test, post-test and 1-month follow-up design and a control group. The statistical population included all male secondary school students of the first period of Afshar region of Khodabande city in the academic year of 2018-2019. The research sample was based on a random method. The research method of the present study was semi-experimental with a pre-test, post-test and 1-month follow-up design and a control group. The statistical population included all male secondary school students of the first period of Afshar region of Khodabande city in the academic year of 2018-2019. The research sample was randomly selected from among 5 regions of Khodabande city by lottery method, Afshar region. Among the students who scored higher than 54 (in the range of 135 to 27) in the “Procrastination Assessment Scale-Student” and scored higher than 58 (in the range of 175 to 35) in the “Frustration Discomfort Scale”, 45 students were randomly replaced in 3 groups of 15 students, 2 groups of intervention and control. Data collection instruments included demographic questionnaire, "Procrastination Assessment Scale-Student" and "Frustration Discomfort Scale". Content validity was checked by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Intervention group 1 participated in "Metacognitive Therapy" group training sessions in 8 90-minute sessions and intervention group 2 participated in "Emotional Therapy" sessions in 8 90-minute sessions once a week. For the people of the control group, after the end of the sessions and taking the test, follow-up training sessions were held. At the end of the sessions, a post-test and a follow-up 1 month later were conducted for all 3 groups. The data was analyzed in SPSS. 20.

  Results

  "Metacognitive Therapy" and "Emotion-Oriented Therapy” were able to improve the frustration discomfort score and the academic procrastination score compared to the control group (P≤0.001).

  Conclusions

  "Metacognitive Therapy" and "Emotion-Oriented Therapy" methods have been effective on academic procrastination and frustration discomfort. It is suggested that educational professionals can use the above methods to improve failure tolerance and reduce academic procrastination in male high school students.

  Keywords: Students, Frustration Discomfort, Metacognitive Therapy, Emotion-Oriented Therapy, Educational Procrastination