فهرست مطالب

نشریه علوم اجتماعی
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 38، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن نیازی، شیوا آقابزرگی زاده*، امین گودرزی صفحات 1-26
  هدف این مطالعه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی در مطالعات انجام شده در ایران بود. سرمایه اجتماعی، موقعیت و روابط موجود در گروه بندی ها و شبکه های اجتماعی است و مدارا ناظر بر وضعیتی است که در آن افراد و گروه ها، نسبت به وضعیت، رویداد و پدیده ای که آن را به شدت ناپسند می شمارند و یا نسبت به آن بی تفاوت هستند، با خویشتن داری و مدارا برخورد عملی کنند. در این پژوهش از نظریه های پاتنام و کلمن در بررسی مدارای اجتماعی و از نظریه های پیر بوردیو در قسمت سرمایه اجتماعی استفاده شد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل پیرامون رابطه سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی در ایران  انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش های انجام شده در ایران در سال های 1398-1388 با موضوع مشابه تحقیق حاضر بود. نتایج نشان داد از مجموع 11 مطالعه مورد بررسی، رابطه سرمایه اجتماعی بر مدارای اجتماعی با اثرات ثابت و تصادفی در سطح اطمینان 99 درصد معنا دار است. نتایج  بیانگر ناهمگونی مطالعات انجام شده  است. از سوی دیگر میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی (اثرات ترکیبی تصادفی) بر مدارای اجتماعی در مطالعات مورد پژوهش معادل 0/205 است که در سطح کم متمایل به متوسط قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدارای اجتماعی، اندازه اثر، فراتحلیل
 • نوروز نیمروزی ناوخی*، مریم باقرزاده صفحات 27-58
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهر شیروان است. فرض مسیله تحقیق این است که با توجه به تغییرات فرهنگی-اجتماعی در سطح کلان جامعه و به تبع آن تغییرات احتمالی در سطح میانه خانواده، به احتمال زیاد در سطح نگرش ها و باورهای افراد به ویژه نسل نوجوان و جوان جامعه نیز شاهد تغییرات قابل توجهی باشیم. روش تحقیق روش پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) و مقیاس سنجش دینداری گلاک و استارک است. جامعه آماری مورد بررسی همه دانش آموزان 16 دبیرستان دخترانه شهر شیروان است. حجم نمونه مورد بررسی 368 دانش آموز است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری PLS استفاده شد. نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و زیاد (با ضریب مسیر 0.804، مقدار احتمال T-Value   37.458 و میزان اثر 0.382) بین میزان دینداری با سبک زندگی دختران است. همچنین سطح سواد والدین رابطه مستقیمی با سبک زندگی سلامت محور آنان دارد (با ضریب مسیر 0.096 ، مقدار احتمال T-Value  2.288 و میزان اثر 0.110)، اما بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با سبک زندگی آنان ارتباط چندان قوی یافت نشد. به احتمال زیاد معنادار نشدن این ارتباط به دلیل واریانس پایین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده ها در شهری کوچک مانند شیروان است. یافته ها نیز پایین بودن چنین واریانسی را تایید کرده است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، دینداری، دانش آموزان، مقطع متوسطه، شیروان
 • مریم رفعت جاه*، مرجان رشوند سرخکوله، فاطمه سیدزاده صفحات 59-90
  تبعیض های جنسیتی مسیله ای اجتماعی است که غالب جوامع امروزی با آن مواجه هستند و زنان قشر گسترده ای هستندکه بیشترین آسیب را از این مسیله دریافت می کنند؛ ازاین رو پرداختن به این مسیله و آشنا شدن زنان با این تبعیض ها برای بهبودبخشی به شرایط زندگی و جایگاه شان در خانواده و جامعه ضروری می نماید. مطالعه حاضر در همین راستا با هدف بررسی تاثیر منابع و سرمایه های زنان به ویژه سرمایه اجتماعی بر میزان تبعیض پذیری آنان در خانواده صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از نظریه تضاد کالینز برای تدوین چارچوب نظری بهره گرفته شد. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته و جامعه آماری آن زنان متاهل 25 تا 50 ساله ساکن تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 196 نفر آنان برگزیده و مورد تحقیق قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که به طور کلی تبعیض پذیری زنان در بعد نگرشی کم تر از بعد رفتاری بوده است. همچنین میزان سرمایه فرهنگی زنان مورد مطالعه نسبت به سرمایه اجتماعی آن ها بیش تر بوده، اما میزان دسترسی آنان به سرمایه اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد. همچنین تاثیر سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعداد فرزندان زنان بر تبعیض پذیری آنان تایید شد. تحلیل های رگرسیونی نشان داد میزان تبعیض پذیری کلی زنان بیش از همه با افزایش سرمایه فرهنگی، سپس با افزایش سرمایه اجتماعی و در نهایت با افزایش سرمایه اقتصادی کاهش می یابد، اما افزایش تعداد فرزندان، موجب تبعیض پذیری بیش تر زنان در خانواده می شود.
  کلیدواژگان: تبعیض جنسیتی، تبعیض پذیری، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی
 • زهرا خضری، محمد مظلوم خراسانی*، محسن نوغانی صفحات 91-130

  با توجه به نقش برجسته نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی، وجود نیروهایی با عملکرد شغلی بالا نیازمند رعایت اخلاق کار و مدیریت دارایی های مشهود و نامشهود است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی رابطه بین عوامل سرمایه ‏ای، اخلاق کار و عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرک صنعتی کلات مشهد است.  نوع تحقیق براساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها، روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، همه کارکنان شهرک صنعتی کلات تعیین شدند و 280 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای سنجش متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، اخلاق کار و عملکرد شغلی، پرسشنامه های محقق ساخته بودند که با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ تعیین پایایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد، از میان عوامل سرمایه ای، فقط سرمایه اجتماعی بر اخلاق کار کارکنان و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد شغلی تاثیر معنادار و مثبت دارد، اما سرمایه اقتصادی تاثیر معناداری ندارد. همچنین اخلاق کار بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد. مربع ضریب همبستگی چندگانه مدل معادله ساختاری نشان می دهد متغیرهای مستقل به میزان 33 درصد، واریانس متغیر وابسته اخلاق کار و به میزان 39 درصد واریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی را تبیین می کنند؛ نتیجه اینکه، برای افزایش عملکرد شغلی کارکنان، ضمن رعایت اخلاق کار، باید عوامل سرمایه ای به خصوص سرمایه اجتماعی و فرهنگی کارکنان مورد توجه مدیران عامل شرکت ها قرار گرفته و تقویت شود.

  کلیدواژگان: عوامل سرمایه ای، اخلاق کار، عملکرد شغلی، شهرک صنعتی کلات مشهد
 • علی مرادی*، نجات محمدی فر صفحات 131-164

  یکی از اهداف مطالعه شده اندیشمندان علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی، ساخت و طراحی ابزارهای مناسب و معتبر برای سنجش مفاهیم و واژه های انتزاعی است. ارزش های اخلاقی به عنوان مفهومی میان رشته ای مجموعه ای از قواعد و اصولی است که انسان آن را در زندگی به کار می برد. هدف این پژوهش، هنجاریابی، روایی و پایایی ابزار سنجش ارزش های اخلاقی است. روش مطالعه از لحاظ رویکرد، کمی، از نظر هدف، بنیادی، برمبنای راهبرد، توصیفی و براساس نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است. برای این منظور پس از مطالعه و بررسی ابزارهای موجود در دنیا (ابزارهای استاندارد) و همچنین تکمیل خلاهای این ابزارها (توسط محقق در فرایند انجام پژوهش)، به ابزاری جامع اقدام شد و از کل شهروندان بالای 20 سال شهر کرمانشاه در سال 1399، 440 نفر انتخاب شدند و داده های حاصل از این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای جمع آوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/936، همبستگی بین نیمه های آزمون برابر با 0/554، ضریب گاتمن 0/709 و ضریب اسپیرمن-براون 0/703 و کل واریانس تبیین شده همه ابعاد روی هم رفته توسط تحلیل عاملی برابر با 87/72 است. نتایج مدل اندازه گیری نشان می دهد که شاخص CMIN/DF برابر با 4/58، برازش تطبیقی CFI برابر با 0/85، توکر لوییس برابر با 0/80 و شاخص RMSEA برابر با 0/08 برازش مدل را تایید می کنند. ابزار طراحی شده می تواند به عنوان مقیاسی پایا و روا مورد استفاده موسسه های پژوهشی و پژوهشگران قرار بگیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از روایی صوری و سازه ای تایید شد. برای برآورد پایایی نتایج، آلفای کرونباخ، روش دونیمه کردن و اسپیرمن براون، آن را تایید کردند و درنهایت با توجه به اینکه برخی گویه های پرسشنامه های مورد مطالعه متناسب با فرهنگ بومی نبودند، سعی شد با استفاده از نظرات متخصصان و متناسب با وضعیت فرهنگی جامعه ایران، اصلاح و هنجاریابی شوند.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، روایی، پایایی، هنجاریابی، ابزار اندازه گیری
 • مجتبی میرزایی*، غلامرضا صدیق اورعی، مهدی کرمانی، احمدرضا اصغرپور ماسوله صفحات 165-194
  بروز بحران اقتصادی و در کنار آن ظهور پدیده همه گیر کرونا و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی، در سال های اخیر شرایط اقتصادی نامطلوبی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است. در این شرایط خانوارها نیازمند کنش ها و راهبردهایی برای انطباق با شرایط و گذر از این وضعیت هستند. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی همین راهبردها که در شرایطی از نامطلوبیت اقتصادی از سوی خانوارها صورت می پذیرد، گام برداشته است. این مطالعه در چهارچوب پارادایم تفسیری و برساخت گرا با رویکرد کیفی، تکنیک تحلیل مضمون و ابزار پرسشنامه نیمه ساخت یافته انجام شده است. افراد بیشتر از 18 سال نمونه تحقیق را تشکیل داده اند که برای انتخاب آن ها از نمونه گیری هدفمند از نوع در دسترس استفاده شده است. معیار ورود به مطالعه نیز سرپرست خانوار بودن نمونه ها در نظر گرفته شده است که در نهایت با توجه به قاعده اشباع نظری با 36 نفر مصاحبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که راهبردهای مواجهه شهروندان در سه دسته قرار می گیرد: بعضی از کنش ها مقاومتی بودند و تنها درصدد کاهش میزان اثرات بحران ها بر اقتصاد خانوار و تلاش برای ادامه حیات بودند. برخی کنش ها نیز بازیابی کننده بودند؛ بدین صورت که خانوارها در صدد حفظ سطح رفاهی خود قبل از بروز بحران ها بودند. در اینجا کنش های اقتصادی کوتاه مدت و ناپایدار بوده است و تاثیر چندانی بر بازیابی اقتصاد خانوار و دفع شوک های بحران نداشته اند. برخی کنش های دیگر نیز در حوزه راهبرد خلاقیت قرار گرفتند. در این راهبرد افراد با استفاده از شرایط هرج و مرج اقتصادی کنش هایی نامولد و ناکارا را برای افزایش سهم خود از اقتصاد به کار بردند. در این راهبرد منفعت عمومی نادیده گرفته می شود و فقط نفع شخصی مدنظر افراد قرار دارد؛ البته برخی از کنش های خلاق مولد با عنوان خلاق بالقوه معرفی شده اند که با موانع بسیار در جهت عملی شدن روبه رو بوده اند. در کنار این، نتایج تحقیق همچنین بیانگر اعتقاد شهروندان به تاثیرگذاری محیط و بستر اجتماع بر نحوه راهبردهای اقتصادی مردم بوده است؛ بدین صورت که فقدان بلوغ سیاسی علت ایجاد پیامدهایی چون اقتصاد شکننده، جامعه کم عیار و فرهنگ عقلانیت ستیز است؛ شرایطی که نوع راهبردها و کنش های اقتصادی خانوار را متاثر کرده است.
  کلیدواژگان: بحران اقتصادی، راهبردهای مواجهه، راهبرد مقاومت، فقدان بلوغ سیاسی، راهبرد خلاقیت
 • نورالله رضائی کلواری، سعید شریفی*، فائزه تقی پور صفحات 195-226

  هدف این پژوهش ارایه مدل همدلی قومی-فرهنگی  در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی است. برای دستیابی به این هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس وکوربین استفاده شد. در این راستا مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری و درادامه، تکنیک گلوله برفی با کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با موضوع انجام گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع برسد (تعداد 30 مصاحبه). پدیده اصلی تحقیق، «همدلی قومی-فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی» نام گرفت. شرایط علی ایجاد همدلی قومی-فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی عبارت اند از «سلامت اجتماعی، آموزش و خودآگاهی، ابتکار اجتماعی، عدالت قومی، اتحاد ملی، کثرت گرایی، همزیستی و قوم مداری». عوامل بستر یا زمینه ای شامل «کنشگری قومی، نگرش های قومی، تشخص قومی وارزش های قومی» و عوامل مداخله گر شامل «آموزش فرهنگی، نمادسازی، مدیریت تفاوت های قومی و مداخلات میان فرهنگی»، از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها شامل «فرصت شمردن تنوع قومی، احیای حقوق اقوام، عدالت و توسعه، تولید محصول و محتوا، نمایش قومی، برندسازی، بهره گیری از تعالیم دینی وآموزش و تربیت» است. پیامدها شامل «پیامدهای مثبت حاوی ایجاد سلامت اجتماعی، مشارکت پذیری، شناخت اسطوره ها، احساس عدالت، انسجام ملی، ارتقای امنیت ملی و توسعه اقتصادی و همچنین پیامدهای منفی حاوی کاهش انسجام ملی، تهدید امنیت ملی و واگرایی ملی» به عنوان پیامدهای حاصل از همدلی قومی-فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی در قالب مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد تبیین شد.

  کلیدواژگان: مدل همدلی، قومی-فرهنگی، شبکه های اجتماعی مجازی، انسجام ملی
 • احمد رمضانی فرخد، حسین اکبری*، مجید فولادیان، میثم موسایی صفحات 227-266

  اقتصاد غیررسمی نمودی از تحولات جهان سرمایه داری است که بخش مهمی از اقتصاد را در شهرها تشکیل می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و فهم ابعاد جامعه شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیه شهر مشهد بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا ضمن شناسایی مشاغل غیررسمی در محله قلعه خیابان به طبقه بندی و توصیف مشاغل غیررسمی اقدام شد. برای دستیابی به این یافته، از روش تحقیق کیفی و تکنیک های مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 27 نفر در  چارچوب نمونه گیری نظری بهره گرفته ایم. جامعه آماری این پژوهش ساکنان، کسبه، اعضای شورای اجتماعی محلات و نخبگان محله ای بودند که در بازه زمانی 1400- 1399 در محله قلعه خیابان مشهد سکونت داشتند. همچنین ما برای فهم ابعاد جامعه شناختی اقتصاد غیررسمی از تکنیک مصاحبه گروه کانونی (گروه  16 نفر از خبرگان محلی) استفاده کردیم.  مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که در محله قلعه خیابان 84 شغل در حوزه غیررسمی اقتصاد فعال است که در 21 رسته شغلی قرار می گیرند. فهم ابعاد جامعه شناختی مشاغل غیررسمی نشان داد برپایه هشت متغیر شامل تداوم بخشی به فقر، حضور زنان و کودکان، منزلت اجتماعی، طردشدگی اجتماعی، خاص گرایی شغلی، سلامت اجتماعی، ناپایداری شغلی و احساس بی قدرتی منتج شده از مصاحبه های محقق با گروه کانونی و منطبق بر رویکرد نظری این تحقیق، می توان مشاغل اقتصاد غیررسمی را تحلیل کیفی کرد؛ به گونه ای که براساس کمیت ارایه شده برای این متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، مشاغل شناسایی شده در این محله در قالب دو گونه اصلی مشاغل غیررسمی و مشاغل شبه رسمی نوع شناسی شدند.

  کلیدواژگان: اقتصاد غیررسمی، مشاغل غیررسمی، قلعه خیابان، تحلیل عامل، تحلیل خوشه ای
 • علیرضا صنعت خواه*، محمدجلال کمالی، نوید فاتحی راد، مهناز زعیم باشی صفحات 267-295

  این تحقیق در تلاش است تا شناخت وسیع تری از دلایل، زمینه ها و فرایندهای اجتماعی موثر بر بروز بیماری های اعصاب و روان  به دست آورد؛ ازاین رو با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزاد در چهارچوب نظریه زمینه ای و با استفاده از نمونه گیری نظری از 23 بیمار بهبودیافته مبتلا به بیماری های اعصاب روان و پنج نفر از اعضای خانواده های بیماران، داده های لازم گردآوری و تنظیم شد. پس از تحلیل یافته های پژوهش، مقوله های دغدغه های زندگی، مشاوره و آموزش کاربردی، بی توجهی به عدالت، سرمایه اجتماعی درون گروهی به عنوان شرایط زمینه ای، مشاجره و تنش در خانواده، شخصیت حساس عاطفی، تنش های اقتصادی، سوء مصرف مواد مخدر به عنوان شرایط علی، باور پذیری، ناآگاهی شناختی، کنترل احساسات فردی و اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر، پشتیبانی حمایتی و عاطفی، اثربخشی درمان به عنوان تعاملات و ایجاد تشنج و هراس در خانواده، ترک مسیولیت خانوادگی و اجتماعی و افزایش هزینه های خانواده، تاثیرات فردی به عنوان پیامدها تعیین شدند. سرانجام مفهوم بیماری اعصاب و روان برخاسته از «شخصیت حساس شکننده» به عنوان مقوله هسته برگزیده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که فشار روانی دارای منشا اجتماعی است و با ساختارها و نظام اجتماعی ارتباط وسیع و تنگاتنگ دارد. عواملی همچون تاهل، تحصیلات، روابط خانوادگی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ازدواج های ناموفق، افراد را برای ابتلا به بیماری روانی مستعدتر می کنند.

  کلیدواژگان: بیماری های اعصاب و روان، نظریه زمینه ای، زمینه های اجتماعی
 • ابراهیم صالح آبادی صفحات 297-337

  براساس تحقیقات نظری و تجربی، عامل دین یا جهت گیری دینی از عوامل تعیین کننده رفتار انتخاباتی است. در ایران پس از پیروزی انقلاب، دین با کنترل نهاد سیاست توانسته است، گستره وسیع تری از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت نهاد دین و نظام سیاسی دینی در ایران، تبیین نشدن امور از جانب دین، اعوجاجات نظری مربوط به دین در جامعه و اغتشاشات تجربی درباره تاثیر دین داری بر مشارکت انتخاباتی در متون غالب خارجی و کمبود مطالعات مشخص و موثق درباره این موضوع، این مطالعه درصدد بررسی رابطه دین داری و مشارکت انتخاباتی در شهرستان های ایران در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است. روش تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری و داده های آن اسناد ثانویه (دست دوم) و پیمایش های قبلی است. جامعه آماری مدنظر، همه داده های اسنادی در شهرستان های کشور است. واحد تحلیل، شهرستان های کشور در واحد زمانی و سطح تحلیل کشور ایران است که جمعیت آماری تحقیق، معادل با 426 شهرستان است. داده های این مطالعه از نوع داده های تجمیعی است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر نوع مذهب بر مشارکت انتخاباتی تحت تاثیر قومی بودن شهرستان قرار دارد و این قومی بودن شهرستان است که موجب افزایش و کاهش میزان مشارکت انتخاباتی است، نه نوع مذهب. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دین داری تاثیر مهم و اساسی بر مشارکت انتخاباتی ندارد، اما این سخن به معنای تاثیرنداشتن دین داری بر نتایج انتخابات و ترجیح انتخاباتی نیست. شاخص های دین داری، بیشتر از آ نکه در مشارکت انتخاباتی موثر باشند، در ترجیح انتخاباتی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: دین داری، نوع مذهب، مشارکت انتخاباتی، آرای باطله، شهرستان های ایران
 • عبدالرضا کریم پور ملکشاه، مریم تقوایی یزدی*، فاطمه هاشم نژاد آبرسی صفحات 339-371
  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه الگوی شکل گیری دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوعی مرتبط با مفاهیم دانش و کارآفرینی، ابعاد و مولفه های دانش کارآفرینی استخراج و جمع بندی شد و سپس با استفاده از نظرهای خبرگان و متخصصان تعاونی کشور، این ابعاد و مولفه ها در تعاونی های بزرگ مقیاس تعیین شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دیمتل روابط بین ابعاد و مولفه های الگو با توجه به نظرهای خبرگان، تعیین و شبکه روابط به صورتی یکپارچه صورت بندی، طراحی و در قالب مدلی ارایه شد که بیانگر شدت اثر ابعاد و مولفه ها بر هم است. براساس یافته های به دست آمده از پژوهش، الگوی شکل گیری دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس دارای چهار بعد ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت است. همچنین برای سنجش اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد بر هم به کمک روش دیمتل مشخص شد که علت ها شامل ویژگی های فردی و زیرساخت ها و سازمان است و معلول ها شامل محیط و حمایت می شوند.
  کلیدواژگان: دانش کارآفرینی، تعاونی های بزرگ مقیاس و روش دیمتل
 • محمدیار انصاری، محمدهادی خالق زاده*، جلیل نظری صفحات 373-403

  جنس زن در شعر و ادب فارسی چهره مثبت ندارد و در اشعار معمولا مورد بی مهری گویندگان قرارگرفته است، اما آنگاه که در جایگاه همسر قرار می گیرد، با اینکه در ادبیات کلاسیک در هاله ای از ابهام و پوشیدگی قرار می گیرد، کم وبیش ستایش می شود، ولی در غزل معاصر از جایگاه والایی برخوردار است که پیوسته در قاب مدح و ستایش شاعران قرار می گیرد. همسر (مرد) در غزل فارسی چه کلاسیک و چه معاصر کمتر نمود دارد، ولی همین تعداد کم، کمتر ستایش شده است و بیشتر از طرف زنان نکوهش شده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل همسرستایی و نکوهش همسر (زن مرد) در شعر و ادب فارسی است. روش کار کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شعر کلاسیک شاعران کمتر از همسر (زن) خویش سخن گفته اند و اگر از او ستایش کرده اند، بسیار محدود و بیشتر در مرثیه وفات آن ها شعر سروده اند و از همسر (مرد) خبری نیست، اما در غزل معاصر از آن تفکرات مردسالاری و مردمحوری تا حد زیادی کاسته شده و به ویژه همسر (زن) شاعر ستایش و مدح شده است و حتی مردان در جایگاه همسر گاه ستایش و گاه نکوهش شده اند. در این دوره ذهنیت غنایی شاعران تغییر کرده است و آن ها نه تنها زبان به ستایش همسر (زن) خود گشوده اند، حتی نام آن ها را هم در غزل ذکر کرده اند که در ادبیات کلاسیک ما اصلا سابقه ندارد.

  کلیدواژگان: شعر فارسی، جامعه شناختی، همسر (زن مرد)، ستایش همسر
|
 • Mohsen Niazi, Shiva Aghabozorgizadeh *, Amin Gudarzi Pages 1-26
  In recent years, there have been many studies on social capital and social tolerance. The extent and dispersion of these studies make a need to conduct a coherent meta-analysis to achieve a more comprehensive picture and see the shortcomings of the research field. The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and social tolerance in studies conducted in Iran. Social capital is the position and relationships in social groups and networks and tolerance refers to a situation in which individuals and groups act with restraint and resistance against a situation or phenomenon that they find extremely distasteful or indifferent. In this research, the theories of Putnam and Coleman were used for social tolerance and the theories of Pierre Bourdieu were used for investigating social capital. This research was conducted with the meta-analysis method on the relationship between social capital and social tolerance in Iran. The statistical population of the research included all the studies conducted in Iran between 2008 and2018 with the same subject as the present research. The results showed that the relationship between social capital and social tolerance with fixed and random effects is significant at the 99% confidence level. The results show the heterogeneity of the studies. On the other hand, the average effect size of social capital (random mixed effects) on social tolerance in the studies is 0.205, which is at a low to medium level.
  Keywords: Social capital, Social Tolerance, Effect Size, Meta-analysis
 • Nowrooz Nimroozi Navokhi *, Maryam Baqerzadeh Pages 27-58
  The aim of this study was investigating the relationship between the rate of religiosity and high lifestyle among school girls in Shirvan city. The  problematic assumption is that social-cultural changes at the macro-level of society and consequently possible changes at the middle level of the family, significant changes in the attitudes and beliefs of individuals, especially the younger generations of society, are also likely. The research method is survey and data collection tool is LSQ and Gluck and Stark Religious Scale. The statistical population of the study was all the students of 16 girls' high schools in Shirvan. The sample includes 368 students who were selected by simple random sampling. For analyzing data, PLS structural equations were used. Results showed a strong and direct relationship (with path coefficient of 0.804, T-Value possibility of 37.458 and effect of 0.382) between level of religiosity and lifestyle of girls. Moreover, the literacy level of parents has a direct relationship with their health-oriented lifestyle (with a path coefficient of 0.096, a probability value of T-Value of 2.288 and an effect size of 0.110), but there was not a strong relationship between the socio-economic status of students and their lifestyle. There is a high possibility that this relationship is not significant because of the low variance of the socio-economic status of families in a small city like Shirvan. The findings have also confirmed such low variance.
  Keywords: lifestyle, religiosity, Students, high school, Shirvan
 • Maryam Rafatjah *, Marjan Rashvand Sorkhkouleh, Fatemeh Seyedzadeh Pages 59-90
  Gender discrimination is a social problem which most current societies are encountered. Women are the main target of such discrimination, so they have been received the most sufferings of the issue. Hence, it is highly necessary to address the problem and, more importantly, women's acquiescence to the gender-based discrimination in order to improve their life conditions and positions in the family and society. This research aims to study the relation between women's social capital and their discriminability in the family. For this purpose, Collins conflict theory was used as the theoretical framework. The investigation was conducted using survey method and the necessary data were gathered by questionnaire. The statistical population was the total married women at the age of 25 to 50 who had been living in Tehran city. Using cluster sampling, 196 women were chosen. According to the descriptive findings, the women’s discriminability was lower in terms of attitude than behavior, since socio-cultural changes occur faster and sooner in attitude than behavior. Moreover, among the studied women, the level of cultural capital was more than the social capital and their economic capital was the lowest. Finally, the findings confirm the effect of women's social capital on their discriminability in the family. In addition, the effect of cultural and economic capital and also the number of children on women's discriminability is confirmed. The results of multivariate analysis show that a decrease in discriminability among women is highly depend on an increase in their cultural capital and then their social and economic capital, but by increasing the number of children, women’s discriminability increases too.
  Keywords: Gender Discrimination, Discriminability, Social capital, Cultural capital, Economic capital
 • Zahra Khezri, Mohammad Mazloum Khorasani *, Mohsen Noghani Dokhtbahmani Pages 91-130

  Since human resources has a great role in fulfilling organizational goals, the presence of high qualified workforces requires considering work ethics and managing tangible and intangible assets. The study tried to sociologically explore the relationship between capital factors, work ethics, and job performance among the employees of Kalat Industrial Town, Mashhad. The statistical population of the applied survey were all employees of Kalat Industrial Town, among of which 280 were randomly selected. A researcher-made questionnaire was designed for measuring social capital, cultural capital, economic capital, work ethics, and job performance variables. Measured the content validity and construct validity, and using internal consistency by the alpha Cronbach, its validity and reliability was confirmed. The results reported that:  a) only social capital has a significant and positive effect on employees’ work ethics; b) social and cultural capital have also a significant and positive effect on job performance; c) economic capital has no significant effect; d) work ethics has a significant effect on job performance of employees. The square of the multiple correlation coefficient of the structural equation model showed that the independent variables explain 33%, and the variance of work ethics as dependent variable 39% of the variance of the dependent variable of job performance. Accordingly, to boost job performance of employees, while considering work ethics, CEOs and staff of the companies should pay attention to capital factors of employees, especially social and cultural capital.

  Keywords: Capital factors, Work Ethics, Job performance, Kalat Industrial Town of Mashhad
 • Ali Moradi *, Nejat Mohammadifar Pages 131-164

  A moral value ​​as an interdisciplinary concept is a set of rules and principles that humans use in life. This research aimed to standardize, validate and measure the reliability of the tool for measuring moral values. In line with the purpose of this survey, after studying and examining tools available in the world (standard tools) and also completing the gaps in these tools (by the researchers in the process of conducting the research), a comprehensive tool was taken and out of all the citizens over 20 years of age in Kermanshah in 2019, 440 people were selected. The selection and data of this study were collected by cluster random sampling method. SPSS and AMOS software were used for data analysis. Cronbach's alpha coefficient is 0.936, the correlation between test halves is equal to 0.554, Guttman coefficient is 0.709, Spearman-Brown coefficient is 0.703, and the total explained variance of all dimensions together by factor analysis is 87.72. The results of the measurement model show that the CMIN/DF index is 4.58, the relative fit of CFI is 0.85, the Lewis coefficient is 0.80, and the RMSEA index is 0.08 that confirm the fit of the model. The results of this study showed that the validity of the tool used is confirmed by the use of formal and structural validity to estimate the reliability of Cronbach's alpha results, bisecting method and Spearman-Brown. Since some items of the studied questionnaires were not appropriate for the local culture, they were modified and normalized based on the opinions of experts to make the appropriate for the cultural situation of the Iranian society.

  Keywords: Ethical values, validity, reliability, Factor analysis, measurement tools
 • Mojtaba Mirzaie *, Gholamreza Sedigh Ouraee, Mehdi Kermani, Ahmadreza Asgharour Masouleh Pages 165-194
  In times of economic crisis and corona, households need strategies to adapt themselves to and overcome this situation. This study tried to examine these strategies. It was conducted within the framework of an interpretive and constructivist paradigm with a qualitative approach, content analysis technique, and semi-structured questionnaire tool. The research sample consisted of people over 18 who were selected using purposive sampling. The results showed that citizens' exposure strategies fall into three categories. Some actions are resistant and only seek to reduce the effects of crises on the household economy and try to survive. Some actions were also restorative. In this way, households sought to maintain their well-being before crises. Some other actions were also included in the creative strategy area. In this strategy, people used economic chaos to produce unproductive actions to increase their share of the economy. In this strategy, the public interest is ignored and only personal interest is considered. But, some productive creative actions have been introduced as potential creative ones, which have faced many obstacles to their implementation. Moreover, the results of the study also showed the belief of citizens in the impact of the environment and the context of society on the way of economic strategies of the people. Thus, the lack of political maturity is the cause of such consequences as a fragile economy, a low-income society, and an anti-rational culture; Conditions that affect the type of economic strategies and actions of the household.
  Keywords: Economic crisis, coping strategies, resistance strategy, lack of political maturity, creativity strategy
 • Noorullah Rezaei Kalvari, Saeed Sharifi *, Faezeh Taghipour Pages 195-226

  The purpose of this study was to present a model of ethnic-cultural empathy in virtual social networks with a national cohesion approach. To achieve this goal, qualitative methodology based on data theory (including open, axial and selective coding steps) using the systematic approach of Strauss and Corbin was applied. In this regard, in-depth and semi-structured interviews were conducted with theoretical sampling and continuing the snowball technique with experts on the subject. The number of samples continued until the responses reached saturation (30 owners). To evaluate the reliability of data and interpretations, the criteria of interpretive research including reliability, transferability, reliability, verifiability (Lincolnogoba, 1998) and criteria of data theory including conformity, comprehensibility, generality and controllability (Strauss and Corbin) were used. The main phenomenon of the research was called “ethnic-cultural empathy in virtual social networks with a national cohesion approach”. Causal conditions for creating ethnic-cultural empathy in virtual social networks include social health, education and self-awareness, social initiative, ethnic justice, national unity, pluralism, coexistence and ethnicity. Substrate factors were ethnic activism, ethnic attitudes, ethnic identity and ethnic values. Intervening factors were cultural education, symbolism, management of ethnic differences and intercultural interventions. Strategies were the revival of ethnic rights, justice and development, content production, ethnic representation, branding, the use of religious teachings and education. Positive consequences were improving national security and economic development and negative consequences were reducing national cohesion, threat to national security and national divergence. They were concluded as the consequences of ethnic-cultural empathy in virtual social networks with the national cohesion approach in the paradigm model of the foundation data theory.

  Keywords: empathy, ethnicity, Culture, Ethnic Cultural Diversity, Virtual Social Networks
 • Ahmad Ramezani Farrokhd, Hossein Akbari *, Majid Fouladiyan, Meysam Mousaaei Pages 227-266

  Informal economy is a manifestation of developments in the capitalist world is an important aspect of the urban economy. The primary goal of this research was to conduct a sociological analysis of the informal economy in Mashhad's outskirts, as well as a case study of the Qala-e-Khiaban neighborhood. To reach the goal, informal occupations were first classified and described while identifying informal occupations in the Qala-e-Khiaban neighborhood. A qualitative research method, semi-structured interview techniques, observation, and focus groups were used in this study. Residents, merchants, members of local community councils, and neighborhood elites who lived in the investigated region consisted the statistical population of this study. The most important findings indicated that 84 jobs in the informal economy sector are located in 21 occupational groups in the Qala-e-Khiaban neighborhood. Sociological analysis of informal occupations was done based on eight variables, including poverty persistence, the presence of women and children, social status, social exclusion, job specificity, social health, job instability, and a sense of powerlessness. The results showed that based on the quantity presented for these variables using factor analysis and cluster analysis, the jobs identified in this neighborhood were categorized into two main types: including informal jobs and semi-formal jobs.

  Keywords: Informal economics, informal occupations, Qala-e-Khiaban, sociological analysis
 • Alireza Sanatkhah *, MohamadJalal Kamali, Navid Fatehi-Rad, Mahnaz Zaeimbashi Pages 267-295

  The study tried to provide the readers with a better understanding of the social grounds, causes, and processes affecting mental disorders. The study was done using grounded theory. Deep interviews were conducted with 23 healed patients suffering from mental disorders and five members of their families. The analysis of the data resulted in the following categories: 1) life concerns, counseling and practical trainings, ignoring justice, and intra-group social capital are background conditions; 2) arguments and tension among members of family, emotionally sensitive personality, economical problems, and using drugs are causal conditions; 3) gullibility, lack of cognitive awareness, and inability in controlling social and personal feelings are intervening conditions; 4) emotional and encouraging supports and efficiency of treatments are interactions; 5) making tension and fear among family members, lack of responsibility for family and society, increased costs of family, and personal influences are the consequences. Finally, “vulnerable sensitive personality” was chosen as the main concept. The study showed that mental pressure has social roots and very close relationship with social structures and systems. Such factors as marriage, education, family relationships, economical problems, unemployment, and failed marriages make people more vulnerable against mental disorders.

  Keywords: mental disorders, Grounded theory, Social Backgrounds
 • Abrahim Salehabadi Pages 297-337

  According to theoretical and empirical studies, the factor of religion or religious orientation is one of the decisive factors in electoral behavior. In Iran, after the victory of the Revolution, religion was able to influence a larger area of life by controlling the institution of politics. Considering the importance of religion and the religious political system in Iran, lack of explanations from the side of religion, the theoretical biases regarding religion in society, and the empirical disturbances regarding the effects of religiosity on voter turnout in the prevailing foreign texts, and the lack of specific and reliable studies on this topic, this study aimed to investigate the relationship between religiosity and voter turnout in the cities of Iran in the 12th presidential elections in the cities of Iran. Comparison at the level of country was uses, secondary documents (second hand) and previous surveys were also used. The targeted statistical population includes all documented data in the cities of the country. The unit of analysis is the cities of the country and the statistical population of the study was 426 cities. The data of this study is aggregated data. The research showed that the effect of religious affiliation on turnout is influenced by the ethnicity of the city, and that the ethnicity of the city increases or decreases turnout, not religious affiliation. The research also showed that religiosity does not have a significant and fundamental impact on turnout; however, this does not mean that religiosity does not have an impact on election outcomes and voting preference. Religiosity indicators are more effective than turnout; they influence voting preference.

  Keywords: religiosity, type of religion, electoral participation, invalid votes, cities of Iran
 • Abdolreza Karimpour Malekshah, Maryam Taghvaee Yazdi *, Fatemeh Hashemnezhad Abarsi Pages 339-371
  Entrepreneurs can distinguish themselves from competitors through knowledge and are able to organize the business environment well. Entrepreneurs who have more knowledge will be able to understand the changes and developments of markets faster. Considering the importance of knowledge in economic performance, the existence of organizations in which entrepreneurial knowledge is institutionalized is so significant. The purpose of this research is providing a model of entrepreneurial knowledge formation in large-scale cooperatives. To do the the descriptive-causal rsearch at first, with a comprehensive review of the research literature, the criteria for the formation of entrepreneurial knowledge were found and summarized, and then, based on the identified criteria and sub-criteria, the Dimtel questionnaire was given to experts in order to explain and evaluate the cause and effect relationships between the criteria. The statistical population of this research consisted of experts and faculty members familiar with entrepreneurship issues in large-scale cooperatives. They were selected using snowball sampling. The obtained dimensions and components included individual characteristics, infrastructure and organization, environment and support. In the next step, using Dimetal's method, the relations between the dimensions and components of the model were determined according to the opinions of the experts and the network of relations was designed and presented in a model format. The results showed that regarding the main dimensions, the causes are individual characteristics, infrastructure, and organization, and the effects are environment and support. The four dimensions of the formation of entrepreneurial knowledge of large-scale cooperatives based on the possible hierarchy are individual characteristics, infrastructure and organization, environment, and support.
  Keywords: Entrepreneurial knowledge, Large-Scale Cooperatives, Dematel method
 • Mohammadyar Ansari, MohammadHadi Khaleqzadeh *, Jalil Nazari Pages 373-403

  Though females are not presented positively Persian literature, and poets usually ignore them, but when they get the role of a wife they are somehow praised, even in classical literature that again their presence is not so clear. Women in contemporary sonnets have a lofty place. They are constantly praised by poets. Men usually do not appear in Persian sonnets, whether classic or contemporary, but when they appear, they usually are not praised but criticized by women. The study tried to investigate and analyze the praise and criticism of spouse (male-female) in Persian poetry and literature. Library resources were used and a descriptive-analytical method was applied. The results showed that in classical poetry, poets do not usually speak about their spouses and even if they praised them, the poems are so limited and mostly briefly praise them in the mourning of their deaths. Men even do not appear in these poems. In contemporary Persian sonnets, however, patriarchal or man oriented thoughts have been greatly reduced, so that poets’ wives are praised and even men are sometimes praised and sometimes criticized for just being spouse. Contemporarily, poets’ lyrical thoughts has changed as not only they praise their wives, they even mention their names in sonnets. This is not seen at all in Persian classical poetry. This issue is so tangible in contemporary poetry. Spouses get sometimes the position of the poets' lovers. No more do they praise an imaginary lover. Spouses only are praised by poets.

  Keywords: persian poetry, sociological analysis, Spouse (Male, Female), Praise of Spouse