فهرست مطالب

 • پیاپی 56 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی شایگان، محسن رنجبر*، رضا برنا، آزاده اربابی سبزواری صفحات 1-15

  پدیده گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی نه تنها ممکن است منجر به تغییرات اقلیمی شود و بلکه می تواند تغییرات عمده در وضعیت گردشگری مناطق و پایداری آن نیز ایجاد کند که عواقب گسترده ای را خواهد داشت و این صنعت را ناپایدار خواهد ساخت. این پژوهش با هدف بررسی ت بررسی تاثیر آسیب پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی و تاب آوری مقاصد گردشگری بر پایداری توسعه گردشگری انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. حجم نمونه منطبق بر جامعه آماری برابر با 185 نفر بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. در جهت بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آسیب پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی تاثیر منفی بر پایداری توسعه گردشگری و تاب آوری مقاصد گردشگری تاثیری منفی بر آسیب پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده آن بود که تاب آوری مقاصد تاثیر مثبتی بر پایداری توسعه گردشگری دارد.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار گردشگری، تاب آوری مقاصد، استان همدان
 • عبدالحافظ پناهی، غلامرضا جانبازقبادی*، صدرالدین متولی، شهریار خالدی صفحات 17-38

  بدون تردید سیل به عنوان یکی از مهم ترین بلایای طبیعی شناخته شده است. تغییرات قابل ملاحظه بارش در زمان و مکان از یک سو و کمی ایستگاه های هواشناسی در ثبت بارش از سوی دیگر ضرورت نبین مدل های تخمین سیلاب را در زمان و مکان امری اجتناب ناپذیر می نماید. روش پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت مسیله و موضوع موردبررسی، از نوع توصیفی - تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی با تاکید بر روش های کمی است، در پژوهش حاضر تغییرات منطقه ای سیلاب در حوضه آبخیز گرگانرود با به کارگیری اطلاعات ایستگاه های سازمان هواشناسی (سینوپتیک) با دوره آماری 30 ساله (1368 تا 1397)، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شاخص رطوبت توپوگرافیک، شیب، ارتفاع، لیتولوژی زمین، فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، فرسایش، خاک شناسی، رواناب، داده های شبیه سازی شده میانگین بارندگی حاصل از مدل HadCM3 در LARS-WG تحت سناریو SRA1B بین سال های 2011 تا 2045 برآورد شده است. پس از محاسبه فاکتور بارندگی برای ایستگاه موردنظر از طریق نرم افزار Excel، به منظور بررسی نقشه تغییرات منطقه ای بارندگی در محیط نرم افزار ArcGis و کمترین میزان خطا از روش میانیابی کریجینگ بیزی با پراکنش (Expotntial) و جهت انتخاب بهترین روش درون یابی از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا RMS قدر مطلق خطا MAE استفاده گردید. نتایج نشان داد روش کریجینگ بیزی زمین آمار به عنوان بهترین روش در میان روش های مورداستفاده می تواند برای برآورد تغییرات بارندگی پایه و شبیه سازی شده جهت مدل سازی روند سیلاب در کنار پارامترهای دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. روش کریجینگ عام با پایین ترین میزان میانگین خطای برآورد (004/0) و مربع میانگین ریشه خطا 23/82 بهترین روش برای درون یابی در این پژوهش است. همچنین در تلفیق روش های تحلیل فازی با سلسله مراتبی برای تعیین میزان برآورد مورد انتظار هر دو روش دارای برآوردی بیشتر از حد انتظار بودند. یافته ها نشان داد که زیر حوضه نرماب در قسمت مرکزی به مقدار 800 میلی متر زیر حوضه های مادرسو، یل چشمه و قرناوه در شمال شرقی حوضه آبخیز گرگانرود به مقدار 500 الی 700 میلی متر و بخش های شمالی حوضه محمدآباد و قورچای به مقدار 300 میلی متر همچنین به طور کلی حوضه آبخیز گرگانرود با بیش ترین میانگین بارشی نسبت به حوضه قره سو را در طی دوره 30 ساله دریافت کرده است که نشان از سیلابی بودن این منطقه از شمال کشور دارد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، تغییر اقلیم، سیلاب، بارندگی، زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • حمید نژادسلیمانی، رضا دوستان*، سعدالله ولایتی، ابوالفضل بهنیافر، مهناز جهادی طرقی صفحات 39-52
  پژوهش حاضر با هدف نقش شرایط اقلیمی بر نحوه ژنز و تنوع مورفولوژیکی کارن های کارستی سازندهای کربناته حوضه کلات در شرق کپه داغ صورت گرفته است. برای این منظور از روش تجربی (همپوشانی ژیومورفومتری) بر مبنای مدل زون بندی اقلیمی و بررسی های آزمایشگاهی (کلسیمتریک و درصد خلوص آهک) استفاده گردیده است. سپس با استفاده از تکنیک های ژیومورفومتریک، بر روی تعداد 240 نمونه برداری از سه نوع کارن با مورفولوژی متفاوت (خطی، پیت کارن و تریت کارن) ، اطلاعات زمینی آنها برداشت گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که هر اندازه اقلیم حاکم بر سنگ، مرطوب تر باشد، نه تنها تعداد کارن ها در واحد سطح بیشتر می شوند، بلکه، تنوع مورفولوژیکی و تکامل یافتگی آنها نیز بیشتر خواهد شد. در واقع تغییر اقلیم ، نقش بسیار موثری در ژنز و توسعه کارن های کارست سطحی دارد و بین پهنه های اقلیمی مرطوب تر و تنوع پذیری مورفولوژیکی و تکامل یافتگی کارن ها در سازند های کارست ساز، رابطه مستقیمی وجود دارد، بطوریکه در پهنه اقلیمی (Q4) با شرایط اقلیم مرطوب، انواعی از کارن های خطی، سه وجهی، پیت کارن ها و حتی وند کارن ها با مقیاس های مزو و ماکرو تشکیل شده اند. همچنین سنجش مورفومتری کارن ها نشان داد که مقدار قطر، عمق و عرض کارن های خطی، تریت کارن ها و پیت کارن ها در پهنه های اقلیمی معتدل و مرطوب (Q4.Q3) واقع در ارتفاعات بالای حوضه به سه تا 10 برابر اندازه کارن های اقالیم خشک و نیمه خشک (Q1,Q2) می رسد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی اقلیمی، مورفولوژی کارن ها، کارست کربناته، حوضه کلات
 • سمیرا زندی فر، محمد خسروشاهی، زهره ابراهیمی خوسفی* صفحات 53-66
  این مطالعه باهدف بررسی تاثیر خشک سالی بر رخدادهای گردوغبار شهرستان های مختلف استان قزوین انجام شد. از داده های بارندگی و دما به منظور محاسبه شاخص بارش و تبخیر- تعرق استاندارد شده (SPEI) و از داده های سه ساعته رخدادهای گردوغبار برای محاسبه تعداد روزهای غبارآلود در ایستگاه های مطالعاتی استفاده گردید. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، میزان اثرپذیری رخدادهای گردوغبار از پدیده خشک سالی با در نظر گرفتن تاخیرهای زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر میزان همبستگی بین SPEI و تعداد روزهای غبارآلود در شهرستان قزوین بدون در نظر گرفتن تاخیر زمانی برابر با 38/0- و در سطح اطمینان 99%، معنی دار نشان داده شد که بیانگر اثرپذیری هم زمان رخدادهای گردوغبار از پدیده خشک سالی در مرکز استان است. نتایج همچنین نشان داد که زمان پاسخگویی رخدادهای گردوغبار به خشک سالی هواشناسی با تاخیر یک ساله در شهرستان معلم کلایه در سطح اطمینان 90% معنی دار است (52/0-=r). این در حالی است که در سایر شهرستان های استان قزوین، ارتباط معنی داری بین دو پدیده رخداد گردوغبار و خشک سالی هواشناسی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: روزهای غبارآلود، کیفیت هوا، شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده، خشک سالی هواشناسی
 • تحلیل تغییرات زمانی- مکانی اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (نمونه موردی: شهر پاکدشت)
  علیرضا طاهری نسب، لیلا ابراهیمی جنمانی*، آمنه حقزاد، مهرداد رمضان پور صفحات 65-80

  انسان ها در طول  50 سال گذشته، چشم اندازها را حتی با سرعتی بیشتر و گسترده تر از هر دوره دیگر تغییر داده اند. امروزه نگرانی اصلی جوامع بشری تکه تکه شدن چشم اندازها در نتیجه توسعه زیرساخت ها انسانی، فعالیت های صنعتی، نابودی زمین های کشاورزی و پوشش گیاهی، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه وبررسی تغییرات زمانی - مکانی اراضی بایر، اراضی کشاورزی و اراضی ساخته شده دست انسان در شهر پاکدشت با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین می باشد. داده ها از طریق تصاویر ماهواره ای حاصل از ماهواره  لندست متعلق به سال های 2019و  1989 میلادی که توسط سنجنده های  OLIو MSS5 برداشت شده  است. این تصاویر در نرم افزار ENVI 5.3 براساس الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شدند. پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی و طبقه بندی این تصاویر در بازه زمانی مورد مطالعه، از نرم افزار Fragstats جهت استخراج سنجه های در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین در سطح سیما استفاده شد. در مجموع 7 سنجه جهت کمی سازی سیمای سرزمین در سال های 1989 تا 2019 م (1368-1398 ش) اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد در همه کاربری ها در بازه زمانی مورد مطالعه خردشدگی و گسستگی مشاهده می شود که بیشتر این خردشدگی و گسستگی متعلق به زمین های کشاورزی می باشد کمترین میزان خردشدگی و گسستگی متعلق به کلاس مسکونی بوده است.

  کلیدواژگان: سنجنده، اراضی مسکونی، اراضی بایر، سیمای زمین، سطح کلاس
 • حمزه بهروزی، محمدرضا زندمقدم*، سعید کامیابی صفحات 67-85

  با توسعه شهرنشینی،شهرها به مراکز توجه تبدیل شده اند و تقاضا برای منابع طبیعی و توجه به تاثیرات محیطی جهانی آنها افزایش یافته است.فعالیت های شهرسازی و برنامه ریزی شهری موجب افزایش فشار بر طبیعت و تضعیف تاب آوری آن شده است که اغلب پیامدهای مخربی برای شهرها و ساکنان آن درپی داشته است.هدف ازاین پژوهش مدل سازی میزان تاب آوری شهر در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل درشرایط بحرانی می باشد.روش بکار رفته دراین پژوهش,بهره گیری از نرم افزارGIS به منظور تعیین نقاط دارای تاب آوری بیشتر و استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک (GA) و هوش ازدحامی ذرات (PSO) وبرنامه نویسی آنها د رمحیط MATLAB می باشد,تا با استفاده ازآن مهمترین مولفه های تاب آوری شهرو راهکارهای موثر در تقویت تاب آوری مشخص گردند.پژوهش حاضر طی 2 مرحله صورت گرفته که در مرحله اول,ابتدا با استفاده ازمدلAHP میزان تاب آوری نقاط شهری در برابر سیل تعیین گردید و پس از آن با ترکیب همه مولفه های ذکر شده نقشه نهایی مخاطره تهیه شد.در مرحله دوم جهت تعیین مهمترین مولفه های تاب آوری شهر این بار32 شاخص از مولفه های تاب آوری براساس 4 معیار (کالبدی-فضایی،اقتصادی،اجتماعی،نهادی) تدوین و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 5 نقطه از شهر به ترتیب (استادیوم شهید وطنی ، پارک ولیعصر ، فضای سبز نساجی)،به عنوان مناطق دارای تاب آوری بیشتر انتخاب و اولویت بندی شدند.سپس به منظور تایید و مقایسه یافته های تحقیق توسط الگوریتم ژنتیک GA از روش PSO بهره گرفته شد.درمرحله پایانی پیشنهادمی گرددکه افزایش میزان تاب آوری شهرقایمشهردرمرحله اول نیازمند تقویت و اصلاح ساختارهای محیط طبیعی و سپس حفظ و نگهداشت محیط ایمن است

  کلیدواژگان: تاب آوری، الگوریتم ژنتیک، سیل، PSO، MATLAB
 • صادق کریمی*، حسین غضنفرپور، مصطفی چالشتری خبازی، اصغر حیدری، مهلا شجاعی اناری صفحات 87-105

  در برخی کلانشهرهای ایران پدیده جزایر گرمایی تا حدودی قابل تعمیم و مشاهده است. وجود ساختمان های بلند، ترافیک، فشردگی جمعیت در مراکز گرهگاهی و به خصوص محدوده مرکزی شهر باعث ایجاد جزیره گرمایی در شهر می شود. در این پژوهش به شناسایی زمانی- مکانی جزایر گرمایی دوره سرد سال طی سال های 1984 تا 2019 و تحلیل زمینه های موثر در شکل گیری آن ها با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی، بافت، بلندمرتبه سازی، پوشش زمین و متغیرهای اقلیمی در شهر تهران پرداخته شد. پژوهش حاضر که مبتنی بر استخراج تصاویر ماهواره ای لندست صورت گرفته، با استفاده از شاخص های NDVI ، LSE، ISA و LST به تولید نقشه های شاخص های مذکور پرداخته که مبنای تجزیه و تحلیل ها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقادیر بالای LST در مناطقی از سطح شهر تهران گسترش یافته که شاخص NDVI در آنجا نسبتا پایین و شاخص ISA بالا بوده است. لذا اگرچه تشکیل جزایر گرمایی در زمستان کمی دور از انتظار است، اما بخش های کوچکی از نواحی شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب غرب شهر در مناطق 1، 5 و 18 که عموما در معرض دایمی جزایر گرمایی است که با کاربری های متراکم و نقاط عاری از پوشش گیاهی همگام است. لکه های گرم پراکنده در نواحی مذکور با پوشش دمایی بالاتر از 20 درجه سانتیگراد در میان متوسط دمای شهر که پایین تر از 17 درجه سانتگیراد در طول دوره سرد سال می باشد، گویای این واقعیت است.

  کلیدواژگان: شاخص LST، شاخص LSE، شاخص NDVI، جزایر گرمایی، کلانشهر تهران
 • امیر گندمکار صفحات 107-126

  تغییرات دما یکی از مهمترین مسایل زندگی بشر طی سالهای اخیر می باشد و به عنوان مهمترین نمود تغییر اقلیم در قرن حاضر شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات دمای کمینه حوضه های شرقی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور دمای سطح دریا شکل گرفته است. در این راستا از داده های ماهانه دمای کمینه ایستگاه های مشهد، سرخس، بیرجند، زابل، زاهدان و سراوان و داده های 14 الگوی پیوند از دور تغییرات دمای سطح دریا طی دوره آماری 2019-1987 استفاده شد. در ابتدا تغییرات دمای کمینه با استفاده از روش های نوین آمار فضایی و تحلیل لکه های داغ مورد بررسی قرار گرفت. سپس در ادامه ارتباط سنجی بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بررسی شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که در تمام ماه ها لکه های داغ در مناطق جنوبی و شرقی حوضه و لکه های سرد در مناطق شمالی و غربی حوضه مشاهده شده است. لکه های داغ و سرد در ماه مه بیش از سایر ماه ها مشاهده شده و 87/31 درصد از مساحت حوضه مورد مطالعه را لکه های داغ و 58/32 درصد آن را لکه های سرد پوشش داده است. همبستگی پارامترهای موردمطالعه نیز نشان داد از نظر زمانی الگوهای پیوند از دور با دمای کمینه ماه ژانویه بیش از سایر ماه ها همبستگی نشان داده است. در مقابل در ماه های ژوین و نوامبر هیچ همبستگی وجود نداشته است.

  کلیدواژگان: الگوهای پیوند از دور، دما، لکه های داغ، همبستگی، حوضه شرق ایران
|
 • Mostafa Shayegan, Mohsen Ranjbar *, Reza Borna, Azade Arbaby Pages 1-15

  The phenomenon of global warming and climate change may not only lead to climate change, but may also cause major changes in the tourism situation of the region and its sustainability, which will have far-reaching consequences and will destabilize the industry. The aim of this study was to investigate the effect of vulnerability to climate change and resilience of tourism destinations on the sustainability of tourism development. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. The sample size corresponded to the statistical population was 185 people. The required data and information were collected in the form of library and field. Pls software was used to test the research hypotheses. The results showed that vulnerability to climate change has a negative effect on the sustainability of tourism development and resilience of tourism destinations has a negative effect on vulnerability to climate change. The results of this study also showed that the resilience of destinations has a positive effect on the sustainability of tourism development.

  Keywords: Climate Change, Sustainable Tourism Development, resilience of destinations, Hamadan province
 • Abdolhafez Panahi, Gholamreza Janbazghobadi *, Sadroddin Motevalli, Shahryar Khaldi Pages 17-38

  floods are known as one of the most important natural disasters. In practice, floods are one of the most devastating weather disasters in the world, both in terms of casualties and financial losses. The purpose of this study is to measure and evaluate the changes in flood zones using the weighting technique in the GIS environment. The method of the present study, according to the nature of the problem and the subject under study, is descriptive-analytical and applied studies. With emphasis on quantitative methods, in the present study, changes in flood zones in Gorganrood watershed based on the use of meteorological station information (synoptic) with a 30-year statistical period (1989 to 2018), land use, vegetation, topographic moisture index Slope, altitude, land lithology, distance from river, river density, erosion, soil science, runoff, simulated precipitation data from LARS-WG model have been modeled and estimated. The general kriging method with the lowest mean estimation error (0.004) and the square root mean error of 82.23 is the best method for interpolation in this study. Also, in combining fuzzy analysis methods with hierarchy to determine the expected estimate, both methods had higher estimates than expected. Findings showed that 800 mm sub-basin of Normab basin in the central part of Maderso, Yale Cheshmeh and Qarnaveh basins in the northeast of Gorganrood watershed with the amount of 500 to 700 mm and the northern parts of Mohammadabad and Ghorchai basins with the amount of 300 mm.

  Keywords: zoning, Climate Change, floods, rainfall, GIS
 • Hamid Nejadsoleymani, Reza Doostan *, Saadolla Velayati, Abolfazl Behniafar, Mahnaz Jahadi Toroghi Pages 39-52
  The aim of the present study was to investigate the role of climatic conditions on the genesis and morphological diversity of karst rocks of carbonate formations in Kalat Basin in the east of Kopeh Dagh. For this purpose, the experimental method (geomorphometric overlap) based on climatic zoning model and laboratory studies (calcimetric and lime purity percentage) have been used. In the research process, first, the climatic zoning map of the basin was prepared through 25 stations with a statistical period of 35 years in the GIS environment and four climatic zones of the region were determined. Then, using geomorphometric techniques, ground samples were collected on 240 samples of three types of Karen with different morphology (linear, Pitcarn and Triticar). The results showed that the more humid the climate of the karst rock, the more not only the number of carnations per unit area will increase, but also the morphological diversity and evolution will increase. In fact, climate change has a very effective role in the genesis and development of surface karst Carns and there is a direct relationship between wetter climatic zones and morphological diversity and evolution of Carns in karst-forming formations, as in the climate zone (Q4). In humid climates, a variety of linear, depth and width of linear carnivores, triticarmens and peatcarns in temperate and humid climates (Q4.Q3) located at high altitudes to three to 10 times the size of carnivores Arises in arid and semi-arid climates (Q1, Q2).
  Keywords: Climatic zoning, morphology of rocks, carbonate karst, Kalat basin
 • Samira Zandifar, Mohammad Khosroshahi, Zohre Ebrahimi-Khusfi * Pages 53-66
  This study was conducted to investigate the effect of drought on dust events in different cities of Qazvin province. Rainfall and temperature data were used to calculate the standardized precipitation-evapotranspiration index (SPEI) and three-hourly dust events data were used to calculate the number of dusty days in the study stations. Based on the Spearman correlation coefficient, the impact of dust events on the drought phenomenon was investigated by considering different time delays. The maximum correlation between SPEI and the number of dusty days in Ghazvin city without considering the time delay of -0.38 and at the level of 99%, was significant, indicating the simultaneous impact of dust events from the drought phenomenon in the center of the province. The results also showed that the response time of dust events to meteorological drought with a delay of one year in Moallem Kalayeh city is significant at 90% confidence level (r = -0.52). Meanwhile, in other cities of Ghazvin province, no significant relationship was observed between the two phenomena of dust occurrence and meteorological drought.
  Keywords: Dusty days, air quality, standardized precipitation-evapotranspiration index, Meteorological drought
 • Analysis of temporal-spatial changes of land using land surface measurements (case example: Pakdasht city)
  Alireza Taherinasab, Lila Ebrahimijanmani *, Amaneh Haghzad, Mehrdad Ramezanpour Pages 65-80

  Over the past 50 years, humans have changed landscapes even faster and more widely than in any other era. Today, the main concern of human societies is the fragmentation of landscapes as a result of the development of human infrastructure, industrial activities, the destruction of agricultural land and vegetation, the increase in population and the development of urbanization. The main goal of this research is to study and examine the temporal-spatial changes of barren lands, agricultural lands and man-made lands in Pakdasht city using land surface metrics. The data is obtained through satellite images from the Landsat satellite belonging to the years 2019 and 1989, which were taken by the OLI and MSS5 sensors. These images were classified in ENVI 5.3 software based on maximum likelihood algorithm. After preparing the land use maps and classifying these images in the studied time frame, Fragstats software was used to extract measurements at two levels of class and land surface. In total, 7 parameters were measured to quantify the topography of the land in the years 1989 to 2019 AD (1368-1398). The results show that in all land uses in the studied period of time, fragmentation and fragmentation are observed, and most of this fragmentation and fragmentation belong to agricultural lands, and the lowest amount of fragmentation and fragmentation belongs to the residential class.

  Keywords: Sanjandeh, residential lands, barren lands, land surface, class level
 • Hamzeh Behrouzi, MohammadReza Zandmoghadam *, Saeid Kamyabi Pages 67-85

  With the development of urbanization, cities have become the focus of attention and the demand for natural resources and attention to their global environmental impact has increased.Urban planning and urban planning activities have increased the pressure on nature and weakened its resilience, which has often had devastating consequences for cities and their inhabitants.Therefore, the purpose of this study is to model the degree of resilience of the city against natural hazards with emphasis.The method used in this study is to use GIS software to determine the most resilient points and to use the methods of genetic algorithm(GA)and particle swarm intelligence(PSO)and their programming.It is in MATLAB environment, to use it to determine the most important components of urban resilience and effective solutions to strengthen resilience.Against the flood was determined and then the final hazard map was prepared by combining all the mentioned components. In the second stage, to determine the most important components of resilience in the city, this time 32 indicators of resilience components based on 4 criteria(physical-spatial, Economic,social, institutional) and was analyzed using the method of genetic algorithm, which finally3 points of the city, respectively(Stadium Sh Hid Watani, Tlar Park, Siraj Park)were selected and prioritized as the most resilient areas. Then, in order to confirm and compare the research findings by genetic algorithm(GA)PSO method was used.In the final stage It is suggested that increasing the resilience of Ghaemshahr city in the first stage requires strengthening and modifying the structures of the natural environment and then maintaining a safe environment.

  Keywords: resilience, Genetic Algorithm, Flood, PSO, MATLAB
 • Sadegh Karimi *, Hossein Ghazanfarpour, Mostafa Khabazi Chaloshteri, Asghar Headari, Mahla Shojae Anari Pages 87-105

  In some metropolises of Iran, Thermal Islands is somewhat generalization and observable. Existence of tall buildings, traffic, population density in the hub centers and especially in the central part of the city cause the creation of a Thermal island in the city. In this research, the time-spatial identification of the thermal islands of the cold season during the years 1985 to 2019 and the analysis of the factors influencing their formation were done with an emphasis on changes in land use, texture, high-rise construction, land cover and climatic variables in the Tehran city. The current research, which is based on the extraction of Landsat satellite images, produced maps of the mentioned indices using NDVI, LSE, ISA and LST indices, which became the basis of the analyses. The results of the research show that high LST values are spread in areas of Tehran where the NDVI index is relatively low and the ISA index is high. Although the formation of Thermal islands in winter is a little far from expected, small parts of the north, northwest, south and southwest of the city (zones 1, 5 and 18) are permanently exposed to Thermal islands, which are in step with dense land use and areas free of vegetation. The scattered hot spots in the mentioned areas with a temperature cover above 20 degrees Celsius in the middle of the average temperature of the city, which is lower than 17 degrees Celsius during the cold period of the year, is indicative of this fact.

  Keywords: LST, LSE, NDVI, ISA, Thermal islands
 • Amir Gandomkar Pages 107-126

  Temperature changes are one of the most important issues of human life in recent years and it is known as the most important manifestation of climate change in the current century. The current study was conducted with the aim of investigating the minimum temperature changes in the eastern basins of Iran and its relationship with the sea surface temperature teleconnections patterns. In this regard, the monthly minimum temperature data of Mashhad, Sarakhs, Birjand, Zabol, Zahedan and Saravan stations and the data of 14 teleconnections patterns of sea surface temperature changes during the statistical period of 1987-2019 were used. At first, minimum temperature changes were investigated using new methods of spatial statistics and hot spot analysis. Then, the relationship between the studied variables was checked using Pearson's correlation test and linear regression. The results show that in all months, hot spots were observed in the southern and eastern areas of the basin and cold spots were observed in the northern and western areas of the basin. Hot and cold spots were observed in May more than other months and hot spots covered 31.87% of the study area and cold spots covered 32.58%. Correlation of the studied parameters also showed that in terms of time, the patterns of distant connection with the minimum temperature of January showed more correlation than other months. In contrast, there was no correlation in the months of June and November.

  Keywords: Teleconnections Patterns, Eastern Iran Basin, Temperature, Hot Spots, Correlation