فهرست مطالب

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 119 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ولی رستمی، سید محمدمهدی غمامی، امیرحسین اصل زعیم* صفحات 1-22

  ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مودیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سوال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارایه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نایل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساسا وضع عوارض مخدوش می باشد.

  کلیدواژگان: ماهیت عوارض، خدمت متقابل، دیوان عدالت اداری، عوارض محلی
 • علیرضا امیدیان*، سید حسن وحدتی شبیری، محمدعلی سعیدی صفحات 23-42

  با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسیولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تاثیر، حکم به تقسیم مسیولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسیولیت بین عوامل به میزان درجه تاثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

  کلیدواژگان: اجتماع سبب و مباشر، تصادفات رانندگی، توزیع مسئولیت، درجه تاثیر
 • احسان بهرامی*، سید امین پیشنماز، امیر زارع صفحات 43-66
  دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارایه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.
  کلیدواژگان: توجه دعوا به وارث، ادعا، ترکه، فوت، وارث، متوفی
 • محمدعلی بهمئی*، محمدرضا نریمانی زمان آبادی صفحات 67-99

  دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیما از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسیولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رای دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.

  کلیدواژگان: خسارات انعکاسی، دعاوی مشتق، دعاوی غیرمستقیم، دعاوی سهام داران، حقوق شرکت ها، قاعده خواهان مناسب
 • رضا پورمحمدی*، محمدمهدی یوسفی صفحات 101-122

  قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفا متاثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رای قاضی منشا اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارایه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارایه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارایه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسایل درون روانی به ارایه پیشنهاد می پردازند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری قضایی، روان شناسی قضایی، تفسیر حقوقی، فمینیسم حقوقی، واقع گرایی حقوقی
 • عباس کریمی، محمدهادی جواهرکلام* صفحات 123-143

  در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارایه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارایه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتا در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: از دست دادن فرصت، برابری اسباب و شرایط، حوادث پزشکی، خسارت بدنی، رابطه سببیت، سببیت مفروض، نفی سایر اسباب
 • دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویه قضایی
  مرتضی جمالی*، قاسم محمدی صفحات 145-172
  یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلاهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.
  کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، انسجام حقوق، اثبات گرایی، پویایی حقوق
 • عبدالله رجبی*، سید حسین حسینی صفحات 173-195

  هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

  کلیدواژگان: احقاق شخصی حق، حقوق مالکیت فکری، فضای مجازی، توجیه حقوقی، حمایت رسمی
 • مرتضی رستمی، محمد رستمی* صفحات 197-220
  در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رای بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رای و امتناع سازمان تامین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
  کلیدواژگان: کارگر، کارفرما، رای قطعی، حقوق و مزایا، بازگشت به کار، اجرای احکام مدنی
 • اسحاق رسولی امیرحاجلو*، شهرام ابراهیمی، فضل الله فروغی صفحات 223-246
  جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامدهای ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیر جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، حبس زدایی، زندان زدایی، حبس، زندان
 • زهرا ساکیانی*، سید عباس واعظی صفحات 247-271

  مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسیولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات موثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسیله که عواملی فراتر از مسایل قانونی می‏توانند بر تصمیم‏های قضایی و نیز رفتار قضات تاثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان‏رشته‏ای برای توضیح تصمیم‏های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می‏شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.

  کلیدواژگان: اقتصاد رفتاری، سوگیری های شناختی، تصمیم گیری قضایی، عدالت کیفری
 • ناصر علیدوستی شهرکی، علی کشاورز*، علیرضا صادق اصل صفحات 273-295
  توسعه فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به موازات این پیشرفت ها، مسیله استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده تر شده است؛ از این رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به روز نمود. بنابراین قاعده گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می تواند انعطاف روزآوری آن ها را تامین نماید. این مسیله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویه ایمن که روش های مطمین نیز جزء آن ها می باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسیله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به عنوان رویه های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به عنوان رویه های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه های تخصصی اثبات به واسطه الگوهای سنجش روش می تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسایل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسیله با کشور ایالات متحده به عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسیله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق ماده 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق ماده 902 قانون مزبور جهت سنجش روش های کارشناسی و خودیار معرفی می گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط ماده 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح ماده مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش اشاره شده است.
  کلیدواژگان: ادله الکترونیک، اعتبارسنجی، داده پیام مطمئن، آنسیترال، کارشناس فناوری اطلاعات
 • سید یاسر ضیایی چاهگاهی*، علیرضا جمشیدی، محمد آشوری صفحات 297-328

  افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی ها در مورد شخص حقوقی به لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به عنوان بزه دیده و مقابله موثر با اشکال و شیوه های نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی سازی، می توان به اصل برایت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به لحاظ تفاوت های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش موثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم زمان اصول مشترک از یک سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نماینده قانونی از سوی دیگر است.

  کلیدواژگان: شخص حقوقی، نماینده قانونی، مسئولیت کیفری اشتقاقی، آیین دادرسی افتراقی
 • حسین عبداللهی* صفحات 329-351

  مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکال «ابهام و نقص» مواجه است و لذا در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارایه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار گانه ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال ازطریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموما «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار ماموران مالیاتی قرار می گیرد؛ روشی که نه تنها عامل بی-انضباطی مالی است، بلکه می تواند جرم خیز و فسادزا باشد، لذا راه حل های جایگزینی دراین مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» بعلاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هییت عمومی، هییت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» مورد توجه این پژوهش بوده است.

  کلیدواژگان: حقوق اقتصادی، حقوق مالیاتی، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد، حق واگذاری محل
 • مهدی مرادی برلیان*، محمدقاسم تنگستانی صفحات 353-374

  از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسیولیت رییس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رییس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم ازنظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارایه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسیولیت رییس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رییس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسیولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رییس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسیولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسیولیت رییس جمهور در برابر دیوان-عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مسئولیت قانونی، قوه قضاییه، عدم کفایت، عزل رئیس جمهور، نظارت قضایی، قانون اساسی
 • محمدحسین وکیلی مقدم* صفحات 375-396

  فرض رایج بر این است که هزینه طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می شود. اما افزایش هزینه های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه گذاری در دادرسی شده است. به موجب این فرآیند که «تامین مالی دعوا» نامیده می شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه های دادرسی را پرداخت می کند تا در صورت پیروزی تامین شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه ای تحلیلی در مورد ماهیت و آثار تامین مالی دعوا در پی پاسخ به این سوال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می توان از مزایای آن بهره مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می توان پذیرفت اینکه تامین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانونگذار تا قبل از رواج این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی مندرج در این مقاله، اقدام به تنظیم گری و ضابطه مند کردن آن بنماید.

  کلیدواژگان: هزینه دادرسی، سرمایه گذاری در دعوا، قرارداد تامین مالی، مدیریت ریسک دعوا
|
 • Vali Rostami, Seyyed MohammadMehdi Ghamami, Amirhossein Aslezaeim * Pages 1-22

  An approach to the concept and nature of Taxes approved by local councilsAbstractThe nature of local council Taxes is not explained in any of the relevant legal texts and regulations, despite the precedent of Approval and Received and direct connection with public rights. As a result, various inferences have been made from this concept, and many differences have been created between legislators and taxpayers, and a major capacity and power of regulatory bodies has been engaged in these matters. Also, the requirements explained in the lawsuits of the Judicial Oversight Body of the Administrative Court of Justice have not been sufficiently deterrent in reforming this process. Therefore, the nature of taxes approved by local councils, its sources and uses are questionable. we achieved at the same time or in the time frame before receiving and after receiving the taxes. And the service is the inherent basis of the nature to which the approve of taxes, sources and place of expenditure is linked, and if it does not adhere to the elements of definition, approving of taxes is fundamentally distorted.

  Keywords: Nature of Taxes, Mutual Service, Court of Administrative Justice, Local Taxes
 • Ehsan Bahramy *, Sayyed Amin Pishnamaz, Amir Zare Pages 43-66
  The claim is considered against the defendant when the court can consider the judgment against the defendant, assuming that the plaintiff's claim is true. This statement is effective in a lawsuit with the same respondent and defendant. However, its effectiveness in the claim against the deceased is questionable; Because in this claim, the plaintiff's claim is against the deceased and the defendant is a person other than the deceased, ie his heir. Hence, the question is «how can we identify being the claim against the heir in such a lawsuit?» In this article, an attempt is made to provide an answer to this question by the library and field methods. In this regard, by searching the opinions of Imamiah Jurisprudents, it is observed that they have considered some conditions necessary for being the claim against the heir. In this article, while reviewing these views, which have been discussed below regarding the conditions for taking the oath to the heir, the hypothesis is strengthened and proved that the relationship between the conditions for being the claim against the heir and the conditions for taking the oath to him is general and peculiar in some respects meaning that by proving three conditions including death, remaining the estate, and the inheritance relationship between the decedent and the defendant, the claim is against the heir. In Iranian law, in addition to accepting the need to prove foregoing conditions to be the claim against the heir, inheritance certificate as a way to detect the death and the relationship of inheritance between the deceased and the defendant and the rules on acceptance and non-repudiation of inheritance as a way to detect remaining of the estate are identifiable.
  Keywords: being the claim against the heir, Claim, Estate, Death, heir, decedent
 • MohammadAli Bahmaei *, MohammadReza Narimani Zamanabadi Pages 67-99

  Shareholders’ claims for reflective loss, also called indirect claims, are a certain type of shareholder lawsuits in corporate law. Reflective losses are those damages incurred by shareholders of a company in the form of devaluation of their shares resulting from losses sustained by the corporate entity. Whether a shareholder is allowed to seek compensation for such devaluation by bringing a direct action against the wrongdoer is the main question this paper addresses. The article attempts to answer the question in light of corporate law and civil liability principles. In doing so, reflective loss claims are analyzed after a brief review of other types of shareholders’ claims and by reference to common law and civil law jurisprudence. The article also examines feasibility of such claims under Iranian law. The article also reviews the UK Supreme Court’s decision in Sevilleja dated 15 July 2020 as the latest judicial development concerning reflective loss. The article concludes that these damages are barred under major legal systems and also under Iranian law.

  Keywords: reflective loss, shareholders', Claims, corporate law, derivative claims, indirect claims, proper claimant rule
 • Reza Pourmohammadi *, MohammadMahdi Yousefi Pages 101-122

  Although the focus of judicial decisions is on laws and evidence, other factors also play crucial roles. Judges' gender is one such factor hypothetically influencing judicial decision-making. The present study seeks to determine whether, based on statistical and empirical evidence, a correspondence can be detected between the judges’ gender and their judicial decision-making. Using descriptive-analytical method, the present study tries, first, to achieve a coherent understanding of this issue by analyzing the researches already carried out on the judges' gender and, in the next step, to provide solutions to control –or at least minimize- the unconscious impact of gender on decision-making. The solutions presented in this research fall into two categories: personal strategies and structural strategies. In the first category, we try to provide recommendations to strengthen cognitive powers, while in the second, we will suggest ways to minimize the impact of judges' gender by structurally reforming the judiciary system.

  Keywords: judicial decision-making, judicial psychology, legal interpretation, feminism, Legal Realism
 • Abbas Karimi, MohammadHadi Javaherkalam * Pages 123-143

  In this article, the facilitation of causation in medical accidents has been studied comparatively in Iranian and French law with emphasis on the jurisprudence of the two countries. The purpose of this study was to show the constructive role of French judicial procedure in the evolution of the legal system of this country and to provide constructive solutions to facilitate causation in medical accidents and to use the solutions provided for the Iranian legal and judicial system. By descriptive-analytical research method and by studying the jurisprudence, it was concluded that French courts have facilitated the causal relationship by using the presumption of attribution of damages or causality, the negation of other causes, equality of causes and conditions and the theory of loss of opportunity. . The jurisprudence of our country has also used some of these solutions, although in a more limited way and mainly in the case of infected blood. However, further use of these legal solutions is necessary in our country to establish a causal relationship in various areas of medical accidents and compensation of victims. Therefore, the use of these solutions as a judicial authority is proposed to the courts.

  Keywords: Loss of Opportunity, Equality of Conditions, Medical Accidents, Bodily Injury, Causation Relationship, Presumed Causation, Proof Theory by Elimination of Other Causes
 • The dialectic of the reliability and dynamics of law in the approach of the theory of legal principles (with a look at the jurisprudence)
  Morteza Jamali *, Ghasem Mohammadi Pages 145-172
  One of the main goals of any legal system is to regulate the social life of individuals and legal persons and, at the same time, to keep pace with the ever-changing developments of modern life. The realization of such a function, which on the one hand requires stability in legal provisions and situations (as the predictability of the rights and duties of the subject of any legal system) and on the other hand, depends on keeping pace with new needs. It depends on the diversity of resources of each legal system. Examination of these sources indicates that the general legal principles have the greatest capacity to implement these two basic objectives. Indeed, if the substantive law- as from the positivist point of view - was the only source of traditional law and you alone carried out what was expected of law, the emergence of branches and tendencies The new legal system has highlighted the ambiguities, contradictions and legal gaps, and the need to pay attention to legal principles as a dynamic resource that was not subject to the stability of the legal system and even seemed to be the basis of this reliability. Therefore, the present study considers this neglected source in our country's law as a factor for the dynamics of law, while maintaining its strength and stability. In other words, cohesion and dynamics of the legal system can be realized in the approach of the theory of legal principles. The research method has been library and with the study of Iranian judicial procedure.
  Keywords: General Legal Principles, Law Cohesion, Positvism, Law Dynamics
 • Abdollah Rajabi *, Seyyed hosseyn Hosseyni Pages 173-195

  In intellectual property law, in some cases (especially in the digital world), ‎public and formal protections arising from the intellectual property rights are ‎not able to fully guarantee the exclusive rights of right holders. Self-help is a ‎way that is well able to cover the shortcomings of formal systems that protect ‎intellectual property and play a complementary role alongside formal ‎institutions. The legitimacy of personal actions is limited to cases where there ‎are grounds for exercising the right; therefore, any reciprocal and retaliatory ‎action is illegitimate due to the lack of grounds for exercising the right. Of ‎course, protecting the right through personal action is not immune. Lack of ‎restraint in the implementation of personal actions can make it a means for the ‎right holders to abuse their rights and endanger the public interest and peace. ‎Therefore, it is necessary for legal systems to always consider the balance ‎between the public interest and the interests of right holders and to make it a ‎tool in order to respect rights by targeting personal actions.‎

  Keywords: Self-Help, intellectual property, Cyberspace, Legal Justification, Formal &lrm, protection of Rights
 • Morteza Rostami, Mohammad Rostami * Pages 197-220
  In Iran legal system, according to Article 166 of Labour act (enacted 1990), the verdicts of labour dispute resolution authorities must be implemented in the Judiciary by the Civil Judgments Enforcement Unit. Although the general process of enforcing these verdicts set out in acts, including the Civil Judgments Enforcement Act (enacted 1977) and the Enforcement of Financial Sentences Act (enacted 2015), but the implementation of the verdicts of these authorities is sometimes accompanied with ambiguities and challenges; So that workers face difficulties in achieving their rights. The present article examines these ambiguities and challenges on the basis of descriptive and analytical method. Its findings indicate the ambiguities in the process of implementing the most important rulings of labor dispute resolution authorities, including rulings on financial condemnations (including labors' premiums and their salaries and benefits) and verdicts on non-financial condemnations (including verdict to return to work) has led to the emergence of various procedures in the enforcement units of civil judgments of the judiciary. In addition, the implementation of these verdicts in practice is associated with several challenges, some of which are: Ambiguity in verdicts, the employer's financial inability (whether insolvency or bankruptcy), the employer's refusal to implement the verdict and the Social Security Organization's refusal to implement the verdicts on premium.
  Keywords: Worker, Employer, premium, Salary, Benefits, Return to Work, insolvency, Bankruptcy
 • Eshagh Rasuli Amirhajlu *, Shahram Ebrahimi, Fazl Allah Forughi Pages 223-246
  Criminologists have long used every opportunity to warn criminal policymakers about the adverse health, criminological, moral and social consequences of incarceration. In our country, however, considering the abovementioned costs and adverse effects, decarceration has been given priority, especially for minor crimes and criminals without a criminal record; but its implementation in practice faces several judicial and operational challenges. In this paper, the judicial and operational challenges of decarceration are examined in the light of court rulings, using an analytical-descriptive method.The obtained findings indicate that the most important identified challenges are frequency of criminal cases, sustainable incarceration oriented culture among judges, lack of proper infrastructure, unprepared accepting bodies and the society incarceration-centered public culture, respectively. Some of the proposed solutions to cope with the current situation are: changing the culture of incarceration among judges by providing proportionate execution guarantee; increasing the supreme judicial authority’s attention to the equipment needed to implement this policy in such a way that the statistics oriented procedure of the judiciary do not distort the decarceration policy; monitoring the performance of judges in terms of adherence to macro-judicial policies in the field of community-based punishments; real and continuous monitoring of how to file Personality Record; improving the level of knowledge of judges by holding continuous training courses; upgrading the level of hardware and software facilities for applying non-custodial sentences and increasing the awareness of relevant institutions, regarding their rights and duties and reforming the culture of public punishment.
  Keywords: Criminal Policy, decarceration, incarceration, prison
 • Zahra Sakiani *, Seyyed abbas Vaezi Pages 247-271

  It is obvious that a large part of the quality of a judicial system depends on the quality of the decisions that judges make. Even judges with high experience and knowledge may make some mistakes, but it is expected that judges do not make systematic mistakes. However, based on the results of studies in behavioral economics, it can be said that in different parts of judicial decision-making, including the discovery of case events, assignment of criminal responsibility, and primarily sentencing criminals, some factors affect judges decisions that normatively logically should not be important. Behavioral economics is a branch of economics that tries to make economic assumptions more realistic by using sciences such as psychology and sociology. So describing judicial decisions by using cognitive biases make it closer to the field of criminal sociology and judicial psychology.Recognizing that factors beyond legal issues can influence judicial decisions and judges' behaviors provides the basis for interdisciplinary approaches to explaining judicial decisions and judges behavior. This descriptive-analytical article seeks to explain the above factors and identify possible solutions to improve judicial decisions and increase judicial justice. The proposed solutions can be summarized in the form of in-service training of judges and a more appropriate architecture of decision-making structures.

  Keywords: behavioral economics, Cognitive Biases, judicial decision making, Criminal Justice
 • Naser Alidoosti Shahraki, Ali Keshavarz *, Alireza Sadegh Asl Pages 273-295
  The development of electronic technology has led to the growth of economic and social relations in the context of electronic exchanges.Along with these Developments, the issue of ownership and validation of electronic documents and evidence has become more complex; therefore, it may not be possible to update the rules in each case of the Advent of a technology. Therefore, standardization for the attribution and accuracy of electronic evidence can provide the flexibility to update it. This issue needs to be met to assess the validity of electronic evidence. In Iranian law, the e-commerce law and the cybercrime law sporadically refer to some of these criteria, which include secure methods and safe methods as part of them. But what has been neglected is two issues: the separation of the authenticity of the document by the judiciary as a general procedure for proving security and authentication by an IT specialist as specialized procedures. It is noteworthy Assessing specialized procedures of proof by methods of assessing the method can be a step to improve the knowledge of the judge by the judicial authority by training and qualifying. With the research that was done, the use of the Lorraine standard and the examples of Article 901 of the Federal Evidence Law for the validity of general methods of proof and the use of the Daubert standard and the examples of Article 902 of the said law for measuring expert and self-help methods are introduced. On the other hand, due to the lack of separation of general and specific criteria in the Iranian Electronic Commerce Law, the defect of paragraph 2 of Article 2 governing paragraph 4 of paragraph H of the said Article and the need to separate it as an innovative research achievement to advance the knowledge of the judge is effective.
  Keywords: Electronic evidence, authenticating, trust message data, UNCITRAL, IT expert
 • Sayyed yaser Ziyaei Chahgahi *, Alireza Jamshidi, Mohammad Ashouri Pages 297-328

  Differential proceeding has different aspects and objectives. Despite completing the general rules of criminal procedure and eliminating the insufficiencies ,this model of criminal procedure may have some other objectives such as orbital security, increased punishment in some special cases, the consideration of legal persons , the protection of human personality in criminal process and effective confrontation with new forms and methods of committing crime.The subject of this study is to analyze the necessities and principles in this field and to present specific criteria for investigating legal person’s crimes in accordance with analytical-descriptive. Some of the necessities of this differentiation include the guarantee of rights of the parties of the case, the consideration of changes in committing crime practices ,the prediction of appropriate tools for the criminal process, the structural differences of a legal person compared to an natural person , and the principle of equal weapons. considering the innocence principle and exceptional acceptance of the criminal responsibility of legal persons forms the important legislative basis for regulation in this type of procedure. A correct insight from criminal justice practitioners and other active practitioners of these principles plays an effective role in the interpretation of law, fair trial achievement and the protection of the rights of individuals and society. The temporal and spatial unity of crime, a commonality in the charge between the legal representatives and the legal person and the similarity between the reference and the judicial authority are the common rules of this kind of proceeding. However, predicting the explanation of charges, particular criminal guarantee votes, derivative and exceptional criminal responsibility for legal persons, a different punishment regimen and the right to protest and an independent defense against judicial decisions and opinions are considered as specific rules of a legal person’s proceedings.

  Keywords: Legal Person, legal representative, derivative criminal responsibility, Differential Criminal Procedure
 • Hossein Abdollahi * Pages 329-351

  Taxation of the right to assign the place is one of the tax law issues that has been less studied about its legal aspects. The existing legal definition of the “right to assign the place and its instances" is faced with the two problems "ambiguity and imperfection" and therefore, in this article, an attempt has been made to provide a comprehensive definition of these examples.Also by following the sources of tax law, five conditions were extracted for the "realization of the transfer of the right to assignment", which must be met in order to include this type of tax.Regarding the "method of transfer of the right to assignment", this is not limited to transfer through official documents and the transfer is also realized with ordinary documents. Also, in order to determine the "time of taxation", the "agreement of the parties to transfer the right" should be considered as a criterion, and in "determining the taxable income", the "customary price of the right to assign the place" is generally used as a criterion for tax officials; A method that is not only a cause of financial indiscipline, but can also be criminal and corrupting, so alternative solutions have been proposed in this case.The method used in this research is descriptive-analytical and attention to the latest "tax regulations" in addition to the votes issued by the "supreme tax council", "general assembly, specialized committees and branches of the court of administrative justice" has been considered in this study.

  Keywords: Economic law, Tax law, Direct taxes, Income Tax, The right to assign the place
 • Mahdi Moradi Berelian *, Mohamadghasem Tanghestani Pages 353-374

  One of the necessities of the rule of law at the level of political institutions is to provide enforcement guarantees for violations of laws by political authorities. The Iranian constitution has tried to meet the aforementioned necessity by providing various mechanisms for the responsibility of the president. Despite the possibility of the president being tried before the Supreme Court for violating his legal duties under Article 110 (10) of the Constitution, Iran's constitutional system is both doctrinaire and procedurally poor. Accordingly, the present study uses descriptive-analytical method and through historical legal genealogy, paying attention to the approaches of comparative constitutional law, identifying the existing challenges and providing solutions to resolve them, looks for to strengthen the teachings of Iranian constitutional law about the responsibility of the President before the Supreme Court and to provide the basis for establishing and strengthening procedures in this regard. This study seeks to answer the following questions: In the current legal system, what are the ambiguities and challenges of identifying and applying jurisdiction of the Supreme? And whether the jurisdiction has legal and political justification and desirability? Research findings show that not enough laws have been passed to implement this responsibility, the generality of the constitutional provision on the violation of the president, ambiguity in the competence of the Supreme Court and the General Courts of Justice in exercising this responsibility and the abandonment of the implementation of the first part of the aforesaid paragraph in the Constitution are among the notable challenges in this regard. Amending the constitution and adjusting the president's responsibility to the Supreme Court and passing the necessary laws to put in place it should be considered as a solution by the Iranian Legal system policymakers.

  Keywords: Legal Responsibility, judiciary, Incompetency, Dismissal of President, judicial control, Constitution
 • MohammadHosein Vakili Moghadam * Pages 375-396

  It is commonly assumed that the costs of litigation are provided by the parties. However, the increase in litigation costs, the need to manage the risk of litigation along with profit minded have led to the emergence and prevalence of investment in litigation. Under a process called "litigation financing," a third party pays costs to receive a profit in the event of a successful litigation, without relinquishing the right or transferring the litigation. Despite the advantages of this method, concerns have been raised about its adverse consequences on litigation. This article, through an analytical study of the nature and effects of litigation financing, seeks to answer the question of whether the nature of this legal entity is valid or not. And how can we take advantage of it and reduce its negative consequences? What can be accepted is that the financing of litigation is valid and its use will bring benefits to the Iranian legal system, but in order to manage it properly, it is necessary for the legislator to use the experiences of other systems before the popularization of this legal institution. The article brings main issues that should be considered in legal regulating of litigation financing.

  Keywords: Cost of Litigation, Investment in Litigation, the Contract of Litigation Financing, Risk Management of Litigation