فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 17 (آبان و آذر 1380)
 • پیاپی 17 (آبان و آذر 1380)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 4,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/03/22
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرآغاز
  صفحه 8
 • مقالات تخصصی
 • وضعیت ابتلاء به هپاتیت C...
  دکتر بهروز برومند، دکتر شمشی ساز، دکتر کامکار صفحه 11
 • تغییرات ملکولی و سیتوژنتیک در سرطان کولورکتال
  دکتر محمد آشتیانی، سید شفا صفحه 22
 • اثر تداخلی لیپمی در
  دکتر آشتیانی، گودرزی، فاطمه برنجی تهرانی صفحه 30
 • جلوگیری از دیابت شیرین یا به تعویق انداختن آن؛ وریا یا واقعیت؟
  گروه علمی زیست شیمی صفحه 34
 • تغییرات آنزیم های کبدی
  دکتر اکبرزاده، دکتر قاضی زاده، دکتر دادرسان صفحه 37
 • هلیکوباکتر پیلوری
  دکتر صدیقه صادقی صفحه 40
 • نکته های آزمایشگاهی
 • موارد استفاده از E.D.T.A به عنوان ماده ضد انعقاد
  مصطفی فریزان صفحه 43
 • گزارش و بررسی
 • تشخیص آزمایشگاهی انیکومایکوزیس
  محسن گرامی شعار، زمردیان، تراوئی صفحه 45
 • گزارش دو مورد انکومایکوزیس به وسیله فوزاریوم در شیراز
  علی اکبر فلاحی صفحه 51
 • تبادلات کروماتیدهای خواهری در
  مهدی شفا شریعت، دکتر خضاب، دکتر سیدنا صفحه 53
 • مقالات عمومی
 • ایدز و رد پای آن در ایران
  ماندانا حسن زاده، دکتر سیاوشی، دکتر نجم آبادی صفحه 58
 • اخبار آزمایشگاهی و گزارشی آزمایشگاه رفرانس
 • زیر نظر دکتر محمد جواد غروی
  صفحه 63
 • دستگاه های آزمایشگاهی
 • مبانی نظری اپتیک دستگاهی
  مهندس مرتضی فلاح صفحه 69
 • تازه های آزمایشگاهی
  شهره شرق صفحه 72
 • تشخیص آزمایشگاهی و خوانندگان
  صفحه 74
 • شناسنامه انگلیسی
  صفحه 76