فهرست مطالب

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1401)

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال چهارم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بختیار سجادی* صفحات 1-15
  چگونگی روند برساخت سوبژکتیویته و هویت همواره یکی از دغدغه های محوری برای رهیافت های گوناگون انتقادی در علوم انسانی به طور عام و در جامعه شناسی و روان تحلیلگری به طور خاص بوده است و از منظر های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند شکل گیری ذهنیت و بازنمایی هویت شخصیت های رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر از منظر پارادایم ساختارگرای لاکانی بپردازد. تمایزات نظری فروید و لاکان به مثابه ی دو نظریه پرداز بزرگ حوزه ی روانکاوی، راه را برای تحلیل های متفاوت در این خصوص گشوده است. مبانی نظری پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مفاهیم انتقادی و تمایزات نظام اندیشه ی فروید و لاکان به ویژه درباره ی تعریف امر ناخودآگاه و بازتاب آن در زندگی اجتماعی سوژه و نیز نخستین مراحل روند انقیاد سوژه در محیط اجتماعی. بدین منظور رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر از میان شاهکارهای ادبیات داستانی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. بررسی حاضر نشان می دهد شیوه مواجهه والدین و بزرگ ترها با کودکان و نوجوانان نقش به سزایی در برساخت سوبژکتیویته و هویت آ نها ایفا می کند. با به کارگیری مفاهیم نظری رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر نظیر امیال سرکوب شده، ساختار ناخودآگاه، بیگانگی زبان شناختی، قانون نام پدر به مثابه ی نیروی ناگزیر اجتماعی و نیز دال های بزرگ نظام زبانی در نقد و بررسی رمان مذکور، نقش محوری و تاثیر اجتناب ناپذیر محیط اجتماعی در روند شکل گیری هویت سوژه ها بیش از پیش نمایان می شود. بستر اجتماعی-فرهنگی که در آن فرزندان کامپسون پرورش یافته اند در امیال ناخودآگاه و رفتار ملموس آنها قابل ملاحظه است.
  کلیدواژگان: ناخودآگاه، سوبژکتیویته، محیط اجتماعی، ساحت نمادین، زبان
 • سید یاسین حسینی، حسن محدثی گیلوایی*، محمدباقر تاج الدین صفحات 16-39

  دین بر آن است که نقش خود را به عنوان عامل وحدت بخش ایفا کند در حالی که باورهای دینی و مذهبی گاه منجر به رفتارهای ضد اجتماعی و تنش زا می شود. پژوهش حاضر به بررسی تضادهای اجتماعی مبتنی بر دین در نیم قرن اخیر در استان کردستان می پردازد و چگونگی نقش دین در تضعیف یا تشدید تضادهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد. امیل دورکیم، مرتون و پاسونز  نقش انسجام بخشی به دین می دهند و کارکرد دین را محفاظت از جامعه می دانند. از سوی دیگر مارکسیست ها معتقدند که دین نه تنها تضادهای اجتماعی را از بین نمی برد، بلکه آن را تشدید می کند. پژوهش حاضر از رویکرد برساخت گرایانه و روش های تاریخی کتابخانه ای و تاریخ شفاهی و قوم نگاری استفاده کرده و با ابزار اسنادی مانند کتاب، روزنامه و مصاحبه با افراد آگاه، تجربیات زیسته جامعه را بر اساس نظریات موجود مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس یافته ها تضادها در کردستان گاهی بین فردی گاه بین فرقه ای، گروه های مذهبی یا سکولار بوده است. گاهی این تضادها به صورت فکری و گاه به صورت فیزیکی و نیروهای قهری، در بلند مدت یا کوتاه مدت تقویت یا تضعیف شده است. نتایج حاکی از آن است که در جامعه مورد پژوهش دین به هفت شیوه بر تضادهای اجتماعی تاثیر می گذارد. از آن میان در یک مورد دین انعکاس دهنده ی تضاد، در سه مورد از بین برنده، پوشاننده و تضعیف کننده ی آن و در سه مورد دیگر منشا، تقویت کننده و تداوم بخش تضادهاست.

  کلیدواژگان: تضاد اجتماعی، دین، کردستان، سکولاریسم، ایدئولوژی
 • مهناز جوکاری*، سعید حسامپور صفحات 40-54

  بدن همواره به مثابه رابطی میان انسان و تجربه ی او از جهان قرار دارد و عاملی هویت ساز در زندگی اجتماعی اوست. اما تجربه ی بدنمندی، نمی تواند آزادانه و بدون دخالت مسایل اجتماعی، روابط قدرت و گفتمان ها اتفاق بیفتد؛ به ویژه برای سوژه ی نوجوان که در ابتدای درک اجتماعی خود از جهان، در ارتباط با مجموعه ای از روابط قدرت، مانند خانواده، مدرسه، همسالان و متاثر از مسایل اقتصادی، فرهنگی، سنی و جنسیتی است. در این پژوهش، براساس دیدگاه فوکو درباره ی نقش قدرت و گفتمان ها در برساخت بدن، دو رمان نوجوان واقع گرا از عباس جهانگیریان، بررسی شده اند؛ «سایه هیولا» و «جنگ که تمام شد بیدارم کن». تمرکز بر بدنمندی سوژه های اصلی دختر و شیوه های بازنمایی جنسیتی و هویت یابی آنان در این رمان ها بوده است. تمرکز بر بدنمندی سوژه های اصلی دختر و شیوه های بازنمایی جنسیتی و هویت یابی آنان در این رمان ها بوده است.روش پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از استراتژی داده کاوی استقرایی و روش نشانه شناسی اجتماعی انجام شده است. در این مسیر، بدنمندی دختران در سه دسته ی اصلی نشانه های جسمانی (ظاهری)، نشانه های زبانی و نشانه های بهنجارساز بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که این نشانه ها در ژرف ساخت و روساخت اثر، متاثر از گفتمان جنسیتی شکل گرفته اند و گونه ای ناسوژگی زنانه، انقیاد بدن را در کنار بی کنشی و انفعال سوژه ی زن نشان می دهند.

  کلیدواژگان: بدن، جنسیت، بدنمندی، رمان نوجوان، عباس جهانگیریان
 • سمیه سادات شفیعی*، سیده زهرا حسینی فر صفحات 56-78

  جلد کتب درسی به مثابه اولین رسانه ارتباطی میان محتوای آموزشی و مخاطبان کودک و نوجوان در پیوند با محتوی در جهت جامعه پذیری نسل آتی طراحی و تالیف شده است. بررسی روشمند جلد کتابها به ویژه در مقطع ابتدایی، بعنوان موضوعی میان رشته ای در قلمرو علوم اجتماعی به طور عام و در جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و نیز با رویکرد جنسیتی در مطالعات زنان به طور خاص زوایای جدیدی از روابط قدرت، نقش های جنسیتی و نیز مناسبات دو جنس آشکار می سازد.این پژوهش به قصد مطالعه جنسیتی الگوهای ارتباطی میان شخصیت های انسانی به روش نشانه شناسی اجتماعی انجام شده و بر اساس سه محور معنای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی به تحلیل 13 تصویر از مجموع تصاویر روی جلد می پردازد. انتخاب این این تصاویر بعد از بررسی کلیه تصاویر و با معیار اینکه کدام تصویر متضمن شخصیت انسانی است انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهد تفکیک جنسیتی و پوشش حداکثری (حجاب) دختران ویژگی اصلی تصاویر روی جلد است. تصاویر در امتداد کلیشه سازی جنسیتی از نقش های اجتماعی زنان و مردان قابل تعریف است. برجسته سازی چهره های تاریخی مذکر، تاکید بر نقش مادری زنان و بی اعتنایی به نقش های آنان در حوزه عمومی، در کنار تعداد کمتر شخصیت های زن نسبت به مرد در کلیت امر سوگیرانه بوده است. در نتیجه این امر تصاویر روی جلد در ارتباط گیری و جلب نظر مخاطبان، جامعه پذیری و انگیزه بخشی آنان به ترویج کلیشه های جنسیتی می پردازد.

  کلیدواژگان: تصویرگری، زنان، کتاب کودک، تفکیک جنسیتی، حجاب
 • مجید فاطمی خصال، حسین میرزایی*، صادق صالحی، حسین اکبری صفحات 79-101
  امروزه مسیله ی هدررفت انرژی، یکی از مهم ترین چالش های محیط زیست می باشد. بر اساس پژوهش ها، مصرف انرژی خانگی در ایران نسبت به میانگین جهانی آن بالاتر است. بسیاری از پژوهش ها، صرفا به فرهنگ مصرف کنندگان در واحدهای مسکونی تمرکز کرده اند؛ درحالیکه در بسیاری از اوقات شرایط فیزیکی ساختمان منجر به هدر رفت انرژی می شود. شرایط فیزیکی ساختمان نیز قبل از سکونت توسط سازندگان، مهندسان و عوامل دیگر بوجود آمده است. بنابراین کنشگران در حوزه ی ساخت وساز موضعیت پژوهش جاری است. رویکرد این پژوهش کیفی و با راهبرد نظریه زمینه ای انجام پذیرفته است. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته با کنشگران ساخت و ساز انجام شده است. با استفاده از نظریه زمینه ای تا جایی که به پژوهشگران به اشباع نظری برسند، مصاحبه ها انجام شد. بر همین اساس کد گذاری باز، محوری انجام گردید و سپس مقوله هسته از آن استخراج گردید. ابتدا بر اساس کدهای مربوطه، یافته ها در سه بخش هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویه ها بهمراه موانع و تسهیلگرهای آنان تقسیم بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح دانش و نگرش کنشگران، هنجارهای شناختی را تضعیف نموده است و این موضوع بخصوص در مناطق پایین شهر بیشتر به چشم می خورد. همچنین هزینه ها و مرسومات، بالاترین اثر را در نوع فرهنگ مادی کنشگران دارد. بیشترین تسهیلگری در فرهنگ انرژی ساخت وساز را رویه های انرژی و سپس فرهنگ مادی در قسمت های بالای شهر تهران دارد و نیز هنجارهای شناختی و فرهنگ مادی در پایین شهر، اثر کمتری بر فرهنگ انرژی ساخت وساز دارد.
  کلیدواژگان: هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی، رویه های انرژی، فرهنگ انرژی، کنشگران ساخت وساز
 • عباس قنبری باغستان، علی مومنی* صفحات 102-121

  هدف این پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی نحوه بازنمایی سلبریتی ها در گزارش های خبری 20:30 شبکه دو صداوسیما است. صداوسیما، اصلی ترین رسانه ملی برای ترویج و تثبیت گفتمان رسمی مسلط است. سلبریتی ها نیز با فعالیت هایی مانند اظهار نظرات سیاسی، فعالیت های خیرخواهانه و نمایش سبک زندگی در بسیاری از مواقع در تعارض با مطلوب گفتمان رسمی قرار می گیرند. خبر 20:30 به عنوان یکی از برنامه های خبری صداوسیما در گزارش های مختلف به این تعارض ها پرداخته و اقدامات بسیاری از سلبریتی ها را بازنمایی کرده است. این برنامه در نهان بازنمایی ها، به کرات سعی در تعریف «سلبریتی» داشته که از برخی جهات علمی، به عنوان مساله این تحقیق، دارای تناقض است.در این پژوهش، سه گزارش خبری 20:30 بر اساس روش تحلیل گفتمان فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که گزارش های 20:30 ضمن اینکه هیچ تعریف ثابت و مشخصی از سلبریتی ندارند و بیشتر به صورت ایدیولوژیک، در زمان ها و شرایط گوناگون، تعاریف متفاوتی از آن ها ارایه می دهند؛ اغلب به دنبال بازنمایی «برساخت گرا» بوده اند. هدف این برنامه خبری از این شیوه بازنمایی، تقویت گفتمان فعلی و تعمیق قطب بندی خود از «ما» (موافقان) و «دیگری» (مخالفان) است. باتوجه به تقسیم بندی دو خوانش از سلبریتی ها، باید خوانش 20:30 را خوانش «کارکردی» دانست تا خوانش «انتقادی». از تبعات اصلی این خوانش، افزایش توجه و شهرت برخی از سلبریتی هاست که برمبنای تعاریف علمی، در مقوله «سلبریتی» نمی گنجند و لذا می توان برای آن، آثار و پیامدهای منفی زیادی با دامنه اثرگذاری فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی متصور شد.

  کلیدواژگان: سلبریتی، بازنمایی، صداوسیما، گفتمان، خبر 20:30
 • مجید سلیمانی ساسانی*، معصومه شمس، فائزه جبارپور صفحات 124-145

  در سال ها و دهه های اخیر مطالعات زنان با هدف مقابله با نادیده گرفتن زنان در حوزه های مختلف بسیار پررنگ شد؛ تاحدی که این بار به نوعی مطالعات مردان در حاشیه قرار گرفت. این مسیله در خصوص مطالعه و تحلیل شخصیت های سینمایی مرد نیز وجود دارد. در حالی که پژوهش های مختلفی به تحلیل بازنمایی زنان در آثار سینمایی و هنری پرداخته اند، تعداد پژوهش هایی که شخصیت مردانه را تحلیل کرده باشند بسیار معدود است. رویکرد نظری در این پژوهش، مبتنی بر نظریه کهن الگویی جین شینودابولن (یکی از پیروان یونگ) بوده و فیلم سینمایی «شعله ور» به عنوان نمونه با روش نشانه شناسی فیسک مورد تحلیل قرار گرفته است. فیلم «شعله ور» به عنوان نمونه تحلیل این پژوهش، از لحاظ علمی مزیت هایی دارد که آن را به نمونه ای مناسب برای تحلیل تبدیل کرده است. فیلم، شخصیت محور است؛ به این معنا که یک شخصیت مرکزی دارد که مخاطب در طول فیلم تقریبا همه ماجراها را با ذهنیت او دنبال می کند. راوی نیز با ارایه تک گویی های درونی و سیلانات ذهنی شخصیت ها به این مسیله کمک می کند. نتایج نشان می دهد که نزدیک ترین کهن الگو به شخصیت اصلی فیلم (فرید) پوزیدون است. کارگردان فیلم با تصویرکردن فرید، شخصیت کهن الگویی پوزیدون را تداعی می کند. مهم ترین شباهت بین شخصیت مردانه فیلم و شخصیت کهن الگویی مردانه، داشتن روحیه خشم، کینه توزی و انتقام جویی است.

  کلیدواژگان: کهن الگو، اسطوره، شینودابولن، شعله ور، نشانه شناسی
 • احسان خان محمدی، رامین مرادی*، سید صمد بهشتی، حمدالله اکوانی صفحات 146-164

  با توجه به اهمیتی که ژانر خلقیات نویسی در فرهنگ ایرانی دارد، در این پژوهش به بررسی و نقد بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در این آثار پرداخته شده است. خلقیات نویسی با هدف بررسی و فهرست برداری از خصلت های فرهنگی و اخلاقی ایرانیان، یکی از گونه های ویژه نوشتارهای فرهنگی و اجتماعی است که حیاتی طولانی و دست کم همپای پیدایش گفتار جامعه شناسی آکادمیک در ایران دارد. کتاب «از ماست که بر ماست» اثر رضا بهرام پور، نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر است. برای بررسی و نقد بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در این اثر از روش تحلیل گفتمان انتقادی بر اساس الگوی تیون ون دایک استفاده شده است. نتایج نشان داد که آثار خلقیات نویسی از بسیاری از استراتژی های ایدیولوژیک برای به تصویر کشیدن رفتارهای اخلاقی ایرانیان بهره می برند. گفتمانی که این ژانر نوشتاری در پرتو آن ایرانیان را نقد می کند، گفتمان خودانتقادی فرهنگی است. این گفتمان بیش از آن که در پی بررسی و توصیف رفتارهای فرهنگی و اخلاقی ایرانیان باشد، در حال ساخت این رفتارها است. به این صورت که با جهت دهی به رفتار ایرانیان، آن ها را به سمت رفتارهای اخلاقی ناپسند هدایت می کند؛ بر اساس بازنمایی بهرام پور در این کتاب، رفتارهای اخلاقی ناپسند ایرانیان، سه برابر بیشتر از رفتارهای اخلاقی پسندیده آن ها است. در واقع، متون خلقیات نویسی با استراتژی های مبتنی بر ایدیولوژی خودانتقادی، این امکان را در دسترس ایرانیان قرار می دهند تا اعمال خود را نسبت به غیرایرانی ها تفسیر کنند. براین اساس، این آثار به ایرانیان می گویند که آن ها ذاتا غیراخلاقی عمل می کنند و در مقابل، غربی ها ذاتا مردمانی اخلاق مدار هستند.

  کلیدواژگان: رفتارهای اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، بازنمایی، تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی
 • علی اصغر فیروزجاییان*، زهرا سعادتی چافی صفحات 166-181

  اوقات فراغت یکی از حوزه های آسیب زا در جامعه ایران است.با توجه به جوان بودن جمعیت جامعه و آسیبهای احتمالی مرتبط با تجارب فراغت انحرافی در میان جوانان، پرداختن علمی به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. فراغت انحرافی بعنوان فعالیتی فراغتی که مغایر با هنجار های قانونی جامعه صورت می گیرد، تعریف می شود. مقاله حاضر تاثیر مولفه های نظریه پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش، پیمایش و ابزار سنجش آن پرسشنامه می باشد. جمعیت تحقیق شامل کلیه جوانان 18-35 سال شهر بابلسر می باشد. 400 نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است.نتایج تفاوت معنی داری را میان جنسیت و فراغت انحرافی نشان نمی دهد.اما مجردها بیشتر از افراد متاهل رفتار آسیب زا در زمان فراغت دارند. طبق یافته های آزمون همبستگی پیرسون، بین ابعاد سازه پیوند افتراقی (تقدم رابطه، مدت زمان، فروانی و شدت رابطه) و فراغت انحرافی (آشکار و پنهان) رابطه معنی داری وجود دارد.هرچند شدت رابطه میان این چهار متغیر مستقل با نوع پنهان فراغت انحرافی بیشتر بوده است. مطابق با آزمون مدل نظری تحقیق که با روش مدل سازی معادله ساختاری انجام شده است؛ مشخص گردید تاثیر سازه پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی و ابعاد آن مثبت بود است (Beta= 0.60).همچنین متغیر های سازه پیوند افتراقی باهم توانستند 36/0 از تغییرات متغیر وابسته (فراغت انحرافی و ابعاد) را مورد تبیین قرار دهند. زمینه های اجتماعی بخصوص تعاملات با دوستان در فضاهای فراغتی بر رفتار آسیبزای جوانان نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: فراغت، فراغت انحرافی، پیوند افتراقی، مساله اجتماعی، جوانان
 • اعظم رقیمی، محمدحسین پوریانی*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 183-194

  چکیده    قصد این جستار تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی- اداری در ایران است. از آنجا که پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و به طور مشخص نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین به انجام رسیده است می کوشد شرایط علی، زمینه ها، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای بیگانگی شغلی را مطالعه کند. پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از کارکنان شاغل در بخش اداری مصاحبه عمیق فردی به عمل آورده است. داده ها در مراحل سه گانه کدگذاری تحلیل شدند و نتایج نشان داد که بیگانگی شغلی که امروزه به شکل نوعی فرهنگ درآمده است محصول برخی شرایط علی مثل بی عدالتی، طرد و احساس ناامنی است و همچنین از برخی زمینه ها نظیر بی انگیزشی، احساس تنهایی و فقدان تخصص تاثیر می پذیرد. این شرایط و زمینه ها در کنار اثرات عوامل مداخله ای مثل نوسانات و تغییرات اداری بر شدت بیگانگی شغلی می افزایند. برخی از راهبردهایی که سازمانها می توانند برای مواجهه با این پدیده استفاده کنند عبارتند از انگیزه بخشی، مهارت زایی و ایجاد روحیه تعامل و همدلی در میان افراد. در صورت عدم اتخاذ راهبردها، فرهنگ بیگانگی شغلی می تواند به گسترش نفرت، انزجار، افسردگی، و طرد متقابل میان اعضا دامن بزند. در کل عوامل متعددی در بسط فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی- اداری نقش دارند و شناسایی آنها در سازمان های اداری امکان توسعه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بیگانگی شغلی را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: برساخت، فرهنگ، فرهنگ بیگانگی شغلی، نظام بوروکراسی- اداری
|
 • Bakhtiar Sadjadi * Pages 1-15
  The process of identity construction has been of high interest to modern critical approaches in the human sciences in general and sociological and psychoanalytical approach in particular. The present paper seeks to explore the subjectivity formation and identity construction process in the characters of William Faulkner’s The Sound and the Fury in terms of Lacanian structuralist paradigm. Versatile theoretical standpoints concerning the definition and mechanism of the unconscious have caused different readings of the subject. The theoretical framework of the present study focuses on the critical concepts of psychoanalysis including the unconscious and identity formation in both Freud and Lacan. Also, the Lacanian concept of subjecthood in the social milieu of the subject constitutes another theoretical framework of the present paper. The study demonstrates how the parents’ behavior and attitudes towards the children in Compson family shapes the latter’s subjectivity and their ultimate state of Identity. The employment of the psychoanalytical concepts of the repressed desire, the structure of the unconscious, linguistic alienation, the name of the father and the signifiers of the lingual system fully indicates the central role and inevitable impact of both the Symbolic and the social milieu in the emergence of subjectivity. The subjectivity construction of the major characters in William Faulkner’s The Sound and the Fury is processed in and by the socio-cultural context in which they were brought up, and is represented in their unconscious desires and tangible manners.
  Keywords: The Unconscious, Subjectivity, Social Milieu, The Symbolic, language
 • Seyed Yasin Hosseini, Hasan Mohaddesi *, MohammadBagher Tajeddin Pages 16-39

  Religion is supposed to play its role as a unifying factor, while religious beliefs sometimes lead to anti-social and destructive behaviors. The present study examines the social conflicts based on religion in the last half century in Kurdistan province and studies the role of religion in weakening or intensifying social conflicts. Emile Durkheim, Merton and Passons give religion a role of cohesion and consider the function of religion to protect society. On the other hand, Marxists believe that religion not only does not eliminate social contradictions, but also aggravates them. The current research has used the constructivism approach and library historical methods, oral history and ethnography and has studied the lived experiences of the society based on existing theories with documentary tools such as books, newspapers and interviews with knowledgeable people. According to the findings, conflicts in Kurdistan were sometimes between individuals, sometimes between sects, religious or secular groups. Sometimes these contradictions are intellectually and sometimes physically and coercive forces are strengthened or weakened in the long or short term. The results indicate that in the researched society, religion affects social conflicts in seven ways. Among them, in one case, religion reflects the conflict, in three cases, it destroys, covers and weakens it, and in the other three cases, it is the origin, strengthening and continuation of the conflicts.

  Keywords: Social Conflict, religion, Kurdistan, Secularism, Ideology
 • Mahnaz Jokari *, Saeed Hesampour Pages 40-54

  Body is always a connector between human and his/her experiences of world and also it is an individualizer agent in social life. The experience of Embodiment cannot happen freely without social issues interfere, power relations and discourses, especially in case of young adults it is happen easily because of his/her social understanding of social world is at first stage and it is mixed with sets of power relations such as family, school, peers and impacted by economic, cultural age and gender issues.In this study, based on sociology of body, especially in the viewpoint of Focault about the role of power and discourses an construction of body, two realistic novel of Abbas Jahangirian Analyzed (Monster Shadow, Wake me Up When the War is over). Main concentration of this study is on main women subject and their gender representation in this novel.The methodology is a qualitative research with inductive data analysis. For this reason, social semiotics approach that analyze social and texture signs in interaction with each other has been used. Signs in three category of bodily signs, linguistic signs and normalization signs analyzed. The results of this study show that these signs in both superstructure and infrastructure of novel, impacted and shaped by gender discourse and show a kind of feminine non subjectivity, body subordination along with inactivity of women.

  Keywords: Body, Gender, Body embodiment, Young novel, Abbas Jahangirian
 • Somayeh Sadat Shafiei *, Seyede Zahra Hoseinifar Pages 56-78

  The cover of the textbooks has been designed and written as the first communication medium between educational content and the audience of children with the aim of socialization of the next generation. A systematic review of book covers, as an interdisciplinary subject in the field of social sciences in general and in sociology, cultural studies, and also with a gender approach in the study of women in particular, New angles of power relations, roles reveals new perspectives on power relations, gender roles, and gender relations.This study was conducted to gender study of communication patterns between human characters by social semiotics approach. Regarding Representative, interactive and combined meaning 13 images from the total images on the cover were analyzed. The selection of these images has been done by studying all the images and taking into account the image which contains human personality.Findings show that gender segregation and maximum coverage –Hijab- of girls are the main features of the images on the cover. Images can be defined due to the gender stereotypes of the social roles of women and men. The highlighting on famous male historical figures, the emphasis on the maternal role of women, and the ignorance of their roles in the public sphere, along with the smaller number of female characters than men, have generally resulted in bias. As a result, cover images promote gender stereotypes in communicating and engaging audiences, socializing and motivating them.

  Keywords: Illustration, women, children's books, gender segregation, hijab
 • Majid Fatemikhesal, Hossein Mirzaei *, Sadegh Salehi, Hossein Akbari Pages 79-101
  Nowadays, the problem of energy wastage is one of the most critical environmental challenges. According to research, household energy consumption in Iran is higher than the global average. Many researchers have only focused on the culture of consumers in residential units, While many times, the physical condition of the building leads to energy wastage. The physical condition of the building was created by the builders, engineers, and other factors (construction activists) before the settlement. The approach of this qualitative research was carried out with the grounded theory strategy. Semi-structured interviews have been conducted with construction activists until researchers reach theoretical saturation. Based on this, open, axial coding was done, and the core category was extracted from it. First, based on the relevant codes, the bases and conditions of neglecting building energy were divided into three parts: cognitive norms, material culture, and energy practices, along with their obstacles and facilitators. The research findings, focusing on the individual and organizational level, show that the level of knowledge and attitude of the activists has weakened the cognitive norms. This issue is especially noticeable in the lower areas of the city. Also, construction costs and customs have the highest effect on the type of activists' material culture. Energy procedures and material culture in the upper parts of Tehran have the most excellent facilitation in the energy culture of construction, and cognitive norms and material culture in the lower part of the city have less effect on the optimal energy culture of construction. Sanctions have led to the pressure of the trim to a medium level, and indifference to the energy consumption of the building has been achieved.
  Keywords: Cognitive norms, material culture, energy practices, energy culture, construction actors
 • Abbas Ghanbari Baghestan, Ali Momeni * Pages 102-121

  The aim of this study is to analyze the critical discourse of how celebrities are represented in the 20:30 news program. IRIB is the main national media for promoting and consolidating the official discourse. Celebrities often come into conflict with the official discourse due to activities such as political comment, charity, and lifestyle. 20:30 News, as one of the IRIB programs, has covered these conflicts in various reports and has represented the actions of many celebrities. In representation underlayers, this program has repeatedly tried to define "celebrity", which in some scientific respects, as the subject of this research, is contradictory.In this study, three 20:30 news reports were analyzed based on the Fairclough discourse analysis method at three levels description, interpretation, and explanation. The results show that the 20:30 reports, while having no fixed definition of celebrity, offer more different definitions of them ideologically, at different times; They often sought a "constructivist" representation. The purpose of this news program is to strengthen the current discourse and deepen its polarization of "us" (proponents) and "others" (opponents). Given the division of two readings of celebrities, the 20:30 reading should be considered a "functional" reading rather than a "critical" reading. One of the main consequences of this reading is the increase in attention and fame of some celebrities who, according to scientific definitions, do not fall into the category of "celebrity" and therefore, many negative effects and consequences can be imagined with cultural, social and even political influence

  Keywords: Celebrity, representation, IRIB, Discourse, News 20:30
 • Majid Soleimani Sasani *, Masoomeh Shams, Faeze Jabarpour Pages 124-145

  In recent decades, Feminism and Women's Studies in various fields have become very prominent to show the exclusion of women. But this marginalized men's studies. This problem also exists with the study and analysis of male cinematic characters. Various studies have analyzed the representation of women in cinema and art, but few studies have analyzed the male personality.The theoretical approach in this research is based on Jean Shinoda Bolen's Archetypal theory. The movie "Sholevar" has also been analyzed as a case by Fiske semiotic method. "Sholevar" as a case study of this research, has many scientific advantages. This film is character-driven; And has a central character that the audience follows almost all the stories with his mentality throughout the film. The narrator also helps by presenting the inner monologues of the characters.The results of research and analysis of the film sequences show that the closest male archetype to the main character of the film - Farid - is "Poseidon". The most important commonalities between Farid and Poseidon are: emotional spirit, overt and covert anger, bad temper, resentment and revenge, self-righteousness and violation of the rights of others, anomaly, self-confidence and at the same time being ignored, preferring emotion to logic in Reactions, interest in natural elements, etc.

  Keywords: archetype, Myth, Shinoda Bolen, Sholevar, semiotics
 • Ehsan Khanmohamadi, Ramin Moradi *, Seyed Samad Beheshti, Hamdallah Akvani Pages 146-164

  Considering the importance of the temperament genre in Iranian culture, in this research, the representation of the ethical behaviors of Iranians in these works has been examined and criticized. temperament genre with the aim of surveying and cataloging the cultural and ethical characteristics of Iranians is one of the special types of social writings that has a long life and is at least equal to the emergence of academic sociology in the country. The book "Az Maast Ke Bar Maast" by Reza Bahrampour is the sample studied in this research. To review and criticize the representation of ethical behavior of Iranians in this work, the method of critical discourse analysis based on Van Dijk's model has been used. The results showed that the the temperament genre use many ideological strategies to depict the moral behavior of Iranians. Rather than investigating and describing the cultural and ethical behaviors of Iranians, this discourse is constructing these behaviors. In this way, by directing the behavior of Iranians, it leads them to morally objectionable behaviors; According to Bahrampour's representation in this book, the ethical behaviors of Iranians are three times more than the moral behavior they like. In fact, the temperament genre makes this possibility available to Iranians to interpret their actions towards non-Iranians. Therefore, these works tell Iranians that they are inherently immoral and, on the other hand, Westerners are inherently moral people.

  Keywords: Ethical Behaviors, Ethical Culture, representation, Critical Discourse Analysis, Ideology
 • AliAsghar Firouzjaeian *, Zahra Saadati Chafi Pages 166-181

  Leisure times is one of pathological scopes in our society. Since the population of our community is young and probable harms of deviant leisure among youth, it is important to address the youth's leisure experiences significantly. Deviant leisure is defined as leisure activities that are contrary to the ethical and legal norms of community. This study was carried out aimed to examine the effect of differential association on deviant leisure. The research method is survey and questionnaire was used as data collection tool. The population of this study includes all young people aged 18-35 in Babolsar. 400 persons were selected using multistage clustering sampling method. Results don’t present significant relation between gender and deviant leisure. But single has deviant behavior more than married persons. According to the results of Pearson correlation test, there is a significant relationship between differential association (Priority, Duration, Frequency, and Intensity) and the deviant leisure (Obvious, Latent). Therefore, having intimate and continuous relationship with people with deviant leisure leads the adolescents strongly to deviant leisure. According to the research theoretical model test, which was done by structural equation modeling, it is identified that effect of Differential association on deviant leisure was positive(Beta= 0.60). Also it was concluded that the variables of the differential association structure were able to explain 0.36 of the changes of the dependent variable (deviant leisure and dimensions). It means that social situations specially relations with friends affect pathological actions of youths.

  Keywords: Leisure, Deviant leisure, differential association, social problem, youths
 • Azam Raghimi, MohammadHussain Pouriani *, Alireza Mohsenitabrizi Pages 183-194

  AbstractThis research has been done with the aim of constructing the sociological analysis of the bureaucratic system affecting the culture of job alienation in the Iranian administrative system from Weber's point of view, which is applied in terms of qualitative method particularly Strauss (GTM). Using snowball sampling, deep interview has been done with 15 employees working in the administrative offices. Theoretically, using in-depth interviews, they were examined from their perspective and the data obtained from this research were obtained during three coding steps: (open-axis and selective) (5 main themes and 15 sub-themes), all of which It shows that the culture of job alienation in the Iranian administrative system in: causal factors including: alienation, lack of motivation, injustice, inexperience and lack of culture. Underlying factors include: social, cultural, economic, political factors. Interventional factors include: fluctuations and changes. Strategies include: motivational strategies, specialization, mental health research. And the consequences include: hatred, disgust, depression, alienation, and the creation and acceptance of a culture of job alienation. This indicates that several factors play a role in the culture of job alienation in the Iranian administrative system and identifying them in organizations in the administrative sector makes it possible to develop preventive measures to prevent job alienation.

  Keywords: Construction, Culture, occupational alienation culture, bureaucratic-administrative system