فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا صبری، شهرزاد شهیدی، نیکو یمانی، نصرالله علمی محمدی، مجید خادمیان، اطهر امید، مریم آویژگان* صفحات 1-9
  مقدمه

  گذراندن کارگاه های توانمندسازی برای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اجباری است. اثربخش بودن کارگاه ها باعث، افزایش سطح تعهد حرفه ای و ارتقای کیفیت تدریس و در نهایت بهبود خدمات درمانی و تشخیصی بیماران می شود. علی رغم برگزاری چندین ساله این کارگاه ها، بازخورد کم تری از پیامدهای آن ها، انعکاس داده شده است. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر شرکت در کارگاه های مذکور بر کیفیت تدریس و تعهد حرفه ای هیات علمی می باشد.

  روش

  مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1399 در دانشکده پزشکی اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 538 نفر عضو هیات علمی آموزشی شاغل در دانشکده پزشکی اصفهان و نمونه گیری شامل مشمولین انتخاب استاد برگزیده (433 نفر) بود. نمره کیفیت تدریس، تعهد حرفه ای، ارزشیابی و میزان مشارکت در کارگاه های توانمندسازی پنج سال اخیر هیات علمی اخذ گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکویر، t-test و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   از مجموع اعضای هیات علمی، 80 درصد نمره ارزشیابی بالای 85 (از 100) و نمره تعهد حرفه ای بالای 17 (از 20) داشتند. میانگین نمره کیفیت تدریس و تعهد حرفه ای به ترتیب 0/65±8/85، 0/85±19/30 و همبستگی مستقیم و معنی دار (0/33=r و 0/001>P) مشاهده شد. میانگین نمره ارزشیابی 4/23±93/07 از100 که با نمره توانمندسازی همبستگی مستقیم، معنی دار داشت (0/12=r و 0/012=P). نتایج نشان داد که بین میانگین نمره توانمندسازی (1/5±1/4 از 5) با تعهد حرفه ای و کیفیت تدریس همبستگی معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری:

   یافته ها از یک طرف حاکی از نمرات بالای هیات علمی در کیفیت تدریس، تعهد حرفه ای و ارزشیابی و از طرف دیگر استقبال پایین هیات علمی از شرکت در کارگاه ها و همبستگی ضعیفی این دو بود. با توجه به این که نمرات صوری بالا در ارزشیابی می تواند تصور غلط از میزان خودکارآمدی و به دنبال آن کاهش خود ارتقایی ایجاد کند. لذا توصیه می شود اعضای هیات علمی در خودارزیابی توانمند شوند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، هیات علمی، تدریس، تعهد حرفه ای
 • عادله عیسی نظر، ظهیر ریحانیان، سید علیرضا حمدی، نسترن میرفرهادی* صفحات 10-17
  مقدمه

  امروزه تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی و کسب موفقیت در محیط کار را دارند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفت.

  روش ها

  این پژوهش توصیفی- مقطعی بر روی 145 نفر از دانشجویان رشته پزشکی در مقطع کارآموزی و کارورزی در سال 1400 انجام شد. ابزار مطالعه شامل دو پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی و همچنین فرم اطلاعات فردی اجتماعی دانشجویان بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکویر، t مستقل،آنووا و ضریب همبستگی پیرسون) و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی با معدل تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0/001 و 14/38=x2). بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان در سه حیطه خلاقیت و بالندگی و تعهد حاکی از آن بود که 124نفر (85/5 درصد) تفکر انتقادی قوی دارند. همچنین بین میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی با جنس زن (p=0/038 و 2/10=t)، رده سنی بالاتر (p=0/016 و 2/45=t)و معدل تحصیلی بیشتر (p=0/001 و 11/78=t) ارتباط آماری معنی دار مشاهده گردید. نتایج نشان داد که بین گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (p=0/0001 و 0/244=t).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پزشکی، آموزش و تقویت تفکر نقادانه در طول دوره آموزش به دانشجویان پزشکی می تواند موجب تقویت خودکارآمدی تحصیلی و رشد حرفه ای در ایشان گردد.

  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، تفکر انتقادی، خودکارآمدی، علوم پزشکی
 • حسین استادحسنلو، فیروز محمودی*، یوسف ادیب، وحید زمان زاده صفحات 18-28
  مقدمه

  امروزه شبیه سازی در آموزش پرستاری یک جز ثابت در آماده سازی و ارتقای عملکرد بالینی پرستاران است و بخشی از برنامه درسی اکثر برنامه های کارشناسی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شبیه سازی در آموزش پرستاری براساس روش سنتز پژوهی اجرا شد.

  روش ها:

   این پژوهش از نوع کیفی با هدف شناسایی عناصر و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر شبیه سازی با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار انجام شد. معیار ورود به مطالعه شامل کلیه پژوهش های علمی معتبر مرتبط با موضوع در بین سال های 2007 تا 2021 بود که با جستجوی منظم در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، ProQuest، ScienceDirect، Eric، Springer، CINAHL، تعداد 230 پژوهش شناسایی و تعداد 80 پژوهش برای بررسی نهایی انتخاب شد. برای جمع آوری، ثبت و گزارش اطلاعات اولیه پژوهش ها از فرم کاربرگ محقق ساخته استفاده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از الگوی هفت مرحله ای تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جهت اطمینان از نحوه کدگذاری از دو نفر ارزشیاب برای کدگذاری مجدد یافته ها استفاده و برای تایید پایایی فرمول ضریب کاپای کوهن بکار برده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزیاب ها عدد 0/81 معادل 81 درصد بود.

  یافته ها: 

  براساس یافته ها، منطق برنامه درسی آموزش پرستاری مبتنی بر شبیه سازی شامل افزایش تفکر انتقادی، عزت نفس، شایستگی، همکاری تیمی و گروهی، خودکارآمدی، ایمنی بیمار و اهداف آن شامل ایجاد دانش بنیادی، کسب مهارت های تشخیصی، کمک به انتقال یادگیری، کاهش شکاف بین محیط های بالینی و کلاس های تیوری، کمک به افزایش جذابیت یادگیری بود که از طریق روش هایی هم چون ایفای نقش، یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر حل مساله قابل دستیابی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصله، برنامه درسی مبتنی بر شبیه سازی می تواند خلاء بین نظریه و عمل در آموزش پرستاری را تکمیل کند.

  کلیدواژگان: الگوی برنامه درسی، شبیه سازی، آموزش، پرستاری
 • آبتین حیدرزاده*، مرضیه نجومی، مهدی الوندی، ابوالفضل محمدی، فرزاد محسنی، پویا نقش پور صفحات 29-37
  مقدمه

  پزشکان خانواده در ایران از فقدان دانش، توانمندی ها و مهارت های لازم رنج می برند. ارتقای برنامه آموزشی، مستلزم بررسی وضعیت موجود آموزش در حوزه پزشکی خانواده است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت موجود آموزش در عرصه پزشکی خانواده در دانشکده های پزشکی ایران انجام شد.

  روش ها: 

  این مطالعه ی مقطعی از روش های کمی و کیفی برای به دست آوردن اطلاعات استفاده نمود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته بسته و باز-پاسخ جمع آوری گردید. شرکت کنندگان در مطالعه کلیه معاونت های آموزشی دانشگاه ها یا مدیران گروه های آموزشی پزشکی اجتماعی و خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی، آزاد و پردیس های بین المللی در کشور بودند.

  یافته ها:

   زمینه حضور دانشجویان در عرصه پزشکی خانواده در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی در مقطع آموزش پزشکی عمومی فراهم نیست، به طوری که حداکثر 37 درصد دانشگاه های علوم پزشکی در دوره کارورزی و حداقل 12 درصد دانشگاه ها در دوره مقدمات بالینی، امکان حضور دانشجویان را در این عرصه فراهم کرده اند. کم ترین تعداد روزهایی که به این برنامه تخصیص یافته مربوط به دوره علوم پایه و بیشترین تعداد روزها مربوط به دوره کارورزی بود. همچنین نتایج کیفی نشان داد که چالش های آموزش پزشک خانواده به گروه های آموزشی بالینی، مراکز جامع سلامت، زیرساخت ها، دانشجویان و کوریکولوم آموزش پزشک خانواده مربوط می باشد و ضروری است اصلاحاتی در حوزه قوانین و مقررات، ساختارها، آموزش و انگیزش انجام گیرد.

  نتیجه گیری:

   وضعیت موجود آموزش در عرصه پزشک خانواده دارای چالش های زیادی در حوزه های مختلف می باشد. هر نوع برنامه ریزی برای گسترش آموزش پزشک خانواده، بدون بررسی دقیق و اصلاح چالش های مربوطه در گروه های آموزش بالینی، عرصه مراکز جامع سلامت، زیرساخت ها، دانشجویان و کوریکولوم می تواند به شکست منجر شود.

  کلیدواژگان: پزشکی خانواده، خدمات سلامت، پزشکی عمومی، آموزش پزشکی، خانه سلامت
 • علیرضا شعوری بیدگلی، غلامرضا ویسی*، غلامرضا شریفی راد صفحات 38-48
  مقدمه

  تحول جامعه ی امروز در گرو متحول شدن نظام آموزشی است. دوره آموزشی اصطلاحاتی هم چون ارزیابی، ارزشیابی، اثربخشی، اندازه گیری را به دنبال دارد و ارزشیابی با توجه به اهداف و موضوع اعتباربخشی و اثربخشی بیان می شود. سرعت زیاد تغییر در آموزشی پزشکی، نگرانی هایی را در خصوص کیفیت و اثربخشی آن به دنبال دارد. این مطالعه با هدف تبیین عوامل موثر در اثر بخشی آموزش در مرحله تدوین برنامه ی دوره ی آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی طراحی شد.

  روش ها

  این تحقیق یک مطالعه ترکیبی است که مرحله کیفی مطالعه از نوع تحلیل محتوی، با 30 نفر از اعضای هییت علمی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، با سوالات باز، در مدت 60 -45 دقیقه انجام شد. در بعد کیفی جهت ارزیابی اعتبار یافته ها از معیار چهارگانه Goba و  Lincolnاستفاده گردید. در مرحله کمی، گویه ها در   پرسشنامه ای محقق ساخته با محوریت 14 طبقه اصلی مستخرج از متون مصاحبه با استفاده از طیف لیکرت قرار گرفته و توسط 490 نفر از جامعه آماری تعیین با استفاده از نرم افزار لیزرل و از طریق آزمون تحلیل عاملی اول و دوم و برازش مدل و آزمون معنی دار ضریب همبستگی تعیین اعتبار شدند.

  یافته ها

  در مرحله کیفی از متون مصاحبه ابتدا 60 کد اولیه استخراج و در نهایت 14 طبقه اصلی در مورد عوامل موثر در اثربخشی آموزش در تدوین برنامه دوره آموزشی مشخص شدند. در مرحله کمی نتایج نشان داد که مولفه های نیازسنجی آموزش برای دوره شامل برنامه ریزی (t=21/06 ,p≤0.000)، هدف گذاری آموزشی (t=20/75,p≤0.000)، وجود اساتید توانمند و شایسته (t=19/54,p≤0.000) و تامین منابع مالی مورد نیاز (t=18/50 , p≤0.000) دارای بیشترین اهمیت در تدوین برنامه دوره آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی است.

  نتیجه گیری

  تبیین عوامل موثر در اثر بخشی آموزش در تدوین برنامه ی دوره ی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی نشان داد که از 14 مولفه مشخص شده، 11 مولفه قابلیت اعتماد را داشته و به عنوان فاکتور های موثر و قدرتمند می توان آن ها را ملاکی جهت اثر بخشی بیشتر در طراحی و برنامه ریزی آموزشی مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: آموزش، اثربخشی، برنامه دوره درسی، دانشگاه علوم پزشکی
 • علی پورصفر*، علیرضا حاتم سیاهکل محله صفحات 49-60
  مقدمه

  از آن جا که رسیدن به اهداف سازمان نیازمند عزم جدی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان است، از این رو پژوهش های مرتبط با تعهد سازمانی و زیر مولفه های آن توجه جهانی را به خود جلب کرده است. یافتن عوامل پیشایند و واسطه ای موثر در تعهد کارکنان به ویژه در مراکز درمانی ضروری است. از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین کارکردهای ارشادگری (منتورینگ) و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانی بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی بیمارستان پورسینای رشت تشکیل می دادند. 403 نفر از کارکنان به شیوه ی نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده به پرسشنامه های کارکردهای ارشادگری، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی پاسخ دادند. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS، AMOS و جهت تحلیل روابط میانجی نیز از روش Bootstrap پریچر و هایز (2008) استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص های برازندگی نشان دادند که الگوی پیشنهادی حاضر از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار است و کارکردهای ارشادگری و زیر مقیاس های آن بر تعهد سازمانی اثر مثبت و مستقیم دارد. نتایج نشان داد که بین کارکردهای ارشادگری با تعهد سازمانی(p<0.01,r=0.276)  و بین ارشادگری با عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (p<0.01,r=0.711) و همچنین بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد (p<0.01,r=0.305). نتایج نشان داد که عدالت سازمانی در رابطه ی بین کارکردهای ارشادگری و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش، ارشادگری تاثیر معنی داری بر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دارد. به علاوه، عدالت سازمانی و زیر مقیاس های آن نقش میانجی بین کارکردهای ارشادگری و تعهد سازمانی کارکنان دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود جهت افزایش تعهد و بهبود عدالت سازمانی در محیط های بیمارستانی توجه ویژه به ابعاد ارشادگری گردد.

  کلیدواژگان: کارکردهای ارشادگری، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل میانجی
 • معصومه احدی، عطالله اسدی لویه*، محمدعلی یزدانی پور صفحات 61-70
  مقدمه

  مدیریت دانش برای دستیابی به عملکرد سازمانی قدرتمند بسیار حایز اهمیت است. موفقیت یا شکست در مدیریت دانش به این بستگی دارد که اعضاء سازمان، اطلاعات خویش را چگونه و تا چه اندازه موثر تسهیم و از آن استفاده می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مدیریت دانش با عملکرد پرستاران اورژانس انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش یک مطالعه تحلیلی- مقطعی است بر روی230 پرستار شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهرستان رشت در سال 1396 انجام گرفت. نمونه ها از طریق تمام شماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقیاس اندازه گیری عملکردی و شاخص مدیریت دانش متقی بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.  داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد) و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون لوجستیک) و از طریق نرم افزار آماری SPSS  تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار مدیریت دانش0/54±2/06 و عملکرد پرستاران اورژانس0/57±2/99 بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد پرستاران اورژانس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/198=r و 0/0002=p). همچنین بین زیر مقیاس های عملکرد پرستاران (شایستگی، نگرش، تمایل به بهبود و استفاده از فرایند پرستاری) با مدیریت دانش ارتباط   معنی داری مشاهده نشد (0/0001>p).

  نتیجه گیری

  پرستاری موثر به مهارت های حرفه ای نیاز دارد. به منظور افزایش عملکرد پرستار، دانش و تجربه پرستاران باید در سراسر سازمان شناسایی و به اشتراک گذاشته شود. از این رو مدیریت موثر دانش پرستاری جهت بهبود نتایج عملکرد آن حیاتی است. نتایج مطالعه حاضر می تواند به توسعه سیستم های کارآمد و موثر مدیریت دانش جهت افزایش فرهنگ تسهیم دانش و یادگیری سازمانی کمک کند که منجر به بهبود بهره وری می گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانشپرستاریبخش اورژانس
 • طاهره سیدنوری*، علی خورسندی طاسکوه، زهرا جامه بزرگ، غلامرضا یادگارزاده، حسین عبداللهی صفحات 71-85
  مقدمه

  مامایی رشته ای ممزوج از علم و مهارت است که دارای عقبه حرفه ای پیوسته به زمینه فرهنگی- اجتماعی و روابط انسانی می باشد. آموزش رایج گروه های پزشکی با فلسفه عینیت گرایی، به سازگاری بیمارگونه مامایی و استفاده کم تر مردم از خدمات دردسترس و ارزان این حرفه، منجر شده و محروم ماندن اقشار ضعیف تر جامعه از خدمات سلامت به هنگام، چه بسا عوارض غیرقابل جبران در سلامت و یا حیات آن ها دارد. علاوه برآن، هزینه های گزاف برسیستم سلامت وارد می کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف استخراج مفاهیم و ابعاد پاسخ گویی خدمات مامایی و طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی برآن صورت گرفت.

  روش ها

  پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی حاضر در سال های 1401-1400 در دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. در مرحله پیشین کیفی با روش نظریه داده بنیاد، مصاحبه ی اکتشافی با سوالات نیمه ساخت مند به صورت فردی با مطلعان کلیدی انجام گرفت که به صورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی از اعضای هیات علمی انتخاب شده بودند. نمونه گیری های نظری تا 11 مصاحبه و اشباع داده ها ادامه یافت و فرآیند تحلیل با کدگذاری سه گانه باز، محوری و گزینشی تکمیل شد. در بخش پسین کمی با روش مقطعی توصیفی، اعتباریابی الگوی استخراجی با کمک پرسشنامه محقق ساخت ه ای صورت گرفت که براساس یافته های مرحله کیفی طراحی شده بود. نمونه گیری از اساتید و به شکل غیرتصادفی و با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد و درنهایت تجزیه و تحلیل با کمک آمار توصیفی بیان گردید.  

  یافته ها

  در بخش کیفی مفهوم مامایی پاسخ گو در قالب شش مولفه شامل مبانی پاسخ گویی، پاسخ گویی در چهارچوب اخلاق ی مامایی، حقوقی، قوانین و استانداردهای حرفه ای، اجتماعی و مدل های مامایی استخراج شد و سپس با کمک ابعاد اصلی نظریه داده بنیاد، الگوی مفهومی و فرآیندی آموزشی با عناصر نه گانه اهداف، نقش مدرس، نقش یادگیرنده، تدارک فرصت یادگیری، محتواسازی و دسترسی به منابع، محیط و فضای یادگیری، روش های تدریس، سنجش و ارزشیابی و نتایج یادگیری برای شش مولفه مامایی پاسخ گو طراحی شد. در بخش کمی مولفه های مامایی پاسخ گو و الگوی آموزشی استخراج شده، مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  مامایی پاسخ گو پدیده ای چندوجهی است که برای دستیابی به آن، تحرک رویکردهای سیاست گذاری خدمات سلامت مادران و آموزش مامایی، به سمت جامع نگری بیش تر و اجرای الگوی آموزشی متناسب، ضروری است.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، مدل آموزشی، ماما، پاسخ گویی
|
 • MR. Sabri, Sh .Shahidi, N. Yamani, N. Alimohammadi, M. Khademian, A. Omid, M. Avizhgan* Pages 1-9
  Introduction

  Empowerment workshops are mandatory for faculty in various fields of education, research and culture. The effectiveness of the workshops increases the level of professional commitment and improves the quality of teaching, and ultimately improves the medical and diagnostic services of patients. Despite holding these workshops for many years, less feedback has been reflected on their consequences. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of participating in the mentioned workshops on the quality of teaching and the commitment of the faculty.

  Method

  A cross-sectional analytical study was performed in 2016 at Isfahan Medical School. The statistical population consisted of 538 faculty members working in Isfahan Medical School and sampling included the selected professors (433 people). The scores of teaching quality, professional commitment, evaluation and participation in faculty empowerment workshops in the last five years were obtained. Data were analyzed using Chi-square, t-test and Pearson correlation through SPSS.

  Results

  Of the total faculty, 80% had an evaluation score above 85 (out of 100) and a professional commitment score above 17 (out of 20). The mean scores of teaching quality and professional commitment were 8.85± 0.65, 19.30± 0.85 and direct and significant correlations (r = 0.33 and P <0.001), respectively. The mean evaluation score was 93.07 ± 4.23 out of 100 and had a direct and significant correlation with the empowerment score (r = 0.12 and P = 0.012). Results show that Mean empowerment score was 1.4±1.5 out of 5 and had no significant correlation with professional commitment or teaching quality.

  Conclusion

  The findings showed on the one hand the high scores of the faculty in the quality of teaching, professional commitment and evaluation and on the other hand the low acceptance of the faculty to participate in the workshops and the weak correlation between the two. Given that high face-to-face scores in evaluation can lead to misconceptions about self-efficacy and consequently reduced self-efficacy. Therefore, it is recommended that faculty be empowered in self-assessment.

  Keywords: Faculty Development, Faculty Member, Teaching, Professional Commitment
 • A .Eisanazar, Z. Reihanian, SAR .Hamdi, N .Mirfarhadi* Pages 10-17
  Introduction

  Nowadays critical thinking and academic self-efficacy play an important role in supporting academic progress in higher education and achieving success in the work environment. Therefore, the present study was conducted to determine the relationship between the tendency to critical thinking and academic self-efficacy Medical Clerks and Interns Students of Guilan University of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional analytical study was performed on 145 medical students in medical clerks and internships in 2021. Two questionnaires including critical thinking questionnaire and students’ academic self-efficacy questionnaire and demographic information were provided to the students. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics of the test (chi-square, independent t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient) through spss.

  Results

  The results showed that a statistically significant relationship between academic self-efficacy and students' grade point average (P>0.001, x2=14.38). The study of students' critical thinking in three areas of creativity, maturity and commitment showed that 124 people (85.5%) had strong critical thinking.Also, There was a statistically significant difference between the tendency to critical thinking score with female gender (P=0.038, t=2.10), older age category (P=0.016, t=2.45) and higher academic average (P>0.001, f=11.78). Pearson correlation coefficient showed a positive correlation between tendency to critical thinking and academic self-efficacy(P>0.001, r=0.244)

  Conclusion

  Due to the relationship between the tendency to critical thinking and academic self-efficacy in medical students, training and strengthening critical thinking in medical students can strengthen their professional self-efficacy and professional growth.

  Keywords: Medical Student, Critical Thinking, Self-Efficacy, Medical Education
 • H. Ostadhasanloo, F. Mahmoodi*, Y.Adib, V .Zamanzadeh Pages 18-28
  Introduction

  Nowadays, simulation in nursing education is a constant component in preparing and improving the clinical performance of nurses and is part of the curriculum of most undergraduate nursing programs. The aim of this study was to design a curriculum model based on simulation in nursing education through synthesis research method.

  Methods

  This qualitative research with aim of identifying components of curriculum based on simulation using directed content analysis method has been done The inclusion criteria for this study included all valid scientific research related to the subject between 2007 and 2021. By regular searches in the databases of PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Eric, Springer, CINAHL, 230 identified studies and 80 studies for the final review was selected. The researcher-made worksheet form was used to collect, record and report the initial research information. Findings were analyzed using the seven-stage qualitative content analysis. To ensure the coding method, two evaluators were used to re-codify the findings and to confirm the reliability of the Cohen Kappa coefficient formula was used. In this study, the agreement between the evaluators was 0. 81 or 81%.

  Results

  Based on the results, the logic of this curriculum includes increasing critical thinking, increasing self-esteem, increasing competence, increasing team, and group cooperation, increasing self-efficacy, increasing patient safety, and its goals include creating basic knowledge, acquiring diagnostic skills, assistance Transferring learning, reducing the gap between clinical environments and theory classes, helps to increase the attractiveness of education, which can be achieved through methods such as role-playing, collaborative learning, problem-based learning, and so on.

  Conclusion

  The results showed that the simulation-based curriculum could fill the gap between theory and practice in nursing education.

  Keywords: Curriculum model, simulation, education, nursing
 • A. Heidarzadeh*, M. Nojomi, M. Alvandi, A. Mohammadi, F .Mohseni, P. Naghshpour Pages 29-37
  Introduction

  Family physicians in Iran suffer from lack of relevant knowledge, competencies, and skills. Improving the training program requires examining the currently provided education in the field of Family Physician. This study aimed to evaluate the current status of Family Physician’s Education and training in Iranian medical schools.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted using mixed methods combining the elements of quantitative and qualitative research. Data was collected using both close-ended and open-ended author-made questionnaires. Participants in the study were all vice chancellors or heads of social and family departments of public and private Medical Sciences Universities and International Campuses in the country.

  Results

  While studying general medicine, the conditions for students’ participation in the field of family medicine in most Medical Universities is not available, so that a maximum of 37% of medical universities in the internship course and at least 12% of universities in the clinical preparation course, have provided the opportunity for students to attend in this area. The lowest number of days dedicated to this program was during the basic sciences course, while the internship course dedicated the highest number of days. Also, qualitative results showed that challenges of the Family Physician’s training program are related to clinical education groups, comprehensive health centers, infrastructure, students, and Family Physician’s education curriculum. It is necessary to reform rules and regulations, structures, education, and motivation to overcome current challenges.

  Conclusion

  The results indicate that the education and training of family physicians in Iran face many challenges, and any planning to expand the current program without careful consideration and overcoming the challenges related to clinical education groups, comprehensive health centers, infrastructure, students, and curriculum, may lead to failure.

  Keywords: Family physician, Health services, General medicine, Medical education, Health houses
 • AR. Shouri Bidgoli, GR. Vaisi*, GR. Sharifi Rad Pages 38-48
  Introduction

  The evolution of today's society depends on the evolution of educational systems. An educational course covers subjects such as evaluation, assessment, efficacy, and measurement. Assessment is defined in terms of goals and the subjects of accreditation and efficacy. The rapid pace of change in medical education raises concerns about its quality and effectiveness. This study was designed to explain the factors involved in the efficacy of education in developing educational curricula for medical universities.

  Method

  This research is a mixed-methods study in which the qualitative stage was content analysis with a statistical sample of 30 faculty members based on purposeful sampling and semi-structured interviews with open-ended questions, each lasting for 45-60 minutes. In the qualitative part, the four Goba and Lincoln criteria were used to validate the findings. In the quantitative part, a researcher-developed questionnaire was used which consisted of 14 items extracted from an interview using the Likert scale by 490 people from the statistical population. The questionnaire was validated using LISREL 8.5, confirmatory and exploratory factor analysis, goodness of fit, and correlation coefficient statistics.

  Results

  From the interviews, first, 60 items were extracted and then 14 items were specified concerning the effective factors involved in the efficacy of education in developing the curricula of an educational course. Needs assessment components of the course, course planning (t=21/06 ,p≤0.000), educational objectives of the course (t=20/75 ,p≤0.000,empowered professors (t=19/54,p≤0.000) and the required resources (t=18/50 , p≤0.000) were of the highest degree of importance.

  Conclusion

  the explanation of the factors involved in the efficacy of education in developing educational curricula of medical universities showed that 11 of the 14 identified components were dependable and can be regarded as effective and strong factors in the development of educational programs.

  Keywords: Education, Effectiveness, Codification of curriculum, Medical University
 • A. Poursafar*, AR. Hatam Siahkalmahaleh Pages 49-60
  Introduction

  Since achieving the goals of the organization requires serious will and commitment of employees to the organization and research related to organizational commitment and its sub-components has attracted the global attention So ,It is necessary to find antecedents and mediators affecting the commitment of employees, especially in medical centers. Therefore, the aim of this study was to determine the mediating role of organizational justice in the relationship between mentoring functions and organizational commitment in hospital staff.

  Methods

  This is a correlational study based on structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all staff of Poursina Hospital in Rasht. 403 employees were selected by quota sampling method. The selected samples answered the Mentoring Function Questionnaire, Organizational Justice Questionnaire and Organizational Commitment Questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling through SPSS and AMOS. To analyze the mediating relationships, the Bootstrap method with Preacher and Hayes' Macro (2008) program was used.

  Results

  Fit indicators showed that the proposed mediation model has a good fit with the data and its functions and subscales have a positive and direct effect on organizational commitment . Results show that there is positive and significant relationship between mentoring functions and organizational commitment (p<0.01,r=0.276) also ,between mentoring and organizational justice respectively (p<0.01,r=0.711).in this regards,between organizational justice and organizational commitment,there is positive and significant relationship(p<0.01,r=0.305). findings indicate that organizational justice has immediate role between mentoring function  and organizational commitment.

  Conclusions

  According to the research results, guidance has a significant effect on organizational justice and organizational commitment of employees. In addition, organizational justice and its subscales mediate the role of guidance and organizational commitment of employees. Therefore, in order to increasing commitment and improving organizational justice in hospitals, special attention to mentoring dimensions is suggested.

  Keywords: Organizational Justice, Mentoring Functions, Organizational Commitment, Structural Equation Model, Mediating Analysis
 • M .Ahadi, A. Asadi*, MA. Yazdanipour Pages 61-70
  Introduction

  Knowledge management is very important for achieving a powerful organizational performance. The success or failure of knowledge management depends on how the organization's members share and use their information effectively. The aim of this study was to determine the relationship between knowledge management and emergency nursing function.

  Methods

  This descriptive-analytic study was performed on 230 nurses working in the emergency department of educational centers in Rasht city in 2017. Samples entered the study through census. Data collection tools include demographic information questionnaire, functional measurement scale and knowledge management index  that were valid. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (Spearman correlation coefficient and logistic model ) in SPSS.

  Results

  The mean and standard deviation of knowledge management was 2.06± 0.54  and the performance of emergency nurses was 2.99 ± 0.57. The results of Spearman's correlation coefficient showed that there was a positive and significant relationship between knowledge management and the performance of emergency nurses.  (P= 0.0002 and r=0.198). There was no significant relationship between nurses' performance sub-scales (competence, attitude, desire to improve and use nursing process) with knowledge management (p <0.0001).

  Conclusion

  Effective nursing requires professional skills. In order to have a higher performance of a nurse, there is aneed to identify and share knowledge and experience of the nurses in the organizations. Therefore, effective management of nursing knowledge is vital for improving its performance outcomes. The results of the study can contribute to the development of efficient and effective knowledge management systems to enhance the culture of knowledge sharing and organizational learning that leads to improved productivity.

  Keywords: Knowledge Management, Performance of the Nurses, Emergency Department
 • T .Seyednoori*, A. Khorsandi Taskoh, Z. Jamehbozorg, Gh.Yadegarzadeh, H .Abdollahi Pages 71-85
  Introduction

  Midwifery is a discipline mixed with science and skills that has a professional background of socio- cultural and human relations. The current education of medical groups with the philosophy of objectivism has led to the morbid adaptation of midwifery and less use of available and inexpensive services of this profession. Not only lack of timely health services receiving by the weak level of society has irreoverable consequences in health or life, but also it imposes huge costs on the health system. Therefore, the current research was conducted with the aim of extracting the concepts and dimensions of accountability of midwifery services and designing and validating the educational model based on it.

  Methods

  This exploratory sequential mixed study was done 2021 to 2022 at Allameh Tabatabai University, Guilan University of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Rasht branch. In first qualitative stage with grounded theory method, personal exploratory interviewes were conducted by a semi- structured questionnaire and the Key informants that were selected from the faculty members in form of mostly purposeful sampling. Theoretical sampling was continued until the data saturation with 11 infotmants. The analysis process was completed with  triple open, axial and selective coding . In the last part, the validation of the extractive model was done by a descriptive cross- sectional quantitative method, with a researcher- made questionnaire, which was designed based on the findings of the qualitative stage. Sampling of professors was done by non- randomly purposeful and snowball methods and finally the analysis was performed with descriptive statistics.

  Results

  In the qualitative part, the concept of accountable midwifery were extracted in six components including the basics of accountability, accountability in midwifery ethics framework, accountability within the legal framework, accountability within the framework of professional rules and standards, accountability in the social framework and accountability within the midwifery models .Then, with the main dimensions of the Grounded theory, educational model was desighned with nine basic elements of objectives, teacher role, learner role, providing learning opportunities, content creation and access to resources, learning environment, teaching methods, assessment and evaluation and the learning outcomes for six components of accountable midwifery. In the quantitative part, components of accountable midwifery and extracted educational model were confirmed.

  Conclusion

  Accontable midwifery is a multifaceted phenomenon, and to achieve it, we need necessarily move the policy approaches of maternal health services and midwifery education towards more comprehensiveness and the implementation of a suitable educational model.

  Keywords: Validation, Educational model, Midwife, Accountability