فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محبوبه پورمحمدی ماهونکی*، حامد قوام صفحات 7-26
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرایند تربیت دختران در جهت پذیرش نقش های جنسیتی در نظام تربیت مدرسه ای با نگاهی به آراء و اندیشه های آیت الله خامنه ای است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و براساس نتایج بدست آمده که ضرورت مهارت آموزی برای ایفای نقش های جنسیتی دختران در نظام تربیت مدرسه ای، بر کسی پوشیده نیست و لذا مدرسه باید تربیت جنسیتی دختران را به عنوان اهم اهداف خود تعریف نماید. آمادگی برای پذیرش نقش ها تنها با تبیین و توجیه و ارایه واحدهای درسی امکان پذیر نیست، بلکه فرایند تربیت در مدرسه و با مشارکت خانواده باید به گونه ای طراحی شود که دختران در پایان دوره مدرسه و همزمان با آغاز جوانی، برای پذیرش نقش های خود از لحاظ روحی آماده و از لحاظ جسمی توانمند بوده و مهارت های لازم را کسب کرده باشند. این فرایند در برخی مهارت ها از دوره دبستان، و در برخی دیگر، از دوره متوسطه باید آغاز و تثبیت شود.
  کلیدواژگان: تربیت جنسیتی، هویت زن، دختران، آیت الله خامنه ای، نقش های جنسیتی، نظام تربیت مدرسه ای
 • علی ابراهیمی نیا* صفحات 27-44
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش سرمایه روانشناختی در تربیت دینی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد سرمایه روان شناختی و مولفه های اساسی آن در کنشگری دینی می تواند منبعی برانگیزاننده و استمراربخش باشد و احتمال رسیدن به بهجت درونی و معنوی و قدرت روحی و کسب صفات الهی را افزایش دهد. به عبارت دیگر، سرمایه روانشناختی مسیر رسیدن به خداگونگی افراد - به عنوان غایت تربیت دینی- را هموار می سازد و توان و انرژی روانی لازم را در شرایط دشوار و محدودیت ها، موانع و استمرار فعالیت ها تامین می نماید. مولفه های سرمایه روانشناختی و تربیت دینی به طور مستقیم یا با طیف معانی مولفه ها درهم تنیده شده اند؛ به طوری که چهار مولفه سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) می توانند یکی از پیش آیندهای ایجاد و تداوم رفتار های دینی محسوب شوند و افراد با داشتن این سرمایه، آمادگی لازم را برای ورود به صحنه عمل، پیدا کنند و از پشتکار، مقاومت و سرسختی (صبر) برای دستیابی به اهداف برخوردار شوند.
  کلیدواژگان: تربیت دینی، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، خوش بینی، امیدواری، تاب آوری
 • مرتضی پورشیرازی* صفحات 45-68
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان مقطع چهارم ابتدایی بر اساس روش های تربیت دینی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده، و پس از بررسی نظریات و دسته بندی های ارایه شده از روش های تربیت دینی (اسلامی)، دسته بندی باقری (1396) برای تحلیل محتوا انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان دهنده یک سیر دارای افت و خیز در تمرکز بر استفاده از روش های تربیتی دینی در قسمت های گوناگون کتاب هدیه های آسمان مقطع چهارم ابتدایی است. یکی از نقاط قوت کتاب، عدم تمرکز بر یک روش، در سرتاسر کتاب است که به علت وجود موضوعات متفاوت و تفاوت فردی دانش آموزان مناسب تلقی می شود. همچنین با توجه به ویژگی های سنی این دانش آموزان، توجه خاص به روش های منتج از پنج اصل شامل تحول باطن، آراستگی، تغییر ظاهر، تعقل و تذکر، مناسب به حساب می آید، زیرا این دوره سنی زمان مناسبی برای شکل گیری تربیت مناسب عقلانی-عاطفی است. در مجموع توجه به سایر روش های تربیت دینی در این کتاب به منظور بهبود و ارتقاء آن ضروری است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب هدیه های آسمان، مقطع چهارم ابتدایی، روش های تربیت دینی
 • نجمه سلطانی نژاد* صفحات 69-86
  هدف این پژوهش، معرفی برنامه درسی ممدوح و مذموم - و کیفیت عناصر آن - از منظر تربیت اسلامی و با تاکید بر اندیشه های تربیتی آیت الله جوادی آملی است. به این منظور و در ذیل این مساله به بررسی انسان و تفکرات حاکم بر جوامع انسانی پرداخته شده است. برای تحقق این هدف از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. پژوهش حاضر به دو رویکرد ممدوح و مذموم در برنامه درسی توجه دارد که هر یک هدف، روش، محتوا و شیوه ارزشیابی خاص خود را دارند. غایت در یک رویکرد اصالت ماده و حس و در دیگری فراتر از ماده، یعنی باور به امور مجرد است. معیار ارزشیابی فعالیت های آموزشی در برنامه درسی مذموم، بر مبنای ملاک های از پیش تعیین شده و در برنامه درسی ممدوح برحسب تاثیر یک محصول تازه تدوین شده می باشد. لذا، می توان اذعان داشت که فلسفه تعلیم و تربیت در جوامع اسلامی این ظرفیت را دارد که نظریه های متفاوتی را در خود برویاند و جامعه بشری را در مقابل افقی نو از اندیشه های تربیتی قرار دهد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تعلیم و تربیت، رویکرد ممدوح (الهی)، رویکرد مذموم (غیر الهی)، تربیت اسلامی، آیت الله جوادی آملی
 • زهرا عواطفی*، محمدجواد فلاح صفحات 87-112

  هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی تاثیرگذار در تدریس، براساس آموزه های اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هدف از یادگیری و آموزش، تربیت و رشد معنوی بوده که نتیجه آن سعادت و قرب الهی است. این مبانی در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری تدریس تاثیرگذار خواهد بود. در این پژوهش، مبانی تاثیرگذاری چون فاعلیت و تاثیر حق در تدبیر انسان و عالم، امانت انگاری علم و متعلم، دو بعدی بودن انسان؛ برخورداری های فطری، کرامت مندی انسان، نیازمندی انسان به دیگران در شیون حیات، خطاپذیری معارف بشری، تاثیر نیت در امر آموزش، تفاوت انسان ها در ظرفیت ها و قابلیت ها، اختیارمندی انسان در آموزش، مورد بازخوانی قرار گرفته و تاثیر آن در قلمرو آموزش تبیین گردید.

  کلیدواژگان: تدریس، اخلاق اسلامی، مبانی اسلامی، آموزش، تعلیم و تربیت
 • علی بابایی*، سپیده باندری صفحات 113-127
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از منظر توجه به اخلاق زیست محیطی است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل کتاب های هدیه آسمانی پایه دوم تا پایه ششم مقطع دبستان می باشد و بدون نمونه گیری به صورت سرشماری محتوای همه کتاب ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی  209 مرتبه به اخلاق زیست محیطی اشاره شده است؛ اما در اشاره به مولفه های زیست محیطی، تعادل رعایت نشده است. به ترتیب مولفه های درختکاری و حفاظت از محیط زیست (26 فراوانی) و مولفه رعایت حقوق حیوانات (9 فراوانی) بیشترین و کم ترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند، اما به برخی از مولفه های دیگر هیچ گونه اشاره ای نشده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب هدیه های آسمانی، مقطع ابتدایی، اخلاق زیست محیطی، محیط زیست
|
 • Mahboube Pourmohamadi *, Hamed Ghavam Pages 7-26
  The purpose of the present study is to review the process of girls' education to accept gender roles in the school educational system with an approach on the ideas of Āyatollāh Khāmene'i. The research method is descriptive-analytic and according to the results, the necessity of skill learning to play female gender roles in the school educational system is undeniable; therefore, schools ought to consider girls' gender education as one of the most important goals in their agenda. Preparation to accept gender roles is not feasible merely through explanation, justification, and curricular courses, but rather the process of education should be arranged with the cooperation of families at school so that the girls by the end of their school and the start of their youth would have become mentally and physically ready and capable to accept their roles by the essential skills they learned at school. The procedure of teaching some skills should start from the elementary school and for some other skills, it should begin from the secondary school and be stabilized therein.
  Keywords: Gender education, Woman Identity, girls, Āyatollāh Khāmene'i, Gender Roles, School Educational System
 • Ali Ebrahimi Niia * Pages 27-44
  The purpose of the present study is to explain the role of psychological assets in religious education. The research method is descriptive-analytic and the results showed that psychological assets and its main components can be the inspiring source to continue religious activity and increases the chance of reaching inner peace, spiritual power to acquire divine attributes. In other words, features of psychological assets facilitate the way of becoming like God -as the goal of religious education- and provide necessary mental power and energy for people at difficulties, limitations, and obstacles to continue their activities. Components of psychological asset and religious education either directly or through a range of component meanings are interrelated; so that 4 components of psychological asset (self-efficiency, hopefulness, optimism, and resilience) can contribute to creating and continuing religious behaviors. As a result, people can prepare themselves to undertake action and achieve perseverance, resilience, and endurance (patience) to reach their goals.
  Keywords: Religious Education, Psychological Asset, Self-efficiency, Optimism, Hopefulness, Resilience
 • Morteza Pourshirazi * Pages 45-68
  The purpose of the present study is content analysis of the book Hedye-hāy-e Āsemāni in the fourth elementary grade based on religious educational methods. The method of research is qualitative content analysis, and after the review of the presented theories and classifications of religious (Islamic) education methods, the dichotomy of Bāqeri (2017) was chosen for content analysis. The research results show that there is a rising and falling trend in focusing on the use of religious education methods throughout different sections of the fourth elementary grade book Hedye-hāy-e Āsemāni. One of the positive points about the book is that it does not concentrate on a single method, which is considered suitable due to different subjects in the book and personal differences between students. Moreover, with respect to the age properties of students, paying special attention to the methods relying on five principles of transformation of conscience, tidiness, changing appearance, rationality, and admonition are considered appropriate since the students' age is a suitable time to internalize appropriate rational-emotional education in them. In general, it seems necessary to pay attention to other religious educational methods in the book too for its improvement and betterment.
  Keywords: Content Analysis, Hedye-hāy-e Āsemāni, Fourth Elementary Grade, Religious Education Methods
 • Najmeh Soltaninezhad * Pages 69-86
  The purpose of the present research is to introduce a praised and reprehensible curriculum –as well as the quality of its elements- from the view of Islamic education with an emphasis on the ideas of Āyatollāh Javādi Āmoli. In this regard, mankind and the predominant ideology in human society was studied and to this aim, the method of qualitative content analysis was used. The present research, focused on both praised and reprehensible approaches to curriculum planning as each of which has a special purpose, method, content, and assessment method. The goal of one is materialism and of another is metaphysics or belief in incorporeal issues. The criteria for the assessment of educational activities in the reprehensible curriculum is based on predetermined indices while in the praised curriculum, it is based on the effect of a newly made product. Therefore, it can be confirmed that the philosophy of education and upbringing in Islamic societies has the potential to develop various theories in itself and open a new horizon of pedagogical ideas in front of human society.
  Keywords: curriculum, Education, Upbringing, Praised Approach (Godly), Reprehensible Approach (Not Godly), Islamic Pedagogy, Āyatollāh Javādi Āmoli
 • Zahra Avatefi *, Mohmmadjavad Fallah Pages 87-112

  The purpose of the present study is to explain the role of psychological assets in religious education. The research method is descriptive-analytic and the results showed that psychological assets and its main components can be the inspiring source to continue religious activity and increases the chance of reaching inner peace, spiritual power to acquire divine attributes. In other words, features of psychological assets facilitate the way of becoming like God -as the goal of religious education- and provide necessary mental power and energy for people at difficulties, limitations, and obstacles to continue their activities. Components of psychological asset and religious education either directly or through a range of component meanings are interrelated; so that 4 components of psychological asset (self-efficiency, hopefulness, optimism, and resilience) can contribute to creating and continuing religious behaviors. As a result, people can prepare themselves to undertake action and achieve perseverance, resilience, and endurance (patience) to reach their goals.

  Keywords: Religious Education, Psychological Asset, Self-efficiency, Optimism, Hopefulness, Resilience
 • Ali Babaei *, Sapide Banderi Pages 113-127
  The purpose of the present study is the content analysis of the elementary school book Hedye-hāy-e Āsemāni from the view of environmental ethics. The research method was content analysis and the statistical population consisted of all books of Hedye-hāy-e Āsemāni from the 2nd until 6th grades in the elementary school. The content of all books was analyzed without any sampling and the results showed that it was referred to environmental ethics for 209 times but there was no balance in making a reference to environmental indices. The indices of planting trees and environment protection have the highest frequency of 26% and observations of animal rights has the least frequency of 9% but there is no mention of other environmental criteria in the books.
  Keywords: Content Analysis, Hedye-hāy-e Āsemāni, elementary school, Environmental, Environment