فهرست مطالب

برنامه ریزی منطقه ای - پیاپی 46 (تابستان 1401)
 • پیاپی 46 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/16
 • تعداد عناوین: 22
|
 • محمد شعبانی* صفحات 1-16
  تبخیر یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژی می باشد که نقش بسیار مهمی در مدیریت منابع آب و محیط زیست دارد. اطلاع از میزان هدر رفت آب در اثر فرآیند تبخیر در یک منطقه بالاخص در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود منابع آب مواجه هستند، یکی از مهمترین اصول مدیریتی در برنامه ریزی منطقه ای است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر روزانه در ایستگاه هواشناسی شهرستان شیراز و قابلیت تعمیم آن در ایستگاه هواشناسی شهرستان زرقان واقع در استان فارس می باشد. برای این منظور تعداد 1775 داده هواشناسی روزانه شامل دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، ساعت آفتابی جمع آوری و مقدار تبخیر روزانه با استفاده از چهار مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد گردید. جهت مدل سازی در این تحقیق از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع سیگموییدی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از چهار مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس معیارهای ضریب تعیین (R2)، ضریب ناش-ساتکلیف (NSC) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSe) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در ایستگاه هواشناسی شیراز مدل 4 با ساختار 1-6-5 نرون، دارای RMSe کمتر و R2 و NSC بالاتر در هر دو مرحله آموزش و آزمون نسبت به دیگر مدل ها می باشد و به عنوان مدل برتر جهت پیش بینی میزان تبخیر روزانه در شهرستان شیراز انتخاب گردید. نتایج حاصل از تعمیم پذیری مدل 4 با ساختار 1-6-5 در ایستگاه هواشناسی زرقان نیز نشان از دقت بالای این مدل در پیش بینی تبخیر روزانه در این ایستگاه دارد. بنابراین می توان از مدل 4 به عنوان مدل مناسب جهت پیش بینی مقادیر تبخیر روزانه در شهرستان زرقان برای دوره هایی که اندازه گیری تبخیر انجام نشده است، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تبخیر، شبکه عصبی مصنوعی، تعمیم پذیری مدل، شهرستان شیراز، شهرستان زرقان
 • امیر کرم، انسیه میهن پرست* صفحات 17-32

  ژیوتوریسم پدیده نوپایی است که اخیرا در ادبیات گردشگری وارد شده و مقبولیت جهانی پیدا نموده است. همچنین توریسم پدیده ای اجتماعی، فرهنگی، تجاری بوده، که مستلزم جابجایی مردم به مکانی غیر از محل سکونت و کار خود است. گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است. بسیاری از سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. با توجه به همین نقش و جایگاه، گردشگری یک مکان نه تنها می تواند در توسعه آن مکان موثر باشد بلکه روند توسعه برخی شاخص ها در محیط پیرامون خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. .بدیهی است گسترش فعالیت های ژیوتوریسمی می تواند به درآمدزایی و اشتغال ساکنان مناطق دارای این جاذبه ها بیانجامد. گستره طالقان در میان دره ای در بخش جنوبی البرز مرکزی واقع شده ، این منطقه با توجه به خصوصیات زمین شناسی و اقلیمی، چشم اندازها و سایت های ژیومورفولوژیک و زمین شناختی ، کانونی جاذب برای گردشگران استان های البرز وتهران محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی های میدانی و مطالعات طبیعی، جاذبه ها و ژیوسایت های منطقه شناسایی و به نقشه درآمده اند. سپس با استفاده از روش کوبالیکوا(2013)،پتانسیل ژیوتوریسم در 18سایت منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.این جاذبه ها و سایت ها شامل غارها، آبشارها،دریاچه ها و روستاها با چشم اندازهای ویژه و هدف گردشگری هستند.نتایج نشان داد که حداقل 6 ژیوسایت دارای ارزش بالایی هستند و مابقی سایت ها نیز ارزش متوسطی دارند. سایت های دریاچه سد طالقان ،روستای اورازان، آبشار کرکبود، آبشار اورازان، روستای دیزان و دریاچه غمیش دارای بالاترین پتانسیل های ژیوتوریسمی هستند. در حال حاضر سایت های مورد بررسی دارای ارزش علمی - ذاتی و آموزشی بیشتری هستند، لیکن با برنامه ریزی و مدیریت صحیح و سرمایه گذاری می توان از ارزش های اقتصادی و اکتسابی پتانسیل این ژیوسایت ها حداکثر استفاده را به عمل آورد. از این رو برنامه ریزی مناسب خدمات و زیر ساخت ها دراین زمینه، می تواند به اقتصاد محلی ومنطقه ای کمک نماید.

  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئومورفولوژی، جاذبه های گردشگری، روش کوبالیکوا، طالقان
 • محمدهادی فتاحی*، محمد حسینی، سارا رحمتی صفحات 33-48

  فرآیند توسعه منطقه ای با تکیه بر پتانسیل های طبیعی و زیست محیطی آن گامی بلند در راستای توسعه پایدار است. یافتن مکانهایی که ظرفیت ایجاد هسته های رونق اقتصادی و اجتماعی را در منطقه ایجاد نمایند اولین گام توسعه است. تالاب ها از ذخایر استراتژیک طبیعی مناظق در ایجاد تحولات مثبت در بخش کشاورزی، دامپروری و گردشگری میباشند که متاسفانه بسیاری از آنها دستخوش نابودی بواسطه خشکسالی و یا عملکردهای غلط انسانی شده اند. بخش مهمی از خشکی تالاب ها ناشی از عدم تامین حق آبه تالاب ها و همچنین برداشت بی رویه منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز تالاب است. هدف از انجام این پژوهش مطالعه امکان احیای تالاب زرقان با استفاده از هدایت جریان سطحی و پساب فاضلاب شهر زرقان و حومه در راستای توسعه منطقه ای می باشد. با در نظر گرفتن سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی در منطقه، جهت فرآیند تصمیم گیری در امر تخصیص از مدل حل اختلاف Nash استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی- بهینه سازی تالاب و بیشه زرقان چنان که انتظار می رود نشان داد که در وضعیت موجود مصرف کننده ی بالادست تالاب و بیشه زرقان با صرف هزینه کمتر نیاز آبی خود را تامین کرده و در ماه های کم آبی با کمبود آبی کمتری مواجه خواهد بود اما بطورکلی برای کل دشت زرقان، با توجه به مقادیر برداشت از آب های سطحی و زیرزمینی که به ترتیب mcm82/1 وmcm32/1 در سال می باشد، نیاز آبی تالاب تامین نمی شود و با کمبود آب به میزان mcm86/1 در سال روبه رو است. نتایج حاصل از شبیه سازی-بهینه سازی و مدلNash در مطالعه ی موردنظر برای سال آبی تالاب نشان داد که سیستم با کمبودهای آبی بسیاری روبرو می باشد و از این جهت امکان احیای تالاب بصورت پایدار با شرایط فعلی نیست.

  کلیدواژگان: خشکسالی، تالاب زرقان، جریان سطحی، پساب فاضلاب، مدل Nash
 • چنور محمدی، حسین نظم فر* صفحات 49-61
  مقوله سلامت یکی از شاخص های اصلی توسعه یا فتگی جوامع برشمرده می شود؛ زیرا سلامتی مهم ترین عامل توسعه و ضامن بقای هر جامعه است و برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یکی از اصول سلامت، با هدف ارتقا و تامین سلامت افراد، یکی از ارکان مهم پیشرفت هرجا معه ای را تشکیل می دهد. جامعه ی آماری این پژوهش پنج استان منطقه زاگرس(ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) می باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت توزیع فضایی شاخص سلامت و رتبه بند ی و سطح بند ی استان های منطقه زاگرس می باشد، که داد ه های مورد نیاز از سالنامه آماری 1394 پنج استان مذکور گرفته شده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی و مدل COPRAS با استفاده از 42 معیار بخش سلامت به رتبه بندی و سطح بندی استان ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ضریب توسعه از (72/42) تا (100) در نوسان است. به طوری که استان همدان با (100) امتیاز در رتبه اول و توسعه ، استان لرستان با (47/96) در رتبه دوم و نسبتا توسعه یافته، استان کرمانشاه با (67/94) امتیاز در رتبه سوم و نسبتا توسعه یافته ، استان کردستان با (36/86) امتیاز در رتبه چهارم و نسبتا توسعه یافته و در آخر استان استان ایلام با (72/42) امتیا ز در رتبه پنجم و در حال توسعه از لحا ظ شاخص سلامت می باشند، این نتایج نشان از تفاوت استان های منطقه زاگرس در برخورداری از شاخص سلامت دارد.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، شاخص سلامت، COPRAS، منطقه زاگرس
 • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پورنوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی صفحات 62-76

  امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسایی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعا 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی - تورانی (4.197)، هیرکانی - خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس - عمانی (3.178) می باشند.

  کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، شاخص محیط زیستی، محیط جغرافیایی، مناطق اکولوژیک
 • اصغر محمدی*، منصور حقیقتیان، حسین بهزادفر صفحات 77-92
  خشکسالی و تاثیرات اقلیمی، کم آبی را به بحران اساسی در پایداری حیات اقتصادی و سیاسی بسیاری از روستاها در مناطق خشک و نیمه خشک تبدیل نموده است. درحال حاضر خشک شدن رودخانه زاینده رود از مهم ترین چالش های اصفهان است؛ که علاوه بر تنش های اجتماعی سبب بروز بسیاری از تاثیرات سیاسی و اقتصادی نیز شده است و شعاع تاثیرات آن در شرق اصفهان بیش از سایر مناطق بوده است. از این رو پژوهش کاربردی حاضر با هدف واکاوی خشکی زاینده رود و پیامدهای اقتصادی- سیاسی آن برجامعه کشاورزان شرق اصفهان با روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوار کشاورز شرق اصفهان بودند(41000 =N)؛ که بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای تعداد (380) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار amos و Lisrel صورت گرفت. یافته های تحقیق وجود تبعات اقتصادی- سیاسی خشک شدن رودخانه زاینده رود را بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان تایید نمودند. و نتایج آزمون فرید من نشان داد که از بین شش عامل در نظرگرفته شده، عامل قیمت املاک و مستغلات، در بالاترین رتبه(45/4) و عامل امنیت اقتصادی در پایین ترین رتبه (57/2) قرار دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که ضریب إستاندارد و مقدار T محاسبه شده تبعات اقتصادی و سیاسی خشکی رودخانه زاینده رود در عامل هایی همچون قیمت املاک و مستغلات(71/.)، امنیت اقتصادی(87/.) و سرمایه سیاسی(61/.)، کاهش چشم گیری در بین جامعه کشاورزان شرق اصفهان داشته، درعامل وابستگی کشاورزان به دولت (59/.)، افزایش و در عامل هایی همچون شیوه زیست مادی(73/.) و وضعیت اقتصادی(75/.) مردم نیز تغییرات واضح و آشکاری داشته است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، بحران آب، پیامد اقتصادی، سرمایه سیاسی، شرق اصفهان
 • سید امیرمحمد علوی زاده*، علی ایزدی صفحات 93-111

  امروزه با توجه به شرایط، دست اندازی به اراضی بکر و دست نخورده روستاها، بالاخص روستاهای ییلاقی خوش آب و هوا و مستعد در اطراف شهرهای بزرگ و کلان شهرها امری فراگیر است. این موضوع وقتی بحرانی تر می شود که ویلاسازی وخانه های ییلاقی شکلی مدگونه و به تبعیت از مد روز به خود می گیرد؛در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی بوده است و با فرمول کوکران97 خانوار در سطح محدوده مورد مطالعه، حجم نمونه تعیین گردید. داده ها بخشی، براساس مطالعات میدانی: پرسشنامه، مشاهده: شاخص های انتخابی و محقق ساخته و بخشی دیگر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب روایی پرسشنامه نیز برابر با 90/0 بدست آمده است. در این میان، برای رتبه بندی شاخص های مورد مطالعه، از نظر میزان اثر گذاری عوامل موثر بر تغییرکابری اراضی کشاورزی از مدل (ANP) و برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق موید آن است که در روستای ییلاقی سیرچ به طور متوسط 54 و 20 درصد از ساکنین معتقد هستند که اثر عامل اقتصادی را بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی، متوسط و زیاد ارزیابی کرده اند. از این رو ثروت طلبی بهره برداران، درآمد طلبی روستاییان، ضعف بنیه مالی روستاییان (کشاورزان)، کم ارزش بودن زمین روستایی نسبت به شهر، افزایش هزینه ای زندگی روستایی، رواج مشاغل کاذب و درآمد مطلوب برخی از آنها (گرایش به سمت قاچاق و...) از نظر ساکنین کاملا ملموس است. برای بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر تغییر کاربری در خانوارهای روستایی در محدوده مورد مطالعه و تبدیل آن به باغ ویلا ، از آزمون همبستگی پیرسون (Pearson) استفاده شده است. نتایج تحقیق موید آن است که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. عوامل موثر در تغییر کابری اراضی کشاورزی در خانوارهای روستایی و تبدیل آن به باغ ویلا 572/0 می باشد که با توجه به مقادیر حاصل، با سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت که بین این دو متغیر، ارتباط مستقیم و معنادار با همبستگی متوسط برقرار می باشد.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری، باغ ویلا، اراضی کشاورزی، روستای سیرچ
 • مانا کشوردوست، تیمور آمار حاجی شیرکیا* صفحات 112-126
  امروزه گردشگری ساحلی با رشدی فزاینده به عنوان عاملی موثر در شکل دهی کانون های توسعه در سایت های ساحلی مناطق روستایی مطرح گردیده است. روستاهای ساحلی شهرستان رشت با چشم اندازی گسترده، میکروکلیمایی مناسب برای توسعه گردشگری به شمار می آید، اما وجود معضلات مترتب بر این مناطق، ساختار اجتماعی - فرهنگی روستاها را در طی سنوات اخیر، با چالش هایی مواجه نموده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای اجتماعی- فرهنگی متاثر از توسعه گردشگری در روستاهای یازده گانه ساحلی این شهرستان می باشد. روش انجام پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، دارای ماهیت کاربردی است. داده ها در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت و جهت تجزیه و تحلیل، از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. برایند پژوهش نشان می دهد؛ علی رغم اینکه توسعه گردشگری باعث افزایش میزان آگاهی جامعه روستایی گردیده، پیامدهایی نظیر افزایش معضلات جوانان روستایی در خرید زمین به دلیل تشدید بورس بازی، فرار از قانون در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز، کلاهبرداری و افزایش خرید و فروش غیرقانونی املاک و اراضی به ترتیب با میانگین های وزنی 63/4 ، 41/4 و 40/4، بیشترین میزان آسیب اجتماعی - فرهنگی و اثرگذاری منفی را در بین سایر گویه ها به همراه داشته است.از سوی دیگر، نقش توسعه گردشگری بر افزایش آینده نگری جامعه محلی در حفظ منابع محلی، گسترش یکپارچگی و همگرایی اجتماعی - فرهنگی ، ایجاد امنیت و ایمنی جامعه محلی نیز کمرنگ تر از سایر مولفه ها ارزیابی گردیده است که موارد یاد شده، از نتایج تصمیمات حوزه نهادی - مدیریتی بوده است
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، پیامدهای اجتماعی - فرهنگی، روستاهای ساحلی، شهرستان رشت
 • جمشید عینالی*، اعظم بیگدلی، علیرضا رابط، محمدتقی بوئینی صفحات 127-143

  سکونتگاه های روستایی به عنوان یک سیستم باز، دارای اشکال مختلفی از سرمایه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و نمادین هستند که نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا می کنند. به طوری که، این سرمایه ها به طور عمده در دو گروه منابع ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری در روستاهای هدف شهرستان ابهر (استان زنجان) است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 7 روستای هدف گردشگری شهرستان ابهر است که بر اساس داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395) دارای 1268 خانوار است که از این تعداد با بهره گیری از فرمول کوکران، تعداد 190 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. روایی صوری پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و پایایی متغیرها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 76% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از آزمون های آماری نظیر (t تک نمونه ای، رگرسیون و کروسکال والیس) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه های جامعه تاثیر مثبت و معناداری در توسعه گردشگری دارد. به طوری که، سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی موجود در روستاهای هدف گردشگری به ترتیب با مقادیر میانگین عددی (4.13)، (4.08) و (4.06) نسبت به سایر اشکال سرمایه نقش تعیین کننده ای در توسعه گردشگری ایفا کرده اند. همچنین در مدل برازش رگرسیونی، ضریب تعیین برابر با (0.84) بوده و بیانگر تاثیر مثبت سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری بوده و سرمایه های طبیعی (0.379)، اجتماعی (0.242)، فرهنگی (0.181) بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری دارد. نتیجه آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که در سرمایه های جامعه محلی به جز سرمایه فرهنگی و ساخته شده در بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری در سطح 95 درصد وجود ندارد و روستاهای درسجین و قروه بدلیل دارابودن سرمایه های جامعه محلی در جایگاه اول و دوم قرار دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه های روستایی، توسعه گردشگری، روستاهای هدف گردشگری، استان زنجان
 • علیرضا محمدی* صفحات 144-163
  هدف این پژوهش مرور نظام مند مقالات فارسی منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی فارسی با موضوع طراحی محیطی برای پیشگیری ‏از جرم (سپتد ‏) است. در این پژوهش که از نوع مقطعی و اسنادی است، مقالات منتشر شده طی 20 سال اخیر (98-‏1378) با استفاده از ‏چک لیست استاندارد جی. بی. آی ‎ ‎غربال شده است. در نهایت با استفاده از 8 معیار جی. بی. آی. ، تعداد 38 مقاله انتخاب و در تحلیل نهایی ‏وارد شده اند. یافته ها نشان می دهند بیش از 80 درصد مقالات «سپتد» از سال 1390 به این سو، منتشر شده اند. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ‏با انتشار 8 مقاله (21.05 درصد) و نشریه های مدیریت شهری و پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی هر کدام با انتشار 3 مقاله (7.87 درصد)، ‏بیشترین سهم را در انتشار مقالات با موضوع «سپتد» داشته اند. از بین مقالات منتشر شده، 45.73 با استفاده از روش اسنادی تهیه شده اند. در ‏‏44.73 درصد از مقالات، شهر به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده است. رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری با انتشار 13 مقاله (34.21 ‏درصد)، معماری با 11 مقاله (28.95 درصد) و شهرسازی با 7 مقاله (18.42 درصد)، بیشترین سهم را در تولید مقالات داشته اند. یافته ها نشان ‏می دهند که دسته اول از مطالعات (اسنادی)، به معرفی و تشریح «سپتد» پرداخته اند. دسته دوم مقالات (پیمایشی) تلاش کرده اند از «سپتد» برای ‏اندازه گیری میزان امنیت فضاهای شهری استفاده کنند و دسته سوم تلاش کرده اند آن را به عنوان یک راهنمای استاندارد شهرسازی تجویز ‏کنند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد، اغلب مقالات به تکرار، به معرفی «سپتد» ، اصول و نظریه های پیرامون آن پرداخته اند و نظریه پردازی ‏مستقل و بومی انجام نشده است. مطالعات آتی می توانند به بسط نظریه های بومی شهرسازی برای برای کاربست این موضوع در حوزه ‏شهرسازی ایران، متمرکز شوند. ‏
  کلیدواژگان: مقالات علمی پژوهشی، طراحی محیطی برای کاهش جرم، شهرهای ایران، مرور نظام مند‏
 • محمد سعادتمند*، علی نقی مصلح شیرازی، علی محمدی، مسلم علیمحمدلو صفحات 164-179

  آگاهی از وضعیت فناوری های جدید بعد از اجرا و شناسایی تبعات و پیامدهای حاصل از اجرای آنها همواره مسیله اساسی و حیاتی در مدیریت فناوری بوده که با انتخاب درست فناوری های جدید مطابق با شرایط منطقه تجاری و مشخصات بنگاه ضمن تاثیر گسترده در توسعه پایدار منطقه ای می تواند به کسب مزیت رقابتی در کاربری های تجاری کمک نماید. بنابراین شناخت مولفه های تاثیرگذار و سازوکار فرآیند ارزیابی فناوری از دلایل نگارش این مقاله بوده است. از این رو، هدف این پژوهش ارایه مدلی سیستمی برای ارزیابی فناوری نرم تجاری در واحدهای کوچک و متوسط حاضر در کاربری های تجاری شهری شهرستان بوشهر می باشد. این مهم با بهره گیری از روش آمیخته متوالی و در سه مرحله (کیفی، تدوین ابزار، کمی) انجام شده است. در مرحله اول از تحلیل مضمون استفاده و با 25 نفر از از خبرگان کسب و کارهای کوچک و متوسط و مدیران شهری مصاحبه عمیق انجام تا اشباع نظری صورت گرفت سپس با کدگذاری های لازم تعداد 157 کدکلیدی شناسایی گردید که در قالب 57 مضمون پایه، 25 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر دسته بندی شده اند. در مرحله دوم با بهره گیری از مدل های اطلس فناوری و داداریو، سازوکارهای ارزیابی فناوری نرم تجاری تدوین و در ادامه در یکی از واحدهای کسب و کار کاربری های تجاری شهرستان بوشهر اجرا شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین مولفه های ارزیابی فناوری نرم تجاری شامل انسان فناور، سطح پذیرش فناوری، سطح تاثیرگذاری فناوری، انتقال فناوری، چرخه عمر فناوری و درجه اتوماسیون سازی می باشند. نتایج تحقیق نشان داد این مدل می تواند مشخصات، ویژگی ها، پیامدها و تبعات کاربرد فناوری های نرم تجاری در کاربری تجاری شهری را شناسایی کند. همچنین نتایج اجرای مدل نشان داد فناوری های نرم مدیریت و بازاریابی با ضریب های ارزیابی 0.62 و 0.6 بالاترین سطح پیچیدگی و گستردگی را در بین فناوری نرم تجاری در کاربری های تجاری شهر بوشهر دارند.

  کلیدواژگان: فناوری نرم تجاری، ارزیابی فناوری، کاربری تجاری شهری، برنامه ریزی شهری
 • محمدحسن یزدانی، حسین درخشان، اصغر پاشازاده، فاطمه زادولی* صفحات 180-193

  امروزه مسکن به عنوان کالایی بادوام، از سرمایه های اصلی خانواده ها به شمار می آید که در ارتباط مستقیمی با درآمد خانوار و جایگاه اقتصادی آن ها قرار دارد. در این خصوص اقشار کمدرآمد، استطاعت مالی برای تهیه مسکن ندارند و از آنجایی هم که بخش خصوصی در این زمینه ناکارآمد عمل می کند لذا، دولت با توجه به سیاستهای خود، مساکن قابل استطاعت برای این اقشار را فراهم نموده است که یکی از این موارد، مسکن مهر می باشد که از نظر پایداری قابل تامل است. شهر اردبیل هم به دلیل بالا بودن مهاجران اش و نیاز به مسکن کم درآمد، از این حیث استثنا نبوده و یکی از مهمترین معضلات این شهر تامین مسکن با کیفیت برای اقشار کم درآمد می باشد. به همین سبب هدف پژوهش حاضر، ارزیابی پایداری مسکن قابل استطاعت شهر اردبیل می باشد. پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شهروندان اردبیلی ساکن در مساکن مهر و مساکن واقع در سکونتگاه های غیررسمی می باشد، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس از 385 نفر پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده های پژوهش، از روش حداقل مربعات جزیی در قالب نرم افزار Warp PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه معناداری بین ابعاد چهارگانه تحقیق با رضایت از مسکن قابل استطاعت وجود دارد، که به ترتیب ابعاد اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فیزیکی، اکولوژیکی و نهایتا اقتصادی در خصوص مسکن قابل استطاعت، موثرترین ابعاد را شامل می شوند و اینکه میزان رضایتمندی از مسکن قابل استطاعت شهر اردبیل در حد متوسط می باشد.

  کلیدواژگان: پایداری مسکن، مسکن قابل استطاعت، روش حداقل مربعات جزیی، شهر اردبیل
 • طاهره نصر* صفحات 194-209
  الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن، اهم مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده، ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی شده، معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است و بر اساس جهان بینی و اصول اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقلیمی و میراث فرهنگی ایران طراحی شده و شامل مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیری می باشد که باید برای حل مسایل مهم کشور و شکوفایی قابلیت های ماندگار ملی مدنظر قرار گیرد.شرایط موجود کشور ایران با پشتوانه تاریخی آن، نشان می دهد پژوهش در «حکمت» بستر مناسبی برای پیشرفت اسلامی ایرانی است و در این میان، حکمت معماری و شهرسازی به عنوان یکی از پیش شرط های برنامه ریزی پایدار می تواند مطرح باشد.این پژوهش از نوع کیفی است و با کنکاش در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند توسعه پایدار کشور)، و نیز مطالعه در هویت کالبدی شهر ایرانی، به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در تحقیق حاضر مساله اصلی این است که «حکمت» به ویژه در معماری و شهرسازی چگونه می تواند در سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد؟ بی توجهی به حکمت در معماری و شهرسازی، چه عواقبی را متوجه هویت شهرهای امروز نموده است؟ لذا در مطالعات صورت گرفته ، به ادراک محیطی و ساختار شهر ایرانی (که متاسفانه در شهرسازی امروز مورد بی توجهی قرار گرفته است و یکسان سازی در چهره شهرهای امروز ایجاد شده) توجه شده و در این راستا توجه به مفهوم «هویت شهری» و «حکمت در معماری و شهرسازی» به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار کشور در راستای توجه به مفهوم سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در نظر گرفته شده است.نتایج تحقیق حاکی از این است که علاوه بر اینکه «آینده پژوهی» در شناسایی و معرفی ساختار شهرها مهم است، تدوین مقرراتی برای حفظ مولفه های حکمی اصیل معماری، هویت فرهنگی و حراست زیست محیطی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حکمت در معماری و شهرسازی، آینده پژوهی، ادراک محیطی
 • عقیل مددی*، الناز پیروزی، زهرا امینی صفحات 210-226

  در حال حاضر به دنبال رشد شهرنشینی و افزایش سوانح طبیعی، بررسی و سنجش تاب آوری سیستم های انسانی و طبیعی در دستیابی به توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال سنجش و ارزیابی تاب آوری محیط شهری گرمی در برابر خطر زمین لرزه می باشد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن ساختار های طبیعی، کالبدی و دسترسی دخیل در برابر زلزله در قالب 15 شاخص، به ارزیابی تاب آوری شهر گرمی در مقابل زلزله پرداخته شده است. سپس لایه های اطلاعاتی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید و در مرحله بعد وزن دهی عوامل مورد بررسی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) و در محیط نرم افزار Super Decisionانجام شد و مدل سازی نهایی، با استفاده از روش میانگین-گیری وزن‏دار ترتیبی (OWA) انجام گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که 70/11 از منطقه مورد مطالعه دارای تاب-آوری کاملا مناسب و 17/24 درصد از منطقه از تاب آوری کاملا نا مناسبی برخوردار است. تاب آوری نا مناسب، تاب آوری متوسط و تاب آوری مناسب به ترتیب با 25 درصد، 84/25 درصد و 29/13 درصد سایر پهنه ها را شامل می شود. به طور کلی می توان گفت که بخش های جنوبی، جنوب غربی و بخش هایی از شمال شرقی شهر گرمی از نظر تاب آوری در برابر زلزله در وضعیت نسبتا نا مناسبی قرار داشته و در مقابل واحد های ساختمانی واقع در بخش های شمال و شمال غرب این شهر در شرایط مساعد تری قرار دارد. با توجه به نقشه نهایی، شهر گرمی از نظر تاب آوری در برابر زلزله در موقعیت مطلوبی قرار ندارد و به نوعی از وضعیت متوسط رو به پایین برخوردار است. شهر گرمی از نظر تاب آوری در برابر زلزله در موقعیت مطلوبی قرار ندارد و به نوعی از وضعیت متوسط رو به پایین برخوردار است.

  کلیدواژگان: مخاطرات، کالبدی، دسترسی، وزن دهی، MCDM
 • مسعود صفایی پور*، یحیی جعفری صفحات 227-244
  چالش های متعدد مدیریت شهری ضرورت داشتن آمادگی برای اتفاقات احتمالی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است؛ در این میان، چالش های توسعه شهر اهواز به دلیل استخراج نفت، ریزگردها و نبود یک رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی چالش های آتی، پررنگ تر بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مدیریت توسعه شهری در کلان شهر اهواز انجام شده است. بنابراین، این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده که مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی انجام است. جامعه آماری این پژوهش 46 متخصص دانشگاهی آشنا به مسایل شهری اهواز بوده است. با مشارکت متخصصین ، 33 متغیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشران نفت و گاز با اثرگذاری 74، اقتصاد دانش بنیان اثرگذاری 64، مشارکت سیاسی شهروندان با اثرگذاری 73 و نخبه محوری با اثرگذاری 64 از اهمیت زیادی در توسعه شهر اهواز برخوردار است. علاوه بر این، از مجموع پیشران های اثرگذار بر توسعه شهری اهواز، 13 پیشران به عنوان پیشران کلیدی توسعه شهر اهواز انتخاب گردید که از مهمترین آنها علاوه بر موارد گفته شده می توان به پیشران های کارآفرینی و نوآوری، توسعه نهادهای مدنی، سیاست های تعادل ناحیه ای، توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی، مدیریت شهری کارآمد، درآمد پایدار و تامین زیرساخت های شهر الکترونیک اشاره تمود. قرارگیری پیشران ها بر روی صفحه ماتریس نشان داد که سیستم توسعه شهری اهواز سیستم ناپایداری است که عمدتا ناشی از عدم کارامدی روش های مدیریت شهری بوده و بیانگر آسیب پذیری توسعه شهری اهواز است. در نهایت با توجه یافته ها، پیشنهادهای کلیدی در راستای استفاده از رویکرد نخبه محوری و مدیریت مبتنی بر مشارکت شهروندان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه شهری، پیشران کلیدی توسعه، آینده نگاری، کلان شهر اهواز
 • وحید طالعی حور*، محمد ظاهری، سهیلا باختر، اشکان شفیعی صفحات 245-260

  تاب آوری روستایی رویکردی اجتماع محوربرای ارتقای آمادگی اجتماعات روستایی دربرابر ناپایداری های ناشی ازمخاطرات است. کاهش آسیب پذیری روستاییان از طریق افزایش سطح تاب آوری و ارتقای انعطاف پذیری در برابر پیامدهای طبیعی، یکی از ویژگی-های مدیریت، برنامه ریزی و توسعه باشد که از طریق شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقویت تاب آوری امکان پذیر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربدی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش 24 روستای دارای سکنه دهستان ویلکیج جنوبی و مرکزی با جمعیت 18249 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران380 نفر برآورد گردید که پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها متناسب با جمعیت آنها و شیوه انتخاب نمونه در هر روستا به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. برای تنظیم پرسشنامه از پنج شاخص تاب آوری (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی، نهادی و روانی) در قالب 45 گویه بهره گرفته شد. میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 91/0 ارزیابی گردید. برای وزن دهی شاخص ها از تکنیک آنتروپی شانون استفاده گردید، جهت سطح بندی روستاها از تکنیک های تصمیم گیری topsis، vikor و saw و برای ادغام نتایج نیز از تکنیک کپلند استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد معیار کمک هزینه های دولتی (027/0) مهمترین معیار و وابستگی به مکان (016/0) کم اهمیت ترین معیار است. نتایج سطح بندی روستاها بیانگر این است هشت روستا در سطح خوب، 10 روستا در سطح متوسط و شش روستا نیز در سطح ضعیف قرار دارند. نتایج آزمون t تک نمونه ای با میانگین 93/2 نشان داد که تاب-آوری روستاهای دهستان ویلکیج جنوبی و مرکزی پایین تر از حد متوسط است. می توان دریافت تاب آوری در برابر زلزله در وضعیت مناسبی قرار ندارد و زلزله خطری جدی است که مناطق روستایی را تهدید می کند

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری روستایی، پایداری، مخاطرات طبیعی، زلزله
 • مهدی مودودی ارخودی* صفحات 261-278

  امروزه برقراری امنیت , ثبات صرفا منوط به استفاده از تجهیزات فیزیکی، استقرار نیروهای نظامی و انتظامی نمی باشد، بلکه توجه به سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهمگی و سیاسی به پایداری امنیت روستاها کمک خواهد نمود. در این راستا هدف مقاله پیش رو شناسایی عوامل موثر بر حصول امنیت پایدار در روستاهای مرزی خراسان رضوی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و از تکنیک پرسشنامه ای استفاده شده است. همچنین از نرم افزار GIS برای ترسیم نقشه ها و از نرم افزار exccelو SPSS برای تحلیل آماری و آزمون های آماری کروسکال والیس، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، روستاهای صفر تا پنجاه کیلومتری مستقر در مرز این استان با کشورهای همسایه می باشد که 384 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بیانگر آن است، میزان رضایت از شاخص اقتصادی کمتراز سایر شاخص ها اجتماعی و سیاسی است. و با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، این شاخص نقش بسیار مهمی در ایجاد و احساس امنیت روستاهای مرزی دارد. بر حسب فواصل مورد بررسی شاخص اقتصادی بیشترین نقش ایجاد احساس امنیت داشته است. با توجه به میزان رضایت روستاهای مرزی حلقه اول از شرایط امنیتی، توجه به شاخص های اقتصادی و رفاهی برای پایداری امنیت، از اهمیت زیادی برخورداراست گرچه میزان رضایت از شاخص اقتصادی در سطح پایین قراردارد، اما اثر و وزن این شاخص با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، در ایجاد امنیت بسیار بالاست که ضرورت توجه به مسایل اقتصادی در قالب ارایه الگوهای کشت و آبیاری را دو چندان نموده است.

  کلیدواژگان: امنیت پایدار، روستا، مرز، خراسان رضوی
 • علیرضا شاهرخیان، سید نعمت الله موسوی*، عباس امینی فرد صفحات 279-301

  درآمد پایدار شهرداری عبارت است از حداکثر میزان وصولی در یک دوره، بدون این که سبب کاهش وصولی واقعی در دوره های بعد گردد؛ روشن است که هیچ کد درآمدی به طور صد در صد پایدار یا ناپایدار نیست و در واقع هر کد درآمدی دارای درجه ای از میزان پایداری است. در ایران، تاثیرات کلان اقتصادی و شوک های درآمد نفت در سنجش پایداری منابع درآمدی شهرداری ها نقش مهمی ایفا می کنند. اقتصاد کشور ایران، بودجه دولت و اقتصاد شهری، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. ناپایداری درآمد شهرداری ها در نوسانات اقتصادی، اهمیت تحقیق را گوشزد می کند. در این پژوهش برای سنجش پایداری منابع درآمدی شهرداری شیراز، چهار معیار تداوم پذیری (به طور پیوسته فعال و قابل وصول باشد)، استواری (باثبات بوده و در دوره های مالی مختلف، نوسان شدید نداشته باشد)، انعطاف پذیری (متناسب با تغییر هزینه های عمومی، تغییر کند) و مطلوبیت اقتصادی (موجب رشد اقتصادی شهر شود) برای هر منبع درآمدی بررسی شده و در قالب یک مدل عملیاتی، محاسبه شده است. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده های 1397-1388 از نوع اسنادی و کتابخانه ای بوده است.بر پایه نتایج، کمترین درجه پایداری مربوط به درآمد فروش کالا و مصالح ساختمانی است و بیشینه درجه پایداری مربوط به عوارض حاصل از تعمیرات است. همچنین به طور میانگین، میزان پایداری درآمدهای شهرداری برابر با 0.1858 است.بر پایه نتایج، کمترین درجه پایداری مربوط به درآمد فروش کالا و مصالح ساختمانی است و بیشینه درجه پایداری مربوط به عوارض حاصل از تعمیرات است. همچنین به طور میانگین، میزان پایداری درآمدهای شهرداری برابر با 0.1858 است.

  کلیدواژگان: درآمد شهرداری، شبیه سازی ترکیبی کلان و خرد، شیراز
 • اشرف حسین زاده، محمدباسط قرشی*، نصرالله مولائی هشجین، تیمور آمار صفحات 302-315

  مفهوم کیفیت زندگی که در چند دهه اخیر، مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان برخی رشته های علمی قرار گرفته است دارای ابعاد مختلفی بوده و نشان دهنده میزان برخورداری و بهره مندی از ابزار مادی رفاه فردی و اجتماعی و همچنین توانمندی های افراد در زمینه های علمی و اجتماعی است کیفیت زندگی، امروزه به عنوان عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی مورد بحث قرار می گیرد. هدف این پژوهش، تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی روستاهای شهرستان انزلی با تاکید بر شاخص های کالبدی است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی است. برای تحلیل موضوع، از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و همچنین مطالعات میدانی در قالب داده های آماری هستند بنا بر این 25 روستا بررسی شده اند. سنجش کیفیت کالبدی روستاها با بهره گیری از هشت شاخص و مدل Topsis انجام شده است. رابطه کیفیت زندگی روستاها با متغیرها با نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شد که میزان رابطه بین امتیاز کیفیت کالبدی روستاها با فاصله از مرکز شهرستان، 63/0-، با فاصله از منطقه آزاد تجاری- اقتصادی انزلی، 62/0- و با تعداد جمعیت، 74/0 است که در هر سه مورد رابطه بین متغیرها و کیفیت کالبدی روستاها، کاملا بارز و نشان دهنده رابطه معکوس و متوسط رو به بالای کیفیت کالبدی روستاها با دو متغیر فاصله از مرکز شهرستان و منطقه آزاد تجاری - اقتصادی و رابطه قوی مستقیم بین تعداد جمعیت و کیفیت کالبدی روستاها است و بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که در کیفیت کالبدی روستاهای شهرستان بندر انزلی، سه متغیر فاصله روستاها از مرکز شهرستان (بندر انزلی)، فاصله از منطقه آزاد تجاری- اقتصادی انزلی و اندازه روستاها (تعداد جمعیت) تاثیر گذار هستند.

  کلیدواژگان: شاخص های کالبدی، کیفیت زندگی، کیفیت کالبدی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان انزلی
 • عباس عادل خواجه، بختیار عزت پناه*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 316-332

  در این پژوهش با ارزیابی عدالت توزیعی پروژه های توسعه شهری براساس پایداری درآمد، مناطق 10گانه کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل موضوع از نرم افزارهای Excel، Eviews و Arc GIS استفاده شده است. جهت تدوین شاخص های عملیاتی، وضعیت ارقام درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری تبریز از سال 1392 الی 1396، سهم بودجه هزینه های عمرانی به تفکیک مناطق ده گانه و تعداد پروژه های عمرانی اجراء شده در سطح مناطق به تفکیک حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی تغییرات فضایی مبتنی بر 3 فاکتور ارقام درآمدی ناپایدار، تعداد پروژه های عمرانی و میزان هزینه کرد عمرانی در سطح مناطق 10گانه نشان می دهد که تغییرات درآمدی ناشی از رشد درآمدهای ناپایدار در بخش های عوارض بر پروانه‏های ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم، جریمه کمیسیون ماده صد، درآمد حاصل از تغییرهای کاربری‏ها و فروش اموال غیرمنقول در سطح یک منطقه، به دیگر مناطق تبریز نیز سرایت کرده است. در بین متغیرهای پایداری درآمد، عوارض فروش بر کالا، عوارض وصولی متمرکز و وجوه سپرده‏های شهرداری به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر وجود عدالت توزیعی مناطق شهرداری شناخته شده اند. متغیر هزینه کرد عمرانی و تعداد پروژه های اجرایی به عنوان متغیرهای کنترل، دارای اثر منفی بر رشد نابرابری فضایی یا عدالت توزیعی مناطق بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با هزینه کرد عمرانی بیشتر و تعداد طرح های اجرا شده بیشتر، رشد نابرابری کمتری داشته اند. مطابق نتایج، میزان بودجه، اثر منفی و معنادار بر رشد درآمدهای ناپایدار داشته است. به این معنی که مناطق با بودجه دریافتی بالاتر، جذب کمتری از راه های درآمد ناپایدار داشته اند. همچنین شاخص تعداد پروژه های کالبدی زیرساختی در دوره مورد بررسی (1392 1396) (128 مورد از مجموع 319 مورد)، در مدل رویکرد عدالت توزیعی اثر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، پایداری درآمد، منابع مالی، عدالت توزیعی، شهرداری تبریز
 • سارا قبادی علی آبادی، حسین آگهی*، همایون فرهادیان صفحات 333-347

  در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی رو به افزایش است، اگر کشاورزان بخواهند اقدامات سازگاری مناسب را در کشاورزی خود به کار بگیرند درک آن ها از ریسک تغییر اقلیم بسیار مهم است، چرا که ادراک کشاورزان از ریسک تغییرات اقلیمی می تواند بر تصمیم گیری ها و در نتیجه عملکرد آنان تاثیر گذار باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تاثیر این عوامل بر رفتار سازگاری آن ها در پاسخ به تغییرات اقلیمی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری بهره برداران کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که از میان آن ها 250 کشاورز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند که روایی آن با نظرات کارشناسان با تجربه تایید شد و پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. همچنین به منظور بررسی ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و رفتار سازگاری آنان، داده های جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل مسیر و رگرسیون خطی چند متغیره) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSwin21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 61 درصد از کل تغییرات متغیر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه توسط هفت متغیر تبیین شد که طبق یافته ها متغیرهای دانش، احساسات عمیق شخصی، درک ریسک تغییر اقلیم، تجربه حوادث آب و هوایی و آسیب های اجتماعی به ترتیب با تاثیر کل 599/0، 309/0، 262/0، 253/0 و 247/0 دارای بیشترین تاثیر بر روی متغیر وابسته تحقیق بودند و دو متغیر ارزش های زیست محیطی و هنجارهای اجتماعی به ترتیب با تاثیر کل 112/0 و 172/0- کمترین تاثیر را بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه در هنگام مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی داشتند. در نهایت یافته های این مطالعه نشان داد که راه هایی که کشاورزان تغییرات آب و هوایی را درک می کنند بسیار شخصی و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. همچنین نتایج تحقیق لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به علل، اثرات و روش های سازگاری با تغییرات اقلیمی را بوضوح نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، درک ریسک، رفتار سازگاری، شهرستان کرمانشاه
 • علی شکور، علی شجاعی فرد صفحات 348-363

  با توجه به نتایج بدست آمده، عامل فرهنگی اجتماعی (با ضریب مسیر702/0)،عوامل مالی و اقتصادی (با ضریب مسیر771 /0) عوامل نهادی وزیر ساختی (با ضریب مسیر967/0)، عوامل حمایت کارآفرینانه (با ضریب مسیر 929/0)، عوامل فردی و سرمایه انسانی (با ضریب مسیر 700/0)، عوامل مدیریتی (با ضریب مسیر883/0) در سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان در روستاهای کشور ، اثر گذار و مقدار T-Value بیشتر از 96/1 بود. همچنین معیار Q2 برای همه متغیرهای درون‌زای مدل بیشتر از 0.32 بود که این نشان داد متغیر برونزا (مستقل) در پیش بینی متغیرهای وابسته، قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را تاییدساخت . با توجه به این که از اهداف کلی این مقاله ایجادکسب و کار ، سرمایه گذاری و توسعه روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان نام برد، احیای دانش‌ها، آیین‌ها و مشاغل بومی و به کارگیری آن در کارآفرینی، افزایش مشارکت روستاییان در برنامه ریزی توسعه محلی توسط کارآفرینان ، افزایش مهارت‌های کاری و دانش کارآفرینی روستاییان بود می توان گفت خدمات دولتی و غیر دولتی گسترده ای توسط کار آفرینان در زمینه ایجاد و توسعه کسب و کار در سطح مناطق روستایی کمتر توسعه یافته کشور انجام شده است ولی بسیاری از اهالی مناطق مزبور همچنان زیر خط فقر و بدون کار به سر میبرند علت این تناقض را می توان نبود راهبرد مبتنی بر عارضه یابی و عدم استفاده ازنتایج تحقیقات و توجه به عوامل تاثیر گذار جستجو کرد بخش عمده ای ازسیاست های دولتی و برنامه های غیر دولتی در حوزه توسعه کارآفرینی بدون صرف زمان لازم برای شتاسایی دقیق عوامل موثر بر موضوع با عبور از تیازهای واقعی روستاییان تصویب و اجرا شده و در عمل نتیجه مثبتی به همراه ندارد که نتایج این مقاله می تواند راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، کسب و کار، کارآفرینی، روستا، ایران
|
 • Mohammad Shabani * Pages 1-16
  Evaporation is one of the most important components of the hydrological cycle that plays a very important role in the management of water resources and the environment. Knowing the amount of water lost due to the evaporation process in an area, especially in arid and semi-arid areas that face shortages of water resources, is one of the most important management principles in regional planning. The aim of this study was to evaluate the accuracy of artificial neural network method in estimating daily evaporation in Shiraz meteorological station and its generalizability in Zarghan meteorological station located in Fars province. For this purpose, 1775 data on a daily scale from meteorological factors including temperature, relative humidity, wind speed, sunshine were collected and then the amount of daily evaporation was estimated using 4 models of artificial neural network. For modeling in this study, multilayer perceptron neural network and sigmoid function were used. The results obtained from four models of artificial neural network were evaluated based on the criteria of coefficient of determination (R2), Nash-Sutcliffe coefficient (NSC) and Root Mean Square Error (RMSe). The results showed that in Shiraz meteorological station, model 4 with a structure of 5-6-1 neurons has less RMSe and higher R2 and NSC in both training and testing stages than other models, so as a superior model to predict the rate of evaporation Was selected daily at Shiraz meteorological station. The results of the generalizability of Model 4 with 5-6-1 structure in Zarghan meteorological station also show the high accuracy of this model in predicting daily evaporation in this station, so it can be used as a suitable model to predict daily evaporation values in This station was used during periods when evaporation was not measured.
  Keywords: Evaporation, Artificial neural network, Model generalizability, Shiraz city, Zarghan city
 • Amir Karam, Ensiyeh Mihanparast * Pages 17-32

  Geotourism is a nascent phenomenon that has recently entered the tourism literature and gained global acceptance. Tourism is also a social, cultural, and commercial phenomenon, which requires people to move to a place other than their place of residence and work. Tourism is becoming one of the main pillars of economic development. Many development policymakers also cite the tourism industry as a key element of sustainable development. Given this role and position, tourism in a place can not only be effective in the development of that place, but also affect the development of some indicators in the environment. Obviously, the expansion of geotourism activities can generate income and employment for residents of areas with these attractions. Taleghan area is located in the middle of a valley in the southern part of central Alborz. Due to its geological and climatic characteristics, landscapes and geomorphological and geological sites, this area is an attractive center for tourists in Alborz and Tehran provinces. In this research, after library and documentary studies and field studies and natural studies, the attractions and geosites of the region have been identified and mapped. Then, using Kubalikova method, the potential of geotourism was evaluated in 18 sites of the region. These attractions and sites include caves, waterfalls, lakes and villages with special landscapes and tourism destinations. The results showed that at least 6 geosites are valuable. They are high and the rest of the sites are of moderate value. The sites of Taleghan Dam Lake, Orazan village, Kirkboud waterfall, Orazan waterfall, Dizan village and Ghamish lake have the highest geotourism potentials. At present, the studied sites have more scientific-intrinsic and educational value, but with proper planning, management and investment, the economic and acquired potential values of these geosites can be used to the maximum. Therefore, proper planning of services and infrastructure in this field can help the local and regional economy

  Keywords: Geotourism, Geomorphology, Tourism Attractions, Kubalikova method, Taleghan
 • MohammadHadi Fattahi *, Mohammad Hoseini, Sara Rahmati Pages 33-48

  The process of regional development, relying on its natural and environmental potentials, is a big step towards sustainable development. Finding places that have the capacity to create nuclei of economic and social prosperity in the region is the first step in development. Wetlands are one of the strategic natural resources of the regions in creating positive developments in agriculture, animal husbandry and tourism, many of which, unfortunately, have been destroyed due to drought or human misconduct. An important part of the dryness of wetlands is due to the lack of water rights for wetlands and also the uncontrolled extraction of surface and groundwater resources of the wetland catchment. The purpose of this study is to study the possibility of rehabilitating Zarghan wetland by using surface flow and sewage effluent in Zarghan and its suburbs for regional development. Considering the three sectors of drinking, industry and agriculture in the region, the Nash dispute resolution model has been used for the allocation decision-making process. The results of the simulation-optimization model of Zarghan Wetland and Forest, as expected, showed that in the current situation, the upstream consumer of Zarghan Wetland and Forest provides its water needs at a lower cost, and in the months of water shortage with a shortage. There will be less water, but in general for the entire Zarghan plain, due to the amount of surface and groundwater abstraction, which is 1.82 mcm and 1.32 mcm per year, respectively, the water needs of the wetland will not be met and with a shortage of 86 mcm / 1 per year. The results of simulation-optimization and Nash model showed that the system is facing many water shortages and therefore it is not possible to rehabilitate the wetland stably with the current conditions.

  Keywords: Drought, wetland, Surface flow, sewage effluent, Nash model
 • Chnoor Mohammadi, Hossein Nazmfar * Pages 49-61
  Health category is considered as the main index of development because health is the most important factor of development and it guarantees the survival of each community. Health services, as the health principle and by the aim of providing and upgrading individual heaths, form the important development element in each society. The population of this research involves five provinces of Zagros area involving Ilam, Kordestan Kermanshah, Lorestan and Hamedan. The purpose of the present study is to investigate and study the position of spatial distribution of health index and ranking and rating the provinces of Zagros area. Required data is obtained from statistical yearbook of 2016 in five mentioned provinces. In the present research, ranking and rating of provinces are performed by using Shannon entropy method for weighing and COPRA'S model by using 42 criteria of health. The results show that development coefficient is variable from 42.72 to 90. The province of Hamedan with the score of 100 and Lorestan with the score of 96.47 are respectively located in the first and second rank, and they are respectively considered as developed and relatively developed provinces. Kermanshah with the score of 94.67 is located in the third rank, and it is relatively developed, while Kordestan with the score of 86.39 is placed in the fourth rank and it is relatively developed. At last, Ilam province with the score of 42.72 is placed in the fifth rank, and it is considered as developing province in terms of health index. These results indicate province differences in Zagros area in terms of beat health index.
  Keywords: Spatial Distribution, health index, COPRAS, Zagros region
 • MohammadAli Ahangarani, Mansoor Pournouri *, Seyed Abbas POORHASHEMI, Daryoosh Karimi Pages 62-76

  Today, environmental law is mentioned as one of the important tools for Natural spaces management and environmental protection. Applying legal aspects and considerations to natural geography requires comprehensive laws and guidelines. The right to a healthy environment is recognized as a fundamental right in the human rights community, although it has not yet been fully recognized. Special attention to this right has led to the recognition of the potential of civil, economic, cultural and social rights. The aim of this study was to identify the indicators related to the right to the environment of Iran. The research is of applied type. Initially, based on the classification of vegetative regions of Iran, the natural geography of the country was divided into five regions. The statistical population of the study included experts, managers, professors in the field of environment and natural resources. A statistical sample of 400 people was determined. SPSS21 software and information layer overlay system were used for data analysis. A total of 4 main indicators and 17 sub-indicators were identified. The "Ecosystem Health" indicator had the highest score (1397), after that "vegetation" indicator with 1305, the "animal wildlife" indicator with 1267 points and the "environmental quality" indicator with 1181 score were. The highest weight for sub-indicators belonged to "land use change" with 5.78 and the lowest weight belonged to "noise pollution" with 2.11. The "land use change" indicator was introduced as the most important indicator in all regions and the "noise pollution" was introduced as the least important indicator. According to the average score obtained for the seventeen indicators of environmental law, it was found that these indicators are the most important in the Zagros ecological region (4.37) and in the Irani-Turani (4.197), Hyrkani-Caspian (3.974), Arasbaran (3.93) and finally, Persian Gulf - Omani (3.178).

  Keywords: Environmental law, Environmental indicator, Geographical environments, Ecological areas
 • Asghar Mohamadi *, Mansour Haghighatian, Hossein Behzadfar Pages 77-92
  Drought and territorial effects have changed the aridity to a major crisis on the resistance of economic life of many villages in dry and semi dry areas. Now drying the Zayanderood river is one of the most challenges of Isfahan province that in addition to the social tensions has also caused the appearance of many political and socal effects.Its effects on rural areas especially in eastern part of Isfahan has been more than the other areas. So the present practical research was done with the purpose of analyzing drought of Zayanderood and its Economic-Political consequences on the farmers of eastern part of Isfahan through a survey. Statistical population of research was the farmers of east of Isfahan who were the householders (N=41000) that according to Cochran formula and by randomly cluser sampling 380 of them were randomly selected as the sample. Questionnaire wasmade by the researcher and data analysis was done through Confirmatory factor analysis method and use of Amos and Lisrel software. Findings of the study confirmed the existence of economic and political consequences of drought of Zayanderood river on the farmers population of east of Isfahan. The results of Friedman showed that among the six considered factors the factor of the real estate and land,s price is on the highedt rank (4.45) while the economic security is on the lowest rank (2.57). Finally, the results show that the standard coefficient and the amount of calculated T of the economic and political consequences of drought of Zayanderood have had remarkable decrease among the farmers of east of Isfahan in factors like the price of land and real estate (0.71), economic security (0.87) and political stock (0.61). In the factor of dependency of the farmers to the government there was an increase(0.59) and also there was clear changes in factors like the method of river life (0.73) and people,s economic condition (0.75).
  Keywords: Drought, Water crisis, economic consequence, Political stock, East of Isfahan
 • Seyed AmirMohammad Alavizadeh, Ali Izadi Pages 93-111

  Nowadays, encroaching on the virtually pristine and untouched lands of the villages, especially the pleasant summer-quarter villages surrounding the big cities and metropolises, is pervasive. This becomes even more critical when villa construction and summer-quarters houses are modernized; as a result, land brokers seize the opportunity and exploit the economic vulnerability of the villages. Therefore, susceptible villages are targeted and encroached. This paper aims to analyze the factors affecting the agricultural land use change to villa gardens in the Sirch village in Kerman City, Iran. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Random sampling method was used and the sample size was determined by Cochran's formula as 97 households in the under-study area. The first part of data were collected from field studies, questionnaire, observation, selected and researcher-developed indicators and the second part were collected using library studies. The validity of the questionnaires was examined by experts and the validity coefficient was 0.90. Meanwhile, ANP was used to rank the studied indicators in terms of the effect of factors affecting agricultural land use change and SPSS was used to analyze research questions. The results showed that an average of 54% and 20% of Sirch residents considered the effect of the economic factor on land use change as medium and high. Thus, opportunists' policy, rural people's need for diversifying their income, farmer's financial needs, the low value of the rural land compared to those in the urban areas, the increase in the cost of rural life, the prevalence of false jobs and the desirable income of some of them (such as smuggling) is quite tangible to residents. The Pearson correlation test was employed to investigate the relationship between the factors affecting land use change to the villa garden. The results showed that there is a significant relationship between these two variables. Factors affecting the agricultural land use change to the garden villa was 0.572, indicating direct and significant relationship between these two variables with moderate correlation with 99% confidence level.

  Keywords: Use Change, Villa Garden, Agricultural Lands, Sirch Village
 • Mana Keshvardoust, TEYMOUR AMAR HAJISHIRKIA * Pages 112-126
  Today, coastal tourism with increasing growth has been considered as an effective factor in the formation of development centers in the coastal sites in rural areas. The coastal villages of Rasht county are a suitable microclimate for the development of tourism. However, the existence of problems, has recently challenged the socio-cultural structure of the villages. The main purpose of this study is to investigate the socio-cultural consequences of tourism development in the eleven coastal villages of this county. The research method is descriptive-analytical and has a practical nature in terms of purpose. Data were analyzed in Likert scale,SPSS software and one-sample t-test were used for analysis. The research results show that although the development of tourism has caused an increase in the awareness of the rural community, consequences such as increasing the problems of rural youth in purchase of the land due to the intensification of stock exchange game, evasion of law in the field of unauthorized construction, fraud and increasing the illegal sale and purchase of real estates and lands with weighted averages of 4.63, 4.41 and 4.40 respectively, have caused the highest amount of socio-cultural damage and negative impact among other items.On the other hand, the role of tourism development on increasing the foresight of the local community in preserving local resources, expanding socio-cultural integration and convergence, creating security of the local community has also been assessed as less important than other components that the institutional-managerial decisions have been one of the determining factors in the conditions occurred
  Keywords: Tourism Development, Socio-cultural consequences, Coastal Villages, Rasht county
 • Jamshid Einali *, Azam Bigdeli, Alireza Rabet, MohamadTaghi Boueini Pages 127-143

  Rural settlements as an open system have various forms of natural, economic, social, human, cultural and symbolic capital that play an important role in the development of tourism. As such, these funds are mainly classified into two groups of tangible and intangible resources. The purpose of this study is to investigate the role of local community capital in tourism development in target villages of Abhar township (Zanjan province). The present research is an applied one and its method is descriptive-analytical and library and field methods have been used for data collection. The statistical population of the study consisted of 7 tourism target villages of Abhar township which has 1268 households based on Population and Housing Census data (2016). Of these, 190 were selected using Cochran formula. The face validity of the questionnaire was evaluated by experts and the reliability of the variables was estimated 76% using Cronbach's alpha coefficient. Statistical tests such as t-test, regression and Kruskal-Wallis were used for quantitative analysis of data. The results show that community capital has a positive and significant impact on tourism development. So that the natural capital, social capital and cultural capital of tourism target villages with numerical mean values of (4.13), (4.08) and (4.06) respectively have played a decisive role in the development of tourism, respectively. And. Also in the regression fitting model, coefficient of determination is equal to (0.84) and indicates positive impact of local community capital on tourism development and natural (0.379), social (0.242), cultural (0.181) capital had the most impact on development. There is tourism. The results of Kruskal-Wallis test also showed that there is no significant difference at 95% level in local community capital except for cultural capital and constructed between sample villages and in villages of Darsajin and Qorveh due to having local community capital in the first place and Second.

  Keywords: Rural Capital, Tourism Development, Tourism Target Villages, Zanjan Province
 • Alireza Mohammadi * Pages 144-163
  The aim of this study was to systematically review the Persian papers published in the Persian ‎scientific-research journals on the topic of Crime Prevention through Environmental Design ‎‎(CPTED). In this cross-sectional and documentary study, articles published over the last 20 ‎years (1999-2020) have been screened using the standard checklist of The Joanna Briggs ‎Institute (JBI). Finally, using 8 JBI criteria, 38 articles were selected and included in the final ‎analysis. The findings show that more than %80 of CPTED articles have been published since ‎‎2011. Islamic Azad University units with the publication of 8 articles (%21.05) and Urban ‎Management and Law Enforcement Affairs Journals with the publication of 3 articles (%7.87) ‎had the highest share in the article’s publication on "CPTED". Of the all published articles, ‎‎45/73 were prepared by documentary method. In %44.73 of the articles, the city was selected as ‎the study area. Geography and urban planning had the highest share in article production with ‎‎13 articles (%34.21), architecture with 11 articles (%28.95) and urban planning with 7 articles ‎‎(%18.42). The findings indicate that the first set of (documentary) studies have introduced and ‎described "CPTED". Second-hand articles (surveys) have attempted to use "CPTED" to measure ‎the security of urban spaces, and a third has attempted to prescribe it as a standard urban ‎planning guide. The results of this study show that most articles have repeatedly introduced ‎CPTED, its principles and theories surrounding it, and indigenous and independent theorizing ‎has not been conducted. Future studies can focus on expanding indigenous theories of urban ‎planning to apply this theme in the field of urban planning in Iran. ‎‏ ‏
  Keywords: Scientific-research articles, Crime Prevention through Environmental Design, Iranian cities, ‎systematic review.‎
 • Mohammad Saadatmand *, Alinaghi Moslehshirazi, Ali Mohammadi, Moslem Alimohammadlo Pages 164-179

  Being aware of the new technology conditions after executing and identifying the consequences of execution of these technologies have been always a basic and vital issue in technology management that can help gain competitive advantages in the commercial applications through making correct selections of the new technology according to the conditions of the in the urban business uses and the specifications of the agency while having an extensive effect on the regional sustainable development. Therefore, the purpose of this study is to develop a systematic model to assess commercial soft technology in small and medium enterprises (SMEs) operating in the urban commercial sector of Bushehr. For this purpose, the sequential mixed method in three stages (qualitative, Tool design, quantitative) is applied. At the first step (qualitative part), the themes were taken from in-depth interviews (up to theoretical saturation) with 25 experts, consisting of small and medium enterprises and municipal managers. The received data were coded and 157 key codes were identified in the form of 57 basic themes, 25 organizing themes, and 6 global themes. In the second step, the soft technology analysis mechanisms were adjusted using the "Technology Atlas" and "Daddario" models Implemented in one of the business units in the urban business use sector of Bushehr city. The results of this study show the main components for assessing commercial soft technology are technology acceptance level, technology impact level, technologist human, technology life cycle, degree of automation and technology transfer. The findings of this study indicate this model can analyze the features, characteristics, consequences, and outcomes of using commercial soft technologies in urban business use. Also, the results of executing the model showed that the soft management and marketing technologies with the assessing coefficients 0.62 and 0.6 are the most complex and extensive technologies among the soft commercial technologies in the urban business uses in Bushehr.

  Keywords: Commercial Soft Technology, Technology Assessment, urban business use, urban planning, Small, Medium Enterprises(SMEs)
 • MohammadHassan Yazdani, Hosan Derakhshan, Asghar Pashazadeh, Fatemeh Zadvali * Pages 180-193

  Today, housing as a durable commodity is one of the main assets of families, which is directly related to household income and their economic status. In this regard, the low-income groups do not have the financial means to provide housing, and since the private sector is inefficient in this regard, the government, according to its policies, has provided affordable housing for these groups, one of which is Cases are Mehr housing, which can be considered in terms of stability. The city of Ardabil is no exception in this regard, due to the high number of immigrants and the need for low-income housing, and one of the most important problems of this city is the provision of quality housing for low-income groups. Therefore, the present study aims to evaluate the sustainability of affordable housing in Ardabil city. Current study is applied according to aim and it is analytical-descriptive according to nature and methodology.Current study is applied according to aim and it is analytical-descriptive according to nature and methodology. Statistical society in this study include, Ardebili citizens residing in Mehr housing and housing in informal settlements That 385 persons were gathered in questionnaire by simple random sampling. To data analysis, partial squares at least was used in Warp PLS Software framework. Study results showed that, there is significant relationship between study 4 dimension and satisfaction about affordable housing sustainable. So, social-cultural, physical, ecological and economical cases in affordable housing sustainable are the effective dimensions and satisfaction of affordable housing sustainable in Ardebil city is in middle level.

  Keywords: Sustainability of Housing, Affordable Housing, Partial Squares at least Method, Ardebil City
 • Tahereh Nasr * Pages 194-209
  The most important principles and ideals of progress and the desired horizon of the country in the next five decades is designed In Iranian Islamic Development Pattern. This pattern represents the general course of favorable developments in Iran in the field of thought, science, spirituality and life towards the new Iranian Islamic civilization in the next half century. It is designed based on the worldview, Islamic principles and values of the Islamic Revolution and according to the social, climatic and cultural heritage requirements of Iran and includes the principles, ideals, mission, horizon and measures that must be considered to solve the important problems of the country and the flourishing of lasting national capabilities.The current situation in Iran, with its historical background, shows that research in "wisdom" is a good platform for the Iranian Islamic development, and in the meantime, the wisdom of architecture and urban planning can be considered as one of the preconditions for sustainable planning.This research has been done descriptively-analytically by studying the Iranian Islamic Development Pattern Document (as a document of sustainable development of the country) and also by studying the physical identity of the Iranian cities. Studies have focused on the perception of the environment and the structure of the Iranian city. The independent variable of research, according to the subject of research, is architectural wisdom and the dependent variable is environmental perception. In this regard, attention to the concept of "urban identity" and "wisdom in architecture and urban planning" has been considered as a tool for sustainable development of the country in order to pay attention to the concept of the Iranian Islamic Development Pattern Document. The findings of the research show that in addition to the fact that "futures research" is important in identifying and introducing the structure of cities, it is necessary to formulate regulations to preserve the Components of original wisdom of Iranian architecture, Components of cultural identity and environmental protection.
  Keywords: Iranian Islamic Development Pattern Document, Wisdom in Urban Planning, Architecture, Future Studies, Environmental Perception
 • Aghil Madadi *, Elnaz Pirrozi, Zahra Amini Pages 210-226

  At present, following the growth of urbanization and the increase in natural disasters, the study and measurement of the resilience of human and natural systems in achieving sustainable development is of particular importance. Accordingly, the present study seeks to measure and evaluate the resilience of Germi city environment against earthquake risk. In this study, by taking into account the natural, physical and accessible structures involved in reducing the effects of an earthquake in the form of 15 indicators, resilience of Germi city against earthquake is discussed. Then, the information layers were prepared by the geographic information system and in the next step, the weighting of the studied factors was done using the network analysis process (ANP) in Super Decision software environment and the final modeling was done using the ordinal weighted average (OWA) method. The results indicate that 11/70 % of the study area has a quite good resilience and 24.17% of the area has quite inappropriate. Moderate and relatively appropriate resilience percentages are 25 %, 25.84 %, and 13.29 %, respectively. In general, it can be said that the southern, southwestern parts and northeastern city of Germi have relatively inappropriate conditions regarding resilience, whereas construction in the northern and northwestern parts of the city are in better condition. According to the final map, the city of Germi is not in a good position in terms of earthquakes resistance, and it has a kind of medium to low status. According to the final map, the city of Germi is not in a good position in terms of earthquakes resistance, and it has a kind of medium to low status.

  Keywords: Risks, Physical, Access, Weighting, MCDM
 • Msoud Safaiepour *, Yahia Jafari Pages 227-244
  Several challenges to urban management have made it necessary to make the preparation for possible events an undeniable necessity; among other things, the development challenges of the Ahvaz city due to oil extraction, microstates and the lack of a planning approach based on predicting future challenges are tall It has been. This research is aimed at identifying key factors of urban development management in Ahvaz city. Therefore, this research in terms of purpose is a type of applied research that is based on a futuristic approach. The statistical population of this research is 46 academic staff familiar with Ahvaz urban issues. With the participation of experts, 33 variables were identified. Based on the results, the propellant of oil and gas with the effect of 74, the economics of knowledgeable actors 64, the political participation of citizens with a 73 effect and elite axis with the effect of 64 is of great importance in the development of Ahvaz. In addition, from the total number of influencers influencing Ahwaz urban development, 13 proponents were selected as the key driver of the development of Ahwaz city. The most important of these were entrepreneurship and innovation, development of civil institutions, regional equilibrium policies, development based on Public transportation, efficient urban management, sustainable incomes and the provision of electronic city infrastructure.. The placement of factors on the matrix screen showed that the Ahvaz urban development system is a system of instability, which is mainly due to the inefficiency of urban management methods and indicates the vulnerability of Ahvaz city development. Finally, with regard to the findings, key suggestions have been made towards the use of an elitist approach and citizen-centered management.
  Keywords: urban development, Key Propulsion of development, Foreshortening, Metropolis of Ahvaz
 • Vahid Taleihur *, Mohamad Zaheri, Soheyla Bakhtar, Ashkan Shafiee Pages 245-260

  Rural resilience is a community oriented approch to promote preparedness of rural communities versus instability arising from risks. reducing the vulnerability of villagers by increasing the flexibility versus natural consequence is one of the features of managment, planing and development that is possible through identifiying effective factors on resilience strengthen.. This study is application in based on objective and descriptive- analytical in based on nature. The statistical population is 24 inhabited villages of the southern and central Wilkij villages with a population of 18,249 people. The sample size was estimated at 380 people based on the Cochran formula which disperses the number of samples in the villages proportionate to their population and Sample selection method in each village has been randomized systematically.To adjust questionnaire was used of the five resilience indicators in the form of 45 items. The reliability of the was evaluated based on Cronbach's Alpha of 0.91.To weigh indicators was used from the Shannon Entropy technique, to level the villages was used from decision techniques of Topsis, Vikor and Saw and to integrate the results was used by Kopeld Technique. Findings show government grants (0.027) is the most important criterion and dependence on location (0.016) is the least important criterion. The results of the leveling of the villages indicate this eight villages are on a good level, 10 villages on average six villages are also at weak levels. The results of one-sample t-test with a mean of 2.93 showed that the resilience of the villages of the southern and central Wilkij villages was lower than the average. It can be concluded that resilience against earthquake is not in good condition and the earthquake is a serious danger that threaten to rural areas.

  Keywords: Resilience, Rural Resilience, Sustainability, Natural Risks, Earthquake
 • Mahdi Mododi Arkhodi * Pages 261-278

  Today, security is not only dependent on the use of physical equipment, the deployment of troops and law enforcement, but also on other economic, social, and political and social dimensions that will help ensure the security of the villages. The purpose of this article is to identify the factors that contribute to achieving sustainable security in the border villages of Khorasan Razavi. The research method is descriptive and analytical and questionnaire is used. GIS software was used for mapping and exccel and SPSS software was used for statistical analysis and Kruskal-Wallis statistical tests, stepwise regression and path analysis..The population of this study is zero to fifty kilometers villages located on the border of this province with neighboring countries. The results indicate that satisfaction with economic indicators is lower than other social and political indicators.And according to regression testing and path analysis, this indicator plays a very important role in creating and feeling secure in border villages. In terms of the intervals studied, the economic index has had the greatest role in creating a sense of security. Considering the extent to which border villages are satisfied with the security situation in the First Circuit, it is important to consider economic and welfare indicators for security. Although the level of satisfaction with the economic index is low, the effect and weight of this index, according to regression testing and path analysis, is very high in creating security, which has doubled the need to pay attention to economic issues in the form of irrigation patterns.

  Keywords: Sustainable Security, Village, Border, Razavi Khorasan
 • Alireza Shahrokhian, Seyed Nemat Allah Mousavi *, Abbas Aminifard Pages 279-301

  One of the problems of managing the program and budget of the country's municipalities is the lack of scientific forecasts of annual revenues and as a result of the structural budget deficit, and this issue has caused inaccuracies and reduced welfare and services to citizens, and finally the administration of It has caused problems and has led to the failure to achieve legal policies and objectives.Today, most municipalities in the country use simple scientific revenue forecasting methods or have developed simple experimental methods that ignore the impact of macroeconomic variables. According to the analysis of past conditions and the study of existing trends affecting municipal revenues, financial resources should be predicted and direct and indirect factors affecting municipal revenues should be considered.The purpose of this study is to predict the revenue of municipalities and Shiraz city on a case by case basis. The two methods used in this study are regression method by predicting macro-micro interface variables of VECM model and neural network model in macro-micro hybrid space using data from 2009 to the end of 1397. The present research is an applied research in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology and the method of implementation and collection of data is documentary and library.To compare the predictability of multiple regression model with artificial neural networks, two evaluation criteria of competing models including MSE and RMSE as well as independent t-test were used to differentiate the prediction values made by the model and the actual (observed) values and the results showed that the network Nervous has been significantly more accurate in predicting municipal revenue than the regression model.

  Keywords: Municipal Revenue, Combined Macro, Micro Simulation, Shiraz
 • Ashraf Hosseinzadeh, Mohammad Basat Ghorashi *, Nasrollah Molaeihashjin, Teimour Amar Pages 302-315

  The concept of quality of life, which has been considered by researchers and thinkers in some scientific fields in recent decades, has different dimensions and represents the level of enjoyment and benefit from the material tools of individual and social well-being and also people's abilities in the scientific and social fields. Nowadays, quality of life as a key element in policy making and public policy review is discussed. The aim of this study is to analyze the quality of life in the villages of Anzali city with emphasis on physical indicators. In order to analyze the issue have been used the general population and housing census data of 2016 as well as field studies in the form of interviews, observations and completion of the questionnaire. Anzali city has 25 villages. The physical quality of all villages was examined using eight indicators and using the TOPSIS model, and the villages were ranked based on the continuous output of Tapsis and were classified into three levels. The relationship between the quality of life of the villages and the three variables of distance from the city center, distance from Anzali free trade-economic zone and the population of each village was calculated by Pearson correlation test. The relationship between the physical quality rank of the villages with the above three variables was 0.63, 0.62 and 0.74, respectively. The results indicated that in all three cases, the relationship between the variables and the physical quality of the villages is quite clear and demonstrates the inverse and intermediate upward relationship of the physical quality of the villages with two variables distance from the city center and free trade-economic zone. There is also a strong direct relationship between population size and physical quality of villages.

  Keywords: Physical indicators, Quality of life, Physical Quality, Rural settlements
 • Abbas Adel Kajeh, Bakhtyar Ezatpanah *, Karim Hosainzadeh Dalir Pages 316-332

  In this study, using distributive justice of urban development projects in case of income stability, 10 areas of Tabriz metropolis were studied. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Excel, Eviews and Arc GIS software were used to analyze the issue. From 1392 to 1396, the economic situation predicted, the beginning of the situation of stable and unstable revenue figures of the municipality, the share of budget-construction operations by rural areas and the number of construction projects implemented at the level of segregation were studied. According to the results, the coefficient of self-play causes spatial vulnerability to 3 factors: unstable income figures, the number of construction projects and the rate of increase in construction efficiency at the level of 10 shows that if it causes severe entry, it will increase in unstable areas The Article 100 Commission, the income from the change of uses and the sale of real estate in one area, has spread to other areas of Tabriz. Among the variables of income stability, sale of cheap goods in the market, collection fees and centralized municipal funds are the most important factors affecting the existence of distributive justice by the municipality. The cost of the construction variable and the number of executive projects as control variables have a negative effect on the growth of spatial inequality or distributive justice that exists and is significant at a high level; This means that areas with more development and more projects implemented have less inequality growth. Accordingly, the amount of budget, the negative and significant effect on economic growth has caused instability. This means that as regions increase in budget, they have less absorption through volatile returns. Also, the number of physical-infrastructure projects in the study period (2013-2017) (128 out of 319 cases) has a positive and significant effect on the model of distributive justice approach.

  Keywords: urban development, Income Sustainability, financial resources, Distributive Justice, Tabriz Municipality
 • Sara Ghobadi, Hossein Agahi *, Homayon Farhadian Pages 333-347

  Farmers’ perceptions of climate change risk is critically important if they plan to implement appropriate adaptation measures in their farming. Because, farmers' perception of the risk of climate change can affect decisions and their performance. Therefore, the present study was conducted to investigate the factors affecting farmers' perceptions of climate change risk and their adaptation behavior in response to climate change in Kermanshah Township. The statistical population was agricultural farmers in Kermanshah Township, from which 250 farmers were selected as a sample using two-stage cluster sampling method and according to the research objectives and indicators considered by the researcher. The present study is descriptive-correlational research and data were collected through a questionnaire whose validity was confirmed by the opinions of experienced experts and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test. Collected data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (path analysis and multivariate linear regression) by SPSSWin21, The results showed that seven variables could account for 61% of the total variance of farmer’ adoptive behavior. Also, the results of path analysis revealed that five variables, i.e. knowledge, personal feelings, climate change risk perception, personal experiences and social problems had total impacts of 0.599, 0.309, 0.262, 0.253 and 0.247, respectively and they were the most important factors in determining farmer’ adoptive behavior. Also, two variables of value orientation and social norms had total impacts of 0.112 and -0.172, respectively and had a minimal effect on farmers' adoptive behavior. Finally, the findings of this study showed that the ways that individuals perceive climate change is highly personal and influenced by a number of factors. The results also clearly show the need to increase people awareness about the causes, effects and methods of adaptation to climate change.

  Keywords: Climate Change, Risk perception, Farmers' adoptive behavior, Kermanshah Township
 • Ali shakoor, ali Shojaei Fard Pages 348-363

  According to the obtained results, social cultural factor (with a path coefficient of 0.702), financial and economic factors (with a path coefficient of 0.771), institutional factors of the Minister of Construction (with a path coefficient of 0.967), Entrepreneurial support factors (with a path coefficient of 0.929), individual resources and human capital (with a path coefficient of 0.700), managerial factors (with a path coefficient of 0.883) are effective in investing and creating businesses by entrepreneurs in the country's villages. And the T-Value is greater than 1.96. Also, the Q2 criterion for all the endogenous variables of the model is greater than 0.32, which shows that the exogenous (independent) variables are strong in predicting the dependent variables and the fit is appropriate. The structural model confirms the research once again. Considering that the general goals of this rural development plan and creating new job opportunities for the villagers are the revival of indigenous knowledge, customs and jobs and its application in entrepreneurship, increasing the participation of villagers in planning. Local development, increasing working skills and entrepreneurial knowledge of villagers and helping sustainable rural life are among the other goals of this project. Extensive governmental and non-governmental efforts have been made in the field of business creation and development in the less developed rural areas of the country, but many residents of these areas still live below the poverty line, the reason for this contradiction can be the lack of a problem-based strategy. Yabi found that most of the government policies and non-government programs in the field of entrepreneurship development have been approved and implemented without spending the necessary time to accurately assess the factors affecting the issue by passing the real needs of the villagers, and in practice it does not bring positive results. Keywords: investment, business, entrepreneurship, village, Iran

  Keywords: investmen, business, entrepreneurship, village, Iran