فهرست مطالب

نوآوری در علوم و فناوری غذایی - پیاپی 57 (پاییز 1402)

نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی
پیاپی 57 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محسن وظیفه دوست* صفحات 1-13

  سس گوجه فرنگی محصولی پر مصرف در جهان و ایران است که در مواد غذایی گوناگون خصوصا غذاهای از نوع فست فود، بسیار استفاده می گردد. بدین لحاظ تهیه محصولی سینبیوتیک از آن باعث ارتقاء سلامتی خواهد شد. در این تحقیق از 3 سطح لاکتولوز (0، 1 و 2 درصد) و 3 سطح فیبر گندم (0، 5/1 و 5/2 درصد) بعنوان پری بیوتیک و از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) بعنوان پروبیوتیک استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود، pH نمونه های حاوی باکتری ریزپوشانی شده کمتر از نمونه های حاوی باکتری آزاد و شبیه به شاهد بود. میزان سینرسیس همه نمونه ها اختلاف معنی داری با شاهد داشتند (05/0<p). اما میزان سینرسیس نمونه های ریزپوشانی شده کمتر از آزاد بود. از نظر ویسکوزیته به استثنا نمونه ریزپوشانی شده حاوی 2 درصد لاکتولوز و 5/2 درصد فیبر، در بین سایر نمونه ها و شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0<p). از نظر ارزیابی میکروبی ، میزان کاهش باکتری در نمونه های تیمار شده معادل یک و در شاهد دو سیکل لگاریتمی بود. زنده مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده بالاتر از باکتری پروبیوتیک آزاد بوده و اختلاف معنی داری با شاهد داشتند (05/0<p). بالاترین میزان زنده مانی با شمارش میکروبی cfu/ml 107 × 023/5 مربوط به نمونه حاوی 2 درصد لاکتولوز و 5/2 درصد فیبر در نمونه های ریزپوشانی شده بود و لذا نمونه فوق علاوه بر اینکه از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ریولوژیکی نسبت به سایر نمونه ها برتر است ، یک محصول سینبیوتیک نیز محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: سس گوجه فرنگی، لاکتولوز، سینبیوتیک، ریزپوشانی
 • سیده فاطمه احمدی، محمد حجت الاسلامی*، حسین کیانی، هومان مولوی صفحات 15-24

  آفلاتوکسین ها از مهم ترین مایکوتوکسین ها هستند که توسط گونه های مختلفی از قارچ ها تولید می شوند. این سموم در برابر فرآیندهای حرارتی نظیر پاستوریزه کردن از بین نرفته و غلظت آن ها نیز کاهش پیدا نمی کند. مصرف شیر و محصولات لبنی آلوده، آفلاتوکسین سلامت انسان را به خطر می اندازد. در پژوهش حاضر، یک الکترود مداد گرافیت مبتنی بر گرافن اکسید احیاء شده و نانو ذرات طلا برای شناسایی آفلاتوکسین M1 در شیر خام شتر با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی معرفی شد. به کمک تکنیک های ولتامتری چرخه ای و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی رفتار الکترود کاری در مراحل مختلف ساخت بررسی شد. نتایج نشان داد که با تثبیت گرافن اکسید احیاء شده و نانو ذرات طلا، پیک جریان و مقاومت انتقال بار به ترتیب افزایش و کاهش یافتند. درحالی که با تثبیت آپتامر و آنالیت پیک جریان و مقاومت انتقال بار به ترتیب کاهش و افزایش پیدا کردند. مطابق نتایج تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی، در محدوده 5 الی800 نانوگرم بر لیتر با افزایش غلظت، جریان به طور خطی کاهش یافت. (991/0=R²). حد تشخیص کمی زیست حسگر 3 نانوگرم بر لیتر و درصد ریکاوری آن در نمونه های شیر شتر بین 90 تا 5/94 به دست آمد. بررسی مشخصه های عملکردی شامل تکرارپذیری، تکثیر پذیری و پایداری حاکی از عملکرد قابل قبول زیست حسگر داشت.

  کلیدواژگان: آپتاحسگر الکتروشیمیایی، آفلاتوکسین، شیر شتر، گرافن اکسید احیاشده، نانو ذرات طلا
 • بهرام باقری، محمد شکرزاده، لیلا ناطقی*، علیرضا ملکی کهکی صفحات 25-39

  اسانس درخت بنه به عنوان ترکیب ضد میکروبی در مقابل اکثر میکروارگانیسم ها شناخته شده است. همچنین عصاره لوتیین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد که باعث کاهش اکسیداسیون می شود. هدف از این تحقیق کاهش نیتریت سدیم مصرفی در فرآورده های گوشتی که عامل سرطان های رایج در جامعه شده است، می باشد. در این پژوهش به منظور تولید سوسیس 40درصد گوشت مرغ بدون نیتریت سدیم، از مقادیر ppm 200، 400 و 600 عصاره لوتیین به صورت تکی و توام با 2 میلی لیتر اسانس بنه استفاده شد و خواص کیفی نمونه ها شامل ویژگی های آنتی اکسیدانی، میکروبی و حسی طی زمانهای 1، 10، 20 و 30 روز پس از تولید (در شرایط یخچال)، با شاهد (بدون عصاره لوتیین، اسانس بنه و دارای ppm 120 نیتریت سدیم) مقایسه شد. نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی مقادیر بالاتر لوتیین و همچنین حاوی اسانس بنه دارای قدرت آنتی اکسیدانی و خواص ضدمیکروبی بالاتری بودند. در نهایت مشاهده شد نمونه حاوی ppm 600 عصاره لوتیین با 2 میلی لیتر اسانس بنه در فرمولاسیون از نظر رنگ (a* یا شدت قرمزی بیشتر (89/12) و b* یا شدت زردی کمتر (964/13)) مطلوبترین نمونه بوده و نیز این نمونه از نظر خواص آنتی اکسیدانی (06/3 میلی مالون دی آلدیید بر کیلوگرم)، شمارش کلی (Cfu/g 105×39)، کپک و مخمر (Cfu/g 66/7)، کلی فرم (Cfu/g 66/5)، کلستریدیوم پرفرانژنس (Cfu/g 11) و استافیلوکوکوس اوریوس (Cfu/g 66/7) و خواص حسی با نمونه شاهد اختلاف معنیداری نداشت و بهعنوان تیمار برتر انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانی، اسانس بنه، عصاره لوتئین، نیتریت سدیم
 • سارا ناجی طبسی*، مصطفی شهیدی نوقابی، مرضیه حسینی نژاد، حسین زمانی، تکتم هجرانی صفحات 41-56

  پایه تغذیه در بسیاری از کشورها از جمله ایران نان است. با توجه به اهمیت مصرف آرد کامل گندم به همراه سایر غلات از نظر تامین مواد مغذی، در این پژوهش کاربرد خمیر ترش حاوی آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و خمیرترش با تخمیر تصادفی در تهیه نان بربری مخلوط آردهای کامل جو-گندم و جو-گندم جوانه زده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج استفاده از خمیرترش بر میزان اسید فیتیک در نان بربری نشان داد که خمیرترش تصادفی میزان اسید فیتیک را بیشتر کاهش می دهد. از اینرو سبب افزایش میزان املاح آهن و روی در هر دو نمونه نان شد. بررسی فعالیت میکروبی نان، نشانگر عدم رشد میکروبی در تمامی نمونه ها در روز اول و سوم نگهداری بود. همچنین نتایج شمارش کپک نشان داد که استفاده از خمیرترش تصادفی تاثیر مناسب تری بر عدم رشد کپک در هر نان دارد. نتایج ارزیابی بافت نان ها طی یک هفته نگهداری پس از پخت نشان داد که با استفاده از خمیرترش در شرایط تخمیر تصادفی کیفیت بافت نان تا 5 روز پس از پخت حفظ می شود. براساس نتایج حاصل از این مطالعه، می توان با استفاده از خمیرترش با تخمیر تصادفی در تهیه نان بربری از آرد کامل ترکیبی، اسیدفیتیک را کاهش، ویژگی های تغذیه ای را ارتقا و زمان ماندگاری نان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: آرد کامل، اسید فیتیک، خمیرترش، لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • سید رسول شاه حسینی* صفحات 57-76

  در این مطالعه اثر افزودن عصاره گیاه شنگ Tragopogon graminifolius DC. به دو فرم آزاد و ریز پوشانی شده به فیلم زیست تخریب پذیر پلی ساکارید پولولان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، عصاره گیاه شنگ با استفاده از روش اولتراسوند استخراج و مقادیر ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی (مهار رادیکال آزاد DPPH) و ضد میکروبی (علیه باکتری گرم منفی نظیر اشرشیاکلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس) عصاره ی استخراجی اندازه گیری شد. با توجه به نتایج، میزان ترکیبات فنلی 2/18±890/04میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره بوده است. همچنین عصاره از خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی بالایی برخوردار بود. به منظور ریز پوشانی عصاره از مالتودکسترین- کنسانتره پروتیینی آب پنیر استفاده شد. نتایج مربوط به اندازه ذرات عصاره ریز پوشانی در مطالعه حاضر برابر با 0/97±92/88نانومتر و راندمان ریزپوشانی برابر با 0/22±61/15درصد بوده است. سپس غلظت-های مختلف عصاره و نانو عصاره گیاه شنگ (ppm 750و 1000) به فیلم پلی ساکارید پولولان افزوده شد و ویژگی های فیزیکی، مکانیکی، ضد میکروبی فیلم های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه رطوبت، حلالیت، نفوذ پذیری بخار آب و شفافیت، در این فیلم ها کاهش و ضخامت، مقاومت کششی و حداکثر کشش تا قبل از نقطه پارگی افزایش یافت. همچنین جایگزینی عصاره با نانو عصاره در اکثر موارد سبب بهبود ویژگی های فیلم شد. فیلم پلی ساکاریدی پولولان حاوی عصاره دارای خاصیت ضد میکروبی بالایی در برابر باکتری های پاتوژن بود که با افزایش غلظت و تبدیل عصاره به نانو عصاره خاصیت ضد میکروبی نیز افزایش یافت. در مجموع به نظر می رسد فیلم ضد میکروبی پلی ساکاریدی پولولان به همراه نانو عصاره گیاه شنگ توانایی بالایی به عنوان نگهدارنده در بسته بندی مواد غذایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، پلی ساکارید پولولان، عصاره گیاه شنگ، ویژگی های فیلم، خواص ضد میکروبی
 • زهرا فرج زاده، امیر شاکریان*، ابراهیم رحیمی، محمود باقری صفحات 77-86

  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب روغن استخراج شده از واریته های Sajama، Giza1 و Redcarina بذرکینوا کشت داده شده در ایران، انجام پذیرفت. دانه های کینوا واریته های Sajama، Giza1 و Redcarina، از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و دانه درکرج، ایران تهیه شد. به منظور استخراج روغن از دانه ها از روش سوکسله استفاده شد. ابتدا فرایند متیل استر نمودن اسیدهای چرب انجام و سپس پروفایل اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کینوا رقم Sajama بیشترین (98/0 ± 19/10 درصد) و رقم Redcarina (21/0 ± 55/2 درصد) کمترین میزان روغن استخراج شده را داشتند. لینولییک اسید، فراوان ترین اسید چرب شناخته شده در بذر انواع ارقام کینوا بود. فراوانی لینولییک اسید در بذر کینوا ارقام Giza1، Redcarina و Sajana به ترتیب 37/5 ± 17/60 درصد، 15/5 ± 30/57 درصد و 92/4 ± 27/52 درصد بود. در بذر کینوا ارقام Giza1 و Redcarina اسید های چرب پالمیتولییک و تریکوسیلیک یافت نشد. در بذرکینوا رقم Sajama اسیدهای چرب دکوزاهگزانوییک و تریکوسانوییک یافت نشدند. بیشترین میزان اسیدهای چرب میریستیک، پالمیتیک، هگزادکانوییک، استیاریک، اولییک، لینولییک، گاما لینولنیک، آلفا-لینولنیک، آراشیدیک، ایکوزادنوییک، بهنیک، اروسیک، سروونیک و تریکوسیلیک به ترتیب در ارقام Redcarina، Redcarina، Sajama، Sajama، Sajama، Giza1، Giza1، Sajama، Redcarina، Sajama، Sajama، Sajama، Giza1 و Redcarina کینوا دیده شد. به نظر می رسد بذرکینوا به دلیل محتوای بالای اسیدهای چرب ضروری می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از غلات ، مانند برنج باشد

  کلیدواژگان: کینوا، محتوای روغن، پروفایل اسیدهای چرب، ایران
 • اعظم خدائیان کریم، اسماعیل عطای صالحی* صفحات 87-97

  سنجد حاوی مقدار زیادی پروتیین، مواد معدنی، ترکیبات فنولیک و فیبر رژیمی است و از آرد آن می توان به عنوان یک ماده اولیه عملگرا در تولید محصولات نانوایی استفاده نمود. در پژوهش حاضر، اثر جایگزینی آرد گندم با آرد سنجد در سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نان سنگگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشان داد که با افزایش مقدار پودر سنجد میزان فیبر، رطوبت و مولفه قرمزی (a*) به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که میزان پروتیین تیمارها و مولفه های روشنایی (L*) و زردی (b*) کاهش معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که حجم مخصوص تیمارهای حاوی پودر سنجد تا سطح 10 درصد با نمونه کنترل تفاوتی نداشتند، اما در سطوح بالاتر حجم مخصوص نان ها کاهش معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشتند. بافت تیمارها تا سطح 10 درصد پودر سنجد نرم تر از شاهد ولی در سطوح بالاتر سفت تر گردید. از نظر پذیرش کلی نان های حاوی 10 درصد پودر سنجد بیشترین امتیاز را کسب نمودند. با توجه به نتایج به دست آمده نمونه حاوی 10 درصد پودر سنجد به دلیل فیبر بیشتر و در نتیجه دریافت کالری کمتر و خواص بافتی و حسی بهتر به عنوان نمونه بهینه معرفی میشود.

  کلیدواژگان: پودر سنجد، خواص کیفی، نان سنگک
 • معصومه الوند، علیرضا صادقی ماهونک*، محمد قربانی، هدی شهیری طبرستانی، شیما کاوه صفحات 99-112

  هیدرولیز آنزیمی منابع پروتیینی از روش های معمول در فرآوری غذایی است. پروتیین هیدرولیز شده مخلوطی از پپتیدها و اسید- آمینه هایی است که دارای خواص سلامتی بخش بسیاری از جمله، ضد فشار خون، ضد کلسترول و آنتی اکسیدان می باشند. از جمله ضایعات میوه خربزه ترکمنی دانه آن می باشد که منبعی مقرون به صرفه برای تولید پپتید های زیست فعال است. در این پژوهش هیدرولیز آنزیمی پروتیین دانه خربزه ترکمنی با آنزیم های پانکراتین و تریپسین در نسبت آنزیم به سوبسترا %1 و فواصل زمانی 20-200 دقیقه انجام گردید. درجه ی هیدرولیز و ویژگی های آنتی اکسیدانی (فعالیت مهاررادیکال DPPH، قدرت احیاء کنندگی یون آهن، فعالیت آنتی اکسیدانی کل و فعالیت مهار رادیکال هیدروکسیل) هیدرولیز شده های حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تیمار 180 دقیقه در مقایسه با 200 دقیقه اختلاف معنی داری نداشتند و به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و ظرفیت دستگاه ها، تیمار با زمان پایین مدنظر قرار گرفت. بیشترین فعالیت مهارکنندگی DPPH، قدرت احیاء کنندگی آهن، آنتی اکسیدانی کل و فعالیت مهار رادیکال هیدروکسیل با هیدرولیز با آنزیم پانکراتین و پس از 180 دقیقه هیدرولیز و به ترتیب به میزان 49/72%، 55/0 (جذب در 700 نانومتر) و 59% حاصل شد. بنابراین با توجه به نتایج، آنزیم پانکراتین در مقایسه با تریپسین عملکرد بهتری در تولید پروتیین هیدرولیز شده با خاصیت آنتی اکسیدانی داشت. در نتیجه هیدرولیز شده ی حاصل قابلیت کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی به عنوان نگهدارنده ی طبیعی و تولید محصولات فراسودمند را دارد.

  کلیدواژگان: پانکراتین، تریپسین، دانه خربزه ترکمنی، هیدرولیز آنزیمی، آنتی اکسیدان
 • مسعود خزاعی فدافن*، سید حسین استیری صفحات 113-124

  کشمش یکی از محصولات مهم کشاورزی است که از خشک کردن انگور بدست می آید. در حال حاضر درجه بندی کشمش و تعیین درصد انواع مختلف کشمش در یک نمونه و همچنین تشخیص دم دار بودن و یا نیودن آن به صورت دستی انجام می گیرد وبنابراین مستلزم صرف زمان زیادی می باشد. در این مطالعه ، هدف ارایه الگوریتمهایی موثر و توانمند با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر در حوزه بینایی ماشین برای درجه بندی کشمش و همچنین تشخیص و تعیین درصد کشمشهای دم دار و بی دم می باشد. جهت تجزیه و تحلیل الگوریتم ارایه شده ، با تهیه عکس از نمونه های مختلفی از انواع کشمش و اجرای الگوریتمهای پیشنهادی بر روی این نمونه ها در نرم افزار MATLAB و مقایسه نتایج به دست آمده با روش های دستی ، عملکرد الگوریتم مورد ارزیابی قرار می گیرد. جهت ارزیابی عملکرد روش های پیشنهادی معیارهای دقت کل ، حساسیت و دقت خروجی مثبت محاسبه گردید که یافته های حاصل شده از ارزیابی روش پیشنهادی جهت درجه بندی کشمش دقت کل 98/65% ، حساسیت 98/47% و دقت خروجی مثبت 97/83% و همچنین یافته های روش پیشنهادی جهت تعیین درصد دم دار بودن کشمش نیز دقت کل 98% ، حساسیت 32/92% و دقت خروجی مثبت 69/98% را نشان داد که بیانگر عملکرد مطلوب و قابل اعتماد این روش ها همراه با صرف هزینه کم (محاسبات نرم افزاری کم) در مقایسه با روش های سنتی می باشد.

  کلیدواژگان: درجه بندی کشمش، پردازش تصویر، دم داربودن کشمش، استخراج ویژگی
 • سارا نیاستی، بهاره صحراییان، فاطمه پورحاجی* صفحات 125-138

  در این تحقیق هدف بهبود کیفیت و ظاهر اشترودل نیم‏پز منجمد با استفاده از صمغ دانه شاهی و جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد کینوآ جوانه‏زده بود. بدین منظور از سه سطح صمغ دانه شاهی (صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و چهار سطح آرد کینوآ جوانه‏زده (صفر، 5، 10 و 15 درصد) در اشترودل استفاده شد. خمیر اشترودل پس از تخمیر 45 دقیقه‏ای به مدت 5 دقیقه در دمای 230 درجه سانتی‏گراد پخت شد و سپس در اتاق انجماد با دمای 40 درجه سانتی‏گراد به مدت 30 دقیقه منجمد گردید. در ادامه نمونه منجمد شده به مدت یک هفته در دمای 18 درجه سانتی‏گراد زیر صفر نگهداری شد و پس از دوره نگهداری در شرایط انجماد (یک هفته) و یخ‏زدایی به مدت 1 ساعت در دمای 230 درجه سانتی‏گراد به مدت 10 دقیقه پخت گردید. در این پژوهش رطوبت (2 و 72 ساعت پس از پخت)، حجم مخصوص، تخلخل، بافت (2 و 72 ساعت پس از پخت)، رنگ پوسته و بافت درونی، ویژگی‏های حسی و پذیرش محصول نهایی ارزیابی شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح مصرف صمغ دانه شاهی و آرد کینوآ جوانه‏زده بر میزان رطوبت افزوده شد. کمترین سفتی بافت اشترودل و بیشترین حجم مخصوص و تخلخل در نمونه حاوی 5 درصد آرد کینوآ و 5/0 درصد صمغ شاهی و نمونه حاوی 10 درصد آرد کینوآ و 5/0 درصد صمغ شاهی مشاهد گردید. همچنین آرد کینوآ جوانه‏زده سبب افزایش مولفه رنگی a* پوسته و L* بافت درونی اشترودل شد. از طرفی نتایج حاکی از آن بود که با جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد کینوآ (حداکثر 10 درصد) و استفاده از صمغ شاهی در هر دوسطح 25/0 و 5/0 درصد رنگ، فرم و شکل، بافت و قابلیت جویدن، عطر و مزه و در نهایت پذیرش کلی اشترودل نیم پز منجمد بهبود یافت.

  کلیدواژگان: صمغ شاهی، کیفیت، انجماد، اشترودل، کینوآ جوانه‏زده
 • آتوسا کوکبیان، امیر دارائی گرمه خانی*، سولماز صارم نژادنمینی صفحات 139-148

  در دهه های اخیر با افزایش آگاهی مصرف کنندگان از ارتباط بین رژیم غذایی و سلامتی، مصرف غذاهای کم کالری رواج یافته است. شیرین کننده های سنتتیک و غیر مغذی می توانند به عنوان جایگزین شکر در فرآورده های غله ای مورد استفاده قرار گیرند و بر روی رنگ، طعم و بافت محصول نهایی تاثیر گذار باشند. هدف این پژوهش تولید کماج بر پایه شیرین کننده استویا و یافتن شرایط بهینه نسبت شیرین کننده جهت بهبود مدت زمان ماندگاری و دست یابی به محصولی با خواص کیفی مناسب بود به طوری که گلیکوزیدهای استویا در سه نسبت مختلف (صفر (شاهد)، (50 درصد) RS-050 و (100 درصد) RS-100) به عنوان جایگزین ساکاروز در فرمولاسیون کماج مورد استفاده قرار گرفت. در طی دوره نگهداری مقدار رطوبت، حجم مخصوص، پارامترهای رنگ و آنالیز پروفایل بافت نمونه های تولیدی در روزهای 1 و 3 پس از پخت، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین حجم نمونه های کماج رژیمی تولیدی و نمونه شاهد وجود داشت به صورتی که نمونه شاهد ارتفاع کمتری نسبت به سایر نمونه ها داشت (05/0p≤). از نظر پارامتر رنگی L بین نمونه شاهد و سایر نمونه ها اختلاف معنی دار بوده و نمونه کماج RS-100، رنگ پوسته روشن تری داشت (05/0p≤). نتایج آنالیز بافت نشان داد که نمونه RS-050 نسبت به نمونه RS-100 بافت نرمتری داشت (05/0p≤). در ارتباط با میزان شیرینی، ارزیاب ها نمونه RS-050 را ترجیح دادند و این نمونه پس از نمونه شاهد دارای بیشترین میزان پذیرش کلی بود. در نهایت نمونه RS-050 به عنوان نمونه بهتر شناخته شد.

  کلیدواژگان: جایگزین ساکاروز، کماج، گلیکوزیدهای استویا
 • عالیا خلیلی، حمید توکلی پور، لیلا روزبه نصیرائی*، احمد کلباسی اشتری صفحات 149-166

  هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) بر کیفیت و زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلا است. عصاره ی گلبرگ زعفران به روش آنزیمی استخراج و توانایی مهار رادیکال آزاد و میزان ترکیبات فنولی آن سنجش شد. فیله های ماهی به سه گروه تقسیم شدند: شاهد؛ حاوی عصاره گلبرگ زعفران (غلظت w/w % 07/0) و حاوی عصاره ی درون پوشانی شده (مالتودکسترین: پروتیین آب پنیر- 1: 1). ویژگی های شیمیایی (بازهای ازته فرار؛ مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید؛ شاخص پراکسید؛ میزان اسیدهای چرب آزاد) و میکروبی (میکروارگانیسم های کل؛ باکتری های سرمادوست و اسیدلاکتیک باکتری ها) ماهی ها طی 15 روز نگهداری در دمای C 1 ± 4 اندازه گیری شد. میزان ترکیبات فنلی کل، فلاونوییدی و ترکیبات آنتوسیانینی این عصاره به ترتیب mg.GAE/g 37/2± 55/177، gdw 100/ mg 06/3±87/158 و gdw 100/ mg 02/3± 42/159 و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH 30/2 ± 96/83 % بود. عصاره ی آزاد و درون پوشانی شده گلبرگ زعفران به طور معنی داری سرعت اکسایش فیله ماهی نسبت به نمونه ی شاهد را کاهش داد (05/0 P <). مقدار بازهای ازته فرار نمونه ی شاهد در 6 روز نگهداری به g 100 /mg.N2 06/19 بود، اما در نمونه ی حاوی عصاره ی آزاد و درون پوشانی شده این شاخص بعد از 9 و 12 روز به این مقدار رسید. اگرچه نمونه های حاوی عصاره به طور معنی داری موجب کاهش بار میکروبی ماهی شدند اما تفاوت بین دو نمونه حاوی عصاره آزاد و درون پوشانی شده گلبرگ زعفران معنی دار نبود. عصاره ی گلبرگ زعفران توانایی خوبی در حفظ کیفیت ماهی نشان داد. ماندگاری ماهی حاوی عصاره ی درون پوشانی شده یک هفته بیش تر (ماندگاری 14-12 روز) از نمونه شاهد (7-6 روز) بود.

  کلیدواژگان: فیله قزل آلا رنگین کمان، گلبرگ زعفران، درون پوشانی، ماندگاری، مالتودکسترین-پروتئین آب پنیر
 • مینا میرزائی، سید علی یاسینی اردکانی* صفحات 167-176

  شیرین بیان یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که به واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن مورد توجه صنایع دارویی، غذایی و حتی دخانیات قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریالی عصاره ریشه شیرین بیان در شکلات مایع می باشد. پس از استخراج عصاره، فعالیت آنتی اکسیدانی با آزمون های فعالیت مهار رادیکال آزاد ارزیابی گردید. اثر ضد میکروبی عصاره بر رشد استافیلوکوس اوریوس و اشرشیاکلی با روش انتشار در چاهک بررسی و حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین شد. برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها، از عصاره شیرین بیان در غلظت های 5/0% و 1% در فرمولاسیون شکلات مایع استفاده شد. نمونه های حاوی عصاره به همراه نمونه شاهد در دمای °C 30 قرار گرفتند و رشد میکروبی در فواصل زمانی 1، 15 و 30 روز و ارزیابی حسی در روز اول پس از تولید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره شیرین بیان دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی می باشد. مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس به ترتیب μg/ml 53/19، μg/ml 6/39 و بر روی اشرشیاکلی به ترتیب μg/ml 25/156 و μg/ml 50/312 مشاهده شد. نتایج آزمون میکروبی نشان داد استفاده از عصاره شیرین بیان باعث افزایش ماندگاری شکلات مایع طی 30 روز می شود. افزودن عصاره شیرین بیان تا 1% در فرمولاسیون شکلات مایع موجب افزایش پذیرش کلی در ارزیابی حسی می گردد. به طورکلی استفاده از 1 درصد عصاره شیرین بیان در فرمولاسیون شکلات مایع می تواند موجب افزایش ماندگاری و بهبود خصوصیات حسی آن شود.

  کلیدواژگان: عصاره شیرین بیان، DPPH، ویژگی های ارگانولپتیک، خواص آنتی اکسیدانی، خواص ضد میکروبی
 • فائزه لطفی حقیقت، مسعود هنرور*، نگار پناهی صفحات 177-187

  چکیدهیکی از وظایف متخصصین صنایع غذایی جلوگیری از ایجاد ضایعات در صنایع غذایی و در صورت لزوم کاهش تولید این ضایعات می باشد.یکی از راهکارهایی که متخصصین صنعت غذا در نظر می گیرند تبدیل ضایعات صنایع غذایی به یک محصول با ارزش افزوده بالا می باشد. پژوهش انجام شده با توجه به امکان ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر از محصولات جانبی چغندر قند صورت پذیرفته است.هدف از این پژوهش علاوه بر به کارگیری ضایعات مواد غذایی و تولید محصول با ارزش افزوده بالا از ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی که توسط جوندگان ایجاد می شود جلوگیری نماید.برای تولید محصول با استفاده از نرم افزار Design expert ،طرح مخلوط 16 فرمولاسیون به صورت پلت ساخته شده و پس از آزمون اندازه گیری میزان فیبر خام، فرمول بهینه محصول با استفاده از نرم افزار حاصل و پس از ساخت ، بر روی 60 سر موش سوری ماده آزمایش شد.در این مطالعه،سمیت حاد با هدف تعیین محدوده LD50 ،در موش سوری ماده به روش خوراکی اقدام گردید. بررسی تغییرات رفتار و مرگ و میر ناشی از سمیت در موش ها به مدت 48 ساعت انجام شد.بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه سمیت حاد خوراکی، LD50 محصول تولید شده 1500میلی گرم/ کیلوگرم گزارش گردید.کلیدواژه ها : فیبر خام ، ملاس ، تفاله خشک ، ضایعات

  کلیدواژگان: فیبر خام، ملاس، تفاله خشک، ضایعات
|
 • Mohsen Vazifedoost* Pages 1-13

  Tomato sauce is a widely used product in the world and in Iran that is widely used in various foods, especially fast food. In this regard, the preparation of symbiotic products from it will promote health.In this study, 3 levels of lactulose (0, 1 and 2%) and 3 levels of wheat fiber (0, 1.5 and 2.5%) were used as prebiotics and Lactobacillus acidophilus (La-5) was used as a probiotic.The results showed that the pH of the samples containing microencapsulated bacteria was lower than the samples containing free bacteria and similar to the control. The rate of syneresis of all samples was significantly different from the control (p <0.05). But rate of syneresis of microencapsulated samples was less than free. In terms of viscosity, except for the microencapsulated sample containing 2% lactulose and 2.5% fiber, there was a significant difference between the other samples and the control (p <0.05). In terms of microbial evaluation, the rate of bacterial reduction in treated samples was equal to one and in control two logarithmic cycles. Survival of microencapsulated probiotic bacteria was higher than free probiotic bacteria and had a significant difference with the control (p <0.05). The highest survival rate with microbial count of 5.023 × 107 cfu / ml was related to the sample containing 2% lactulose and 2.5% fiber in microencapsulated samples, Therefore, in addition to being superior to other samples in terms of physicochemical and rheological properties, the above sample is also considered a symbiotic product.

  Keywords: Tomato Sauce, Lactulose, Symbiotic, Microencapsulation
 • Seyyedeh Fatemeh Ahmadi, Mohammad Hojjatoleslami *, Hossein Kiani, Hooman Molavi Pages 15-24

  Aflatoxins are important mycotoxins produced by some fungus spp and are resistant to heat treatments such as pasteurization; their concentration remains unchanged, causing threats for humans. In the present study, using differential pulse voltammetry, a pencil graphite electrode based on reduced graphene oxide and gold nanoparticles has been developed to identify aflatoxin in raw camel milk. The behavior of functional electrodes in several processes has been analyzed using cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. Results showed that stabilization of reduced graphene oxide and gold nanoparticles caused a reduction in current peak and increment in impedance, while by aptamer stabilization and analyte, the current peak has been lowered and impedance increased. According to the differential pulse voltammetry technic, in the 5-800 ng/lit range, electrical current indicated a linear decrease by increasing concentration (R2 =0.991). Recovery was 90-94.5% for a produced biosensor in camel milk. The obtained quantitative detection limit was 3ng/lit. Investigation of functional characteristics, including reproducibility and repeatability, expressed acceptable results for a biosensor.

  Keywords: Electrochemical Aptasensor, Aflatoxin, Camel Milk, Reduced Graphene Oxide, Gold Nanoparticles
 • Bahram Bagheri, Mohammad Shokrzadeh, Leila Nateghi *, Alireza Maleki Kahki Pages 25-39

  Pistacia atlantica tree essential oil is known as an antimicrobial compound against most microorganisms. Lutein extract also has antioxidant properties that reduce oxidation. The aim of this study was to reduce sodium nitrite consumption in meat products that have caused common cancers in the community. In this research for the formulation sausage 40% chicken without sodium nitrite, 200 ppm, 400 ppm and 600 ppm of the extract of lutein pigment were used alone or in combination with 2 ml of Pistacia atlantica essence and, qualitative properties of the samples were compared, including antioxidant, microbial and sensory tests during 1, 10, 20 and 30 days after production (in refrigerator conditions), with control (without lutein pigment, Pistacia atlantica essence). The results showed that treatments containing higher concentrations of lutein extract pigment and also Pistacia atlantica essence had higher antioxidant potency and antimicrobial properties. Finally observed the sample containing 600 ppm of lutein pigment with 2 ml of Pistacia atlantica essence in the formulation seemed to be the most favorable for the color (a * or more intense redness (12.89) and b* or lesser jaundice (13.964)) also this sample in terms of antioxidant properties (3.06 mgMalondialdehyde/kg), total count (39×105 Cfu/g), mold and yeast (7.66 Cfu/g), coliform (Clostridium perfringens (11 Cfu/g) and Staphylococcus aureus (7.66 Cfu/g) and sensory properties was no significant difference with the control sample and selected as superior treatment.

  Keywords: antioxidant, lutein extract, sodium nitrate, Pistacia atlantica essential oil
 • Sara Naji Tabasi *, Mostafa Shahidi Noghabi, Marzieh Hosseini Nezhad, Hossein Zamani, Toktam Hejrani Pages 41-56

  The basis of nutrition in many countries, including Iran, is bread. Considering the importance of consuming whole-wheat flour along with other grains, the application of sourdough containing Lactobacillus plantarum primer and sourdough with random fermentation were applied in preparation of Barbari breads (mixture of whole wheat-barley flour and mixture of whole barley-sprouted wheat flour) were investigated and compared. The results of using sourdough on the amount of phytic acid in Barbari bread showed that random sourdough further reduces the amount of phytic acid. As a result, the amount of iron and zinc increased. The microbial analysis of bread showed no microbial growth in all samples on the first and third day of storage. In addition, the results of mold count showed that the use of random sourdough had a better effect on the lack of mold growth in both breads. The results of the textural characteristics of the breads during one week of storage showed that the quality of the bread texture was maintained up to 5 days after baking by using sourdough in random fermentation conditions. Based on the results of this study, it is possible to reduce phytic acid, improve nutritional properties and increase the shelf life of bread by using sourdough with random fermentation in the preparation of Barbari bread from whole flour.

  Keywords: Whole flour, Lactobacillus plantarum, Phytic acid, Sourdough
 • Seyyed Rasoul Shah Hosseini * Pages 57-76

  In this study, the effect of adding the extract of Tragopogon graminifolius DC. in the free forms and Encapsulated to the biodegradable film of Pullulan polysaccharide was investigated. For this purpose, the extract of the Tragopogon graminifolius DC. was extracted using ultrasound method and the amounts of phenolic compounds, antioxidant properties (free radical scavenging DPPH) and antimicrobial (against gram-negative bacteria such as Escherichia coli and gram-positive Staphylococcus aureus) extract was measured. According to the results, the amount of phenolic compounds was 89.04± 2.18 mg/ g gallic acid and this extract had high antioxidant, So that at a concentration of 1000 ppm extract, the amount of free radical activity of DPPH was equal to 87.86%. The extract had high antimicrobial properties against both bacteria and Staphylococcus aureus was more sensitive to the extract than Escherichia coli. Maltodextrinwhey protein concentrate (1w: 1w) was used for Encapsulated of the extract. The particle size and the encapsulation efficiency were equal to 92.88± 0.97 nm and 61.15± 0.22 %. Then different concentrations of extract and nano-extract of Tragopogon graminifolius DC. (750 and 1000 ppm) were added to Pullulan polysaccharide film and the properties of the produced films were studied. The results of the present study showed that the moisture, solubility, permeability of water vaporand and transparency in these films decreased and Thickness, resistance to stretch and the maximum tension increased before the rupture point. Also, the replacement of extract with nano-extract in most cases improved the properties of the film. Pullulan polysaccharide film contained an extract with high antimicrobial properties against pathogenic bacteria, which also increased its antimicrobial properties by increasing the concentration and converting the extract to nano-extract. In general, it seems that the antimicrobial film of Pullulan polysaccharide with nano-extract of Tragopogon graminifolius DC. has a high ability as a preservative in food packaging.

  Keywords: Edible Film, Pullulan polysaccharide, Tragopogon graminifolius DC. Extract, FilmProperties, Antimicrobial Properties
 • Zahra Farajzadeh, Amir Shakerian*, Ebrahim Rahimi, Mahmoud Bagheri Pages 77-86

  The present study was performed to evaluate the fatty acid profile of the oil extracted from Sajama, Giza1 and Redcarina varieties of quinoa seeds cultivated in Iran.Sajama, Giza1 and Redcarina quinoa seeds varieties were obtained from Seed and Plant Breeding Research Institute, Karaj, Iran.In order to extract oil from the seeds, Soxhlet method was used. First, the process of methyl esterification of fatty acids was performed and then the profile of fatty acids was evaluated using GC-Mass.The results showed that Sajama quinoa cultivar had the highest (10.19±0.98%) and Redcarina cultivar (2.55±0.21%) had the lowest amounts of extracted oil.Linoleic acid was the most abundant fatty acid known in the seeds of quinoa cultivars.The frequency of linoleic acid in Giza1, Redcarina and Sajana cultivars of quinoa seeds was 60.17±5.37%, 57.30±5.15% and 52.27±4.92%, respectively.Palmitoleic acid and tricosilicic acid were not found in the in Giza1 and Redcarina cultivars of quinoa seeds.Decosahexanoic acid and tricosanoic acid fatty acids were not found in Sajana quinoa seeds.The highest amounts of myristic, palmitic, hexadecanoic, stearic, oleic, linoleic, gamma linolenic, alpha-linolenic, arachidic, eicosadnoic, behenic, erosic, cervonic and tricosilicic fatty acids were seen in Redcarina, Sajama, Sajama, Sajama, Giza1, Giza1, Sajama, Redcarina, Sajama, Sajama, Sajama, Giza1, Redcarina, respectively. Quinoa seeds seem to be a good alternative to some cereals for example rice due to high content of essential fatty acids.

  Keywords: Quinoa, Oil content, Fatty acids profile, Iran
 • Aazam Khodaeyan Karim, Esmaeil Ataye Salehi* Pages 87-97

  Elaeagnus contains a large amount of protein, minerals, phenolic compounds and dietary fiber, and its flour can be used as a functional raw material for the production of bakery products. In the present study, the effect of replacing wheat flour with Elaeagnus flour at levels of 0, 5, 10, 15 and 20% on the physicochemical, textural and sensory properties of sangak bread was investigated. As a result of increasing the amount of Elaeagnus powder, the fiber percentage, bread moisture and a * color index significantly increased, while the percentage of bread protein and color index L * and b * had a significant decrease compared to the control. Specific volumes of breads containing Elaeagnus powder to10% had no significant difference with the control, but at higher levels the specific volume of the breads decreased. The texture of the breads was softer than the control up to 10% of Elaeagnus powder, but harder at higher levels. In terms of overall acceptance, the bread containing 10% of Elaeagnus powder had the highest score. According to the results, the sample containing 10% of Elaeagnus powder due to more fibers and less calorie and better textural and sensory features are introduced as optimal examples.

  Keywords: Elaeagnus Powder, Qualitative Properties, Sangak Bread
 • Masoomeh Alvand, Alireza Sadeghi Mahoonak *, Mohammad Ghorbani, Hoda Shahiri Tabarestani, Shima kaveh Pages 99-112

  Enzymatic hydrolysis of protein sources is a common method in food processing. Hydrolyzed protein is a mixture of peptides and amino acids that have many health properties including anti-hypertensive, anti-cholesterol and antioxidant. Turkmen melon seed is one of the fruit by-product which can be a cost-effective source for the production of bioactive peptides. In this study, enzymatic hydrolysis of Turkmen melon seed protein with pancreatin and trypsin enzymes in enzyme to substrate ratio of 1% and time intervals of 20-200 minutes was performed. The degree of hydrolysis and antioxidant properties (DPPH radical scavenging activity, Fe3+ reducing power, total antioxidant activity and hydroxyl radical scavenging activity) of the obtained hydrolysates were investigated. The results showed that with increasing the hydrolysis time up to 180 minutes, the degree of hydrolysis increased significantly and after that no significant differences was observed in this factor. The maximum DPPH scavenging activity, Fe3+ reducing power and hydroxyl radical scavenging activity were obtained by hydrolysis with pancreatin enzyme and after 180 minutes of hydrolysis and were 72.49%, 0.55 (adsorption at 700 nm) and 59%, respectively. The maximum total antioxidant activity of pancreatin and trypsin hydrolysates was obtained after hydrolysis at 180 minutes and there was no significant difference between them. According to the results, compared to trypsin, pancreatin enzyme showed a better performance in the production of protein hydrolysate with maximum antioxidant properties. As a result, the resulting hydrolysates, can be used in food formulation as a natural preservative and the production of functional products.

  Keywords: Pancreatin, Trypsin, Turkmen Melon Seeds, Enzymatic Hydrolysis, Antioxidant
 • Masoud khazaee Fadafen *, Seyyed Hossein Estiri Pages 113-124

  Raisins are one of the most important agricultural products obtained from drying grapes. At present, grading raisins and determining the percentage of different types of raisins in a sample, as well as identifying or not having a tail in it is done manually, and therefore requires a lot of time. In this study, the aim is to provide effective and powerful algorithms using image processing techniques in the field of machine vision for grading raisins as well as detecting and determining the percentage of tailed and tailless raisins. In order to analyze the proposed algorithm, the performance of the algorithm is evaluated by preparing photos of different samples of raisins and implementing the proposed algorithms on these samples in MATLAB software and comparing the results obtained with manual methods. To evaluate the performance of the proposed methods, the criteria of total accuracy, sensitivity and accuracy of positive output were calculated that the findings obtained from the evaluation of the proposed method for rating raisins total accuracy 98/65%, sensitivity 98/47% and positive output accuracy 97/83% as well as the findings of the proposed method for Determination of raisin tailing percentage showed total accuracy of 98%, sensitivity of 92/32% and positive output accuracy of 98/69%, indicating the optimal and reliable performance of these methods with low cost (low software calculations) compared to traditional methods.

  Keywords: Raisin Grading, Image Processing, Raisin Tail, Feature Extraction
 • Sara Niasti, Bahareh Sahraiyan, Fatemeh Pourhaji * Pages 125-138

  The aim of this study was improvement of quality and appearance of frozen par baked strudel by using Lepidium Sativum seed gum (0, 0.25 and 0.50 %) and germinated quinoa flour (0, 5, 10 and 15%). Moisture (2 and 72 hours), specific volume, porosity, texture (2 and 72 hours), color of crust and crumb, sensory properties and overall acceptability of strudel were evaluated. The result showed moisture was increased by increasing gum and quinoa flour in the formulation. The lowest firmness and the highest specific volume and porosity were showed in the sample containing 5% quinoa flour and 0.5% gum and the sample containing 10% quinoa flour and 0.5% gum. Also, a* of crust and L* of crumb were increased by using quinoa flour. Replacement of wheat flour with quinoa flour (up to 10%) and Lepidium Sativum seed gum (0.25 and 0.50 %) were improved color, shape, chewiness, taste and odor and overall acceptability.

  Keywords: Native Gum, a-amylase, Freezing, Strudel, Quinoa
 • Atousa Kokabian, Amir Daraei Garmekhani *, Solmaz Sarem Nezhad Pages 139-148

  In recent decades, low-calorie foods have become popular due to the increasing awareness of consumers about the relationship between diet and health. Synthetic and non-nutritive sweeteners can be used as sugar substitutes in cereal products and affect the color, taste and texture of the final product. The aim of this study was to produce komaj based on stevia sweetener and find the optimal conditions for sweetener concentration to improve shelf life and achieve good quality products. Therefore stevia glycosides was used as sucrose substitute in Komaj formulation at three different ratios (0, 50 and 100%). The moisture content, specific volume, color parameters and texture profile analysis (TPA) of produced samples were measured on 1 and 3 days after cooking process. The results showed that there was a significant difference between the volume of produced dietary komaj samples and the control sample, so that, the control sample had the lower height than the other samples (p≤0.05). There was a significant difference between the control sample and other samples in terms of color parameter of L and the RS-100 komaj had a lighter crust (p≤0.05). The result of texture analysis showed that the sample RS-O50 had a softer texture than the RS-100 (p≤0.05). Panelists preferred the RS-050 sample and this sample had the highest overall acceptance after the control sample. Finally, the RS-050 was recognized as the best sample.

  Keywords: Sugar Substitutes, Komaj, Glycoside Stevioside
 • Alia Khalili, Hamid Tavakkolipour, Leila Roozbeh-Nasiraie*, Ahmad Kalbasi-Ashtari Pages 149-166

  The aim of this study was to investigate the effect of saffron (Crocus sativus L.) petal extract, on the quality and shelf-life of rainbow trout fish fillet. In this study, saffron petals extract, prepared by enzymatic method and free-radical scavenging activity and phenolic compound of the extract were evaluated. The fish fillets were divided into three groups: control, containing free saffron peral extract and treated with encapsulated extract (maltodextrin-whey protein isolate. 1:1) and the chemical (total volatile base nitrogen;: thiobarbituric acid reactive substances, peroxide value, and free fatty acid) and microbial (Total viable microorganism; Psychrotrophic count lactic acid bacteria) properties of samples were investigated during 15 days at 4±1 °C. Based on the results, the total phenol content, total flavonoid compounds, and total anthocyanin of petal saffron extract were 177.55± 2.37 mg.GAE/g; 158.87± 3.06 mg/100g dw and 159.42±3.02 mg/100g dw, respectively. The DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging activity (DRSA) of the extract was 83.96± 2.30%. Saffron petal extract (free or encapsulated) reduced the oxidation rate of rainbow trout fillets as compared to the control sample (P < 0.05). The total volatile base nitrogen content of the control sample in 6th day was 19.06 mg N2/ 100g; while, in the samples containing free or encapsulated extract, this index reached to this value after 9 and 12 days. Although the samples containing the extract significantly reduced the microbial load of the fillets, but the difference between the samples containing free and encapsulated extract was not significant. Saffron petal extract showed a good ability to maintain fish quality. The shelf life of the fish treated with encapsulated saffron petal extract was one week longer (shelf life 12-12 days) than the control one (6-7 days).

  Keywords: Rainbow Trout Fillet, Saffron Petal, Encapsulation, Shelf-life, Maltodextrin-WheyProtein Isolate
 • Mina Mirzaei, Seyyed Ali Yassini Ardakani Pages 167-176

  Licorice is one of the most important medicinal plants that has been considered by the pharmaceutical, food and even tobacco industries due to its important medicinal and nutritional compounds in its roots and rhizomes. The aim of this study was to evaluate the antioxidant and antibacterial properties of licorice root extract in liquid chocolate. After extracting the extract, antioxidant activity was evaluated by free radical scavenging activity tests. The antimicrobial effect of the extract on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli was investigated by well diffusion method and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and the Minimum Bactericidal Concentration were determined. To control the growth of microorganisms, licorice extract was used in concentrations of 0.5% and 1% in liquid chocolate formulation. Samples containing the extract along with the control sample were exposed to 30 ℃ temperature and microbial growths were examined at 1, 15 and 30 days after treatments. Sensory evaluation of the samples was also performed. The results showed that licorice extract has high antioxidant properties. Minimum Inhibitory Concentration and the Minimum Bactericidal Concentration were observed on Staphylococcus aureus 19.53 μg/ml, 39.6 μg/ml and on Escherichia coli 156.25 μg/ml and 312.50 μg/ml, respectively. The results of microbial test showed that the use of licorice extract increases the shelf life of liquid chocolate for 30 days. Adding licorice extract up to 1% in liquid chocolate formulation increases overall acceptance in sensory evaluation. In general, the use of 1% licorice extract in liquid chocolate formulation can increase its shelf life and improve its sensory properties.

  Keywords: Extract of Licorice Root, DPPH, Organoleptic Characteristics, AntioxidantProperties, Antimicrobial Properties
 • Faezeh Lotfi haghighat, Masoud Honarvar*, Negar Panahi Pages 177-187

  One of the tasks of food industry experts is to prevent the generation of waste in the food industry and, if necessary, reduce the production of this waste. One of the solutions that food industry experts consider is to turn food industry waste into a high value product. Due to the lack of suitable conversion industries for sugar beet waste and its conversion into a high value-added product, the purpose of this study, in addition to using food waste and producing high value products, is to create agricultural waste. And to prevent food caused by rodents. To produce the product using Design expert software, a mixture of 16 formulations is made in the form of pellets and after measuring the amount of crude fiber, the optimal product formula is obtained using the software and after fabrication, it was tested on 60 female mice. In this study, acute toxicity was administered orally to female LD50 in order to determine the LD50 range. Behavior changes and mortality due to toxicity were evaluated in mice for 48 hours. Based on the results of the acute oral toxicity study, LD50 of the product was reported to be 1500 mg / kg.

  Keywords: Crude Fiber, Molasses, Pulp Drying, Wastes