فهرست مطالب

مطالعات روانشناختی - پیاپی 1 (زمستان 1383)

فصلنامه مطالعات روانشناختی
پیاپی 1 (زمستان 1383)

 • 110 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  سوسن سیف صفحه 5
 • به یاد استاد دکتر سعید شاملو
  شکوه سادات بنی جمالی صفحه 7
 • سوسن سیف، فرشاد بهاری صفحه 9
  این مطالعه، پژوهشی است توصیفی که به بررسی بخشودگی و سلامت روانی در همسران می پردازد. آزمودنی های پژوهشی 347 زوج اند که به صورت نمونه گیری در دست رس با توجه به مقاطع تحصیلی دانشگاهی و غیردانشگاهی در شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت است از بخشوده گی آزمای خانواده (FFS) وپرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) که پایایی اولی 85% وبرای دومی 84% است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون، ضریب گشتاوری پی یرسون، آزمون t-استودنت و شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. یافته های تحقیق، نشان گر وجود رابطه بین بخشوده گی و سلامت عمومی در همسران در دو خرده مقیاس درک واقع بینانه و تصدیق خطا است. هم چنین، بین بخشودگی خانواده های اصلی (والدین) و خانواده های هسته ئی (همسران) به میزان 59% همبسته گی دیده شد. یافته های دیگر در متن مقاله آمده است.
  کلیدواژگان: بخشوده گی، سلامت روانی، زوجین
 • علی دلاور، خسرو رشید صفحه 19
  گسترش روزافزون مصرف سیگار در جامعه و به ویژه در نوجوانان، از جمله مسایل و مشکلات اساسی جامعه ی ما ست. بر همین اساس، در این پژوهش سعی شد که تاثیر آموزش مهارت های ابزار وجود و حل مسئله، در پیش گیری و کاهش مصرف سیگار مطالعه گردد. نمونه ی پژوهش حاضر، 112 دانش آموز پایه ی اول مقطع متوسطه در منطقه ی 10 آموزش و پرورش شهر تهران بود که در چهار گروه (دو گروه آزمایش و دو گروه گواه) قرار داشتند. شمار افراد گروه های آزمایش و گواه سیگاری، 48 نفر (24 نفر در هر گروه) و شمار افراد گروه های آزمایش و گواه غیر سیگاری 64 نفر (32 نفر در هر گروه) بود. در این پژوهش، پس از مصاحبه ی اولیه و شناسایی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری، و میزان مصرف سیگار دانش آموزان سیگاری، در 10 جلسه مهارت های ابزار وجود و حل مسئله به دو گروه آزمایش آموزش داده شد، اما به دانش آموزان دو گروه گواه هیچ گونه آموزشی ارائه نشد و آن ها برنامه ی معمول خود را طی کردند. 6 ماه پس از زمان آموزش، میزان مصرف سیگار و نیز نگرش دانش آموزان نسبت به سیگار و سیگار کشیدن ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با روش های تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی، آزمون t برای گروه های هم بسته و آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که با اطمینان 99 درصد آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مسئله درکاهش مصرف سیگار، و با اطمینان 95 درصد آموزش این مهارت ها در پیش گیری از ابتلا به مصرف سیگار تاثیر دارد. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده، آموزش این مهارت ها تاثیری معنادار در ایجاد نگرش منفی نسبت به سیگار و سیگار کشیدن ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان با آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مسئله به دانش آموزان، نسبت افراد سیگاری و میزان مصرف سیگار را کاهش داد.
  کلیدواژگان: ابزار وجود، حل مسئله، مهارت های رفتاری شناختی، سیگار، سوء مصرف مواد، پیش گیری، آموزش
 • مرتضی امیدیان، حسین شکرکن صفحه 35
  این پژوهش برای مقایسه وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی استان خوزستان اجرا شد. 500 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی انتخاب و با شکل تجدیدنظرشده ی آزمون هویت بنیون و آدامز آزمون شدند. آزمودنی ها در حالت های هویت سردرگم، زودهنگام، مهلت خواه وکسب شده در هویت کلی، بعد اعتقادی و بعد روابط بین فردی و حوزه های فرعی این دو بعد با هم مقایسه شدند. از نظر هویت کلی، تنها در هویت سردرگم تفاوت دوجنس معنادار بود و پسرها نمره ئی بالاتر از دختران داشتند. در بعد اعتقادی، در هیچ حالتی تفاوت معنادار نبود ولی در روابط بین فردی نمره ی هویت سردرگم در پسران بیش تر بود. در حوزه های فرعی بعد اعتقادی، در حوزه ی سیاسی و در حالت هویت سردرگم نمره ی دخترها و در هویت زودهنگام نمره پسرها بیش تر بود. در حوزه ی مذهب، حالت سردرگم در پسرها بیش تر بود و در حوزه ی ملیت در دو حالت کسب شده و زودهنگام نمره ی دخترها بیش تر بود. در حوزه ی فرعی بعد روابط بین فردی، پسرها درحوزه ی نقش جنسی ودر حالت های هویت سردرگم وزود هنگام نمره ی بیش تری درمقایسه با دخترها داشتند و دخترها در حالت کسب شده بر پسرها برتری داشتند. در حوزه های اوقات فراغت و معاشرت، نمره ی حالت سردرگم پسرها از دخترها بیش تر بود. درحوزه ی دوستی، نمره ی حالت هویت مهلت خواه در دخترها بیش تر از پسرها بود. نتایج با توجه به دیدگاه مارسیا و اریک سون بررسی شد
  کلیدواژگان: هویت یابی، جنسیت، هویت سردگم، هویت زودهنگام، هویت مهلت خواه، هویت کسب شده
 • ابوالقاسم یعقوبی، حسن احدی صفحه 47
  در پژوهش حاضر، تاثیر راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 63 دانش آموز نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی از میان دانش آموزان ابتدایی انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به طور تصادفی در گروه آزمایش (16 دانش آموز نارساخوان پایه ی چهارم و 16 نفر دانش آموز نارساخوان پایه ی پنجم) وگروه کنترل (16 دانش آموز نارساخوان پایه ی چهارم و 16 نفر دانش آموز نارساخوان پایه ی پنجم) جای گزین شدند. < br > طرح پژوهش، از طرح های نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بود. پس از اجرای پیش آزمون سنجش توانایی خواندن برای هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت 4 ماه، در 15 جلسه ی 45 دقیقه ئی، تحت آموزش راه بردهای فراشناختی قرار گرفتند و پس از پایان این مدت، پس آزمون سنجش توانایی خواندن برای دو گروه اجرا شد. < br > یافته ها نشان داد که آموزش راه بردهای فراشناختی، بر عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر مثبت داشت و منجر به کاهش اشکالات خواندن در آنان شد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، راه بردهای فراشناختی، نارساخوانی، بهبود عمل کرد خواندن
 • پرویز شریفی درآمدی، پروین قاسمی کهریزسنگی، سهیل ترک ترابی صفحه 59
  این پژوهش، به بررسی تاثیر نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر با هوش بهر مرزی می پردازد. برای انجام پژوهش، 28 دانش آموز پسر آسیب دیده ی مغزی 6 تا 16 ساله که بهره هوشی آن ها بین 70 تا 90 بود و در آموزشگاه استثنائی پویا در شهر اصفهان تحصیل می کردند انتخاب شدند و برای بررسی توانایی هوش کلامی آن ها از خرده آزمون های تست هوش کلامی وکسلر استفاده شد. این مطالعه، به روش شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با یک گروه انجام شد. در مرحله ی آزمایش، متغیر مستقل که عبارت از چسباندن دانه های گیاه واکسریا در مناطق حساس گوش بود به مدت دو ماه صورت گرفت و تاثیر آن بر متغیر وابسته، یعنی توانایی هوش کلامی، بررسی شد. بر اساس یافته های پژوهش، اختلاف معنادار آماری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در خرده آزمون های درک مطلب، واژه گان، محاسبه ی عددی، اطلاعات و تشابهات دیده شد.
  کلیدواژگان: تحریک، نقاط حساس گوش، طب سوزنی، آسیب دیده گی مغزی، کم هوشی مغزی
 • زهرا درویزه صفحه 69
  این پژوهش، برای بررسی رابطه ی هم دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال های رفتاری دختران سازگار، ناسازگار و بزه کار انجام شده است. نمونه ی تحقیق، شامل 60 دانش آموز دختر دبیرستانی در دو گروه سازگار و ناسازگار و 30 دختر بزه کار کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه است: 1- دو پرسش نامه هم دلی مادران و دختران؛ 2- پرسش نامه شخصیتی کالیفرنیا (CPI)؛ و 3- پرسش نامه ی اختلال های عاطفی SCL-90. تحلیل یافته ها، فرضیه های تحقیق را تایید نمود. هم دلی دختران نسبت به مادران، درسه گروه سازگار، ناسازگار و بزه کار، تفاوت معنادار نشان می دهد. هم دلی مادران نسبت به دختران، در دو گروه سازگار و ناسازگار تفاوت معنادار نشان می دهد. هم چنین نتایج نشان می دهد که هم دلی مادران و دختران، با اختلال های عاطفی دختران، مانند اختلال وسواس، سایکوزگرایی و حساسیت در روابط جمعی، و ترس های مرضی و پارانوئید رابطه دارد. بررسی اختلال های رفتاری، در سه گروه سازگار، ناسازگار و عادی نشان می دهد که اختلال پرخاش گری و اختلال پارانوئید در گروه ناسازگار از دو گروه دیگر بیش تر است
  کلیدواژگان: هم دلی، سازگار، ناسازگار، بزه کار
 • اخبار و گزارش همایش ها
  صفحه 85
 • چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد، سال 1383
  صفحه 91