فهرست مطالب

زمین ساخت - پیاپی 20 (زمستان 1400)
 • پیاپی 20 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم فرمهینی فراهانی* صفحات 1-14

  ذخایر مس و مولیبدن پورفیری در کمربندهای متالوژنی ، متعاقب نفوذ سیالات گرمابی مستعد در راستای ساختارهای تکتونیکی ثانویه ایجاد می شوند. از اینرو در این تخقیق به منظور تشان دادن نقش و اهمیت این کنترل کننده های ساختاری در تشکیل ذخیره و نحوه توزیع سیالات کانه زا ،به موازات بررسی های پتروگرافی وژیوشیمیایی از روش های متنوع دورسنچی استفاده شد بدین منظور در مطالعه موردی معدن مس کهنگ ابتدا با کمک تصاویر دورسنجی ، گسلهای اصلی و ریز ساختارهای تکتونیکی موثر بر نحوه توزیع عناصر مرتبط با معدن بارزشدند همچنین با بررسی نتایج آنالیز174نمونه از خاکهای برجای منطقه حضور چهار پاراژنز ژ یوشیمیایی در هاله های ثانویه مخدوده معدنی تشخیص داده شد. نحوه گروه بندی عناصرو مقادیر حاصل از نسبت هاله های مرکب مربوط به افق های مختلف بیانگر تطابق توزیع محوری با راستای قایم بود که این مسیله خود نشانگر نقش گسلهای با شیب تند در توزیع سیال کانه زا در منطقه است بطوریکه عناصرکانساری مس و مولیبدن بیشترین تمرکز را در مرکز سیستم و عناصر فوق کانساری در راستای گسل های طی و در حاشیه منطقه نشان می دهند از طرفی حضور قابل توجه درزه ها و ریز ساختارهای تکتونیزه در قسمت غربی شرایط را برای تاثیر عوامل کانه زا و همچنین فزسایش ، مستعد نموده بطوریکه شاهد تمرکز بیشتر آنومالی های عنصر عمقی تر مولیبدن نسبت به مس در نیمه غربی هستیم . نتایج حاصله ، در کنار مسیله تبعیت نواحی آنومالی از عناصر ساختاری، مبین شیب تند گسل ها در عمق است

  کلیدواژگان: کنترل کننده های ساختاری، گسل ها، پاراژنز ژئوشیمیایی، دورسنجی، کانسار مس کهنگ
 • غلامرضا مقامی مقیم*، سعید رضا اسلامی صفحات 15-30

  اینسلبرگ ها اشکال ویژه نواحی بیابانی هستند که چهره خاصی به مورفولوژی این مناطق می دهند. مطالعه این اشکال از نظرگردشگری، تغییرات اقلیمی و عمران منطقه ای ضروری است. دربین عوامل موثر در شکل گیری اینسلبرگ ها، نقش تکتونیک و در بین فعالیت های تکتونیکی نقش گسل ها مهمتر به نظرمی رسد. در این تحقیق که با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با هدف مطالعه اینسلبرگ های دشت صفی آباد انجام شد ما با شناسایی 20 اینسلبرگ به این نتیجه رسیدیم، که فعالیت گسل های منطقه در دوره میوسن، ارتفاعات پشت بهرام هسته اولیه اینسلبرگ های این دشت را به وجود آورده است. در این دشت شش گسل از نوع راندگی در امتداد شمال غربی- جنوبشرقی و شیب بین 30 تا 50 درجه وجود دارد. این گسل ها با جابجایی و ارتفاع دادن به سازندهای زمین شناسی شرایط اولیه شکل گیری اینسلبرگ ها را فراهم نموده اند. تاثیر گسل های در شکل گیری اینسلبرگ های این دشت یکسان نیست، در قسمت شمالی به دلیل تقابل گسل ها و فرایندهای فرسایشی، تیپیک ترین اینسلبرگ ها شکل گرفته اند. در قسمت میانی به دلیل برتری فعالیت های تکتونیکی اینسلبرگ ها حالتی خشن و صیقل نیافته ای دارند و در قسمت جنوبی به دلیل برتری فرسایش اینسلبرگ های صیقل یافته ای به وجود آمده اند. علاوه بر گسل های دشت صفی آباد، فعالیت گسل های ارتفاعات آلاداغ در همسایگی شمالی این دشت از طریق تاثیر گذاری بر حوضه آبریز رودخانه گراتی بر اینسلبرگ های این دشت اعمال شده است.

  کلیدواژگان: اینسلبرگ، دشت صفی آباد، مورفولوژی، رودخانه کال گراتی، تکتونیک
 • علی ملایکه، محمدرضا قاسمی*، پیمان افضل، علی سلگی صفحات 31-57

  البرز مرکزی بخش جنوبی تحدب دریای کاسپین را شامل می شود و دارای گسترشی از سمنان تا قزوین است. پژوهش انجام شده با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین کانه زایی سرب و روی و زمین‏ساخت و پتانسیل بالای این پهنه بر روی پهنه البرز مرکزی متمرکز شده است. در این پژوهش ابتدا سعی شده بر اساس بررسی های صحرایی، دفتری و نیز مطالعات پیشین، افق های اصلی کانه زایی سرب و روی و جایگاه این افق ها با رخدادهای کوهزایی بررسی شود. بر اساس این مطالعه مشخص گردید 8 افق کانه زایی سرب و روی در البرز مرکزی قرار دارد که از قدیم به جدید شامل افق کانه زایی سازند سلطانیه مرتبط با کوهزاد زایگونین ، افق کانه زایی سازند میلا مرتبط با کوهزاد کالدونین، افق کانه زایی سازند مبارک مرتبط با کوهزاد البرز، افق کانه زایی سازند روته مرتبط با کوهزاد هرسی نین، افق کانه زایی سازند الیکا مرتبط با کوهزاد سیمرین پیشین، افق کانه زایی سازند لار مرتبط با کوهزاد سیمرین میانی، افق کانه زایی کربنات های به سن کرتاسه مرتبط با کوهزاد لارامید و افق کانه زایی درون واحد کرج به سن ایوسن مرتبط با رخداد پیرنه می باشد. بر اساس مدل سازی ریاضی در پهنه البرز مرکزی مشخص شده کنترل کننده های کانه زایی سرب و روی گسل های راندگی و امتدادلغز معکوس می باشند. براساس این پژوهش مشخص شد بیش از 60 درصد از کانه زایی های مرتبط با ساختارها در مزوزوییک شکل می گیرد که کانه زایی های تریاس همزمان با زمین ساخت کششی شکل گرفته و کانه زایی های کرتاسه در یک رژیم فشارشی ایجاد شده اند.

  کلیدواژگان: البرز مرکزی، سرب و روی، کوهزادهای البرز
 • ابراهیم غلامی*، مریم عزتی صفحات 59-76

  منطقه ی مورد مطالعه در شمال زیرپهنه سیستان در سامانه گسلی نهبندان واقع شده است که علاوه بر واحدهای رسوبی و افیولیت های کرتاسه، مجموعه ی گسترده ای از رخساره های رسوبی و آذرآواری پالیوژن و نیوژن تحت تاثیر دگرشکلی قرار گرفته اند. روندهای ساختاری در این منطقه شامل دو گروه اصلی با امتدادهای شمالی- جنوبی و شمال باختری- جنوب خاوری می باشد. داده های ساختاری در راستای روندهای شمالی- جنوبی (شامل: گزیک، افضل آباد و خاور سهل آباد) و شمال باختری- جنوب خاوری (شامل: بیرجند و زهان) جمع آوری گردید که می توان دگرشکلی منطقه را در سه گروه تقسیم بندی نمود. دگرشکلی در راستای پهنه های شمالی- جنوبی (مانند: ایستگاه های گزیک و افضل آباد) بیشتر به صورت ترافشارشی برشی انجام شده است. در حدفاصل گسل های شمالی- جنوبی نردبانی چپ پله (مانند: چشمه زنگی، چاخو و آساکوهک)، برحسب نوع همپوشانی آن ها، مناطق فشاری (مانند کسراب و ترشاب) تشکیل گردیده اند؛ که در پهنه های فشارشی مذکور بر اثر عملکرد گسل های راندگی، واحدهای افیولیتی در این مناطق رخنمون یافته اند. وجود راندگی در پایانه ی گسل های امتدادلغز (مانند: جنوب بیرجند) ناشی از تاثیر متقابل روندهای اصلی در منطقه است که باعث رخنمون افیولیت ها در راستای روندهای شمال باختری- جنوب خاوری گردیده است.

  کلیدواژگان: آرایش گسلش امتدادلغز، پهنه های فشاری، راندگی پایانه ای، زمین درز سیستان، خاور ایران
 • محمد گوهری انارکی، میثم تدین*، علیرضا ندیمی، رشید کتال صفحات 77-95

  در این پژوهش کانسار سرب - روی و مس رگه ای قله کفتران در شرقی ترین گوشه کمربند فلز زایی ترود- چاه شیرین با میزبانی واحدهای آذرین ایوسن میانی که در 20 کیلومتری شمال پهنه گسله پی سنگی و فعال ترود قرار گرفته است، در درجه اول از نظر ساختاری و سپس از نظر ارتباط بین ساختارها و کانه زایی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش مطالعات ترکیبی شامل مطالعات میدانی ساختاری، سنجش از دور، آنالیز ICP-OES استفاده شد. بررسی ساختارهای شکننده نشان میدهد که پهنه گسل اصلی با فراوانی بیشتر و راستای شمال شرقی-جنوب غربی گسترش یافته است در حالی که شکستگی های فرعی در تمامی جهات کشیده شده اند. این نوع توسعه گسلها و شکستگیها با امتدادهای متتوع تا حدوی اشاره به بلوغ تکتونیکی منطقه دارد. نتایج برگردان تنش گسل و لایه بندی های اندازه گیری شده حاکی از حضور یک میدان تنش بیشینه قایم بوده (در بازه زمانی احتمالی پس از ایوسن میانی- میوسن پیشین) و یک تنش بیشینه افقی شمال غربی- جنوب شرقی بعد از میوسن پیشین که احتمالا تا به امروز نیز حاکم است. نتایج مطالعات ساختاری و ژیوشیمی نشانگر نقش مستقیم ساختارها در کنترل پراکندگی دگرسانی ها و کانه زایی فلزی سرب- روی و مس در امتداد آن ها می باشد، به گونه ای که دگرسانی های منطقه که با کانه زایی مس اکسیدی همراه است از نظر مکانی عمدتا در فرادیواره گسل های نرمال شمال شرقی- جنوب غربی و گرابن هایی با همین روند متمرکز شده اند که محل تمرکز کانه زایی سرب- روی و مس رگه ای نیز هستند.

  کلیدواژگان: پهنه گسلی ترود، معدن قله کفتران، گسل های میزبان کانه سازی، تنش دیرین
 • حسین صادقی*، سارا احمدی، فرزین قائمی صفحات 78-90

  تفاوت در برآورد بزرگی یک زلزله در مقیاس امواج درونی (mb) و در مقیاس امواج سطحی (Ms)، و همچنین امکان اشباع شدن بزرگی در مقادیر خاصی می تواند منجر به تخمین نادرست انرژی آزاد شده در حین زلزله شود. در این پژوهش روابط تجربی برای تبدیل مقیاس های بزرگی زلزله در نواحی مختلف ایران مطالعه شده است. تعداد 622 زمین لرزه از داده های مشترک در کاتالوگ ISC-EHB و GCMTدر بازه زمانی ژوین 1976 تا آخر دسامبر 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت. بزرگی گشتاوری این زمین لرزه ها از 4.7 تا 7.8 است و در برازش روابط تبدیلی بزرگی زلزله در شش ایالت عمده لرزه زمین ساختی ایران استفاده شد. روابط تبدیلی Mw-Ms، Mw-mb و Ms-mb برای این شش ناحیه (زاگرس، کپه داغ، ایران مرکزی - شرق، البرز، آذربایجان، مکران) با استفاده از روش برازش خطی حداقل مربعات معمولی تحلیل شد. این روابط ابزاری بسیار مفید در همگن سازی ناحیه ای کاتالوگ های زلزله می باشند. روابط بدست آمده برای تبدیل بین بزرگی های امواج حجمی و امواج سطحی با بزرگی گشتاوری، در برآورد صحیح انرژی آزاد شده و همچنین ارزیابی سریع آسیب لرزه ای پس از وقوع یک زلزله حایز اهمیت فراوان است. اگرچه نتایج برای تبدیل Ms به Mw در نواحی مختلف ایران با مدل جهانی توافق خوبی را نشان می دهد اما روندهای خطی برازش شده برای تبدیل mb به Mw، دلالت بر تفاوت معنی داری در الگوی تضعیف دامنه امواج حجمی در نواحی لرزه زمین ساختی ایران دارد.

  کلیدواژگان: ایالت لرزه زمین ساختی، زلزله، مقیاس بزرگی زلزله، روابط تبدیلی بزرگی، برازش خطی
|
 • Maryam Farmahini Farahani * Pages 1-14

  Porphyry copper and molybdenum deposits in metallogenic belts are formed following the infiltration of susceptible hydrothermal fluids in the direction of secondary tectonic structures. Therefore, in this study, in order to show the role and importance of these structural controllers in the formation of storage and distribution of mineralizing fluids, in parallel with petrographic and geochemical studies, various Remote sensing methods were used. Also, by examining the results of analysis of 174 soil samples in the region, the presence of four geochemical paragenesis in the secondary halos of the mineral block was detected. The way of grouping the elements and the values obtained from the ratio of compound halos related to different horizons indicated the correlation of the axial distribution with the vertical direction. This indicates the role of steeply sloping faults in the distribution of mineralizing fluid in the region As copper and molybdenum deposit elements show the highest concentration in the center of the system and super-deposit elements in the direction of faults and in the periphery of the region. On the other hand, the significant presence of tectonized joints and microstructures in the western part has prepared the conditions for the impact of mineralizing factors as well as erosion. As we see more concentrated anomalies of deeper element molybdenum than copper in the western half. This is also true for the geochemical paragenesis of lead and zinc elements relative to arsenic and antimony. anomalous areas to structural elements, show the steep slope of deep faults

  Keywords: Structural controllers, faults, geochemical paragenesis, remote sensing, Kahang copper deposit
 • GholamReza Maghami Moghim *, Said Reza Slami Pages 15-30

  Inselbergs are special forms of desert areas that give a special face to the morphology of these areas. The study of these forms is essential in terms of tourism, climate change and regional development. Among the factors influencing the formation of inselbergs the role of tectonics seems to be important. In this study, which was conducted by field and library studies with the aim of studying the inselberg of Safi Abad plain, we identified 20 inselbergs and concluded that the activity of regional faults in the Miocene period, the heights Poshte Bahram, the primary nucleus of inselberg in this plain Has created. In this plain, there were six thrust faults along the northwest-southeast and a slope between 30 and 50 degrees. These faults have provided the initial conditions for the formation of inselberg by moving and giving height to geological formations. The effect of faults in the formation of inselberg of this plain is not the same, in the northern part due to the confrontation of faults and erosion processes, the typical inselberg has been formed. In the middle part, due to the superiority of tectonic activity, the inselbergs have a rough and unglazed state, and in the southern part, due to the superiority of erosion, polished inselbergs have formed. In addition to the faults of Safi Abad plain, the activity of Aladagh highlands faults in the northern neighborhood of this plain, by affecting the catchment area of the Grati River, has been applied to the inselberg of this plain.

  Keywords: Inselberg, Safiabad plain, Morphology, Kale Grati river, Tectonics
 • Ali Malaekeh, Mohammad R. Ghassemi *, Peyman Afzal, Ali Solgi Pages 31-57

  The southern section of the Caspian Sea convexity is included in the Central Alborz, which stretches from Semnan to Qazvin. The Central Alborz zone is the focus of the research because of the strong association between lead and zinc mineralization and tectonics, as well as the great potential of this zone. The major horizons of lead and zinc mineralization, as well as the location of these horizons with orogenic events, have been investigated in this study, based on fieldwork and office studies as well as previous research. According to this research, there are eight lead and zinc mineralization horizons in Central Alborz, ranging from old to recent, including the mineralization horizon of Soltanieh Formation associated with Zaygonin orogeny, the mineralization horizon of Mila Formation associated with Caledonian orogeny, the mineralization horizon of Mubarak Formation With Alborz orogeny, Mineralization horizon of Ruteh Formation related to Hercynian orogeny, Mineralization horizon of Elika Formation related to Early Cimmerian orogeny, Mineralization horizon of Lar Formation related to Middle Cimmerian orogeny, Cretaceous mineralization horizon related to Laramid orogeny and Mineralization within the Karaj Formation is related to the Eocene age in the Pyrenean orogen. According to mathematical modeling in the Central Alborz area, the lead and zinc mineralization controls by thrust faults and reverses-strike slip faults. According to the findings of this study, more than 60% of mineralizations connected to structures occur in the Mesozoic. Triassic mineralizations occurred along with extention tectonics, while Cretaceous mineralizations formed under a compressive regime.

  Keywords: Central Alborz, lead, zinc, Alborz orogenies
 • Ebrahim Gholami *, Maryam Ezati Pages 59-76

  The study area is located in the northeast of the Lut block between Nehbandan and Nayband fault zones; that in addition to sedimentary units and Cretaceous ophiolites, a wide range of Paleogene and Neogene sedimentary facies and pyroclastic sediments have been affected by deformation. Structural trends of the study area include two main groups with north-south and northwest-southeast trends. Structural data were collected in the direction of north-south trends (including Gazik, Afzalabad and east of Sahlabad) and northwest-southeast (including Birjand and Zahan); the deformed regions can be divided into three groups. Deformation in the direction of north-south zones (such as Gazik and Afzalabad stations) is mostly done as transpersonal zones. In the distance between the left-lateral en-echelon faults with north-south trend (such as Cheshmezangi, Chakhoo, and Asakoohak), according to the type of their overlap, pressure zones (such as Kasrab and Torshab) have been formed. In the mentioned compressive zones due to the operation of the thrust faults, ophiolite units have been exposed in these regions. The existence of thrust faults in the end of strike-slip faults (such as South Birjand), which are due to the interaction of the main trends in the region, has caused ophiolite outcrops in the direction of northwest-southeast trends.

  Keywords: Arrangement of Strike-slip faults, Restraining zones, Terminal thrust, Sistan suture zone, eastern Iran
 • Mohammad Gohari Anaraki, Meisam Tadayon *, Alireza Nadimi, Rashid Katal Pages 77-95

  The vein-type Qole-Kaftaran Pb-Zn and Cu deposit with middle Eocene volcanic host rock, located at the easternmost edge of the Toroud-Chah Shirin metallogenic belt, is chosen to characterize its structural architecture and further investigate the linkage between structures and ore-mineralization. The Qole-Kaftaran deposit is also situated at 20 km north of the active basement Toroud fault zone. To this end, field base structural study is integrated with remote sensing and ICP-OES geochemical analysis is used. Variable strikes of faults and fractures are propagated in the study area while a NE-SW strike as the significant fault trend is identified in the frequency aspect. This kind of propagation of diverse fault strikes can be interpreted as relatively tectonic maturity in the study area. Brittle and ductile derived- Paleo-stress results suggest an old almost vertical maximum compression direction (with possible age of post-Eocene- Early Miocene) and a post-Early Miocene horizontal NW-SE- directed maximum compression direction. Our result also points to the direct controlling impact of brittle structures on the distribution of alteration and Pb-Zn and Cu mineralization. In which, alteration and vein-type Pb-Zn and Cu mineralization are arranged along and at the hanging wall of the NE-SW extensional faults and grabens.

  Keywords: Toroud fault zone, Qole-Kaftaran vein-type deposit, Pb-Zn, Cu mineralization hosting fault, Paleo-stress
 • Hossein Sadeghi *, Sara Ahmadi, Farzin Ghaemi Pages 78-90

  Differences in the estimation of an earthquake body-wave (mb) and surface-wave (Ms) magnitudes, and the possibility of magnitude saturation, can lead to incorrect measurements of the energy released during an earthquake. In the present research empirical regional relationships for conversion between earthquake magnitude scales in Iran have been studied. The magnitude values of 622 earthquakes reported in both the ISC-EHB and GCMT databases during the period from June 1976 to the end of December 2019 have been used. The moment magnitudes of these events are from 4.7 up to 7.8. The least-squares linear regression method was used to obtain relations for conversion of Mw-Ms, Mw-mb, and Ms-mb magnitudes, in six major seismotectonic provinces of Iran: Zagros, Kopet Dagh, Alborz, Azerbaijan, East-Central Iran, and Makran. These relations are very useful tools in regional homogenization of earthquake catalogs. The conversion relations between body wave and surface wave magnitudes and moment magnitude are important in correct energy estimation and as well as immediate earthquake damage assessment. Although the results for the conversion of Ms to Mw in different regions of Iran show a good agreement with the global model, the differences in the regression lines for the mb to Mw conversion may indicate different patterns of the body wave attenuation in the seismotectonic regions of Iran.

  Keywords: Seismotectonic provinces, earthquake, Earthquake magnitude scale, Magnitude conversion relations, linear regression