فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 2, Summer-Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/10/12
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی درخشان، داود امینی* صفحات 3-7

  دکتر علی درخشان، دانشیار زبانشناسی کاربردی در گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گلستان است. ایشان دانش آموخته دکتری زبانشناسی کاربردی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران هستند. دکتر درخشان از سال 1394 عضو بنیاد ملی نخبگان بوده و در سال 1400 از سوی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران به عنوان پژوهشگر برگزیده سال معرفی شدند. نام ایشان در زمره 2 درصد دانشمندان تاثیرگذار جهان در سال 2021 قرار گرفته است. دکتر درخشان دبیر مجله جستارهای زبانی و عضو هیات تحریریه چندین مجله معتبر بین المللی است. کتاب جدید ایشان درباره ماهیت رفتار میان فردی معلمان زبان دوم و نقش آن در توانمندسازی فراگیران در سال 2022 توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است. دکتر علی درخشان در مصاحبه با دکتر داود امینی در خصوص جایگاه عوامل روانشناختی-تربیتی در آموزش زبان خارجی و کاربرد آن در تربیت مدرس زبان انگلیسی سخن گفته است.

  کلیدواژگان: علی درخشان، توانمندسازی فراگیران، روانشناسی مثبت گرا، رفتار میان فردی معلمان، رابطه بین مدرس و فراگیر
 • بهناز رستگار، عباسعلی زارعی*، رجب اسفندیاری صفحات 9-34

  تحقیقات زیادی در مورد سواد سنجش به صورت کلی و پرسشنامه سواد سنجش به صورت خاص انجام شده است. با این حال، تحقیقات کمی در مورد ارایه پرسشنامه جامع در حیطه سواد سنجش انجام شده است. برای پر کردن این شکاف، پژوهشگران در این مطالعه سعی در تهیه پرسشنامه سواد سنجشی دارند که نه تنها حوزه های شناسایی شده در پژوهشهای پیشین، بلکه مواردی را که توسط آنان در ارزشیابی سواد سنجش معلمان زبان دوم شناسایی نشده است را در بر گیرد. به منظور تحقق بخشیدن به این هدف، ابتدا پرسشنامه های قبلی در حیطه سواد سنجش مورد بررسی قرار گرفت و آیتم های اصلی آنان شناسایی شد. سپس تعدادی آیتم توسط محققان به آیتم های موجود اضافه گردید. همچنین با افراد متخصص در این زمینه نیز مصاحبه شد. سپس 386 مدرس بان انگلیسی ایرانی انتخاب شدند تا اولین پیش نویس پرسشنامه ای که جنبه های مختلف سواد سنجش را مورد ارزیابی قرار میداد را به منظور اعتبار سنجی پرسشنامه تکمیل کنند. تجزیه و تحلیل مولفه اصلی با بکارگیری تحلیل عاملی انجام شد و پرسشنامه ای با 35 آیتم که 9 مولفه اصلی سواد سنجش را ارزیابی  می کرد تهیه شد. در مرحله دوم مطالعه، نسخه نهایی و اعتبار سنجی شده از پرسشنامه سواد سنجش بین 146 مدرس زبان انگلیسی ایرانی توزیع شد تا مولفه های پیش بینی کننده ی سواد سنجش معلمان زبان انگلیسی ایرانی شناسایی شود. در نهایت تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که "برگزاری و نمره دهی و تعبیر نتایج آزمون" بهترین مولفه پیش بینی کننده سواد سنجش معلمان در مقایسه با سایر مولفه های سواد سنجش بود. کاربردهای این یافته ها نیز در مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، سواد سنجش، زبان انگلیسی، معلمان زبان
 • سعید صفدری* صفحات 35-52

  اشتیاق معلم و مشغولیت فراگیران اخیرا مورد توجه محققان آموزشی قرار گرفته است. با این وجود، ارتباط و تاثیرات بالقوه آنها به اندازه کافی در زمینه تحقیقات زبان دوم مورد بررسی واقع نشده است. مطالعه حاضر با رویکرد آمیخته به دنبال کنکاش در محل تلاقی اشتیاق درک شده معلم و مشغولیت زبان آموزان در کلاس آموزش زبان بوده است. برای این منظور، 87 دانش آموز ایرانی سطح متوسط، پرسشنامه ای را در مورد اشتیاق درک شده معلم و مشغولیت خود تکمیل کردند. سپس، دو مصاحبه گروهی متمرکز با مجموع 12 پاسخ دهنده انجام شد. داده های کمی در یک تحلیل همبستگی برای بررسی اینکه آیا رابطه ای بین اشتیاق درک شده معلم و مشغولیت فراگیران وجود دارد استفاده شد. داده های مصاحبه کیفی از طریق تجزیه و تحلیل کدگذاری مضمونی برای استخراج مضامین مهم در مورد اینکه چگونه اشتیاق درک شده معلم ممکن است بر مشغولیت زبان آموزان تاثیر بگذارد، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که این دو متغیر به طور معناداری همبستگی دارند. علاوه بر این، داده های کیفی سه موضوع اصلی را به دست دادند که نشان می دهد اشتیاق درک شده معلم منجر به لذت و هیجان زبان آموزان، ارزیابی مثبت کیفیت معلم و احساس امنیت و اطمینان می شود. بنابراین، به نظر می رسد پیامدهای عاطفی پیوند دهنده غالب بین دو متغیر باشند. علاوه بر این، مشخص شد که چشم انداز شخصی و اهداف خود تعیین شده، زمینه مهمی از مشارکت هستند که حتی ممکن است از اشتیاق درک شده معلم نیز پیشی بگیرند.

  کلیدواژگان: اشتیاق معلم، مشغولیت فراگیر، عواطف، اشتیاق درک شده معلم
 • لیلا دوبختی*، مهشید پناهی صفحات 53-70

  یکی از ضروریات یادگیری زبان های خارجی، درک مطلب به خصوص برای زبان آموزان بزرگسال است. همچنین،  افزایش علاقه مندی زبان آموزان به خواندن با در نظر گرفتن زمان صرف شده برای یادگیری دانش های مختلف خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی درک مطلب به عنوان یک عامل کمک کننده در زمانی که زبان آموزان درگیر درک و خواندن هستند انجام پذیرفته است. کار تجربی حاضر با هدف توصیف تاثیر علاقه به خواندن و روش خواندن هدایت شده بر درک مطلب زبان آموزان انجام شد. این مطالعه در استان بوشهر در کشور ایران برگزار شد. در این پژوهش 8 مدرس و 140 زبان آموز زبان انگلیسی صنعت نفت و گاز حضور داشتند. زبان آموزان از طریق آزمون قرارگیری سریع در کلاس ها قرار گرفتند. طرح تحقیق به روش ترکیبی بود. روش تحقیق کمی و کیفی اعمال شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار و آزمون تی مستقل استفاده شد. بهبود نمرات پس آزمون گروه مورد مطالعه، اثربخشی روش خواندن هدایت شده را در مقایسه با روش صریح مشخص کرد. مصاحبه بدون ساختار تجربیات، اکتشافات و احساسات مربیان و زبان آموزان را در استفاده از روش خواندن هدایت شده بیان کرد. این یافته ها می تواند به مربیان زبان انگلیسی در انتخاب روشی که درک مطلب زبان آموزان بزرگسال را تسهیل بخشند کمک کند.

  کلیدواژگان: خواندن هدایت شده، درک مطلب، روش خواندن
 • سیده مریم موسوی، علی امیرقاسمی*، مهناز سعیدی صفحات 71-93

  وضعیت روانی- عاطفی معلمان زبان خارجی در کیفیت عملکرد کلاسی آنها بسیار موثر است. خودکارآمدی و هوش سیال می توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در شرایط نامطلوب عمل کنند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین خودکارآمدی، هوش سیال و فرسودگی شغلی معلمان ایرانی زبان انگلیسی با توجه به جنسیت آنها است. به این منظور، 140 معلم زبان انگلیسی در محدوده سنی 20 تا 40 سال در مشهد به روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شدند. آنها سه پرسشنامه RAPM (ماتریس های پیشرفته پیشرونده ریون)، OSTES (مقیاس اثربخشی معلمان ایالت اوهایو) و MBI-ES (میزان فرسودگی شغلی معلمان) را به ترتیب برای هوش سیال، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی معلمان زن و مرد و هوش سیال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی معلمان زن و مرد و فرسودگی شغلی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، همبستگی بین هوش سیال و فرسودگی شغلی برای معلمان زن و مرد منفی بود. علاوه بر این مشخص شد که جنسیت عامل تعیین کننده ای در فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی زبان ایرانی نیست. این مطالعه دارای تلویحات آموزشی برای سیاستگذاران آموزشی در ایران است.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، خودکارایی، هوش سیال، جنسیت، معلمان زبان انگلیسی
 • الهه اسدی، حسین یزرگیان* صفحات 95-115

  معلمان نقش مهمی در ارایه خدمات آموزشی و پرورشی برای جامعه آموزشی دارند. با این حال، فرسودگی شغلی در بین معلمان در زمینه های حرفه ای بیداد می کند. بنابراین، شناسایی عواملی که منجر به فرسودگی شغلی می شوند و رویکردهای کاهش تاثیر این عوامل بر سطوح فرسودگی شغلی معلمان ضروری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و تعهد معلمان زبان خارجی به خدمت تدریس در موسسات زبان ایران بود. در این پژوهش از مشاهده، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ (MBI) و پرسشنامه تعهد سازمانی و شغلی مایر و آلن (OOC) برای ارزیابی واریانس فرسودگی شغلی معلمان و ارتباط آن با تعهد معلمان استفاده شد. در این پژوهش از معلمان زبان انگلیسی (100 نفر) در استان مازندران دعوت به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین فرسودگی شغلی معلمان و تعهد آنها به تدریس زبان انگلیسی رابطه منفی وجود دارد. آمار توصیفی نشان می دهد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن فرسودگی شغلی بیشتری دارند. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای تحلیل علی انجام شد. مفاهیم تعهد سازمانی و شغلی و سیاست آموزشی و پژوهش فرسودگی شغلی مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، به سیاستگذاران آموزشی پیشنهاد می شود برنامه هایی را برای آشنایی معلمان با این سندرم و کمک به کاهش فرسودگی شغلی ارایه دهند که این امر عملکرد آنها را در کلاس به حداکثر می رساند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، معلم زبان انگلیسی، تعهد معلمان، نقش معلم
 • رویا صفری، فرید قائمی*، مسعود سیری صفحات 117-144

  به نظر می رسد آگاهی از فرایندهای یادگیری، بدون تداخل  رفتاری، احساسی، شناختی و فراشناختی و محیطی زبان آموزان در فرایند یادگیری که منجر به یادگیری و برنامه ریزی با کیفیت بالا می شود، امکان پذیر نیست (کروس و گوتز، 2008) .بنابراین روش ترکیبی این مطالعه جهت بررسی تاثیر مدلهای یادگیری خودتنظیمی (مدل چرخه ای به انضمام تنظیم احساس) بر آگاهی فراشناختی استراتژیهای گرامر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و مقایسه آن با روش آموزشی غیر خود تنظیمی، بکار گرفته شد. لذا در راستای این هدف، 122 زبان آموز همگن شده در سطح متوسط به صورت تصادفی جهت شرکت در گروه های آزمایشی و کنترل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، همه گروه ها در معرض سه نوع آموزش متفاوت قرار گرفتند. تحلیل آماری غیر پارامتریک کروسکال والیس نشان داد که آموزش استراتژیهای یادگیری خودتنظیمی (چرخشی و تنظیم احساس) تاثیر معناداری بر آگاهی فراشناختی استراتژیهای گرامر زبان آموزان دارد. همچنین مدل چرخشی یادگیری خود تنظیمی تاثیر مثبتی بر آگاهی فراشناختی داشت، که کمترین عملکرد در روش تمرکز بر فرم دیده شد. برای کسب شواهد بیشتر از تداخل زبان آموزان در استراتژیهای یادگیری خودتنظیمی در فرآیند یادگیری، پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی گرامر در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به یادگیرندگان زبان خارجی داده شد. نتیجه آزمون تی زوجی عملکرد بالایی در بکارگیری استراتژیهای یادگیری خودتنظیمی به ترتیب نشان داد. نتایج آزمون تی زوجی تنطیم احساس همچنین ضریب تاثیر بالایی را نشان داد و نیز درصد فراوانی از زبان آموزان به طور معناداری نگرش مثبتی را  نسبت به این نوع از مدل های آموزشی نشان دادند. بنابراین، این مطالعه برای معلمان و طراحان درسی جهت طراحی کار آموزشی که منجر به افزایش آگاهی فراشناختی در زبان آموزان خارجی می شود، کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی فراشناختی، مدل چرخه ای، خودتنظیمی زبان، تداخل رفتاری، احساسی
 • معصومه قموشی، زهره محمدی زنوزق*، محمد حشمدار صفحات 145-181

  تعامل معلم در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اگرچه بیشتر این تحقیقات کمبود چارچوب عملی جهت ارزیابی تعامل معلمان در تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را نادیده گرفته اند. از این رو، محققان مقاله حاضر پرسشنامه ای جهت ارزیابی تعامل معلمان زبان انگلیسی طراحی و اعتبارسنجی کرده اند. جهت بررسی پایایی و روایی نسخه نهایی پرسشنامه، 234 معلم ایرانی که زبان انگلیسی تدریس می کردند از طریق نمونه گیری سهل الوصول غیر احتمالی انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه از طریق اجرای الفای کرونباخ ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تمامی سوالات پرسشنامه با 5 فاکتور شامل: 1) احساسی، 2) اجتماعی (همکاران)، 3) اجتماعی (دانش آموزان)،  4) شناختی، و 5) عاملی مطابقت داشتند. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تایید کرد که این مدل از ویژگی های روان سنجی خوبی برخوردار است که نشان می دهد این پرسشنامه قابلیت استفاده جهت ارزیابی تعامل معلمان زبان انگلیسی را دارد.

  کلیدواژگان: تعامل عاملی، تعامل شناختی، تعامل احساسی، تعامل اجتماعی، تعامل معلم
 • سیده زهرا اسماعیلی، داود کوهی*، ثریا بهروزی زاد صفحات 183-209

  مطالعه حاضر با اتخاذ روش تحقیق کیفی، سودمندی فعالیتهای بین فرهنگی و آموزش بین فرهنگی را در بهبود مهارتهای بین فرهنگی زبان آموزان ایرانی انگلیسی در انزلی، استان گیلان، بررسی کرد. بدین منظور یک گروه 25 نفری با سطح مهارت متوسط ​​که محدوده سنی آنها بین 21 تا 30 سال بود، دراین مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان در ابتدا ملزم به انجام هفت فعالیت بین فرهنگی برای ارزیابی سطح فعلی مهارت بین فرهنگی خود بودند. سپس آنها در هجده جلسه آموزش بین فرهنگی با استفاده از کتاب «آیینه و پنجره» (یک کتاب درسی بین فرهنگی) شرکت کردند و بعد از آن همان هفت فعالیت بین فرهنگی را یک بار دیگر در پایان دوره تکمیل کردند. پنج مولفه اصلی تیوری توانش ارتباطی بینافرهنگی بایرام (1997)، در طول دوره آموزشی میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. دو منبع اصلی جمع آوری داده ها، فعالیتهای نوشتاری که هر هفته توسط شاگردان نوشته می شد و مصاحبه گروهی در پایان دوره جهت اخذ نظرات شرکت کنندگان پیرامون دوره آموزشی بود. تحلیل محتوای متنی فعالیتهای نوشتاری این تحقیق بیانگر سودمندی فعالیتها و تمرینها بود که ممکن است به ارتقاء توانش میان فرهنگی کمک کند. شایان ذکر است نتایج مصاحبه گروهی متمرکز و گزارش فردی نظرسنجی ارزیابی دوره آموزشی نشان داد که فراگیران بیشتر جنبه های فعالیتها و کتاب آموزشی میان فرهنگی را مثبت ارزیابی کردند. کاربردها و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: توانش ارتباطی بین فرهنگی، آموزش بین فرهنگی، فعالیتهای بین فرهنگی، زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • سیده فاطمه اسماعیلی، دکتر فرح قادری* صفحات 211-226
  در دهه ی 1990 اولین موج نظریات تروما با هدف گسترش مرز های مطالعاتی از روانشناسی به دیگر زمینه ها، از جمله نظریه های ادبی و ادبیات، ایجاد شد. ژانت والز (1960-)، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی، در رمان های خود درباره ی مقاومت در برابر ناملایمات زندگی می نویسد. علی رغم بررسی های متعددی که بر روی رمان شناخته شده ی او،  «قصر شیشه ای» (2005) صورت گرفته، دیگر رمان وی، «ستاره ی نقره ای» (2013)، از زمان انتشار خود در پژوهش ها نادیده گرفته شده است. از این رو این مطالعه، آسیب های روحی و فرایند بهبودی دو شخصیت اصلی «ستاره ی نقره ای» را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور نظریه ترومای جودیث هرمن که بر روی علایم، تاثیرات و فرایند بهبود اختلال فشار روانی پس آسیبی متمرکز است، مورد استفاده قرار گرفته است. شارلوت و لیز به دنبال لحظات تروماتیکی که تجربه کرده اند سه علایم اصلی اختلال فشار روانی پس آسیبی را در خود نمایان می سازند. آنها همچنین به عنوان اولین تاثیر اختلال فشار روانی پس آسیبی، درحالیکه نیازمند حمایت از طرف دیگران برای بهبودی خود هستند، باعث گسستگی خود از دیگران و جامعه می شوند. بنابراین این مطالعه استدلال می کند که والز وجود حمایت اجتماعی را به عنوان تاثیرگذارترین عنصر در فرایند بهبود اختلال فشار روانی پس آسیبی نشان می دهد. نتایج نشان می دهند که فرایند بهبود با توجه به حمایتی که هر یک از شخصیت ها دریافت می کنند متفاوت است. شارلوت بدون دریافت حمایت کافی از دیگران قادر به پیشرفت در فرایند بهبود نیست. درحالیکه لیز با دریافت حمایت کافی برای ایجاد حس امنیت در این فرایند پیشروی می کند.
  کلیدواژگان: اختلال فشار روانی پس آسیبی، جودیث هرمن، خاطرات، «ستاره ی نقره ای»، ژانت والز
 • محمد غفاری*، ملیکا رمزی صفحات 227-244

  از دوران کلاسیک تا کنون، مسیله آزادی یکی از مفهوم های اساسی در تاریخ ادبیات و فلسفه بوده است. این مفهوم همواره در بحث های گوناگون درباره رمان «تک شاخ» اثر آیریس مرداک (1963) مطرح بوده است. بر خلاف بسیاری از بررسی های پیشین این رمان که بر خوانش های استعلایی، «اخلاقیاتی»، و زندگی نامه ای متمرکز بوده اند پژوهش کیفی حاضر، با تکیه بر تفکر ژیل دولوز (1925-1995)، فیلسوف پساساختارنگر فرانسوی، از لحاظ «اخلاقی» جنبه درون ذات مفهوم آزادی را، که مضمون اصلی رمان است، وامی کاود. افزون بر آزادی، مفهوم های مرتبطی چون قدرت، عشق، تمنا، و شدن (= صیرورت) نیز بررسی و میزان آزادی شخصیت های اصلی رمان، هانا کرین اسمیت و افینگم کوپر، تعیین می شوند. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که آیا این دو شخصیت، در نهایت، گریزگاهی برای نیل به قلمروزدایی مطلق می یابند یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهند که هانا در قلعه گیز رمزگذاری و قلمروگذاری شده است اما در نهایت بدنی بی اندام می شود. سپس، به این پرسش پرداخته می شود که آیا افینگم تا پایان روایت در اثر پیوند با هانا به بدن کنش گر تبدیل می شود یا نه. سرانجام، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که مرگ هانا به قلمروزدایی مطلق مثبت او منجر می شود، حال آنکه افینگم قلمروزدایی نسبی منفی را تجربه می کند، زیرا بازگشت به زندگی «واقعی» مدام نیروی «بدن» را تهدید و آزادی مطلق را ناممکن می سازد.

  کلیدواژگان: آزادی، نقد دولوزی، «تک شاخ»، بدن بی اندام، قلمروزدایی، اخلاق
 • مریم آزادانی پور، ناصر ملکی، محمدجواد حجاری* صفحات 245-259

  ادبیات در قرن بیست و یکم دگرگونی قابل توجهی را در طبع نویسندگان و خوانندگان و نیز روش های بیان دیدگاه ها شاهد بوده است و این مساله به طور آشکار در ادبیات فرامدرن، یا فرانوگرا، که نخستین بار توسط رابین ون دن اکر و تیموتیوس ورمولن معرفی شد مشهود است. فرامدرنیسم نسخه تعدیل یافته مکاتب پیشین به ویژه مدرنیسم و پسامدرنیسم است که با نیازها و طبع مخاطب قرن بیست و یکم و مسایل مربوطه متناسب سازی شده است. بر این اساس، اصطلاحات خاصی همچون «واقعیت نامتناهی» و «فراداستان انعطاف پذیر تاریخی»، که به ترتیب به معنی تعدیل مفهوم «واقعیت» یا «حقیقت» در مکاتب فلسفی و ادبی پیشین و ساختار تعدیل شده ای از «فراداستان تاریخ نگارانه» می باشند، بیانگر این مساله هستند که از طرفی حقیقت و واقعیت یا امر واقع بینهایت بوده و از طرف دیگر گذشته و آینده به طور ارتجاعی به زمان حال مربوط هستند. از این دیدگاه، داستان بلند «دیداری از طرف جوخه ی اوباش» (2010) از جنیفر ایگان با دارا بودن چندین ویژگی فرامدرن به عنوان نمونه ای بارز از این نوع از ادبیات، محصول ذهن نویسنده در تبلور «فراداستان انعطاف پذیر تاریخی» و مساله «واقعیت نامتناهی» در کنار دیگر ویژگی های این مکتب است. مطالعه حاضر با رویکردی بین رشته ای و تحلیلی تلاش دارد داستان مذکور را با توجه به اصول فرامدرنیسم بررسی نموده و مخاطبان قرن بیست و یکم را با نمونه ای از این دست آثار و نحوه خوانش و تفسیر آنها آشنا سازد.

  کلیدواژگان: «دیداری از طرف جوخه ی اوباش»، جنیفر ایگان، فراداستان انعطاف پذیر تاریخی، فرامدرنیت، واقعیت نامتناهی
 • اجسان خوشدل، فاطمه عزیزمحمدی*، مژگان یاراحمدی صفحات 261-276

  هدف این مقاله ارایه خوانشی سیاسی از دازاین است که ممکن است به تراژدی دازاین در اثر «ترانه ی یخ و آتش» منجر شود. سیاست را می توان عنصری برای رسیدن به هستی و دازاین دانست. روش شناسی پدیدارشناختی که هایدگر معرفی می کند تمام تاریخ سنت فلسفی غرب را رد می کند. هایدگر معتقد است که تفکر متافیزیکی که از زمان افلاطون تا نیچه بر فلسفه غرب مسلط بوده برای مطالعه هستی کافی نیست. تاریخ غرب در داستان «ترانه ی آتش و یخ» به تصویر کشیده شده است. با تطبیق این مفروضات در زمینه وستروس، روشن می شود که حکمرانی و تسلط بر آن تنها راه انتصاب امر وجود است. در قلمرویی که هر ارباب و بانویی رویای خود را برای نشستن بر تخت آهنین می پروراند، مفهوم ملت از وحدت و دموکراسی به نوعی جزم اندیشی الیگارشی انحطاط می یابد که زندگی مردم عادی را به عنوان ابزاری ضروری برای رسیدن به هدف نهایی در نظر می گیرد، و آن هدف چیزی نیست جز حداکثر قدرت. در چنین حالتی، یک سیاستمدار آرمان گرا جایی برای دفاع از ارزش های کاملا مثبت مانند برابری یا عدالت نمی یابد. در واقع، همانطور که او اغلب به زودی متوجه می شود، سود نخبگان اغلب مستقیما به زیان دیدن مردم بستگی دارد.

  کلیدواژگان: هایدیگر، سیاست، دازاین، احساسات، «ترانه آتش و یخ»
 • رضا یل شرزه*، مرتضی گلزار صفحات 277-287

  سیر تاریخی مطالعات ترجمه موید گسترش سریع این حوزه در روش شناسی تحقیق و نیز در استفاده از نظریات سایر رشته ها به منظور درک عمیق تر پدیده ی ترجمه است. مطالعات اولیه در این زمینه خود را به مقایسه متون ترجمه شده با متون زبان اصلی محدود کرده اند. حتی نظریه سیستم های چندگانه زوهر (1975) و همچنین ایده توری (1995) در مورد مرکزیت متون ترجمه شده، افق های جدیدی را در این زمینه گشود که یکی از آنها یافتن ویژگی های خاص متون ترجمه شده یا «جهانی های ترجمه» بود. پیشرفت های اخیر در زبان شناسی و معرفی زبان شناسی پیکره ای به پژوهشگران ترجمه کمک کرده است تا متون ترجمه شده را مستقل از متون منبع خود مطالعه کنند تا ویژگی های منحصر به فرد زبان ترجمه را بیابند. این پژوهش بر آن است تا ایده شفاف سازی را به عنوان یکی از مباحث تیوریک ترجمه مرور کند و موضوعات بحث برانگیزی را در مورد تلقی آن به عنوان یک جهانی ترجمه مطرح سازد.

  کلیدواژگان: شفاف سازی، جهانی های ترجمه، متون ترجمه شده، زبان ترجمه
 • زهره محمدی زنوزق* صفحات 289-292
|
 • Bahram Behin Page 1
 • Ali Derakhshan, Davoud Amini * Pages 3-7

  Ali Derakhshan is an Associate Professor of Applied Linguistics at the English Language and Literature Department, Golestan University, Gorgan, Iran. He gained his MA in TEFL from University of Tehran and his PhD in Applied Linguistics from Allameh Tabataba’i University, Iran. Dr. Derakhshan has been a member of the Iranian Elites Foundation since 2015. He has also been selected as a distinguished researcher by the Teaching English Language and Literature Society of Iran in 2021. His name appears in Stanford University’s list of world’s top 2% most influential scientists in 2021. He is the editor of Language Related Research, Associate editor of Frontiers in Psychology and Porta Linguarum and editorial member of System, Studies in Second Language Learning and Teaching, and Porta Linguarum. He has published in accredited international journals, including Computers and Education, Language Teaching Research, System, Studies in Second Language Learning and Teaching, Journal of Multilingual and Multicultural Development, ELT Journal, Current Psychology, Asia Pacific Education Researcher, Educational Studies, Porta Linguarum, Frontiers in Psychology, etc. His monograph The “5Cs” positive teacher interpersonal behaviors: Implications for learner empowerment and learning in an L2 context has appeared in 2022. His research interests are positive psychology, teacher education, learner individual differences, cross-cultural interpersonal factors in educational psychology, interlanguage pragmatics, and intercultural communication. He has joined an offline interview with Dr. Davoud Amini.

  Keywords: Ali Derakhshan, learner empowerment, positive psychology, teacher interpersonal behavior, Teacher-Student Relationship
 • Behnaz Rastegar, Abbas Zarei *, Rajab Esfandiari Pages 9-34

  Substantial research has been done on assessment literacy (AL), and several questionnaires have been developed to measure AL. However, little (if any) research has attempted to provide a comprehensive assessment literacy questionnaire. To fill this gap, the present study attempted to develop an assessment literacy questionnaire which encompasses not only the areas identified by previous research, but also those not identified by those studies. Moreover, attempt was made to identify the components that were better predictors of Iranian EFL teachers’ assessment literacy. To this end, first previous AL questionnaires were explored and their main items were identified. Then, researchers-made items were added. Meanwhile, interviews were conducted with experts, who suggested some additional items. Then, 386 Iranian teachers of English were selected through convenience sampling on the basis of availability to fill in the first draft of the questionnaires that assessed different aspects of assessment literacy in order to validate it. Finally, a Principal Component Analysis (PCA) was conducted, and a questionnaire with 35 items which evaluated nine components of assessment literacy was developed. In addition, the validated, final version of the AL questionnaire was distributed among 146 EFL teachers to identify the better predictor components of AL among Iranian EFL teachers. Multiple regression analysis revealed that “administering, rating, and interpreting test” was the best predictor of teachers’ AL in comparison to other components. The theoretical as well as practical implications of the findings are also discussed.

  Keywords: assessment literacy, Language Assessment, questionnaire construction, Validation
 • Saeed Safdari * Pages 35-52

  Teacher Enthusiasm (TE) and Learner Engagement (LE) have recently appealed to educational researchers. Nonetheless, their association and potential impacts have not been sufficiently dealt with in the field of second language (L2) research. The present mixed methods study sought to explore the intersection of perceived TE and LE in L2 classroom. To this end, 87 Iranian intermediate L2 learners completed a self-report questionnaire on perceived TE and their own engagement. Next, two focus-group interviews were conducted with a total of 12 respondents. The quantitative data were used in a correlational analysis to see if any relationship exists between perceived TE and LE. The qualitative interview data were analyzed through thematic coding analysis to extract the significant themes regarding how perceived TE may affect L2 learners’ engagement. Results demonstrated that the two variables are significantly correlated. Moreover, the qualitative data yielded three main themes indicating that perceived TE led to L2 learners’ enjoyment and excitement, positive appraisal of teacher quality, and feelings of security and confidence. Thus, emotional consequences seem to be dominant links between the two variables. Additionally, it was found that personal vision and self-set goals are significant antecedents of engagement that may even outdo perceived TE.

  Keywords: teacher enthusiasm, learner engagement, emotions, perceived teacher enthusiasm
 • Leila Dobakhti *, Mahshid Panahi Pages 53-70

  One of the necessities of learning foreign languages is reading comprehension, particularly for adult learners. Also, reading interest of learners would be developed considering the time spent to learn different literacy. The current research aimed at exploring it as a contributing factor when learners are engaged to comprehend and read. The present empirical work was conducted to describe the impact of reading interest and guided reading method on the learners’ reading comprehension. It was conducted in Bushehr province, Iran. In this study, there were 8 instructors and 140 EFL learners of oil and gas industry. The learners were placed into classes through Quick Placement Test. Research design was mixed method design. Quantitative and qualitative research methods were applied. To analyze the data, SPSS software was used and independent samples t-test was employed. The improvement of the experiment group’s post-test scores specified the effectiveness of guided reading method in comparison to explicit reading method. The unstructured interview characterized the instructors’ and learners’ experiences, discoveries, and feelings in using guided reading method. The findings could assist EFL instructors in selecting a method that can facilitate adult learners’ reading comprehension.

  Keywords: guided reading, Reading comprehension, reading method
 • Seyedeh Maryam Mousavi, Ali Amirghassemi *, Mahnaz Saeidi Pages 71-93

  Teachers' psycho-affective state is important to the quality of their classroom performance. Self-efficacy and fluid intelligence are thought of as being protective in adverse conditions. The purpose of this study was to investigate the correlation among Iranian EFL teachers' self-efficacy, fluid intelligence, and burnout. To this end, a quantitative research was conducted, and 140 EFL teachers within the 20-40 age range in Mashhad, Iran, were selected through convenience sampling. They filled up three questionnaires of RAPM (Raven’s Advanced Progressive Matrices), OSTES (Ohio State Teacher Efficacy Scale), and MBI-ES (Maslach Burnout Inventory-Educator’s Survey) for fluid intelligence, self-efficacy, and burnout, respectively. Pearson correlation coefficient, Multiple Regression, and MANOVA were used for analyzing the data. The results showed a significant positive relationship between the male and female teachers’ self-efficacy and fluid intelligence. Findings also revealed a significant negative correlation between the male and female teachers’ self-efficacy and burnout. Moreover, the correlation between fluid intelligence and burnout for both male and female teachers was negative. It was also found that gender is not a determining factor in Iranian EFL teachers' burnout. The study finds it essential for educational policymakers in Iran to devise programs to enhance language teachers' self-efficacy and fluid intelligence as potential protectors against burnout.

  Keywords: Burnout, fluid intelligence, Gender, Iranian EFL Teachers, self-efficacy
 • Elahe Asadi, Hossein Bozorgian * Pages 95-115

  Teachers play an important role in providing training and upbringing services for the educational community. However, burnout is rampant among teachers in professional contexts. Therefore, it is necessary to identify the factors that lead to burnout and to investigate approaches to reduce the impact of these factors on teachers’ burnout levels. The purpose of this study was to investigate the relationship between burnout and foreign language teachers’ commitment to teaching service in Iran Language Institutes. In this study, we used observation, semi-structured interviews and Maslach burnout questionnaire (MBI), and Meyer and Allen's organizational and job commitment questionnaire (OOC) to assess the variance of teacher burnout and its relationship with teachers' commitment. English language teachers (N = 100) in Mazandaran province were invited to participate in this study. Data analysis showed that there was a negative relationship between teacher burnout and their commitment to teaching English. Descriptive statistics show that male teachers have more burnout than female teachers. Structural equation modeling (SEM) was performed for causal analysis. The concepts of organizational and job commitment and educational policy and burnout research were discussed. Accordingly, educational policymakers are suggested to provide programs to familiarize teachers with the syndrome and help them reduce burnout, which maximizes their performance in the classroom.

  Keywords: Burnout, English language teacher, teachers’ commitment, teachers’ role
 • Roya Safari, Farid Ghaemi *, Masood Siyyari Pages 117-144

  An awareness of one's own learning processes seems not to occur without language learners, engagement in SRL strategies in terms of behavioral, emotional, cognitive, metacognitive, and environmental aspects during learning procedures, which leads to high-quality planning for learning (Krause & Coates, 2008). This mixed method study was conducted to explore the effectiveness of self-regulated language learning in developing metacognitive awareness of grammar strategies and compared it with non-self-regulated groups. To this end, a total of 122 homogenized intermediate EFL learners were randomly allocated to one of three groups (two experimental and one control).  To collect data, all groups were subjected to three different treatments. The data analysis of non-parametric Kruskal-Wallis indicated that self-regulated language learning strategies instruction (cyclical & emotional regulation) had a significant effect on the EFL participants' metacognitive awareness of grammar strategies. Also, the SRL (C & ER) model improved the learners' metacognitive awareness more than the SRL (C) model and was followed by F on F method, which showed the lowest performance. For more evidence of learners’ engagement in SRL strategies during the learning process, an SRGL questionnaire was administered to EFL learners at the pre-test and post-test phases. A paired sample t-test data analysis revealed that the participants in both SRL models outperformed in the use of self-regulatory strategies. The result of the paired t-test of emotion regulation data also represented a large effect size. Regarding learners’ attitudes towards implementing SRL models, the frequency data and chi-square analysis of both experimental groups indicated that most students significantly held a positive perception of these techniques. Therefore, this study provides implications for teachers and syllabus designers to design SRL task modeling compatible with learners’ language levels.

  Keywords: emotion regulation, metacognitive awareness, SRL strategies behavioral, emotional
 • Masoumeh Ghamoushi, Zohre Mohammadi Zenouzagh *, Mohammad Hashamdar Pages 145-181

  Teacher engagement has been undertaken in various studies. However, most of the studies have disregarded the dearth of a practical framework to assess teachers' engagement in the English as a Foreign Language (EFL) context. Therefore, the researchers of the present study designed and validated a questionnaire to assess the engagement of EFL teachers. To examine the reliability and validity of the final draft of the TEQ, it was administered to 234 Iranian EFL teachers who had been selected using non-probability convenience sampling. The results of Cronbach’s alpha indicated an appropriate reliability index and the factor analysis results revealed that items were loaded on 5 factors including 1) emotional, 2) social (colleagues), 3) social (students), 4) cognitive, and 5) agentic. Moreover, TEQ has the potential to be beneficial in assessing EFL teachers' engagement, according to the results of structural equation modeling (SEM), which revealed that the model enjoyed good psychometric features.

  Keywords: agentic engagement, cognitive engagement, Emotional engagement, social engagement, teacher engagement
 • Seyyedeh Zahra Esmaeili, Davud Kuhi *, Sorayya Behroozizad Pages 183-209

  Adopting a qualitative design, the current study explored the usefulness of interculturally-laden tasks and intercultural training in improving the Iranian English learners’ intercultural competency in Anzali, Guilan province, Iran. To this objective, a group of 25 intermediate levels whose ages ranged from 21 to 30 participated in the study. The participants were required, initially, to complete seven intercultural tasks to assess their current level of intercultural competence. Then, they attended in eighteen sessions of intercultural training using Mirror and Window: an intercultural textbook and then completed the same seven intercultural tasks one again at the end of the course. Anchored in Byram's (1997) ICC theory, five components of the learners’ ICC enhancement, namely Savoir Comprendre, Savoire Etre, Savoire S’engager, Savoirs, and Savoire Apprendre / Faire were investigated throughout an intercultural training course. Two major sources of data were intercultural tasks, which were written by the participants per week as part of their assignments, focused-group interviews and self-report evaluation survey conducted at the end of the course to elicit the views they harbor toward the course. Drawing on the qualitative content analysis, findings indicated that interculturally-laden tasks could help the participants enhance their intercultural competence. Meanwhile, the analysis of the focused-group interviews and self-report evaluation survey revealed that learners evaluated most aspects of the tasks and textbook positively. Finally, the implications of the current study and suggestions for further research were discussed.

  Keywords: intercultural communicative competence, intercultural training, interculturally-laden tasks, Iranian EFL Learners
 • Seyedeh Fatemeh Esmaeili, Farah Ghaderi * Pages 211-226
  In the 1990s, the first wave of trauma theories was raised to extend the boundaries of psychological trauma studies into other fields, including literary theories and literature. Jeannette Walls (1960-), an American author and journalist, writes about her characters’ resistance to life’s adversities in her novels. Despite the existing studies on her most well-known novel The Glass Castle (2006), her other novel, The Silver Star (2013), has been marginalized since its publication. Thus, this study addresses The Silver Star and examines the “trauma and recovery” of the two main characters, Charlotte and Liz. It deploys Judith Herman’s trauma theory which focuses on the symptoms, effects, and recovery process of “post-traumatic stress disorder”. Following the experienced traumatic moments, Charlotte and Liz bear three main symptoms of post-traumatic stress disorder, including “hyperarousal”, “intrusion”, and “constriction”. As a primary effect of PTSD, they also disconnect themselves from their family and society while desperately seeking help to be recovered. The study argues that Walls represents social support as the most influential element in the “recovery” process of PTSD. The findings show that the recovery process varies according to the support that each character receives; Charlotte is not able to progress in the recovery process without receiving sufficient support from others while Liz recovers by getting enough support to construct a sense of safety.
  Keywords: Jeannette Walls, The Silver Star, post-traumatic stress disorder, Judith Herman, memories
 • Mohammad Ghaffary *, Melika Ramzi Pages 227-244

  The issue of “freedom” has been one of the core concepts in the history of literature and philosophy since classical times. This concept considerably contributes to the ongoing discussions of Iris Murdoch’s The Unicorn (first published in 1963). Unlike most of the previous studies of the novel, whose central focus is on the transcendent, moral, or biographical readings of the text, the present study draws on Gilles Deleuze’s Poststructuralist philosophy to address the immanent aspect of freedom, as the main thematic concept in the novel, as well as such related notions as power, love, desire, and becoming to determine the degrees of freedom achieved by the major characters, Hannah Crean-Smith and Effingham Cooper. The main objective of the study, therefore, is to see whether or not the two main characters can ultimately find proper lines of flight. The findings suggest that although Hannah is encoded and territorialized in the Gaze castle, she ultimately turns into a body without organs (BwO). However, Effingham fails to become an active body in his interaction with Hannah. While Hannah undergoes an absolute positive deterritorialization through her death, Effingham obtains only a relative negative deterritorialization because returning to the “real” life constantly threatens a body’s force and renders an absolute form of freedom impossible.

  Keywords: freedom, Deleuzean criticism, The Unicorn, body without organs (BwO), deterritorialization, ethics
 • Maryam Azadanipour, Naser Maleki, Mohammad-Javad Hajjari * Pages 245-259

  The 21st-century literature has experienced a shift of ideas reflected in metamodernism, introduced by Vermeulen and Akker in 2010. Although metamodernism is a critical approach in its naissance, it is observable in a large body of the 21st-century literature through certain narrative and thematic features which have proven to move in line with contemporary socio-cultural issues. Although metamodernism plays with and modifies specific elements of modernism and postmodernism, it is exclusive to the artworks of the last two decades in which certain terminologies such as the “infinite Real,” an aversion of the “Real” in former philosophical and psychological disciplines, suggest that truth and reality are infinite and that the past and the future are connected through a plastic connection. A Visit from the Goon Squad (2010) by Jennifer Egan makes a good example of the metamodernist novel regarding the author’s network of characters in their approaches toward the reality of their lives as it is constantly redefined in association with their past. In this light, the novel is to thematically embed the concept of the “infinite Real” in the first decade of the third millennium.

  Keywords: A Visit from the Goon Squad, infinite Real, historioplastic metafiction, Jennifer Egan, metamodernism
 • Ehsan Khoshdel, Fatemeh Azizmohamadi *, Mojgan Yarahmadi Pages 261-276

  The aim of this essay is to provide a political reading of Dasein that might result into tragedy of Dasein in A Song of Ice and Fire. Politics can be regarded as an element to reach existence and Dasein. The phenomenological methodology that Heidegger introduces rejects all the history of western philosophical tradition. Heidegger believes that the metaphysical thinking that has dominated western philosophy since Plato to Nietzsche is insufficient for the study of being. The western history is depicted in the story of A Song of Fire and Ice. Applying these assumptions to the context of Westeros, it becomes clear that ruling and domination over is the only way to appoint the matter of existence. In a realm where every lord and lady nurtures his or her own dream of sitting on the Iron Throne, the nation’s notion of unity and democracy degenerates into a sort of oligarchic dogma that treats the lives of ordinary people as dispensable means to the ultimate end: total power. In such a state, an idealistic politician would find little to no room for advocating purely positive values like equality or justice. Indeed, as he often finds out soon enough, the profits of the elite often rely directly on the losses of the public.

  Keywords: Heidegger, politics, Dasein, Sentimentality, A Song of Fire, Ice Novels
 • Reza Yalsharzeh *, Morteza Gholzar Pages 277-287

  The historical trajectory of the field of translation studies has demonstrated the rapid expansion of this field in research methodology as well as in incorporating ideas from other disciplines in order to gain a deeper understanding of the phenomena of translation. Early studies in the field have limited themselves to comparing translated texts with their source texts. Even Zohar's (1979) poly-system theory as well as Toury’s (1995) idea of the centrality of the translated texts opened new horizons in the field, one of which is to find specific features of translated texts or ‘universals of translation’ as Baker (1992) puts it. Recent developments in linguistics as well as the introduction of corpus linguistics have helped translation scholars to study translated texts independent from their source texts in order to find unique features of translation language. This study intends to review the idea of explicitation as a translation universal and propose some controversial issues regarding its nature and definition.

  Keywords: explicitation, universals of translation, translated texts, translation language
 • Zohre Mohammadi Zenouzagh * Pages 289-292

  New Materialist Explorations into Language Education explicates the influential role of social constructionist and new materialism in challenging equity in language education. The book reflects a critical and transformative perspective and fosters ontological-ethical grounding that implicates repositioning researchers for decentralizing them as human agents and focusing on materialities that often play a central role but under covered one. Post humanism encourages researchers to view the society as an ethical interplay between human and non-human assemblages that explore socio-materialities of language education.  The book is organized in five parts and ten chapters: an acceptable account of three concerns: a) the emerging and influential role of material agencies in language teaching contexts, b) the relation between materialities and educational choices we make, and c) human and non-human assemblages in language education contexts. Each chapter explores how agents other than humans enlighten agency in language education context.

  Keywords: Language Education, Sociomaterialism, post-humanism, learning environment, teacher, student agency